Likabehandlingsprincipen / Generalklausulen

  Brott mot likabehandlingsprincipen

  Likabehandlingsprincipen innebär att alla ska behandlas lika om det inte finns sakliga och välgrundande skäl (till vilket naturligtvis inte räknas ren hämnd, "straff", e.dyl, vilket det handlade om i detta fall) för något annat.
Men som motionär till HSB Malmös årsstämma 2008 behandlades jag på ett sätt och alla övriga motionärer på ett helt annat sätt. Detta utan någon saklig grund.

Som framgår av främst tidigare 13 listade punkter så har jag behandlats olikt jämfört med övriga motionärer på HSB Malmös årsstämma 2008.

Det är inte förenligt med likabehandlingsprincipen (eller generalklausulen) att klumpa ihop just mina motioner i ett avslag utan debatt (med allt vad detta innebär), utan att mina frågor till styrelsen besvarades och utan möjlighet till tilläggsförslag, medan alla andras motioner behandlades på normalt sätt. Det är alltså inte förenligt med likhetsprincipen att vissa motionärer begränsas i sin möjlighet att motionera, där t.ex. en särskild grupp av motionärer saknar rätt att ställa frågor och få svar från styrelsen rörande sina motioner.
Att sakliga skäl inte var orsaken till särbehandlingen framgår tydligt från vad som sades på stämman (vilket visas av det som jag tidigare redovisat en del av).

Inga skäl för att särbehandla mig nämndes på stämman, vilket bara detta i sig bevisar att sakliga skäl saknas, utöver att vissa fullmäktigeledamöter, för sin egen personliga del, inte var så förtjusta i vad en del av mina motioner berörde (vilket framgår av stämmoprotokoll och min tidigare redovisning över vem som sa vad på stämman).

Särbehandlingen av mig grundades således, vilket bekräftas av dokumenteringen av stämman, enbart i att jag framställt fakta som fullmäktige såg som besvärande för dem själva.
Dvs stämmans motiv var enbart en ren vedergällning mot mig personligen, fast det i praktiken var de 42 000 medlemmarna som drabbades av att stämman helt körde över mina motioner, men det tog fullmäktige i rent egenintresse och i sin maktfullkomlighet ingen hänsyn till.
Inget annat skäl angavs vid något tillfälle (vilket bekräftas av stämmoprotokollet)!

I mina motioner har jag tagit upp en del av den särbehandling som redan före årsstämman 2008 förekommit inom HSB Malmö (se t.ex motion 98; "Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll"), och det är uppenbart att det var många (inte minst HSB Malmös styrelse) som i sitt eget personliga intresse inte ville att bl.a. denna särbehandling skulle behandlas och belysas på stämman.

Varför var beslutsunderlaget "tillfredsställande" för att avslå just bara mina motioner i klump? Varför kunde man då inte lika gärna klumpa ihop allas motioner och besluta om avslag för alla dessa i ett beslut?
Att få föredra sina motioner på stämman är enligt vad som är praxis i alla föreningar oavsett att det exakta tillvägagångssättet för motionshantering inte är helt lagreglerat i detalj.

Många av fullmäktigeledamöterna hävdade att de inte ens läst motionerna (varken mina eller övriga motionärers motioner). Hur ska ledamöterna kunna ta beslut i något som de inte läst och därför inte ens vet vad det handlar om, och varför ska då just bara jag beredas en otillbörlig nackdel i detta sammanhang?

Att det var en olikabehandling kan omöjligen någon förneka med tanke på hur uppenbar denna är. Att styrelsen och stämman brutit mot likhetsprincipen framgår inte bara av protokoll och inspelning utan även från vad HSB Malmös styrelse själv framfört i sitt svar på klandret.
Likhetsprincipen innebär att käranden bara behöver påvisa att en olikabehandling ägt rum, och det anser jag mig ha gjort helt klart - ställt bortom allt rimligt tvivel - med allt vad jag framfört i mitt klander.

Till motion 163 skriver styrelsen;
"Styrelsen har uppfattningen att alla medlemmar ska behandlas lika".
Men vaför anser då styrelsen att detta inte ska gälla för t.ex. mig?


I och med att det nu, utifrån vad jag redogjort, torde vara helt klarlagt att olikabehandling förekommit så skulle detta räcka i sig, men jag ger ändå ännu några exempel nedan, utifrån tidigare 13 listade punkter, såväl på olikabehandling som på hur styrelse och stämma dessutom brutit mot den föreningsrättsliga generalklausulen med framförallt otillbörlig nackdel för mig, samt för minoriteten av fullmäktige och för HSB Malmös övriga 42.000 medlemmar, främst genom att jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt, samt exempel på otillbörlig fördel för styrelse, valberedning och vissa övriga fullmäktige.

Alla otillbörliga nackdelar/missgynnanden som jag listat ledde på ett eller annat sätt också samtidigt till otillbörliga fördelar/gynnanden av en eller flera andra, oftast styrelsen, men även vissa fullmäktige, valberedningen, revisorer och övriga förtroendevalda (och t.o.m. HSB-ledamöter), men för att spara utrymme och göra det lite mer lättläst nämner jag inte detta varje gång.


I Hemma i HSB nr 2/2009 skriver HSB Malmös VD;
"På HSB Malmö arbetar vi med att öka öppenheten, att vara mer tillgängliga och inte minst - visa respekt och vara lyhörda i våra roller. Det ger medlemmarna bättre möjligheter till insyn. På alla plan.
Sedan är det också viktigt att få igång debatten ute i våra bostadsrättsföreningar. Idéer och förslag måste komma underifrån
".

Så sant som det är sagt, men först måste nog debatt även tillåtas på HSB Malmös stämmor.

Övriga dokument:
Motionsrätten
Särbehandling, 13 punkter
Generalklausulen


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan