Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:
 1. Vilka är arbetstagarrepresentanter?
 2. Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Götas agerande

 3. Lönesänkning för HSB-tjänstemän

 4. Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna

 5. Depositionsavgiften avvecklas

 6. Lista över styrelsearvoden

 7. Lista över deltagare på brf:arnas årsstämmor

Mina motioner handlar i grund och botten bara om att motioner och medlemmar ska behandlas med respekt av såväl styrelse som stämma samt tjänstemän på HSB Göta!

Det är långt kvar tills detta uppnåtts, men mer komplicerat än så är det inte, även om det naturligtvis finns andra skäl av underordnad betydelse här.

Den fullmäktige som bara sitter tyst när annan fullmäktigeledamot beter sig illa är precis lika skyldig som den som beter sig illa. Ansvarat är delat!

MOTION #194A

Fråga till styrelsen

 1. Exakt hur mycket har HSB Götas arbetstagarrepresentanter fått i arvode det senaste redovisningsåret?


MOTION #194B

Frågor till styrelsen

 1. Av vilken anledning arvoderas HSB Götas arbetstagarrepresentanter?


MOTION #194C

Fråga till styrelsen

 1. Av vilken anledning har HSB Götas arbetstagarrepresentanter rösträtt i styrelsen?


MOTION #194

Vilka är arbetstagarrepresentanter?

Jag yrkar att;
 1. Inget arvode ska utgå till arbetstagarrepresentanterna.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #194-2

10 ledamöter i styrelsen

 1. Minst 10 ledamöter (exkl. ev. arbetstagarrepresentanter) ska ingå i HSB Götas styrelse.


MOTION #195

Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Götas agerande

I lagen om styrelserepresentation (1987:1245) för privatanställda finns en del intressant info, men det löser inte alla frågor.

Rösträtt?
T.ex. är en fråga om HSB Götas arbetstagarrepresentanter har rösträtt?

I och för sig en dum frågeställning eftersom man enkelt kan räkna ut att de har detta i HSB Göta. Dock sägs det vara vanligt att arbetstagarrepresentanterna i t.ex. kommunägda företag inte har rösträtt. Så det finns tydligen inget krav på att arbetstagarrepresentanterna ska ha rösträtt.

Det tråkiga är att HSB Göta inte vill vara öppen med vad som gäller inom HSB så information om detta saknas helt.

Arvoden?
Lagen om styrelserepresentation säger heller inget om arvoden, men jag kan efter ett intensivt sökande konstatera att arbetstagarrepresentanterna normalt inte har något arvode (t.ex. som i NCC).

Så en välbefogad fråga i detta sammanhang är vad det är som gör att arbetstagarrepresentanterna just i HSB Göta arvoderas?

Fullmäktige kan stoppa arvodet till arbetstagarrepresentanterna!

Varför har HSB Göta dolt arvodet till arbetstagarrepresentanterna?
Ingen förklaring finns heller till varför HSB Göta (precis som andra regionföreningar) i alla år försökt hemlighålla det arvode som utbetalas till arbetstagarrepresentanterna.

Har HSB Göta agerat korrekt?
Frågan är om HSB Göta agerat korrekt när arvode utbetalas till arbetstagarrepresentanter eftersom stämman beslutat enligt vad som står även i stämmoprotokollet.

Arbetstagarrepresentanterna lika stort ansvar som övriga ledamöter... och?
Inte minst med anledning av att det inte handlar om hur mycket ansvar man har (inte många har tidigare - före min motion 2008 om detta - heller ens känt till att arbetstagarrepresentanterna ingår i styrelsen). Det handlar om vad man presterar!

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte för medlemmarna, utan bara för sig själva och för övriga tjänstemän. Varför ska HSB Götas medlemmar betala arbetstagarrepresentanterna i en medlemsorganisation ett extra arvode - dessutom hutlöst högt - utöver deras redan alltför höga lön?

HSB Götas medlemmar får alltså betala dyrt för tjänstemän som bara arbetar i sitt eget personliga intresse... vilket dessutom säkert ofta(st) står i rak konflikt med medlemmarnas intresse.

Revisorerna gör ingenting!
Notera också att arbetstagarrepresentanterna under tidigare år har kunnat kvittera ut sitt okända och i årsredovisningen ej omnämnda arvode mycket tack vare att varken HSB Götas huvudrevisor - dvs styrelsens förlängda arm - eller de stämmovalda revisorerna presterar ett arbete värt namnet.
HSB Götas medlemmar kan se otaliga exempel på hur dålig revisionen varit av HSB Göta.

Ingen medlemskontroll
Eftersom få medlemmar/fullmäktigeledamöter bryr sig eller engagerar sig särskilt mycket i årsredovisningen (vilket i och för sig delvis säkert beror på att HSB:s årsredovisningar är utformade på ett sådant sätt att det ska vara så svårt som möjligt att tolka årsredovisningarna) så finns det ingen medlemskontroll inom HSB Göta.

Det är i princip helt fritt fram för HSB Götas styrelse och tjänstemän (precis som för revisorerna) att göra precis hur de vill, eftersom det ändå nästan aldrig är någon som upptäcker något av de många felaktigheter som görs inom HSB Göta (även inom HSB Skåne, som vi kunnat konstatera).


Jag yrkar att;
 1. Arbetstagarrepresentanterna ska inte ha rösträtt i HSB Götas styrelse.

  HSB Göta ska vara medlemsstyrd, inte tjänstemannastyrd!

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #196

Lönesänkning för HSB-tjänstemän

 

 • Medellönen inom HSB Stockholm är 28.373 kr/månad.
  (2007: 379 anställda (exkl. VD/vVD), 129,723 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 190,918 mkr, 2007.)
  Det är en ökning med i snitt 268 kr kr/månad jämfört med föregående år, dvs från 28.105 kr/månad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Medellönen inom HSB Stockholm var 28.105 kr/månad föregående år
  (2006: 350 anställda (exkl. VD/vVD), 118,043 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader & pensionskostnader: totalt 174,812 mkr, 2006.)

  Notera att lönenivån annars är betydligt högre i Stockholm!
  ------------------------------------------------------------------------------
Lön och ersättningar för de anställda på HSB Stockholm (moderbolaget):
379 anställda, exkl. VD och vVD, delar på 130 miljoner kronor.

(2006: 350 anställda, exkl. VD och vVD, delade på 118 miljoner kronor.)

 • HSB Skåne......... 25.000 kr
 • HSB Stockholm... 28.000 kr

HSB RIKSFÖRBUND
Man kan dessutom se att HSB Riksförbund är en stor kostnad för medlemmarna, där också kraftiga löneökningar skett under de senaste åren;
Medellönen inom HSB Riksförbund var 49.704 kr/månad år 2006.
(2006: 18 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 10,376 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 49.704 kr/månad.)
(2005: 21 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,120 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.127 kr/månad.)
(2004: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,480 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 43.485 kr/månad.)
(2003: 22 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", 11,799 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 44.693 kr/månad.)
(2002: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,953 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 31.087 kr/månad.)
(2001: 24 anställda, exkl. "arbetande förbundsordförande", ..8,650 mkr i lön/ersättningar exkl. sociala kostnader och pensionskostnader - -> 30.035 kr/månad.)
Inte minst med tanke på de inkompetenta svar medlemmarna får från det insynsskyddade HSB Riksförbunds juridiska rådgivning så är detta helt oskäliga löner!


ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Vad jobbar facknissarna med på HSB Göta? Det finns ingenstans den minsta information om vad de fyller för funktion i verksamheten.


HEMLIGHETSMAKERI OCH KODEN FÖR FÖRENINGSSTYRNING

Jag förstår nu också varför HSB Göta vill följa HSB:s kod för föreningsstyrning.

Följande formulering i koden är säkert ett tungt vägande skäl för detta;
Citat:
Ledamoten ska visa lojalitet mot föreningen och främja dess intressen. Ledamoten ska även iakkta tystlåtenhet om angelägenheter och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen.

Därmed har HSB Göta såväl de anställdas tystnad som alla styrelseledamöters absoluta tystnad om alla oegentligheter och allt som på olika sätt är fel inom HSB Göta.

Med HSB:s kod för föreningsstyrning minskar HSB Göta öppenheten och insynen maximalt och omöjliggör för medlemmarna att någonsin få nys om begångna felaktigheter.

I koden för föreningsstyrning skulle det i stället stått något i stil med;
Varje förtroendevald - alldeles särskilt styrelsen - och anställd inom HSB har en skyldighet att utan fördröjning informera ägarna/medlemmarna om varje misstanke om oegentligheter inom HSB.


Jag yrkar att;
 1. Lönenivån för de anställda inom HSB Göta sänks.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #196-3

Redovisning av löner, förmåner och ersättningar

 1. Krav införs på fullständig redovisning (för alla medlemmar) varje år över alla chefers löner, förmåner och ersättningar (redovisning per chef).


MOTION #196-4

Stämman ska godkänna VD:s löneökningar

 1. Det stadgas att VD:ns lön och förmåner alltid först måste godkännas av stämman för att bli giltig.

 2. Varje avtal med VD ska redovisas skriftlig i sin helhet för alla medlemmar.

MOTION #196-6

Nya förtroendevalda revisorer

 1. Nya kompetenta förtroendevalda revisorer (som engagerar sig i sitt uppdrag) söks aktivt efter, i stället för att man bara omväljs per automatik som revisor i HSB Göta.


MOTION #196-7

Regelverk för revision av VD och styrelse

 1. Ett tydligt regelverk för revision tas fram där även VD och styrelse revideras.


MOTION #196-8

Sänkning av arvode till förtroendevalda revisorer

 1. Arvodet till de förtroendevalda revisorerna sänks till en nivå under HSB Stockholm.


MOTION #197

Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna

Uttrycket "Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna" som myntades i HSB Skåne kanske nu har förlorat i värde med tanke på vad som hänt inom HSB Skåne, men grundtanken är bra. Kanske detta vore ett uttryck som kan användas inom HSB Göta och förvaltas på ett bättre sätt än i HSB Skåne (om inte någon kommer på något motsvarande uttryck som är lika bra eller bättre)?

Jag yrkar att;
 1. "Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna" ska vara HSB Götas motto.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #198

Depositionsavgiften avvecklas

Varje HSB-medlem får betala in en "medlemsavgift" till HSB i samband med inträdet.
Detta "lån" förräntas under medlemmens tid i HSB.

Dessa 500 kronor glöms bort av många, vilket innebär att de som lämnar HSB, eller livet, inte får pengarna tillbaka.

Hur resonerar HSB?
HSB har som princip att inte betala tillbaka medlemsavgiften, med mindre än att HSB skriftligt får en begäran om detta i samband med att man ber om utträde ur HSB.

Vad blir då konsekvensen av detta?
Konsekvensen blir att många HSB-medlemmar som avlider står kvar som medlemmar i HSB för tid och evighet. Anhöriga/släktingar tänker säkert sällan eller aldrig på att begära utträde och returnering av depositionsavgiften.

En uppskattning är att medlemsantalet som uppges av HSB är 10 % för högt. Men det kan vara mycket mer fel än så!

Depositionsavgiften är inte upptagen i årsredovisningen (i alla fall inte som separat post).
550 000 medlemmar x 500 kr blir 275 miljoner som används av HSB i löpande verksamhet. Inklusive alla räntor på våra depositionspengar.

Vad får medlemmarna för detta?


Jag yrkar att;
 1. Depositionen på 500 kr vid inträde som medlem i HSB Göta tas bort, och inbetalda depositioner återbetalas.

 2. Om ovanstående förslag bedöms som inte genomförbart pga de skäl som styrelsen uppger ska medlemmar med 15 års medlemskap få tillbaka erlagd deposition per automatik.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #199

Lista över styrelsearvoden

På webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm
kan man se en lista över HSB Malmös alla bostadsrättsföreningar och hur mycket styrelserna har i arvode (från senaste årsredovisning).
T.ex. kan man se att de 10 högsta styrelsearvodena räknat på antal lägenheter i föreningen är följande;
 
Förening C Lgh Boyta Omsättning Arvode Arvode/lgh
             
Näset (C. Caroli) 1 26 ? 4 211 000 77 375 2 976
Månsgården s 16 1 210 665 000 37 600

2 350

Sorgenfri s 17 1 187 982 000 39 400 2 318
Luftvärnet 1 40 4 665 2 770 000 92 450 2 311
Rishälla s 29 2 470 1 523 000 58 000 2 000
Ranberga (ej C) 2 30 2 748 1 462 000 48 925 1 631
Brotorp s 38 2 381 1 691 000 59 100 1 555
Länsmansgården s 29 1 252 1 150 000 45 000 1 552
Östra Torp s 13 1 532 818 000 20 000 1 538
Gläntan s 16 1 508 845 000 20 000 1 250
 
Intressant är att den brf där HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli sitter som ordförande också är den brf med det högsta arvode inom HSB (boyta uppges tyvärr inte för denna brf).

Jag yrkar att;
 1. HSB Göta ska hålla en dylik lista med styrelsearvoden uppdaterad på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #200

Lista över deltagare på brf:arnas årsstämmor

På webbsidan;
http://hotpot.se/hsb-stamma-narvaro.htm
kan man se en lista över HSB Malmös alla bostadsrättsföreningar och hur många medlemmar som släpar sig till respektive förenings årsstämma.
Där kan man bl.a. se att de bostadsrättsföreningar med minst engagemang är följande;
Bostadsrättsförening   Medlemmar Närvarande %  
HSB Brf Ida 738 36 5 Certifierad brf
HSB Brf Högaholm 994 82 8  
HSB Brf Ellstorp 405 32 8 Certifierad brf
HSB Brf Fosietorp 543 49 9 Certifierad brf
HSB Brf Almhög 280 24 9  
HSB Brf Vidar 166 15 9  
HSB Brf Dalgården 127 11 9 Certifierad brf
HSB Brf Arvid 324 34 10  
HSB Brf Hilda 768 82 11 Certifierad brf
         

Intressant är att många av de föreningar med minst engagemang är certifierade föreningar.
Dvs i de föreningar där certifieringen bl.a. innebär att medlemmarna ska bli mer engagerade.

Brf Ida har t.ex. bara 36 röstberättigade (inkl. styrelsen) av 738 medlemmar på stämman.

Med tanke på att engagemanget är så otroligt dåligt i de flesta föreningar så borde HSB Göta arbeta för att bygga upp engagemanget bland medlemmarna. På alla sätt som är möjliga. Det finns i praktiken inte mycket kvar av kooperationens tankar inom HSB, och om det någonsin ska kunna bli bra så krävs det att man löpande försöker arbeta upp ett engagemang bland medlemmarna. Antalet deltagare på stämmorna i brf:arna är en värdemätare på hur bra det fungerar.

Jag yrkar att;
 1. HSB Göta ska hålla en dylik lista med deltagare på årsstämmorna uppdaterad på HSB Götas webbplats.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan