Bil 1b. Justering stämmoprotokoll 2009-06-15
Föreningsstämma i HSBs brf i Malmö

Punkt 7 i dagordningen - styrelsens årsredovisning

Jag förklarar att jag ingått i valberedningen och som sådan försökt få svar på vissa frågor när det gäller bl.a. styrelsen. Valberedningen fick inte svar på några frågor överhuvudtaget.
Av den anledningen tvingar styrelsen mig att ställa valberedningsfrågorna på stämman i stället.

Min fråga: Hur ofta har respektive suppleant närvarat på styrelsemötena?

Styrelsens svar:
Först lovar styrelsen återkomma i denna fråga.
Jag frågar då när styrelsen återkommer och hur.
Ordföranden säger då att han inte förstår vad jag har för glädje av att veta detta eftersom suppleanterna inte behöver kallas till varje styrelsemöte.
Den ena lekmannarevisorn går då in och ger något svar åt styrelsen som jag inte förstår.
Styrelsen utlovar efter detta att svara inom två veckor.

Idag - tre veckor efter stämman - har fortfarande inget svar givits av styrelsen!

Min kommentar:

I protokollet under punkt 7 i dagordningen, står det att styrelsen särskilt ska återkomma till mig "senast om 14 dagar, i ett antal frågor som inte kan besvaras under genomgången av föreningens årsredovisning"

Styrelsen bryter här, och för alla andra frågor där svar uteblev på stämman, mot föreningslagen 7 kap 11 §, där det står att uppgifterna inom två veckor ska "översändas till varje medlem som har begärt upplysningen"


Min fråga: Hur har närvaron för styrelseledamöterna sett ut under dessa styrelsemöten?

Styrelsens svar: Styrelsen utlovar att svara även på denna fråga inom två veckor.

Idag - tre veckor efter stämman - har fortfarande inget svar givits av styrelsen!

Valberedare Ann-Marie inflikar att styrelsen vägrat sammanstråla med valberedningen.


Osanningar i årsredovisningen !!!

Jag framför att styrelsen kränker mig med direkta lögner i årsredovisningen.
Styrelsen skriver; "Styrelsen stämdes av T.W. till Tingsrätten".
Så var det inte! Stämman (inte styrelsen) klandrades! Det är en stor skillnad.

Formuleringen "Styrelsen stämdes för klander av felaktigt genomförd stämma" är alltså felaktig. Vad det handlade om var att jag klandrade stämman för att kallelse inte skett på behörigt sätt, dvs styrelsen uppgav i kallelsen "kall- och varmvattenrör", men ville inte nämna att det i verkligheten rörde sig om stamrör.
När vi kom till tingsrätten så hade projektet i föreningen redan dragit igång och domaren frågade mig om jag ville dra tillbaka klandret eftersom frågan nu var vad som kunde göras när projektet ändå redan påbörjats. Eftersom det dragit ut på tiden kunde jag inte göra annat än att hålla med domaren om att det var för sent att dra frågan vidare.
Notera att jag inte klandrade stämman i eget intresse utan för alla de medlemmar som hållits i mörker om vad det egentligen var som skulle hända i föreningen.

Sedan fortsätter styrelsen sina osanna påståenden i årsredovisningen med texten;
"Tingsrätten konstaterade att styrelsen inte gjort något fel".


Styrelsens text är enbart för att manipulera stämman mot mig och till styrelsens fördel.
Om styrelsen gjort fel eller ej dryftades inte ens på tingsrätten. Det var en form av förlikning, där jag valde att inte gå vidare pga de aktuella omständigheterna, där det då var för sent att göra något åt saken genom en kompletterande stämma med en korrekt utformad kallelse.
Styrelsen fick däremot av domaren, å sin sida, en rejäl avhyvling för sitt agerande, och domaren upplyste styrelsen om att ifall det inträffade igen så fick styrelsen räkna med att även fortsatta stämmor klandras.
Jag nöjde mig i detta läge med att domaren talade om för styrelsen att det inte får gå till så som styrelsen agerat.

Ordföranden säger sedan till stämman:
"För det första blev vi stämda inför tingsrätten för att, efter påstående från T.W., vi i oktober 2007 hade tagit ett beslut om att göra stambyte, vilket var ren och skär lögn.
Vad vi tog på den stämman var enbart ett beslut om att vi skulle ta en projektering på mötet, och det är en väldig skillnad. Stambytet beslutades inte förrän i februari 2008. Oktober 2007 på extrastämman beslutades enbart om vi skulle fortsätta med projektering av stambytet. Där gjordes absolut inget beslut om stambytet, vilket vi blev stämda inför tingsrätten för
".

Min kommentar:
Ovanstående påstående från Ordföranden är en lögn, som enkelt kan bevisas som sådan!

Det är mycket märkligt om styrelsen inte ens vet vad klandret handlade om.
Av min stämningsansökan framgår, ställt bortom allt rimligt tvivel, att jag inte klandrat stämman för ett beslut om att göra ett stambyte, i motsats till vad Ordföranden tyvärr här medvetet missleder stämman till att tro.

Detta är en mycket allvarlig lögn och dessutom en ren kränkning. Det som Ordföranden påstår här är, enligt min mening, enbart i syfte att vilseleda stämman. Styrelsen försöker desperat på alla sätt dölja sanningen!

I min stämningsansökan står det klart och tydligt att klandret handlade om formuleringen i kallelsen att beslut skulle tas om projektering för "byte av kall- och varmvattenledningar", i stället vad det egentligen handlade om, dvs projektering av "byte av stamrör" (utan att här gå in på övriga delar, av mindre betydelse i sammanhanget).

Styrelsens påhitt om att det handlade om ordet "projektering" är alltså inget annat än en bluff. Klandret handlade om att styrelsen fullt medvetet vilseledde medlemmarna med formuleringen "kall- och varmvattenledningar" i stället för den korrekta termen (stamrör).

Det är tråkigt att styrelsen nu på årsstämman fortsätter att lura medlemmarna om detta.


Ordföranden fortsätter:
"Sedan den här s.k. avhyvlingen som han påstår att vi fick av domaren så är också det en stor ren och skär lögn. För vi hade även diskussioner internt med domaren utan T.W.
Så han vet inte vad som förekom i det rummet och i de diskussioner vi hade. Vi sa att i det här läget finns det ingen anledning för oss att gå vidare, för vi kunde ha gått vidare. Men det kunde ha tagit 2-3 år innan det kom upp i rätten. Och det ansåg inte vi som styrelse att vi kunde ligga och dra på. Därför blev det en förlikning
".

Min kommentar:
Ordföranden kunde gått vidare? Gått vidare med vad?

Ordföranden hävdar här ännu en gång att jag ljuger, men i själva verket är det återigen tvärtom, vilket också kan bevisas!

Jag refererar inte till den interna diskussion som var mellan domaren och mig. Detta gör däremot Ordföranden eftersom han vet att jag inte kan bemöta det jag inte hört, trots att det helt saknar relevans i sammanhanget, även om det hade varit sant (vilket det naturligtvis inte är).

Till skillnad från Ordföranden refererar jag till det som sades när vi alla var närvarande, och det är det absolut enda som är relevant. Dvs styrelsen fick klart besked från domaren om att sköta sitt uppdrag på ett bättre sätt framledes.

På stämman 2009 kan vi, från bl.a. den bristfälliga kallelsen och de saknade motionerna, tyvärr bara konstatera att detta inte hörsammades av styrelsen.

Det kan noteras, utav ovanstående redogörelse från stämman 2009, att styrelsen inte i ett enda läge vågade konkret bemöta mitt påstående om att styrelsens formulering "Tingsrätten konstaterade att styrelsen inte gjort något fel" är felaktigt.
Ordföranden/Styrelsen försökte i stället flytta fokus till annat, utan någon som helst relevans för frågan.

"Därför blev det en förlikning" säger Ordföranden. Nej så var det inte!
Det handlade bara om ifall jag var villig att dra tillbaka mitt klander pga den långa tid som passerats. Pga bristerna i rättsystemet var det då inte särskilt meningsfullt att dra ärendet vidare.

