Motioner till HSB Malmö (2011)

 1. Felaktigt stämmoprotokoll (HSB Malmö, 2010) måste rättas upp
  Indexreglering - protokollförare lägger till år


 2. HSB Malmö bryter sina löften!

 3. HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
  Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
  Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
  Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
  (ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
  HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!
  (4 sidor) - med bilaga

 4. Stämmobeslut ska protokollföras tydligt, med hela beslutet

 5. Yrkanden på stämma ska protokollföras - med bilaga

 6. Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
  Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
  HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
  VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna


  B. Återbetalning av medlemsavgift för brf

  C. Rak och ärlig kommunikation från HSB Malmö efterlyses
      VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna

 7. Medlemsavgift ska inte indexregleras

 8. Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen

 9. Beslut om kriterier för medlemsavgift
  Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras
  (5 sidor)

 10. Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
  Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
  HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift
  (4 sidor)

  B. Utbyte protokollförare

 11. Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
  HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!


 12. Även 26-åriga medlemmar i HSB Malmö ska betala medlemsavgift

 13. HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
  HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en


  B. Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt

 14. Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften
 15. Redovisning av medlemmarnas insats (3 + 2 sidor)

 16. Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition

 17. Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem!

 18. De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
  Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!
  (1 + 2 sidor)

MOTION #4

Felaktigt stämmoprotokoll (HSB Malmö, 2010) måste rättas upp
Indexreglering - protokollförare lägger till år

I HSB Malmös årsstämmoprotokoll för år 2010 har protokollförare Bengt Skånhamre felaktigt fört in att medlemsavgiften skulle baseras på prisbasbeloppet för år 2010 (se motion #6).

Att indexregleringen skulle baseras på prisbasbeloppet för år 2010 var inget som någon ens nämnde på stämman och således inget som stämman beslutade (vilket bevisas av inspelning).

Detta bevisligen felaktiga påstående av protokollföraren har sedan varken stämmoordförande Matz Svensson eller de två justerarna anmärkt på.
VAD SADES PÅ ÅRSSTÄMMAN 2010 UNDER §21, MEDLEMSAVGIFT?
Stämmoordförande på HSB Malmös årsstämma 2010, Matz Svensson HSB Nordvästra Skåne, informerar på stämman fullmäktige enligt följande;
Då har vi kommit till punkten 20, fastställande av medlemsavgift och ifjol så beslutade stämman att avgiften ska vara för medlem som inte bor i bostadsrätt, och är över 26 år, betalar 200. Inte boende i bostadsrätt, under 26 år, betalar 100.
Här blandar han ihop punkt 20 med punkt 21, men ingen reagerar.

Därefter informerar stämmoordföranden om att medlem i bostadsrätt betalar 400 kr per lägenhet.
Sedan säger stämmoordföranden exakt;
Och dom här avgifterna ska regleras efter förändringar i prisbasbeloppet var också beslutet ifjol.
Jag lämnar ordet fritt och det är Claes först som är föredragande, varsågod.

Styrelseordförande Claes Caroli säger då endast;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Efter detta yrkande från Claes Caroli säger stämmoordförande Matz Svensson exakt följande:
Då frågar jag, är ni beredda att gå till beslut?
Är då stämman beredd att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget?
Svaret är ja.

Beslutet som togs på stämman baserades alltså på Carolis yrkande;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.
Dvs att det skulle baseras på specifikt år 2010 - som det står i protokollet - framgick inte på stämman, och således kan detta inte bara läggas till av protokollföraren på eget bevåg.
Claes Carolis yrkande, som beslutet baserades på, fördes inte ens in i protokollet av protokollförare Bengt Skånhamre, och att inte protokollföra yrkanden försvårar/omöjliggör inte minst revisionen.

Vad har HSB Malmös revisorer att säga om detta?
Hur ska revision kunna genomföras på ett korrekt sätt om protokoll inte stämmer med verkligheten?
Hur ska man i framtiden kunna följa besluten bakåt i tiden om fel tillåts i protokoll utan väldigt tydlig dokumentation om gjorda fel i protokollen som t.o.m. justerarna förbisett?
Not. I HSB Malmös svar på klandret av HSB Malmös årsstämma 2007 (med ett stort antal felaktigheter i protokollet) svarar HSB Malmö via sitt juridiska ombud (för punkt 16);
Protokollet är en bristfällig utformning såtillvida att det inte tillräckligt klart framgår att stämman beslutade att bifalla Tommy Johanssons förslag om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter och en suppleant. Detta är dock en en brist i protokollets utformning, inte något felaktigt beslut på stämman. Stämmans beslut torde vara uppenbart för alla som var närvarande på stämman. Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte. Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del.
Något förtydligande gjordes sedan aldrig trots löftet om detta.
HSB Malmös styrelse kommer svara på denna motion att det var givet att det var år 2010 som avsågs.
Det var naturligtvis alls inte givet, men det handlar inte om detta. Det handlar om ifall personligt tyckande ska föras in i stämmoprotokoll, dessutom på ett sådant sätt att det verkar som om det personliga tyckandet var en del av beslutet (enligt hur det fungerat varje år som jag kontrollerat protokollen), eller om det är de verkliga besluten som ska framgå av protokollen!

Ett svar från HSB Malmös styrelse annat än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla denna motion (tillsammans med styrelsens konkreta förslag på hur det felaktigt protokollförda beslutet ska korrigeras) vore en skam för HSB Malmö och dess styrelse!

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den felaktiga texten i HSB Malmös årsstämmoprotokoll 2010 (§21) ska korrigeras;
  Dvs protokollförarens bevisligen felaktiga påstående om att stämman beslutade att prisbasbeloppet för år 2010 ska vara grund för indexregleringen vid beräkning av medlemsavgiften ska rättas upp.

  Jag lämnar öppet för stämman att besluta om metod för korrigering av protokollförarens fel.

 2. I årsstämmoprotokollet för år 2011 (i samband med beslut om medlemsavgift) ska det tydligt framgå att stämman 2010 inte tog något beslut om vilket år prisbasbeloppet skulle baseras på, och att stämmoprotokollet 2010 följaktligen är felaktigt (trots att varken stämmoordförande eller justerare anmärkt på detta fel).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen noterar att proktollet är justerat och avser inte ändra detta.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar
att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

På vilket sätt har det uppenbara att det felaktiga protokollet är justerat med yrkandena att göra?
Styrelsen erkänner att protokollet är fel men vill inte vidtaga några åtgärder.

- Två år i rad har HSB Malmös fullmäktige beslutat att medlemsavgiften ska indexregleras.
- Två år i rad har HSB Malmös styrelse vägrat följa detta beslut.

- Som alla kan höra från den inspelning av stämman som lagts ut på Youtube så beslutades det även år 2010 att medlemsavgiften skulle indexregleras.
- Som alla kan konstatera från HSB Malmös debitering så har medlemsavgiften inte indexreglerats, i strid med stämmans beslut.
Detta trots att det t.o.m. står i HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 att medlemsavgiften ska indexregleras (även om "2009" är ett påhitt).

- Som alla kan höra från den inspelning av stämman som lagts ut på Youtube så nämndes inte med ett ord att indexregleringen skulle baseras på prisbasbeloppet från 2009.
- Som alla kan konstatera från HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 så har protokollförare Bengt Skånhamre på eget bevåg lagt till "varvid prisbasbeloppet 2009 ska vara grund".


MOTION #5

HSB Malmö bryter sina löften!

I HSB Malmös svar på klandret av HSB Malmös årsstämma 2007 (med ett stort antal felaktigheter i protokollet) svarar HSB Malmö via sitt juridiska ombud (för punkt 16);
Protokollet är en bristfällig utformning såtillvida att det inte tillräckligt klart framgår att stämman beslutade att bifalla Tommy Johanssons förslag om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter och en suppleant. Detta är dock en en brist i protokollets utformning, inte något felaktigt beslut på stämman. Stämmans beslut torde vara uppenbart för alla som var närvarande på stämman. Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte.
Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del.
Något förtydligande gjordes sedan aldrig trots löftet om detta. Inget hände och det verkar som om HSB Malmö bara hoppades att detta bara skulle falla i glömska, som så mycket annat.

Förhoppningsvis kommer HSB Malmös styrelse självmant - innan stämman 2011, och företrädesvis direkt efter mitt påpekande här om detta - att nu uppfylla det löfte som gavs för fyra år sedan.

HSB Malmö måste också redovisa hur detta "förtydligande" gjorts rent praktiskt, och vad som står i "förtydligandet" i exakta ordalag.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska följa sitt löfte i sitt juridiska dokument från 2007;
  "Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del.",
  där HSB Malmö redovisar förtydligandet i sin helhet för medlemmarna.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen noterar att frågan som motionären berör är avslutad och frågan utagerad.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar
att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Ett fullständigt grundlöst påstående att "frågan" är "avslutad" och "utagerad".
Var är den av styrelsen utlovade kompletteringen och förtydligandet till det felaktiga protokollet?


MOTION #6

HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!

Bakgrund:
Varje år tycks HSB Malmö förvanska stämmoprotokollen som skrivs (som regel av B. Skånhamre) och här är ännu ett exempel på hur HSB Malmö försöker föra fullmäktige/medlemmarna bakom ljuset.
Nedan visas stämmobesluten exakt som de formulerats i HSB Malmös stämmoprotokoll 2009 & 2010;

"VIA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN"?
I HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 förde HSB Malmö på eget bevåg in att medlemsavgiften ska betalas via bostadsrättsföreningen. Det är vad jag kan se första gången detta står i något av HSB Malmös protokoll.
Stämmoordförande och justerare reagerade inte på detta fel i protokollet.
Efter att stämmoordförande och justerare missat bl.a. detta fel vill HSB Malmös styrelse inte ta ansvar för att något som ej beslutats av fullmäktige skrivits in i stämmoprotokollet.

I HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 står det således (enligt ovan) exakt;
Matz Svensson förklarar att föreningsstämman 2009 beslutat följande:
• Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet
   liksom bostadsrättsföreningen 400 kr
.

År 2009 var beslutet för bostadsrättshavare enligt stämmoprotokollet 2009 enbart;
"• Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet."
Inte ett ord yppades 2009 om att medlemsavgift skulle betalas via bostadsrättsförening!

År 2010 hävdar - enligt stämmoprotokollet 2010 - stämmoordförande Matz Svensson att samma stämmobeslut (2009) i stället skulle ha varit;
"• Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet
    liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.
"

Bara utifrån dessa två stämmoprotokoll framgår det alltså tydligt att det inte är sant vad som står i stämmoprotokollet 2010 om att fullmäktigestämmans beslut 2009 skulle ha varit att medlemmens medlemsavgift betalas via bostadsrättsföreningen!
a) De två stämmoprotokollen bevisar alltså att stämmoordföranden lurade fullmäktige.
    Protokollet 2010 om medlemsavgiften baseras sedan på detta felaktiga påstående.
    Och sedan skedde debitering baserat på detta helt felaktiga påstående.
b) Det gjordes inget yrkande 2010 från någon om att medlemsavgift skulle betalas via brf.
    Ändå skrivs något som ej yrkats in i protokoll så som att det yrkats.
    Och det verkliga yrkandet utelämnas från stämmoprotokollet.
VAD SADES PÅ ÅRSSTÄMMAN 2010 UNDER §21, MEDLEMSAVGIFT?
Stämmoordförande på HSB Malmös årsstämma 2010, Matz Svensson, informerar på stämman fullmäktige enligt följande;
Då har vi kommit till punkten 20, fastställande av medlemsavgift, och ifjol så beslutade stämman att avgiften ska vara för medlem som inte bor i bostadsrätt, och är över 26 år, betalar 200. Inte boende i bostadsrätt, under 26 år, betalar 100.
Här blandar stämmoordföranden ihop punkt 20 med punkt 21, men ingen reagerar.

Därefter informerar stämmoordföranden om att medlem i bostadsrätt betalar 400 kr per lägenhet samt påstår felaktigt och knappt hörbart att stämman 2009 hade beslutat att medlemsavgift skulle betalas via brf.
Sedan säger stämmoordföranden exakt;
Och dom här avgifterna ska regleras efter förändringar i prisbasbeloppet var också beslutet ifjol.
Jag lämnar ordet fritt och det är Claes först som är föredragande, varsågod.

Styrelsens ordförande Claes Caroli föredrar endast enligt exakt följande;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Efter denna mening från Claes Caroli säger stämmoordförande Matz Svensson exakt följande:
Då frågar jag, är ni beredda att gå till beslut?
Är då stämman beredd att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget?
Svaret är ja.

För att något ska kunna beslutas (som att brf ska betala medlemsavgift och medlemsavgift ska betalas via brf) så är en förutsättning att någon yrkar detta. Beslut kan inte tas utan yrkande!
Som framgår här yrkades 2010 aldrig att bostadsrättshavarnas medlemsavgift skulle betalas via bostadsrättsföreningen (och i stämmoprotokollet 2009 nämns heller inget om detta). Inte inte ett ord yppades heller 2010 av någon om att även bostadsrättsföreningen skulle betala medlemsavgift.
Det enda som bevisligen beslutades om medlemsavgiften för den som bor i brf var själva avgiftsnivån "enligt förslaget", dvs att denne skulle betala 400 kr, justerat enligt prisbasbeloppet!

Dvs, beslut togs enbart om själva nivåerna på medlemsavgiften för de tre kategorierna (bostadsrättshavare samt medlem som inte bor i bostadsrätt över/under 26 år) att dessa tre nivåer skulle vara oförändrade jämfört med 2009, och - precis som föregående år - följa prisbasbeloppet.

Sammanfattningsvis beslutades för medlemsavgiften endast att medlemsavgiften skulle ligga på samma nivå som 2009 för specifikt medlem som ej bor i bostadsrätt över/under 26 år samt för dem som bor i bostadsrätt, och att dessa tre olika medlemsavgifter skulle fortsatt indexregleras efter prisbasbeloppet (utan att år för detta uppgavs).
Inget beslut togs för hur medlemsavgifterna skulle betalas. Inget beslut togs för att brf:en skulle betala medlemsavgift. Inget beslut togs för att brf:arna skulle debiteras varken för bostadsrätter eller för lägenheter/lokaler. Dessa tre delar ingick inte i Carolis yrkande/"föredragning" som stämman sedan biföll.
Följande gäller för HSB Malmös stämmoprotokoll 2010;
 1. Stämmoordförande Matz Svensson hävdade felaktigt på årsstämman 2010 att fullmäktige skulle ha bestämt föregående år (2009) att medlemsavgiften för medlemmarna betalades via brf:en.
  - Som framgår av stämmoprotokollet 2010 är detta vad Matz Svensson hävdat.
  - Som framgår av stämmoprotokollet 2009 så ingick dock detta inte i beslutet 2009!
  - Dessutom förekom inget yrkande 2010 om att medlemsavgift 2010 skulle betalas via brf:en.
  HSB Malmö har således felaktigt lagt till den med stämmans beslut ej överensstämmande texten; "betalar via bostadsrättsföreningen" i stämmoprotokollet 2010 för medlemsavgiften 2010!

 2. Det yppades inte ett ord på årsstämman 2010 om att bostadsrättsföreningen skulle betala någon medlemsavgift - varken i stämmoordförandens redovisning av de år 2009 beslutade medlemsavgifterna eller i det enda yrkandet om medlemsavgifterna. Det enda som yrkades var att nivån på medlemsavgiften för dem som bor i bostadsrätt, och medlemmar över/under 26 år ej boende i bostadsrätt, skulle vara oförändrad med anpassning till prisbasbeloppet.
  Således har protokollföraren på helt eget bevåg i stämmoprotokollet 2010 lagt till texten;
  "liksom bostadsrättsföreningen 400 kr" !!!

  Om stämmoprotokollet 2009 är korrekt avseende vid detta tillfälle beslutade medlemsavgifter (vilket är föga troligt) så skulle stämman 2009 beslutat att även brf:en skulle betala medlemsavgift. Dock nämndes inte ett ord av någon om detta på årsstämman 2010 och följaktligen kan inget beslut om detta ha tagits 2010.
  Dvs ingen yrkade, direkt eller ens indirekt, 2010 att brf:en skulle betala medlemsavgift.
  Ingen yrkade heller, varken 2009 eller 2010, att brf:ens lägenheter och lokaler skulle debiteras medlemsavgift, och inget stod om detta i stämmoprotokollen 2009 eller 2010. Trots detta bryter HSB Malmö mot såväl stämmoprotokoll som stämmans beslut och debiterar medlemsavgift för dessa lägenheter/lokaler (ej bostadsrätter).

  Tillägg: Efter att jag fått tillgång till inspelning från årsstämman 2009 kan jag konstatera att ej heller år 2009 beslutade stämman att medlemsavgift skulle betalas för brf:en. Stämmoprotokollet för medlemsavgifterna 2009 var alltså fel även då!


 3. I stämmoprotokollet 2010 står det "Stämman beslutar i enlighet med föredragningen".
  Nej, det sades inget om detta på årsstämman 2010! Inte ett ord. Ännu ett fel i protokollet! Personligt tyckande hör inte hemma i stämmoprotokoll. Stämman beslutade uttryckligen och i enlighet med Carolis ej protokollförda yrkande där han yrkade att nivån på medlemsavgiften för dem som bor i bostadsrätt, och medlemmar över/under 26 år ej boende i bostadsrätt, skulle vara oförändrad, men med anpassning till prisbasbeloppet (utan att ange för vilket år).
  Dvs stämman beslutande inte generellt "i enlighet med föredragningen" utan stämman beslutade enligt stämmoordförandens uttryckliga ord på årsstämman 2010 efter Carolis förslag; "Är då stämman beredd att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget?".
Notera att det i stämmoprotokollet 2010 inte står något om att någon yrkat varken;
- att medlemmarnas medlemsavgift ska betalas via bostadsrättsföreningen
- att bostadsrättsföreningen ska betala medlemsavgift (eller med hur mycket).
Dessa två tillägg från protokollföraren kommer bara från ingenstans.
Ej heller yrkades det från någon om medlemsavgift skulle betalas enligt §12 eller §13 i stadgarna.
Det enda yrkandet för denna punkt var Claes Carolis, men detta protokollfördes inte.
Det finns ett skäl till att HSB Malmö gjort dessa ändringar/tillägg i protokollet, samt dessa avsteg från verkligheten, och det är att jag innan HSB Malmös årsstämma 2010 ifrågasatt medlemsavgiften, och varför medlemmens medlemsavgift med tvång ska betalas av någon annan än medlemmen själv.
Nu försöker HSB Malmö blockera möjligheten att medlemmarna själva ska få bestämma över inbetalningen av sin egen medlemsavgift. HSB kräver nämligen att medlemsavgift ska betalas även för de medlemmar som gått ur HSB, och det vill HSB gärna fortsätta kunna göra (gäller HSB i hela Sverige)!

HSB Malmö lurar fullmäktige och försöker sedan slingra sig ur detta på alla sätt de kan, utan att någon enda person på hela HSB vill ta minsta ansvar för sina handlingar när det sedan uppdagas vad som hänt.

Detta fungerar bara så länge stämmoordförande samt de justerare som väljs på förslag av HSB Malmös valberedning missköter sitt uppdrag, och så länge fullmäktige inte reagerar och tar ansvar för de beslut de är delaktiga i, eller för de medlemmar de representerar.

Det förutsätter också att HSB Malmös revisorer går i HSB Malmös ledband, och att revisorerna gör som tidigare och inte reagerar när HSB Malmö bryter mot regelverken.

Det som HSB Malmö ägnar sig åt kan inte definieras på annat sätt än rena lagbrott.
Urkundsförfalskning kan ge upp till två års fängelsestraff !!!

När jag påtalar HSB Malmös lagbrott för HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli så vägrar han bemöta detta, och han vill absolut inte ta del av bevismaterial. "Såvitt jag förstår är det inte förenligt med svensk lagstiftning att upptaga tal eller samtal från stämman och att hantera detta", svarar Claes Caroli utan grund när han erbjuds att ta del av bevis för vilket stämmobeslut som egentligen togs.

Istället för att ta ansvar för att följa stämmans beslut så upprör sig Claes Caroli över att stämmorna spelas in så att HSB Malmös osanningar kan dokumenteras. Han säger att inspelning av stämmorna är olaglig (trots att HSB Malmö själv gjort detta), och när jag ber honom att kontrollera detta påstående med någon som är juridiskt kunnig så vägrar han göra detta.

Claes Caroli vägrar också helt att bemöta mitt konstaterande att HSB Malmö själv spelat in stämman (bl.a. 2008) och då, enligt Claes Carolis högst personliga åsikt, skulle begått en brottslig handling.

Det kan noteras att Claes Caroli själv påstår att han har en jur. kand. Borde man då inte kunna i alla fall det mest grundläggande inom lagen samt ha förmåga att förstå i alla fall de enklaste lagtexterna?


Se även;
HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift:
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13346
I HSB Malmös svar på klandret av HSB Malmös årsstämma 2007 (med ett stort antal felaktigheter i protokollet) svarar HSB Malmö via sitt juridiska ombud (för punkt 16);
Protokollet är en bristfällig utformning såtillvida att det inte tillräckligt klart framgår att stämman beslutade att bifalla Tommy Johanssons förslag om oförändrat antal ordinarie styrelseledamöter och en suppleant. Detta är dock en en brist i protokollets utformning, inte något felaktigt beslut på stämman. Stämmans beslut torde vara uppenbart för alla som var närvarande på stämman. Som tidigare angivits är det stämmans beslut, inte vad som angivits i protokollet som är avgörande huruvida ett beslut kan klandras eller inte.
Protokollet kommer att kompletteras med ett förtydligande i denna del.
Något förtydligande gjordes sedan aldrig trots löftet om detta.
När det finns ett fel i föregående års stämmoprotokoll som sedan t.o.m. lett till att HSB Malmös ledning debiterat föreningarna/medlemmarna en annan avgift än den av föreningens högsta beslutande organ bestämda avgiften, baserat på detta fel i stämmoprotokollet, måste felet rättas upp i stämmoprotokollet.
Jag yrkar här att dessa felaktigheter i protokollet måste korrigeras, och kan inte se hur det skulle vara möjligt för fullmäktige att göra annat än att bifalla dessa yrkanden!

Ett svar från HSB Malmös styrelse annat än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla denna motion (tillsammans med styrelsens konkreta förslag på hur det protokollförda beslutet ska rättas upp) vore, enligt min mening, en skam för HSB Malmö och dess styrelse! Hur ska revisorerna kunna granska verksamheten om felaktiga dokument tillåts?

En styrelse som anser att det är rätt att stämmoprotokoll innehåller felaktigt formulerade beslut är självfallet en stor fara för såväl organisationen som medlemmarna!

Bilaga: Eftersom HSB Malmö bestrider att protokoll är felaktigt i vissa delar och att HSB Malmö ej följt stämmans beslut samt eftersom HSB Malmös styrelse dessutom inte vill ta del av bevisen för vilka beslut som egentligen togs så bifogas till denna motion en bilaga i form av inspelning från årsstämman 2010, som samtliga fullmäktige ska erhålla en kopia av, och som innehåller bevis för vad som framförts i denna motion.

* Jag yrkar att stämman beslutar enligt följande;
 1. Ingen på årsstämman 2010 yrkade på något sätt att själva bostadsrättsföreningen skulle betala medlemsavgift. Den bevisligen felaktiga formuleringen "liksom bostadsrättsföreningen 400 kr" i HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 ska rättas upp, eftersom det inte var vad fullmäktige beslutade 2010.

 2. Ingen på årsstämman 2010 yrkade att medlemsavgift skulle betalas enligt §13 i HSB Malmös stadgar. Den bevisligen felaktiga formuleringen "via bostadsrättsföreningen" i HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 ska rättas upp, eftersom det inte var vad fullmäktige beslutade 2010 (och ej heller 2009, vilket bevisas av stämmoprotokoll 2009).

 3. Beslutet på årsstämman 2010 om medlemsavgiften beslutades "i enlighet med föredragningen" ska rättas upp i stämmoprotokollet.

  Jag lämnar öppet för stämman att besluta om metod för korrigering av protokollförarens fel, men förhoppningsvis ger styrelsen själv ett förslag på metod för upprättning redan i sitt svar på denna motion.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen noterar att proktollet är justerat och avser inte ändra detta.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

På vilket sätt har det uppenbara att det felaktiga protokollet är justerat med yrkandena att göra?
Styrelsen erkänner att protokollet är fel men vill inte vidtaga några åtgärder.

Med vilken rätt har HSB Malmös styrelse smusslat bort bilagan till denna motion som bevisar att HSB Malmös styrelse ljuger?
HSB Malmös styrelse försöker mörka vad de gjort och informerar inte ens fullmäktige på något sätt att styrelsen plockat bort delar av en motion för att försöka skydda sig själva!

MOTION #7

Stämmobeslut ska protokollföras tydligt med hela beslutet

På årsstämman 2010 säger stämmoordföranden;
Jag lämnar ordet fritt och det är Claes först som är föredragande, varsågod.

Claes Carolis föredragning i sin helhet;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

I HSB Malmös stämmoprotokoll 2010 skrev sedan protokollförare Bengt Skånhamre bara luddigt/felaktigt;
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.
där Carolis "föredragning" helt utelämnats.

"I ENLIGHET MED FÖREDRAGNINGEN"? VILKEN FÖREDRAGNING?
Protokollföraren Bengt Skånhamre utelämnade själva föredragningen (dvs Claes Carolis korta och extremt luddiga yrkande) från stämmoprotokollet, och presenterade i stämmoprotokollet enbart Bengt Skånhamres version av vad stämmoordföranden hade sagt innan Carolis "föredragning".
Detta syftade då till att ge intryck av att stämmans beslut baserades på stämmoordförandens luddiga såväl som uppenbart felaktiga beskrivning av hur stämmans beslut om medlemsavgifterna varit året innan, 2009.

Detta är bara ett medvetet sätt att att lämna dörrar öppna för att precis vilket beslut som helst kan ha tagits.
Det är orimligt att använda sig av retorik i protokoll bara för att styrelsen sedan ska kunna göra som de vill.

Det hade varit en annan sak om det stått att stämman beslutat "enligt ovan", där det ovan denna text i sin helhet redogjorts för föredragningen tillsammans med vem som föredragit.

Tyvärr har varken stämmoordförande eller justerare anmärkt på detta fel.
En formulering som den här nämnda omöjliggör för revisorerna att utföra sin kontroll.

Stämman beslutade alltså inte "i enlighet med föredragningen". Varken stämmoordföranden eller någon annan sa detta på stämman. I stället beslutades uttryckligen enbart enligt styrelseordförande Claes Carolis yrkande att medlemsavgifterna för bostadsrättshavare och övriga inte skulle förändras mer än med justeringen enligt prisbasbeloppet! Inget annat yrkande framfördes (varken om hur medlemsavgifterna skulle betalas, medlemsavgift för brf, eller att brf:arna skulle betala någon avgift för sina lägenheter/lokaler).

Om HSB Malmös styrelse ger annat svar på denna motion än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla motionen så innebär det att styrelsen förespråkar luddiga protokoll där styrelsen är fri att frångå fullmäktiges beslut genom olika valfria tolkningar, precis som på årsstämman 2010.


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Beslut ska i stämmoprotokoll formuleras tydligt i sin helhet (enligt praxis), och i HSB Malmös stämmoprotokoll ska det aldrig stå att stämman beslutat "i enlighet med föredragningen".

  Ej heller ska protokollföraren skriva som i stämmoprotokollet 2009 - där det stod att stämman beslutat enligt "medlemsutskottets förslag", utan att medlemsutskottets förslag framgick (se motion #9).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde.
Protokollet skrivs av en protokollförare eller en mötessekreterare.
Protokollet undertecknas av protokollföraren/sekreteraren, mötesordföranden samt justeringsmän.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös styrelse tycker tydligen att fullmäktige är så korkade att styrelsen vill upplysa fullmäktige om det absolut mest grundläggande för en styrelse.
Men vad har det med motionens yrkanden att göra?


MOTION #8

Yrkanden på stämman ska protokollföras

HSB Malmös stämmoprotokoll 2010
Inför beslutet om medlemsavgifter på HSB Malmös årsstämma 2010 så framförde HSB Malmös styrelse, via Claes Caroli, ett yrkande gällande nivån på medlemsavgifter, enligt följande;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.
Protokollförare Bengt Skånhamre protokollförde ej yrkande och vem som lade fram yrkande.

Som framgår av stämmoprotokollet för 2010 (se motion #6);
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.
så uppgav protokollföraren inte ens att någon lagt fram ett yrkande (dvs styrelsen).
Styrelsens yrkande fördes ej heller in så som det formulerades, och inte ens överhuvudtaget.

Ovanstående yrkande från Claes Caroli nämndes alltså inte med ett ord i stämmoprotokollet.
På detta sätt kan HSB Malmö styra stämmans beslut och omöjliggöra revision.

Ett svar från HSB Malmös styrelse annat än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla denna motion vore helt orimligt och i strid med föreningsrättslig praxis!

Bilaga: Eftersom HSB Malmös styrelse inte bara bestrider att protokoll är felaktigt i vissa delar och att HSB Malmö ej följt stämmans beslut utan att HSB Malmös styrelse dessutom inte vill ta del av bevisen för vilka beslut som egentligen togs så bifogas till denna motion en bilaga i form av inspelning från årsstämman 2010, som samtliga fullmäktige ska erhålla en kopia av, och som bekräftar att Claes Caroli framförde det ej protokollförda yrkandet exakt enligt ovan.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Yrkanden som förs fram på stämman ska protokollföras.
  De yrkanden som förs fram på stämman ska skrivas in i protokoll (enligt föreningsrättslig praxis och enligt hur det fungerar i alla andra föreningar, dock tyvärr inte i HSB Malmö).

 2. Det ska framgå av HSB Malmös stämmoprotokoll vem som lagt de olika yrkanden som förekommit för de olika beslutspunkterna (så som normalt sker i alla andra föreningar, dock ej i HSB Malmö).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde.
I protokollet återges också alla yrkanden.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Återigen vill HSB Malmös styrelse lära fullmäktigeledamöterna vad ett protokoll är för något.
Men vad har det med motionens yrkanden att göra?

Med vilken rätt har HSB Malmös styrelse smusslat bort bilagan till denna motion som bevisar att HSB Malmös styrelse ljuger?
HSB Malmös styrelse försöker mörka vad de gjort och informerar inte ens fullmäktige på något sätt att styrelsen plockat bort delar av en motion för att försöka skydda sig själva!
MOTION #9

Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har ej hänsyn tagits till indexreglering!
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna

Med ett felaktigt stämmoprotokoll från 2010 som grund debiterade HSB Malmö år 2010 inte bara bostadsrätterna utan även varje "lägenhet"/"lokal" plus själva bostadsrättsföreningen 400 kr i "medlemsavgift".
Denna debitering från HSB Malmö gjordes utan någon som helst hänsyn till justeringen enligt prisbasbeloppet som nu beslutats av fullmäktige två år i rad (2009 och 2010), men som ändå inte följts ännu.

Beslut 2009, enligt stämmoprotokoll;
Jan Olsson, brf Eriksfält, yrkar att de föreslagna medlemsavgifterna ska indexregleras efter förändringar i prisbasbeloppet, varvid prisbasbeloppet 2009 ska vara grund.
Styrelsen tillstyrker yrkandet om indexering.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och medlemsutskottets förslag samt med tillägg för föreslagen indexering.

Beslut 2010, enligt stämmoprotokoll;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Denna felaktiga debitering måste givetvis korrigeras, även om HSB Malmö och dess styrelse verkar anse sig stå över föreningens högsta beslutande organ, fullmäktigestämman.
 • Det går naturligtvis inte att besluta att tidigare taget stämmobeslut inte ska gälla (enligt hur HSB Malmös styrelse önskar) bara för att styrelsen medvetet valt att inte följa fullmäktiges beslut.

 • Det är heller inte rätt att fullmäktige tar ett beslut att det som tidigare stämma beslutat inte behöver följas. Inte minst är det i sådant fall givet att ingen fullmäktige efter detta någonsin kan lita på att de beslut stämman tar kommer att följas av HSB Malmö.

 • Det låter sig heller inte göras att HSB Malmös årsstämma 2011 beslutar att årets medlemsavgift ska justeras med den felaktiga debiteringen 2010. Det blir i sådant fall ett nytt beslut som är fristående från föregående års beslut.
Ett beslut är ett beslut och en ny stämma kan inte retroaktivt ändra ett beslut som en annan/tidigare stämma tagit. Det går i detta fall enbart att rätta upp det fel som HSB Malmö medvetet gjort genom att återbetalning sker, separat från beslutet om nivån på medlemsavgiften som fullmäktigestämman 2011 tar.

Naturligtvis skulle HSB Malmö, omedelbart efter att de informerats om gjorda felaktigheter efter årsstämman 2010, ha rättat upp gjorda fel. Men istället för att informera fullmäktige och åtgärda felen har HSB Malmös styrelse försökt mörka vad som hänt (se bl.a. motion #2-3 och 9C).

Hur förklarar HSB Malmös styrelse att de två år i rad inte följt det beslut om indexreglering av medlemsavgiften som HSB Malmös fullmäktige tagit?

Eftersom en ny stämma inte kan ändra tidigare stämmas beslut, som inte genomförts, så är nu det enda jurdiskt korrekta att stämmobeslutet följs genom att återbetalning sker till alla medlemmar.

Sedan är det frapperande att styrelseordförande Claes Caroli och VD Michael Carlsson går ut med ett brev i maj 2010 till styrelserna i bostadsrättsföreningarna med följande felaktiga text;
Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året. Stämman beslutade därför att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
"Stämman beslutade därför..."? Det är otvivelaktigt fel att stämman beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad eftersom prisbasbeloppet "endast justerats marginellt".
Här vänder Caroli/Carlsson på ord och lägger till bitar som överhuvudtaget inte togs upp på stämman.
Inte ett ord nämndes på stämman om hur mycket/lite som prisbasbeloppet justerats!
Carolis/Carlssons påstående stämmer varken med vad som står i stämmoprotokollet;
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.
eller vad som rent faktiskt beslutades på stämman (se beskrivning i motion #4), där år ej uppgavs.


När det finns ett fel i föregående års stämmoprotokoll som sedan t.o.m. lett till att HSB Malmös ledning debiterat föreningarna/medlemmarna en annan avgift än den av föreningens högsta beslutande organ bestämda avgiften måste detta fel åtgärdas så att det korrekta beslutet följs.
Jag yrkar här att det beslut som HSB Malmös ledning tagit, i strid med det verkliga beslutet av fullmäktige, måste korrigeras, och kan inte se hur det är möjligt för fullmäktige att göra annat än att bifalla detta yrkande!

Ett svar från HSB Malmös styrelse annat än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla denna motion vore samma sak som att stödja ett otvetydigt lagbrott!
Dessutom är det inte osannolikt att brf:ar kommer att lämna HSB Malmö om denna motion inte bifalles.


Om HSB Malmös årsstämma 2011 beslutar något annat än en återbetalning av det som debiterats för mycket så skulle HSB Malmös fullmäktige bryta mot lagen ännu en gång efter att HSB Malmös styrelse gjort detta.
Två lagbrott gör inte ett rätt.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den medlemsavgift som HSB Malmö debiterat brf:arna för mycket 2010 pga att HSB Malmö ej följt stämmans beslut om att indexreglera medlemsavgift ska återbetalas, enligt prisbasbeloppet 2010!

  Den marginella sänkningen har i detta avseende ingen betydelse eftersom det helt avgörande är att stämmobeslut följs (och en ny stämma kan heller inte bestämma att beslut för föregående år inte ska gälla).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Då det gäller medlemsavgiften har styrelsen följt stämmans beslut.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Här drar sig HSB Malmös styrelse inte ens för att ljuga fullmäktige rakt upp i ansiktet (precis som till motion #16) .
Beviset på styrelsens lögn finns bl.a. på den inspelning som HSB Malmös styrelse inte vågade låta följa med motionerna. HSB Malmös styrelse bryter alltså hellre mot lagen än att låta fullmäktige få ta del av bevisen för styrelsens lögner!


MOTION #9B

Återbetalning av medlemsavgift för brf

HSB Malmös fullmäktige tog inget beslut på årsstämman 2010 om att medlemsavgift för brf skulle tas ut.
Som framgår av tidigare motioner (se bl.a. motion #6) så togs beslut endast om nivån på medlemsavgift för bostadsrättshavare och "enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt" över/under 26 år.
Inte ett ord nämndes på årsstämman 2010 om att brf skulle betala medlemsavgift!

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den brf som kräver återbetalning av HSB Malmös debiterade medlemsavgift för brf (400 kr) ska få tillbaka dessa pengar, eftersom beslut om detta ej togs på årsstämman 2010.

 2. Alternativt yrkande:
  Alla brf:ar får tillbaka den felaktigt debiterade - ej stämmobeslutade - medlemsavgiften för själva brf:en.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Då det gäller medlemsavgiften har styrelsen följt stämmans beslut.
När det gäller debitering av medlemsavgift följer det av våra stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmö framför här samma enkelt bevisbara lögn som till motion #9.
Dvs HSB Malmös styrelse bryter mot stämmans beslut om nivå på medlemsavgiften!
Sedan vad gäller stadgarna så framgår det bortom allt rimligt tvivel, enligt vad som beskrivits i motionerna, att inte heller stadgarna följs i HSB Malmös debitering av medlemsavgiften.


MOTION #9C

Rak och ärlig kommunikation från HSB Malmö efterlyses
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna

Det är frapperande att styrelseordförande Claes Caroli och VD Michael Carlsson går ut med ett brev i maj 2010 till styrelserna i bostadsrättsföreningarna med följande felaktiga text;
Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året.
Stämman beslutade därför att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
"Stämman beslutade därför..."? Det är bevisligen fel att stämman beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad med anledning av att prisbasbeloppet "endast justerats marginellt".
Här vänder Caroli/Carlsson på ord och lägger till bitar som överhuvudtaget inte togs upp på stämman.

Inte ett ord nämndes på stämman om hur mycket/lite som prisbasbeloppet justerats!

Carolis/Carlssons påstående stämmer varken med vad som står i stämmoprotokollet;
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.
eller vad som rent faktiskt beslutades på stämman (där dessutom år ej uppgavs). Se nedan.


VAD SADES PÅ ÅRSSTÄMMAN 2010 UNDER §21, MEDLEMSAVGIFT?
Stämmoordförande på HSB Malmös årsstämma 2010, Matz Svensson HSB Nordvästra Skåne, informerar på stämman fullmäktige enligt följande;
Då har vi kommit till punkten 20, fastställande av medlemsavgift och ifjol så beslutade stämman att avgiften ska vara för medlem som inte bor i bostadsrätt, och är över 26 år, betalar 200. Inte boende i bostadsrätt, under 26 år, betalar 100.
Här blandar han ihop punkt 20 med punkt 21, men ingen reagerar.

Därefter informerar stämmoordföranden om att medlem i bostadsrätt betalar 400 kr per lägenhet.
Sedan säger stämmoordföranden exakt;
Och dom här avgifterna ska regleras efter förändringar i prisbasbeloppet var också beslutet ifjol.
Jag lämnar ordet fritt och det är Claes först som är föredragande, varsågod.

Styrelseordförande Claes Carolis föredragning och förslag var enbart exakt följande;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Efter detta yrkande från Claes Caroli säger stämmoordförande Matz Svensson exakt följande:
Då frågar jag, är ni beredda att gå till beslut?
Är då stämman beredd att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget?
Svaret är ja.

Beslutet som togs på årsstämman 2011 baserades alltså på Carolis yrkande;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.
Claes Carolis yrkande, som stämmobeslutet baserades på, fördes inte ens in i protokollet av protokollförare Bengt Skånhamre, och att inte protokollföra yrkanden försvårar/omöjliggör inte minst revisionen.

Att specifikt här ej ta med Carolis yrkande kan inte ha varit annat än fullt medvetet!

Vad har HSB Malmös revisorer att säga om detta?
Hur ska revision kunna genomföras på ett korrekt sätt om protokoll inte stämmer med verkligheten?
Hur ska man i framtiden kunna följa besluten bakåt i tiden om fel tillåts i protokoll utan väldigt tydlig dokumentation om gjorda fel i protokollen som t.o.m. justerarna förbisett?
Även om HSB Malmös styrelse och VD inte kommer ihåg något från årsstämman 2010 så måste man nog förutsätta att de är fullt läskunniga.
 1. Dvs HSB Malmös styrelse kan, precis som alla vi andra, utifrån stämmoprotokollet tydligt se att fullmäktigestämman 2010 inte tog upp något om hur mycket prisbasbeloppet förändrats.
 2. Det framgår också tydligt utifrån stämmoprotokollet att stämman beslutade att medlemsavgiften skulle följa prisbasbeloppet.
 3. När man läser stämmoprotokollet 2010 är det också odiskutabelt att fullmäktigestämman inte grundade sitt beslut om medlemsavgiftens nivå på hur mycket prisbasbeloppet förändrats.
Så när Caroli/Carlsson går ut med en skrivelse till alla brf-styrelser om att fullmäktige beslutat att medlems-avgiften inte ska indexregleras enligt prisbasbeloppet kan denna desinformation tyvärr inte vara annat än en fullt medveten strategi att försöka vilseleda styrelserna om vilket beslut som egentligen tagits av fullmäktige.

Två år i rad har fullmäktigestämman beslutat att medlemsavgiften ska indexregleras utifrån förändringarna i prisbasbeloppet och HSB Malmö vägrar fortfarande, utan förklaring, att följa dessa två beslut.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse och ledning ska inte använda sig av retorik i sin kommunikation med brf-styrelser och fullmäktige, utan kommunikationen ska vara rak och ärlig.

 2. HSB Malmös styrelse ska i sin kommunikationspolicy föra in ett regelverk som minimerar risken för att dylik desinformation som beskrivits här upprepas.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Styrelsen kommunicerar kort och tydligt och ser till skillnad från motionären ingen anledning till attändra gällande policy.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Det är svårt att argumentera mot att styrelsen komunicerar "kort" (som här med en kort intetägande/irrelevant mening för varje svar till motionerna), men styrelsens kommunikation är bevisligen så långt ifrån "tydlig" som något kan vara.
Det visas inte minst av de svar från styrelsen som presenterats i dessa motioner.
Yrkandet här handlar om en "rak och ärlig" kommunikation, och det är heller inget som representeras av styrelsens svar. Lögnerna från styrelsen är många och dumma.


MOTION #10

Medlemsavgift ska inte indexregleras

Två år i rad (2009 + 2010) har HSB Malmös stämma beslutat att medlemsavgiften ska indexregleras.

Som alla kan läsa i stämmoprotokollet så tillstyrktes denna indexreglering av HSB Malmös styrelse 2009.
År 2010 så yrkade HSB Malmös styrelse särskilt att medlemsavgiften skulle indexregleras;
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Ett dylikt beslut måste alla förstå är absurt. Medlemsavgiften ska inte variera några kronor eller ören upp och ner varje år, och speciellt inte när beslut om nivån på medlemsavgift ändå ingår i dagordningen på varje årsstämma. Inte minst är det administrativt ohållbart.

HSB Malmö har också tagit sig friheten att två år i rad strunta i stämmans beslut om indexreglering.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlemsavgift ska inte indexregleras.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Fullmäktige får i styrelsens svar här veta vad varje fullmäktige redan vet.
Men vad har styrelsens svar att göra med att medlemsavgiften inte ska indexregleras?


MOTION #11

Särredovisning i årsredovisningen av medlemsavgiften

Det är omöjligt att hitta var medlemsavgiften redovisas i HSB Malmös årsredovisningar, men så här såg det i alla fall ut för redovisningsåret 2008 i HSB Malmö (enl. de uppgifter jag fått);

Medlemsavgiften i HSB Malmö (2008)

Intäkter:
Medlemsavgift:   8,5 miljoner kr
Juristtjänster och utbildning:   1,7 miljoner kr
Totalt: 10,2 miljoner kr
42 678 medlemmar,
varav 6 070 bosparare (á 160 kr, höjs till 200 kr),
varav 4 600 med bosparkonto.
Dvs  1 470 medlemmar bor ej i bostadsrätt och har ej bosparkonto (medlemsavgift = 50 kr?).
Dvs _____ medlemmar bor i bostadsrätt, varav _____ betalande (á 250 kr, höjs till runt 400 kr).
540 bostadsrättsinnehavare har bosparkonto (ej här inräknade som bosparare).
 
Kostnader:
HSB Riksförbund: 5,7 miljoner kr
HSB-ledamoten: 4,0 miljoner kr
Utbildning (förtroendevalda): 0,9 miljoner kr
Rådgivning: 0,9 miljoner kr
Information inkl. kundtjänst: 1,3 miljoner kr
Övrigt*: 5,25 miljoner kr
Totalt: 18,05 miljoner kr
* Stämma, bospar, internutbildning, upphandling, utveckling och lönekostnader som inte ingår i övriga poster.

Därutöver tillkommer kostnader för personal, lokaler och administration.

Med tanke på den väldigt stora diskrepans som finns mellan intäkter och kostnader här så kan man undra hur kostnaderna täckts upp under tidigare år. Detta kan/vill HSB inte svara på.
Det är dock inte svårt att lista ut att den information som HSB Malmö gett här ovan inte är helt sanningsenlig (det är alldeles för lätt att manipulera siffror).
 1. Kostnader för rådgivning på 900.000 kr? Hur har HSB Malmö lyckats komma fram till denna summa?

 2. Vad ingår i den största kostnadsposten (HSB Riksförbund, 5,7 mkr), och varför betalas detta av medlemsavgiften? 1.400 kr/år och medlem. Är det bara den meningslösa medlemstidningen?
  I sådant fall måste alla fråga sig om det är rimligt att var och en av oss betalar 1.400 kr/år med tvång för denna reklamtidning? Är det inte rimligt att valfrihet råder?
  Vad är den "serviceavgift" som sägs ingå här och hur stor del är den på?

 3. Hur medlemsavgiften på 8,5 mkr räknats ut är en gåta!
  Siffran överensstämmer inte med uppgivet antal medlemmar.
Varför har medlemsavgiften, och hur den använts, aldrig redovisats?

Hur kan beslut om nivån på medlemsavgiften tas utan detaljerad redovisning av denna?

Utan en årlig redovisning enligt ovan, med detaljerad förklaring till varje enskild post, är det naturligtvis helt uteslutet att fullmäktige på årsstämmorna kan ta något beslut om nivå på medlemsavgift.

HSB Malmö måste också i samband med redovisningen av hur medlemsavgiften använts redovisa exakt hur många medlemmar det finns i varje kategori; bostadsrättshavare, brf, lägenhet, lokal, bosparare utan bosparkonto, bosparare med bosparkonto, bostadsrättshavare med bosparkonto, etc.

För att kunna bestämma nivån på medlemsavgiften måste HSB Malmö också redovisa hur HSB Malmö avser att använda medlemsavgiften, såväl innevarande år som närmast kommande år.

Ett svar från HSB Malmös styrelse annat än en tydlig rekommendation till stämman att bifalla denna motion att redovisa hur medlemsavgiften använts och kommer att användas innebär att HSB Malmös avsikt är att försöka omöjliggöra för fullmäktige att kunna ta ett korrekt beslut om medlemsavgiften!

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Hur medlemsavgiften använts ska särredovisas årligen i HSB Malmös årsredovisning.

  Med en avsevärt mer detaljerad nivå än mitt exempel ovan, inte minst för posten "Övrigt" (5,25 mkr).

 2. HSB Malmö ska redovisa hur många medlemmar det finns inom respektive kategori; bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar, lägenheter, lokaler, bosparare utan bosparkonto, bosparare med bosparkonto, bostadsrättshavare med bosparkonto, etc.
  Detta för att för att fullmäktige ska kunna sätta nivån på medlemsavgiften.

 3. HSB Malmö ska redovisa hur medlemsavgiften planerats att användas under kommande år.
  Även detta bl.a. för att fullmäktige ska kunna sätta nivån på medlemsavgiften.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Jag undrar om fullmäktige blir mycket imponerade av HSB Malmös stora kunskap och vilja att upplysa fullmäktige om att HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
Men vad har det med motionens yrkanden att göra? Det jag yrkar om framgår ej!


MOTION #12

Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras

FRåGA 1:
Om en enskild brf-medlem vill gå ur HSB Malmö, vad gäller i detta fall för utträdet?

Svar från HSB Malmö:
Utträde ur HSB Malmö ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets slut.
Insatsen kommer att återbetalas till medlemmen efter att denne avgått ur föreningen.

FRåGA 2a:
Bostadsrättsföreningen betalar in medlemsavgiften med utgångspunkt från antalet lägenheter i föreningen.
Om medlem går ur HSB Malmö, betalar då brf:en mindre i avgift, och i så fall hur mycket?
Är det någon skillnad i avgiften beroende på hur många som lämnar HSB Malmö?
Om 50% av medlemmarna går ur vad betalar då brf:en i avgift?
Om två medlemmar i samma lägenhet går ur vad betalar då brf:en?

Svar från HSB Malmö:
Antalet lägenheter förändras inte pga att boende i bostadsrättsföreningen lämnar medlemskapet i HSB Malmö och avgiften förblir den samma.

När det gäller beräkningsgrunden för medlemsavgiften har vårt fullmäktige beslutat att anta stadgar som säger att bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö ska betala en medlemsavgift för varje lägenhet.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift.

Detta innebär att bostadsrättsföreningen får betala medlemsavgift även om en medlem väljer att lämna medlemskapet i HSB Malmö. Medlemmen får tillbaka sin andel i HSB Malmö.


FRÅGA 2b:
HSB Malmö, skriver:
"När det gäller beräkningsgrunden för medlemsavgiften har vårt fullmäktige beslutat att anta stadgar som säger att bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö ska betala en medlemsavgift för varje lägenhet".
Med anledning av ovanstående svar så önskas en kopia på detta stämmobeslut.

Svar från HSB Malmö:
HSB Malmös stadgar antogs vid föreningsstämmorna den 18 maj och 26 augusti 2008 och är inregistrerade hos Bolagsverket den 18 december samma år. I stadgarna § 13 framgår att en bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet.
Vill du läsa stämmoprotokollet så kontakta gärna min kollega Bengt Skånhamre.


Fråga: Vad hindrar HSB Malmö i detta läge att bara mejla protokollet?
FRÅGA 3:
HSB Malmö, skriver:
"När det gäller beräkningsgrunden för medlemsavgiften har vårt fullmäktige beslutat att anta stadgar som säger att bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö ska betala en medlemsavgift för varje lägenhet."

"HSB Malmös stadgar antogs vid föreningsstämmorna den 18 maj och 26 augusti 2008 och är inregistrerade hos Bolagsverket den 18 december samma år. I stadgarna § 13 framgår att en bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet.".

Följande frågeställningar uppkom med anledning av ovanstående svar;
Jag har läst stämmoprotokollet från 2008 och jag har läst stadgarna (§§11-13). Det stämmer inte att det står i stadgarna att "en bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet".
§12 ger ett alternativ för medlemsavgiften och §13 ger ett annat alternativ för avgiften.

Vilket alternativ som ska gälla av dessa två (om någon) och hur stor avgiften ska vara är något som sedan måste bestämmas av stämman (inte av stadgarna). Stadgarna ger bara riktlinjer - eller "begränsningar" som det uttrycks i stadgarna, inget annat!

Om man läser HSB Malmös stämmoprotokoll från 2010 och bakåt kan man se att HSB Malmös fullmäktige aldrig tagit ett beslut att det är §13 i HSB Malmös stadgar som ska gälla.
Stämman har tidigare år bevisligen bara tagit beslut på nivån på medlemsavgiften, inte hur den ska betalas in/vilket av §12 och §13 som ska gälla.

FRÅGA 3a:
Håller HSB Malmö med om att HSB Malmös stämma inte tagit ett beslut om att §13 ska gälla (eftersom beslut om detta bevisligen saknas)?
Om HSB Malmö ej instämmer, vänligen förklara hur det ligger till.

FRÅGA 3b:
Är det HSB Malmös åsikt att HSB Malmös stämma har juridisk rätt att maktfullkomligt bestämma hur de enskilda brf-medlemmarnas avgift ska betalas in? I så fall baserat på vilket lagrum?

FRÅGA 3c:
Menar HSB Malmö att enskilda medlemmar inte har rätt att bestämma över sin egen medlemsavgift, dvs om de vill betala in den själva eller om de vill att bostadsrättsföreningen ska sköta detta åt dem?

FRÅGA 3d:
Varför ska en icke-medlem (en medlem som utträtt ur HSB Malmö) fortsätta att betala medlemsavgift (via föreningen) till HSB Malmö även efter utträdet, oavsett vem som betalar in avgiften?
Dvs hur motiverar HSB Malmö att HSB Malmö inte vill upphöra debitera föreningen för en medlemsavgift till en person som inte längre är medlem?

Svar från HSB Malmö på ovanstående frågor:
???

FRåGA 4a:
Medlem som beviljats utträde ur HSB Malmö har då ingen motionsrätt och andra förmåner som medlemskapet innebär. Men vad får "lägenheten" för sin avgift, under förutsättning att HSB Malmö ändå kräver denna medlemsavgift (att det är en medlemsavgift beslutas ju om på HSB Malmös stämma)?
Dvs, vad får "lägenheten" för sin "medlemsavgift" rent konkret?

Svar från HSB Malmö:
De förmåner HSB Malmö har tar sikte på, dels för föreningen som sådan och för den enskilde medlemmen i föreningen framgår av vår hemsida. Förutom centrala upphandlingar är de främsta förmånerna som föreningen har, och som även finansieras av den enskilde medlemmen, HSB ledamoten och de kostnadsfria utbildningarna som vi erbjuder förtroendevalda. Dessa medlemsförmåner skapar trygghet för alla våra medlemmar.

FRÅGA 4b:
Om två medlemmar boende i samma lägenhet går ur HSB Malmö och därmed inte längre är medlemmar så bebos ju denna lägenhet av två personer utan medlemskap i HSB Malmö.
Ponera då att brf:en betalar medlemsavgift till HSB Malmö vad får då brf:en för denna medlemsavgift?

Svar från HSB Malmö:
De medlemsförmåner som ingår i medlemskapet, vilka medlemsavgiften också finansierar, finns beskrivna på vår hemsida. Förutom centrala upphandlingar är de främsta förmånerna som föreningen har HSB ledamoten, de kostnadsfria utbildningarna som vi erbjuder förtroendevalda och de digitala verktyg vi erbjuder för att underlätta styrelsearbetet. Dessa medlemsförmåner skapar trygghet för alla våra medlemmar.

FRÅGA 4c:
Med tanke på att HSB vill debitera medlemsavgift även för dem som inte är medlemmar, hur menar HSB att det kan finnas ett medlemskap utan medlem?

Svar från HSB Malmö på ovanstående fråga:
???
FRÅGA 5:
Det är väl en MEDLEMSAVGIFT som HSB Malmö tar ut? Och ingen lägenhetsavgift!
a. Hur medlemsavgiften betalas in till HSB Malmö saknar väl relevans, dvs om avgiften betalas via föreningen?

b. Det kan alltså bo personer i en bostadsrätt som inte är medlemmar men ändå får föreningen betala för lägenheten?
c. Kan "lägenheten" lämna in motioner?
d. Kan "icke-medlemmen" (den som utträtt ur HSB Malmö, men bor kvar) lämna in motioner?

e. Det är ju bland annat rätten att få motioner behandlade av HSB Malmö som följer av medlemsavgiften, eller hur?

Svar från HSB Malmö:
Det är en medlemsavgift och hur föreningen sedan ska betala för de som bor i föreningen framgår av stadgarna.

En medlem kan motionera och detta har inget med medlemsavgiften att göra.


FRÅGA 6a:
Jag tolkar ovanstående svar som att personer boende i bostadsrätt där bostadsrättsföreningen betalar in medlemsavgift (400 kr/år) per lägenhet och där personerna i fråga har begärt och beviljats utträde som medlemmar och fått tillbaka sina insatser fortfarande har kvar sina medlemsrättigheter som t.ex att motionera till HSB Malmö årsstämmor. Är detta korrekt uppfattat?

Svar från HSB Malmö:
Medlemsavgiften som bostadsrättsföreningen betalar har inget med den enskildes motionsrätt att göra. För att motionera krävs det att den enskilde medlemmen är medlem, dvs har en andel i HSB Malmö.

Min kommentar:
Vad HSB Malmö säger här är att en brf-medlem som väljer att gå ur HSB Malmö förlorar alla sina rättigheter i HSB, men kan inte vinna något utöver retur av engångsavgiften, eftersom HSB Malmös medlemsavgift är en tvångsavgift som fortfarande måste betalas.


FRÅGA 6b:
1. Med "andel i HSB Malmö" menar tydligen HSB Malmö insatsen på 500 kronor.

Var står det att insatsen/depositionen på 500 kr ska ses som en "andel" i HSB Malmö?
I HSB Malmös stadgar står det inte ett ord om att insatsen på 500 kr är samma som andel i HSB Malmö. Det står bara följande;
"Insatser och avgifter till föreningen
§ 10
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).".

Det är allt!

Om insatsen ska ses som en "andel i HSB Malmö" - medan medlemsavgiften inte gör detta (!?) - så måste det naturligtvis stå i stadgarna.
Det måste dessutom stå i stadgarna att motionsrätten (och alla övriga medlemsrättigheter) är kopplad enbart till insatsen, men det gör det inte.

2. I vilket regelverk står det att insatsen (dessutom enbart denna) är kopplad till motionsrätten, i stället för de enskilda medlemmarnas medlemsavgift som i alla andra föreningar?

3. Om HSB vill att insatsen på de 500 kronorna ska ses som en andel i HSB (utan att detta ens finns uttalat någonstans) så har ju varje medlem i en HSB-brf i Malmö automatiskt en andel i HSB Malmö bara genom den insats som brf:en har i HSB Malmö.
Alltså; Om insatsen på 500 kr skulle vara avgörande för motionsrätten, enligt hur HSB vill se på detta, så innebär det i praktiken att alla medlemmar i brf:en har enskild motionsrätt enbart genom brf:ens andel i HSB Malmö, och utan att själva behöva vara medlemmar i HSB Malmö. Korrekt?

4. HSB Malmö skriver; "medlemsavgiften som bostadsrättsföreningen betalar har inget med den enskildes motionsrätt att göra".
Enligt vilket regelverk då? I alla fall inte enligt stadgarna. Och inte enligt lag.

5. HSB Malmö skriver; "För att motionera krävs det att den enskilde medlemmen är medlem".
Varför anser HSB Malmö att man ska betala medlemsavgift om man inte är medlem i HSB Malmö?

Not. HSB Riksförbund skriver på sin webbplats;
http://www.hsb.se/medlemskap/medlemsvillkor/hos-oss-ar-det-du-som-bestammer:
"Att avsluta medlemskapet
Önskar du avsluta ditt medlemskap gör du det skriftligen till oss via brev, fax eller e-post. Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten, det innebär att medlemskapet inte automatiskt avslutas när du säljer lägenheten.
Andelen betalas tillbaka under förutsättning att det inte finns några obetalda medlemsavgifter. Utebliven betalning av årlig medlemsavgift innebär inte att medlemskapet automatiskt avslutas. Vid upprepade fall annulleras ditt medlemskap och eventuella bosparpoäng nollställs.
".

Svar från HSB Malmö på ovanstående fem frågor:

Allt HSB Malmö ville svara på ovanstående fem konkreta frågor var;
Här kommer ett klargörande på dina frågor:

HSB Malmö är en ekonomisk förening. För att vinna inträde blir du medlem och erlägger medlemsavgift och insats. För insatsen (som är 500 kronor om du bor i bostadsrätt och 50 kronor om du tillhör bosparguppen) får du en andel i HSB Malmö.
Den motionsrätt medlemmar har i HSB Malmö följer av föreningens stadgar.

"Klargörande" ??? Av vad ???

Här insåg HSB Malmö att de inte längre kunde argumentera för sin ståndpunkt och i stället blev svaret totalt meningslöst. HSB Malmö ville inte besvara en enda fråga!

FRåGA 7:
Är det brf-stämman som avgör storleken på medlemsavgiften för HSB Malmö?

Svar från HSB Malmö:
Medlemsavgiften i HSB Malmö fastställs av HSB Malmös årsmöte.

Jag förstår inte riktigt frågan men tar den sikte på bostadsrättsföreningen som sådan kan medlemmarna som sagts inte fatta beslut om någon medlemsavgift. Då det gäller HSB Malmö är det HSB Malmös fullmäktige som beslutar om medlemsavgiftens storlek ingen annan.


FRÅGA 8a:
HSB Malmö är ju medlem i bostadsrättsföreningen men betalar ingen avgift, varför?

Svar från HSB Malmö:
En bostadsrättsförening kan inte ta ut medlemsavgift.
De avgifter en bostadsrättsförening normalt har rätt att ta ut av sina medlemmar är:
insats, upplåtelseavgift, pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och årsavgift.


FRÅGA 8b:
Vill gärna ha ett förtydligande av ditt svar med anledning av att det enligt lagen inte finns något förbud att ta ut avgifter för åtgärder som föreningen inte författningsenligt är skyldig att vidta.

Svar från HSB Malmö:
Vilka avgifter en bostadsrättsförening kan ta ut framgår av bostadsrättslagen. Det är insats, årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Vidare är föreningarna oförhindrade att ta ut avgifter för tjänster som inte åligger föreningen enligt BRL. Det kan t.ex. gälla avgifter för användning av tvättstuga eller bastu. Det kan också gälla avgifter för särskilda tjänster, t.ex. inmontering av tvättmaskin eller diskmaskin.

FRÅGA 8c:
Oss veterligen finns inget lagligt förbud att ta ut en medlemsavgift av t.ex. HSB Malmö.
Om detta är fel vill vi få specificerat i vilket vilket lagrum, med paragraf och allt, som skulle förbjuda oss att ta ut en sådan avgift.

Svar från HSB Malmö:
Jag har bett våra jurister titta på din fråga och svaret hittar du nedan:

I lagen om ekonomiska föreningar ges i 2 kap 2 § 5 p en möjlighet att i stadgarna ta ut medlemsavgifter. Medlemsavgifternas syfte i en ekonomisk förening är att bidra till att täcka kostnaderna för föreningens förvaltning, dvs. den löpande verksamheten, jfr Anders Mallméns kommentar till lagen om ekonomiska föreningar, 3:e uppl, s 94.

I bostadsrättslagen finns ingen hänvisning varken i 9 kap 5 § eller i annat lagrum till regleringen i lagen om ekonomiska föreningar om medlemsavgifter.
Enligt 7 kap 14 § bostadsrättslagen uttas en årsavgift för att täcka kostnaderna för föreningens löpande verksamhet. Detta är samma syfte som medlemsavgifterna har i en ekonomisk förening.
Enligt samma lagstadgande står att föreningen i övrigt inte får ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller annan författning. Enligt 9 kap 12 § bostadsrättslagen och 6 kap 6 § lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter, dvs föreningens löpande verksamhet.
För att täcka kostnaderna för den löpande verksamheten uttas en årsavgift. Att därutöver utta en medlemsavgift för samma ändamål går inte enligt förbudet mot att utta särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av denna lag eller annan författning. Dessutom om det skulle gå att ta ut en medlemsavgift, så skulle den behöva uttas av samtliga medlemmar i brf Misteln och inte bara av HSB Malmö. Annars skulle förfarandet strida mot likabehandlingsprincipen.

Däremot finns där inget förbud mot att ta ut avgifter för åtgärder som föreningen inte författningsenligt är skyldig att vidta.
Enligt prop 1990/91:92 s 120 f sägs följande: En utgångspunkt som därvid bör tjäna såväl föreningens som bostadsrättshavarens intressen bäst är, att kostnaderna för föreningens löpande verksamhet får bäras av medlemmarna gemensamt, dvs. utan annan avgiftsdebitering än de nuvarande årsavgifterna. Det gäller framför allt alltså löpande kostnader för drift, kapital och underhåll eller andra föreningskostnader. Vidare bör föreningarna liksom för närvarande vara oförhindrade att ta ut särskilda avgifter för tjänster som inte åligger föreningen enligt BRL. Det kan t.ex. gälla avgifter för användning av tvättstuga eller bastu. Det kan också gälla avgifter för särskilda tjänster, tex. inmontering av tvättmaskin eller diskmaskin.
Med detta stadgande som utgångspunkt har alltså bostadsrättsföreningen inte rätt att utta medlemsavgift av HSB Malmö.


FRÅGA 8d:
Utöver medlemsavgiften på 400 kr/år tar HSB Malmö ut en insats på 500 kr, även för brf:en
Menar HSB Malmö att föreningen HSB Malmö får ta ut en insatsavgift på 500 kr från brf:en, men brf:en får inte ta ut en motsvarande summa från föreningen HSB Malmö, om brf:en beslutar att ta ut en insats av alla juridiska personer i föreningen?
Vad är det som gör denna skillnad mellan två olika föreningar som är medlemmar i varandra?

Vad är det som avgör medlemskapet i HSB Malmö, insatsen eller medlemsavgiften?

Svar från HSB Malmö på ovanstående frågor:
???
HSB Malmös stadgar (sedan 2008, men även sedan minst 1996);
§ 11
Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar,
med de begränsningar som följer av § 12 och § 13.

§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift
med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet
med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.


HSB Malmös fullmäktigestämma har aldrig tidigare beslutat vilken stadgeparagraf, av de två ovanstående (§12 eller §13), som ska gälla för medlemsavgiften!
HSB Malmös styrelse kommer noga undvika att svara på medlemsfrågorna i denna motion - 3a-d, 4c, 6b (5 delfrågor), 8d. Därför är det särskilt viktigt att fullmäktige ställer krav på att frågorna besvaras på stämman.

HSB Malmös styrelse kommer säkert att göra allt som står i deras makt för att försvåra beslutet till denna motion för fullmäktige. På yrkande #1-2 nedan kan HSB Malmö omöjligen göra annat än att rekommendera bifall. Men för yrkande #3 vill HSB Malmö behålla sin kontroll över föreningarna och medlemmarna.
Om HSB Malmö inte vill verka för medlemmarnas bästa och en demokratisk ordning i organisationen är det dock viktigt att fullmäktige ger ett ägardirektiv och ändå bifaller även övriga yrkanden!


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös fullmäktigestämma ska besluta enligt vilka kriterier medlemsavgift ska betalas.
  Och alla kriterier för medlemsavgift ska tydligt framgå av stämmoprotokoll.

  Om t.ex. medlemsavgift ska betalas enligt §12 eller §13 i stadgarna så måste det framgå av HSB Malmös stämmoprotokoll vilket av dessa två alternativ som ska gälla.

 2. Om bostadsrättsföreningen ska debiteras en medlemsavgift så ska detta uttryckligen beslutas av fullmäktige på stämman (under punkten för fastställande av medlemsavgift), och detta beslut ska dessutom föras in tydligt i stämmoprotokollet tillsammans med vilken nivå som ska gälla.

  Så har ej skett tidigare år. Medlemsavgift för brf har debiterats utan beslut om detta och inget har nämnts om detta i stämmoprotokollen (förutom år 2010 i ett tillägg utanför det beslut stämman tog)!

 3. Medlemsavgiften ska inte baseras på antal "lägenheter", som t.o.m. är odefinierat vad som inbegrips i detta.
  Dvs medlemsavgift ska inte debiteras enligt §13 i HSB Malmös stadgar.

 4. HSB Malmö ska besvara ovanstående ej ännu besvarade frågor eftersom de är viktiga för att kunna ta beslut; Fråga 3a-d, 4c, 6b (5 delfrågor), 8d.

  Om inte HSB Malmös styrelse medvetet vill komplicera för fullmäktige så besvarar styrelsen dessa frågor redan i styrelsens svar på denna motion.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen och debitering sker enligt stadgarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Som fullmäktige borde man bli ganska rejält förolämpad över dylika svar från HSB Malmös styrelse. HSB Malmös styrelse kallar fullmäktige för idioter när styrelsen skriver så här!
Styrelsens svar saknar helt relevans för motionen och bemöter inte på något sätt yrkandena.


MOTION #13

Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift

Som tydligt framgår av HSB Malmös stämmoprotokoll så är protokollen ofullständiga och allvarligt felaktiga. Fel beslut har tagits på stämmorna avseende medlemsavgiften och fel debiteringar har sedan gjorts;
Stämmoprotokoll 2008 (§18);
§18 Fastställande av medlemsavgift, dagordningen punkt 16
Ordföranden föredrar styrelsens förslag till medlemsavgift 2008:
 250 kr/brflgh och år
 160 kr/bosparare 26 år och äldre
   50 kr/bosparare övriga

Mimmi Zetterman, HSB Brf Kvadraten, yrkar att rabatten även ska omfatta studenter över 25 år som då också ska få en medlemsavgift om 50 kronor.

Ordföranden ställer styrelsens förslag mot Mimmi Zettermans förslag.
Stämman beslutar efter votering, med rösterna 94 för styrelsens förslag och 61 röster för Mimmi Zettermans förslag, att bifalla styrelsens förslag.

Stämman har således beslutat att medlemsavgiften för 2008 ska vara;
 250 kr/brflgh och år
 160 kr/bosparare 26 år och äldre
   50 kr/bosparare övriga.

Av stämmoprotokollet 2008 framgår inte;
 • om medlemsavgift ska betalas enligt §12 eller §13 i stadgarna.
 • att debitering ska ske per lägenhet, eller vilken typ, och/eller lokal.
 • att brf:en i sig skulle betala någon medlemsavgift.
 • att brf-medlemmars medlemsavgift ska betalas via brf:en.
och inget nämndes med ett ord om detta på stämman.

Not. 1: Notera att det i stämmoprotokollet står att medlemsavgiften ska betalas per "brflgh" (vilket kan lämna öppet för flera tolkningar), men trots detta tog HSB Malmö sig friheten att debitera medlemsavgift även för lokaler/hyresrätter, och inte bara bostadsrättslägenheter!

HSB Malmö debiterade medlemsavgift även för själva brf:en utan stämmobeslut om detta.
Stämmoprotokoll 2009 (§21);
21. Fastställande av medlemsavgift
Claes Caroli förklarar att styrelsen anslutit sig till medlemsutskottets förslag och föreslår sålunda medlemsavgift i enlighet med medlemsutskottets förslag:
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt. över 26 år betalar 200 kr.
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år betalar 100 kr.
Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet.
Jan Olsson, brf Eriksfält, yrkar att de föreslagna medlemsavgifterna ska indexregleras efter förändringar i prisbasbeloppet, varvid prisbasbeloppet 2009 ska vara grund.
Styrelsen tillstyrker yrkandet om indexering.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och medlemsutskottets förslag samt med tillägg för föreslagen indexering.

Av stämmoprotokollet 2009 framgår inte;
 • om medlemsavgift ska betalas enligt §12 eller §13 i stadgarna.
 • att debitering ska ske per lägenhet, eller vilken typ, och/eller lokal.
 • att brf:en i sig skulle betala någon medlemsavgift.
 • att brf-medlemmars medlemsavgift ska betalas via brf:en.
och inget nämndes med ett ord om detta på stämman.

Not. 1: Medlemsutskottets förslag framgår inte eftersom HSB Malmö inte bilagt dessa handlingar.
I stämmoprotokollet 2009 står det bara om detta;
  20. Rapport från medlemsutskottet
  Medlemsutskottets föredragande Ingrid Pettersson, brf Roskilde, rapporterar
  om utskottets arbete och förslag till nya medlemsavgifter.
  Stämman godkänner rapporten.

vilket inte tillför något för någon. Vad stod det i denna rapport? Vad "godkändes"?

Enligt HSB Malmös redovisning i efterskott var följande allt som medlemsutskottet hade att rapportera;
I en rapport från medlemsutskottet konstaterades det att HSB Malmö är bra på att möta medlemmarnas önskemål. Medlemsutskottet lämnade även förslag på ny medlemsavgift enligt följande: 400 kronor per år för boende medlemmar; 200 kronor per år för bosparande medlemmar; 100 kronor per år för bosparande medlemmar under 26 år. Stämman beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt ovanstående förslag. Beslut togs även att indexreglera avgiften enligt prisbasbelopp.

Not. 2: År 2009 framgår det att det är medlem ("Medlem boende i HSB bostadsrätt") som ska betala medlemsavgift, och inte bostadsrätt, lägenhet, lokal eller annat.
Dvs enligt §12 i HSB Malmös stadgar (och inte enligt §13, som HSB Malmö önskar);
§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med
högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
Det innebär att föreningarna feldebiterats 2009 även i detta avseende, förutom det faktum att hänsyn inte då heller togs till indexregleringen baserat på prisbasbeloppet.

Not 3: I stämmoprotokollet 2009 står det;
"Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet".
Detta är fullständigt obegripligt! Det kan tolkas som att först ska varje enskild medlem betala 400 kr/lgh och sedan ska bostadsrättsföreningen också betala 400 kr/lgh!
Det är naturligtvis oacceptabelt att stämmoprotokoll formuleras så här illa!

Not. 4: 2009 var det en diskussion om medlemsavgift skulle betala dubbelt om t.ex. 2 medlemmar bodde i samma lägenhet vilket klargjordes inte var fallet. Därav att det står per "lägenhet".
Stämmoprotokoll 2010 (§21);
21. Fastställande av medlemsavgift.
Matz Svensson förklarar att föreningsstämman 2009 beslutat följande:
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år, betalar 200 kr.
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år, betalar 100 kr.
Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.

Av stämmoprotokollet 2010 framgår inte;
 • om medlemsavgift ska betalas enligt §12 och/eller §13 i stadgarna.
 • att debitering ska ske per lägenhet, eller vilken typ, och/eller lokal.
 • att brf:en i sig skulle betala medlemsavgift var en efterkonstruktion (ej beslut).
 • -------------------------- se not 1 - 3 nedan ------------------------------
och inget nämndes med ett ord om detta på stämman.
Trots detta säger styrelseordförande Claes Caroli sig vara övertygad om att protokollet är korrekt.

Not. 1: År 2010 är första gången - enl. felaktigt stämmoprotokoll - då det protokollförts beslut att bostadsrättsföreningen ska betala in medlemsavgiften för varje medlem i bostadsrättsföreningen ("via").

Not. 2: Med vilken rätt kan HSB Malmö/fullmäktige bestämma att någon annan, än den medlemsavgiften avser, ska betala in denna medlems medlemsavgift?

Not. 3:
År 2009 var beslutet enligt stämmoprotokollet;
Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet.
År 2010 hävdar (enl. stämmorprotokollet) Matz Svensson att samma stämmobeslut skulle ha varit;
Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.
Det som står i protokollet 2010 är därmed en förvanskning av sanningen !!! !!! !!!
HSB Malmö har här lagt till; "betalar via bostadsrättsföreningen" !!!
HSB Malmö lurar fullmäktige !!!
HSB Malmös stadgar (sedan 2008, men även sedan minst 1996);
§ 11
Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar,
med de begränsningar som följer av § 12 och § 13.

§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift
med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet
med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.

Fråga till HSB Malmö:
Bostadsrättsföreningen betalar in - som det fungerat tidigare, även om fullmäktige ej beslutat detta - medlemsavgiften med utgångspunkt från antalet lägenheter i brf:en.
Om medlem går ur HSB Malmö betalar då brf:en mindre i avgift, och i så fall hur mycket ?

Svar från HSB Malmö:
"Medlemsavgiften i HSB Malmö fastställs av HSB Malmös årsmöte. När det gäller beräkningsgrunden för medlemsavgiften har vårt fullmäktige beslutat att anta stadgar som säger att bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö ska betala en medlemsavgift för varje lägenhet. Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening betalar inte egen medlemsavgift.
Detta innebär att bostadsrättsföreningen får betala medlemsavgift även om en medlem väljer att lämna medlemskapet i HSB Malmö. Medlemmen får tillbaka sin andel i HSB Malmö.

HSB Malmös stadgar antogs vid föreningsstämmorna den 18 maj och 26 augusti 2008 och är inregistrerade hos Bolagsverket den 18 december samma år.
I stadgarna § 13 framgår att en bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet
".

KOMMENTARER TILL OVANSTÅENDE SVAR FRÅN HSB MALMÖ:
HSB Malmö skriver;
"I stadgarna § 13 framgår att en bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet".
Nej, det står det definitivt inte alls i stadgarna!!! Det står bara att varje brf ska betala från 0 till 3% av prisbasbeloppet i "medlemsavgift" per lägenhet (och utan att definiera vad som menas med "lägenhet").

I stadgarna från och med 1996 (eller tidigare) och tills idag gäller att medlemsavgift ska betalas enligt;
    a) §12 i stadgarna, dvs per medlem som inte är bostadsrättsförening
OCH/ELLER
    b) §13 i stadgarna, dvs per bostadsrättsförening.

 1. Det står absolut inte i stadgarna vilket av dessa två alternativ som ska gälla (eller om bägge ska gälla). Det kan enligt stadgarna lika gärna vara 0 kr i medlemsavgift för medlem/brf.

  Stadgarna säger alltså inget om ifall medlemsavgift ska betalas per medlem eller per bostadsrättsförening (enligt vad HSB Malmö felaktigt vill hävda).

  Dvs HSB Malmös stadgar uppger enbart - enligt lagen om ekonomiska föreningar - det högsta belopp till vilka medlemsavgifterna får bestämmas!

 2. Det står heller inte i stadgarna hur medlemsavgiften ska betalas in, dvs om medlemsavgiften för "Medlem, som inte är bostadsrättsförening" ska betalas in av medlemmen själv eller via bostadsrättsföreningen.
Med vilken rätt vill då HSB Malmö hävda att medlemsavgift för "Medlem, som inte är bostadsrättsförening" ska fortsätta att betalas in även om denna medlem utträder ur HSB Malmö?
När HSB Malmö svarar;
"HSB Malmös stadgar antogs vid föreningsstämmorna den 18 maj och 26 augusti 2008 och är inregistrerade hos Bolagsverket den 18 december samma år. I stadgarna § 13 framgår att en bostadsrättsförening ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet.".
så undrar man varför HSB Malmö överhuvudtaget tar upp stadgeändringen 2008?
Vilken betydelse skulle detta ha för vad?

HSB Malmös stadgar avseende medlemsavgiften före 2008 (sedan åtminstone 1996);
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.
§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av basbeloppet

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.
§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift
.
är helt identisk med stadgarna efter 2008. Ingen förändring skedde 2008 i stadgarna avseende medlemsavgiften. Därmed är HSB Malmös svar något märkligt!

HSB skriver själv uttryckligen; "Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten"!
Man måste alltså skilja på vem som är medlem och hur medlemsavgift betalas in!

Fullmäktige har enbart behörighet, genom varje enskild brf-styrelse, att bestämma hur avgift (i förekommande fall) för själva bostadsrättsföreningen ska betalas in!
Med vilken rätt anser sig HSB Malmö kunna ta ut medlemsavgift för medlem som utträtt?
Det är inte förenligt med svensk lag och demokratiska rättigheter att tvinga någon att betala en medlemsavgift i en organisation där denne inte är medlem.

Om t.ex. Kalle i Brf Trumman väljer att gå ur HSB Malmö ska Kalle märka att han har 400 kr mer i plånboken varje år än Eva som väljer att fortfarande vara medlem i HSB Malmö.


HSB Malmö har under alla tidigare år således tagit ut en felaktig medlemsavgift, på fel sätt, och det är därför synnerligen viktigt att detta omedelbart upphör.

ALLVARLIGT FELAKTIGA PROTOKOLL - SATT I SYSTEM
Efter den stora mängd fel som förekommit i HSB Malmös stämmoprotokoll, sedan de började kontrolleras 2007, så kan man konstatera att HSB Malmö satt i system att förvanska protokoll. Det har tydligen pågått under så många år att HSB Malmö inte kan hejda sig ens när de nu blivit påkomna.
När det blir så här galet i beslut och stämmoprotokoll som exemplifieras i denna enda punkt i dagordningen, år efter år, så kan man ana hur illa även övriga punkter i dagordningen är protokollförda.
HSB Malmös styrelse måste hålla en avsevärt högre kvalitet på stämmorna och protokollförare!

Inbetalning med tvång!
Att HSB Malmö ser fördelar för sig själva med att medlemsavgiften betalas via brf:en torde stå helt klart för alla, men är det inte medlemmarnas bästa som ska ha företräde i de beslut som tas?
Att medlemsavgiften med tvång betalas via brf:en innebär ingen fördel för den enskilda medlemmen, enbart nackdelar!

HSB Malmö kan inte tilltvinga sig medlemsavgift för enskilda bostadsrättshavare (specielt inte från icke-medlemmar) genom att forcera inbetalning via brf.

Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse inte på något sätt motsätter sig yrkandet i denna motion. Om HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion ens antyder något annat än att medlemmen själv måste vara behörig att bestämma över sin egen medlemsavgift så skulle det visa på ett odemokratiskt tänkande av sensationella mått!

Dessutom skulle HSB Malmös styrelse i sådant fall förespråka lagbrott!


* Jag yrkar att stämman beslutar enligt följande;
 1. HSB Malmö liksom fullmäktige saknar behörighet att bestämma hur enskilda medlemmars medlemsavgift ska betalas in. Det är upp till varje enskild medlem att bestämma, och vill en medlem själv sköta detta kan ingen annan (HSB Malmö/fullmäktige) tvinga medlemmen till något annat.

  Följaktligen ska inte HSB Malmös fullmäktige ta något beslut om ifall brf ska betala in medlemsavgift via bostadsrättsföreningen för föreningens enskilda medlemmar.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Fullmäktige har beslutat om nu gällande stadgar och i dessa framgår hur medlemsavgiften ska debiteras medlemsföreningarna.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Jag har under snart ½ år försökt få HSB Malmös styrelse att förstå HSB Malmös stadgar, men till vilken nytta? Här visar HSB Malmös styrelse med sitt svar att styrelsen fortfarande är helt okunnig om vad stadgarna säger om hur medlemsavgiften ska debiteras.MOTION #13B

Val av kompetent protokollförare

I t.ex. en hockeymatch så byter man ut målvakten eller spelare som inte gör bra ifrån sig. Detta bl.a. eftersom den som inte gör ett bra jobb sänker moralen hos de andra spelarna.
Men i HSB Malmö verkar man göra tvärtom och belönar medarbetare som gör ett dåligt arbete.

Vi kan konstatera från HSB Malmös protokoll 2007 och framåt att de innehåller mängder med direkta fel såväl som luddiga formuleringar som är svårtolkade. Men trots det exceptionellt stora antalet fel och brister i HSB Malmös stämmoprotokoll så utser HSB Malmös styrelse, via sin mötesordförande, fortfarande oftast Bengt Skånhamre som protokollförare.

Vad ger det för signaler? Om du missköter ditt uppdrag tillräckligt mycket så kommer vi att fortsätta anlita dig?

Kan man ha förtroende för protokollförare som nu i så många år visat på ett så tydligt sätt att kvaliteten på arbetet lämnar mycket att önska. Var går gränsen någonstans för att man ska byta ut protokollföraren? Borde inte en gång med dåligt resultat vara mer än tillräckligt?

Denna fråga blir särskilt viktig med tanke på att varken huvudrevisor (nu KPMG) eller lekmannarevisorer i HSB Malmö reagerar på de felaktigt skrivna protokollen, trots att felen och bristerna i flera fall är ganska enkla att upptäcka bara genom en enkel kontroll.

Man kan bara hoppas att HSB Malmös styrelse till denna motion avhåller sig från att ge en allmän utläggning om, och grundkurs i, hur en protokollförare generellt utses i föreningar samt att det finns justerare, och att styrelsen i sin rekommendation att avslå denna motion istället bemöter sakfrågan och problemställningen i motionen.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Som protokollförare på HSB Malmös stämmor utses någon för uppdraget kvalificerad person som tar sitt uppdrag på allvar och som har respekt för fullmäktige och övriga medlemmar.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Det ankommer på ordföranden vid stämman att utse protokollförare.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

HSB Malmös medlemmar är lyckligt lottade som har en styrelse som känner till att stämmoordföranden utser protokollförare.
Men vad har detta med motionens yrkande att göra?


MOTION #14

Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!

HSB Malmös stadgar (sedan 2008, men även sedan minst 1996);
§ 11
Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar,
med de begränsningar som följer av § 12 och § 13.

§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift
med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.

Som det fungerar idag kan inte den enskilda medlemmen styra över sin egen medlemsavgift. Om t.ex. en medlem väljer att avsluta sitt medlemskap i HSB Malmö tvingas medlemmen fortfarande att betala medlemsavgiften, via brf:en!

Varken HSB Malmö eller fullmäktige kan besluta att medlemsavgift till HSB Malmö ska betalas på ett sådant sätt. En medlem måste själv få bestämma över sin medlemsavgift.

HSB skriver själv; "Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten"!
Dvs HSB Malmös fullmäktigestämma kan inte besluta att medlemsavgift ska betalas enligt §13 i stadgarna eftersom medlemskapet med tillhörande medlemsförmåner är kopplat till personer, ej till lgh.

Tvångsavgift!
Att HSB Malmö vill att medlemsavgiften ska betalas via brf:en är enbart för att det då inte spelar någon roll om medlemmar går ur HSB Malmö.
Men det vore helt orimligt om HSB Malmö inte skulle behöva arbeta för att behålla medlemmar bara genom att tilltvinga sig en medlemsavgift även för dem som utträtt ur HSB Malmö.

Not. HSB Malmös stadgar om medlem (enskild/bostadsrättshavare eller brf) som begär utträde;
Medlemmar som lämnar föreningen
Utträde
§ 35
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen.
Om bostadsrättsförening säger upp sig för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen.
En uppsägning ska göras skriftligen och sker med verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett.


Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse inte på något sätt motsätter sig yrkanden i denna motion. Om HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion ens antyder något annat än att medlemmen själv måste vara behörig att bestämma över sin egen medlemsavgift så skulle det visa på ett odemokratiskt tänkande av sensationella mått!

Dessutom skulle HSB Malmös styrelse i sådant fall förespråka lagbrott!


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Varje enskild medlem, även bostadsrättshavare (inte bara bosparare), ska själv få bestämma hur dennes medlemsavgift ska betalas in!

 2. Med avslutat medlemskap i HSB Malmö följer att HSB Malmö inte kan utkräva medlemsavgift för den medlem som gått ur HSB Malmö.
 3. HSB Malmö ska förklara konkret vad som menas med "giltigt beslut" i stadgarnas paragraf 35;
  "Om bostadsrättsförening säger upp sig för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen".

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

När det gäller debitering av medlemsavgift följer det av våra stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Märklig mening. Verkar som styrelsen glömt bort en del av texten i sin mening (precis som i #9B).
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?


MOTION #15

Även 26-åriga medlemmar i HSB Malmö ska betala medlemsavgift

I HSB Malmös stämmoprotokoll 2009 och 2010 står det;
Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år, betalar 200 kr.
Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år, betalar 100 kr.

Varför exkluderas enskilda medlemmar som inte bor i bostadsrätt och är 26 år?

Vilken avgift har HSB Malmö debiterat 26-åringar under de senaste åren?

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Enskilda medlemmar i HSB Malmö ska betala medlemsavgift oavsett ålder.

  År 2009 och 2010 tog stämman inga beslut om medlemsavgift för 26-åringar utan bostadsrätt.

  Det ska framgå av stämmoprotokoll hur mycket medlemmar ska betala i medlemsavgift.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Vad har styrelsens svar med motionens yrkande att göra?
Finns det någon som inte känner till att medlemsavgiften avgörs av fullmäktige?


MOTION #16

HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en

För exakt vilka typer av lägeheter/lokaler ska bostadsrättsföreningen betala "medlemsavgift", enligt HSB Malmö och grundat på vad?
Endast bostadsrätter? Även bostadsrättslokaler? Även hyreslägenhet i brf? Även hyreslokal? Även andra typer av lokaler? Vindsutrymmen? Källarförråd? För städskrubbar?

Exempel på föreningar som betalar medlemsavgift för lokaler och annat:
Brf Beritta Gurris betalar för 81 lägenheter och 3 extra "lägenheter"
Brf Ryttmästaren betalar för 131 lägenheter och 12 lokaler
Brf Almedal betalar för 391 lägenheter och 6 lokaler
Brf Eken betalar för 68 lägenheter och 6 lokaler
Brf Fosiedal betalar för 232 lägenheter och 6 lokaler
Brf Kvadraten betalar för 15 lägenheter och 5 lokaler
Brf Söderkulla betalar för 596 lägenheter och 4 lokaler
Brf Jacob Persgården betalar för 87 och 3 lokaler
Brf Berguven betalar för 304 lägenheter och 2 lokaler
Brf Bärnstenen betalar för 24 lägenheter och 2 lokaler
Brf Kronotorp betalar för 190 lägenheter och 2 lokaler
Brf Ribe betalar för 66 lägenheter och 2 lokaler
Brf Sandstenen betalar för 101 lägenheter och 2 lokaler
Brf Valby betalar för 116 lägenheter och 1 lokal
Brf Kastanjen betalar för 70 lägenheter och 1 lokal
Brf Rådmannen betalar för 27 lägenheter och 1 lokal

HSB Malmös stadgar (sedan 2008, men även sedan minst 1996);
§ 11
Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar,
med de begränsningar som följer av § 12 och § 13.

§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift
med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet
med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.

Enligt vilket stämmoprotokoll för HSB Malmö har det någonsin tidigare tagits beslut att medlemsavgift ska tas ut enligt § 13, så som HSB Malmö hävdar?
Det står bara i stämmoprotokollen som i HSB Malmös stämmoprotokoll 2009;
"Medlem boende i HSB bostadsrätt samt bostadsrättsförening betalar 400 kr/lägenhet".
Aldrig står det i stämmoprotokollen att medlemsavgift ska tas ut enligt §12 o/e §13.

Har hyreslägenheten eller lokalen motionsrätt, eller andra medlemsrättigheter?

HSB skriver själv; "Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten".
Av detta följer att det är uteslutet för HSB att kunna ta ut medlemsavgift för hyreslägenhet, lokal e.dyl.
Förutsättningar saknas alltså för att stämman ens ska kunna besluta att medlemsavgift ska tas ut för hyreslägenhet, lokal, e.dyl.

Dessutom har inte dessa hyreslägenheter, lokaler och liknande som HSB Malmö haft fräckheten att ta ut medlemsavgift för betalat någon insats, och kan således även av denna anledning inte vara "medlemmar"!

I det fall HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion inte tydligt och klart besvarar här ställd fråga om vilken typ av lägenhet/lokal som HSB Malmö på eget bevåg - utan att ens informera om detta - debiterar brf:arna, och varför, så visar det på en total brist på respekt för inte bara fullmäktige utan även för alla övriga medlemmar i HSB Malmö!

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska inte ta ut medlemsavgift för bostadsrättsföreningens lokaler (inkl. bostadsrättslokaler) eller hyreslägenheter i brf:en.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen.
Som upplysning kan nämnas att någon medlemsavgift utgår inte för hyreslägenheter.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Vad har styrelsens svar med motionens yrkande att göra?
Finns det någon som inte känner till att medlemsavgiften avgörs av fullmäktige?

Som upplysning kan nämnas att medlemsavgift ändå uttas av HSB Malmö för hyreslägenheter i vissa av HSB Malmös brf:ar (i alla fall enligt brf:arnas egna årsredovisningar).MOTION #16B

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt

HSB Malmös fullmäktige tog inget beslut på årsstämman 2010 om att medlemsavgift för t.ex. hyreslägenheter eller lokaler skulle tas ut.
Som framgår av tidigare motioner (se bl.a. motion #6) så togs beslut endast om nivån på medlemsavgift för bostadsrättshavare och "enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt" över/under 26 år.

Trots att inget stämmobeslut förekommit om att debitera bostadsrättsföreningarna medlemsavgift för deras hyreslägenheter och lokaler så har HSB Malmö tagit sig friheten att göra detta.

HSB skriver själv; "Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten".
Av detta följer att det är uteslutet för HSB att kunna ta ut medlemsavgift för hyreslägenhet, lokal e.dyl.
Stämman kan alltså inte ens besluta att medlemsavgift ska tas ut för hyreslägenhet, lokal, e.dyl.

Dessutom har inte dessa hyreslägenheter, lokaler och liknande som HSB Malmö haft fräckheten att ta ut medlemsavgift för betalat någon insats, och kan således även av denna anledning inte vara "medlemmar"!

HSB Malmös styrelse kommer här att baka ihop sitt svar på denna motion med de föregående motionerna i en luddig rekommendation att avslå denna motion. När HSB Malmös styrelse klumpar ihop svar på ett sådant sätt är det för att försöka försvåra för fullmäktige att förstå vad motionerna handlar om och för att det inte ska framstå lika tydligt att styrelsens argument (i de fall sådana ens finns, vilket de normalt inte gör) till avslag i praktiken är irrelevanta och osakliga. Men varje gång styrelsen gör detta måste fullmäktige läsa mellan raderna och försöka relatera styrelsens svar till vad motionerna handlar om, i de fall detta låter sig göras.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den brf som kräver återbetalning av HSB Malmös debiterade medlemsavgift för annat än bostadsrätter (hyreslägenhet eller annat) i brf pga att beslut om detta ej togs på årsstämman 2010 ska få tillbaka dessa pengar (400 kr per icke bostadsrätt).

 2. Alternativt yrkande:
  Alla brf:ar får tillbaka den felaktigt debiterade medlemsavgiften som tagits ut efter årsstämman 2010 för hyreslägenheter och lokaler (dvs för allt annat än bostadsrätter).

 3. Alternativt yrkande:
  HSB Malmö ska betala tillbaka den felaktiga/oriktiga medlemsavgift som HSB Malmö tagit ut för för hyreslägenheter och lokaler, etc, sedan första gången detta skedde (när brf:en bildades).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Då det gäller medlemsavgiften har styrelsen följt stämmans beslut.
När det gäller debitering av medlemsavgift följer det av våra stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Återigen ljuger HSB Malmö fullmäktige rakt upp i ansiktet (precis som till motion #9) när HSB Malmö ljuger om att HSB Malmös styrelse följer stämmans beslut.
Styrelsens lögn bevisas av såväl stämmoprotokoll som av inspelning från stämman.


MOTION #17

Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften

Medlemskapet i HSB Malmö ska ska vara avhängigt den årliga medlemsavgiften!

HSB Malmö vill att det ska vara enbart insatsen som bestämmer medlemmens rättigheter i organisationen. HSB Malmö har emellertid ingen som helst grund för detta påstående. Att HSB Malmö önskar att det var enbart insatsen som är avgörande för medlemsrättigheterna beror på att de på detta sätt anser sig ha det fastaste greppet på medlemmarna, och inte minst kan fortsätta ta ut medlemsavgift från dem som inte är medlemmar.

Det finns inget skrivet någonstans att insatsen/depositionen (på 500 kr, eller mindre för vissa av styrelsen priviligierade) på något sätt har att göra med med rättigheterna hörande till medlemskapet i HSB Malmö.

I HSB Malmös stadgar står det om insatsen på 500 kr enbart följande;
Insatser och avgifter till föreningen
§ 10
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).

Om HSB Malmös styrelse i sitt svar på denna motion försöker påverka stämman till att inte ta ett klart och tydligt beslut om att det är medlemsavgiften som är avgörande för medlemmens rättigheter så innebär detta att HSB Malmös styrelse inte ser till medlemmarnas bästa utan enbart är ute efter att försöka hålla medlemmarna och brf:arna i ett järngrepp där medlemmarna ska fråntas sina grundläggande rättigheter.

Fullmäktige måste då tillvarata sina egna och medlemmarnas intressen i stället, och ge det odemokratiska HSB Malmö ett tydligt ägardirektiv.


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Medlemskap i HSB Malmö, med tillhörande medlemsrättigheter, avgörs av den årliga medlemsavgiften, och inget annat odefinierat!

 2. Alternativt yrkande:
  Medlemskap i HSB Malmö, med tillhörande medlemsrättigheter, avgörs av den årliga medlemsavgiften i kombination med insatsen (om insats ej avvecklats).

  Detta måste fastställas så att alla vet vad som gäller.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Hur medlemskap kan vinnas i HSB Malmö och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av detta framgår av föreningens stadgar.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Här försöker HSB Malmös styrelse i sitt korta svar lura fullmäktige att tro att villkoren för medlemsskapet enligt mina yrkanden framgår av HSB Malmös stadgar.
Det är förvånande att HSB Malmös styrelse vågar ljuga så här flagrant när varje medlem själv enkelt kan se att det styrelsen säger här inte är annat än en ren lögn!
Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra.


MOTION #18

Redovisning av medlemmarnas insats

Jag har ställt några frågor till VD Michael Carlsson om insatsen;
Jag har läst igenom årsredovisningen från föregående år väldigt noga men jag har inte lyckats hitta HSB Malmös redovisning av medlemmarnas insats på 500 kr.
Jag förmodar att dessa pengar inte bara försvunnit utan att de bara är inbakade i någon annan post i redovisningen.

1. Kan du tipsa mig var jag hittar insatsen i årsredovisningen?
2. Hur används denna insats?
3. Kommer redovisningen av insatsen att förtydligas i kommande årsredovisning?

Svar från Michael;
Insatsen eller mer korrekt andelen redovisas i balansräkningen på sidan 37, överst så ser du under eget kapital och skulder andelskapitalet.
Det är tydligt redovisat och kapitalet används för att finansiera verksamheten.
Medlemmarnas insatser är alltså inte öronmärkt för medlemmarna (eller något annat). Tydligt redovisat?

Mitt svar;
Vad gäller insatsen så är det enbart i årsredovisningen som denna deposition kallas för "andel".
Det är lite förvirrande när insatsen byter namn till andel i årsredovisningen men jag var inne på att det skulle kunna vara posten "Andelskapital" i balansräkningen som avsåg insatsen.
Dock sorterade jag bort denna post eftersom den inte överensstämmer med varken ökning av antalet medlemmar eller totala antalet medlemmar.

Det står i årsredovisningen 2009 att mellan 2008 och 2009 så ökade (nettoökning) antalet medlemmar med 479 stycken.
Dock ökade siffran för posten "Andelskapital" med 142 000 kr under samma period, vilket bara ger en ökning med 284 medlemmar (baserat på insats med 500 kr/medlem).
Ett räknefel i årsredovisningen eller finns det någon annan naturlig förklaring till denna differens?

Posten "Andelskapital" är 2009 = 26.956 mkr. Det ger i sig 53.912 medlemmar, vilket heller inte stämmer med uppgivet antal medlemmar 2009 på 43.157 stycken (vilket ger 21.578.500 kr).

Svar från Michael;
Förklaringen för 2009 är att bosparare betalar en lägre andel.
I summan för posten "andelskapital" ingår förutom bosparare, bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare även HSB Riksförbunds andel.

Jag hänger inte med;
De 42.678 medlemmarna 2008 inbegriper bostadsrättsinnehavare (x st), bostadsrättsföreningar (261 st) och bosparare (y st).
De 43.157 medlemmarna 2009 inbegriper bostadsrättsinnehavare (x st), bostadsrättsföreningar (258 st) och bosparare (y st).

Antalet bosparare ("y") ligger väl också på samma nivå under dessa två år, dvs drygt 6.000, varav ca 4.600 med bosparkonto?
HSB Riksförbunds andel (500 kr?) har väl inte heller förändrats mellan dessa två år?

HSB Malmö informerar inte någonstans hur stor insats bospararna betalar, är det 50 kr?

Enda sättet att kunna kontrollera om posten andelskapital stämmer är om man vet hur många som var bosparare av de 42.678 medlemmarna 2008 och hur många bosparare det var av de 43.157 medlemmarna 2009 (nämns ej i årsredovisning), och man vet hur stor insats bospararna betalar.
Har du kanske dessa siffror?
Antalet medlemmar (bostadsrättshavare, brf:ar, HSB Riksförbund och bosparare) har ökat med 479 st mellan 2008 och 2009. Om alla dessa 479 medlemmar betalat en insats på 500 kr ger detta en ökning av insatsen på 239.500 kr. Men insatsen i årsredovisningen har bara ökat med 142.000 kr under denna period. Det tycks vara en väldigt stor del av de 479 nya medlemmarna 2009 som betalat en mindre insats än den i stadgarna fastställda insatsen på 500 kr. Men det kan inte vara bosparare eftersom de minskat i antal mellan 2008 och 2009. Så vad är det då för "spök-medlemmar" som betalat vilken insats?

Svar från Michael;
2008-12-31 var antalet bosparare 6 383st och 2009-12-31 var det 6 367.
Summan ingår i det totala antalet medlemmar som finns i årsredovisningen och även nedan i din uppställning.

Insatsen/andelen är 50:- för bosparare.

Andelskapitalet som finns i årsredovisningen är "kontoställningen" per 31/12, dvs. det kan finnas återbetalningar som inte är ekonomiskt reglerade per bokslutsdagen.

Medlemsavgiften är en av våra intäkter och finns således i resultaträkningen under rubriken nettoomsättning (ÅR 2009, sid 35).

Tar emot din synpunkt om att specificera medlemsavgiften, men som jag svarat tidigare så är det alltid en avvägning om detaljnivå.
Notera att VD här svarar på frågor, i motsats till HSB Malmös styrelse/Bengt Skånhamre.

Jag kompletterar med ytterliggare frågor i oklara punkter;
Jag tänkte ev. peta in en motion om att medlemsavgiften skulle presenteras i årsredovisningen, därav mina frågor, och motionstiden går ju ut om bara ett par dagar. Det kanske är fler än jag som skulle finna detta intressant.

Jag har full förståelse för att det alltid måste finnas en avvägning på detaljnivå. Problemet är att om man skulle samla ett tusen av Sveriges kunnigaste experter på att läsa årsredovisningar så skulle dessa tillsammans i praktiken inte få ut någonting av HSB Malmös årsredovisning. Dvs det är alldeles för låg detaljnivå. Det är ju en årsredovisning som ska godkännas av fullmäktige och personligen har jag alltid tyckt det vara ett märkligt fenomen att godkänna något som absolut inte en enda av "godkännarna" förstår något som helst av.

Du ser ju själv hur det fungerar under punkten för godkännande av styrelsens årsredovisning. Det är alltifrån 0-2 personer av de 333 fullmäktige som har någon fråga. Hur ska man kunna fråga på något som precis lika gärna kunde varit skrivet på hebreiska?

Så jag tror att en kraftigt utökad detaljnivå på årsredovisningen bara skulle göra gott för engagemanget bland HSB Malmös fullmäktige och medlemmar. Även om jag förstår att det kan vara lite jobbigt att få frågor på redovisningen.

Så du menar att posten "Medlem och marknad" är samma som "Medlemsavgiften"?
Hade det då inte varit bättre om denna post rubricerats "Medlemsavgift"?
Eller posten "Medlem och marknad" innehåller mer än medlemsavgiften, vad i så fall?
Hur mycket av de 30 418 kronorna 2009 (och 31.483 kronorna 2008) är själva medlemsavgiften?
År 2008 höjdes medlemsavgiften kraftigt (från 250 till 400 för bostadsrättshavare, etc), måste det då inte få någon form av effekt i redovisningen? Summan för medlemsavgiften måste väl öka i redovisningen i stället för att minska efter att denna kraftiga höjning gjordes 2008?

Svar från Michael;

I medlem och marknad ingår medlemsavgift, intäkter för kurser, juridik, bobutik och Turning Torso Meetings. Medlemsavgiften var 2008 (8 475 300) och 2009 (13 397 508).Följande är hämtat från årsredovisningarna (andelskapital & förändring + "Medlem" i TSEK);
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  
"Andelskapital"   26 956 26 814 26 681 26 650 26 512 26 804 26 669 26 553  
"Förändring andelskapital"   143 133 31 138 106 135 116 183  
                     
Medlemmar, enskilda 43106 42 899 42 417 41 766 41 103 40 569 40 493 40 426 Fel i redov.  
Medlemmar, brf 258 258 261 262 256 260 271 272 Fel i redov.  
Medlemmar, totalt   43 157 42 678 42 028 41 359 40 829 40 764 40 698 ???  
Medlemmar, förändring   +479 +650 +669 +530 +65 +66 ??? ???  
                     
"Bosparande medlem"   6 367 6 383
6 070?
Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg.  
"Boende medlem"   37 000 37 000 Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg. Ej uppg.  
                     
Medlem & marknad   30418 31483              
Medlem     43121 44943            
Medlem & info       46629 28262 44227        
Medlemsverksamhet           8578 8340 8834 8881  
Man kan se att antalet bosparare minskat mellan 2008 och 2009 och endast en liten ökning av medlemmar totalt (479 st.) medan det är en markant ökning 2008-2009 av "andelskapital" i redovisningen.

Notera att precis som antalet medlemmar uppges med olika värden för ett och samma år så uppges även olika uppgifter för antalet bosparare.

I årsredovisningen 2008 skriver HSB Malmö;
BOSPARANDE MEDLEMMAR
6 070 av våra medlemmar är bosparare och innehar ingen egen bostadsrätt.
Senaste budet är att bospararna 2008 var 6.383 (enl. VD). Varför olika siffror? Vad gäller egentligen?

Den 28 januari 2011 skriver HSB Malmö på hemsidan;
2009-12-31 fanns det 6 367 bosparare vilket innebär 22 fullmäktigeledamöter och lika många suppleanter.
Har HSB Malmö ingen aktuellare information än drygt ett år tillbaka? (Not. Bara 5 suppleanter finns.)

I en och samma årsredovisning uppgavs - för samma år - tre olika nivåer för antalet medlemmar.

I den av huvudrevisorn (Olof Andersson, KPMG) granskade delårsrapporten 2010 står det;
ÄGARFÖRHÅLLANDE/MEDLEMMAR
HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs med en andel vardera av 258 (258) bostadsrättsföreningar och 43 106 (42 899) enskilda medlemmar.
Detta är en ökning med 207 (43) enskilda medlemmar och oförändrat antal 0 (3) bostadsrättsföreningar.
Nettoförändringen utgör således 207 medlemmar jämfört med 31 december 2009.
En nettoökning med 43 medlemmar 2008? Enligt vilka siffror då? Inte de som uppgivits i alla fall.

I delårsrapporten 2009 står det;
ÄGARFÖRHÅLLANDE / MEDLEMMAR
HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs med en andel vardera av 258 (261) bostadsrättsföreningar och 42 460 (42 417) enskilda medlemmar. Detta är en ökning med 43 (484) enskilda medlemmar och en minskning med 3 (0) bostadsrättsföreningar.
Nettoförändringen utgör således 40 medlemmar jämfört med 31 december 2008.


Det verkar som det är väldigt stor diskrepens mellan förändring i "andelstal" och antal medlemmar!
Om man i tabellen ovan för varje år följer årets förändring av antal medlemmar och jämför hur "andelskapitalet" förändrats samma år så ser man mycket underliga avvikelser. Varför?

Märkligt att antalet medlemmar ökar såpass mycket trots att antalet brf:ar minskat stadigt, och även antalet bosparare minskar. Vad är det för "spök-medlemmar" som kommer in?

Notera att HSB Malmö inte vill särskilja de olika typerna av medlemmar åt (bosparare, HSB Riksförbund, etc) utan bara föser ihop alla under rubriken "Medlemmar enskilda". Man kan fråga sig varför HSB Malmö är så ovillig att redovisa antalet medlemmar i de olika kategorierna. Dessutom kan man notera att HSB Malmös redovisningar innehåller fel och man uppger olika uppgifter för samma år (vad gör revisorerna?).

Not. Sedan 2005 har posten "Medlemsverksamhet" (där eventuellt medlemsavgiften ingår) ändrat namn varje år; från "Medlemsverksamhet" till "Medlem och information" till "Medlem" till "Medlem och Marknad". Ska bli spännande att se vad posten kommer att kallas i årsredovisningen för 2010.

Ett frågetecken som uppstår när man läser årsredovisningarna är varför samma post i årsredovisningen får en annan summa för samma år när den byter namn, utan förklaring till detta (tex. "Medlem och information"/"Medlem" som för år 2007 uppges med både summan 46.629 och 44.943 samt "Medlem"/"Medlem och Marknad" som för år 2008 uppges med både summan 43.121 och 31.483).

Det är märkligt att efter stämmobeslutet 2009 att höja medlemsavgiften kraftigt (från 250 kr/år till 400 kr/år för bostadsrättshavare) så syns inte denna ökning i redovisningen.

Kan de förvirrande sifrorna för insats, medlemsavgift & antal medlemmar (som dessutom ofta varierar i nivå i de olika ställen som de redovisas) ha något att göra med att HSB Malmös medlemsregister ej är korrekt?
Se bilaga till denna motion.

Det är kanske dags att väcka revisorerna i HSB Malmö ur sin djupa dvala, för de tycks släppa igenom precis vilka fel som helst. Olof Andersson (auktoriserad revisor) från KPMG AB måste börja göra skäl för sitt arvode, men även de två lekmannarevisorerna måste verka för att siffrorna stämmer lite bättre i redovisningen.


* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska särredovisas i årsredovisning och delårsrapport hur mycket pengar som totalt består av medlemmarnas insatser per medlemskategori.

 2. Även HSB Riksförbunds insats ska redovisas i årsredovisningen.
 3. HSB Malmö ska i årsredovisningen presentera hur många bosparare det finns.
  Såväl bosparare boende i HSB bostadsrätt som bosparare utan HSB-bostadsrätt.

  Även för tidigare år (sedan år 2000).

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Jag undrar om fullmäktige blir mycket imponerade av HSB Malmös stora kunskap och vilja att upplysa fullmäktige om att HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
Men vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra? Det jag yrkar om framgår ej!
Styrelsen svar här är identiskt med styrelsens svar till motion #11.


Hur många medlemmar har HSB Malmö?

Bilaga till motion #18 om medlemmarnas insats

I SkD kunde man 2008-09-16 ("HSB ser över register med döda själar") läsa att Datainspektionen tillfrågat HSB Malmö om korrektheten i HSB Malmös register;
Kan ni ha avlidna som medlemmar?
Börje Nilsson svarar att en avliden person inte automatiskt avregistreras efter anmälan.
- Av det enkla skälet att vi inte vet. En medlem avregistreras efter anmälan.
När någon avlider går bostadsrätten vanligen till make/maka eller ett dödsbo, och dödsbon registreras inte som medlemmar, men "glömmer" ofta avregistrera den avlidne som HSB-medlem.
- Dessutom har vi många fristående medlemmar, folk som sålt sin bostadsrätt stannar ofta kvar, bland annat för att behålla HSB:s hemförsäkring.

Arvsskifte tar tid
Vissa föreningar sköter administrationen själv, som Misteln, och ska skicka kopia av nya köpeavtal till HSB Malmö.
Enligt Börje Nilsson glömmer vissa att göra det, eller så "missar" HSB, därför ses rutinerna för medlemsregister över.
Enligt Sofie Kjellin, förbundsjurist på riks-HSB är stadgarna tydliga.
- Vi samlar inte på döda själar, men skannar inte automatiskt av om en medlem avlider, det måste meddelas och det kan ta sin tid, där är en förklaring. Ett arvsskifte tar tid, enligt stadgarna kan ett dödsbo ha bostadsrätten i två år och då finns ingen ny ägare att registrera.

Kan vara mycket stora avvikelser i HSB Malmös register
Det kan vara så mycket som 15 %, eller kanske t.o.m. ännu mer fel, i HSB Malmös medlemsregister.

Inte bara döda själar...
Det handlar inte bara om "döda själar". Det handlar även om alla dem som sedan länge flyttat från sin HSB-bostadsrätt, men fortfarande är i livet. I HSB:s register stannar alla kvar som medlemmar till dess att medlemmen själv avanmäler sitt medlemskap (och kanske inte ens då avförs man från HSB:s register).

Felaktiga registeruppgifter
Sedan kan man tycka att det är märkligt att HSB:s register inte uppdateras när en ny medlem flyttar in i den bostadsrätt där den f.d. medlemmen flyttat ut från. Det kan alltså stå två (eller fler) av varandra oberoende medlemmar på samma adress i HSB Malmös register. Ingen som finner detta underligt?

HSB Malmö vill inte ta något ansvar
Att som ursäkt för att medlemsregistret är fel så håller det inte att göra som HSB Malmö och svara;
Av det enkla skälet att vi inte vet. En medlem avregistreras efter anmälan.
HSB Malmö vill alltid gärna skjuta över allt ansvar på andra. Själv vill HSB Malmö inte ta ansvar för något.
Men vad HSB Malmö än säger så är det enligt lagen HSB Malmö som är ansvarig för detta medlemsregister. Det ligger alltså enligt lagen i HSB Malmös ansvar att "veta". Det är inte varken medlemmens ansvar eller brf:ens ansvar att upprätthålla ett korrekt register för HSB Malmö, enligt PUL (personuppgiftslagen).

Medlem pga hemförsäkring???
Att man stannar kvar som medlem för att behålla sin hemförsäkring faller på sin egen orimlighet. Det fungerar inte så. Man kan inte ha en hemförsäkring för en bostadsrätt och tro att den gäller för t.ex. den villa eller hyreslägenhet som man flyttat till på en helt annan adress.

Tydliga stadgar?
Förbundsjurist Sofie Kjellin på HSB Riksförbund säger att stadgarna är "tydliga".
Vilka stadgar är det som är tydliga? Och i vilket sammanhang då?

Sanningen är i stället att stadgarna i denna fråga är minst lika otydliga som i det mesta annat som står i stadgarna. Sofie Kjellins svar känns synnerligen oärligt. Det är inte bra att HSB gör de fel som de gör, men det är avsevärt värre när man försöker förringa eller förneka de fel som begås. Detta genom dylika osanningar. Det finns inget i varken HSB Malmös stadgar eller brf:arnas stadgar om detta.

Vem har fått info om vad de av HSB Malmö registrerade medlemsuppgifterna används till?
Så här skriver Datainspektionen;
Ni måste informera medlemmarna om vilka uppgifter som ska registreras och hur de kommer att användas. Medlemmarna måste exempelvis i förväg få veta om uppgifterna ska lämnas ut för direktreklam. Informationen till medlemmarna ska normalt lämnas i samband med att medlemsuppgifterna hämtas in. Det kan till exempel vara en bra idé att ta med sådan information på föreningens anmälningsblanketter.
Det är föreningens styrelse som ansvarar för att medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt som överensstämmer med personuppgiftslagen.

Klandervärd stämma
Utöver detta så har HSB Malmö begått ännu ett allvarligt misstag!
I SkD står det;
Börje Nilsson, chef för medlemsbiten hos HSB Malmö säger till Skånskan att detta var uppe på HSB Malmös extra stämma nyligen.
- Vi har ett stämmobeslut att se över medlemsregistret och det är klart inom tre-fyra veckor.
Sedan hände ingenting, inte ens idag, tre år senare. Stämman fattade beslutet att styrelsen skulle informera om vad som gjorts, men styrelsen brydde sig inte.

Det Börje sa här var i sig korrekt. Problemet var bara att stämman tog ett beslut i en fråga som inte fanns på dagordningen och i en motion som inte ens handlade om detta.
Motionens yrkande tog stämman emellertid inget beslut om. Hur kan det bli så här fel?
Mötesordföranden (Engstrand) på denna oprofessionellt skötta stämma verkade mest vara frånvarande på stämman, där han inte reagerade på något.


Se även; DI stoppar HSB från att sprida uppgifter om medlemmar
(http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3309)

HSB Malmö säger; "... därför ses rutinerna för medlemsregister över". Hur förändrades rutinerna?Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

MOTION #19

Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition

HSB:s depositionsavgift (500/50 kr) för såväl enskilda medlemmar som brf:ar är ur tiden och det finns ingen som kan förklara meningen med denna mer än att HSB en gång i tiden utnyttjat medlemmar och föreningar med denna deposition, utan att någon ifrågasatt detta.

Medlemsavgiften ska vara det enda sätt som medlemmarna bidrar ekonomiskt till organisationen, i övrigt ska verksamheten finansiera sig själv på en konkurrensutsatt marknad i en marknadsekonomi, och det finns inget skäl för att komplettera medlemsavgiften med ett lån till HSB Malmö som bara komplicerar rutinerna och administrationen samt inblicken i redovisningen.

Medlemsavgiften ska användas för medlemmarnas bästa och den ska inte kompletteras med en insats/deposition som används till annat.

Notera också att det finns inget som säger att medlemsavgiften är de enda pengar som ska gå tillbaka till medlemmarna, tvärtom!

Genom att ta bort insatsen sparar man tid och arbete för medlemmarna och minskar samtidigt administrationen i HSB Malmö samt ökar möjligheten till kontroll & insyn i redovisningen.

Eftersom insatsen glöms bort av många och den, med dagens rutiner, bara återbetalas vid utträde ur HSB Malmö så innebär detta att säkert väldigt många insatser bara ligger kvar och skvalpar i systemet. Det är inte rätt mot dem som glömt bort att begära utträde eller pga av dödsfall/andra anledningar inte begärt utträde.

En annan fördel med återbetalningen skulle vara att medlemsregistret för HSB Malmö uppdateras och blir mer förenligt med verkligheten.


Som en konsekvens av att insatsen tas bort måste också HSB Malmös stadgar anpassas efter detta;
Medlemmar som lämnar föreningen
Återbetalning av medlemsinsats
§ 34
Medlem, som avgått ur föreningen, återfår vid avgången inbetalda insatser i överensstämmelse med reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen.
och;
Insatser och avgifter till föreningen
§ 10
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).

Notera att det finns inget i stadgar eller annanstans som säger att insatsen kan ses som andel i föreningen!

Tyvärr kan man förutsätta att HSB Malmös styrelse inte kommer att verka i medlemmarnas intresse här utan att HSB Malmö på diverse osakliga grunder vill behålla insatsen. Men fullmäktige måste se till sina medlemmars bästa. När detta dessutom sammanfaller med vad som är bra för HSB Malmö - trots en uppenbar förlust av kapital - så är det viktigt att fullmäktige verkar för föreningarnas bästa och bifaller nedanstående förslag.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kravet på insats/deposition, som idag betalas till HSB Malmö vid inträde i föreningen, tas bort;
  - för brf, och/eller
  - för enskild medlem; bostadsrättshavare/bosparare

 2. Alla brf:arnas insatser betalas tillbaka till bostadsrättsföreningarna i HSB Malmö.

 3. Alla medlemsinsatser betalas tillbaka till övriga medlemmar (dvs ej brf) i HSB Malmö.

  Ovanstående tre yrkanden innebär att HSB Malmös stadgar om insats först måste förändras.

 4. Alternativt yrkande:
  Om stämman skulle anse att återbetalning av depositionen enligt yrkande #3 inte är fullt ut ekonomiskt genomförbart just nu ska medlemmar med t.ex. 10 års medlemskap betraktas som "hedersmedlemmar" i HSB Malmö och få tillbaka erlagd deposition per automatik.
  HSB Malmös stadgar justeras efter detta.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

HSB Malmö är en ekonomisk förening som bygger på medlemskap.
För att bli medlem i HSB Malmö måste man betala en insats (ofta benämnd andel) som ger ett andelsbevis.
Enligt föreningens stadgar ska varje medlem betala en insats om femhundra (500) kronor.
Undantag utgör medlemmar som endast bosparar och inte bor i en bostadsrätt. I dessa fall förskotteras en del av insatsen. Detta belopp uppgår till 50 kronor. Resterande 450 kronor av insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran då bosparande medlem blir ägare till en HSB bostadsrätt.
Andelsbeviset utvisar att man är delägare i den ekonomiska föreningen HSB Malmö, och insatsen återbetalas när medlemmen lämnar medlemskapet i HSB.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra.

Dessutom ljuger HSB Malmös styrelse här flagrant om medlemsavgiften för bosparare.
1. Det står inget i HSB Malmös stadgar om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
2. Det finns inget stämmobeslut om att medlemsavgiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
3. Det finns ingen information någonstans från HSB Malmös styrelse att HSB Malmös styrelse tagit sig friheten (sedan 30 år tillbaka) att bryta mot stadgar och stämmobeslut och endast "förskottera" 50 kr från bospararna.

4. HSB malmö påstår att insatsen är avgörande för medlemskapet.
5. Bospararna har inte betalat stadgeenlig insats, och ingen stämma har beslutat annan avgift (vilket varken styrelse eller stämma har rätt att besluta om ändå eftersom det är stadgarna som styr över såväl styrelsebeslut som stämmobeslut).
6. Det står i HSB Malmös stadgar; "Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran". Det står inte att del av insatsbeloppet kan krävas in, utan det handlar om allt eller inget, enligt stadgarna.
7. Om bospararna skulle tillåtas att bara betala 50 kr, där resterande 450 kr ska betalas "vid anfordran" (som i övrigt bevisligen aldrig anfordras) så skulle detta vara en flagrant och allvarlig särbehandling i strid med likhetsprincipen/generalklausulen, där en grupp medlemmar missgynnas till fördel för en annan grupp.


Vad är "andelsbevis", hur ser detta ut och vem har fått ett dylikt?


MOTION #20

Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem

På något sätt har frågan om insatsen halkat bort/aldrig kommit med i dagordningen för HSB Malmös stämmor. HSB Malmö har tydligen tyckt att fullmäktige inte skulle ha någon beslutanderätt om insatsen.

I HSB Malmös stadgar står det;
Insatser och avgifter till föreningen
§ 10
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
Dvs det står inget i stadgarna om att bosparare har speciella privilegier i sitt medlemskap och därför kan betala en lägre insats än övriga medlemmar. Alla medlemmar ska betala lika mycket i insats, enligt stadgar!

Naturligtvis måste HSB Malmös stadgar följas även av HSB Malmö. HSB Malmö står inte över lag och stadgar.

Bosparare i HSB Malmö är ej medlemmar i HSB Malmö
Ovanstående stadgar innebär att alla de som inte betalat in 500 kr i insats ej är fullvärdiga medlemmar.
Av detta följer också att i det fall att HSB Malmö, utan saklig grund, vill fortsätta hävda att insatsen är allena avgörande för medlemmens rättigheter så har bospararna inga medlemsrättigheter i HSB Malmö!
Och bospararna har saknat alla medlemsrättigheter ända sedan 1982! Se motion #21.

Det finns några få HSB-regioner där annan insats tas ut för bosparare än för övriga medlemmar, t.ex. HSB Mitt;
  Stadgar för HSB Mitt;
  Insatser och avgifter till föreningen
  § 9
  Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor.
  För medlem som tillhör bospargruppen är insatsen femtio (50) kronor.
  Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
  HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).

I HSB Mitt är alltså bospararna medlemmar i HSB Mitt eftersom stadgarna anpassats för detta.

Denna motion är naturligtvis avhängig fullmäktiges beslut i tidigare motion om att ta bort insatsen.
Risken är naturligtvis överhängande att HSB Malmös styrelse kommer att försöka ge ett allmänt och ej konkret svar i klump på alla motioner om insatsen, men jag hoppas att fullmäktige i sådant fall inte accepterar ett dylikt försök att försvåra besluten för motionerna om insatsen.

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Insatsen ska vara enhetlig för alla medlemmar i HSB Malmö, precis som den är i nästan alla andra HSB-regioner, och i enlighet med vad aktuella stadgar i HSB Malmö uppger.

 2. Varje ny medlem i HSB Malmö måste betala 500 kr i insats enligt stadgarna (i annat fall saknar de alla medlemsrättigheter), fram till dess att stadgarna ev. ändras.

  Dvs HSB Malmö ska börja följa de stadgar som gäller för HSB Malmö sedan 1982 !

  En möjlighet är att framöver ändra HSB Malmös stadgar, där dessa stadgar kompletteras med ev. avvikelser från kravet att medlem ska betala insats med den enligt stadgarna gällande nivån på 500 kr.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011

Föreningslagen innehåller inga regler om när medlemsinsatserna skall betalas. Det regleras istället i stadgarna. I HSB Malmös stadgar anges det att betalning ska ske vid anfordran. Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran och medlem boende i bostadsrätt erlägger full andel 500 kronor.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra.

Dessutom ljuger HSB Malmös styrelse här flagrant om medlemsavgiften för bosparare.
OBS!!! HSB Malmös styrelse har vid förfrågan om detta inte kunnat uppvisa något stämmobeslut för det som HSB Malmös styrelse vill hävda här; "Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran". När skulle detta ha skett? Upp till bevis!

1. Det står inget i HSB Malmös stadgar om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
2. Det finns inget stämmobeslut om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
3. Det finns ingen information någonstans från HSB Malmös styrelse att HSB Malmös styrelse tagit sig friheten (sedan 30 år tillbaka) att bryta mot stadgar och stämmobeslut och endast "förskottera" 50 kr från bospararna.


MOTION #21

De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!

HSB Malmös styrelse upprepade i ett svar till en motion år 2009 följande;
I HSB Malmös stadgar, registrerade av Bolagsverket den 18 december 2008, framgår det av § 10 att "Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran". Då det gäller andelens storlek beslutade HSB Malmö 1982 att denna skulle höjas från tidigare 50 kronor till 500 kronor. Ökningen, 450 kronor, fick medlemmar med bostadsrätt erlägga under nio år.

Dåvarande styrelse fann vid tidpunkten för stadgeändringen 1982, att andelen för medlemmar utan bostadsrätt även fortsättningsvis kan vara 50 kronor.
Detta skulle då tolkats som att HSB Malmö kunde avvakta med att kräva betalning upp till full andel till dess att medlemmen köpt en bostadsrätt i HSB.

STYRELSEN KAN INTE STÄLLA SIG ÖVER VARKEN STÄMMOBESLUT ELLER STADGAR!
Men en styrelse har ingen befogenhet att frångå stämmans beslut att medlemmar ska betala 500 kr i insats. HSB Malmös styrelse kan inte ställa sig över stämman och på eget bevåg reducera insatsen för en viss grupp av medlemmar, i strid med stadgarna. Och stämman kan i sin tur inte ställa sig över stadgarna!

Beslut om att sänka insatsen för en viss grupp av medlemmar måste tas av fullmäktige genom att stadgarna ändras. Beslutet blir sedan (enligt Lagen om Ekonomiska Föreningar, § 14) giltigt om det fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande (eller den större majoritet som krävs enligt 15 §, LEF, alternativt på en stämma om samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet). Så har ej skett! Stadgarna styr och därför måste bospararna betala 500 kr i insats.

I praktiken innebär detta rent juridiskt att medlem utan bostadsrätt, som sedan 1982 bara betalat 50 kr i insats, omedelbart måste komplettera med 450 kr + ränta (sedan 1982), i det fall de vill fortsätta... eller rättare sagt bli medlemmar. Bosparare som ej bor i brf är idag inte medlemmar i HSB Malmö.

Bosparare saknar behörighet till årsstämman 2011
Detta innebär också - om inte stadgarna ändras innan årsstämman 2011 eller bospararna kompletterat insatsen med 450 kr + ränta till årsstämman 2011 - att bospararna enligt lag saknar yttrande- och rösträtt på HSB Malmös årsstämma 2011. Bospararna saknar också motionsrätt, då de ej var medlemmar innan motionstidens utgång.
Se bilaga till denna motion.
Får bospararna ens komma in på stämman ("§ 15 Föreningsstämman är öppen för alla medlemmar")?

HSB Malmö tappar 6 000 medlemmar på ett bräde
Slutligen så innebär detta att HSB Malmös årsredovisning 2011 bl.a. måste presentera en siffra för medlemsantalet som är exkluderat antalet bosparare (runt 6 000 st), som inte är behöriga medlemmar.

Yrkandet i denna motion är avhängig stämmans beslut i tidigare motion om att ta bort insatsen.
I det fall att stämman till tidigare motion bestämt att insatsen inte ska tas bort har fullmäktigestämman ingen annan möjlighet än att bifalla denna motion, eftersom stämman i annat fall skulle besluta att begå lagbrott (ett beslut som styrelsen då i sin tur saknar behörighet att efterfölja).

* Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De som betalat in mindre för insatsen än de stadgade 500 kronorna måste betala in mellanskillnaden eftersom de annars saknar alla medlemsrättigheter till dess att stadgar ev. ändras eller kravet i stadgarna på insats tas bort helt.

  HSB Malmö ska omedelbart kräva "medlemmar" (bosparare) i HSB Malmö som inte erlagt full insats att komplettera insatsen så att den uppgår till de stadgeenliga 500 kronorna.

 2. Belopp ska inbetalas tillsammans med ränta från dagen för inträdet.

Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

SVAR FRÅN HSB MALMÖS STYRELSE 2011 - IDENTISKT MED SVAR TILL FG MOTION

Föreningslagen innehåller inga regler om när medlemsinsatserna skall betalas. Det regleras istället i stadgarna. I HSB Malmös stadgar anges det att betalning ska ske vid anfordran. Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran.
Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att den ska avslås.
Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR

Styrelsens svar (identiskt med det till motion #20) har inget med motionens yrkanden att göra.

Dessutom ljuger HSB Malmös styrelse här flagrant om medlemsavgiften för bosparare.
OBS!!! HSB Malmös styrelse har vid förfrågan om detta inte kunnat uppvisa något stämmobeslut för det som HSB Malmös styrelse vill hävda här; "Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran". När skulle detta ha skett? Upp till bevis!

1. Det står inget i HSB Malmös stadgar om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
2. Det finns inget stämmobeslut om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
3. Det finns ingen information någonstans från HSB Malmös styrelse att HSB Malmös styrelse tagit sig friheten (sedan 30 år tillbaka) att bryta mot stadgar och stämmobeslut och endast "förskottera" 50 kr från bospararna.


Mer om bospar och dess nackdelar (finns fördelar?);
Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det?
Meningslöst bospara! - HSB Bospar?
Bosparkonto, smygsubventionering - Varför så låg ränta på bosparkonto?
Uselt att bospara hos SBC
Bosparande ger förtur?
Pengar ger förtur till HSB-lägenheter

BILAGA TILL MOTION #21

Jag vill veta hur medlemskap och motionsrätt hör ihop och försökte därför få HSB att klargöra detta för mig.

Jag ställer fråga till HSB Malmö om motionsrätten;
Om vi i brf:en bestämmer att varje medlem i vår förening själv ansvarar för inbetalningen av medlemsavgiften och en av dessa medlemmar väljer att gå ur HSB Malmö (och därmed alltså slutar betala medlemsavgiften på 400 kr/år), när förfaller denna medlems rätt att motionera till HSB Malmö?


Svar från HSB Malmö;
Enligt 3 kap 5 § lagen om ekonomiska föreningar och § 35 i HSB Malmös stadgar sker uppsägning med verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett. Under tiden från uppsägningen till avgången består medlemmens samtliga rättigheter och skyldigheter gentemot HSB Malmö, dvs även motionsrätten. Motionsrätten faller alltså den 31 december och sedan beror det på uppsägningen vilket år.


Jag frågar HSB Malmö;
Ok, så om;
a) stämman i min brf i maj 2011 beslutar att var och en av medlemmarna själv ansvarar för sin medlemsavgift till HSB Malmö, och
b) jag säger upp mitt medlemskap i HSB Malmö den 30 november 2011 (och inte betalar in medlemsavgift för 2012),
har jag 1 månad (december månad, 2011) på mig att skriva motioner till HSB Malmö, dvs min motionsrätt gäller året ut (2011)?

I detta sammanhang uppstår en naturlig följdfråga;
Måste HSB Malmö behandla mina motioner 2012, eller kan HSB Malmö hävda att eftersom jag utträtt som medlem ur HSB Malmö den 30/11 2011, och följaktligen inte är medlem i HSB Malmö vid tiden när mina motioner ska behandlas, så är HSB Malmö fri att hoppa över behandlingen av mina motioner?
Dvs, måste jag vara medlem i HSB Malmö vid tiden för behandlingen av motionerna eller räcker det att jag är medlem vid tiden för skrivandet av motionerna, för att HSB Malmö ska vara skyldig att behandla mina motioner, och var regleras detta (kan inte hitta något om detta i HSB Malmös stadgar)?


Inget svar, skickar påminnelse;
Återigen, jag vill gärna veta om jag enligt regelverket måste vara medlem i HSB Malmö vid tidpunkten för behandlingen av mina motioner på årsstämman eller om det räcker med att jag är medlem i HSB Malmö när jag skriver mina motioner för att stämman ska vara skyldig att behandla mina motioner på gängse sätt (med alla mina tillhörande rättigheter som motionär)?


Svar från HSB Malmö;
Det är korrekt att du har en månad på dig (till och med 31/12 2011) att skriva motioner till HSB Malmös föreningsstämma, om du säger upp dig senast den 30 november 2011. Men det kan ju vara bra att vara ute lite tidigare än så, för om uppsägningen sker den 1 december 2011, så sker avgången först den 31 december 2012.

En medlem har inte rätt att få ärendena behandlade på HSB Malmös föreningsstämma om medlemmen avgått före föreningsstämman. En medlem har inga rättigheter efter det att medlemmen avgått. HSB Malmö är alltså inte skyldiga att behandla motionerna om motionären inte längre är medlem. Du får alltså stå kvar som medlem i HSB Malmö tills motionerna behandlats på HSB Malmös föreningsstämma. Detta följer av att rättigheterna för en medlem endast kvarstår till och med avgången.

Detta klargjorde tyvärr inget, så jag kompletterar min fråga;
Du skriver;
"En medlem har inte rätt att få ärendena behandlade på HSB Malmös föreningsstämma om medlemmen avgått före föreningsstämman. En medlem har inga rättigheter efter det att medlemmen avgått. HSB Malmö är alltså inte skyldiga att behandla motionerna om motionären inte längre är medlem. Du får alltså stå kvar som medlem i HSB Malmö tills motionerna behandlats på HSB Malmös föreningsstämma. Detta följer av att rättigheterna för en medlem endast kvarstår till och med avgången".

Det finns två sätt att se på detta;
1. En medlem skriver sina motioner när medlemmen har rättigheterna som följer av medlemskapet att skriva motioner, och motioner som lämnats in måste behandlas av stämman enligt lag om den som motionerade hade rätt till detta.
2. En medlem skriver sina motioner när denne är medlem och har bara rätten att lämna in motionerna, men inte att få behandlade om jag går ur som medlem.

Du väljer då tolkning #2. Men du kan inte peka på någon lag eller några stadgar som stödjer denna tolkning.

Jag ser tolkning #1 som den enda möjliga. Lämnar jag in motion såsom behörig medlem så följer av lagen att denna motion måste behandlas även om mitt utträde sker efter inlämnande av motion och för stämma där motioner behandlas.

Min tolkning understödjs dessutom av att HSB Malmö tvingar medlem att bara kunna avsluta sitt medlemskap vid en enda tidpunkt på året (31/12), och att medlemmen inte själv kan styra sin uppsägning till valfri tidpunkt på året.

Din tolkning (#2) är din personliga. Du har inget som stödjer denna tolkning?

Svar från HSB Malmö;
I 7 kap 6 § lagen om ekonomiska föreningar står om motionsrätten på det sättet att en medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Det framgår också att den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen. I kommentaren över lagen om ekonomiska föreningar, Anders Mallmén, 3:e uppl, s 259, likställs det fallet att en medlem sagt upp sig till utträde och genom stadgebestämmelse genast förlorar rätten att delta i föreningens överläggningar och beslut. I så fall torde medlemmen sakna rätt till ärendebehandling. Av kommentaren över lagen om ekonomiska föreningar, Anders Mallmén, 3:e uppl, s 149, framgår att under tiden från uppsägningen till avgången består medlemmens samtliga rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Eftersom motionsrätten innebär en rätt att få ett ärende behandlat på en föreningsstämma och denna rättighet endast består till avgången, så har ju HSB Malmö ingen skyldighet att behandla motioner, där motionären inte är medlem i HSB Malmö vid tidpunkten för stämman.

Om inte en medlems andel överlåtits på någon annan, så sker avgång ur föreningen efter uppsägning till utträde enligt 3 kap 5 § lagen om ekonomiska föreningar vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett. Eftersom HSB Malmö har kalenderår som räkenskapsår, så avslutas ett medlemskap i HSB Malmö enligt 3 kap 5 § lagen om ekonomiska föreningar den 31 december.
Men jag vill inte bara veta vilka skyldigheter HSB Malmö har utan jag vill veta mina rättigheter som motionär gentemot HSB Malmö i förhållande till mitt medlemskap.


Jag försöker klargöra med konkreta exempel vad som gäller;
Du skriver;
"Eftersom motionsrätten innebär en rätt att få ett ärende behandlat på en föreningsstämma och denna rättighet endast består till avgången, så har ju HSB Malmö ingen skyldighet att behandla motioner, där motionären inte är medlem i HSB Malmö vid tidpunkten för stämman.".

För att ditt resonemang ska hålla så måste du i sådant fall ha relevanta svar på inte bara en, utan på bägge av följande två olika frågor;

1. Vad händer om jag skriver en motion till HSB Malmö utan att vara medlem, men går med som medlem lagom till stämman (någon vecka innan)?

2. Om jag;
a) skriver motioner som medlem i oktober 2011, och
b) går ur HSB Malmö den 27/11 2011, och
c) går med i HSB Malmö som medlem igen någon vecka innan stämman (efter att motionerna delas ut).
- Ska inte mina motioner behandlas av stämman då?
- Menar du att styrelsen har rätt att inte dela ut mina motioner?
- Menar du att styrelsen har rätt att inte behandla mina motioner?
- Hur ska mina motioner kunna behandlas om de inte ens delats ut?

Av ovanstående resonemang vill jag hävda att det inte går att dra paralleller från Mallméns tankar om vad som händer vid uteslutning. Det är liksom ett annat förhållande som råder då.
Inget svar.
Medlem # 89093 - 2011-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Sammanställning av styrelsens svar i sin helhet på motionerna:

04. Felaktigt stämmoprotokoll (HSB Malmö, 2010) måste rättas upp
Indexreglering - protokollförare lägger till år

Styrelsen noterar att proktollet är justerat och avser inte ändra detta.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
På vilket sätt har det uppenbara att det felaktiga protokollet är justerat med yrkandena att göra?
Styrelsen erkänner att protokollet är fel men vill inte vidtaga några åtgärder.
05. HSB Malmö bryter sina löften!
Styrelsen noterar att frågan som motionären berör är avslutad och frågan utagerad.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Ett fullständigt grundlöst påstående att "frågan" är "avslutad" och "utagerad".
Var är den av styrelsen utlovade kompletteringen och förtydligandet till det felaktiga protokollet?
06. HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!
- med borttagen bilaga
Styrelsen noterar att proktollet är justerat och avser inte ändra detta.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
På vilket sätt har det uppenbara att det felaktiga protokollet är justerat med yrkandena att göra?
Styrelsen erkänner att protokollet är fel men vill inte vidtaga några åtgärder.

Med vilken rätt har HSB Malmös styrelse smusslat bort bilagan till denna motion som bevisar att HSB Malmös styrelse ljuger?
HSB Malmös styrelse försöker mörka vad de gjort och informerar inte ens fullmäktige på något sätt att styrelsen plockat bort delar av en motion för att försöka skydda sig själva!
07. Stämmobeslut ska protokollföras tydligt, med hela beslutet
Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde.
Protokollet skrivs av en protokollförare eller en mötessekreterare.
Protokollet undertecknas av protokollföraren/sekreteraren, mötesordföranden samt justeringsmän.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
HSB Malmös styrelse tycker tydligen att fullmäktige är så korkade att styrelsen vill upplysa fullmäktige om det absolut mest grundläggande för en styrelse.
Men vad har det med motionens yrkanden att göra?
08. Yrkanden på stämma ska protokollföras - med borttagen bilaga
Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde.
I protokollet återges också alla yrkanden.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Återigen vill HSB Malmös styrelse lära fullmäktigeledamöterna vad ett protokoll är för något.
Men vad har det med motionens yrkanden att göra?

Med vilken rätt har HSB Malmös styrelse smusslat bort bilagan till denna motion som bevisar att HSB Malmös styrelse ljuger?
HSB Malmös styrelse försöker mörka vad de gjort och informerar inte ens fullmäktige på något sätt att styrelsen plockat bort delar av en motion för att försöka skydda sig själva!
09. Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna

Då det gäller medlemsavgiften har styrelsen följt stämmans beslut.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Här drar sig HSB Malmös styrelse inte ens för att ljuga fullmäktige rakt upp i ansiktet (precis som till motion #16) .
Beviset på styrelsens lögn finns bl.a. på den inspelning som HSB Malmös styrelse inte vågade låta följa med motionerna. HSB Malmös styrelse bryter alltså hellre mot lagen än att låta fullmäktige få ta del av bevisen för styrelsens lögner!
B. Återbetalning av medlemsavgift för brf
Då det gäller medlemsavgiften har styrelsen följt stämmans beslut.
När det gäller debitering av medlemsavgift följer det av våra stadgar.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
HSB Malmö framför här samma enkelt bevisbara lögn som till motion #9.
Dvs HSB Malmös styrelse bryter mot stämmans beslut om nivå på medlemsavgiften!
Sedan vad gäller stadgarna så framgår det bortom allt rimligt tvivel, enligt vad som beskrivits i motionerna, att inte heller stadgarna följs i HSB Malmös debitering av medlemsavgiften.
C. Rak och ärlig kommunikation från HSB Malmö efterlyses
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna
Styrelsen kommunicerar kort och tydligt och ser till skillnad från motionären ingen anledning till attändra gällande policy.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Det är svårt att argumentera mot att styrelsen komunicerar "kort" (som här med en kort intetägande/irrelevant mening för varje svar till motionerna), men styrelsens kommunikation är bevisligen så långt ifrån "tydlig" som något kan vara.
Det visas inte minst av de svar från styrelsen som presenterats i dessa motioner.
Yrkandet här handlar om en "rak och ärlig" kommunikation, och det är heller inget som representeras av styrelsens svar. Lögnerna från styrelsen är många och dumma.
10. Medlemsavgift ska inte indexregleras
Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Fullmäktige får i styrelsens svar här veta vad varje fullmäktige redan vet.
Men vad har styrelsens svar att göra med att medlemsavgiften inte ska indexregleras?
11. Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen
HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Jag undrar om fullmäktige blir mycket imponerade av HSB Malmös stora kunskap och vilja att upplysa fullmäktige om att HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
Men vad har det med motionens yrkanden att göra? Det jag yrkar om framgår ej!
12. Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen och debitering sker enligt stadgarna.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Som fullmäktige borde man bli ganska rejält förolämpad över dylika svar från HSB Malmös styrelse. HSB Malmös styrelse kallar fullmäktige för idioter när styrelsen skriver så här!
Styrelsens svar saknar helt relevans för motionen och bemöter inte på något sätt yrkandena.
13. Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift

Fullmäktige har beslutat om nu gällande stadgar och i dessa framgår hur medlemsavgiften ska debiteras medlemsföreningarna.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Jag har under snart ½ år försökt få HSB Malmös styrelse att förstå HSB Malmös stadgar, men till vilken nytta? Här visar HSB Malmös styrelse med sitt svar att styrelsen fortfarande är helt okunnig om vad stadgarna säger om hur medlemsavgiften ska debiteras.
B. Utbyte protokollförare
Det ankommer på ordföranden vid stämman att utse protokollförare.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
HSB Malmös medlemmar är lyckligt lottade som har en styrelse som känner till att stämmoordföranden utser protokollförare.
Men vad har detta med motionens yrkande att göra?
14. Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!

När det gäller debitering av medlemsavgift följer det av våra stadgar.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Märklig mening. Verkar som styrelsen glömt bort en del av texten i sin mening (precis som i #9B).
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?
15. Även 26-åriga medlemmar i HSB Malmö ska betala medlemsavgift
Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Vad har styrelsens svar med motionens yrkande att göra?
Finns det någon som inte känner till att medlemsavgiften avgörs av fullmäktige?
16. HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en

Beslut om medlemsavgiften avgörs av fullmäktige med särskild punkt på dagordningen.
Som upplysning kan nämnas att någon medlemsavgift utgår inte för hyreslägenheter.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Vad har styrelsens svar med motionens yrkande att göra?
Finns det någon som inte känner till att medlemsavgiften avgörs av fullmäktige?

Som upplysning kan nämnas att medlemsavgift ändå uttas av HSB Malmö för hyreslägenheter i vissa av HSB Malmös brf:ar (i alla fall enligt brf:arnas egna årsredovisningar).
B. Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt
Då det gäller medlemsavgiften har styrelsen följt stämmans beslut.
När det gäller debitering av medlemsavgift följer det av våra stadgar.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Återigen ljuger HSB Malmö fullmäktige rakt upp i ansiktet (precis som till motion #9) när HSB Malmö ljuger om att HSB Malmös styrelse följer stämmans beslut.
Styrelsens lögn bevisas av såväl stämmoprotokoll som av inspelning från stämman.
17. Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften
Hur medlemskap kan vinnas i HSB Malmö och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av detta framgår av föreningens stadgar.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Här försöker HSB Malmös styrelse i sitt korta svar lura fullmäktige att tro att villkoren för medlemsskapet enligt mina yrkanden framgår av HSB Malmös stadgar.
Det är förvånande att HSB Malmös styrelse vågar ljuga så här flagrant när varje medlem själv enkelt kan se att det styrelsen säger här inte är annat än en ren lögn!
Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra.
18. Redovisning av medlemmarnas insats
HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Jag undrar om fullmäktige blir mycket imponerade av HSB Malmös stora kunskap och vilja att upplysa fullmäktige om att HSB Malmös verksamhet framgår av årsredovisningen.
Men vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra? Det jag yrkar om framgår ej!
Styrelsen svar här är identiskt med styrelsens svar till motion #11.
19. Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition
HSB Malmö är en ekonomisk förening som bygger på medlemskap.
För att bli medlem i HSB Malmö måste man betala en insats (ofta benämnd andel) som ger ett andelsbevis.
Enligt föreningens stadgar ska varje medlem betala en insats om femhundra (500) kronor.
Undantag utgör medlemmar som endast bosparar och inte bor i en bostadsrätt. I dessa fall förskotteras en del av insatsen. Detta belopp uppgår till 50 kronor. Resterande 450 kronor av insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran då bosparande medlem blir ägare till en HSB bostadsrätt.
Andelsbeviset utvisar att man är delägare i den ekonomiska föreningen HSB Malmö, och insatsen återbetalas när medlemmen lämnar medlemskapet i HSB.

MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra.

Dessutom ljuger HSB Malmös styrelse här flagrant om medlemsavgiften för bosparare.
1. Det står inget i HSB Malmös stadgar om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
2. Det finns inget stämmobeslut om att medlemsavgiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
3. Det finns ingen information någonstans från HSB Malmös styrelse att HSB Malmös styrelse tagit sig friheten (sedan 30 år tillbaka) att bryta mot stadgar och stämmobeslut och endast "förskottera" 50 kr från bospararna.
20. Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem!
Föreningslagen innehåller inga regler om när medlemsinsatserna skall betalas. Det regleras istället i stadgarna. I HSB Malmös stadgar anges det att betalning ska ske vid anfordran. Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran och medlem boende i bostadsrätt erlägger full andel 500 kronor.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra.

Dessutom ljuger HSB Malmös styrelse här flagrant om medlemsavgiften för bosparare.
OBS!!! HSB Malmös styrelse har vid förfrågan om detta inte kunnat uppvisa något stämmobeslut för det som HSB Malmös styrelse vill hävda här; "Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran". När skulle detta ha skett? Upp till bevis!

1. Det står inget i HSB Malmös stadgar om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
2. Det finns inget stämmobeslut om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
3. Det finns ingen information någonstans från HSB Malmös styrelse att HSB Malmös styrelse tagit sig friheten (sedan 30 år tillbaka) att bryta mot stadgar och stämmobeslut och endast "förskottera" 50 kr från bospararna.
21. De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!

Föreningslagen innehåller inga regler om när medlemsinsatserna skall betalas. Det regleras istället i stadgarna. I HSB Malmös stadgar anges det att betalning ska ske vid anfordran. Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran.
MIN KOMMENTAR TILL STYRELSENS SVAR
Styrelsens svar (identiskt med det till motion #20) har inget med motionens yrkanden att göra.

Dessutom ljuger HSB Malmös styrelse här flagrant om medlemsavgiften för bosparare.
OBS!!! HSB Malmös styrelse har vid förfrågan om detta inte kunnat uppvisa något stämmobeslut för det som HSB Malmös styrelse vill hävda här; "Den stadgeregleringen kompletteras med tidigare stämmobeslut att medlem som är bosparare skall betala 50 kr kontant och 450 kr vid anfordran". När skulle detta ha skett? Upp till bevis!

1. Det står inget i HSB Malmös stadgar om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
2. Det finns inget stämmobeslut om att medlemsagiften kan, får eller ska "förskotteras" med 50 kr.
3. Det finns ingen information någonstans från HSB Malmös styrelse att HSB Malmös styrelse tagit sig friheten (sedan 30 år tillbaka) att bryta mot stadgar och stämmobeslut och endast "förskottera" 50 kr från bospararna.Motioner till HSB Malmö 2011, del 1
Motioner till HSB Malmö 2011, del 3
Motioner till HSB Malmö 2011, del 4

Motioner till HSB Malmö 2011, del B


Se även stadgar och stämmoprotokoll ser ut i övriga 32 HSB-regioner i Sverige.
Alla HSB-regioner
Här kan man se hur de olika HSB-regionerna varierat sina beslut om hur medlemsavgift ska tas ut.
Man kan också notera att de flesta HSB-regioner, på olika sätt, bryter mot den kod de 2008 skrivit under att de ska följa.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2011 - Uppdaterad 2013-01-11