Styrelse sökes för HSB Malmö

Följande information från HSB Malmös valberedning vill man inte lägga ut på HSB Malmös webbplats. Därför lägger jag ut det i stället.

Bostadsrättsföreningens styrelse
Bostadsrättsföreningens valberedning

Malmö 2007-10-19

Information från HSB Malmös valberedning

HSB Malmös valberedning vill med detta brev informera om vårt arbete. Efter stämman 2007 har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför och under nästkommande stämma.

Min kommentar: Och dessa förbättringar är vilka?
Notera här hur valberedningen gör påståenden utan att varken vilja eller kunna informera om vad som avses.
Det är inget annat än en ren bluff! Om valberedningsgruppen verkligen haft några förbättringar så hade de naturligtvis nämnt dessa här.


HSB:s kod för föreningsstyrning, som antogs av HSB riksförbunds stämmor 2007, kommer vi naturligtvis att ta till oss och tillämpa till alla delar, såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns.

Mina kommentarer:
Konkretisera!
Om valberedningen inte ens kan specificera exakt vilka förändringar som kommer att ske jämfört med tidigare så kan vi vara väldigt säkra på att det blir ytterst få förändringar, om ens någon!
Alla kan dessutom här notera att valberedningen inte ens vet om det finns"formella hinder" för något (vilket däremot jag vet att det inte finns).
En valberedning som inte ens kan så grundläggande saker som HSB Malmös kortfattade stadgar är självfallet en stor fara för HSB Malmö.
Valberedningen formulerar sig så här luddigt med som enda syfte att försöka lura alla att tro att de gör något för det arvode som valberedningen tillförskansat sig på ett synnerligen oärligt sätt.
Valberedningen har utnyttjat de oengagerade fullmäktigeledamöternas okunskap och bristande intresse för allt som rör HSB och sina uppgifter.
I HSB:s dåliga kod för föreningsstyrning så står det inget mer än absolut självklara saker som ska ingå i en valberednings uppgifter. Att begära ett dubbelt arvode för att utföra det mest grundläggande i sina uppgifter är rent ut sagt skamligt! Har dessa uppenbart självklara uppgifter inte utförts tidigare så har arvode betalats ut till valberedningen utan att arbete utförts.
Det är snart slut på år 2007, och ännu har vi inte sett spår av en enda förbättring.
7-8 månader har passerat sedan stämman och allt är precis som förr
.

Valberedningen ljuger - som vi här kan notera - öppet för medlemmarna!!!
Vi kan redan nu se att valberedningen inte ens följer de elementära punkterna i HSB:s kod för föreningsstyrning som den fick arvode för.
T.ex.;
2.1.3 Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman.
Med stor säkerhet kommer det på årsstämman visa sig att valberedningen dessutom brutit mot en hel del annat i HSB:s kod för föreningsstyrning.

Valberedningen följer inte ens HSB Malmös vaga valberedningspolicy!
Detta till och med utan att valberedningen ens bryr sig om att förklara varför!

Valberedningen bedriver ej heller något aktivt valberedningsarbete. Valberedningen har inga möten och ingen diskussion med valberedarna ute i föreningarna. Valberedningen informerar varken medlemmar, styrelser eller valberedare om varken kvaliteten på aktuell styrelse eller om någon har avsagt sig (eller kommer att avsäga sig) sitt uppdrag. Valberedningens arbete är rysligt dåligt, även när de påstår sig följa HSB:s kod för föreningsstyrning.

Fullmäktigeledamöterna måste på den kommande årsstämman ställa bl.a. följande tre frågor till valberedningen;

 1. Vilka punkter i HSB:s kod för föreningsstyrning har valberedningen följt, och på vilket sätt?
 2. Exakt vilka förändringar har valberedningen gjort denna gång jämfört med tidigare (som inte är en valberednings naturliga och självklara uppgifter).
 3. Exakt vilka punkter i denna kod har valberedningen inte följt?

Om HSB Malmös styrelse varit oförståndig nog att betala ut pengar i förskott till valberedningen så måste dessa återbetalas.
Stämman måste i egenskap av representanter för medlemmarna fullgöra sin uppgift och kräva att arvodet för den aktuella valberedningen minst halveras (till som det var innan) för perioden 2007-2008!
Det ska inte löna sig att ljuga!

Av vilken anledning ska medlemmarna i HSB Malmö betala drygt 90.000 kr för ett (påstått) arbete där resultatet inte blivit ett dugg bättre än tidigare, och där vi tydligt kan se att valberedningen inte presterat något?
Vad har medlemmarna fått för de extra 46.000 kr som valberedningen lyckats lura till sig (speciellt med tanke på att medlemmarna inte ens fått valuta ens för de första 46.000 kronorna)?

Hade valberedningen varit det minsta ärlig så skulle valberedningen självmant ha avsagt sig sitt arvode. är det någon som tror att valberedningen kommer att göra detta? Eller är det kanske troligare att valberedningen sitter där enbart för pengarna och med som mål att prestera minsta möjliga för sitt sensationellt höga arvode?

Det finns inga mätbara förbättringar mot tidigare, men ändå har valberedningen roffat åt sig ett dubbelt arvode jämfört med tidigare redan då extremt höga arvode i relation till presterat arbete.
Högst anmärkningsvärt!

Man måste vara rejält dum för att godkänna ett arvode utan att ens veta vad man får för det, och utan fastställda riktlinjer och mål. ändå sitter det 160 fullmäktigeledamöter och stillatigande accepterar detta. Så här illa blir det när ingen bryr sig och det tydligen helt saknas engagemang bland fullmäktige. De borde skämmas rejält!

Hur kan det sitta 160 representanter för HSB Malmös medlemmar (där hälften av HSB Malmös föreningar till och med saknar representant i fullmäktige) som låter medlemmarna betala orimligt höga arvoden i stil med dessa, där resultatet är i princip lika med noll?

Vi har också under sensommaren haft uppföljning och samtal med HSB Malmös styrelse.
Min kommentar:
Och resultatet blev vilket? "Samtal" om vad? Om vädret? Uppföljning av vad?
Notera hur valberedningen hela tiden noga aktar sig för att skriva något konkret som gör att någon skulle kunna upptäcka att valberedningen inte utför något arbete.


Vårt arbete inför HSB Malmös stämma 2008 har planerats, vilket vi med detta brev vill delge er.
Min kommentar: Inte mycket till planering där inte! Bara en rak kopia av alla tidigare års simpla och intetsägande "planeringar". En tioåring skulle kunna ta fram en bättre planering.
 • Avstämning med HSB Malmös styrelse, enskilda styrelseledamöter och övriga förtroendevalda om huruvida man har för avsikt att lämna sitt uppdrag eller inte sker under hösten 2007.
  Mina kommentarer:
  1. Hösten är i princip slut när medlemmarna får denna information.
  2. Vad gäller för de förtroendevalda som efter hösten 2007 bestämmer sig för att de vill lämna sitt uppdrag?
   Varför kontrollerar ingen detta (vilket bevisligen inte görs eftersom det inte är med i den s.k. "planeringen")?
   Varför informeras ingen om avgångar (oavsett när de sker)?
  3. Tycker valberedningen att medlemmarna inte har rätt att få reda på vilka som avsäger sig sina uppdrag?
   Inte ens styrelserna eller valberedarna får någon information om vilka förstärkningar som måste göras.
  4. Hösten har passerat. Det är nu vinter. Vad blev resultatet?
   Som vanligt inom HSB så resonerar man som så att ju mindre information som lämnas ut, desto mindre finns att anmärka på och desto säkrare att man blir omvald på sin post, även om man inte presterat något.
  Arbetsinsats: 2 minuters arbete för en person
 • Brev till bostadsrättsföreningarna m.fl. om nomineringsarbetet samt nominerings-blanketter sänds ut under december. Samma information kommer att läggas ut på HSB Malmös hemsida.
  Mina kommentarer:
  1. Det är alltså den information som det fastställts att valberedningen ska informera om ½ år tidigare!
   Valberedningen har varken en ursäkt eller förklaring till varför man inte ufört sitt arbete ens enligt det regelverk som fastställts för valberedningen i HSB Malmö.
  2. Vad finns det för skäl till att valberedningen inte vill att det ska vara möjligt att nominera någon förrän tidigast i december?
  3. Vilka är "m.fl", och varför vill valberedningen inte informera om vilka som informeras om nomineringsarbete och hur nominering går till?
  Arbetsinsats: 5 minuters arbete för en person
 • Nomineringar till ledamöter i HSB Malmös styrelse, revisorer och valberedning skall vara oss tillhanda senast den 11 februari 2008 kl. 12.00.
  Mina kommentarer:
  1. Inte en enda e-post adress finns för att kontakta valberedningen, för oss som lever i det moderna tekniksamhället.
  2. Hur vet de som föreslagit medlemmar att deras förslag kommit in (speciellt med tanke på att inlämnandet av förslag enligt vissa av HSB Malmös regler måste gå via annan part än en själv)?
  3. Inte ett ord om hur man ska kunna lämna in förslag till valberedningen!
  4. Före detta utskick den 19/10 så fanns det inte ens ett enda telefonnummer till valberedningen, dvs inte en enda kontaktväg till en enda i valberedningen!
   Därmed har valberedningen bevisligen brutit bl.a. mot regeln att valberedningsarbetet ska pågå under hela året. På HSB Malmös webbplats lades 2007-11-28 följande text ut;
   "Information från valberedningen
   I april är det fullmäktigesammanträde och där väljs styrelseledamöter och revisorer till HSB Malmö. Valberedningens arbete har börjat och nu är det dags att nominera
   ". Det bekräftar att valberedningen inte bedrivit något valberedningsarbete före december 2007.
   Dessutom så vill valberedningen här inte informera om att det inte bara är styrelseledamöter och revisorer som väljs på fullmäktigesammanträdet, och som nomineringar måste in till (t.ex. valberedning).
  5. Känner valberedningen inte ens till att det ska nomineras även till ombud för HSB Riksförbund (även om dessa förtroendevalda bevisligen och tråkigt nog aldrig presterat något) och ersättare för dessa?
   Inte ett ord om dessa förtroendeposter nämns av valberedningen (ej heller om posterna till Arne Axrups stipendiefond).

   Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

  Arbetsinsats: 0 minuter
 • Samtliga inkomna förslag förtecknas.
  Min kommentar: Och vatten är vått.
  Arbetsinsats: 3 minuters arbete för en person
 • Intervjuer genomförs under februari - mars 2008.
  Mina kommentarer:
  1. Vad för intervjuer?
  2. Med vem/vilka?
  3. Enligt vilka förutsättningar?
  4. Med vilka frågor?
  5. Hur/när kommer resultatet av dessa intervjuer medlemmarna till del?
  Arbetsinsats: 30-60 minuters arbete för en person
 • Valberedningens förslag kommer att bifogas årsstämmans handlingar samt hållas tillgängliga på HSB Malmös hemsida.
  Min kommentar: Varför inte tidigare? T.ex. när valberedningens arbete är klart?
  Arbetsinsats: 10 minuters arbete för en person
Total arbetsinsats för valberedningen: Upp till 1 timme och 20 minuter för 1 person.
Total kostnad för medlemmarna för dessa 50-80 minuters arbete: Drygt 92.000 kr.


Redan nu kan ni påbörja era diskussioner och funderingar över vilka personer ni vill nominera till olika uppdrag. Vi vill starkt understryka vikten av att ni nominerar kandidater till de olika uppdragen inom HSB Malmös parlamentariska organisation. Utan ert engagemang och förslag till kandidater har vi som valberedning svårare att fullfölja vårt uppdrag på bästa sätt för alla HSB Malmös medlemmar.
Min kommentar: Vad gör valberedningen utöver att sammanställa de namn som kommit in och fritt på helt okända premisser plocka ut de personer som valberedningen vill få in på olika poster?


Har ni frågor eller funderingar kring vårt arbete kan ni gärna ta kontakt med någon av oss.
Telefonnumren finner ni nedan.
Min kommentar: Ja, frågorna som ställts i detta dokument, och som valberedningen tagit del av, skulle kanske inte vara fel att få svar på.


Med vänlig hälsning
HSB Malmös Valberedning

Ingela Persson
tfn 0702-862 500
040-611 65 42
Baskemöllegatan 5 A
214 40 MALMö
Brf Tapperheten 4
Rolf Brandt
tfn 0702-663 720
(Min kommentar: Suppleant)
Falkmansgatan 3 B
217 62 MALMö
Brf Roxen
Preben Karlsson
tfn 040-96 89 31
Ormvråksgatan 31
215 62 MALMö
Brf Fosietorp
 
Lennart Westerlund
tfn 040-16 06 74
Tel.nr går till Sven-Erik Rowa
Beritta Gurrisgatan 3 D
Telefon: 040-261366
Mobil: 070-8620270
Brf Beritta Gurris
Sven-Erik Rowa
tfn 0705-693 116
Tel.nr går till Ingrid Holmberg!
Lotsgatan 10
216 42 LIMHAMN
Brf Sundsterassen
Ingrid Holmberg
tfn 040-26 13 66
Tel.nr går till Lennart Westerlund
Bospargruppen
 
       
OBS! OBS! OBS!

Som alla kan se så ger denna valberedning fortfarande inte några svar på de många frågor som tagits upp i detta dokument


Valberedningen har i sitt utskick inte ens informerat om så grundläggande saker som nomineringsproceduren, vem som kan föreslå medlemmar till olika förtroendeposter och hur.

I valberedningens policy står det;
" Valberedningen skall före juli månads utgång årligen fastställa sin arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman. Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm.
Denna plan skall delges bostadsrättsföreningarnas styrelser och valberedningar samt bospargruppens fullmäktigeledamöter
".
Först den 19/10 (3 månader för sent) kom ovanstående enkla och ofullständiga utskick, och inte ens adresserat till bospargruppen.

HSB Malmös valberedning får 92.000 kronor i arvode för ett enmansjobb som, helt enligt deras egen specifikation, tar upp till 1 ½ timme att utföra.

Valberedningen vill inte vara åtkomlig via epost och de vill inte heller avslöja hur man i övrigt ska kunna nå dem skriftligen, t.ex. för att lämna in nomineringar.

Några konkreta frågor till valberedningen.
 1. På vilket sätt har ni aktivt letat efter nya kandidater?
  - Hur många föreningar och vilka har ni varit ute i och talat med medlemmarna?
  - Hur många utskick har ni gjort, till vilka, när och varför?
  - Exakt hur har ni informerat via HSB Malmös webbplats, och om vad samt när?
  - På vilka andra sätt har ni informerat medlemmarna?
  - Varför har valberedningen enbart riktat sig till styrelser och valberedare?
  - Tycker inte valberedningen att medlemmarna är en målgrupp som kan vara värd att rikta sig mot?
  - Anser valberedningen sig inte skyldig att bedriva aktivt valberedningsarbete? Varför?

 2. Valberedningen skriver, "Efter stämman 2007 har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför och under nästkommande stämma".
  Exakt vilka är dessa förbättringar (punkt för punkt), och varför har ni inte redovisat dessa??

 3. Varför har valberedningen valt att öppet ljuga för alla om att valberedningen följer HSB:s kod för föreningsstyrning?

 4. Vilka konkreta skillnader är det i ert arbete jämfört med föregående år (värt 46.000 kr)?
  - Har dessa förändringar genererat dubbelt så mycket arbete som föregående år?

 5. Vilket av det som står i HSB:s kod för föreningsstyrning (och som hör till valberedningen) tycker ni inte ingår i det mest grundläggande som en valberedning ska utföra, och som ni via Alf Gustavsson yrkade en dubblering av arvodet för?

 6. Vilka punkter i HSB:s kod för föreningsstyrning (som hör till valberedningen) har ni inte gjort inför föregående årsstämma?

 7. Finns det något i HSB:s kod för föreningsstyrning som ni inte utfört i år?
  - I så fall vad och varför?
  - Har det funnits några formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) för något som står i HSB:s kod för föreningsstyrning, och i så fall exakt vilka?

 8. Har ni utfört allt som ingår i ert uppdrag enligt HSB Malmös valberedningspolicy?
  - Om inte; exakt vad har ni inte gjort och varför?
  - Tycker ni att ni ändå förtjänat ert arvode fast ni inte följt regelverket?

 9. Vad har medlemmarna fått för de extra 46.000 kr som valberedningen lyckats lura till sig (speciellt med tanke på att medlemmarna inte ens fått valuta ens för de första 46.000 kronorna)?
  - Anser valberedningen att ni gjort er förtjänta av det dubblerade arvodet, och i så fall varför?

 10. Exakt vad har ni gjort under de sju första månaderna efter årsstämman?

 11. Vad är valberedningens förklaring till att valberedningen inte följt den fastställda valberedningspolicyn för HSB Malmö?
  - Vad är valberedningens förklaring till att valberedningen varken förklarat varför eller ens bett om ursäkt för att valberedningen inte följt regelverket?

 12. Vad är skälet till att ni har den 11:e februari som senaste datum för nomineringar?
  - Vad är det som tar 2½ månad att sammanställa som inte kan göras inom 3 dagar?

 13. Vem har ni intervjuat, när och varför?
  - Varför har ni inte ens redovisat vilka ni har för avsikt att intervjua?

 14. Exakt vilka frågor har ni ställt till de som ni intervjuat?
  - Exakt vad blev svaren per förtroendevald?
  - Har ni frågat HSB Malmös styrelse om de svarar på frågor (det gör de inte)?

 15. Varför har ni inte presenterat varken intervjufrågorna eller svaren på dessa?

 16. Exakt vad har de samtal och uppföljningar, som ni påstår att ni haft med alla förtroendevalda, handlat om?
  - Vad blev resultatet av dessa uppföljningar/samtal och varför har ni inte redovisat dessa?

 17. Varför har ni inte redovisat svaren på frågorna till de förtroendevalda om de vill fortsätta?

 18. Vad är det som gör att ni inte vill att man ska nominera någon under de första 7 månaderna (nomineringsblanketter skickas t.ex. inte ut förrän efter att 7 månader passerat)?
  - Anser ni att det är rimligt att ni bara ska utföra något arbete under de sista 2-5 månaderna före årsstämman??

 19. Vilka är era urvalskriterier för de olika posterna?

 20. Hur bekräftar ni mottagandet av nomineringar?

 21. Hur når man valberedningen via e-post och varför har ni försökt göra er så oåtkomliga som möjligt, bl.a. genom att inte uppge någon e-post överhuvudtaget och inte en enda kontaktväg till någon valberedare för oktober 2007?

 22. Vad är skälet till att ni före december 2007 inte uppgivit något ställe dit medlemmarna kan lämna sina nomineringar?

 23. Kan ni inte era egna telefonnummer?

Är detta en valberedning som du vill ska återväljas?
Eller är det kanske hög tid att tillsätta en kompetent och helt ny valberedning?

Endast en person i valberedningen har sagt att hon kommer att avgå, och först till årsstämman 2008. De andra klamrar sig desperat fast vid sina poster (undra på det, med ett så sanslöst högt arvode utan prestationskrav).

Sker inte drastiska, konkreta och omedelbara förändringar senast till årsstämman 2008 så har vi bevis för att hela systemet inom HSB Malmö är korrupt och alla håller varandra om ryggen så att inga brister eller felaktigheter ska avslöjas, och alla ska kunna bete sig hur som helst utan att riskera något.


Valberedningens arbetsuppgifter


VIKTIGT!
Du - som medlem i HSB Malmö - kan bidra till att HSB Malmö får en fungerande och engagerad styrelse!


Valberedningen vill inte informera om att samtliga medlemmar (inte bara valberedningar och styrelser) kan föreslå medlemmar till olika förtroendeposter.

Medlem i HSB Malmö
KONTAKTA
din förenings valberedning, eller
din styrelse
med nomineringar till
HSB Malmös styrelse
och andra förtroendeposter inom HSB Malmö;
valberedning,
revisorer,
ombud till HSB Riksförbund,
ersättare till ombud för HSB Riksförbund
Ju fler förslag desto bättre!
Fråga din styrelse och valberedning vilka de tänker föreslå, men lämna in förslag själv om du vet någon som du tror skulle passa in bra på de aktuella posterna.

HSB Malmö behöver en kompetent och engagerad styrelse som tillvaratar medlemmarnas intresse, som är öppen, informerar, svarar på frågor och har ett demokratiskt tänkande!


Övrigt:
Glöm inte att sista dagen för inlämnande av motioner till HSB Malmö är den siste januari!
Alla medlemmar kan och bör lämna in motioner till bostadsorganisationen!
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2012 - Uppdaterad 2013-01-11