Jag har bett styrelsen att gå ut med en dementi och en ursäkt för sina osanningar i årsredovisningen. Styrelsen har vägrat att göra detta, och då återstår bara för mig att överväga om jag ska stämma styrelsen för de illasinnade lögner styrelsen riktat mot mig i föreningens årsredovisning (med fortsättning på stämman).

Personligen tycker jag att föreningen ska försöka hålla sig till fakta och sanningen i årsredovisningen och att styrelsen inte ska utnyttja sin maktposition för att begå allvarliga kränkningar av enskilda medlemmar i årsredovisningen.


HSB-konferens
Min fråga: Tog någon av deltagarna på denna HSB-konferens, dvs Hans-Åke och Tage, ut förlorad arbetsförtjänst eller annan ersättning för denna konferens?
Vad blev slutkostnaden för föreningen för denna konferens?

Lars Svensson (föreningens ekonom) svarar senare på stämman, och efter en väldigt lång diskussion där Ordföranden ifrågasatte min fråga;
Förlorad arbetsförtjänst. Konferens 2.786 kr, varav en person har fått 1.200 kr och den andra har fått 1.586 kr mot uppvisande av intyg.

Min kommentar:
OBS! Jag fick ej svar på min fråga om vad slutkostnaden för denna konferens blev, och därmed går det ej heller att avgöra om redovisningen stämmer!


Årlig stadgeenlig besiktning
Min fråga: Är det som står här under denna punkt allt som kom fram vid besiktningen 2009-02-24?

Ordföranden svarar att det som inte är med här och som är i behov av att åtgärdas under aktuellt redovisningsår knappt ens handlar om några tusenlappar.

Min fråga: Det som står under punkten "Årlig stadgeenlig besiktning", innebär det att detta kommer att åtgärdas innan nästa årsstämma? När är det inplanerat och budgeterat för att åtgärdas?

Ordföranden svarar att styrelsen inte tagit ställning till detta, men att styrelsen fått in en offert på socklar och fuktspärrar.

Min fråga: Så inget större underhåll utöver vad styrelsen uppgett här i denna punkt kommer att påbörjas fram till nästa årsstämma?

Ordföranden svarar att inget finns inplanerat.

Min fråga: Vem har närvarat vid besiktningen (revisorer, suppleanter, externa experter)?

Ordföranden svarar att revisorerna och styrelsen närvarat.

Min kommentar:
Styrelsen svarade inte på om bägge revisorerna och hela styrelsen närvarade.

En medlem frågar om man inte bör åtgärda fogarna på fasaderna.
Ordföranden svarar att det inte är inplanerat, men att styrelsen följer underhållsplanen.

Min fråga: När är det budgeterat för att göra vid fogarna och till vilken kostnad?

Ordföranden svarar att detta ska göras 2012 enligt underhållsplanen.

Min kommentar:
Jag fick inte svar på budgeterad kostnad, och än idag, tre veckor efter stämman, har styrelsen inte gett något svar på denna fråga.

Curt A.: Curt frågar om markstenen och vad det kostat.

Ordföranden svarar att tidigare plattor inte uppfyllde de normer som, enligt Hans-Åke, finns för brandkår och ambulans samt att skillnaden mellan kostnaden för att lägga om stenarna och lägga nytt var relativt liten. Kostnaden var 250.000 kr + moms x 3.

Min kommentar:
Jag tror inte alls på Ordföranden uppgift om att några normer för brandkår och ambulans ej uppfyllts med tidigare markbeläggning! Att göra dylika påståenden på en stämma känns förmodligen tryggt eftersom det inte går att kontrollera sanningshalten i detta på stämman.

Min fråga: Hur har styrelsen tänkt när styrelsen nu låter lägga dessa stenar, och sedan efter det kommer fasaderna att göras vid med stor risk att växter och gångar skadas?

Ordföranden svarar att detta får entreprenören stå för i en upphandling.

Min kommentar:
Detta svar förstår jag inte alls.

Det finns ingen entreprenör som tar kostnaden för sina kunder frivilligt.
Om t.ex. växter behöver återställas och/eller skyddas så lär kostnaden för detta på ett eller annat sätt bakas in i priset.
Dvs helt onödiga kostnader som inte behövt belasta medlemmarna om styrelsen haft någon form av planering där åtgärderna gjorts i rätt ordning (först fasader och sedan gångar).

Curt A.: Vad innebär "för närvarande" i meningen "Styrelsen har beslutat att inte göra någon höjning för närvarande"?

Lars Svensson svarar att styrelsen använder sig av en budget och en tioårskalkyl och det inte är någon höjning planerad fram till nästa årsstämma.

Min fråga: Hur stor höjning av årsavgiften är inplanerad under efterföljande verksamhetsår?
Hur stor extra höjning kommer det att bli pga höjningen av tomträttsavgälden?

Lars Svensson: I budgeten så ligger det en höjning med 3 % vartannat år.
För tomträttsavgälden ligger där en höjning med 2,5 ggr 3,5.

Min kommentar:
2,5 x 4,5? Vad betyder det?

Slutord från styrelsen
Min fråga: Styrelsen skriver i årsredovinsingen; "Verksamhetsåret har varit innehållsrikt på många sätt, både positivt och negativt. Det mest positiva är att renoveringsarbetet fungerat smärtfritt".

Min kommentar:
Det är en väldigt subjektiv och faktabefriad åsikt. Jag vet själv ett flertal medlemmar som är av helt annan åsikt.

Styrelsen skriver vidare i redovisningen; "Vi har fått stor respons från våra entreprenörer".

Min kommentar:
Vad betyder det? Det är ju fullständigt ointressant information för alla och envar!
Men det vore väl rätt märkligt om entreprenörer inte är glada över kunder där de tjänar stora pengar.

Sedan lägger styrelsen ännu en gång till; "Tyvärr blev styrelsen stämd för klander av en stämma".

Min kommentar:
Återigen fel! Styrelsen har inte blivit stämd, och dessa osanningar är enbart ett sätt för styrelsen att baktala mig och försöka vända stämman mot mig.

Styrelsen skriver; "Där konstaterades att styrelsen inte gjort något fel".

Min kommentar:
På två ställen i årsredovisningen ljuger alltså styrelsen fullt medvetet för medlemmarna om detta.

Sedan lägger styrelsen in ännu ett påhopp på mig i årsredovisningen;
"Med anledning av den stora mängden inkomna motioner ökar kostnaderna på stämmorna pga tryckkostnaderna".

Min kommentar:
Dvs tryckkostnader som inte finns eftersom styrelsen har struntat i att trycka upp motionerna!

Styrelsen kallar tryckkostnader av medlemmarnas motioner för "merkostnader".
Tryckkostnaden för motioner förra året låg på drygt 11.000 kr,
Styrelsens totala kostnad för föregående stämma var 200.000 kr.


Om tryckkostnaden är 11.000 kr så är det väl en försvinnande liten del jämfört med de kostnader styrelsen åsamkar medlemmarna (280.000 kr exkl. alla övriga extrakostnader som t.ex. mobilkostnader samt helt onödiga rättegångskostnader och advokatkostnader) till glädje för ingen annan än styrelsen!

Hyror:
Curt: Curt frågar om hyrorna för biljardhallen (den av styrelsen anonymt kallade "lokal 243").

Ordföranden svarar att hyran för biljardhallen ligger på närmare 30.000 kr/månad.

Min fråga: Jag undrar var övriga (enl. redovisningen) nästan 130.000 kr/år i hyror kommer från?

Ordföranden svarar att det är från dem som har extra vindsförråd och från den lokal som hissfirman hyr. Lokalerna 81 och 162 är de två bostadsrättslokalerna och ingår ej här.

Min kommentar:
Jag finner det inte rimligt att det skulle finnas så många extra vindsförråd att dessa tillsammans med hissfirmans lokal kan motsvara nästan 11.000 kr/månad i hyror.

Jag tror det finns mer, som styrelsen inte redovisar för medlemmarna, men för en medlem går det tyvärr inte att kontrollera detta.

Överlåtelseavgifter
Min fråga: Överlåtelseavgifterna är en "inkomst" för föreningen på 28.547 kr, men varför är det en kostnad på 19.993 kr för överlåtelseavgift under driftskostnaderna (föreningen har alltså tjänat 8.500 kr på överlåtelserna)? Hur går det här till? Föreningen har rätt att ta ut max 2,5 % av prisbasbeloppet, men här har föreningen alltså gjort en förtjänst på den här hanteringen?

Lars Svensson: Det blir en mellanskillnad på ca 300 kr till föreningen som är tänkt för att täcka kostnaderna för att byta namnskyltar, osv. Dvs de 19.993 kronorna är vad föreningen betalar till HSB Malmö för den enkla administrationen av det lilla antalet överlåtelser.

Min kommentar:
Här uppstår frågan hur mycket HSB Malmö debiterar föreningen för varje överlåtelse, men detta vill styrelsen inte redovisa.

      2007-09-01 - 08-12-31 2007-09-01 - 08-08-31 2006-09-01 - 07-08-31 2005-09-01 - 06-08-31 2004-09-01 - 05-08-31    
1 Förbrukningsmaterial till fastighetsskötsel  
13 603
10 202
9 852
5 323
el 11 590
8 210
Ge exempel på dessa förbrukningsmaterial.
Hur mycket av dessa kostnader ligger efter den 9/4 2008 när nya stadgar började gälla?
Styrelsen: Glödlampor, salt.

Jag: Så det är enbart för gemensamma utrymmen.
Styrelsen: Ja
2 Reparation/underhåll av maskiner och fordon  
17 842
13 381
4 778
9 123
15 331
Vad är det för maskiner/fordon som varje år behöver repareras och underhållas för i snitt 10.000 kr, eller mer? Finns det mer än traktorn?
Har vi mer maskiner/fordon än traktorn, eller det här är bara för traktorn?

Styrelsen: Det är mer maskiner, sågar och så, men den största kostnaden är traktorn.
Och det är som sagt på 16 månader. Traktorn börjar bli gammal.

3 Drivmedel fordon och maskiner  
1 706
1 279
2 122
2 030
4 Försäkring och skatt fordon  
621
466
565
437
5 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  
89 898
67 423
0
4 275
0
OVK ska göras vart 3:e år, men vad är det som gjort kontrollen så extremt dyr denna gång? Tidigare har det ju bara legat på ett par tusen kr och nu är kostnaden uppe i 67.000 kr på 12 månader.

Ordföranden svarar att styrelsen anlitat en firma pga klagomål på dålig lukt och 50.000 kr är till detta företag. De kontrollerade ventilationen i nästan 100 lägenheter i samband med renoveringen. Firman skulle då ha upptäckt många som inte hade kolfilterfläktar utan de hade vanliga fläktar inkopplade på ventilationssystemet, och vissa hade plockat bort ventilationsdon för att de ska få bättre sug in i lägenheten. Företaget gjorde åtgärder i ca 30 lägenheter. Ordföranden konstaterar dock att problem kvarstår i vissa trappuppgångar, men informerar inte om vilka detta är.

Min kommentar:
Med andra ord så har en post ej hörande till OVK konterats under OVK, bara för att det var den post som låg närmast, trots att detta gör det omöjligt för medlemmarna att tolka vad det handlar om eller utläsa någonstans vad som gjorts.

Styrelsen har inte ens redovisat detta under punkten "Väsentliga händelser under året" där i stället den betydligt mindre väsentliga (med avsevärt lägre kostnad) händelsen om klandret står tillsammans med styrelsen felaktigheter i syfte endast att värna om styreleledamöternas eget personliga intresse.
6 PCB inventering  
0
0
3 200
2 594
0
7 Avtal entrémattor  
11 795
8 846
12 370
0
Hur mycket subventionerar HSB Malmö entrémattorna (40 %?) med HSB-reklamen?

Styrelsen: Ingenting.
Jag: Men ändå har vi HSB-logga på entrémattorna vi trampar på.
Styrelsen: Ja, men det beror på att vi är en HSB-förening.
Jag: ja, men normalt sett betalar man för reklam, så HSB kan gott betala lite för detta.
8 Elavgift  
396 783
297 587
268 472
248 523
216 892
Styrelsen har tidigare (i svaren till mina tidigare motioner) skrivit;
"Styrelsen arbetar fortlöpande med att hålla nere kostnaderna för driften av föreningen".
Hur ser elförbrukningen ut, dvs hur har den förändrats under de 3-4 senaste åren?

Ordföranden svarar att styrelsen gör en gemensam upphandling med många andra föreningar via Vattenfall, och att ingen kan ge bättre pris.

Min kommentar:
Styrelsen kan inte svara på hur elförbrukningen förändrats de senaste åren.

Det visar att styrelsen inte har kontroll på kostnaderna och att styrelsens påstående (formulerat av HSB Malmö i allmänna termer, som alltid) om att styrelsen arbetar med att hålla kostnaderna nere inte är sant!
9 Uppvärmning  
2 004 147
1 503 110
1 483 501
1 631 392
1 567 980
Uppvärmingen är den högsta driftskostnaden och här är det särskilt viktigt att styrelsen håller koll på förbrukningen. Hur har förbrukningen förändrats under de senaste 3-4 åren?

Ordföranden svarar att styrelsen inte vet detta, men i och med de nya undercentralerna så har föreningen lägre temperatur på returvattnet, och att föreningen därför "ligger närmare bonus än straffavgiften".

Betalar vi fortfarande straffavgifterna?

Ordföranden svarar att det måste passera ett år innan det går att se vad resultatet blivit.

Min kommentar:
Det finns ingen logik i detta. Om straffavgifterna påverkas så ser man naturligtvis detta redan i den första (eller ev. andra) räkningen efter att arbetet slutfördes förra året.

Det kan noteras att styrelsen även här svarar att styrelsen inte har kontroll på kostnaderna, i detta fall för uppvärmning.

Curt A: Konsulten sa att det skulle bli en kvarts miljon billigare uppvärmingskostnader.

Ordföranden svarar att det är svårt att säga hur mycket som kommer att sparas, men hävdar att straffavgiften kommer att försvinna helt.
10 Vatten  
503 920
377 940
403 122
363 680
379 574
Hur har förbrukningen förändrats under de senaste 3-4 åren?

Styrelsen: Det ligger rätt så nära förbrukningen tidigare för folket använder vattnet på samma vis nu som innan.

Jag: Jag upplever att man får vänta avsevärt längre efter stambytet på att få varmt respektive kallt vatten. Man har kranen igång en lång, lång stund varje gång. Kanske 5-10 ggr längre än tidigare, och det måste naturligtvis påverka vattenförbrukningen.

MO: Det verkar inte vara någon större förändring på vattenförbrukningen. Här verkar ju snarast vattenförbrukningen gått ner.

Jag: Men det ser man inte här (stambytet avslutades ju inte förrän efter redovisningsårets slut). Det ser man bara i de räkningar föreningen får och det är därför det är intressant att veta om nu det här rasar upp.

MO: Svaret var väl att förbrukningsmönstret var ungefär detsamma som tidigare. Det var väl det svaret som styrelsen lämnade.
11 Renhållning  
231 709
173 782
172 015
140 901
144 189
12 Container  
62 762
47 071
30 078
20 201
Varför har kostnaden för container mer än dubblerats under de senaste två åren?

Ordföranden svarar att vi har haft containrar fler gånger.

Medlem: Inte som vi har kunnat dra nytta av.

Min kommentar:
Inget tillfredsställande svar gavs på denna fråga eftersom medlemmarna inte fått tillgång till container fler gånger än tidigare. Frågan kvarstår alltså obesvarad!
13 Fastighetsförsäkringar  
145 305
108 979
99 149
92 037
87 636
Var har föreningen sin fastighetsförsäkring, varför har styrelsen valt detta försäkringsbolag och när gjorde styrelsen senast en upphandling av försäkringen?

Ordföranden påstår att upphandling precis gjorts och att byte gjorts till Länsförsäkringar och att föreningen därmed tjänar drygt 30.000 kr/år med samma villkor.

Min kommentar:
Jag ställer mig tveksam till att någon upphandling gjorts för detta.
14 Bevakningskostnader  
20 000
15 000
8 750
0
Bevakning av vad, av vem och varför?

Ordföranden svarar att det är för parkeringsplatserna och att det kostar 15.000 kr/år plus att p-bolaget får inkomsterna för alla bötesbelopp.
Ordföranden säger vidare att medlemmarna måste ringa styrelsen som sedan ringer bevakningsbolaget.


Min kommentar:
Jag ifrågasätter detta och kan bara konstatera att det inte förekommit någon som helst information om detta till medlemmarna. Hur ska medlemmarna veta att de måste ringa styrelsen om någon ställer sig på deras p-plats? Om medlemmarna inte känner till detta så kan man dra slutsatsen att de 15.000 kr/år är bortkastade. Alltså överflödigt, om det inte är något som styrelsens ledamöter personligen drar nytta av.
15 Kabel-TV  
211 021
158 266
152 520
157 363
155 095
16 Fastighetsskatt  
125 503
94 127
323 965
362 481
357 915
17 Kommunal fastighetsavgift  
288 000
216 000
0
0
Den statliga fastighetsskatten försvann från den 1 januari 2008 och ersattes av en kommunal avgift. Så hur mycket tjänar föreningen på det?

Lars Svensson svarar att det kommer att bli motsvarande eller möjligen lite lägre kostnad, och att det fortfarande kallas "fastighetsskatt" för den delen som gäller lokaler.

Så vi kommer fortfarande ha en post för fastighetsskatt, men för nästa år är den enbart för lokaler, dvs biljardhallen och de två bostadsrättslokalerna?

Lars Svensson: Ja, för fastighetsskatten i årets redovisning ligger det även fyra månader för bostäder för 2007. Den kommunala fastighetsavgift är 12 månader x 1.200 kr/lgh.
18 Fastighetsskötsel grundavtal  
60 075
45 056
0
0
0
Detta fastighetsskötselavtal togs bort i samband med att fastighetsskötaren anställdes för cirka 5 år sedan. Varför har nu detta avtal kommit tillbaka, för vad och sedan när?

Ordföranden svarar att det är en privat firma som hyrs in när vaktmästaren har semester och är sjuk.

Min kommentar:
Detta svar från styrelsen måste vara fel eftersom det i så fall skulle innebära att ingen kostnad funnits under tidigare år för vaktmästarens semester & sjukfrånvaro (noll kr de tidigare tre åren)!
19 Fastighetsskötsel extradebitering  
9 500
7 125
7 427
22 500
31 781
Vad är detta som tillkommer till grundavtalet för fastighetsskötsel?

Ordföranden svarar att det är snöskottningen, och soptömning när vaktmästaren inte är här.

Det är alltså en styrelseledamot (Kjell) som får de pengarna?

Ordföranden svarar; Eller Tage. Det beror på om det infaller på en helgdag och det är soptömning, så måste någon annan ta det. Annars kan vi betala 240 % i lön om inte styrelsen gör det.

Lars Svensson: Fakturan är från mars så vi kan utgå från att det är snöskottning.

Curt: Kommer det lönekostnader som ligger här på driften?

Lars Svensson: Det är en leverantörsfaktura. Inga lönekostnader.

Min kommentar:
Ordföranden och Lars Svensson ger här motstridiga uppgifter. Vad är sant?
20 Städ grundavtal  
280 219
210 164
200 646
195 262
192 276
Hur har styrelsen funderat på att göra för att minska denna stora kostnad?

Ordföranden svarar att städavtalet sägs upp varje år.

Min kommentar:
Det var inget svar på min fråga, men av svaret kan man ändå konstatera att styrelsen inte funderat på hur denna kostnad ska kunna reduceras!

Det sägs ju att styrelsen ska göra sig av med vaktmästaren på halvtid och då tycker man att föreningen skulle kunna tjäna på antingen att vaktmästaren på halvtid får sköta städningen, vilket han säkert vill, eller att han fungerar som vicevärd. Är det något styrelsen funderat på?

Ordföranden svarar att styrelsen har haft diskussion med vaktmästaren innan vi gjort förhandling, men undviker återigen att svara på min fråga.

Ann-Marie: Är det redan MBL-förhandlat?
Ordföranden svarar; Ja.
Ann-Marie: Det borde ni faktiskt tala om för oss.
Ordföranden svarar att det inte är bestämt från när det ska börja gälla och att styrelsen kommer informera medlemmarna när styrelsen tagit slutdiskussionen med vaktmästaren.
Ann-Marie: Är det MBL-förhandlat så har ni tagit steget fullt ut?
Ordföranden svarar att MBL-förhandling inte behövs eftersom vaktmästaren inte är med i facket.

Jag tror inte jag fick svar på min fråga. Jag tycker det är dumt att ta bort vaktmästaren på halvtid eftersom jag tror det kommer att höja föreningens kostnader på flera olika sätt.
När vi nu har en så hög kostnad för städningen så tycker jag vaktmästaren kan ta antingen städningen eller vicevärdsbiten. Planerar inte styrelsen att vaktmästaren ska fylla upp andra halvan av sin tjänst med något av detta?

Ordföranden svarar; "Nej, och han har själv accepterat det".

Min kommentar:
Det har vaktmästaren inte alls gjort, vilket jag vet eftersom jag själv diskuterat detta med vaktmästaren.
21 Trädgårdsskötsel grundavtal  
209 277
156 958
161 252
146 372
139 571
En fråga som styrelsen inte ville besvara i motionerna, utan som styrelsen tvingar mig att ställa här i stället; vem köps blommor/växter in av (för krukorna vid portarna)?

Ordföranden svarar att styrelsen begärt anbud men att ingen varit intresserad och att styrelsen köper in detta där det är lämpligt.

Min kommentar:
Jag är övertygad om att styrelsen inte alls begärt in något anbud, och ingen kontroll av detta har heller gjorts av revisorerna.

Ja, och min fråga var just var detta var någonstans?

Ordföranden svarar; "Det är det svaret du får".

Min kommentar:
Här tror styrelsen att de kan undanhålla denna information på samma sätt som sker utanför stämmorna, men lyckligtvis är stämmorna skyddade i lag från styrelser att på stämman dölja allt för medlemmarna.

Efter många märkliga turer i denna fråga kommer det i alla fall fram att det är styrelseledamot Kjell som erhåller ersättning för detta och till slut lyckades jag också lirka fram hur mycket denna summa låg på (Lars Svensson gav då svaret); 7.450 kr för redovisningsåret fram till årsskiftet 2008/2009, och att denna kostnad lagts under den kryptiska rubriken "löpande underhåll av markytor" (alltså helt och hållet omöjligt för medlemmarna att på något sätt kunna lista ut var denna kostnad placerats i redovisningen, eller vad posten innebär).
22 Trädgårdsskötsel extradebitering  
31 979
23 984
111 911
2 323
8 683
Vad är detta för extraarbete som utförts av vem och varför?
23 Korttidsinventarier  
1 904
1 428
0
4 964
1 493
Vad ingår i dessa korttidsinventarier?
24 Datautrustning och programvara  
7 281
5 461
3 200
0
Vad ingår här?

Kjell svarar att de 7.281 kronorna i denna post är för köp av ännu en dator.
Dvs utöver vaktmästarens dator så har styrelsen två datorer, varav den tidigare datorn (som definierades av styrelsen som gammal och sliten trots att den har mer kapacitet än vad denna styrelse någonsin kommer att behöva för det lilla som denna används) är ombyggd till server.
25 Förbruknings-/kontorsmaterial etc  
1 720
1 290
1 195
0
26 Arbetskläder/skyddsmaterial  
4 532
3 399
2 720
3 020
27 Reklam och PR  
0
0
3 971
0
28 Representation  
0
0
433
0
29 Kontorsmaterial och trycksaker  
3 819
2 864
2 900
17 264
13 000
30 Telefon  
2 775
2 081
3 892
4 012
17 660
31 Mobiltelefon  
22 299
16 724
18 421
17 599
-
Jag har gått igenom 80 föreningar där denna förening har de klart högsta telefonkostnaderna. Hur försvarar styrelsen att denna förening har de högsta telefonkostnaderna av alla brf:ar i Malmö, och kanske i hela Sverige, om man skulle gå igenom även dem?

Ordföranden svarar att här även ingår dem som har porttelefon med mobilanknytning.

Jag svarar att det i så fall är felkonterat. Denna kostnad ska ligga under posten "Telefon i hiss och port".

Min kommentar:
Jag ber Lars Svensson kontrollera detta påstående och utlovas svar. Dock uteblir svar, och idag (tre veckor efter stämman) har ännu inget svar givits av styrelsen.

Jag: Kostnaden under de senare åren har legat på runt 20.000 kr för mobiltelefon (alltså ungf samma som innan porttelefonerna infördes).

Används föreningens mobiltelefoner och abonnemang på något sätt för privat bruk?

Jag: Det framgår att mobiltelefonerna används för privat bruk och jag förklarar att om dessa mobiltelefoner inte använts för privat bruk så hade föreningen kunnat teckna ett abonnemang som varit avsevärt billigare. Som det fungerar idag får medlemmarna betala för privatsamtal för Ordföranden, utan koppling till föreningen.

Min kommentar:
Notera att detta faktum att mobiltelefonerna används privat är något styrelsen inte vill vara öppen med. Styrelsen försöker medvetet dölja detta för medlemmarna!

Ordföranden svarar att när avtalet tecknades för två år sedan (med två års bindningstid) så låg kostnaden betydligt högre och att det inte går att bryta under denna bindningstid utan att betala en straffavgift som överstiger dagens kostnader.

Styrelsen har alltså för avsikt att sänka telefonkostnaderna?

Ordföranden svarar att styrelsen kommer att göra detta.

Min kommentar:
Det är inte min erfarenhet att kostnaderna för mobiltelefoni generellt sätt var mycket dyrare för två år sedan. Styrelsens påstående är helt enkelt inte sant.
Dessutom är den redovisade kostnaden för mobiltelefoni inte på samma nivå som föregående år vilket indikerar att styrelsens svar inte stämmer.
32 Telefon i hiss och port  
7 210
5 407
2 890
0
Hur stor del av detta är kostnaden för porttelefonin?
33 Datakommunikation  
7 770
5 827
9 265
4 756
Bredband kostar bara 2.880 kr! Här är dubbla kostnaden. Vad ingår här? Avses enbart bredband?

Ordföranden svarar att föreningen även har bredband för undercentralen för t.ex. larm.

Jag svarar att har man bredband så har man en bredbandsuppkoppling, inte fler.

Min kommentar:
Min uppfattning är att det är något styrelsen inte vill redovisa här.
34 Postbefordran  
1 332
999
972
276
35 Avgifter för juridiska åtgärder  
31 322
23 491
18 056
0
Vad är detta för juridiska åtgärder och till vem har dessa pengar betalats?

Ordföranden svarar att dessa 31.322 kr är för medlemmar som inte betalar avgifter i tid och en stor del avser korrespondens med biljardhallen.

Jag svarar att detta är märkligt eftersom denna post legat på noll tidigare.

Lars Svensson förtydligar med att denna post är enbart för juridisk hjälp från HSB Malmö och att Svensk bostadsinkasso ligger på ett annat konto.

Ska vi medlemmar betala för dessa kostnader för juridisk hjälp med biljardhallen? Det får väl biljardhallen betala, om de gjort fel, annars är det ju föreningen som gjort fel, eller? Jag får inget svar på denna fråga.
36 Inkasso  
6 463
4 487
2 874
0
Är detta inte pengar som kommer tillbaka till föreningen? Om denna post avser medlemmar som inte betalat i tid så får man ju tillbaks pengarna igen. Finns intäkterna tillbaka redovisat någonstans, och i så fall var?

Lars Svensson svarar att detta är pengar som inte kan drivas in, utan dessa 6.463 kr är förlorade för föreningen.
37 Konstaterad förlust kund/hyresfordringar  
849
637
0
-
Vad är detta?
38 Överlåtelseavgifter  
19 993
14 995
20 050
19 364
Varför finns överlåtelseavgiften med här? Det är ju en inkomst för föreningen!
Föreningen har rätt att ta ut en överlåtelseavgift på högst 2,5% av basbeloppet.

39 Pantförskrivningsavgifter  
25 566
18 968
20 924
40 Revisionsarvoden Ernst & Young AB  
20 000
15 000
15 000
14 990
19 647
41 Stämma  
62 571
62 571
296 561
8 343
10 950
Vad avser "Merkostnad vid tryckning av årsredovisning"?

Ordföranden svarar att det i avtalet ingår en kostnad för en "normal" årsredovisning men om årsredovisningen överskrider ett visst antal sidor så kostar det extra att trycka upp.

Min fråga till mötesordförande Mats Engstrand: Här ser man att mötesordföranden kostat 36.250 kr, men på föregående årsstämma fick vi informationen att kostnaden var 5.000 kr, så för två stämmor har mötesordförande Mats Engstrand erhållit 40.000 kr?

Mats Engstrand svarar att han tror att detta stämmer (inkl. moms).

Jag svarar att det inte verkar rimligt att anlita en mötesordförande för 40.000 kr när detta ingår gratis i det administrativa avtalet med HSB, eller skulle kosta föreningen 2.000 kr om föreningen anlitade någon annan, opartisk mötesordförande.

Har styrelsen för avsikt att fortsätta belasta medlemmarna med de här höga kostnaderna?
Jag får inget svar på denna fråga.

Vad är budgeterad stämmokostnad för i år?

Lars Svensson svarar att det för i år är budgeterat 100.000 kr.

Hur kan det komma upp i dessa summor med tanke på att inga motioner delats ut? Tidigare kostade stämmorna 10.000 kr. Är det ingen annan som ifrågasätter 90.000 kronors ökning på stämmokostnaderna?

Lars Svensson svarar att föregående stämma gick på 200.000 kr och att detta var en uppskattning styrelsen gjort.

Hur stor är kostnaden för svaren till motionerna som HSB skrivit, alltså de svar som medlemmarna inte fått ta del av, precis som motionerna. Föregående år tror jag kostnaden för att HSB gjorde styrelsens uppgifter landade på 44.000 kr.

Ordföranden svarar att det blev 75.000 kr.

Min kommentar:
Det handlar om i praktiken under 200 sidor, som en styrelse på fem personer haft ½ år på sig att gå igenom. Dvs under 2 sidor/vecka och ledamot, där styrelsen sedan tidigare år var bekant med en stor del av dessa motioner. I stället lämnar styrelsen över till HSB att svara på motionerna med uppgift att alla motioner ska avslås.

Medlemmarna betalar 75.000 kr - drygt 300 kr/medlem - för svar på motioner som de aldrig får se och som inte tillfört ett dugg till föreningen!

Ordföranden säger vidare att de svar som ges måste vara juridiskt hållbart och att styrelsen inte klarar av den juridiska biten.
42 Styrelse  
3 669
2 752
2 655
2 075
Vad ingår i "Styrelse" med hur mycket?
43 Möteskostnader  
0
0
1 349
1 145
Vad är det för möteskostnader som fanns förra året som inte finns i år?
44 Löner, ersättningar och sociala avgifter  
756 610
567 457
506 027
556 429
488 955
Är det enbart för vaktmästaren?
Svar: Se not 3.
45 Adm. förvaltning, HSB Malmö  
302 251
226 688
221 762
213 320
209 379


46 Adm. förvalning, utöver avtal  
33 590
25 192
5 090
12 682
14 344
När gjordes upphandling senast, och vad ingår i "Adm. förvalning, utöver avtal"?

Ordföranden svarar att det administrativa avtalet innan dagens styrelse upphandlats på 10 år framåt, och tillägger att han inte vet inte om det är 1 eller 2 år kvar på detta avtal.

Det stämmer inte alls! Ett avtal på 10 år???

Lars Svensson svarar att han inte vet hur länge avtalen är på och att de ska kolla upp detta.

På frågan vilka fakturor som ligger utanför avtalet svarar Lars Svensson att det rör sig om flera stycken. Senare under stämman svarar Lars Svensson att där bl.a. ingår en tioårskalkyl som upprättades inför stambytet, "stadgepaket" när stagdarna ändrades, extratjänster som direktavisering och en tjänst som heter "Ekonomi direkt" så att styrelsen kan gå in via datorn.
47 Konsultarvoden  
0
0
11 875
3 200
40 835
Denna post ligger på noll. Konsulten som föreningen anlitat under drygt ett års tid för stamrenoveringen etc, har han inte kostat något?

Lars Svensson svarar att konsultkostnaden räknas som en investering och ligger i posten för den pågående byggnationen.

Min kommentar:
Här uppstår osökt frågan varför vissa konsultkostnader räknas som investering medan andra (motsvarande) konsultkostnader inte gör det?

OBS! På detta sätt döljer styrelsen kostnaden för konsulten!
48 Hemsida  
6 875
6 875
0
Föreningens hemsida är katastrofalt dålig med nästan ingen information överhuvudtaget, och den info som finns där är från år 2006 eller längre tillbaka.
Vad har styrelsen tecknat för avtal med HSB för hemsidan?
Vad kommer denna ej uppdaterade hemsida att kosta löpande framöver?
49 Serviceavg till branschorganisation  
3 063
3 063
3 019
2 981
2 963
Vad är "Serviceavg till branschorganisation"?

Ordföranden svarar att det är vaktmästarens försäkring och liknande.
50 Advokat- och rättegångskostnad  
59 337
59 337
0
9 219
14 269
59.337 kr är en väldigt hög kostnad för advokat och rättegångskostnad, den högsta någonsin i den här föreningen för denna post, vad ingår där?

Ordföranden svarar att det bl.a. är stämningen till tingsrätten "och liknande".

Min kommentar:
Ett mycket vagt svar på denna fråga och jag ställer mig tvivlande till att det är sant, inte minst eftersom klandret av stämman bara handlade om en timme på tingsrätten innan förlikningen. Inget konkret svar gavs av styrelsen på frågan!
51 Föreningsverksamhet  
5 805
5 805
13 944
204
52 Fritidsverksamhet  
18 172
18 172
1 080
1 012
Föreningsverksamhet och Fritidsverksamhet
Vad är det för skillnad på föreningsverksamhet och fritidsverksamhet? Vad ingår i respektive post?

Lars Svensson förklarar att "Föreningsverksamhet" avser "Startpunkten AB", och efter ett tag förklarar Ordföranden att detta är "bussresan".

Vad ingår i "Fritidsverksamhet"?

Lars Svensson svarar att detta också avser bussresan.

Min kommentar:
Att fördela kostnaderna på detta sätt i årsredovisningen är vad jag skulle vilja beskriva som rent oärligt mot medlemmarna som inte har en chans att förstå detta.
53 Medlemsavgift HSB  
60 750
60 750
60 750
60 750
60 750
Vi har en medlemsavgift som före HSB Malmös årsstämma 2009 låg på 250 kr. Den chockhöjs nu till 400 kr + indexuppräkning.
Jag framför ett förslag att de som vill vara medlemmar i HSB kan fortsätta vara detta, och de som inte vill behöver inte heller detta, och de kan därigenom spara 400 kr/år (+ indexuppräkning).
Men för att detta ska vara möjligt måste det ändras att varje medlems medlemsavgift betalas via föreningen, vilket förmodligen inte många känner till.
Frågan till styrelsen är om styrelsen kan ta bort den här automatiska inbetalningen via föreningen så att var och en betalar sin medlemsavgift till HSB?

Styrelseledamot Tage svarar att det inte går eftersom det står i föreningens stadgar att man ska vara medlem i HSB Malmö.
Jag svarar att det inte står i föreningens stadgar att jag ska vara medlem i HSB Malmö.
Jag är fri att som enskild medlem gå ur HSB Malmö, och det har också bekräftats av HSB Malmö och HSB Riksförbund.
Styrelseledamot Tage svarar att föreningen inte vill vidtaga några ågärder så att medlemmarna i föreningen individuellt ska kunna bestämma om de också vill vara medlem i HSB Malmö och därmed betala den tillhörande medlemsavgiften.

Bengt Skånhamre tillägger att man som medlem kan gå ur HSB men avgiften som bostadsrättsföreningen betalar till HSB Malmö är baserad på antalet lägenheter i bostadsrättsföreningen. Bengt Skånhamre säger vidare att jag fått reda på att om jag går ur HSB Malmö så får föreningen ändå betala 400 kr i medlemsavgift för min lägenhet.

Men varför är det så?

Bengt Skånhamre svarar att HSB Malmös stadgar klart och tydligt säger hur medlemsavgiften ska betalas av bostadsrättsföreningen och hävdar dessutom att det även i bostadsrättsföreningens stadgar står vad som krävs.

Min kommentar:
Det som Bengt Skånhamre hävdar är absolut inte sant! Det står t.ex. inget i brf:ens stadgar om detta!

Jag får inget svar på min fråga varför medlemsavgift ska betalas även för dem som inte är medlemmar.


Boris J.: "Han vet ju att vi måste vara medlem i HSB, och trivs han inte så kan han flytta för fan". Därefter följer en rad kränkningar och personliga påhopp från Boris J. och Paul L. i enlighet med hur dessa två personer betedde sig under hela stämman.
54 Aviavgift  
90
90
1 800
0
55 Uttagsskatt  
123 070
123 070
87 426
85 093
77 789
56 Utbildning  
5 000
5 000
10 336
3 623
12 169
57 Övriga kostnader  
2 400
2 400
0
1 650
19 398
"Posten består av avgifter till Bolagsverket (2 400 kr)"; Vad ingår här?
- Ändra föreningens stadgar, ex. räkenskapsår och styrelsegränser = 900 kr.
- Ändra styrelse, särskild firmatecknare, och firmateckning = 700 kr (e-tjänst).
  TOTALT:  
6 323 753
4 804 176
4 483 888
4 323 680
     

Paus
I pausen på stämman hotar medlemmen Paul L (som genom hela stämman bara försökt störa så mycket som möjligt) mig, bl.a. genom att kalla mig för okvädningsord och på ett mycket hotfullt säga att han lovar att han ska se till att jag tvingas flytta från föreningen.

Styrelsen svarar aldrig på medlemmarnas skrivelser, men jag vill passa på att be styrelsen ta tag i detta så att rättelse vidtages och fortsatta hot från denna medlem upphör (det är inte första gången detta händer, han har tidigare bl.a. hotat flera medlemmar att de ska hamna i svarta liksäckar).

Förtroendevalda och personalkostnader
Min fråga: På 12 månader blir styrelsearvodet 81.350 kr. Har styrelsen sänkt sitt arvode sedan föregående årsstämma (83.600 kr)? Hur mycket av detta har tagits ut rent faktiskt och när?

Lars Svensson svarar att det tidigare ingått även mötesersättning för suppleanter i posten för styrelsearvodet.

Min fråga: Vad ingår i "Övriga arvoden förtroendevalda", dvs vilka förtroendevalda har fått hur mycket för vad?

Lars Svensson svarar att där ligger numera enbart mötesersättningar till suppleanter.

Min kommentar:
Jag får inget svar på min fråga hur mycket de olika förtroendevalda fått i arvode/ersättning och när dessa tagit, och än idag - tre veckor efter stämman - har styrelsen inte gett mig något svar.

Min fråga: Jag frågar lekmannarevisorerna om de kontrollerat att alla uttagna arvoden stämmer, och Doris T. svarar att det "stämmer till punkt och pricka".

Min fråga: Hur är det möjligt att posten "Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda" kunnat öka från 4.050 kr till 30.554 kr? Är det rimligt med en så hög kostnad för förlorad arbetsförtjänst och hur har dessa kostnader fördelats på vilka personer? Om man räknar på detta så talar vi om en hel månadslön. Det är alltså en hel månad som styrelsen ägnat åt dessa byggmöten på arbetstid, och det är kanske inte riktigt rimligt?

Styrelseledamot Tage L. svarar att detta beror på byggmöten för stambytet.

Lars Svensson svarar att det för "förlorad arbetsförtjänst" rör sig om 5 st fakturor.

Ordföranden tillägger att de hade byggmöte var tredje vecka och att de som regel tog 4 timmar varje gång där då både Kjell och Ordföranden var tvungna att båda ta ledigt en halv dag varje gång.

Min kommentar:
Jag ifrågasätter sanningshalten och korrektheten i detta. Det är orimligt att dessa påstådda byggmöten upptagit 1 månads arbetstid. Speciellt med tanke på att en konsult anlitats för detta (som styrelsen inte vill uppge kostnaden för). Och om detta skulle vara sant så tyder det på såväl en väldigt dålig planering, en dålig upphandling och en okvalificerad konsult.

Min fråga: Material i löpande underhåll har stigit kraftigt. Vad är det för material, som exempel, och vad är anledningen till att det stigit så kraftigt (specifikt posten med 90.729 kr)?
Lars Svensson svarar att det är många olika poster, t.ex. Låsaktuellt, Malmö järncenter, färghandeln.
Jag frågar vilken som är den största posten?
Lars Svensson svarar att det är Låsaktuellt och att posterna ligger på 2.000-3.000 kr.

Min fråga: Föreningen har bytt ut en dörr på föreningens bekostnad till en bostadsrätt. Ingår det in denna post?
Lars Svensson: "Nej".
Min fråga: Var redovisas denna dörr till bostadsrättslokalen?
Mötesordförande Mats Engstrand: Frågan är om föreningen bytt ut en dörr?
Ordföranden svarar att det rör sig om 2 dörrar som var i dåligt skick.
Min fråga: Ska inte bostadsrättshavaren betala det?
Ordföranden svarar att föreningen ansvarar för utsidan av dörren.
Jag: Ja, men inte för att byta dörrar. Det handlar då om att måla dörren.
Ordföranden svarar att om dörren är så dålig att det inte är lönt att måla den så måste den bytas.
Medlem: Vi får ju själv betala våra dörrar.
Ordföranden svarar att det är stor skillnad om det är en utvändig dörr, och att det handlar om en bostadsrättslokal.
Här bryter en medlem in som jag tror var Paul L (som aldrig bad om ordet innan han yttrade sig) in och säger att svaret är klart och att vi ska gå vidare, varefter mötesordförande direkt går vidare utan att jag får svar på mina frågor om detta eller en möjlighet att reda ut vad som gjorts för vad och på vilka grunder.

Min kommentar:
Var står det i lag och/eller stadgar att bostadsrättslokaler undantas från reglverket att var och en svarar för sin egen dörr?
Att det är en "utvändig dörr" är naturligtvis inte det minsta relevant i sammanhanget!
Ordföranden vilseleder stämman om vad som egentligen gäller!

Löpande underhåll av bostäder
Min fråga: Vad är orsaken till den kraftiga ökning av kostnaderna för löpande underhåll av bostäder? Här vill jag veta vad som ingår, speciellt med tanke på att det inte finns några sådana kostnader med de nya stadgarna och den nya lagen.
Lars Svensson svarar att det enbart är ett företag som heter Skånebeslag.
Ordföranden tillägger att det är reparation av fönster.
Min fråga: Så vi ska räkna med fortsatta höga kostnader för dessa fönster?
Ordföranden svarar att vi får räkna med detta.

Min kommentar:
Är inte fönsterna bostadsrättshavarens ansvar? Vilka lagar/stadgar säger att föreningen ska ta denna kostnad?

Försäkringsskador
Min fråga: Föreningen har betalat 64.273 kr för försäkringsskador men ersatts med 76.500 kr?
Har föreningen tjänat på försäkringsskadorna?
Ordföranden svarar att det beror på att i försäkringsskador så ingår den ersättning föreningen får via rättsförsäkringen, och att 41.000 kr av de 64.273 kronorna är självrisk på en vattenskada. Ordföranden tillägger att det förekommit några vattenskador som kostat under 40.000 och som föreningen därför själv helt stått för.

Min kommentar:
Vad är det för vattenskador som uppstått som föreningen och inte bostadsrättshavarna ska stå för? Styrelsen har alltså misskött underhållet?

Periodiskt underhåll Va/Sanitet
Min fråga: Hur kan ett periodiskt underhåll för Va/Sanitet gå från 0 till 203.441 kr? Vad avser detta?

Ordföranden svarar att det är kostnaden för relining av en stam, och att de i samband med detta inte kom in i någon lägenhet. Eftersom de fick komma dit två gånger så ökade kostnaden.
Min fråga: Vad hade det kostat annars?
Ordföranden svarar att han inte vet detta.

Min kommentar:
Jag får alltså inte svar på denna fråga, och styrelsen har fortfarande, tre veckor efter stämman, inte gett mig något svar på detta.

Därefter ställer Paul L direkt följande fråga:
"Intressant att höra detta, styrelsen. Vilken lägenhet var det?"
Ordföranden: "Nej, det var inte den lägenheten du tror".

Min kommentar:
Av detta framgår med all önskvärd tydlighet att styrelsen alltså för andra medlemmar spridit ut illvilliga rykten om mig - som enskild medlem - bland övriga medlemmar (eftersom jag inte nämnt något om mina mellanhavande med styrelsen till någon annan).

TOMTRÄTTSAVGÄLD
Min fråga: Det stod i SDS att styrelsen tänker vägra att betala den ökade tomträttsavgälden, men vad händer då?
Ordföranden svarar att styrelsen har en plan för detta men att styrelsen fortfarande inte fått papperna från Malmö Kommun och att styrelsen varit i kontakt med en förhandlingsman som ska gå igenom och granska beslutet från tekniska nämnden.

Punkt 11 i dagordningen - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Jag: Det går inte att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen när motionerna inte delats ut/kommit medlemmarna till del. I motionerna står om de delar som frågan om ansvarsfrihet baseras på. Och inte minst viktigt är de motioner som bevisligen försvunnit.
På dessa skäl anser jag att det inte går att bevilja ansvarsfrihet och att frågan därför måste bordläggas tills alla motioner finns att tillgå och medlemmarna fått ta del av motionerna.


Därefter följer ännu fler av de närmast oändliga påhoppen från Paul L mot mig och trots min vädjan till mötesordförande att försöka sätta stopp för detta vill mötesordföranden inte göra detta. Mötesordföranden säger att han tycker det är rätt av Paul L under denna punkt för frågan om ansvarsfrihet för styrelsen att angripa mig för att jag skriver många motioner. Jag informerar i detta sammanhang stämman om de hot Paul L utsatte mig för i pausen av stämman.

Punkt 12 i dagordningen -
Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden


Mötesordföranden läser upp ur protokollet hur det står att arvoden och ersättningar tidigare varit. Här säger han att det står att 100 kr/månad utgår i telefonersättning till ordföranden.
Min fråga: Den påstådda telefonersättningen till ordföranden får väl inte styrelsens ordförande (som har en mobiltelefon och abonnemang på föreningens bekostnad)?
Efter att ordföranden yttrat sig om att detta är fel så säger mötesordföranden att det är fel och att denna ersättning på 100 kr ska strykas.

Min kommentar:

FEL I STÄMMOPROTOKOLL

I stämmoprotokollet står det trots detta; "100 kr per månad utgår i telefonersättning till ordföranden".

Ann-Marie förklarar att det bara är en i föreningens historia som fått ersättning på 100 kr/år för tiden i styrelsen, och menar att denna ersättning inte ska finnas.

Bengt Skånhamre säger då att det beslut stämman fattade förra året var att man framöver, som en gratifikation, skulle få 100 kr per år som man haft ett uppdrag i föreningen om man avgår. Bengt tillägger att det inte gällde retroaktivt och att man inte kan fatta beslut som gäller retroaktivt.

Jag korrigerar Bengt Skånhamre i Bengts påstående om att Curt har fel om att han tillerkänts en gratifikation för sina 37 år med 100 kr/år.
Curt har definitivt rätt. En annan medlem (Hassan) tog upp denna fråga och det var sedan en enig stämma som tog beslut om att Curt specifikt skulle få detta. Sedan har styrelsen vägrat att genomföra detta stämmobeslut.

Tage säger att styrelsen håller med om att man nu ska ta bort denna gratifikation.

I en diskussion om den ersättning som Curt inte erhållit, trots stämmobeslut om detta, säger mötesordförande Mats Engstrand att stämman inte kan avgöra denna fråga under stämman.

Lekmannarevisor Jonas G. understryker här att om de 100 kronorna/år i gratifikation ska tas bort så måste stämman ta ett nytt stämmobeslut om detta nu så att det "kommer in i papperna".
Mötesordförande Mats Engstrand ställer frågan om det är stämmans mening att de 100 kronorna ska tas bort.
Ingen är av annan mening än att de 100 kronorna/år inte ska utgå, och stämmans beslut blir därför att ersättning med 100 kr/år i "gratifikation" inte ska utgå.

Min kommentar:

FEL I STÄMMOPROTOKOLL

I stämmoprotokollet står det inget om stämmans beslut att 100 kr/år inte ska utgå.

Paul L: "Finns det möjlighet att köpa ut T.W. och Curt ur föreningen?"
Jag ropar återigen "ordningsfråga" (tyvärr, som innan, förgäves) och försöker få mötesordföranden att styra upp stämman lite och tala om det olämpliga att hålla på med dessa ständiga trakasserier som Paul L. ägnar sig åt.


15. Val av valberedning
Valberedare Ann-Marie framför att styrelsen har förslag på personer som ska ingå i valberedningen, och därefter framställer styrelseordförandens fru följande förslag; Berit U., Paul L och Nina K.

Min kommentar:
Styrelsens inblandning i val av valberedare kan starkt ifrågasättas, speciellt i ljuset av att detta skett efter att styrelsen vägrat valberedningen möjlighet att ställa frågor till styrelsen och få svar om styrelsearbetet och hur detta arbete bedrivits och fungerat, där valberedningen inte ens lyckats erhålla nan på medlemmar som flyttat in i föreningen efter 2008-12-31.


Punkt 17 i dagordningen
Punkt 17 i dagordningen har inte redovisats i stämmoprotokollet.


Punkt 18 i dagordningen - Inkomna motioner

Motionerna ingår inte i de stämmohandlingar som styrelsen lämnat justerarna för justering.

I och med att styrelsen inte delat ut motionerna, utan enbart tilllåtit medlemmar läsa dessa på styrelsens kontor, går det inte att avgöra varken;
  1. om motionerna (som endast kommit vissa få medlemmar till del) är de som verkligen lämnats in, eller
  2. om det saknas fler än de motioner som det redan bekräftats att styrelsen "slarvat bort".
Genom att styrelsen nu dessutom inte låter justerarna ta del av de utskrivna motionerna, som endast styrelsen haft tillgång till, faller också den sista möjligheten för kontroll av motionerna och möjligheten att hitta andra av styrelsen begångna fel.

Notera att styrelsen inte ens har en förteckning över motionerna/ärendena som kommit medlemmarna till del.


I protokollet står det;
"Gesa H. yrkar på begränsad talartid om 15 minuter år varje motionär".
Det ger en helt felaktig bild av händelseförloppet. Protokollförare, och tillika styrelseledamot, Bengt Skånhamre utnyttjar sin position för att ge sken av att initiativet till den begränsade talartiden kom fån stämman.

I själva verket var det stämmoordförande Mats Engstrand som på styrelsens uppdrag styrde in stämman på denna väg, eftersom Mats Engstrand lärt sig denna metod att avstyra motioner från HSB Malmös stämma 2008, där han också satt stämmoordförande.

Genomgående för hela stämman är att styrelsen och styrelsens närmast allierade (och make/maka) som kontrollerar stämman på olika sätt med hot, trakasserier lögner och manipulationer (varav jag beskrivt en hel del av detta här) av sällan skådat slag.

I stämmoprotokollet skriver Bengt Skånhamre;
"Något yrkande om att viss eller vissa motioner ska handläggas och beslutas särskilt framställs inte"
Här utelämnas den viktiga informationen att endas 3-4 personer på stämman (varav två var lekmannarevisorerna som är överens om att inga motioner från mig ska behandlas) hade sett motionerna samt att det inte ens fanns en lista över vilka ärenden som skulle behandlas.
Mötesordföranden ville inte ens på stämman informera över vilka motioner som fanns.
Eftersom ingen visste vilka ärenden som förekom saknades följaktligen alla förutsättningar för att någon skulle kunna uppge ett ärende att handlägga och besluta särskilt om.

Stämmoprotokollet är dessutom felaktigt genom att det inte framgår att önskemål förekom bland medlemamrna att jag skulle ta upp de ärenden som jag fann viktigast. Eftersom jag inte förberett mig på detta saknade jag möjlighet att direkt selektera ut dessa samtidigt som de störande elementen Paul L och Boris J. - som tilläts fortsätta av stämmans ordförande - skulle göra det svårt för mig att göra mig hörd på stämman.

FEL I STÄMMOPROTOKOLL

Protokollförare Bengt Skånhamre uppger felaktigt i stämmoprotokollet att mina motioner är på 1.300 sidor; "Stämmoordföranden förklarar vidare att det inte finns tid eller möjlighet att vid dagens stämma handlägga T.Ws motioner, som omfattade cirka 1 300 sidor, en och en enligt alternativ 1)"
Detta är bevisligen en lögn, och detta påhitt har sedan undertecknats av mötesordförande Mats Engstrand.

Det är också uppseendeväckande att mötesordföranden tar parti för styrelsen bl.a. på detta sätt och talar om för stämman att medlemmarnas motioner inte kan behandlas.

Motionerna jag skrivit är i stället på sammanlagt 190 sidor (men om dessa motioner skrivits ut efter varandra i stället för att varje motion började på ny sida så skulle sidorna uppskattningsvis uppgått till drygt 110 st.) + 103 sidor av styrelsen helt och hållet obesvarade frågor om stambyte + 17 sidor med exempel på felaktigt skrivna stämmoprotokoll + 11 sidor allmänt + 5 sidor register = Max. 326 sidor.

Dessa max 326 sidor (i praktiken drygt 100 sidor exkl. speciellt motionsmaterial) får styrelsen till att det är 1.300 sidor. Med så dåliga kunskaper i enkel matematik så undrar man hur mycket fel som i övrigt aldrig kommer medlemmarna till del.

Styrelsen försökte på olika sätt nedvärdera motionerna. För att få mina motioner till att se fler ut än vad de var skrev styrelsen inte ens ut motionerna dubbelsidigt.

Styrelsen vägrade dessutom följa mina önskemål som medföljde varenda motion om att tillsammans arbeta för att minska ner motionerna till antal och storlek innan stämman.


Med den metod som styrelsen valt för motionerna så innebär detta att styrelsen avser att undanhålla motionerna inte bara för dem som i efterskott vill ta del av redovisningshandlingarna, utan även för nytillkomna medlemmar i framtiden.

Framtida medlemmar ska alltså inte få reda på hur det går till i styrelsen.


Se även...

Fastställande av dagordning och Fråga om kallelse behörigen skett

Bilaga 2 innehåller en lista över de motioner jag skrivit som styrelsen inte ville skulle komma medlemmarna till del

Stämmoprotokoll


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan