Brott mot generalklausulen

  Det mest primära här är att jag beretts en otillbörlig nackdel genom att den påvisade olikabehandlingen med stämmans beslut i § 58 ledde till att jag inte tilläts föredra mina motioner som normalt, och på det sätt som alltid tidigare gjorts inom HSB Malmö. Resultatet av olikabehandlingen blev att jag varken fick gehör för mina motioner eller möjlighet att på kortare eller längre sikt ändra fullmäktiges, eller delar av stämmans, inställning till mina motioner och dess yrkanden.

Jag missgynnades kraftigt jämfört med alla andra motionärer genom stämmans beslut att mina motioner skulle klumpas ihop utan möjlighet för mig att påverka stämman. Jag gavs en otillbörlig nackdel eftersom detta i praktiken gjorde specifikt mina motioner verkningslösa och all tid och allt arbete jag lagt ner på detta var därmed bortkastat.

När behandlingen av mina motioner avbröts och specifikt mina motioner avslogs i ett beslut så bereddes jag en otillbörlig nackdel genom att styrelsens kraftigt bristfälliga svar på mina motioner fick stå oemotsagda och jag bereddes ingen möjlighet att få stämman till att förstå alla felaktigheter, osanningar och vilseledande formuleringar eller ens att försvara mig mot de rena kränkningar som styrelsen framfört i motionerna.

På bekostnad av alla andras motioner och styrelsens samt vissa fullmäktigeledamöters personliga intressen, samt på bekostnad av HSB Malmös 42.000 medlemmar och vad som var bäst för dem, och på bekostnad av minoriteten av fullmäktiges vilja så fick jag inte föredra mina motioner som normalt. Att jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt innebar naturligtvis att jag bereddes en otillbörlig nackdel, jämfört med övriga motionärer, eftersom det fick konsekvensen att jag inte bereddes möjlighet att påverka stämman och organisationen i den riktning som jag som motionär önskade (dvs framåt).

Självklart är rätten till föredragning av sina motioner oantastbar! Det är en naturlig del av motionsrätten och det vore i strid med alla demokratiska grundvärderingar att tumma på denna självklara rättighet för motionärer, eftersom det i så fall skulle innebära att minoritetsskyddet helt saknas i föreningar.

Styrelsens beslut i hur motionerna skulle besvaras och sedan stämmans beslut i § 58, som starkt föranletts av styrelsens undermåliga behandling och styrning av stämman mot mig som person, missgynnade mig i mina möjligheter att föra fram mitt budskap på stämman.

Jag kränktes i styrelsens svar på motionerna (såväl som på stämman, av styrelse och fullmäktige), och stämmans beslut i § 58 gav mig naturligtvis en otillbörlig nackdel för mina motioner genom att jag inte fick försvara mig mot dessa kränkningar och personangrepp (och rena felaktigheter/osanningar), se bil.2.

Genom stämmans beslut i § 58 att frånta mig möjligheten att få tilläggsyrkanden eller själv ställa tilläggsyrkanden missgynnades jag.

Jag bereddes också en otillbörlig nackdel genom att jag, med stämmans beslut i § 58, förvägrades rätten att av stämman och styrelsen få olika lösningsförslag på de yrkanden jag framställt för att därigenom komma fram till den bästa slutgiltiga lösningen som majoriteten skulle kunna enas om.

Eftersom motioner även är till för att väcka debatt och intresse för sina yrkanden för att därigenom få fram olika lösningsförslag och komma fram till den bästa lösningen så bereddes jag en otillbörlig nackdel när stämman i § 58 fråntog mig denna möjlighet.

Motioner som man vill få igenom behöver ibland upprepas för att kunna smälta in och vinna acceptans.
Att stämman fråntog mig möjligheten att tala för mina motioner på normalt sätt förtog denna möjlighet att väcka tankar för de beslut som jag ville skulle genomföras, speciellt för de fullmäktige som inte ens läst motionerna, vilket av denna anledning gav mig en otillbörlig nackdel för mina motioner.

Mina motioner var, som ofta(st) är fallet med motioner, inte kompletta i skrift. De behövde kompletteras i vissa delar av mig på stämman där frågor också måste redas ut och besvaras (speciellt med anledning av styrelsens oseriösa behandling, vilken jag inte kunnat förutse när jag skrev motionerna). Denna möjlighet förvägrades mig, och enbart mig av alla motionärer, och gav mig därmed en otillbörlig nackdel i min strävan att uppnå en bättre fungerande organisation där mina och andra medlemmars intressen tillvaratas, och inte bara styrelsens eller fullmäktiges.

Just att mina motioner är så många gjorde det särskilt viktigt att jag inte på stämman särbehandlades och missgynnades på det sätt som ändå skedde.

Styrelsen säger i sitt svar på klandret att HSB Malmös styrelse är av den åsikten att det är rätt att kunna stoppa vissa engagerade motionärer från att föredra sina motioner medan andra motionärer, som företräder styrelsen och styrelsens åsikt, fritt ska kunna påverka stämman i sin riktning. Denna särbehandling är ett allvarligt maktmissbruk där bl.a. jag som enskild motionär missgynnas.

Styrelsens maktmissbruk, enligt vad jag beskrivit (inte minst genom det bristfälliga underlaget; t.ex. styrelsens enda bifall till drygt 500 yrkanden och att styrelsen vägrat att diskutera mina motioner med mig i t.ex. de fall där styrelsen missuppfattat motionerna), missgynnade naturligtvis mig genom att mina möjligheter att få gehör för mina motioner och påverka stämman därmed reducerades rejält.

Styrelsens beslut att sabotera för mina motioner genom styrelsens klart undermåliga beslutsunderlag, i strid med bl.a. HSB:s kod för föreningsstyrning, stadgar och styrelsens sysslomannaställning, gav mig en otillbörlig nackdel på stämman, i behandlingen och besluten för mina motioner.

Styrelsen har (i samarbete med majoriteten på stämman) missbrukat sin makt, saboterat minoritetsskyddet och motionerna, samt underminerat föreningens verksamhet.

Styrelsen har bl.a. missbrukat sin makt genom att inte (varken före, under eller efter stämma) vilja klargöra för fullmäktigeledamöterna att motionerna ska tas på allvar och att fullmäktigeledamöterna inte ska rösta ner motioner enbart för sin inställning till motionären pga att motionären för fram problem i föreningen (som bristande engagemang) i sina motioner.
Detta torde ligga inom styrelsens sysslomannaskap, men trots detta så har styrelsen inte i något läge varit intresserad av att försöka styra in stämman (i vilken styrelseledamöterna själva ingår) på rätt väg. Detta missgynnar naturligtvis alla motionärer som inte tycker som styrelsen i allt och de motionärer som vill att utvecklingen ska gå framåt.

Styrelsens och fullmäktiges maktmissbruk ledde till att jag missgynnades genom att alla mina många motioner, som främst gick ut på att förbättra demokrati, medlemskontroll, medlemsinflytande, öppenhet, insyn, engagemang, ärlighet och etik inom HSB Malmö, föll utan behandling och utan möjlighet för mig att påverka stämmans inställning.

Jag har ingen som helst egen personlig vinning av mina motioner, utan de är enkom för hela organisationens bästa. Som framgår av mina motioner så finns där inga yrkanden som är till min personliga fördel, utan mina motioner var enbart avsedda för att på olika sätt öka engagemanget och skapa en bättre miljö för alla HSB Malmös bostadsrättshavare. Att då hela tiden behöva utsättas för en strid ström av kränkningar och negativa särbehandlingar bara för mitt engagemang i organisationen är inte så roligt. När då mina rättigheter som motionär dessutom inskränks på stämman så har alla gränser passerats för vad som kan accepteras.

Vad kan i högre grad vara en otillbörlig nackdel än att inte få utnyttja det enda tillfälle på året när man som medlem har en lagstadgad möjlighet att påverka den organisation man också är delägare i?
Styrelsen har 364 dagar om året när de kan göra i princip vad de vill, och varför skulle det inte vid detta enda tillfälle på året ens vara möjligt att som delägare göra sin röst hörd?

Det är min bestämda åsikt att inget kan vara mer av otillbörlig nackdel än att man som delägare i en medlemsorganisation fråntas sina absolut mest grundläggande demokratiska rättigheter att påverka den medlemsorganisation som man tillhör (av tvång!) och som i så hög grad påverkar ens liv.

Det ska noteras att medlemskapet i HSB Malmö dessutom inte är frivilligt, utan det är ett medlemskap av tvång, med tvångsavgifter! Ett av de mycket få tvingande medlemskap som finns kvar i modern tid i Sverige (västvärlden). Detta gör det alldeles särskilt viktigt att makten inte koncentreras till några få där 99% av medlemmarna, med detta ofrivilliga medlemskap, helt saknar rätt och möjlighet att påverka.
Jag anser att inget kan vara mer oantastbart än motionsrätten och om det som inträffade på HSB Malmös årsstämma 2008 inte skulle vara lagstridigt kan man lika gärna slopa motionsrätten i lagen, för då fyller den ingen reel funktion.

Egentligen behöver inte mer tilläggas för att visa på de otillbörliga nackdelar som stämmans beslut resulterade i, men för att ytterliggare understryka allvaret i det inträffade ger jag här nedan några ytterliggare exempel på de otillbörliga nackdelar som blev konsekvensen av styrelsens och stämmans agerande.
Framförallt så har HSB Malmös styrelse, genom den påvisade olikabehandlingen, beretts en otillbörlig fördel genom att styrelsen därigenom tog udden av mina motioner. Styrelsen gynnades genom att de utnyttjade sin maktposition och fick sin vilja igenom att inga av mina motioner skulle bifallas av stämman, i enlighet med styrelsens rekommendationer. Dessutom utan att jag hade möjlighet att påverka detta i enlighet med mina yrkanden.

På bekostnad av att mina motioner inte behandlades fick bl.a. styrelsen en stor fördel. Vad kan i högre grad än detta visa på att styrelsen gynnades av att styrelsen slipper krav på sig med stöd av styrelsens egna maktfullkomliga metoder (bristfälligt beslutsunderlag, rekommendation till bifall för endast 1 av drygt 500 yrkanden, etc) för att uppnå detta?

Att jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt gynnade självfallet HSB Malmös styrelse som därmed fick sin vilja igenom, där endast ett vagt bifall gavs av styrelsen, och sedan av stämman, till ett enda av drygt 500 yrkanden (700 st. enligt HSB Malmös styrelse).

Styrelsen gynnades särskilt av att jag inte fick föredra motionerna eftersom felaktigheterna i styrelsens svar (se bil.2) därmed inte tydliggjordes, vilket i sin tur minskade risken att det skulle avslöjas hur illa beslutsunderlaget var som styrelsen tagit fram och som ytterliggare ökade styrelsens möjligheter att stoppa mina motioner från att bifallas.

Styrelsens maktmissbruk med det dåliga beslutsunderlaget gynnade styrelsen så att mina motioner inte skulle bifallas av stämman, eftersom styrelsens bristfälliga svar (se bil.2) resulterade i den negativa inställning till mig som bevisligen uppstod bland fullmäktige.

Styrelsens maktmissbruk, där styrelsens svar på motionernas yrkanden inte var relevanta och som t.o.m. förvrängde betydelserna (se bil.2) av mina yrkanden, gynnade styrelsen så att stämman skulle vändas mot mig och inte ta mina motioner på allvar, vilket ledde till att styrelsen besparade sig själva arbete och krav på att behöva prestera något.

Styrelsen vill, att döma av styrelsens svar på motionerna (se bil.2), inte att det ska finnas några krav på styrelsen och ju färre av mina motioner som bifölls desto mindre prestationskrav ställdes det på styrelsen. Resultatet av årsstämman blev att styrelsen bara fick ½ yrkande av 500 att genomföra (om styrelsen ville).

Styrelsen byggde med sitt tillvägagångssätt upp en aversion bland fullmäktige mot mig.
Den betungande effekt som styrelsens oseriösa behandling av motionerna fick på stämman, ledde till en negativ inställning mot mig bland fullmäktige, vilket i sin tur bidrog till beslutet att avslå mina motioner i klump till fördel för styrelsen (se även p.34).

Allt ska alltid ske på styrelsens villkor, nu även medlemmarnas motionsrätt som, vilket säger sig själv, ska ske på motionärens villkor och inte andras.

Motionerna hade inte behandlats seriöst.
De svar styrelsen gav skriftligt var mest bara verklighetsfrämmande, osakliga och irrelevanta (se bil.2). De flesta svaren hade inte ens med yrkandena att göra. Att drygt 500 yrkanden endast resulterade i knappt 1 bifall torde tydligt visa att demokratin inte fungerade på årsstämman 2008 och att styrelsen på alla möjliga sätt, redan från början gjorde allt för att förta värdet av mina seriöst utarbetade och värdefulla motioner. Allt detta gynnade styrelsen, inte minst genom att styrelsens bristfälliga behandling, och därav bristfälliga underlag, kraftigt bidrog till stämmans negativa attityd gentemot mig och den särbehandling jag utsattes för!
Att jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt innebar naturligtvis en otillbörlig fördel för de antidemokratiska krafterna i organisationen, som därmed befäste sina positioner till nackdel för alla medlemmar inom HSB Malmö.

De antidemokratiska krafterna inom HSB Malmö gynnades avsevärt genom att jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt och genom att mina motioner klumpades ihop i ett avslag utan möjlighet för mig att påverka stämman.
Delar av fullmäktigeledamöterna gynnades av att jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt. De bereddes en otillbörlig fördel eftersom jag då, utifrån mina motioner, inte fick belysa de problem som finns inom bl.a. valberedning (där valberedare också är fullmäktige) eller ombuden till HSB Riksförbund (där dessa ombud också är fullmäktige) eller Arne Axrups stipendiefond (där dessa också är fullmäktige).
Här har jag under ett års tid lagt ner oerhört mycket tid och arbete på att ta fram värdefulla yrkanden för att föra HSB Malmö framåt, bl.a. med förslag avsedda att försöka hindra att skandaler som i HSB Skåne uppstår, så saboteras allt det arbete jag lagt ner på ett par sekunder, detta enbart för att gynna styrelsens och de odemokratiska krafternas m.fl syften.

Även allt mitt arbete med presentationsmaterialet spolierades!


Det är min bestämda åsikt att detta är fullt tillräckligt i sig för att påvisa otillbörlig fördelar, som resultat av beslutet i § 58, men jag ger ändå ett litet urval av ytterliggare exempel här nedan.


  I motsats till alla övriga motionärer förvägrades jag möjligheten att på stämman ställa frågor till styrelsen. Styrelsen besvarade alltså varken mina frågor i styrelsens svar på motionerna (trots att jag löpande i motionerna särskilt begärde detta av styrelsen) och ej heller när jag ställde frågor på stämman.

Stämmoordföranden till och med vände sig till den styrelseledamot som hade uppdraget att redovisa styrelsens svar och sa till honom att han inte behövde svara på specifikt mina frågor. Styrelsens representant skulle enbart upprepa exakt de svar som styrelsen skrivit till motionerna. Dvs läsa innantill rakt upp och ner från det material fullmäktige fått. Det var hans absolut enda uppgift på stämman under min föredragning av mina 42 första motioner, och var djupt kränkande mot mig och allt det arbete jag lagt ner på motionerna.

Särbehandlingen av mig underströks av att mötesordföranden stoppade mig om jag vid något enstaka tillfälle försökte göra som styrelsens representant och upprepa något yrkande som stod i mina motioner. Det var bara styrelsens representant som hade rätt att läsa innantill och ingen ville ge något skäl till detta.

Att styrelsen inte besvarat en enda av mina frågor i motionerna med ett enda ord framgår av motionerna och styrelsens mycket kortfattade, intetsägande och infama avslag till dessa (där svaren t.o.m. ofta inte ens hade någon koppling till motionerna). Styrelsen brydde sig alltså inte om att ge några svar på mina frågor överhuvudtaget. Se bil.2.

Att just mina frågor inte besvarades ser jag som en allvarlig särbehandling av mig som inte är förenlig med hur en organisation som påstår sig vara demokratiskt tänkande, ska eller har rätt att bete sig.

Styrelsen ville inte ens ge en förklaring till varför styrelsen vägrade att svara på någon av mina frågor i motionerna och på stämman, men skälet torde vara uppenbart.

Att styrelsen vägrade att svara på frågor missgynnade mig kraftigt genom att det blev avsvärt svårare (eller omöjligt) för mig att precisera och utveckla vissa (många) av mina motioner.

Styrelsens beslut att inte svara på mina frågor gav mig en otillbörlig nackdel genom att jag fråntogs min möjlighet att bemöta vad styrelsen skrivit om mina motioner och därmed fick styrelsens komentarer stå oemotsagda (vilket också oundvikligen avsevärt försvårade för mig under min föredragning av de 42 första motionerna, när jag försökte påvisa alla felaktigheter i styrelsens svar och försök till motiveringar till avslag).

Styrelsen särbehandlade mig genom att vägra svara på några frågor. Jag missgynnades alltså genom att jag inte gavs möjlighet att få svar på vad styrelsen menat i sina svar, etc.

Genom att HSB Malmös styrelse undvek att bemöta mina motioner i sak och dessutom förvrängde innehållet i mina motioner så gjorde HSB Malmös styrelse det svårt för fullmäktige att förstå motionerna och ta rätt beslut, vilket missgynnade mig kraftigt i mina möjligheter att påverka stämman och få genom mina motioner, när jag dessutom inte fick ställa frågor på styrelsens kommentarer.

Enligt lag (se p.17 och p.18 om upplysningsplikt och frågerätt) ska styrelsen svara på de frågor som ställs på stämman, men jag fick först inga svar på de frågor jag ställde på stämman hörande till mina motioner (efter att stämmoordföranden rekommenderat styrelsen att inte svara på frågor från mig) och sedan fick jag inte ens ställa frågor (direkt kopplade till mina motioner) överhuvudtaget.
I ljuset av att styrelsen inte ens före stämman velat svara på mina frågor gav detta mig en särskilt otillbörlig nackdel.
Styrelsen missbrukade sin makt när styrelsen valde att inte svara på en enda av mina frågor. Det torde heller inte vara förenligt med styrelsens sysslomannaansvar.
Detta ledde naturligtvis till att styrelsen gynnades genom att bl.a. de brister i styrelsens arbete som jag försökt peka på i mina motioner inte kunde klarläggas.

Styrelsen gynnades avsevärt av att de t.ex. för motion 34 ("HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som idag!") slapp förklara sig. Styrelsen klarade sig från att redogöra för styrelsens roll i den redovisade processen och styrelsen klarade sig från att ta ställning i någon enda av de många för HSB Malmös alla medlemmar extremt viktiga frågorna i denna motion.  Genom att fullmäktige i den sista delen av stämman i ett beslut ändrade tidigare av stämman redan fattade beslut så lurades alla de ledamöter som trodde att ett beslut var ett beslut (enligt vad som tidigare hävdats, 2007, där en motion om avgifterna inte behandlades pga att denna fråga redan behandlats tidigare i dagordningen), och som inte var närvarande efter att de sagt sitt i dessa frågor.
Att beslutet ändrades, och dessutom i motsats till vad som gällde på årsstämman 2007, resulterade i en otillbörlig nackdel för mig.


  Stämman beslutade att mina motioner som var kopplade till olika punkter i dagordningen, t.ex. valberedningens och styrelsens arvode, inte skulle behandlas i samband med dessa punkter i dagordningen (§8). Detta missgynnade mig eftersom dessa motioner därmed i praktiken föll redan genom detta. Sannolikheten att kunna ändra ett tidigare taget beslut på stämman med en motion som behandlas i slutet av stämman är närmast obefintlig, oavsett vem som motionerat och oavsett hur välformulerad och väl underbyggd motionen är.

Jag fick inte yttra mig under detta beslut. Att jag inte fick yttra mig i samband med stämmans beslut om detta beredde mig en otillbörlig nackdel eftersom jag därmed inte kunde förklara vikten av att de av mina motioner som var direkt kopplade till tidigare punkter i dagordningen, behandlades i rätt sammanhang och jag därmed inte gavs möjlighet att påverka stämman i behandlingen av mina motioner ens här.
Styrelsen är ansvarig för dagordningen men trots detta så hade styrelsen varken tagit upp mina motioner (som var kopplade till tidigare punkter i dagordningen) på rätt plats i dagordningen eller ens tagit fram ett förslag på hur punkterna skulle placeras i dagordningen.

Styrelsen hade inte ens brytt sig om att tillfråga mig om mina önskemål på placering av motioner som hörde till tidigare punkter.

Detta gynnade styrelsen avsevärt. Med denna metod säkrade sig styrelsen från att stämman skulle placera in mina motioner i dagordningen där de hörde hemma.

Jag hade ett färdigt förslag på vilka motioner som skulle behandlas var i dagordningen, men eftersm jag inte fick yttra mig i detta sammanhang så bereddes jag inte möjlighet att påverka stämman i rätt riktning.

  Minoriteten av fullmäktige (de som inte instämde i det odemokratiska beslutet att köra över mina motioner) drabbades också av en otillbörlig nackdel genom att de förvägrades möjligheten att besluta om mina motioner 43-178, ställa frågor på mina motioner, lägga tilläggsyrkanden, och höra mig förklara motionerna.
Detta enbart eftersom majoriteten som röstade för att inskränka min motionsrätt på sitt illojala och maktfullkomliga sätt inte ville ge dem denna möjlighet.


Hur kan majoriteten på en stämma besluta att helt ta bort yttrande- fråge- och förslagsrätten för minoriteten av fullmäktige på stämman?

  Fullmäktige, med sitt sysslomannaansvar, missbrukade sin makt när de beslutade att jag inte skulle få föredra mina motioner på normalt sätt.

Fullmäktige visade på ett allvarligt maktmissbruk när de i §58 bl.a. förvägrade mig rätten att såväl föredra motionerna en och en (med de konsekvenser bara detta fick) och att ta separata beslut för motionerna och att få/ge tilläggsförslag.


  Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB?

Motionerna är föreningens grundfundament och att inskränka motionsrätten får ofrånkomligen svåra konsekvenser inte bara för den aktuella stämman utan framför allt för organisationen som helhet.

Genom att fullmäktigeledamöterna missbrukar sin makt på detta odemokratiska sätt svärtas HSB:s rykte ner, vilket inte är solidariskt gentemot medlemmarna eftersom detta missgynnar föreningen som helhet.
Genom sitt agerande på stämman har fullmäktige klart brustit i sitt sysslomannaansvar.

Vilka konsekvenser får stämmans beslut för HSB Malmös 42.000 medlemmar?
Att slå undan benen på motionärer, som på HSB Malmös årsstämma 2008, är ett effektivt sätt att döda demokratin inom föreningen.
När fullmäktige ser att det är så lätt att kringå regelverket inom HSB Malmö så gör de självklart snart likadant med motionärerna i sin egen förening.

Dvs resultatet av det maktfullkomliga beslutet i § 58 kan få förödande konsekvenser för HSB Malmös medlemmar i framtiden där med all säkerhet det kommer att bli en dominoeffekt med många medlemmar som missgynnas på liknande sätt i sina brf:ar.


  HSB Malmös 42.000 medlemmar, som jag representerade med mina motioner, bereddes också en otillbörlig nackdel av stämman eftersom jag fråntogs min rätt att med mina motioner bidra till en bättre fungerande och mer medlemsinriktad organisation som mer ser till medlemmarnas intressen än fullmäktiges och styrelsens egna personliga intressen.

Mina motioner var inte för mig personligen, utan de var för allas bästa inom HSB Malmö.

Dvs fullmäktigeledamöter och styrelse visade på en skrämmande illojalitet gentemot HSB Malmös medlemmar, som styrelse och fullmäktige är satta att värna om, när motionsrätten inskränktes för den som verkligen arbetar för medlemmarnas bästa.

Genom stämmans negativa attityd till mig röstade stämman inte utifrån innehållet i mina motioner och vad som är bäst för medlemmarna utan de röstade enbart mot mig som person. Mina motioner missgynnades alltså bara av fullmäktiges tydliga och uttalade negativa inställning till mig.
Stämmans beslut i § 58, som kraftigt missgynnande mig genom att jag inte bereddes möjlighet att ändra stämmans åsikt, missgynnade alltså inte bara mig utan även de 42.000 medlemmarna i HSB Malmö. Dvs i praktiken resulterade beslutet i § 58 i att en otillbörlig nackdel bereddes föreningen. HSB Malmös årsstämma 2008 åsidosatte majoritetens intresse, dvs de 42.000 medlemmarna i HSB Malmö, när stämman i § 58 tog bort behandlingen av mina motioner.

Styrelse och stämma har visat på såväl maktmissbruk som en illojalitet mot de 42.000 medlemmar som de är satta att företräda, när styrelse och stämma missbrukar sina positioner för att köra över motioner som bara är till för att uppnå en bättre fungerande medlemsorganisation och att skapa en bättre situation för medlemmarna.  Jag bereddes en otillbörlig nackdel eftersom jag bl.a. inte fick redovisa valberedningens oberättigade höjning av sitt arvode 2007.
Att jag med nuvarande system tvingades vänta 1 år med att upplysa om detta var illa nog. Nu lyckades stämman fördröja detta ännu ett år, och därmed blir det naturligtvis i det närmaste omöjligt att så här långt efteråt rätta upp detta.

Detta illojala beteende av styrelse och stämma, där jag inte fick föredra mina motioner på normalt sätt om valberedningens höjning av sitt arvode på falska premisser, och där dessa motioner därför inte behandlades, missgynnade inte bara mig utan även övriga 42.000 delägare där vi alla betalar vår del av valberedningens skyhöga och orättmätigt dubblerade arvode.

Motsvarande gäller t.ex. min motion om styrelsens arvode (där styrelsen bereddes en otillbörlig fördel och jag samt övriga 42.000 medlemmar bereddes en otillbörlig nackdel).
Valberedningen, som tidigare vägrat att besvara varje fråga avseende sin höjning av arvode bereddes en otillbörlig fördel genom att jag inte tilläts redovisa förhållandena runt denna höjning av valberedningens arvode och påverka stämman att åtgärda detta.

Valberedningen gynnades avsevärt av att jag inte gavs möjlighet att föredra mina motioner om detta på normalt sätt.

  Stämman behandlade mig som nominerad medlem osolidariskt när jag inte fick yttranderätt i samband med att val förrättades. Inte bara att jag bereddes en otillbörlig nackdel i samband med detta val genom att jag inte fick yttranderätt och därmed inte kunde framhäva mig själv.
De kränkningar av mig som förekom under detta val bidrog naturligtvis dessutom till den negativa inställning till mig bland fullmäktige som sedan ledde till att jag missgynnades genom att jag inte fick föredra mina motioner som normalt och att alla mina motioner avslogs i klump.

Denna särbehandling av mig, där jag vid flera tillfällen kränktes under stämman i samband med val av nominerade utan möjlighet stt försvara mig mot kränkningarna (eftersom jag, enligt stämman, inte hade yttranderätt), eskalerade naturligtvis aggressionen mot mig bland fullmäktige inför behandlingen av motionerna.

Jag utsattes för diskriminering t.ex. i val av ombud/ersättare till HSB Riksförbund (§29) där ett mindre antal fullmäktige uppviglade stämman mot mig med sina hatyttringar och kränkningar.
Att jag missgynnades genom att jag inte under punkten för val hade yttranderätt bidrog sedan till att mina motioner ej behandlades.

Jag bereddes alltså en otillbörlig nackdel genom att jag som nominerad inte tilläts varken försvara mig mot kränkningarna i samband med val av förtroendevalda, eller att framhäva mig själv (och övriga nominerade bereddes därmed samtidigt en otillbörlig fördel).
Genom att jag inte hade yttranderätt under punkten i dagordningen för val så gavs övriga nominerade naturligtvis en otillbörlig fördel eftersom de gavs bätre förutsättningar för att väljas in.

  Styrelsen missbrukade sin makt genom att aldrig i något läge (varken före stämman, efter stämman eller under stämman) försöka styra stämman i demokratisk riktning (det låg inte i styrelsens eget intresse).
Styrelsen hade makten att i varje stund påverka fullmäktige så att ingen särbehandling av motionär skulle ske.
Styrelsen valde i egenintresse att inte göra detta.
På stämman satt styrelsedamöterna djupt nersjunkna i sina stolar mitt bland fullmäktige tillsammans med valberedning, och ville aldrig ta ställning för något (förutom mot mina motioner).
Tystnad kan också vara en form av maktmissbruk.
Jag t.o.m. frågade styrelsen innan stämman om de tänkte uttala sig på ett sådant sätt att fullmäktige påverkades att agera demokratiskt på stämman. Styrelsen svarade att de inte hade för avsikt att göra detta.

Styrelsens inledningstal på extrastämman 2008 (efter årsstämman) där jag utsattes för massiv kritik av styrelsen enkom för att jag klandrat årsstämman visar på styrelsens maktfullkomlighet och bristande förståelse för demokratiska rättigheter.
Nästan hela inledningstalet på extrastämman gick åt till att kritisera och nedvärdera mig som person och ytterliggare försöka vända stämman mot mig som enskild medlem, dessutom t.o.m. med rena lögner.
Styrelsen vägrade efter detta att förklara sina angrepp mot mig.
Styrelsen utnyttjade som vanligt detta tillfälle när jag inte hade någon möjlighet att försvara mig (jag hade ingen yttranderätt, och fick inte ens närvara under denna del av stämman när angreppen riktades mot mig av styrelsen). Varje gång styrelsen officiellt angriper mig personligen så väljer styrelsen tillfällen som på denna stämma, när jag är försvarslös genom att jag inte kan bemöta angreppen. Det är tråkigt att styrelsen aldrig vågar föra en dialog på lika villkor, utan att de måste utnyttja sin makt för att trycka ner enskilda medlemmar (inte bara mig) på detta sätt.  Jag har med all säkerhet lagt ner avsevärt mer tid på mina 178 motioner till årsstämman 2008 än vad samtliga fullmäktige (idag 311 st.) gjort på samtliga motioner till HSB Malmö sedan HSB Malmö bildades för ca. 80 år sedan (alla fullmäktige tillsammans har skrivit i snitt en motion per år).

Jag offrade dessutom väldigt mycket tid strax före och under stämman (speciellt efter att det stod klart att jag skulle få tala för alla mina motioner) på att utarbeta presentationsmaterialet för mina motioner, som sedan bara blev helt bortkastad tid. En veckas extra arbete för mig spolierat i och med tillbakadragandet av mina rättigheter i ett snabbt beslut!

Med tanke på det omfattande arbete jag lagt ner tycker jag därför att jag förtjänade lite mer respekt än vad fullmäktige och styrelse visade på årsstämman 2008, i stället för den osolidariska behandling som jag utsattes för.

Eftersom jag lagt ner ett enormt tidskrävande arbete på mina motioner bereddes jag därför en särskilt otillbörlig nackdel genom att allt detta arbete spolierades av stämmans maktfullkomliga beslut till min nackdel. Styrelse och stämma ville visa att engagemang inte ska löna sig på något sätt.


Övriga dokument:
Motionsrätten
Särbehandling, 13 punkter
Likabehandlingsprincipen


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan