Mindre brf:ar diskrimineras, får ta större del av kostnaderna!
Varför ska en mindre brf betala (avsevärt) mer i medlemsavgift än en större?
Varför tas medlemsavgift ut för lägenhet som inte ens är medlem?
Varje HSB-medlem kan betala 3-4 olika medlemsavgifter (brf, lgh, medlem, etc)!
Luddiga/obegripliga stämmoprotokoll inom HSB.
Varför tvingas medlem i brf som går ur HSB fortsätta betala medlemsavgift?

HSB Regionföreningar

01. HSB Arlanda - INGEN INFO PÅ WEBBPLATS och bryter därför mot HSBs kod för föreningsstyrning
02. HSB Dalarna - Tar bevisligen ut annan medlemsavgift än den av stämman beslutade
HSB Dalarna debiterar fel medlemsinsats för bosparare (regionföreningen följer ej sina stadgar).
03. HSB Filipstad - INGEN INFO PÅ WEBBPLATS och bryter därför mot HSBs kod för föreningsstyrning
04. HSB Gävleborg
HSB Gävleborg var HSBs näst svåraste HSB-region att erhålla stadgarna från.
05. HSB Göta
06. HSB Göteborg - Enda regionförening med tak på avgifter för att skydda mindre brf:ar
07. HSB Karlsborg - INGEN INFO PÅ WEBBPLATS och bryter därför mot HSBs kod för föreningsstyrning
08. HSB Karlskoga
09. HSB Kil - INGEN INFO PÅ WEBBPLATS och bryter därför mot HSBs kod för föreningsstyrning
10. HSB Kristinehamn - Tar ut medlemsavgift med tvång även för icke-medlemmar i brf
11. HSB Landskrona - Vill ej och har ej antagit HSBs kod för föreningsstyrning
HSB Landskrona debiterar fel medlemsinsats för bosparare (regionföreningen följer ej stadgar).
Vägrar låta någon ta del av stämmoprotokoll, i strid med undertecknat avtal!
12. HSB Malmö - Tar bevisligen ut annan medlemsavgift än den av stämman beslutade
HSB Malmö debiterar fel medlemsinsats för bosparare (regionföreningen följer ej sina stadgar).
13. HSB Mitt
14. HSB Mälardalen < 24 lgh: Ej fast avgift (4.000 kr) men 400 kr i medlemsavgift istället för 250 kr
15. HSB Mölndal - Unikt system inom HSB för medlemsavgifter. Samma medlemsavgift för alla!
16. HSB Norr
17. HSB Norra Bohuslän - Bryter mot HSBs kod för föreningsstyrning, men skickat stämmoprotokoll
18. HSB Norra Stor-Stockholm - Vad betyder "Avgifterna är familjemedlemskap"?
19. HSB Nordvästra Götaland
20. HSB Nordvästra Skåne - Endast medlemsavgift för lgh/brf, och ej för bostadsrättshavare/medlem
21. HSB Skåne - Endast medlemsavgift per lgh för bostadsrättshavare + för brf
22. HSB Stockholm - Regelvidrig (?) kollektiv inbetalning av medlemsavgift ger rabatt
HSB Stockholm är den enda HSB regionförening som uttryckligen tar ut direkt dubbla avgifter för medlemmar; dels en medlemsavgift/tvångsavgift per lägenhet och dels en medlemsavgift för "enskilt boende medlem" (utan att i protokoll definiera vad som menas med detta).
23. HSB Storfors - INGEN INFO PÅ WEBBPLATS och bryter därför mot HSBs kod för föreningsstyrning
24. HSB Sydost - "Medlemsavgift uttages på bostad med bostadsrätt samt på lokal med bostadsrätt"
25. HSB Södermanland - Sveriges nästhögsta medlemsavgift
26. HSB Södertälje - Stämmobeslut om höjning av medlemsavgift 2010, men samma avgift som tidigare
27. HSB Södertörn - Medlemsavgift baserad på gruppering av antal lägenheter
Direkt olaglig medlemsavgift tas ut av HSB Södertörn!
28. HSB Umeå - Sveriges högsta medlemsavgift
29. HSB Uppsala - Bryter mot HSBs kod för föreningsstyrning
30. HSB Värmland
31. HSB Östergötland
32. HSB Östra - Bryter mot HSBs kod för föreningsstyrning


MEDLEMSAVGIFT
Samtliga HSB regionföreningar har luddiga formuleringar i sina stämmobeslut avseende medlemsavgiften och lämnar därför öppet för fria tolkningar om hur mycket som ska debiteras vem i medlemsavgift.
Därmed behöver den hemliga (i årsredovisningarna helt oredovisade/ospecificerade) debiteringen av medlemsavgiften inte överensstämma med stämmobesluten så som de ser ut (vid en första anblick).
Kan det verkligen vara en tillfällighet att det inte går att utläsa från en enda HSB-regions stämmoprotokoll hur mycket medlemsavgift som egentligen tas ut (och sedan ej kan kontrolleras i redovisningen)?
HSB säger sig följa de kooperativa principerna men bryter ändå flagrant mot bl.a. den tredje principen som säger att medlemmarna ska bidra "på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utöva kontroll över det i demokratisk ordning" när HSB debiterar mindre brf:ar mer i medlemsavgift än större brf:ar. Om något så drar mindre föreningar mindre kostnader av HSB. Dessutom vet ingen vad man får för medlemsavgiften, utöver en HSB-ledamot - som verkar i HSBs bästa i stället för brf:ens - och reklamtidning.
Genom att t.ex. debitera först brf, sedan lägenhet och sedan bostadsrättshavarna - och kanske till och med bosparande bostadsrättshavare - (4 medlemsavgifter per medlem) så kan HSB-regionen plocka ut extra höga summor i medlemsavgift, utan att det märks så tydligt.
Det blir inte lättare av att när HSB gör årsredovisningarna åt brf:arna så döljer de normalt medlemsavgiften.
Endast 5 av 32 HSB regionföreningar vill uppge i brf:arnas årsredovisningar hur mycket regionens brf:ar betalar i medlemsavgift; HSB Skåne, HSB Sydost, HSB Södertälje, HSB Värmland (luddigt) samt HSB Östra.
Om medlemmen HSB Riksförbund betalar medlemsavgift och i så fall med hur mycket framgår ej av varken någon HSB-regions stadgar eller stämmoprotokoll.

Se nedan för specifikation av medlemsavgifter i respektive HSB-region.

Se även nedan vilka HSB-regioner som tar ut fel insats/deposition för bosparare.
INFORMATION PÅ WEBBPLATS FÖR HSB REGIONFÖRENINGARNA
2. HSB Dalarna - 7.997 (7.933) medlemmar varav 106 brf:ar

STADGAR: SAKNAS PÅ WEBBPLATS !!! (stadgar, - §§9-12 enligt standard)
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
Års- och miljöredovisning
protokoll extra stämma.pdf - 2010-06-14

protokoll stämma 2010.pdf - 2010-05-17
§ 14 Fastställande av medlemsavgift 2011
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om oförändrade medlemsavgifter för år 2011 enligt följande;
- 300:- kronor/år för bostadsrättsföreningar, se § 12 i stadgarna.
- 225:- kronor/år för övriga medlemmar, se § 11 i stadgarna,
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Dock kan man se från årsredovisningen att annan avgift tas ut än den på stämman beslutade;
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 225 kronor.
För bostadsrättsföreningar och medlemmar i bostadsrättsförening är medlemsavgiften 300 kronor.
Det har enligt stämmobeslut inte alls beslutats att bostadsrättshavare ska betala 300 kr i medlemsavgift.

DAGORDNING: SAKNAS !!!

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Års- och miljöredovisning
årsredovisning 2009.pdf

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
HSBs Kod för föreningsstyrning
hsbkod.pdf

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Dalarna


4. HSB Gävleborg

STADGAR: Saknas på webbplats!!!
TOM SIDA
Stadgar (2008-10-17)
§ 9
Varje medlem skall betala en insats om trehundra (300) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran. HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.
När jag efterfrågade stadgarna från HSB Gävleborg så var HSB Gävleborg mycket försiktiga med att lämna ut stadgarna och Marianne Sandberg på HSB Gävleborg svarade; "Hej, har fått ditt mail om HSBs stadgar. Är du boende i HSB, vad ska du ha dem till??"


STÄMMOPROTOKOLL:
Föreningsstämma
Protokoll från föreningsstämman 2010.
§ 13 Fastställande av medlemsavgift för 2011
Anders Wallner redovisar att styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2011.
Fullmäktige beslutar
att fastställa oförändrad medlemsavgift 2011, för medlem som är bostadsrättsförening (en fast avgift om 4000 kronor och en rörlig avgift om 250 kronor/lägenhet).
Att fastställa oförändrad medlemsavgift för enskild medlem till 200:- från och med 2011-01-01.

DAGORDNING: SAKNAS !!!

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
Föreningsstämma
kallelse.doc

ÅRSREDOVISNINGAR:
Om HSB Gävleborg
HSB Gävleborg årsredovisning 2010

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
HSB Kod för föreningsstyrning
Rapport från föreningsstyrning
HSB arbetar enligt HSBs kod för föreningsstyrning. Syftet med koden är att vara ett verktyg för att verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB.
Rapporten för hur HSB Gävleborg arbetade med koden under 2009 kommer inom kort.
HSB Gävleborg ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner.

MOTIONER:
Motioner
Har du motioner till årsstämman är du välkommen att skicka dem till styrelsen senast den 28 februari, 2011. E-post: Inger Jensen.

ÖVRIGT:
Medlemsansökan
Medlemskapet består av andel kr 300:-, årsavgift kr 200:- ,samt administrationsavgift kr 30:-
Om man vill gå ur HSB betalas andelen ut-ev.förfallna medlemsavgifter, efter skriftlig begäran.

Kooperation
HSB Gävleborg är en ekonomisk förening med medlemmar, som samverkar i kooperativ form.
Vår värdegrund harmonierar väl med hur Internationella Kooperativa Alliansen (IKA) beskriver de kooperativa värderingarna...

Kooperativa föreningar bygger på självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Därtill kommer etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra.
De sju internationella kooperativa principerna fungerar i tillämpliga delar som riktlinjer för verksamheten. Fritt återgivna nedan.

1:a principen - Frivilligt och öppet medlemskap
Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer, öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar - utan diskriminering avseende, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

2:a principen - Demokratisk medlemskontroll
Kooperativa föreningar är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutfattande. Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst).
Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

3:e principen - Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utöver kontroll över det i demokratisk ordning.
Medlemmarna kan avsätta överskott till följande ändamål:
• Utveckla den kooperativa föreningen
• Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen.
• Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna.

4:e principen - Självständighet och oberoende
Kooperativa föreningar är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna.

5:e principen - Utbildning, praktik och information
Kooperativa föreningar erbjuder utbildning till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer. De informerar allmänheten om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

6:e principen - Samarbete mellan kooperativa föreningar
Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

7:e principen - Samhällshänsyn
Kooperativa föreningar arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Intern revision
Föreningen har ingen formell internrevision skiljd från den övriga organisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare en kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktionerna inte är ekonomiskt motiverade.
En gång per år, normalt under oktober månad genomförs en granskning av de interna kontrollfunktionerna med avseende på efterlevnad av attestreglemente, placeringsreglemente samt hur den ekonomiska och finansiella uppföljningen utförs. Granskningen utförs av föreningens valda revisorer.

Utträde HSB Gävleborg


5. HSB Göta

STADGAR:
STADGAR (Antagna 2012) - §§9-12 enligt standard
Avgifter till föreningen
§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran. Medlem får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2010-05-17
§13 Medlemsavgift
På förslag av styrelsen beslutar stämman att medlemsavgiften för år 2011 skall vara oförändrad, innebärande 4000 kr i fast avgift och 300 kr per lägenhet för varje bostadsrättsförening. För bosparare fastställs medlemsavgiften till oförändrat 150 kronor. Andelen är 500 kr

DAGORDNING: SAKNAS !!!

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
Stämmohandlingar 2010

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning
Årsredovisning 2009 Pdf 38,9 MB !!! !!! !!!
Årsredovisning 2008

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Göta6. HSB Göteborg

STADGAR:
Stadgar
HSB Göteborgs stadgar 2008 - §§9-12 enligt standard + Stadgar 2013
Insatser och avgifter till föreningen
§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda i samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll 23 oktober 2010
§13 Fastställande av medlemsavgift för 2011
Lena Carlberg redogjorde för styrelsens förslag.
Stämman beslöt
att
bifalla styrelsens förslag, vilket innebär: "oförändrade medlemsavgifter för 2011, d.v.s. 250 kr för medlem inom bospargruppen.
För bostadsrättsföreningarna är avgiften 6 000 kr samt 300 kr per lägenhet. Ett "tak" på 500 kr per lägenhet för de sammanlagda avgifterna inom brf finns, så att ingen brf behöver betala högre avgifter per lägenhet än detta belopp, inklusive den fasta avgiften. Detta berör enbart brf med färre än 30 lägenheter.

Stämmoprotokoll 22 april 2010
Stämmoprotokoll 17 okt 2009
Stämmoprotokoll 22 april 2009
Extrastämmoprotokoll 1 dec 2008
Stämmoprotokoll 11 okt 2008
Stämmoprotokoll 24 april 2008

DAGORDNINGAR: SAKNAS!!!

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS!!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisningar
HSB Göteborg Årsredovisning 2008
HSB Göteborg Årsredovisning 2007
HSB Göteborg Årsredovisning 2009

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrningsrapport
HSBs kod för föreningsstyrning

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Göteborg8. HSB Karlskoga (extern sajt)

STADGAR:
Stadgar 2010-11-24 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll 2013-06-13
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
Stämman beslutar om oförändrad medlemsavgifter för år 2011 vilket innebär 250 kr/medlem och 4 000 kr/bostadsrättsförening

DAGORDNING: SAKNAS !!!

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning HSB Karlskoga 2010 pdf

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning
HSBs Kod

Föreningsstyrningsrapport ej längre kvar

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Karlskoga


10. HSB Kristinehamn

STADGAR:
Stadgar: Saknas på webbplats (stadgar, - §§9-12 enligt standard)
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
HSB Kristinehamns föreningsstämma 2010
Protokoll fullmäktige 2010 Pdf 2010-05-26
§13 Fastställande av medlemsavgift
Beslut
Fullmäktige fastställer enligt styrelsens förslag oförändrade medlemsavgifter för år 2011 enligt följande:
a) för medlemmar, enligt § 11 i stadgarna, till kr 120,- inkl prenumerationsavgiften för Hemma i HSB.
b) för bostadsrättsföreningar, enligt § 12 i stadgarna, till dels en fast avgift på kr 4 000,-/bostadsrättsförening, dels en rörlig avgift på kr 275,-/lägenhet, inkl prenumerationsavgiften för Hemma i HSB.


DAGORDNING:
HSB Kristinehamns föreningsstämma 2010
dagordning_stämma_100526.pdf

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
HSB Kristinehamns föreningsstämma 2010
kallelse till fullmäktige 2010 Pdf
arvode 2010 Pdf
förslag arvode till valberedning 2010 Pdf
valberedningens förslag till ledamöter mm 2010 Pdf
val av valberedning 2010 Pdf
valberedningens arbete 2009-2010 Pdf

ÅRSREDOVISNINGAR: SAKNAS !!!

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: SAKNAS !!!

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Kristinehamn


11. HSB Landskrona Extern webbplats - Har ej antagit HSBs kod för föreningsstyrning

STADGAR:
Stadgar
Stadgar 2013-01-25 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL: SAKNAS !!!
DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning 2010

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: EJ ANTAGITS !!!
MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
HSB Landskrona är en kooperativ ekonomisk förening som med en andel vardera ägs av 4 392 (4 383) enskilda medlemmar och 50 (50) bostadsrättsföreningar. Dessa utgör medlemsantalet i HSB Landskrona per den 31 december 2009.
 
Föreningen bedriver verksamhet i Landskrona, Svalöv och Kävlinge kommuner. HSB Landskrona förvaltar 2 926 bostadsrättslägenheter och 12 lokaler i 55 bostadsrättsföreningar och 818 lägenheter och 75 lokaler i hyresfastigheter.
HSB Landskronas viktigaste kunder kan delas in i sex kategorier;
bostadsrättsföreningar anslutna till HSB, enskilda medlemmar i HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsföreningar, bosparande medlemmar, hyresgäster och privata fastighetsägare.

Ordförande Joakim Sander
Vice ordförande Håkan Andersson
Ledamöter:
Kenneth Håkansson VD
Marita Larsson
Pia Hansson
Eva Ekström Moberg
Dino Giribaldi

VD och styrelseledamot Kenneth Håkansson kenneth.hakansson@landskrona.hsb.se
IT- och Ekonomichef Per Olof Jensen perolof.jensen@landskrona.hsb.se
IT-, ISO-, Marknads- och Informationsansvarig Bengt Persson bengt2.persson@landskrona.hsb.se
Information och medlemsverksamhet Christel Ohlsson christel.ohlsson@landskrona.hsb.se

Utträde HSB Landskrona


12. HSB Malmo

STADGAR:
Stadgar 2008-12-18 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll HSB Malmö 2008

Stämmoprotokoll HSB Malmö 2009

Stämmoprotokoll HSB Malmö 2010
21. Fastställande av medlemsavgift.
Matz Svensson förklarar att föreningsstämman 2009 beslutat följande:
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år, betalar 200 kr.
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år, betalar 100 kr.
Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.

Se även bl.a.;
Felaktigt stämmoprotokoll (HSB Malmö, 2010) måste rättas upp - Indexreglering
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
- med bilaga
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna

Rak och ärlig kommunikation från HSB Malmö efterlyses
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras

Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift

Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!

HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en

Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften
Redovisning av medlemmarnas insats
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem!
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna


DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisningar

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: SAKNAS !!!
Ingen föreningsstyrningsrapport på webbplats i strid med HSBs kod för föreningsstyrning
Föreningsstyrningsrapport 2010
5.2 Information på hemsida
5.2.1 Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor,
där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.

MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT:
HSB Malmö tappar 6.000 medlemmar på ett bräde  

HSB Malmös styrelse har under 2010 begått allvarliga lagbrott, debiterat bosparare felaktig insats (50 kr i stället för de stadgeenliga 500 kr), förvanskat protokoll, ej följt fullmäktiges stämmobeslut, tagit felaktiga stämmobeslut, ej tagit beslut om medlemsavgift för dem som är 26 år, inte låtit fullmäktige ta beslut i stadgefäst fråga, tagit ut felaktiga/för höga avgifter, gått ut med felaktig skriftlig information till brf-styrelserna, presenterat felaktig (såväl som bristande) information i årsredovisningarna, etc, etc.
Att t.ex. inte följa lagen och kalla till fyllnadsval för avhoppad styrelseledamot är ett direkt lagbrott som visar att respekt för lag & regelverk inte tycks finnas inom HSB Malmö!
 
Eftersom HSB Malmö sedan 1982 struntat i att följa stadgarna som säger att medlemmar (utan undantag) ska betala 500 kr i insats, och i stället debiterat de runt 6.000 bospararna i HSB Malmö en insats på 50 kr, så medför det rent juridiskt att HSB Malmös bosparare inte är medlemmar i HSB Malmö (notera att HSB särskilt trycker på att insatsen är det enda som avgör medlemmens rättigheter i HSB).
Se motion;
#20 (Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem), och
#21 (De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!).

HSB Malmö lagt locket på och svarar inte längre på några frågor om medlemsavgift och insatser.
Kanske inte så konstigt, med tanke på att detta avslöjande är förödande för HSB Malmö (precis som för de andra HSB-regioner som begått samma fel avseende insatsen).

Motioner om vad som inträffat i HSB Malmö finns att läsa främst på webbsidan;
Motioner till HSB Malmö 2011, del 2 (om medlemsantal, medlemsavgift, insats/deposition, felaktiga protokoll, etc).

Utträde HSB Malmö


13. HSB Mitt

STADGAR:
Stadgar
Stadgar för HSB Mitt - §§10-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Protokoll
HSB Mitts föreningsstämma 2010 (Sundsvall, 2010-05-08)
§ 19. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag följande medlemsavgifter,
enskilda medlemmar kr 200, bostadsrättsföreningar kr 4 000 samt per
lägenhet kr 250, vilket är oförändrat mot föregående år.

HSB Mitts föreningsstämma 2009 (2009-05-16)
HSB Mitts föreningsstämma 2008
HSB Mitts extra föreningsstämma 2008

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
HSBs kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning

Föreningsstyrning
Nomineringsblankett doc

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
HSB Kompassen
HSB Kompassen 2008-2011

Utträde HSB Mitt


14. HSB Mälardalen

STADGAR:
Stadgar 081219 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll

2011 Pdf

2010-05-11
§13
Fastställande av medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften för bospargruppen är 200:- per medlem.
Den årliga medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar är:
Brf som har 3 - 24 lgh 400:- per lägenhet
Brf som har 25 - 600 lgh 250:- per lägenhet + 4.000:-
Stämman beslutar om oförändrade medlemsavgifter.

2009-05-13

Extra stämma 2008-09-23

2008-05-13

Extra stämma 2007-08-22

2007-05-22
§13
Fastställande av medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften för bospargruppen är 200:- per medlem.
Den årliga medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar är:
Brf som har 1 - 24 lgh 400:- per lägenhet
Brf som har 25 - 600 lgh 250:- per lägenhet + 4.000:-.
Stämman beslutar om oförändrade medlemsavgifter.

2006-05-23 Pdf
§13
Fastställande av medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften för bospargruppen är 200:- per medlem.
Den årliga medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar är:
Brf som har 1 - 24 lgh 400:- per lägenhet
Brf som har 25 - 600 lgh 250:- per lägenhet + 4.000:-.
Stämman beslutar om oförändrade medlemsavgifter.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!
ÅRSREDOVISNINGAR: SAKNAS !!!

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning
HSB Kod
Styrelse
Affärsplan 2013-2014

Årsredovisning
Stämmoprotokoll

Valberedning Nominering
Skriv motion

MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Mälardalen


15. HSB Mölndal - 5.623 medlemmar inkl. 414 bosparare (ca 1.400 i "fria gruppen") plus 40 brf:ar

STADGAR:
Stadgar
Stadgar 2008 Pdf - §§9-12 enligt standard
Stadgar 2003 Pdf

STÄMMOPROTOKOLL:
Årsredovisning och stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2010 PDF, 2010-05-27
§ 12 Fastställande av medlemsavgift 2011
Styrelsen har föreslagit att medlemsavgift för 2011 höjs till 260 kr/medlem.
Stämman beslutar enligt förslaget.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning och stämmoprotokoll
Årsredovisning 2009

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: SAKNAS !!!
MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Mölndal


16. HSB Norr

STADGAR:
Stadgar
Stadgar 2008 Pdf - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Protokoll
Fullmäktige 2010 2010-05-21
§ 12
Medlemsavgift
Fullmäktige beslutar att medlemsavgifterna för år 2011 skall vara oförändrade, 225 kr/medlem i Bospargruppen och 349 kr/medlem i bostadsrättsförening.

Fullmäktige 2009 2009-05-19
§ 12
Medlemsavgift
Fullmäktige beslutar att medlemsavgifterna för år 2010 skall vara oförändrade, 225 kr/medlem i Bospargruppen och 349 kr/medlem i bostadsrättsförening.

Fullmäktige 2008 2008-05-16
§ 12
Medlemsavgift
Fullmäktige beslutar att medlemsavgifterna för år 2009 skall vara oförändrade, 225 kr/medlem i Bospargruppen och 349 kr/medlem i bostadsrättsförening.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!
ÅRSREDOVISNINGAR: SAKNAS !!!
FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: SAKNAS !!!
MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Norr


17. HSB Norra Bohuslän

STADGAR: SAKNAS PÅ WEBBPLATS !!! (stadgar, - §§9-12 enligt standard)
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL: (saknas på webbplats)
Protokoll föreningsstämma 2010 2010-04-28
§12/10
Fastställande av medlemsavgift
Stämman beslutar om oförändrade medlemsavgifter enligt följande;
- Enskild medlem 200 kr/år
- Medlem i brf 300 kr/år
- Medlemsavgift brf 4000 kr/år

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisningar
Årsredovisning 2009


FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: SAKNAS !!!
MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Norra Bohuslän


18. HSB Norra Stor-Stockholm

STADGAR: SAKNAS PÅ WEBBPLATS !!! (stadgar, - §§9-12 enligt standard)
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
Protokoll
Protokoll föreningsstämma 2010 2010-06-01
§14
Fastställande av medlemsavgift
Förslag till medlemsavgifter 2011 (oförändrat mot 2010).
Styrelsen föreslår 6.000 kr/brf och 218 kr per lägenhet samt 250 kr för bosparande medlemmar.
Avgifterna är familjemedlemskap.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Protokoll föreningsstämma 2009 2009-06-01
§14
Fastställande av medlemsavgift
Förslag till medlemsavgifter 2010 (oförändrat mot 2009).
Styrelsen föreslår 6.000 kr/brf och 218 kr per lägenhet samt 250 kr för
bosparande medlemmar. Avgifterna är familjemedlemskap.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisningar
Föreningsstyrningsrapporten är en bilaga till Årsredovisningen 2009.
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2009
Föreningsstyrningsrapport 2009 bilaga till ÅR 2009

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
TOM SIDA !!!

Föreningsstyrningsrapport 2009 bilaga till ÅR 2009

MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde Norra Storstockholm


19. HSB Nordvästra Götaland

STADGAR:
Stadgar
Stadgar Nordvästra Götaland Pdf Odaterad - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Protokoll
Protokoll föreningsstämma 2010-05-20 Pdf
§12 Medlemsavgift 2010 Bilaga 3 [NOT! BILAGA 3 SAKNAS !]
VD Per Sundequist redovisar vad medlemsavgiften används till samt styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften för år 2011 enligt bilaga.
Stämman beslutar att höja medlemsavgiften för 2011 till 312 kronor
för boende medlemmar och 234 kronor för bospargruppen.

Protokoll föreningsstamma 2009-05-14
§13 Medlemsavgift 2009 Bilaga 3 [NOT! BILAGA 3 SAKNAS !]
Redovisas förslag till höjning av medlemsavgiften för år 2010 enligt bilaga.
Stämman beslutar att höja medlemsavgiften för 2010 till 300 kr för boende medlemmar och 225 kronor för bospargruppen.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning HSB NVG 2009
Årsredovisning HSB NVG 2008
Årsredovisning HSB NVG 2007
Årsredovisning HSB NVG 2006
Årsredovisning HSB NVG 2005

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning

MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde Nordvästra Götaland


20. HSB Nordvästra Skåne Extern webbplats

STADGAR:
Stadgar
Stadgar 2004 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2012 2012-12-13
Stämmoprotokoll 2011 2011-12-14

Stämmoprotokoll 2010 2010-12-08
§ 15 Medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 1,3 % av prisbasbeloppet per lägenhet för bostadsrättsföreningar och 250 kronor för medlem utan HSB Bostad.
Beslut:
Att medlemsavgiften för år 2011 fastställs till 1,3 % av prisbasbeloppet per lägenhet för bostadsrättsföreningar. (PBB 2011 = 42 800 kr) samt,
Att medlemsavgiften för år 2011 fastställs till 250 kr/medlem för medlem utan HSB-bostad.

Stämmoprotokoll 2009 2009-12-09
§ 14 Medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs 1,3 % av prisbasbeloppet per lägenhet för bostadsrättsföreningar samt 250 kronor för medlem utan HSB Bostad.
Beslut:
att medlemsavgiften för år 2009 fastställs till 1,3 % av prisbasbeloppet per lägenhet för bostadsrättsföreningar. (PBB 2010 = 42 400 kr) samt,
att medlemsavgiften för år 2009 fastställs till 250 kr/medlem för medlem utan HSB-bostad.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning
Årsredovisning 2011/2012
Årsredovisning 2010/2011

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: SAKNAS !!!
MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Nordvästra Skåne


21. HSB Skåne

STADGAR:
Stadgar
Stadgar 2013-11-11 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll

https://www.hsb.se/skane/sa-paverkar-du/paverka-hsb-skane/föreningsstämma
Stämmoprotokoll 2010 2010-05-08
16. Beslut i fråga om medlemsavgift från 2011-01-01
Styrelsens ordförande Sven Gudmundsson föredrog styrelsens förslag.
Medlemsavgiften är 300 kronor för varje enskild medlem i Bospargruppen samt för varje lägenhet för bostadsrättshavare och till 1000 kronor för varje bostadsrättsförening.
Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad för år 2011.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning
HSB Kod för bostadsrättsföreningar

MOTIONER:
Var med och påverka - skriv en motion!
HSB är en av Sveriges största bostadsorganisationer med drygt 53o 000 medlemmar. Det ägs och drivs av dig som medlem enligt grundprincipen en medlem – en röst.
Medlemmarnas inflytande i HSB Skåne utövas vid föreningsstämman (som är högsta beslutande organ).
Vid föreningsstämman får inte fattas beslut i en fråga som inte finns med på utsänd dagordning - detta har sin grund i föreningsdemokratin.
Röstberättigade på föreningsstämman är särskilt valda fullmäktigeombud. De nomineras vid bostadsrättsföreningarnas föreningsstämmor och från bospargruppens årsstämma.
Föreningsstämman är medlemmens möjlighet att påverka genom att ta ställning till de frågor som ska behandlas på stämman, men också genom att framföra sina synpunkter.
Föreslå en förbättring – skriv en motion
Du kan göra din röst hörd, hela vägen från din bostadsrättsförening via din HSB-förening fram till HSB Riksförbunds stämma. Alla medlemmar har lika mycket att säga till om och det är viktigt att du är aktiv. Ju mer du kan och vill engagera dig, desto mer utbyte får du av ditt boende.
För att framföra din synpunkt vid föreningsstämman krävs att du skriver en motion. En motion beskriver en brist eller ett behov och ger ett förslag till åtgärd.
Föreningsstämman ska alltid behandla skriftliga förslag från medlemmarna. En motion måste, för att kunna behandlas, ha inkommit inom viss tid och får inte vara anonym. Senaste dag för att lämna en motion till styrelsen hittar du i stadgarna.
Motionen behandlas först i styrelsen som ger ett skriftligt svar och sedan fattas beslut vid föreningsstämman att anta, avslå eller låta styrelsen utreda frågan vidare.

ÖVRIGT:
HSB Kompassen
HSB Kompassen

Föreningsstämma
Föreningsstämma 2012
Stämmoprotokoll från föreningsstämman 7 maj 2011
Stämmoprotokoll från extra föreningsstämman 15 okt 2011
Stämmoprotokoll extra föreningsstämma 2010
Stämmoprotokoll 2009-04-25
Stämmoprotokoll extra föreningsstämma 2009-02-07
Stämmoprotokoll 2008-05-24

Utträde HSB Skåne


22. HSB Stockholm

STADGAR:
Stadgar HSB Stockholm 2008-06-12 - Unika för HSB-organisationen !
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.

§ 11 Medlem, som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1692:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet. Tillhörigheten till hushåll prövas av styrelsen.

§ 12 Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift. Medlemsavgiften består av en fast del och en avgift för varje lägenhet som är upplåten som bostadslägenhet.
Bostadsrättsförening betalar avgift för varje lägenhet upp till 600 lägenheter.
Den sammanlagda medlemsavgiften får uppgå till högst 3,0 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Att i stadgarna lägga in "Tillhörigheten till hushåll prövas av styrelsen" i stället för att ha ett regelverk för detta är ytterst maktfullkomligt! Det är alltså upp till HSB Malmös styrelse att besluta vad som helst och ingen har rätt att protestera/överklaga.
Medan alla andra regionföreningar i sina stadgar har texten; "Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring" så har HSB Stockholm ändrat detta till; "Den sammanlagda medlemsavgiften får uppgå till högst 3,0 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring".
HSB Stockholm är också unik i att de sätter ett tak på 600 lägenheter för vilka avgift ska tas ut.

Arbetsordning

STÄMMOPROTOKOLL:
Ordinarie föreningsstämma 2010
Stämmoprotokoll 2010 HSB Stockholm
§12 Fastställande av medlemsavgift
Charlotte Axelsson föredrar styrelsens förslag till beslut om oförändrad medlemsavgift för 2011, bilaga 8.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad.

Stämmoprotokoll 2009 HSB Stockholm 2009-04-20

§12 Fastställande av medlemsavgift
Charlotte Axelsson föredrar styrelsens förslag till beslut om oförändrad medlemsavgift för 2010, bilaga 8.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2010 ska vara oförändrad.

Bilaga 8 om Medlemsavgift
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2009 Flik 2
Förslag till medlemsavgift 2010
Sidan 1 av 1
HSB Stockholm beslutade på stämman 2008 att höja medlemsavgiften för det
enskilda medlemskapet med 25 kr. Det innebar att medlemsavgiften för enskilda boende medlemmar blev 150 kr per år och för icke boende medlemmar 250 kr per år. Vidare beslutades att en avgiftsrabatt på 25 kr per medlems skulle ges till boende medlemmar vars bostadsrättsförening betalar avgiften kollektivt.
Innan höjningen före 2009 hade medlemsavgiften varit oförändrad sedan 1994.
Bostadsrättsföreningarna betalar en årlig medlemsavgift på 2000 kr i grundavgift samt 100 kr per lägenhet upp till maximalt 600 lägenheter.
I avvaktan på en översyn av avgiftskonstruktionen anser styrelsen att det för närvarande inte föreligger skäl att höja medlemsavgiften.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att medlemsavgiften för 2010 skall vara oförändrad

Stämmoprotokoll 2008 2008-04-21
§12 Fastställande av medlemsavgift
Anders Svensson föredrar styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften för enskilda medlemmar, bilaga 8.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att höja den enskilda medlemsavgiften med 25 kronor från den 1 januari 2009 samt att ge en avgiftsrabatt på 25 kronor/medlem till de medlemmar vars bostadsrättsförening betalar medlemsavgiften kollektivt.

DAGORDNING:
Dagordning 2009 2009-04-20

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
Ordinarie föreningsstämma 2009
Aktuella underlag från senaste stämman
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
• HSB Stockholms stadgar
• Protokoll 2009
• Protokoll 2008
Motioner och styrelsens yttrande (3 motioner)
• Dagordning
Arvoden
• Medlemsavgift
Jubileumsfondens årsredovisning 2008
Arbetsordning för utskotten
Utskottsrapporter 2008
Pensionärsrådets verksamhetsberättelse 2008
Valberedningens berättelse och förslag

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING: SAKNAS !!!
MOTIONER: SAKNAS !!!
ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Stockholm


24. HSB Sydost

STADGAR:
Stadgar
HSB Sydost Stadgar Pdf 2011

Tidigare lydelse:
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.


Föreningsstämma 2014
Föreningsstämma för HSB Sydost ek. förening ägde rum den 10 maj i Kalmar. Stämmoprotokoll 2014
Kallelse
Dagordning
Årsredovisning 2013
Valberedningens förslag
Arvodesreglemente
HSB-ledamot
Valberedningsinstruktion
Styrelsens förslag


STÄMMOPROTOKOLL:
Protokoll extra föreningsstämma 2010 2010-09-14

Protokoll föreningsstämma 2010 2010-05-27
§ 19 Fastställande av medlemsavgifter för 2011
Stämman 2009 beslöt att medlemsavgifterna fr o m 2010 fastställs till andel av prisbasbeloppet (2010:42 400 kr) enligt nedan:
Grundavgift (bostadsrättsförening) 10,50 %
Medlemsavgift:
  bostadsrättshavare 0,53 %
  bosparare 0,46 %
Detta innebär att medlem enligt §11 i stadgarna, som ej har HSB-lägenhet och tillhör bospargruppen, betalar 195 kr.
Medlem enligt §12, bostadsrättsförening betalar 225 kr per lägenhet samt en fast del om 4 500 kr per bostadsrättsförening. (Medlemsavgift uttages på bostad med bostadsrätt samt på lokal med bostadsrätt).
Förslag till stämman: Oförändrade medlemsavgifter för år 2011.
Stämman beslutar fastställa medlemsavgifter för år 2011 enligt förslag.

Bilaga 1 till protokoll föreningsstämma 2010
Bilaga 2 till protokoll föreningsstämma 2010
Protokoll föreningsstämma 2009 2009-06-04
Protokoll föreningsstämma 2008 2008-05-29
Protokoll extrastämma 2008 Fel länk på HSBs webbplats

DAGORDNING:

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
Stämman
Föreningsstämma 2010
• Kallelse
• Anmälan
• Förslag till inrättande av medlemsutskott
• Förslag till ändringar i stadgar
• Nuvarande stadgar
• Förslag till nya stadgar
• Styrelse och vd:s närvaro 2009
• Handlingar från valberedningen
• Instruktion för valberedningen
• Policy för HSB-ledamöter
• Samtycke till publicering
Samtycke till publicering av personuppgifter (namn och ort)
Enligt HSBs kod för föreningsstyrning kommer protokollet från HSB Sydost föreningsstämma 2010 att publiceras på www.hsb.se/sydost Protokollet kan innehålla personuppgifter, till exempel på personer som är nominerade till förtroendeuppdrag eller begär ordet på föreningsstämman.
Enligt personuppgiftslagen (PUL) krävs i vissa fall samtycke från berörda personer för att deras personuppgifter ska kunna offentliggöras på en hemsida.
Jag lämnar mitt samtycke till att mina personuppgifter publiceras på www.hsb.se/sydost i samband med att protokollet från HSB Sydost föreningsstämma den 27 maj 2010 offentliggörs på hemsidan.
Jag lämnar inte mitt samtycke till att mina personuppgifter publiceras på www.hsb.se/sydost i samband med att protokollet från HSB Sydost föreningsstämma den 27 maj 2010 offentliggörs på hemsidan.
_______________________________________
Ort och datum
_______________________________________
Underskrift
_______________________________________
Namnförtydligande
Ombud i HSB Sydost Distriktsråd Styrelseledamot i HSB Sydost HSB-ledamot Valberedning i HSB Sydost
Personal Revisor i HSB Sydost Övriga inbjudna
Senast den 17 maj 2010 ska blanketten vara HSB Sydost, Box 52, 351 03 Växjö tillhanda.
Frankerat svarskuvert bifogas!
Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
Gör din röst hörd - skriv en motion!
HSB är en av Sveriges största bostadsorganisationer med nästan 537 000 medlemmar. Det ägs och drivs av dig som medlem enligt grundprincipen en medlem – en röst.
Motioner till HSB Sydosts stämma måste vara inlämnad före januari månads utgång. Motioner skickas till:
HSB Sydost, att: Styrelsen, Box 52, 351 03 Växjö
Medlemmarnas inflytande i HSB Sydost utövas vid föreningsstämman (som är högsta beslutande organ).
Vid föreningsstämman får inte fattas beslut i en fråga som inte finns med på utsänd dagordning - detta har sin grund i föreningsdemokratin.
Röstberättigade på föreningsstämman är särskilt valda fullmäktigeombud. De nomineras vid bostadsrättsföreningarnas föreningsstämmor och från bospargrupper och utses på distriktens stämmor.
Föreningsstämman är medlemmens möjlighet att påverka genom att ta ställning till de frågor som ska behandlas på stämman, men också genom att framföra sina synpunkter.
Föreslå en förbättring – skriv en motion
Du kan göra din röst hörd, hela vägen från din bostadsrättsförening via din HSB-förening fram till HSB Riksförbunds stämma. Alla medlemmar har lika mycket att säga till om och det är viktigt att du är aktiv. Ju mer du kan och vill engagera dig, desto mer utbyte får du av ditt boende.
För att framföra din synpunkt vid föreningsstämman krävs att du skriver en motion. En motion beskriver en brist eller ett behov och ger ett förslag till åtgärd.
Föreningsstämman ska alltid behandla skriftliga förslag från medlemmarna. En motion måste, för att kunna behandlas, ha inkommit inom viss tid och får inte vara anonym. Senaste dag för att lämna en motion till styrelsen hittar du i stadgarna.
Motionen behandlas först i styrelsen som ger ett skriftligt svar och sedan fattas beslut vid föreningsstämman att anta, avslå eller låta styrelsen utreda frågan vidare.

Brf:ar inom HSB Sydost med egen hemsida eller startsida Blekinge län

Utträde HSB Sydost25. HSB Södermanland

STADGAR: SAKNADES PÅ WEBBPLATS !!! (stadgar, - §§9-12 enligt standard)
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
Årsredovisning/stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2010 2010-05-04
§12 Fastställande av medlemsavgift för år 2011
Stämman beslutar
att medlemsavgiften för år 2011 skall vara oförändrad,
vilket innebär:
För medlem som inte är bostadsrättsförening 200 kronor.
För medlem som är bostadsrättsförening en fast avgift om 4 000 kronor och en rörlig avgift om högst 250 kronor per lägenhet.
Stämmoprotokoll 2011

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning/stämmoprotokoll
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning

Styrdokument
HSBs kod för föreningsstyrning
HSB Kompassen

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Södermanland26. HSB Södertälje

STADGAR:
Stadgar
Stadgar 2008-12-11 - §§9-12 enligt standard
Insatser och avgifter till föreningen
§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran. HSBs Riksförbund får utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
Årsstämma 2010
Protokoll årsstämma 2010 2010-05-31
§ 14
Fastställande av medlemsavgift
Oförändrade avgifter.
- att grundavgiften för bostadsrättsföreningar förblir oförändrad, 5 000 kr
- att medlemsavgiften för bosparare höjs med 25 kr, ny avgift 250 kr/år
- att medlemsavgiften för boende i bostadsrättsföreningar höjs med 25 kr, ny avgift är 275 kr/år och lägenhet
Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll årsstämma 2009 2009-06-11 med 1 motion
§ 13. Fastställande av medlemsavgift
Föreningsstämman beslutar i enlighet med förslag från styrelsen att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d.v.s.:
• Att grundavgiften för bostadsrättsföreningar är 5000 kronor
• Att medlemsavgiften för bosparare är 250 kronor/år.
• Att medlemsavgiften för boende i bostadsrättsförening är 275 kronor/år och lägenhet.

DAGORDNING: SAKNAS !!!

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
Årsstämma 2010
Valberedningens förslag 2010

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisningar
HSB Södertäljes årsredovisning 2009
HSB Södertäljes årsredovisning 2008
HSB Södertäljes årsredovisning 2007
HSB Södertäljes årsredovisning 2006
HSB Södertäljes årsredovisning 2005
HSB Södertäljes årsredovisning 2004

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
Valberedning pågår - du kan påverka

HSB-ledamoten
Uppdragsbeskrivning HSB-ledamot

Utträde HSB Södertälje


27. HSB Södertörn

STADGAR:
Stadgar
HSB Södertörns stadgar 2008-07-10 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Ordinarie stämma 2010
Protokoll från HSB Södertörns stämma 2010-05-29
§ 13 Fastställande av medlemsavgift inom HSB Södertörn för 2010
Stämmoordföranden hänvisar till i sammanträdeshandlingarna bilagt förslag till medlemsavgifter (bilaga 3).
Förslaget gäller oförändrade medlemsavgifter för "Fria gruppen" samt för bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.
Ordföranden lämnar därefter ordet fritt. Ingen begär ordet.
Fullmäktige beslutar
att oförändrade medlemsavgifter ska gälla för 2011.
Detta innebär:
250 kronor för medlemmar i "Fria gruppen" och 400 kronor för bostadsrättshavare och Brf
samt att varje bostadsrättsförening betalar en medlemsavgift baserad på antalet lägenheter i föreningen:
1-25 1 000 kr
25-60 2 000 kr
51-100 3 500 kr
101-175 4 000 kr
176-250 5 500 kr
251-350 10 000 kr
351 - ... 15.000 kr

DAGORDNING:

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
Ordinarie stämma 2010
Kallelsen Doc
Val av ordförande Doc
Förslag till beslut om medlemsavgifter för 2011 Doc
Dagordningen, punkt 13
Fastställande av medlemsavgift inom HSB Södertörn för 2011
HSB Södertörns fullmäktige har varje år att besluta om medlemsavgiften för medlemskapet i HSB Södertörn.

”Fria gruppen”:
(Enligt stämmobeslut 2006-05-20 kan medlemsavgiften för ”Fria gruppen” utan ytterligare stämmobeslut höjas till 275 kr för att samordnas med övriga HSB-föreningar i Stockholmregionen.)
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta om medlemsavgifter enligt nedan för ”Fria gruppen”
Oförändrad medlemsavgift, dvs. 250 kr
Bostadsrättshavare och bostadsrättsförening:
Oförändrad medlemsavgift, d.v.s.
400 kr/medlem samt att varje bostadsrättsförening betalar en medlemsavgift baserad på antalet lägenheter i föreningen:
1-25 1 000 kr
26-50 2 000 kr
51-100 3 500 kr
101-175 4 000 kr
176-250 5 500 kr
251-350 10 000 kr
351- 15 000 kr

Föreningsstyrningsrapport Doc
Endast innehållande följande text;
"Bilagan 4 = Föreningsstyrningsrapporten
Kan man länka direkt till rapporten?"
Förslag till beslut om arvoden 2010 Doc
bil. 6 a cv - ritva helmisaari Doc
bil. 6 b cv - lennart olsson Doc
bil. 6 c cv - liselotte herrlander Doc
bil. 6 d cv - leif broberg Doc
bil. 6 e cv - erik davidsson Doc
Val av ordförande och styrelseledamöter Doc
Instruktioner för valberedningen Doc
Förslag till beslut om utlåtande mm beträffande motioner Doc
Förslag till beslut om överlämnande av fastigheten Polstjärnan Doc
Inbjudan till stämman 29 maj Pdf

ÅRSREDOVISNINGAR:
Ordinarie stämma 2011

Ordinarie stämma 2010
Kallelse till fullmäktige (Årsredovisning 2009) ?

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Årsredovisning
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009

Föreningsstyrningsrapport 2010
Föreningsstyrningsrapport 2009

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT: SAKNAS !!!

Utträde HSB Södertörn


28. HSB Umeå

STADGAR:
Stadgar för HSB Umeå 2009-12-01 - §§10-12 enligt standard
Insatser och avgifter till föreningen
§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor. För medlem som tillhör bospargruppen är insatsen 50 kr. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

Stadgar 2003

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll
HSB Umeås föreningsstämma 2013
HSB Umeås föreningsstämma 2012
HSB Umeås föreningsstämma 2010
§ 14 Medlemsavgift Bilaga 2 [NOT. BILAGA 2 REDOVISAS EJ !]
Stämman beslutar att medlemsavgiften för enskilda medlemmar i HSB Umeå för år 2011 fastställs till 250 kr för medlem som inte är bostadsrättsförening, samt för medlem som är bostadsrättsförening, en fast avgift om 4 000 kr och en rörlig avgift om 250 kr per lägenhet.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning = Kompassen

HSB Umeås styrelse

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
Utträde medlemskap
Utträdesansökan medlemskap

Avtal om överlåtelse
Överlåtelseavtal

Bra att veta när du ska överlåta din bostadsrätt

HSB Kompassen
HSB Kompassen 2008-2011


Utträde HSB Umeå


29. HSB Uppsala

STADGAR: LAGTS UT EFTER MITT PÅPEKANDE PÅ WEBBPLATS !!! (stadgar, - §§9-12 enligt standard)
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll
Protokoll från Föreningsstämman 2010-05-11
§ 13 Fastställande av medlemsavgift år 2011
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2011 skall utgöra oförändrat kronor 300 för medlem som inte är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-bostadsrättsförening, samt att medlem som vinner inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.
Stämman beslutar
att medlemsavgiften för år 2011 skall utgöra kronor 300 för medlem som inte är bostadsrättsförening och kronor 300 per lägenhet för medlem som är HSB-bostadsrättsförening, samt
att medlem som vinner inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning 2008 Pdf
Årsredovisning 2009 Pdf
Årsredovisning 2010 Pdf

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet är att tillförsäkra en öppen demokratisk medlemskontroll av hur besluten fattas inom HSB.

Föreningsstyrningsrapporten är från och med 11 maj 2010 intagen i HSB-föreningens årsredovisning.
Här kan du läsa HSB Uppsalas Föreningsstyrningsrapport!
Föreningsstyrningsrapport 2008
"Tre av styrelseledamöterna deltog inte på föreningsstämman.
Ingen av revisorerna var närvarande vid stämman 2008."

Årsredovisning 2009

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
Demokratisk organisation
HSB Uppsala är en demokratisk organisation. Föreningsstämman är vårt högsta beslutande organ och utser styrelsen.
Stämman består av ombud. Ombuden är bosparare och bostadsrättshavare.
Det finns inga enskilda vinstintressen i HSB. Verksamheten utgår från medlemmen och medlemskapet.

Så påverkar du
Du har inflytande i HSB
Du vet väl om att det är mer än 500 000 medlemmar som tillsammans bildar organisationen HSB. Här har vi alla möjlighet att påverka.
Alla 33 regionala HSB-föreningar är medlemmar i HSB Riksförbund, som har en årlig förbundsstämma med cirka 200 fullmäktige.
De regionala HSB-föreningarna ger bostadsrättsföreningarna olika former av stöd och erbjuder bland annat utbildning och förvaltningstjänster. De är kompetenta och prisvärda entreprenörer med lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning, administration och ekonomi för bostadsrättsföreningar.
Eftersom medlemmarna äger sin regionala HSB förening finns det stora möjligheter att påverka vad som händer. Som bostadsrättens främsta företrädare påverkar HSB ständigt politiker och beslutsfattare för att garantera bra villkor för bostadsbyggande och boende.
Bor du i en HSB bostadsrättsförening så är du tillsammans med dina grannar även delägare och medlem i den.
Vill du veta mer, kontakta
Fredrik Alpin, Medlems- och informationsansvarig
Telefon: 018 - 18 01 34
E-post: fredrik.alpin@uppsala.hsb.se

Skriv en motion
Du som medlem i HSB har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.
Skillnad på förslag och motion
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.
Så här skriver du en motion
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.
Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

Var med och påverka
Det finns regler för när man senast måste skriva en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsstämma måste du skriva den i tid och lämna in den till styrelsen. Det står i stadgarna för din bostadsrättsförening vad som gäller.
Vill du veta mer, kontakta
Fredrik Alpin, Medlems- och informationsansvarig
Telefon: 018 - 18 01 34
E-post: fredrik.alpin@uppsala.hsb.se

Stämmor
Ta chansen, var med och tyck till! Det är på årsstämman som du som medlem har störst möjlighet att påverka din bostadsrättsförening.

Du behövs
Vill du verkligen vara med och påverka kan du engagera dig i din bostadsrättsförening som exempelvis styrelseledamot. Som ny ledamot får du utbildning i hur styrelsearbetet går till och vad som förväntas av dig i din nya roll.

Var med och utveckla
Många av våra medlemmar som är engagerade i styrelsearbetet, berättar om hur roligt och intressant de tycker det är att få vara med och påverka föreningens framtid. Dessutom har de lärt känna sina grannar bättre och skaffat nya vänner.

En självklar plats
Som medlem är du alltid välkommen att var med på din bostadsrättsförenings stämmor. Här har du en röst. Använd den! Ju fler som deltar och röstar desto bättre blir besluten som tas eftersom de stämmer bättre överens med vad de flesta tycker.

Skriv en motion
Här till vänster i menyn finns mer information om hur du lätt skriver ihop en motion som tas upp på er årsstämma.

Utträde HSB Uppsala


30. HSB Värmland

STADGAR:
Stadgar 2007-05-29 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll
Protokoll ordinarie årsstämma 2009 2009-05-14 - Med censurerade namn!

Protokoll extrastämma 2009 2009-11-19 - Med censurerade namn!

Protokoll Årsstämman 2010 2010-05-19
§ 19 Fastställande av medlemsavgift för år 2011
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att medlemsavgiften från 2011-01-01 skall vara 400 kr per bostadsrättslägenhet
att den fasta delen av medlemsavgiften skall vara oförändrad 2000 kr
att medlemsavgiften 2011 för bosparare förblir oförändrad 250 kr
Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

DAGORDNING:

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR:
Föreningsstämman 2011

Föreningsstämman 2010

Årsredovisning HSB Värmland 2009

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisningar
Här hittar du årsredovisningen för 2009

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
Om HSB Värmland
Kod för föreningsstyrning

MOTIONER:
Motioner 2010

2010-05-19
I HSB Riksförbunds pågående revision av stadgarna ingår också en översyn av grundtalen för fullmäktige. Det kan komma att innebära en ny skrivning i stadgarna eller alternativt en rekommendation om gemensamma riktlinjer. Styrelsen föreslår därför fullmäktige besluta att motionen avslås.

ÖVRIGT:
Om HSB Värmland
Kompassen

Brf styrelsens uppdrag

Brf styrelsens uppdrag

I Sverige finns idag ca 40 000 personer som arbetar för sitt eget boende i en HSB bostadsrättsförening. De kallas för förtroendevalda, och är sekreterare, ordförande, studie- och fritidsorganisatörer eller har någon annan funktion i den styrelse som har hand om det löpande arbetet i föreningen. 

Börja jobba i denna gemenskap och upptäck vilket mervärde det ger för dig såväl som för den bostadsrättsförening du bor i!

Förtroendevald
Som förtroendevald i en styrelse har du stor chans att påverka ditt eget boende, både i mindre och större frågor. På den egna bostadsrättsföreningens årliga stämma (årsmöte) utses nämligen de medlemmar som ska representera bostadsrättsföreningen på HSB Värmlands egen stämma. Dessa medlemmar är alltså med och påverkar även HSB Värmlands verksamhet.

Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i Föreningslagen (FL) och Bostadsrättslagen (BRL), samt av bostadsrättsföreningen stadgar. Stadgar är bestämmelser utöver vad lagen säger, och handlar bl.a. om regler för andrahandsuthyrning och hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening vad gäller underhåll.

I princip kan styrelsens arbetsuppgifter sammanfattas i följande punkter:

 - Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.

-  Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler   så att medlemmarna kan känna sig trygga.

- Ta hand om alla praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen, utom sådant som är av större vikt för medlemmarna. I så fall står det i stadgarna att de frågorna ska tas upp på stämman, där alla medlemmar har chans att vara med och påverka.

Hur ofta man ska ha styrelsemöte varierar, från ett per månad till fyra om året.
Det beror helt på hur stor bostadsrättsföreningen är och hur man i styrelsen har valt att lägga upp arbetet.

LEDAMÖTER
Alla som sitter i en styrelse kallas för ledamöter. Om någon av dessa får förhinder vid något möte kan en suppleant ersätta dem. En suppleant går då in som ordinarie. Suppleanten sitter ofta med på alla styrelsemöten, även om alla ordinarie är på plats. Skillnaden är då att suppleanten inte har rösträtt.

ORDFÖRANDE
En ordförande måste finnas i alla styrelser. Ordföranden är den som ser till att styrelsen samlas när det behövs, och är också ansvarig för att medlemmarna får den information som är nödvändig. Ordföranden ska mer än andra ledamöter följa verksamheten i föreningen och hålla sig uppdaterad med allt som händer. I många föreningar samarbetar ordförande och vicevärd.

SEKRETERARE
Sekreterare är en annan funktion som måste tillsättas. Enligt FL är alla föreningar skyldiga att föra protokoll vid sina sammanträden, och det är sekreterarens uppgift att göra detta. Protokollet är ett bra hjälpmedel för styrelsen när det gäller att bevaka att beslutade åtgärder verkligen blir genomförda. Alla protokoll ska justeras, det innebär att två personer ska kontrollera att det är riktigt skrivet och signera med sitt namn. Sekreterare och ordförande har vanligtvis ett nära samarbete, och det är oftast sekreteraren som håller koll på alla papper, pärmar och adressregister.

STUDIE- OCH FRITIDSORGANISATÖR
Studie och fritidsorganisatören är vald för att skapa trivsel i föreningen. Målet är att aktivera medlemmarna och deras familjer, att främja gemenskapen bland de boende och att stimulera till kulturaktiviteter i bostadsområdet. Styrelsen sammanställer ofta en plan för denna typ av verksamhet, där man anger vika aktiviteter som ska genomföras och vilken målgruppen är. Man kan också sätta upp ett mål för hur många deltagare man önskar få i verksamheten.

REVISOR
En revisor ska väljas i bostadsrättsföreningen, och en professionell revisor ska anlitas från förslagsvis BoRevision. En revisor är en typ av kontrollant, som väljs av medlemmarna för att kontrollera hur ekonomin sköts i föreningen. Revision betyder granskning, och för en bostadsrättsförening innebär det att den egna revisorn ska gå igenom löpande räkenskaper, inkomster och utgifter. BoRevisions revisor ska granska årsredovisningen och se efter hur verksamheten sköts i stort, såsom ansvarsfördelning mellan ledamöter och föreningens förvaltning och rutiner. När året är slut skriver revisorn en revisionsberättelse, som beskriver bl a hur granskningen skett. Revisorerna ska ta tillvara medlemmarnas intressen.

VALBEREDNING
Vid stämman utser medlemmarna valberedning. Valberedningen är de som ska ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen på de olika funktionerna nästa år. De bör ha bra kontakter med många medlemmar, och veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att vara t ex ordförande eller sekreterare för att kunna föreslå rätt person till rätt funktion. Valberedningen bör också tänka på att en styrelse oftast fungerar bäst om alla åldrar finns representerade, liksom olika intressen bland ledamöterna är viktiga. Att både kvinnor och män finns i styrelsen är också bra för sammansättningen.

VICEVÄRD
Vicevärd är egentligen inte ledamot i styrelsen, men kan väljas in som sådan. Arbetsuppgifterna varierar från förening till förening, beroende på storlek samt om föreningen har egna anställda som vicevärden ska vara arbetsledare för. Styrelsen gör ofta en arbetsbeskrivning för vicevärden att följa. Exempel på arbetsuppgifter kan vara kontaktperson för medlemmar, medlemstjänst, introduktion av nya medlemmar, allmäntillsyn för ordning och trivsel i föreningen, koll på avtal och tekniska tjänster, vidarebefordra medlemmarnas åsikter till styrelsen, verkställande av styrelsens beslut, beställning av varor och tjänster mm.

Utträde HSB Värmland


31. HSB Östergötland

STADGAR:
Stadgar HSB Östergötland 2012

STÄMMOPROTOKOLL:
Stämmoprotokoll
Protokoll föreningsstämma 2010-04-21
§19 Fastställande av medlemsavgift för 2011
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för år 2011 enligt följande:
att medlemsavgiften för bospargruppen fastställs till 225 kronor per person och år, samt
att medlemsavgiften för bostadsrättsförening fastställs till 350 kronor per bostadsrättslägenhet och år

DAGORDNING: SAKNAS !!!

ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisningar
Årsredovisningen 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisningen 2008

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
HSB Kod för föreningsstyrning
HSB Kod är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs grundläggande värderingar.
HSB Kod började gälla 1 januari 2008 och syftet är att få ett verktyg som i praktiken kan verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB.
HSB Kod ska bidra till en ökad öppenhet och transparens, utvärdera styrelsens arbete och lägga grunden för ett systematiskt styrelsearbete. HSB Kod gäller HSB-föreningar, HSB nationella och regionala bolag, samt HSB Riksförbund.
HSB Kod ska tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Det innebär att om en förening avviker från koden, ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten.

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
Motioner - ditt sätt att påverka
Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas.
Stadgarna ger dig som medlem rätten att anmäla ärenden till stämman. De förslag du som medlem kommer med här kallas för motion. Motionerna ska vara skriftliga och stadgarna för din förening anger sista datum för inlämnandet av motioner till stämman. Ärendet måste finnas med i kallelsen till föreningsstämman och styrelsen ska ha tid på sig att behandla motionen. I kallelsen till föreningsstämman bör både motionen och styrelsens förslag till beslut bifogas.

Hur skriver man en motion?
Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Se exemplet nedan:
Adressat:
Föreningsstämman brf Rutschkanan
Rubrik:
Motion angående lekplats
Ärende:
Det är tråkigt att behöva gå flera kilometer till närmaste lekplats
Förslag till åtgärd:
Jag föreslår att föreningen satsar på en lekplats där vårt gamla sophus låg, nu när vi har fått in så många små barn i området.
Undertecknad av xxxxxxxxx
Adress/lägenhet

Utträde HSB Östergötland


32. HSB Östra (= HSB Östra Östergötland)

STADGAR:
Stadgar
Nya stadgar HSB Östra Östergötland, 2012 Pdf
Stadgar HSB Östra, 2007 Pdf 2008-04-30 - §§9-12 enligt standard

STÄMMOPROTOKOLL:
Protokoll föreningsstämma 2013
Protokoll föreningsstämma 2010
§ 12/2010
Fullmäktige fastställer 2011 års medlemsavgift för enskild medlem till 270 kronor och för bostadsrättsförening till 4 300 kronor samt 320 kronor per bostadslägenhet
Bilaga 4/2010
Not. Bilaga saknas.

DAGORDNING: SAKNAS !!!
ÖVRIGA STÄMMOHANDLINGAR: SAKNAS !!!

ÅRSREDOVISNINGAR:
Årsredovisning
årsredovisning 2012 Pdf

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT - KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING:
HSB Kod
Hsb kod 2007 Pdf

MOTIONER: SAKNAS !!!

ÖVRIGT:
Årsstämma
2010:
Ordinarie fullmäktigesammanträde 2011
Här kommer du att kunna ladda ner , dagordning och kallelse till årets stämma 26/5 2011

Valberedning
Instruktion för valberedning 2013 Pdf
Blankett för valberedning 2014 Pdf

Överlåtelseavtal
Överlåtelseavtal Doc

Utträde HSB Östra


Not. I ovanstående sammanställning har jag listat allt så som det är skrivet på HSB-regionernas webbplatser, med felstavningar och ofta svårförståeliga/bristfälliga rubriker.

HSB Dalarna, HSB Kristinehamn och HSB Sydost är de enda HSB-regioner där man utgår från stadgarna i vilken medlemsavgift som ska debiteras!

Vad gäller insatsen så är det inte bara HSB Malmö som tar ut felaktig insats (50 kr i stället för 500 kr) av bosparare, även t.ex. HSB Landskrona, HSB Dalarna och HSB Göta gör detta
(beskrivs längre ner på denna sida).

I koden för föreningsstyrning står det bl.a.;
FÖRENINGSSTÄMMA
1.1.2
Det skriftliga material som skickas ut till medlemmarna ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att medlemmarna kan tillgodogöra sig informationen i materialet.

1.1.3 Fullmäktige ska ges möjlighet att anmäla sig till föreningsstämma på flera sätt, däribland genom e-post eller på föreningens hemsida.

1.3.4 Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma.
Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige.

3.1.1 Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att särskilt ägna omsorg åt att
• fastställa de övergripande målen för föreningens verksamhet och
besluta om föreningens strategi för att nå målen
• se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av
föreningens verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen
se till att föreningens externa informationsutgivning präglas av
öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till

se till att det finns en tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad
av lagar och andra regler som gäller för föreningens verksamhet
, samt
• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande.

3.7.3 Styrelsen ska vidare i den årliga rapporten redovisa hur föreningen arbetar
med kärnvärderingarna och de kooperativa principerna i verksamheten
samt hur man följer/efterlever de för HSB-rörelsen gemensamt fattade besluten.I koden för föreningsstyrning står det;
1.3.5 Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma ska återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman.

I koden för föreningsstyrning står det;
1.1.2 Föreningen ska på sin hemsida, i god tid innan kallelse utfärdas till
ordinarie föreningsstämma, informera om medlemmarnas rätt att få
ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan
begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen.

I koden för föreningsstyrning står det;
1.1 Kallelse m.m.
1.1.1 Föreningen ska senast under sista kalendermånaden i verksamhetsåret
och så snart styrelsen beslutat att hålla extra föreningsstämma, offentliggöra
när och på vilken ort stämman kommer att hållas.
Uppgiften ska från samma tidpunkt återfinnas på föreningens hemsida.

I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.4 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman
och på föreningens hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas
ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

I koden för föreningsstyrning står det;
2.3 Tillsättning av revisor
2.3.1 Förslag till tillsättning av revisor ska lämnas av föreningens valberedning.
Därutöver skall en revisor utses av HSB Riksförbund.

2.2.4 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman
och på föreningens hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas
ska på föreningens hemsida för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval anges:
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.
En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

I koden för föreningsstyrning står det;
2.2.4 En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan.

I koden för föreningsstyrning står det;
2.1.3 Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida.
Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas
av valberedningen inför föreningsstämman.I koden för föreningsstyrning står det;
5.2 Information på hemsida
5.2.1 Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor,
där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.

I koden för föreningsstyrning står det;
5.1.4 I föreningsstyrningsrapporten ska, om denna information inte framgår av årsredovisningen, även följande uppgifter lämnas:
• en redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse och revisor är organiserad,
• sammansättningen av föreningens valberedning,
• för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som ska lämnas enligt punktlistan i 2.2.3,
• för revisor de uppgifter som ska lämnas enligt 2.3.3 första och andra meningen,
• arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden,
• för verkställande direktören
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• väsentliga uppdrag utanför föreningen
• de av föreningsstämman senast antagna principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och, om de innebär en väsentlig avvikelse från föregående års principer, vilka dessa avvikelser är, samt hur frågor om ersättning till verkställande direktören bereds av styrelse.Se även;

HSBs tvångsavgift - Motioner om medlemskap och medlemsavgift/insats

Not. Om någon länk upphör att fungera (pga att HSB tar bort dokumenten löpande), skriv gärna detta i forum eller gästbok (se länk nedan) så korrigeras detta inom kort tid.

Medlemsavgift

2. HSB Dalarna
Brf betalar 300 kr/år, enl. §12 i stadgarna.
HSB Dalarna tar inte ut varken någon extra fast avgift för brf (vanligtvis runt 4.000 kr/brf) eller avgift för lägenheterna, enligt HSB Dalarnas stämmoprotokoll.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

"Övriga medlemmar" betalar 225 kr/år, enl. § 11 i stadgarna.
Vilka som ingår i "övriga medlemmar" framgår ej, det kan t.ex. vara bara bosparare, eller bosparare och bostadsrättshavare.
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

Dock kan man se från årsredovisningen 2009 att annan avgift tas ut än den på stämman beslutade;
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 225 kronor.
För bostadsrättsföreningar och medlemmar i bostadsrättsförening är medlemsavgiften 300 kronor.
Det har enligt stämmobeslut inte alls beslutats att bostadsrättshavare ska betala 300 kr i medlemsavgift.

Medlemsavgift tas ut för brf uttryckligen enl. §12 i stadgarna, där det i dessa stadgar står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.".
Eftersom medlemsavgift tas ut med 300 kr för brf ("enl. § 12 i stadgarna") kan inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (trots att HSB Dalarna uppenbart gör detta ändå).

Vad betalar en bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts? Bara 225 kr/år?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Dalarna vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
4. HSB Gävleborg
Brf betalar 4.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 250 kr/lgh för 2011.
"Enskild medlem" betalar 200 kr/år fr.o.m. 2011-01-01.
Dvs, enl. stämmobeslut tar regionföreningen ut först 4.000 kr/år för brf:en, sedan lägger man till 250 kr/år för varje lägenhet (odefinierat vad som definieras som "lägenhet") och sedan dessutom 200 kr för varje bostadsrättshavare som är medlem i HSB Gävleborg. Eller?

Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 250 kr/lgh och 4.000 kr i fast avgift) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut för brf per lgh (250 kr/lgh) kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Gävleborg ändå - utöver medlemsavgiften per lgh - tar ut 200 kr/bostadsrättshavar-medlem).
Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Det saknas definition på vad "enskild medlem" innebär. Om t.ex. 2 medlemmar bor i samma bostadsrätt debiterar HSB Gävleborg dem en medlemsavgift tillsammans (enl. § 11 i stadgarna), eller var sin (enl. hur det ser ut från stämmoprotokoll)?
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Gävleborg vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.

HSB Gävleborg svarar inte på önskemål om att få ta del av stadgarna.
5. HSB Göta
Brf betalar 4.000 kr (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 300 kr/lgh för år 2011.
Bosparare betalar 150 kronor för år 2011.

Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Ska bosparare som bor i brf betala sin del av medlemsavgiften på 4.000 kr/år för brf:en + 300 kr/år för sin lgh + 150 kr/år i medlemsavgift som bosparare (enl. stämmobeslut)?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Göta vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
6. HSB Göteborg
Brf betalar 6.000 kr (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 300 kr/lgh för 2011.
I stämmobeslutet finns ett tak på avgifterna;
"Ett 'tak' på 500 kr per lägenhet för de sammanlagda avgifterna inom brf finns, så att ingen brf behöver betala högre avgifter per lägenhet än detta belopp, inklusive den fasta avgiften. Detta berör enbart brf med färre än 30 lägenheter.".
15 lägenheter: 6.000 + (15 x 300) = 10.500 kr / 15 = 700 kr/lgh.
30 lägenheter: 6.000 + (30 x 300) = 15.000 kr / 30 = 500 kr/lgh.
100 lägenheter: 6.000 + (100 x 300) = 36.000 kr / 100 = 360 kr/lgh.
Medlem i bospargruppen betalar 250 kr/år.

Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Göteborg vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
8. HSB Karlskoga
Brf betalar 4.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) och ingen extra avgift per lgh (ovanligt att HSB inte debiterar icke-medlemmen "lägenheten" en medlemsavgift, om nu protokollet verkligen stämmer), 2011.
"Medlem" (oavsett om det är bostadsrättshavare och/eller bosparare?) betalar 250 kr/år (inbegriper detta brf?), 2011.

Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 4.000 kr för brf, även om ingen medlemsavgift per lgh tycks tas ut) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.".
Eftersom medlemsavgift tas ut enligt § 12 i stadgarna för brf kan inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Karlskoga ändå tar ut 250 kr/bostadsrättshavar-medlem, men man kan förutsätta detta, vilket då inte följer stadgarna).

Det finns ingen referens till stadgarna i stämmobeslutet och det framgår ej av stämmoprotokoll om det är varje medlem i brf som ska betala medlemsavgift eller om det bara är en medlem i varje bostadsrätt (vilket allmänt hävdas av HSB Riksförbund) som ska betala medlemsavgift!
Det saknas definition på vad "medlem" innebär. Om t.ex. två medlemmar bor i samma bostadsrätt, debiterar HSB Karlskoga dem en medlemsavgift tillsammans, eller var sin (enl. § 11 i stadgarna)?
Bosparare betalar alltså lika mycket i medlemsavgift (bortsett från brf-medlemsavgift) som bostadsrättshavare (i sådant fall ovanligt inom HSB)?
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Karlskoga vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
10. HSB Kristinehamn
Brf betalar, enligt §12 i stadgarna, 4.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 275 kr/lgh "inkl prenumerationsavgiften för Hemma i HSB", 2011.

"Medlem" betalar, enligt § 11 i stadgarna, 120 kr/år, "inkl prenumerationsavgiften för Hemma i HSB", 2011.

Det står inget vad de ska betala som gör som jag, och säger upp "Hemma i HSB"!
Stadgar för HSB Kristinehamn;
§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

OBS! HSB Kristinehamn tar enligt stämmoprotokoll ut medlemsavgift med tvång även för icke-medlemmar i brf! Dvs bostadsrättshavare som lämnar medlemskapet i HSB Kristinehamn tvingas fortsätta betala sin medlemsavgift, eftersom HSB Kristinehamn anser sig ha rätt att tvinga till sig medlemsavgift för bostadsrättshavare genom inbetalning av medlemsavgift via brf.
Denna tvångsinbetalning gäller i och för sig för även nästan alla andra HSB-regioner, men genom att direkt referera till HSB Kristinehamns stadgar så som gjorts i stämmoprotokollet framgår denna tvångsavgift tydligare.


Så enligt stämmobeslut ska både lägenhet och medlem betala för "Hemma i HSB". Alla betalar alltså dubbelt? Och även om man inte prenumererar på tidningen?
Medlemsavgift tas ut för brf uttryckligen enl. §12 i stadgarna, där det i dessa stadgar står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut "enligt § 12 i stadgarna" för brf per lgh kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Kristinehamn ändå - utöver medlemsavgiften per lgh och den fasta avgiften - tar ut 120 kr/bostadsrättshavar-medlem).
Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

Hittar ingen årsredovisning för någon brf som hör till HSB Kristinehamn.
11. HSB Landskrona - Vill inte lägga ut stämmoprotokoll på sin hemsida.

Jag frågar HSB Landskrona om stämmoprotokoll;
Jag undrar var på HSB Landskronas hemsida jag hittar stämmoprotokollen från föregående fullmäktigesammanträde?
Stämmoprotokollen ska ju enligt HSBs kod för föreningsstyrning finnas på hemsidan.


Svar från HSB Landskrona;
Tack för ditt intresse för HSB Landskrona.
Årsredovisningen för 2009 hittar du på vår hemsida. Är det något speciellt som du undrar över gällande stämmoprotokollet från stämman ??

Vänliga hälsningar
Bengt Persson
Marknads- och Informationsansvarig


Jag replikerar;
Jo, årsredovisningen för 2009 hittade jag, men det var ju som sagt årsstämmoprotokollet jag var ute efter.
Finns det någon speciell anledning till att HSB Landskrona valt att inte lägga ut stämmoprotokoll?
Jag är bara allmänt nyfiken vilka beslut som togs på fullmäktigesammanträdet senast (som ju påverkar brf:arna i Landskrona).
Du kanske har en kopia av stämmoprotokollet att mejla mig i väntan på att stämmoprotokollen läggs ut på HSB Landskronas webbplats?


Inget svar, jag skickar påminnelse;
Eftersom jag inte fick någon respons så blev jag osäker på om mitt mejl gick fram.
Skickar därför här en kopia med min förfrågan, med en extra kopia till din personliga e-post på HSB Landskrona.


Svar från HSB Landskrona, men utan svar på någon av mina frågor;
Angående beslut och övrigt gällande fullmäktigemötet ber jag dig prata med styrelsens representant för HSB fullmäktige, i den bostadsrättsförening där du bor.
Ha en skön helg !
// Bengt


Jag svarar;
Jag förstår inte riktigt vad fullmäktigeledamoten har med denna fråga att göra, han har väl lika lite tillgång till stämmoprotokollet som jag har.
Vad är anledningen till att HSB Landskrona inte vill lägga ut fullmäktigesammanträdets stämmoprotokoll, i strid med det avtal som HSB Landskrona undertecknat med HSB Riksförbund?
Alla andra regionföreningar gör ju detta, så varför inte HSB Landskrona
?

Till: Bengt2.Persson@landskrona.hsb.se
Påminnelse!
Återigen blir jag osäker om mitt mail gick fram eftersom jag inte erhöll någon respons från dig.
Tacksam för ett rakt svar om HSB Landskrona avser att följa HSB:s kod för föreningsstyrning och lägga ut stämmoprotokoll på HSB Landskronas webbplats?Här väljer Bengt Persson på HSB Landskrona att helt ignorera fortsatta skrivelser, så jag vänder mig till HSB Landskronas VD (tillika styrelseledamot) för att se om denna person behandlar HSB-medlemmar på bättre sätt.


Till: kenneth.hakansson@landskrona.hsb.se
Jag har tidigare tillskrivit Bengt Persson med anledning av att jag önskar ta del av HSB Landskronas stämmoprotokoll.
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska dessa stämmoprotokoll återfinnas på HSB Landskronas webbplats. Det är idag tomt på stämmoprotokoll där.
Bengt Persson har inte varit intresserad av att besvara min förfrågan om detta, och därav vänder jag mig till dig, som VD och tillika styrelseledamot i HSB Landskrona, i förhoppning om ett bättre resultat.Från Kenneth Håkansson, VD HSB Landskrona & styrelseledamot
Naturligtvis ha du som medlem i HSB Landskrona alltid rätt att få del av stämmoprotokollet. Allt enligt Föreningslagens bestämmelser.
Ange ditt medlemsnummer i HSB Landskrona och vilken brf du bor i så återkommer vi med begärda handlingar.Till: kenneth.hakansson@landskrona.hsb.se
Kenneth, jag tror du missuppfattade min fråga.
Det finns något som heter HSBs kod för föreningsstyrning, som jag hoppas du känner till.
I denna kod står det att HSB-regionen ska lägga ut stämmoprotokollen på föreningens webbplats.
HSB Landskrona har skrivit under att HSB Landskrona ska följa denna kod, vilket innebär att HSB Landskrona inte ska göra som tidigare och förena denna form av öppenhet med villkor. Det handlar här inte om att "återkomma" med dessa handlingar som HSB Landskrona tycks behandla som hemligstämplade dokument. Vad är det HSB Landskrona är rädd för?

Så min fråga är;
Har HSB Landskrona för avsikt att medvetet bryta mot HSBs kod för föreningsstyrning (med som konsekvens att HSB Landskrona kan uteslutas från HSB) genom att inte lägga ut stämmoprotokollen på webbplatsen?Från Kenneth Håkansson, VD HSB Landskrona & styrelseledamot
Jag måste ställa frågan på nytt vilket är ditt medlemsnummer i HSB Landskrona och vilken brf bor du i ?
Eller är du inte medlem i vår förening ?

Som sagt som medlem hos oss har du alltid rätt att få del av protokollet. Allt enligt Föreningslagen.
Någon kod har vår föreningsstämma (vilket är vår högsta beslutande församling) inte antagit.


Med vänlig hälsning
HSB Landskrona ek för
Kenneth Håkansson
Verkställande direktör
Besöksadress:Storgatan 25, Landskrona
Postadress: Box 19, 261 22 Landskrona
Tel:0418 - 44 96 00, Direkt 0418 - 44 96 10
Mobil 0705 944884
Fax 0418 - 44 96 19
E-post:
kenneth.hakansson@landskrona.hsb.se


Till: kenneth.hakansson@landskrona.hsb.se
Återigen, min fråga handlade om öppenheten inom HSB Landskrona och viljan att följa HSBs kod för föreningsstyrning.
Nu vet jag att HSB Landskrona inte har något intresse av att vara öppen med sin verksamhet, och det faktum att HSB Landskrona (som enda HSB-region, vad jag förstår) inte vill anta koden för föreningsstyrning (och ej heller vill följa koden, vilket naturligtvis är fullt möjligt utan att anta koden) bekräftar detta.

Jag tror att HSB Landskronas uppenbara motvilja till öppenhet kommer att resultera i att allt fler undviker boende i brf:ar och hyresfastigheter som hör till HSB Landskrona. Vem vill teckna medlemskap i en organisation som på ett så markant sätt är motståndare till medlemsinformation?

Du pratar om föreningslagen. Jag pratar om öppenhet & medlemsinformation samt moral & etik. Enligt vad du skriver så vill HSB Landskrona endast leva upp till maximalt det som HSB Landskrona absolut måste enligt lag, men inte mer. Det är en tråkig inställning, men å andra sidan är det för väl att HSB Landskrona är ensamma med denna inställning i Sverige.

Jag är inte medlem i HSB Landskrona (vilket du naturligtvis redan känner till), och efter ditt svar så vet jag att jag heller aldrig kommer att bli detta.Inget svar från HSB Landskrona efter detta.
Vad har HSB Landskrona som de vill försöka dölja?
Är det bara att HSB Landskrona debiterat bospararna fel insats som de vill mörka?
Eller vad mer finns där som HSB Landskrona vet att de begått fel i?Not. Brf Spelmansgården, 95 lägenheter. 96 medlemmar inklusive HSB Landskronas medlemskap i föreningen.
Årsredovisning 2009: Not 5 Övriga kostnader (Resultaträkning, Övriga externa kostnader)
Medlemsavgift, HSB Landskrona 2009: 27.750 kr, 2008: 27.750 kr.
13. HSB Mitt
Brf betalar 4.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 250 kr/lgh.
"Enskild medlem" betalar 200 kr/år.

Uppger ej år för när medlemsavgift ska börja gälla eller när nästa avgiftsperiod startar.
Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 250 kr/lgh och 4.000 kr i fast avgift) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut för brf per lgh kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Mitt ändå - utöver medlemsavgiften per lgh - tar ut 200 kr/bostadsrättshavar-medlem).
Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Definition av vad "enskild medlem" innebär saknas i stämmobeslut.
Bostadsrättshavare betalar alltså trippelt? Först för brf, sedan för lgh och sedan som enskild medlem?
Om t.ex. 2 medlemmar bor i samma bostadsrätt, debiterar HSB Mitt dem var sin medlemsavgift, eller blir det bara en (enl. § 11 i stadgarna)?
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Mitt vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
14. HSB Mälardalen
Brf betalar 400 kr/lgh om antalet lägenheter understiger 25 st, och ingen fast avgift.
Brf betalar 250 kr/lgh om antalet lägenheter överstiger 24 st, plus en fast avgift på 4.000 kr/år.
Dvs;
24 lgh = 400 kr/medlem
25 lgh = 360 kr/medlem.
Rättvist system?
Varför är det olika avgifter för större och mindre brf:ar? Om man bortser från den reklamtidningen "Hemma i HSB" så är "kostnaden" för HSB densamma för en liten som en stor brf.
Medlem i Bospargruppen betalar 200 kr/år.

Uppger ej år för när medlemsavgift ska börja gälla eller när nästa avgiftsperiod startar.
Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Mälardalen vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
15. HSB Mölndal
Har ett avgiftssystem som, enligt stämmoprotokoll, särskilt skiljer sig från alla andra regionföreningar inom HSB.
Oavsett av typ av medlem (bostadsrättshavare, bosparare, bostadsrättsförening, HSB Riksförbund) så betalar varje medlem 260 kr/år (dvs ingen medlemsavgift för lgh)... om nu stämmoprotokoll stämmer... och om HSB Mölndal bryr sig om att följa stämmoprotokoll... det blir en hel del "om" när det gäller medlemsavgifterna.

Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 260 kr/brf även om det inte framgår någon avgift per lgh) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut för brf (260 kr) kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Mölndal ändå - utöver medlemsavgiften per brf - tar ut 260 kr/bostadsrättshavar-medlem, men det kan förutsättas att så sker ändå, i strid med stadgarna).
Det finns ingen referens till stadgarna i stämmobeslutet och det framgår ej av stämmoprotokoll om det är varje medlem i brf som ska betala medlemsavgift eller om det bara är en medlem i varje bostadsrätt (vilket allmänt hävdas av HSB Riksförbund) som ska betala medlemsavgift!
Om t.ex. 2 medlemmar bor i samma bostadsrätt, debiterar HSB Mölndal dem var sin medlemsavgift (enl. stämmoprotokoll), eller blir det bara en (enl. § 11 i stadgarna)?
Det framgår inte om bosparare som bor i brf betalar dubbelt.
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Mölndal vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal, 52 bostadsrätter.
Ägarförhållanden, medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 92 medlemmar, varav
- Bostadsrättshavare 52
- Samägare 39
- HSB Mölndal 1
Årsredovisning 2009: Not 3 Föreningsgemensamma kostnader
Föreningsavgift 2009: 19.250 kr, 2008: 19.250 kr.
Föreningsavgift 19.250 kr (samma 2008) = 370 kr/lgh. (19.250 / 260 = 74,04 medlemmar.)
OBS! Det finns inget som heter "föreningsavgift" inom HSB-organisationen!
16. HSB Norr
Brf betalar inget, om man ska tro på stämmoprotokollet. Det är dock inte osannolikt att HSB Norr debiterar annan avgift än den som fullmäktigestämman beslutat.
Medlem som bor i brf betalar 349 kr/år.
Medlem i Bospargruppen betalar 225 kr/år.

Det finns ingen referens till stadgarna i stämmobeslutet och det framgår ej av stämmoprotokoll om det är varje medlem i brf som ska betala medlemsavgift eller om det bara är en medlem i varje bostadsrätt (vilket allmänt hävdas av HSB Riksförbund) som ska betala medlemsavgift!
Det saknas definition på vad "medlem i bostadsrättsförening" innebär. Om t.ex. 2 medlemmar bor i samma bostadsrätt, debiterar HSB Norr dem var sin medlemsavgift (enl. stämmobeslut), eller blir det bara en (enl. § 11 i stadgarna)?
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Norr vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
17. HSB Norra Bohuslän
Brf betalar 4.000 kr/år.
"Medlem i brf" betalar 300 kr/år.
"Enskild medlem" betalar 200 kr/år.

Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 4.000 kr/brf, även om det inte framgår någon avgift per lgh) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut för brf (4.000 kr) kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Norra Bohuslän ändå - utöver medlemsavgiften för brf - tar ut 300 kr/bostadsrättshavar-medlem, men det kan förutsättas att så sker ändå, i strid med stadgarna).
Det finns ingen referens till stadgarna i stämmobeslutet och det framgår ej av stämmoprotokoll om det är varje medlem i brf som ska betala medlemsavgift eller om det bara är en medlem i varje bostadsrätt (vilket allmänt hävdas av HSB Riksförbund) som ska betala medlemsavgift!
Det saknas definition på vad "medlem i brf" innebär. Om t.ex. 2 medlemmar bor i samma bostadsrätt, debiterar HSB Norr dem var sin medlemsavgift (enl. stämmobeslut), eller blir det bara en (enl. § 11 i stadgarna)?
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något, till HSB Norra Bohuslän?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?HSB Brf Stickan i Uddevalla, 367 lägenheter och 64 lokaler/förråd. 421 medlemmar varav HSB Norra Bohuslän utgör en.

Årsredovisning 2009: Not 2 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader
Medlems och föreningsavgifter 2009: 105.700 kr, 2008: 96.500 kr.
4.000 kr + 367*300 kr= 114.100 kr ???
OBS! Det finns inget som heter "föreningsavgift" inom HSB-organisationen!

HSB Brf Femkanten i Uddevalla, 144 lägenheter och 6 lokaler. 181 medlemmar varav HSB Norra Bohuslän utgör en.

Årsredovisning 2009: Not 2 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader
Medlems och föreningsavgifter 2009: 43.600 kr, 2008: 40.000 kr.
4.000 kr + 144*300 kr= 47.200 kr ???
OBS! Det finns inget som heter "föreningsavgift" inom HSB-organisationen!


Bryter mot HSBs kod för föreningsstyrning och vill inte lägga ut stämmoprotokoll på sin hemsida, men har mejlat stämmoprotokoll 2010 till mig vid förfrågan om detta.
18. HSB Norra Stor-Stockholm
Brf betalar 6.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 218 kr/lgh.
Bosparare betalar 250 kr/år.
"Avgifterna är familjemedlemskap". Ej definierat vad detta innebär.

Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Enligt protokoll betalar bostadsrättshavare som är bosparare trippelt. Del av fast avgift + medlemsavgift för lägenhet (som ej är eller kan vara medlem och därför ej kan debiteras medlemsavgift) + medlemsavgift för bosparare.
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Norra Stor-Stockholm vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
19. HSB Nordvästra Götaland
Brf betalar inget (enligt stämmoprotokoll, verkligheten kan se annorlunda ut, och gör förmodligen detta, dvs i strid med fullmäktigestämmans beslut misstänker jag att HSB Nordvästra Götaland debiterar medlemsavgift även för brf:arna).
Bostadsrättshavare betalar 312 kr/år.
Medlem i bospargruppen betalar 234 kr/år.

Det finns ingen referens till stadgarna i stämmobeslutet och det framgår ej av stämmoprotokoll om det är varje medlem i brf som ska betala medlemsavgift eller om det bara är en medlem i varje bostadsrätt (vilket allmänt hävdas av HSB Riksförbund) som ska betala medlemsavgift!
Om t.ex. 2 medlemmar i samma bostadsrätt äger bostadsrätten tillsammans, debiterar HSB Nordvästra Götaland dem var sin medlemsavgift (enl. stämmoprotokoll), eller blir det bara en (enl. § 11 i stadgarna)?
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar bosparare som inte är medlem i bospargruppen, i medlemsavgift?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Nordvästra Götaland vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
20. HSB Nordvästra Skåne
Brf betalar inget, om stämmoprotokoll följs.
"Lägenhet" (som ej är, eller kan vara, medlem) betalar en medlemsavgift på 1,3 % av prisbasbeloppet. Dvs 556 kronor och 40 öre per lgh.
"Medlem utan HSB Bostad" betalar 250 kr/år.

Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Nordvästra Skåne vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
21. HSB Skåne
Brf betalar 1.000 kr/år i medlemsavgift (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter).
Varje "lägenhet för bostadsrättshavare" (som ej är eller kan vara medlem) betalar 300 kr/år i medlemsavgift.
Medlem i Bospargruppen betalar 300 kr/år.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Brf Arvtagaren i Eslöv, HSB Skåne, 64 lägenheter. 92 medlemmar varav HSB Skåne utgör en.
Årsredovisning 2009: 2 Drift
Medlemsavgifter 2009: 20.200 kr, 2008: 20.200 kr.
1.000 kr + 64 * 300 kr = 20.200 kr = ok.
HSB Brf Billegården, HSB Skåne, 102 lägenheter. 103 medlemmar varav HSB Skåne utgör en.
Årsredovisning 2007: Not 2. Drift
Medlemsavgifter 2007: 31.600 kr, 2006: 27.810 kr.
1.000 kr + 102 * 300 kr = 31.600 kr = ok (310 kr/lgh).
HSB Brf Bollplanen i Norra Åsum (Kristianstad), HSB Skåne, 18 lägenheter. 30 medlemmar varav HSB Skåne utgör en.
Årsredovisning 2009: 2 Drift
Medlemsavgifter 2009: 6.400 kr, 2008: 6.400 kr.
1.000 kr + 18 * 300 kr = 6.400 kr = ok (356 kr/lgh).
22. HSB Stockholm
Brf betalar 2.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 100 kr/år för varje lgh (upp till 600 lägenheter).
Alt. 1: "Enskilda boende medlemmar" betalar 150 kr/år.
Alt. 2: Boende medlemmar där brf betalar avgiften kollektivt betalar 125 kr/år i medlemsavgift.
Men hur detta skulle kunna fungera rent praktiskt framgår ej! Menar HSB Stockholm att brf:en kan tvinga enskilda medlemmar - som ej önskar detta - att deras avgift betalas via brf:en (för att HSB Stockholm på detta sätt ska kunna ta ut medlemsavgift även från dem som går ur HSB Stockholm)?
"Icke boende medlemmar" (bara bosparare?) betalar 250 kr/år.

HSB Stockholm avviker här från alla andra HSB-regioners stadgar. Enligt §12 i stadgarna för HSB Stockholm så gäller inte det som gäller för övriga HSB-regioner; "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.".
Det saknas definition på vad "enskilda boende medlemmar" innebär. Om två medlemmar i samma bostadsrätt, blir det då två medlemsavgifter (enl. stämmobeslut), eller bara en tillsammans (enl. § 11 i stadgarna)?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?

HSB Stockholm vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
Det blir omöjligt att kontrollera vem som egentligen debiteras vad eftersom medlemsavgift också debiteras direkt till "enskilda boende medlemmar" i de fall dessa inte (frivilligt i så fall, eller?) valt att avgiften ska betalas via brf. Eftersom tydligt regelverk saknas för de enskilda medlemmarna kan HSB Stockholm debitera medlemmarna i princip vad som helst.
24. HSB Sydost
Brf ("medlem enligt §12, bostadsrättsförening") betalar 10.50% av prisbasbeloppet, dvs 4.452 kr, enligt stämmoprotokoll.
Medlemsavgiften krånglas sedan till genom att det i stämmoprotokollet står att brf betalar en fast avgift på 4.500 kr (men det var ju 4.452 kr, eller är det 4.452 kr + ytterliggare 4.500 kr?) och sedan dessutom 225 kr/lägenhet.

HSB Sydost klargör vad de debiterar för avseende "lägenheter"; "Medlemsavgift uttages på bostad med bostadsrätt samt på lokal med bostadsrätt". Andra regioner tar inte ut avgift för bostadsrättslokal.

Bostadsrättshavare betalar 0,53% av prisbasbeloppet i medlemsavgift, dvs 224,72 kr.

Bosparare ("medlem enligt §11 i stadgarna, som ej har HSB-lägenhet och tillhör bospargruppen") betalar 0,46% av prisbasbeloppet. Dvs 195 kr/år.

§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

Det framgår ej av stämmoprotokoll om det är varje medlem i brf som ska betala medlemsavgift eller om det bara är en medlem i varje bostadsrätt (vilket allmänt hävdas av HSB Riksförbund) som ska betala medlemsavgift!
Det är oklart från stämmoprotokoll om t.ex. två medlemmar i HSB som bor i samma bostadsrätt betalar en (enl. § 11 i stadgarna) eller två medlemsavgifter.
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Brf Allno-Dacke Älmhult, HSB Sydost, 60 lägenheter bostadsrätt + 10 lokaler hyresrätt. 64 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter HSB 2009: 16.000 kr, 2008: 16.000 kr.
4.500 kr + 60 * 225 kr = 4.500 + 13.500 = 18.000 kr.
HSB Brf Boken i Olofström, HSB Sydost, 154 lägenheter bostadsrätt + 1 lägenhet hyresrätt + 2 lokaler, hyresrätt. 159 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2008: Not 2 Drift
Medlemsavgifter HSB 2008: 34.800 kr, 2007: 34.800 kr.
4.500 kr + 154 * 225 kr = 4.500 + 34.650 = 39.150 kr.
HSB Brf Dalbo i Växjö, HSB Sydost, 179 lägenheter bostadsrätt + 6 lokaler hyresrätt. 211 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2007: Noter 2 Drift
Medlemsavgift HSB 2007: 39.800 kr, 2006: 39.800 kr.
4.500 kr + 179 * 225 kr = 4.500 + 40.275 = 44.775 kr (250 kr/lgh).
HSB Brf Gustavsberg i Växjö, HSB Sydost, 153 lägenheter bostadsrätt + 3 lokaler hyresrätt. 182 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter HSB 2009: 34.600 kr, 2008: 34.600 kr.
4.500 kr + 153 * 225 kr = 4.500 + 34.425 = 38.925 kr.
HSB Brf Hugin Växjö, HSB Sydost, 104 lägenheter bostadsrätt + 3 lokaler hyresrätt. 127 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter HSB 2009: 24.800 kr, 2008: 24.800 kr.
4.500 kr + 104 * 225 kr = 4.500 + 23.400 = 27.900 kr.
HSB Brf Hörnet i Växjö, HSB Sydost, 35 lägenheter bostadsrätt + 7 lokaler hyresrätt. 46 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgift HSB 2009: 11.000 kr, 2008: 11.000 kr.
4.500 kr + 35 * 225 kr = 4.500 + 7.875 = 12.375 kr (354 kr/lgh).
HSB Brf Lyckansberg i Växjö, HSB Sydost, 83 lägenheter bostadsrätt + 2 lokaler bostadsrätt. 110 medlemmar.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter HSB 2009: 21.000 kr, 2008: 21.000 kr.
4.500 kr + 83 * 225 kr = 4.500 + 18.675 = 23.175 kr.
HSB Brf Lärkan i Växjö, HSB Sydost, 39 lägenheter bostadsrätt + 1 lägenheter hyresrätt. 55 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgift HSB 2009: 11.800 kr, 2008: 11.800 kr.
4.500 kr + 39 * 225 kr = 4.500 + 8.775 = 13.275 kr.
HSB Brf Stenhagen i Karlshamn, HSB Sydost, 108 lägenheter bostadsrätt. 120 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter HSB 2009: 25.600 kr, 2008: 25.600 kr.
4.500 kr + 108 * 225 kr = 4.500 + 24.300 = 28.800 kr.
HSBs Brf Storklas i Kalmar, HSB Sydost, 120 lägenheter bostadsrätt + 1 lokal hyresrätt. 149 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgift HSB 2009: 28.000 kr, 2008: 28.000 kr.
4.500 kr + 120 * 225 kr = 4.500 + 27.000 = 31.500 kr.
HSBs Brf Talludden i Kalmar, HSB Sydost, 40 lägenheter bostadsrätt. 61 medlemmar varav HSB Sydost är en medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter HSB 2009: 12.000 kr, 2008: 12.000 kr.
4.500 kr + 40 * 225 kr = 4.500 + 9.000 = 13.500 kr.

"Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 61 varav bostadsrättshavarna utgör 60 st och HSB Sydost 1 st". Ingen tycks ha reagerat under alla år att denna beskrivning är fel i alla HSB Sydosts årsredovisningar för alla HSB Sydosts brf:ar där HSB sköter redovisningen.
25. HSB Södermanland
Brf betalar 4.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 250 kr/lgh (detta formulerat som "en rörlig avgift om högst 250 kronor per lägenhet", där det inte framgår vad som menas med "högst").
"Medlem som inte är bostadsrättsförening" (odefinierat vad som menas med detta och om bostadsrättshavare ingår) betalar 200 kr/år.

Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 250 kr/lgh och 4.000 kr i fast avgift) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut för brf per lgh kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Södermanland ändå - utöver medlemsavgiften per lgh - tar ut 200 kr/bostadsrättshavar-medlem).
Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Det saknas definition på vad "Medlem som inte är bostadsrättsförening" innebär, och om t.ex. två medlemmar i samma bostadsrätt betalar en (enl. § 11 i stadgarna) eller två medlemsavgifter.
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Södermanland vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
26. HSB Södertälje
Brf betalar 5.000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter).
"Boende i bostadsrättsförening" betalar 275 kr per år och lgh.
Bosparare betalar 250 kr/år.

Uppger ej år för när medlemsavgift ska börja gälla eller när nästa avgiftsperiod startar.
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via bostadsrättsförening" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Brf Briggen, HSB Södertälje, 25 lägenheter bostadsrätt + 6 lokaler hyresrätt.
30 medlemmar varav HSB Södertälje är en medlem.
Årsredovisning 2006: Resultaträkning Kostnader
Medlemsavgifter 2006: 11.000 kr, 2005: 11.000 kr.
5.000 kr + 25 * 275 kr = 5.000 + 6.875 = 11.875 kr.

Andel och medlemsavgift
Den som upplåter en HSB-bostadsrätt är medlem och andelsägare i HSB. Vid inträde ska den nya medlemmen därför betala en andel och det första årets medlemsavgift. Andelen är ett engångsbelopp som återfås vid eventuellt utträde. Den årliga medlemsavgiften betalas under efterföljande år av bostadsrättsföreningen.

HSB Brf Dammtorp, HSB Södertälje, 78 lägenheter bostadsrätt + 3 lokaler hyresrätt.
91 medlemmar varav HSB Södertälje är en medlem.
Årsredovisning 2007: Resultaträkning Kostnader
Medlemsavgifter 2007: 24.500 kr, 2006: 24.500 kr.
5.000 kr + 78 * 275 kr = 5.000 + 21.450 = 26.450 kr.
HSBs Brf Fogdetorp i Södertälje, HSB Södertälje, 378 lägenheter bostadsrätt. 453 medlemmar varav HSB Södertälje är en medlem.
Årsredovisning 2008: Resultaträkning Kostnader
Medlemsavgifter 2008: 99.500 kr, 2007: 99.500 kr.
5.000 kr + 378 * 275 kr = 5.000 + 103.950 = 108.950 kr.
HSB Brf Ragnhildsborg, HSB Södertälje, 198 lägenheter bostadsrätt. 293 medlemmar varav HSB Södertälje är en medlem.
Årsredovisning 2008: Resultaträkning Kostnader
Medlemsavgifter 2008: 59.258 kr, 2007: 54.500 kr.
5.000 kr + 198 * 275 kr = 5.000 + 54.450 = 59.450 kr.
HSB Brf Sörgården, HSB Södertälje, 68 lägenheter bostadsrätt. 109 medlemmar varav HSB Södertälje är en medlem.
Årsredovisning 2009: Resultaträkning Kostnader
Medlemsavgifter 2009: 23.700 kr, 2008: 22.000 kr.
5.000 kr + 68 * 275 kr = 5.000 + 18.700 = 23.700 kr = ok (349 kr/lgh).
HSB Brf Viken, HSB Södertälje, 217 lägenheter bostadsrätt. 306 medlemmar varav HSB Södertälje är en medlem.
Årsredovisning 2009: Resultaträkning Kostnader
Medlemsavgifter 2009: 64.675 kr, 2008: 59.250 kr.
5.000 kr + 217 * 275 kr = 5.000 + 59.675 = 64.675 kr = ok (298 kr/lgh).
HSB Brf Viksäng Strand, HSB Södertälje, 89 lägenheter bostadsrätt. 134 medlemmar varav HSB Södertälje är en medlem.
Årsredovisning 2009: Resultaträkning Kostnader
Medlemsavgifter 2009: 29.475 kr, 2008: 27.250 kr.
5.000 kr + 89 * 275 kr = 5.000 + 24.475 = 29.475 kr = ok.
27. HSB Södertörn
HSB Södertörn har komplicerat medlemsavgifterna enligt följande;
Ingen lägenhetsavgift tas ut (enl. stämmoprotokoll, men det är inte säkert att HSB Södertörn följer detta stämmobeslut).
Brf betalar 400 kr i medlemsavgift.
Brf betalar ännu en medlemsavgift baserat på antal lägenheter (utan förklaring till varför en brf med färre lägenheter ska betala mer än en större, bortsett från att HSB komplicerat det hela genom att lägga
in prenumerationen på "Hemma i HSB" i medlemsavgiften, men det betalas av bostadsrättshavar-medlemsavgiften).
1-25 lägenheter 1 000 kr
26-50 lägenheter 2 000 kr
51-100 lägenheter 3 500 kr
101-175 lägenheter 4 000 kr
176-250 lägenheter 5 500 kr
251-350 lägenheter 10 000 kr
351 - ... lägenheter 15.000 kr


Bostadsrättshavare betalar (utöver del av brf-medlemsavgift på 400 kr/år och del av brf-lgh-medlemsavgift) 400 kr/år.

Medlemmar i "Fria gruppen" som utöver ovanstående avgifter betalar 250 kr.

Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 1.000 -15.000 kr i fast avgift per grupp lägenheter) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut för brf per lgh kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (från HSB Södertörns stämmoprotokoll kan man dock se att HSB Södertörn ändå - utöver medlemsavgiften per lgh - tar ut 400 kr/bostadsrättshavar-medlem). Direkt stadgebrott!!!
Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Det framgår inte från stämmoprotokoll om t.ex. två medlemmar i samma bostadsrätt betalar två medlemsavgifter, eller bara en tillsammans (enl. § 11 i stadgarna).
Vad bosparare betalar i medlemsavgift framgår ej av stämmans beslut, och måste därmed vara noll (0) kronor/år (trots detta uppger HSB Södertörn att bospararna ska betala 250 kr)!!!
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Södertörn vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
28. HSB Umeå
Brf betalar 4 000 kr/år (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 250 kr/lgh.
"Enskild medlem" (ej brf) betalar 250 kr.
Vad bosparare betalar framgår ej, men det kan ev. tolkas som att bosparare betalar lika hög medlemsavgift som bostadsrättshavare, dvs 250 kr. Unikt i sådant fall eftersom bospararna annars normalt betalar lägre avgift än bostadsrättshavarna (bortsett brf-medlemsavgiften).
Finns någon annan region-förening som tar ut samma avgift för bostadsrättshavare som bosparare?

Om medlemsavgift tas ut för brf (som här med 250 kr/lgh och 4.000 kr i fast avgift) så innebär det att medlemsavgift tas ut enl. §12 i stadgarna, där det också står "Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.". Eftersom medlemsavgift tas ut för brf per lgh kan därför inte någon mer avgift tas ut för medlemmarna (då stämmoprotokoll kan tolkas på olika sätt är det oklart om HSB Umeå ändå - utöver medlemsavgiften per lgh - tar ut 250 kr/bostadsrättshavar-medlem).
Vad ingår i "lägenhet" som HSB här tar ut medlemsavgift för (hyreslägenhet, bostadsrättslokal, etc)?
HSB Sydost, Skåne, Värmland och Östergötland är de enda regionföreningar som ger en definition av vad medlemsavgift tas ut för avseende "lägenhet". HSB Malmö tar t.o.m. ut medlemsavgift för hyreslägenhet där inte ens medlemmar bor.

Det finns ingen referens till stadgarna i stämmobeslutet och det framgår ej av stämmoprotokoll om det är varje medlem i brf som ska betala medlemsavgift eller om det bara är en medlem i varje bostadsrätt (vilket allmänt hävdas av HSB Riksförbund) som ska betala medlemsavgift!
Definition av "enskild medlem" saknas.
Det framgår inte från stämmoprotokoll om t.ex. två medlemmar i samma bostadsrätt betalar två medlemsavgifter, eller om de betalar en medlemsavgift tillsammans (enl. § 11 i stadgarna).

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Umeå vill inte uppge inbetalad medlemsavgift i brf:arnas årsredovisningar.
HSB Brf Ekorren HSB, Umeå, 140 medlemslägenheter (bostadsrätt) + 2 lokaler (hyresrätt) + 2 kvartershus. 141 medlemmar varav HSB Umeå är en medlem.
Årsredovisning 2008: Not 2 Drift
Förvaltningsarvoden 2008=220.489, 2007=213.068 kr.
I förvaltningskostnader ingår administrationsarvode till HSB Umeå med 169.800 kr (162.556 kr).
29. HSB Uppsala
Med hjälp av HSB Uppsala hittade jag länken till stämmoprotokollet (omöjlig att hitta annars, eftersom det inte fanns någon länk till sidan med länk till protokollet).

Den 31/1 2011 skriver HSB Uppsala på sin webbplats;
Medlemsavgift 2011 - ny avi skickas ut
Eftersom texten på avin för den årliga medlemsavgiften var felaktig kommer en ny avi skickas ut. Den avi som du fick förra veckan kan du kasta. Om du redan betalat med den första avin bortse från den nya. Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas på ett fortsatt bra 2011.

Medlemsavgiften för 2011 är 300 kronor.

Får du ingen avi kan det bero på flera saker
Du bor i en bostadsrättsförening som betalar din medlemsavgift.
Vi har fel adress till dig och posten kanske inte når dig. Har du flyttat och är osäker på om vi har nått dig både med medlemstidningen Hemma i HSB och nu med medlemsavgiften för år 2011 kan du meddela oss din nya adress genom att e-posta till marknad@uppsala.hsb.se eller ringa 018-18 01 27.


HSB Uppsala skriver vidare;
Avluta medlemskapet
Om du önskar avsluta ditt medlemskap görs detta skriftligen via brev eller e-post marknad@uppsala.hsb.se före den 28 februari 2011. Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till din lägenhet, det innebär att medlemskapet inte automatiskt avslutas när du säljer lägenheten. Utebliven betalning innebär inte att medlemskapet avslutas. Vid utträde återbetalas andelen under förutsättning att det inte finns någon skuld på medlemsavgiften. Ange bankkonto inklusive clearingnummer, personnummer och namn.


Men stadgarna för HSB Uppsala saknar regelverk för detta!
Medlemmar som lämnar föreningen
Utträde
§32
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning av bostadrättsförening förutsätter giltigt beslut och görs skriftligen med verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att uppsägning skett.


Brf betalar 300 kr/lgh.
Medlem som inte är bostadsrättsförening betalar 300 kr.
Medlem som vinner inträde i föreningen efter halvårsskiftet erhåller reducering med 50% av medlemsavgiften vid inträdestillfället.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?
30. HSB Värmland
Varje brf betalar 2.000 kr/år i medlemsavgift (oavsett om det är 3 eller 1.000 lägenheter) + 400 kr/år för bostadsrättslägenhet (som ej är eller kan vara medlem).
Bosparare betalar 250 kr/år.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Brf Bergåsen i Skoghall, HSB Centrala Värmland, 171 bostäder + 1 bostadsrättslokal + 2 hyreslokaler. 158 (157) medlemmar inklusive HSB Centrala Värmland och 1 röstberättigad för Hammaröbostäders 14 lägenheter.
Årsredovisning 2008: Not 2 Driftkostnader
Föreningsavgifter 2008: 51.300 kr, 2007: 53.300 kr.
2.000 kr + 171 * 400 kr = 2.000 + 68.400 = 70.400 kr.
OBS! Det finns inget som heter "föreningsavgift" inom HSB-organisationen!

HSB Brf Björknäs i Skattkärr, HSB Värmland, 22 bostäder. 23 medlemmar varav 1 utgörs av HSB-föreningen.
Årsredovisning 2008: Not 2 Driftskostnader
Föreningsavgifter 2008: 8.600 kr 2007: 8.750 kr.
2.000 kr + 22 * 400 kr = 2.000 + 8.800 = 10.800 kr (491 kr/lgh).
HSB Brf Elektrikern i Karlstad, HSB Värmland, 110 bostadsrättslägenheter + 1 bostadsrättslokal + 12 hyreslokaler. 23 medlemmar varav 1 utgörs av HSB-föreningen. 111 medlemmar, varav 1 utgörs av HSB-föreningen.
Årsredovisning 2009: Not 2 Driftskostnader
Föreningsavgifter 2009: 46.000 kr, 2008: 35.000 kr.
2.000 kr + 110 * 400 kr = 2.000 + 44.000 = 46.000 kr = ok.
HSB Brf Karlberg i Grums, HSB Värmland, 39 lägenheter. 40 medlemmar varav 1 utgörs av HSB-föreningen.
Årsredovisning 2008: Not 2 Driftskostnader
Föreningsavgifter 2008: 13.700 kr, 2007: 13.700 kr.
2.000 kr + 39 * 400 kr = 2.000 + 15.600 = 17.600 kr.
HSB Brf Körnaren i Karlstad, HSB Värmland, 75 bostäder + 5 (4 uthyrningslokaler enl. årsredovisning) lokaler som upplåts med hyresrätt. Föreningen innehar 3 bostadsrätter, vilka upplåtes med hyresrätt. 74 medlemmar, varav 1 utgörs av HSB-föreningen.
Årsredovisning 2008: Not 2 Driftskostnader
Föreningsavgifter 2008: 24.500 kr, 2007: 24 500 kr.
2.000 kr + 75 * 400 kr = 2.000 + 30.000 = 32.000 kr.
HSB Brf Lunna i Skoghall, HSB Värmland, 252 bostäder. En bostad på 59,5 m² är upplåten med hyresrätt. Plus 14 uthyrningslokaler. 233 medlemmar.
Årsredovisning 2009:
Not 2. Driftskostnader
Föreningsavgifter 2009: 102.400 kr, 2008: 103.067 kr.
2.000 kr + 252 * 400 kr = 2.000 + 100.800 = 102.800 kr = ok (?) (408 kr/lgh).
HSB Brf Stocken, HSB Värmland, 180 bostäder + 13 lokaler (hyresrätt). 181 medlemmar, varav 1 utgörs av HSB-föreningen.
Årsredovisning 2009: Not 2 Driftskostnader
Föreningsavgifter 2009: 73 669,96 kr, 2008: 56.000 kr.
2.000 kr + 180 * 400 kr = 2.000 + 72.000 = 74.000 kr.
31. HSB Östergötland
Brf betalar varken särskild fast avgift eller medlemsavgift för brf, om stämmoprotokoll följs.
Brf betalar 350 kr per bostadsrättslägenhet (alltså ej lokal, som andra HSB-regioner - med likadana förutsättningar/stadgar - glatt tar ut medlemsavgift för?) och år.
Medlemmar i bospargruppen betalar 225 kr/år.

Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

2106 HSB Brf Bajonetten, HSB Östergötland, 44 bostäder + 3 hyreslokaler. 56 medlemmar. HSB Östergötland innehar även ett medlemskap i föreningen.
Årsredovisning 2009: Not 3 Driftkostnader
Medlems- och föreningsavgifter: 2009: 15.400 kr, 2008: 15.400 kr.
44 bostadsrätter * 350 kr = 15.400 kr = ok.
OBS! Det finns inget som heter "föreningsavgift" inom HSB-organisationen!
32. HSB Östra
Bryter mot HSBs kod för föreningsstyrning och vill inte lägga ut stämmoprotokoll på sin hemsida.
Lagt ut stämmoprotokoll efter mitt påpekande.

Brf betalar 4.300 kr plus 320 kr/bostadslägenhet.
Enskild medlem betalar 270 kronor.


Det saknas definition på vad "enskild medlem" innebär. Även bostadsrättshavare är "enskild medlem". Debiteras varje bostadsrättshavare 270 kr + 320 kr + 4.300/antal lgh:er? Om två medlemmar i samma bostadsrätt, blir det då två medlemsavgifter, eller bara en tillsammans (enl. § 11 i stadgarna)?
Vad betalar bosparare som bor i bostadsrätt, och varför har detta inte klargjorts i stämmobeslut?
Vad betalar medlemmen HSB Riksförbund, om något?
Uppges ej hur debitering sker ("via brf" eller enskild debitering). Tvångsdebitering via brf?

HSB Brf Wallmon, HSB Östra, 45 bostadsrättslägenheter. 59 medlemmar, varav 14 samäger lägenhet. Härutöver är enligt stadgarna HSB-föreningen medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter ändrad periodisering 2008  2009: 18.083 kr, 2008: 11.667 kr.
4.300 kr + 45 * 320 kr = 4.300 + 14.400 = 18.700 kr (416 kr/lgh).
HSB Brf Strömmen i Norrköping, HSB Östra, 120 bostadsrättslägenheter + 3 hyresrättslokaler. 173 medlemmar, varav 53 samäger lägenhet. Härutöver är enligt stadgarna HSB-föreningen medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter 2009: 42.000 kr, 2008: 40.000 kr.
4.300 kr + 120 * 320 kr = 4.300 + 38.400 = 42.700 kr (356 kr/lgh).
HSB Brf Slagverket i Norrköping, HSB Östra, 88 bostadsättslägenheter. 142 medlemmar, varav 54 samäger lägenhet. Härutöver är enligt stadgarna HSB-föreningen medlem.
Årsredovisning 2009: Not 2 Drift
Medlemsavgifter 2010: 32.280 kr, 2009: 31.413 kr.
4.300 kr + 88 * 320 kr = 4.300 + 28.160 = 32.460 kr.
TILLÄGG:
01. HSB Arlanda
Bryter mot HSBs kod för föreningsstyrning och vill inte lägga ut stämmoprotokoll på sin hemsida och saknar stadgar.

HSB Brf Husaren i Märsta, 164 lägenheter + 59 lokaler och förråd. 195 medlemmar, varav HSB Arlanda är en medlem.
Årsredovisning 2008: Not 2 Drift
Föreningsavgifter 2008: 45.000 kr, 2007: 45.000 kr
OBS! Det finns inget som heter "föreningsavgift" inom HSB-organisationen!
HSB Brf Granen i Märsta, 206 lägenheter + 49 lokaler och förråd. 252 medlemmar, varav HSB Arlanda är en medlem.
Årsredovisning 2008: Not 2 Drift
Föreningsavgifter 2008: 55.500 kr, 2007: 55.500 kr

De kooperativa principer som HSB säger sig arbeta enligt;
Kooperativa principer
1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmars ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar
7. SamhällssynMEDLEMSAVGIFT FÖR BOSTADSRÄTTSHAVARE

2. HSB Dalarna
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 300 kr (i stället för de 225 kr som stämman beslutat) + 300 kr fördelat på samtliga medlemmar i brf:en.

4. HSB Gävleborg
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 250 + 200 = 450 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 650 kr/medlem (450 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 490 kr/medlem
300 lgh = 463 kr/medlem

5. HSB Göta
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 300 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 500 kr/medlem (300 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 330 kr/medlem
300 lgh = 320 kr/medlem

6. HSB Göteborg
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 300 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 600 kr/medlem (300 kr + 6.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 360 kr/medlem
300 lgh = 320 kr/medlem

8. HSB Karlskoga
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 250 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 450 kr/medlem (250 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 290 kr/medlem
300 lgh = 263 kr/medlem

10. HSB Kristinehamn
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 275 + 120 = 395 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 595 kr/medlem (395 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 435 kr/medlem
300 lgh = 408 kr/medlem

12. HSB Malmö:
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 400 kr/år + 400 kr fördelat på antal lgh:er;
20 lgh = 420 kr/medlem
100 lgh = 404 kr/medlem
300 lgh = 401 kr/medlem

13. HSB Mitt
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 250 + 200 = 450 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 650 kr/medlem (450 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 490 kr/medlem
300 lgh = 463 kr/medlem

14. HSB Mälardalen
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 400 kr/år om antal lgh:er är under 25.
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 250 kr/år + 4.000 kr om antal lgh:er är över 24.
20 lgh = 400 kr/medlem
100 lgh = 290 kr/medlem (250 kr + 4.000 kr/100 lgh:er)
300 lgh = 263 kr/medlem

15. HSB Mölndal
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 260 kr/år.

16. HSB Norr
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 349 kr/år.

17. HSB Norra Bohuslän
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 300 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 500 kr/medlem (300 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 360 kr/medlem
300 lgh = 320 kr/medlem

18. HSB Norra Stor-Stockholm
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 218 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 518 kr/medlem (218 kr + 6.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 278 kr/medlem
300 lgh = 238 kr/medlem

19. HSB Nordvästra Götaland
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 312 kr/år.

20. HSB Nordvästra Skåne
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 556 kr/år.

21. HSB Skåne
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 300 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 350 kr/medlem (300 kr + 1.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 310 kr/medlem
300 lgh = 303 kr/medlem

22. HSB Stockholm
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 100 + 150 = 250 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 350 kr/medlem (250 kr + 2.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 270 kr/medlem
300 lgh = 257 kr/medlem

24. HSB Sydost
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 225 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 450 kr/medlem (225 kr + 4.500 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 270 kr/medlem
300 lgh = 240 kr/medlem

25. HSB Södermanland
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 250 + 200 = 450 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 650 kr/medlem (450 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 490 kr/medlem
300 lgh = 463 kr/medlem

26. HSB Södertälje
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 275 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 525 kr/medlem (275 kr + 5.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 325 kr/medlem
300 lgh = 292 kr/medlem

27. HSB Södertörn
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 400 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 470 kr/medlem (400 kr + 400 kr/20 lgh:er + 1.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 455 kr/medlem (400 kr + 400 kr/20 lgh:er + 3.500 kr/100 lgh:er)
300 lgh = 453 kr/medlem (400 kr + 400 kr/20 lgh:er + 10.000 kr/300 lgh:er)

28. HSB Umeå
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 250 + 250 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 700 kr/medlem (500 kr + 4.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 540 kr/medlem
300 lgh = 513 kr/medlem

29. HSB Uppsala
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 300 + 300 = 600 kr/år;
20 lgh = 315 kr/medlem (300 kr + 300 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 303 kr/medlem
300 lgh = 301 kr/medlem

30. HSB Värmland
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 400 kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 500 kr/medlem (400 kr + 2.000 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 420 kr/medlem
300 lgh = 406 kr/medlem

31. HSB Östergötland
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 350 kr/år

32. HSB Östra
Bostadsrättshavare som inte är bosparare betalar 320 (+ ev. 270 = 590) kr/år + rörlig avgift;
20 lgh = 535 kr/medlem (320 kr + 4.300 kr/20 lgh:er)
100 lgh = 363 kr/medlem
300 lgh = 334 kr/medlem

Not. Ovanstående medlemsavgifter är baserade på stämmobesluten enligt stämmoprotokoll, men vad som sedan debiteras i verkligheten kan vara en helt annan sak.
---------------------------------------

SAMMANSTÄLLNING

HSB Dalarna: ca 330 kr/medlem
04. HSB Gävleborg: 463-640 kr/medlem
05. HSB Göta: 320-500 kr/medlem
06. HSB Göteborg: 320-600 kr/medlem - 280 kr/medlem i skillnad !
08. HSB Karlskoga: 263-450 kr/medlem
10. HSB Kristinehamn: 408-595 kr/medlem
13. HSB Mitt: 463-650 kr/medlem
14. HSB Mälardalen: 263-450 kr/medlem
HSB Mölndal 260 kr/medlem (mer rättvist system för medlemsavgift)
HSB Norr: 349 kr/medlem (mer rättvist system för medlemsavgift)
17. HSB Norra Bohuslän: 320-500 kr/medlem
18. HSB Norra Stor-Stockholm: 238-518 kr/medlem - 280 kr/medlem i skillnad !
HSB Nordvästra Skåne: 556 kr/medlem (mer rättvist system för medlemsavgift)
21. HSB Skåne 303-350 kr/medlem
22. HSB Stockholm: 257-350 kr/medlem
24. HSB Sydost: 240-450 kr/medlem
25. HSB Södermanland: 463-650 kr/medlem
26. HSB Södertälje: 292-450 kr/medlem
27, HSB Södertörn: 453-470 kr/medlem
28. HSB Umeå: 513-700 kr/medlem
29. HSB Uppsala: 301-315 kr/medlem
30. HSB Värmland: 406-500 kr/medlem
HSB Östergötland: 350 kr/medlem (mer rättvist system för medlemsavgift)
32. HSB Östra: 334-535 kr/medlem

Inom en och samma region kan alltså medlemmarna i små brf:ar tvingas betala 100-300 kr mer per medlem. För samma sak! Men notera att diskrepansen inom varje regionförening kan öka avsevärt ju färre och ju fler lägenheter brf:en har, med dagens system i de flesta HSB-regioner.
Okända stadgar och okänd medlemsavgift

STADGAR SAKNAS PÅ RESP. WEBBPLATS FÖR FÖLJANDE REGIONFÖRENINGAR:
HSB Dalarna
HSB Gävleborg
HSB Kristinehamn
HSB Norra Bohuslän
HSB Norra Stor-Stockholm
HSB Södermanland
HSB Uppsala (lagts ut efter mitt påpekande)
HSB Arlanda (med trasiga/oläsbara årsredovisningar för brf)
"Följ eller förklara
HSB kod tillämpas enligt principen "följ" eller "förklara". Det innebär att om föreningen avviker från koden, ska skälen redovisas i föreningsstyrningsrapporten.
Styrelsen för HSB Arlanda föreslog föreningsstämman 2009 att anta nya stadgar för att följa HSB kod. Beslut om nya stadgar togs på extra stämman den 18 november 2008 samt på den ordinarie stämman den 11 maj 2009.
Styrelsen för HSB Arlanda har för avsikt att följa HSB kod fullt ut från 2010.
"

HSB Filipstad (ingen webbplats)
HSB Karlsborg (ingen webbplats)
HSB Kil (ingen webbplats)
HSB Storfors (ingen webbplats)
Följande HSB-regionföreningar tar ut grundavgift + medlemsavgift per lägenhet som leder till att ju mindre brf desto mer får varje medlem i denna brf betala i medlemsavgift:
04. HSB Gävleborg
05. HSB Göta
06. HSB Göteborg
08. HSB Karlskoga
10. HSB Kristinehamn
13. HSB Mitt
14. HSB Mälardalen (men bara om fler än 24 lägenheter)
18. HSB Norra Stor-Stockholm
21. HSB Skåne
22. HSB Stockholm
24. HSB Sydost
25. HSB Södermanland
26. HSB Södertälje
28. HSB Umeå
30. HSB Värmland
32. HSB Östra

Om man bortser från de HSB regionföreningar (HSB Landskrona, etc) som flagrant bryter mot regelverket och helt struntar i att lägga ut för medlemmarna väsentlig information på HSBs webbplats så tycker alltså minst ovanstående regionföreningar att det är rätt att diskriminera mindre brf:ar genom att låta dem ta större del av kostnaderna.

HSB Göteborg är den enda regionförening som satt ett tak för mindre brf:ar, men resultatet blir ändå oförklarligt orättvist med dyrare medlemsavgifter ju färre lägenheter i brf:en (kan vara en avsevärd skillnad i medlemsavgift).


Endast följande tre HSB-regionföreningar refererar i stämmoprotokoll till stadgarna för att klargöra vilken medlemsavgift som egentligen tas ut:
02. HSB Dalarna
10. HSB Kristinehamn
24. HSB Sydost


Följande HSB-regionföreningar uppger ej år för när medlemsavgift ska börja gälla eller när nästa avgiftsperiod startar med fastställd medlemsavgift:
13. HSB Mitt
14. HSB Mälardalen
26. HSB Södertälje


Skriver "Föreningsavgift" i årsredovisningarna (för dess brf:ar) trots att detta saknas i såväl stadgar som i stämmobeslut samt att HSB tydligt sagt att någon sådan inte finns:
15 HSB Mölndal
17 HSB Norra Bohuslän
30 HSB Värmland
31 HSB Östergötland
01 HSB Arlanda


Bl.a. följande HSB-regionföreningar vill - i de brf-redovisningar de ansvarar för - inte uppge medlemsavgift:
02. HSB Dalarna
04. HSB Gävleborg
05. HSB Göta
06. HSB Göteborg
08. HSB Karlskoga
10. HSB Kristinehamn
13. HSB Mitt
14. HSB Mälardalen
15. HSB Mölndal
16. HSB Norr
18. HSB Norra Stor-Stockholm
19. HSB Nordvästra Götaland
20. HSB Nordvästra Skåne
22. HSB Stockholm
25. HSB Södermanland
27. HSB Södertörn
28. HSB Umeå
Dvs när HSB tar fram årsredovisningarna åt de brf:ar som de förvaltar så döljer HSB normalt medlemsavgiften i redovisningen.

Förutom HSB Uppsala så får alla som blir medlemmar i HSB betala full medlemsavgift för aktuellt år oavsett när på året de blir medlemmar.
INSATS FÖR BOSPARARE

Förutom HSB Malmö så debiterar även HSB Dalarna, HSB Landskrona och HSB Göta felaktig medlemsinsats för bosparare (dvs regionföreningen följer inte sina stadgar).

HSB-förening HSB Dalarna
Belopp att betala:
"Medlemsandel" 50 kr
Medlemsavgift 225 kr (tidigare 113 kr)
Inträdesavgift 50 kr

HSB Dalarna skriver;
Vad kostar det att bli medlem i HSB Dalarna? Du betalar en inträdesavgift på 50 kronor och en andel på 500 kronor. Sedan betalar du en medlemsavgift på 225 kronor per år.

Stadgar HSB Dalarna:
§9 Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).


HSB-förening HSB Landskrona
"Andel" 100 kr + medlemsavgift 2008: 200 kr.

HSB Landskrona skriver;
"Man skulle lite skämtsamt kunna säga att medlemmarna är våra viktigaste byggstenar.
HSB ägs av sina medlemmar och vi vill att varje medlem ska vara och känna sig delaktig i sin bostadsrättsförening. Blir du medlem hos oss betalar du en avgift och för den avgiften får du en andel i din lokala HSB-förening. Den andelen är din garanti för rösträtt och inflytande i vad som händer i HSB.
"

Stadgar HSB Landskrona:
§9 Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).HSB Nordvästra Skåne hävdar att man inte betalar någon årlig avgift om man äger en bostadsrätt (vilket inte är sant).

HSB-förening HSB Nordvästra Skåne (Helsingborg)
Mejlat fråga och fick svaret: En andel på 500:- och årligen en avgift på 250:-. + "Äger man en bostadsrätt betalar man ingen årsavgift".

Stadgar HSB Nordvästra Skåne :
Insatser och avgifter till föreningen

§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser(överinsatser).Följande HSB-regioner har i sina stadgar lagt in avvikande insats för bosparare och följer därmed sina stadgar:

HSB-förening HSB Gävleborg
"Medlemsandel" 300 kr
Medlemsavgift 200 kr
Admin.kostnad 30 kr


§ 9
Varje medlem skall betala en insats om trehundra (300) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran. HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).


HSB-förening HSB Mitt
Belopp att betala:
"Medlemsandel" 50 kr
Medlemsavgift 200 kr

Stadgar för HSB Mitt
Insatser och avgifter till föreningen
§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor.
För medlem som tillhör bospargruppen är insatsen femtio (50) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).


HSB-förening HSB Umeå
Allt HSB Umeå skriver på sin webbplats är;
"Medlemsavgiften i HSB Umeå är 250 kronor per år. Av våra stadgar framgår att endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Om Du går in som medlem efter den 1 juli betalas halv medlemsavgift, dvs 125 kronor".
Mejlat fråga och fick svaret;
"Andelen är 500,- och medlemsavgiften 250,-/år om man är bostadsrättsinnehavare. Om man vill stå i kö för lägenhet och bosparar kan man lösa en reducerad andel på 50,-. Andelen är en engångssumma och fås tillbaka vid utträde. Vid flera medlemmar i samma hushåll är medlemsavgiften gemensam, s k familjemedlemskap".


Stadgar HSB Umeå
Insatser och avgifter till föreningen
§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor.
För medlem som tillhör bospargruppen är insatsen 50 kr. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).HSB-förening HSB Östergötland (med cirka 8 500 lägenheter och lokaler)
Belopp att betala: Medlemsandel 50 kr
Medlemsavgift 113 kr


Stadgar HSB Östergötland:
§9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor.
För varje medlem som tillhör bospargruppen är insatsen femtio (50) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).Okänd insats och okända stadgar
-HSB Arlanda (praktiskt taget ingen webbplats)
-HSB Filipstad (ingen webbplats)
-HSB Karlsborg (ingen webbplats)
-HSB Kil (ingen webbplats)
-HSB Storfors (ingen webbplats)
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar -SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne