Basfakta för Brf

Boendeinformation

Fastighetsskötsel, felanmälan och huvudnyckel.
Vice värden utövar tillsyn över föreningens fastigheter samt svarar för mindre underhållsåtgärder bl a byte av glödlampor i ytterbelysningarna. Fel, som föreningen skall svara för, skall i första hand anmälas till vice värden, som avgör om han kan åtgärda felet själv eller om extern reparatör skall tillkallas
Tele nr 155 14 eller 070-571 94 08.
Om vice värden inte kan nås, görs felanmälan till HSB BOservice områdeskontor i Finspång på telefon 100 10 eller telefax 163 77. Ej akuta fel kan även anmälas via e-post: felanmälan@ostergotland.hsb.se Om områdeskontoret inte kan nås vid akuta fel eller vid behov av huvudnyckel, kontakta HSB Boservice i Norrköping, tele 011-21 51 50, eller om de har stängt, Larmtjänst, tele 011-14 96 60.Boendeinformation
Att bo i bostadsrätt innebär ökat ansvar i förhållande till att bo i hyresrätt. Samtidigt ger det möjlighet till ett ökat inflytande över boendet. Bostadsrättsinnehavaren kan med sin röst på föreningsstämman vara med och utse styrelse i bostadsrättsföreningen och på så sätt påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningen.

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år, vanligtvis under April eller Maj månad. Vid föreningsstämman redovisar styrelsens för det gångna årets förvaltning. Det finns då möjlighet att ställa frågor kring förvaltningen.
Föreningsstämman beslutar sedan att godkänna styrelsens redovisning eller inte. Därefter väljs ny styrelse för det kommande verksamhetsåret och behandlas övriga frågor som anmälts till stämman.

Utnyttja Din rätt som bostadsrättsinnehavare att delta i föreningsstämmorna och göra Din röst hörd! Som bostadsrättsinnehavare bör Du även vara beredd att ställa Dig till förfogande för styrelseuppdrag och andra förtroendeuppdrag i föreningen.

Som bostadsrättsinnehavare äger man endast en andel i en ekonomisk förening till vilken följer nyttjanderätt till en speciell lägenhet. Man har dock större möjlighet än en hyresgäst att påverka utformningen av lägenheten. Större ändringsarbeten, t.ex. flyttning av väggar, upptagning av trapp m.m., får dock inte vidtas utan styrelsens godkännande.

Se även HSB:s hemsida på Internet för mer information.


Snöskottning.
HSB Boservice sköter snöskottning. Medlemmarna själva får dock räkna med att utföra ”finskottnig” framför dörrar m.m. där traktorerna inte kommer åt.

Gräsklippning.
Medlemmarna svarar själv i mån av tid och ork för klippning av gemensamma ytor .Gräsklippningen organiseras av Birger Sunnerberg. Anmäl Dig till Birger om Du vill var med och klippa! Gruppindelning och områden anslås i tvättstugentrén. Den som inte orkar eller har tid att klippa, får i stället bidra med en liten slant till föreningens trivselkassa. Var och en svarar naturligtvis själv för klippning av den egna altanen.

Maskiner och verktyg.
Gräsklippare och verktyg för utlåning finns i förrådet mitt på garagelängan (samma nyckel som till tvättstugan). Lämna aldrig förråd olåst!

Trappstädning
Medlemmarna själva svarar för städning av det egna trapphuset och gemensamma källarutrymmen. Om Du är osäker på när det är Din tur att städa, kontakt de övriga i Din trapphus så att ni är överens om turordningen.

Vår – och höststädning.
Grovstädning av marken runt husen, som krattning, grävning runt rabatter m.m. sker en gång på våren och en gång på hösten då medlemmarna och deras familjer förväntas delta i mån av tid och ork. Datum meddelas genom lapp i brevlådan. Efter ett par timmars lagom slit brukar vi avsluta med att dricka kaffe tillsammans. Därutöver förväntas alla hjälpa till att hålla vårt område snyggt och trivsamt.

Renhållning.
Hushållssoppor läggs i befintliga behållare utanför entrédörrarna (utom Videvägen 6 där behållarna finns i soprummet i källaren). Fyll en säck i taget!

Trädgårdsavfall.
Trädgårdsavfall lägges i containern bakom tvättstugan. (Tvättstugenyckel går även till hänglåset på containern). Lämna aldrig containern olåst! OBS! att containern inte får innehålla annat avfall, såsom grovsoppor eller sådant som skall läggas i någon av återvinningscontainarna! Föreningen kan drabbas av straffavgifter på flera tusen kronor om containern innehåller förbjudet avfall.

Grovsoppor.
Måste lämnas antingen i samband med ordinarie insamling av grovsopor eller på Sjömansängstippen.

Återvinning.
Containrar för återvinning av glas (ofärgat respektive färgat), tidningspapper, kartonger, plåt,plast och batterier finns på Videvägen nedför garagen.

Parkering.
Parkeringsplatser, carport och garage följer inte lägenheterna utan hyrs ut separat. Det finns p-plats med och utan elanslutning. Uthyrningsfrågor handläggs av Bertil Göhl. Det finns ett antal besöksplatser inom området.

Tvättstugor.
Det finns två tvättstugor i anslutning till gamla panncentralen på Videvägen. I den inre finns en stor maskin, lämplig för tvätt av mattor, täcken, o.d. Tvättstugorna bokas genom anteckning av namn och tid i de almanackor som finns uppsatta utanför dörren till respektive tvättstuga. Tvättningen kan ske när som helst på dygnet. Boka inte längre tid än nödvändigt och inte längre än fyra timmar åt gången. Det är inte tillåtet att boka mer än en tid åt gången. Ny tid får heller inte bokas förrän den tidigare bokade tiden har används eller annulleras. Var och en städar efter sig i tvättstugan.

Bordtennis.
I gamla pannrummet finns ett bordtennisbord som medlemmarna med familjer kan använda. Tvättstugenyckeln går även till pannrummet.

Kabel-TV
Föreningen är ansluten till kabel-TV genom Kabelvision. Kanalerna 1,2,3 och 4 tillhandahålles utan kostnad och utan att dekoder behövs. Därutöver kan dekoder beställas och abonnemang för tilläggsutbud tecknas direkt med Kabelvision, Kundservice Privat, tele 0200-22 55 25. För ytterligare information om kabel-tv utbudet; Se www.tele2.se/privat/kabel-tv Fel på dekodrar eller kabel-TV utsändningen anmäls direkt till Kabelvision på tele 0200-22 55 00 (öppettider vardagar 09.00-21.00 samt lördag och söndag 10.00-18.00) eller e-post: felanmalan@kabelvision.se Kontrollera med grannarna eller på annat sätt att felet verkligen beror på Kabelvision innan ni anmäler felet till dem,eftersom de annars debiterar ev. felsökningskostnad.

Bredband.
Föreningen är ansluten via HSB Östra Östergötland till Telia Gruppanslutning Bredband, vilket ger möjlighet för medlemmarna att erhålla bredbandsuppkoppling med ADSL till ett fast pris om f n 200 kr/månaden. Anslutningsavgift om 975 kr tillkommer. Beställning görs via Telias kundstjänst
tel 020-22 21 00 eller via Telias hemsida www.telia.se

Ytterligare information om tjänsten finns att hämta på anslagstavlan i tvättstugentrén. Föreningens kontaktman gentemot Telia för Telia Gruppanslutning Bredband är Bertil Göhl. För att snabbare få del av ny information om bredbandstjänsten, kan Du anmäla Din e-post adress till Bertil Göhl genom att skicka ett e-post meddelande till honom på ovan angiven e-post adress.

Inre underhåll i lägenheterna.
Medlemmarna själva svarar för löpande underhåll i sina lägenheter. Föreningen svarar för löpande underhåll och reparationer på själva fastigheten och därtill hörande installationer. Var gränsen går mellan medlemmens och föreningens ansvar framgår av $ 34 i föreningens stadgar och den kommentar till paragrafen som utformats av HSB och som finns anslagen i tvättstugeentrén. Medlemmarna kan köpa vitvaror m m hos HSB BO-Service och även få hjälp med installationen av dessa.


Inre reparationsfond.
Uttag av medel från den inre reparationsfonden som hör till lägenheten får ske för löpande underhåll och reparationer av lägenheten. Uppgifter om behållningen på fonden finns på senaste hyresavi. Blanketter för uttag från fonden finns på anslagstavlen i tvättstugeentrén. Blanketten lämnas ifylld och underskriven till Bertil Göhl, Kraftkärrsvägen 22, för attest.

Överlåtelse och pantsättning.
Överlåtelse av bostadsrätten skall godkännas av styrelsen. Anmälan om överlåtelse av bostadsrätten sker genom att överlåtelsehandlingen lämnas i ett exemplar till Bertil Göhl. Anmälan om pantsättning av bostadsrätten skall lämnas direkt till HSB-kontoret, Bergslagsvägen 12 (mitt emot Folkets hus) eller skickas till HSB Östra Östergötland, Box 6901, 600 06 NORRKÖPING


Basinformation

Här kommer basinformation till dig som bor i Barrträdet.

Barrträdets ”från A till Ö”

Andrahandsuthyrningar
Andrahandsuthyrningar ska godkännas av styrelsen. Ansökan ska sändas skriftligt till Förvaltaren.

Avgifter
Styrelsen avgör avgiftens storlek utifrån föreningen budget. Avgiftsavier distribueras kvartalsvis. Betalning sker till HSB. Se till att avgiften är HSB tillhanda senast sista dagen i varje månad så slipper du onödiga dröjsmålsräntor.

Bastu
Samtliga har tillgång till bastun i källaren 33/35. Bokning sker vid bokningscentralen utanför tvättstugan i nr 35. Kan bokas max 2 timmar per gång. Obs! Bastuaggregatet startar 1 timme före bokad tid. Bastun är varm när du kommer. Lämna bastun i samma skick som du förväntar dig att den ska vara nästa gång du kommer.

Batteribehållare
Batterier som gjort sitt lägger du i särskild behållare som finns i höjd men övergångsstället vid kakelbutiken.

Bredband
Föreningen är bredbandsanslutna via Com Hem sedan våren 2001.

Cykelrum
Det finns cykelrum i varje källare och cykelställ utanför vissa entréer. Cyklar får inte stå i trapphus, barnvagnsrum eller på våningsplan etc. Cyklar ska vara märkta med namn och lägenhetsnummer.

Digitalboxar
En digitalbox från Comhem tillhör varje lägenhet.

Ekonomisk förvaltning
HSB sköter föreningen ekonomi. HSB:s kontor ligger på Flemminggatan 41.

Fastighetsförsäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring för skador på fastigheten. Den omfattar inte skador på fast inredning i din lägenhet. Därför bör du komplettera din hemförsäkring med ett sk ”bostadsrättstillägg”.

Fastighetsskötsel
Fastigheterna sköts av Malfa Fastighetsservice AB, Finntorp.

Felanmälan
Felanmälan görs till Malfa Fastighetsservicegenom att du lämnar en lapp i de brevlådor som finns vid tvättstugorna. Du kan även ringa tfn 08-601 98 11, vardag 8.00-16.00. Felanmälan e-post: www.malfa.com
Akuta fel som måste åtgärdas vid andra tidpunkter anmäls till jour 08-18 70 00. Som akuta fel menas ex vattenskada. Varje jourutryckning kostar föreningen ganska mycket. Därför bör du vara sparsam med att ringa jouren. Om det skulle bli strömlöst ska du inte ringa jouren i första hand, se informationen under Strömlöst.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett källar- och ett vindsförråd. Därutöver finns några ytterligare förrådslokaler som hyrs ut.

Förvaltare
HSB Förvaltning, Flemminggatan 41 ansvarar för den tekniska förvaltningen. Vår förvaltare heter Emil Falk. Han kan nås på tfn 08-785 30 00.

Grillning av mat
Grillning på balkong är absolut förbjuden.
På gården framför 29/31 finns en utegrill du kan nyttja. Gör rent efter dig när du använt den.

Grovsoprum
Till grovsoprummet bär du det skräp som du inte får kasta i sopnedkastet. Rummet finns i källaren till 31.
Längst in till vänster ställer Du återanvändbara grovsopor som någon i föreningen kan ha användning för.

Gårdsfest
En augustisöndag varje år träffas vi på gården framför 23 med korv, hamburgare och musik.

Hemförsäkring
Se till att du har en gällande hemförsäkring med sk ”bostadsrättstillägg” annars kan en skada i din lägenhet få förödande ekonomiska konsekvenser.

Hissar
Höghusens hissar och dess maskinerier byttes under –95. Fel på hissarna anmäls till ”Kone Hissar AB” tfn 08-618 0180.

Hobbyrum
Ett hobbyrum finns i källaren 33/35. Verktygen tar du med själv. Städa undan efter dig innan du lämnar hobbyrummet.

Inbrottsskyddet
Under –96 byggdes inbrottsskyddet ut med bla nya källardörrar. Tjuvar som vill in kommer tyvärr ofta in ändå så var på din vakt om du ser främmande människor i våra hus.

Inglasade balkonger
Samtliga balkonger kommer att glasas in under år 2005.

Inre fonden
En del av din avgift sätts in på din inre fond. Beloppet på din inre fond framgår på avgiftsavin. Dessa pengar använder du för reparationer av din lägenhet. Ansökan om uttag från den inre fonden görs hos förvaltaren.

Julgranar
Julgranar ska kvistas och alltid bäras till grovsoprummet och får inte kastas ut från balkongerna eller läggas på gårdarna.

Kabel-TV
Fastigheterna är anslutna till Com Hem kabel TV. Grundpaketet bekostas av föreningen. Ytterligare kanaler bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Kodlås
Varje entrédörr är försedd med ett kodlås. Koden är angiven på ”intern-TV”. Lämna inte ut koden till obehöriga.

Köksfläktar
Ska du montera köksfläkt så är det enbart sk kolfilterfläktar som är godkända. Dessa får inte anslutas till ventilationskanalen.

Lekplatser
På båda gårdarna finns särskilda lekplatser för våra yngsta medlemmar.

Långsiktig plan
Styrelsen arbetar utifrån en långsiktig plan avseende underhållet av våra fastigheter.

Markiser
Markiser får ej sättas upp på fasad eller balkong.

Medlem i HSB
Enligt föreningens stadgar ska samtliga lägenhetsinnehavare vara medlemmar i HSB.

Motioner
Motioner till årstämman ska enligt stadgarna vara inlämnade skriftligt till styrelsen senast den 31 januari årligen.

Oljud och störningar
Det är relativt lyhört i våra fastigheter. Därför ska du avstå reparationsarbeten under tiden 22.00 till 07.00. Enstaka tillfällen har säkert det flesta förståelse för, men upprepat kan störningar tom innebära anmärkningar och ytterst avhysning från föreningen. Om du vet med dig att en viss kväll (födelsedag kanske) kan bli både sen och högljudd så uppskattar säkert dina grannar att du förvarnar innan. En liten lapp i entrén räcker säkert.

Ombyggnation
Om du har för avsikt att göra ombyggnation/reparation i din lägenhet av väsentlig art så ska denna godkännas av styrelsen. Lämna in en ritning/skiss på dina planer.

Panncentral
Vi har installerat fjärrvärme sedan februari 2002.

Pantförskrivningar
Pantförskrivningar ska insändas till förvaltaren.

Parabol
Parabol får EJ monteras på fasad eller balkongräcke.

Parkering
På gatan tillåts endast parkering på ena sidan under dagtid. Detta kontrolleras regelbundet av parkeringsbolag. Parkering utanför entréerna är förbjudet och även detta kontrolleras av parkeringsbolag. Önskar du hyra plats i garage kontaktas bolaget som sköter garagen. Garageplats betalas av den som hyr.

Pingisrum
I källaren i 23:an direkt till vänster vid yttertrappan finns ett pingisbord. Först till kvarn spelar!

Piskställningar
I höghusens vindsutrymmen och på varje gård finns plats för mattpiskning.

Radonmätning
Radonmätning har genomförts i fastigheterna med värden som klart understiger gällande gränsvärden. 400 bq/m³ är tillåtet gränsvärde, uppmätta värden i föreningen är mindre än 30 bq/m³.

Rastning av hundar och katter
Ä r absolut förbjudet på föreningens område.

Returpapper
Returpapper ska placeras på avsedd plats i grovsoprummet,

Solarium
I källaren 33/35 finns ett solarium. Bokning sker via tvättstugeterminalen på Alphyddevägen 35 med hjälp av elektronisk nyckel. Betalningen sker i myntbehållare i solarierummet.

Sopnedkast
Sopor som kastas i sopnedkastet ska läggas i väl förslutna plastpåsar. Nederst i sopnedkastet finns en sk sopkarusell som lätt kan blir trasig om fel sorts sopor och otillräckligt förslutna sopor slängts i nedkasten. Kattsand är en typisk sopa som ständigt orsakar driftsstörningar.
Kattsand måste därför emballeras synnerligen väl.

Spontantvättstuga med torkskåp
Finns på Alphyddevägen 25, källaren. Kan ej bokas. Tvättid 07.00 – 22.00.

Stambyte
Avloppsstammar från såväl badrum som kök byttes-93. Det var föreningens största investering/renovering hittills.

Strömlöst
Om det blir strömlöst och det inte beror på dina egna proppar i lägenheten är det troligen huvudsäkringen som är trasig. Den finns ute i trapphusen i speciellt skåp dit Staffan Tellerup tfn 466 91 92 har tillträde. Ring Staffan istället för att ringa jouren så sparar du pengar åt föreningen.

Styrelsen
Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen sammanträder minst en gång i månaden. Den aktuella styrelsebemanningen finns på intern-TV.

Städning
För allas trevnad så sker städning av trapphusen regelbundet genom fastighetsskötselavtalet. Givetvis har du som lägenhetsinnehavare också ett ansvar att hålla rent och snyggt i våra gemensamma utrymmen.

Tapetserarbord
Det finns ett gemensamt tapetserarbord som kan lånas. Kontakta Annikki Blomström i 35:an.

Telefonkataloger (gamla)
Gamla telefonkataloger ska alltid till grovsoprummet och får inte läggas i våra trapphus.

Tomglasbehållare
I grovsoprummet finns en särskild container avsedd för tomglas.

Trappvärdar
Varje uppgång har en trappvärd. Trappvärdens roll är att vara en länk mellan de boende och styrelsen kring information och grannsamverkan. Felanmälan ska inte göras till trappvärdarna. Trappvärdarna finns namngivna på intern-TV.

Tv-information (intern-TV)
Så mycket information som möjligt ges direkt på TV:n. Ta fram kanal S6 på din TV och läs mera. Behöver du hjälp med att leta fram kanalen, kontaktar du trappvärden.

Tvättstugor
I båda höghusens källare finns tvättstugorna. Tiden bokas på särskild bokningscentral utanför tvättstugorna med hjälp av elektronisk nyckel . Boende i 19-25 använder tvättstugan i 25:an. Boende i 29-35 använder 35:ans tvättstuga. Tvättstugorna är öppna mellan 07.00 och 22.00. Varje användare städar efter sig. Bla ska maskinerna rengöras, filter i torktumlare ska rensas och golven ska tvättas. Om inte tvättmaskinerna startas upp inom 30 min från tvättpassets början är tiden förbrukad och övergår till ”först till kvarn”. Fullständiga tvättstugeregler är anslagna i tvättstugorna.

Varmvattenelement
Våra element är radiatoruppvärmda. För bästa funktion ska du se till att den ”luftas” med jämna mellanrum.

Vatten
Vattenförbrukningen ingår i avgifter, men är en stor kostnad för föreningen. Därför kan du spara pengar åt föreningen/dig genom en sund vattenförbrukning.

Ventilation
Under hösten 2002 har föreningens fastigheter genomgått den obligatoriska ventilationskontroll som myndigheterna krävt. För att undvika matos mm så ska ventilerna i både fönster, kök och badrum vara öppna.

Årstämma
I maj varje år hålls föreningens årsstämma. Lokal framgår av utsänd kallelse.

Övernattningsrum
Övernattningsrum för våra gäster finns att hyra på Alphyddevägen 33 ök. Bokas via tvättstugeterminalen vid tvättstugorna på Alphyddevägen 25. Kostnad 200:- per natt.

Överlåtelser
När du säljer din lägenhet så ska förvaltaren kontaktas och styrelsen ska formellt godkänna köparen som medlem.


Här följer en liten ordlista för er som är ny medlem. Vid eventuella ytterligare frågor - hör av er till styrelsen under expeditionstid.

A
Adressändring
För adressändring ring 020 - 97 98 99.

Andrahandsupplåtelse
Måste godkännas av styrelsen för att få komma till stånd. Blankett för upplåtelse finns vid anslagstavlan utanför styrelserummet eller på föreningens hemsida. Vid eventuella frågor - kontakta styrelsen under expeditionstid.


B
Brevinkast
På lägenhets brevinkast får endast anslås sådana meddelanden som är framställda i en så kallad dymomaskin. Slitage på inkastet uppkommer vid användning av vanlig tejp. Vid eventuellt behov av meddelanden från dymomaskin – kontakta styrelsen under expeditionstid.


C


D


E
Elleverantör
PlusEnergi är den elleverantör som förser byggnaden med energi. Den kostnad som finns på er elräkning avser endast så kallad hushållsel. Vid överlåtelse av en lägenhet måste adressuppgiften uppdateras. Sänd därför in den adressändring som ni fått direkt till PlusEnergi.


F
Fastighetsskötsel
Föreningen har en fastighetsskötare som arbetar tisdag 7.30 - 11.45, onsdag 9.45 – 11.45 samt torsdag 12.15 – 16.30. Fastighetsskötaren kan nås på telefonnummer 0708 - 288 720 alternativt 031 – 710 35 05. Fax: 031 – 710 35 01. E-post: fastighetsskotare@johanneberg.com. Brevlåda finns i källaren på Engdahlsgatan 4 C. Boende på Gibraltargatan kommer med sin nyckel in genom dörren till Engdahlsgatan 4 B och kan sedan ta källardörren för att komma till brevlådan.

Fönster
Fönster och fönstermekanismen är lägenhetsinnehavarens ansvarsområde. Fönster i lägenhet skall skötas enligt utdelad beskrivning. Saknas beskrivning – kontakta styrelsen under expeditionstid.

Föreningsstämma
Högsta beslutande organ inom bostadsrättsföreningen är föreningsstämman som hålls en gång om året. Föreningsstämman hålls när årsmötet brukar hållas. På stämman har alla medlemmar rätt att rösta. Då granskas det gångna årets verksamhet och man behandlar förslag från både styrelse och enskilda medlemmar. Vid föreningsstämman fattas också beslut om föreningens ekonomi och om andra frågor som rör verksamheten. Stämman väljer styrelse, revisorer, valberedning och representanter till den HSB-förening som bostadsrättsföreningen tillhör.

Förråd
Varje lägenhet har tillgång till två stycken förråd. Ett i källaren och ett på vinden. Lås till respektive förråd tillhandahålls av bostadsrättsinnehavaren.


G
Grill
En grill finns för utlåning till föreningens medlemmar. Användning ska ske på plats mellan föreningens två byggnader. Grillen finns under sommarhalvåret fastlåst vid uteplatsen. Bokningssystem finns inte, först till kvarn…


H
HSB-avgift
Medlemsavgift, som är ett krav för medlemskap i Brf Johanneberg 1937, betalas årligen för er räkning av föreningen.
Den summa som ni betalade in vid ert inträde i HSB fås tillbaka när ni säljer er lägenhet. Kontakta HSB i Göteborg för mer information.

HSB i Göteborg
Första Långgatan 28 A
Box 31111
400 32 GÖTEBORG
Tfn: 031-85 90 00
Fax: 031-42 27 15
Hemsida: www.gbg.hsb.se
HSB i Sveriges hemsida: www.hsb.se


I
Internet
I föreningen finns ett höghastighetsnät/bredbandsnät som ägs av medlemmarna. Genom detta nät kan föreningen erbjuda internet-uppkoppling. Anslutningsavgiften, vilken är en engångskostnad, är 500 kr vilken går till föreningen för att betala av kostnaden för installation av höghastighetsnätet. Månadsavgiften är sedan 200:- där 10:- går till föreningen för att betala av kostnaden för installation av höghastighetsnätet. Det som behövs för att utnyttja uppkopplingen är en dator med nätverkskort (RJ-45 anslutning) samt en patchkabel att dra från datauttag till nätverkskort. Användaren kan sedan vara uppkoplad dygnet runt. Hastigheten på föreningens internet-uppkoppling är 2 Mbps och varje användare har en unik IP-adress. Leverantör för internettjänsten är GlobeCom (www.globecom.se). I varje abonnemang ingår 5 st e-postadresser, utrymme för hemsida och news-läsning.
Blanketter för abonnemang finns utanför styrelserummet eller på föreningens hemsida.


J


K
Kabel-TV
Föreningen tillhandahåller kostnadsfritt genom ert vanliga antennuttag 6 st TV-kanaler. SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, Kanal 5 och Z-TV. Satellitkanalerna tas ned med hjälp av parabolantenn som är monterad på en av grannföreningens (Johanneberg 1936) byggnader. För ytterligare programutbud (Exv. TV1000, Canal +, Eurosport, MTV m.fl.) krävs att ni har en digital mottagare som antingen kan köpas eller hyras i radiohandeln.
Vid problem med tv-nätet i föreningen kontakta AT-Installation på tel. nr. 020 – 66 85 00 eller styrelsen under expeditionstid.

Köksfläkt
Ovanför spisen i er lägenhet finns ett utsug som drivs genom centrala fläktar på husens tak. Utsugets filter skall regelbundet rengöras/bytas.
Det är absolut förbjudet att på eget bevåg sätta in en köks-/eller badrumsfläkt som trycker luft in i lägenhetens ventilationskanal. Vad som händer är att luft trycks in till grannarna och ventilationen sätts ur bruk. Enda förändringen som är tillåten är att i köket montera en kolfilterfläkt med utlopp i köket och på ventilationskanalen montera ett ventildon liknande det i badrummet. Kontakta alltid styrelsen eller fastighetsskötaren vid funderingar på ändring av ventilationen.


L
Lägenhet
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för det inre underhållet av lägenheten medan bostadsrättföreningen ansvarar för resten. Det finns ingen inre fond för lägenhetsreparationer, endast en yttre fond för underhåll av byggnaderna.
Vad gäller avloppsrensning svarar bostadsrättshavaren för att golvbrunnen är rensad för att uppnå bästa möjliga avrinningsförmåga.
För mer utförlig information angående underhåll av lägenhet, se foldern ”Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten i HSB?” som finns som referensexemplar utanför styrelserummet.


M
Månadsavgift
Månadsavgiften betalas via utdelade avier månadsvis i förskott.


N
Nycklar
Till varje lägenhet finns ursprungligen tre stycken nyckelpar om en lägenhetsnyckel och en nyckel till ytterdörr samt källardörr. Varje lägenhet skall även ha nyckel till tvättlås för bokning av tvättid i föreningens tvättstugor. Boende på Gibraltargatan kan endast använda sin ytternyckel i Engdahlsgatan 4 B då medlemmen t.ex. vill lämna meddelande till Fastighetsskötaren i föreningens andra byggnad. Boende på Engdahlsgatan kan endast använda sin ytternyckel i Gibraltargatan 19 D då medlemmen t.ex. vill lämna meddelande till styrelsen i föreningens första byggnad.
Extra nycklar till portarna beställs enbart genom styrelsen eller fastighetsskötaren. Nycklarna är kopieringsskyddade.


O


P
Pantsättning
Vid eventuell pantsättning av er lägenhet krävs kontakt med HSB Göteborg. Mer information tillhandahålls genom blanketter på anslagstavlan vid styrelserummet eller av styrelsen under expeditionstid.

Parkering
23 st parkeringsplatser för bilar finns bakom föreningens andra hus på Lindströmsgatan. Plats erhålls genom ett kösystem. När medlem som flyttar från föreningen innehar parkeringsplats tilldelas platsen den person som står högst upp på listan. Parkeringsplatsen innehas därefter av medlem till denna flyttar från föreningen. Kostnad: 600 kr/år. För plats i kön – lämna meddelande i styrelsens brevlåda eller skriv upp er på listan som finns anslagen utanför styrelserummet.
Kommunen tillhandahåller även boendeparkering mot en kvartalsavgift. För närmare info se skyltar vid Gibraltargatan.
Cyklar skall parkeras vid anvisade platser.
MC-parkering tillhandahålls på anvisade platser mellan de två husen.

Piskställ
Piskning av mattor ska ske vid piskställ på gården mellan föreningens två byggnader.

Portkod
Portkoden till föreningens samtliga uppgångar är inte till för föreningens medlemmar utan är avsedd för utdelning av post och reklam. Medlemmarna hänvisas till nyckelanvändning samt porttelefon.

Porttelefon
Porttelefon finns vid varje uppgång och i varje lägenhet i föreningens två byggnader.


Q


R


S
Snöskottning
Renhållningsverket utför snöskottning.

Sopsortering
En ställning för placering av papperspåse eller ett källsorteringsutdrag med flera behållare för sortering som placeras under diskbänken, finns till försäljning. Varje bostadsrättsinnehavare sorterar där komposterbart/biologiskt avfall och restavfall. Komposterbart/biologiskt avfall sorteras i en papperspåse som tillhandahålls genom föreningen. Vanligtvis läggs påsarna ut i trappuppgången där varje lägenhetsinnehavare kan ta en bunt. Byggnadernas sopnedkast är avpassat för att hantera båda soters avfall. Tryck på den gröna knappen ”kompost” då papperspåse med komposterbart/biologiskt avfall skall slängas. När restavfall ska slängas fungerar sopnedkastet som vanligt. Vänta dock till sopnedkastet ställt sig i normalläge och den gröna lampan slocknat.
Tidningar och broschyrer, klarglas, färgat glas, papp och wellpapp (kartonger ska vara ursköljda), plåt och metall, plast och batterier sorteras och slängs på återvinningsplats vid Lindströmsgatan 2-4 eller Engdahlsgatan/Gibraltargatan.
Container för övrigt miljövänligt avfall placeras ut två gånger per år. En gång på våren och en på hösten. Särskilt meddelande utgår vid denna tidpunkt. Miljöfarligt avfall som t.ex. TV-apparater och all annan elektronisk apparatur, kylskåp, bildäck och färg får inte slängas i containern. Sådant avfall ska deponeras på en speciell återvinningsstation. Ring Renovas kundtjänst på 031 – 61 85 20 för besked.
Genom att satsa på effektiv återvinning minskar vi mängden med avfall, belastar miljön mindre och minskar föreningens kostnad för hämtning av avfall.

Styrelse
Styrelsen leder föreningens arbete mellan stämmorna och ansvarar för förvaltningen.
Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare/ledamot, en ledamot samt 3 suppleanter. HSB-föreningen i Göteborg är också enligt stadgarna medlem i bostadsrättsföreningen och tillsätter en ledamot och en suppleant i bostadsrättsföreningens styrelse. HSB:s aktuelle representant i Johanneberg 1937 anslås i varje trappuppgång. Den aktuella sammansättningen av styrelsen finns anslagen på anslagstavlan i varje trappuppgång.
Styrelsen har expeditionstid 18 - 19 udda veckor och huserar i källaren i huset vid Gibraltargatan. Medlemmar kan även lämna ett meddelande i styrelsen brevlåda, Gibraltargatan 19C. Boende på Engdahlsgatan kan med sin nyckel komma in i Gibraltargatan 19D och sedan ta källardörren för att komma till brevlådan.

Adress och telefon:
HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1937
Gibraltargatan 19 C
412 58 Göteborg
Tel: 031 – 710 37 00
Fax: 031 –710 37 37
E-post: styrelse1937@johanneberg.com
Hemsida: www.johanneberg.com
Postgiro: 126 24 14-4


T
Telefoni
I föreningen finns ett höghastighetsnät/bredbandsnät som ägs av medlemmarna. Genom detta nät kan föreningen erbjuda telefoni genom Tele 1 (www.tele1europe.se) istället för Telia. Anslutningsavgiften är 400:- vilken går till Tele1. Den fasta kostnaden är 80:- per månad där 5:- går till föreningen för att betala av kostnaden för installation av höghastighetsnätet. Både de fasta kostnaderna och samtalskostnaderna är billigare än hos Telia. Även om ni är abonnenter hos Tele1 står ni i Telias telefonkatalog utan extra kostnad. Samtal till abonnenter i vår förening samt grannföreningen är avgiftsfria. Alla AXE-tjänster fungerar i stort sett som hos Telia. Nummerpresentation är gratis hos Tele1. Vid eventuellt avslut av ert Telia-nummer hänvisar Telia till ert nya Tele1-nummer under 6 månader. Blanketter för abonnemang finns utanför styrelserummet eller på föreningens hemsida.

Trappstädning
Städentreprenören Zipp Zapp städar trapphusen i föreningens två byggnader. Onsdagar på Gibraltargatan och torsdagar på Engdahlsgatan. Ta in eventuell dörrmatta på städdagen så att städningen blir effektiv.

Tvättstuga
Tvättstugorna bokas med hjälp av ett personligt lås på tavlor monterade utanför tvättstugorna. Tvättider på Gibraltargatan är måndag - söndag 08.00-12.00, 12.00 - 16.00, 16.00-19.00 och 19.00 - 22.00. Det finns även möjlighet till torkmöjligheter genom torktumlare samt torkrum.
Tvättider på Engdahlsgatan är måndag – fredag 08.00-12.00, 12.00-16.30 och 16.30-21.00. Lördag 08.00-12.00 och 12.00-16.00. Söndag/helgdag stängt. Det finns även möjlighet till torkmöjligheter genom torktumlare samt torkrum.


U


V
Valberedning
Ansvarar för förslag till ny styrelse som skall presenteras vid ordinarie föreningsstämma. Den aktuella sammansättningen av valberedningen finns anslagen på anslagstavlan i varje trappuppgång.


W


X


Y


Z


Å


Ä


Ö
Ö verlåtelse av bostadsrätt
Handlingar i samband med överlåtelse finns att hämta på anslagstavlan utanför styrelserummet.


Lite Fakta Om brf Anneberg

Bra Att Veta Om brf Anneberg

Annebergsområdet ligger i östra delen av Partille, söder om E20, avfart Skulltorpsmotet.

Brf Anneberg består av 3 st block, Västra Annebergsvägen och Östra Annebergsvägen samt Annebergsplatsen. Totala antalet lägenheter är 229 fördelat på 1, 2, 3 och 4-rums lägenheter. Byggåret för Östra är 1966 och för Västra 1965 medan Annebergplatsen är en ombyggnad av en affärslokal gjord 2002.


Lägenheterna
Lägenheterna varierar i storlek från 1 rum och kök på 36 m² med månadshyran 1460 kr till 4 rum och kök på 103 m² med månadshyran 4044 kr. Samtliga lägenheter har kabel-TV samt anslutning till Telia Bredband Lan.

Tvättstugorna
Tvättstugorna får nyttjas Måndag till Lördag mellan klockan 08.00 och 22.00 efter bokning. Separata tork och mangelrum.

Parkering och Garage
Parkeringsplatser hyrs separat via särskilda kontrakt. Föreningen har 4 typer av parkering att erbjuda:
Ö ppna p-platser som kostar 82 kronor per månad.
Ö ppna p-platser med motorvärmaruttag som kostar 150 kronor per månad.
Kallgarage som kostar 210 kronor per månad.
Varmgarage som kostar 307 kronor per månad.
Kö till alla platser. Anmälan till kö samt P-platsavtal tecknas på expeditionen


Daghem och skola
Daghem, förskola samt låg- och mellanstadieskola finns i anslutning till området.

Övernattningslägenhet
Ö vernattningslägenhet finns inom området. Mer info finns under rubriken Föreningen.


Föreningslokalen
Föreningslokalal finns i huset på Annebergsplaten 2. Den har komplett kök med grundutrustning av porslin. Lokalen rymmer upp till 150 personer och uthyres till familjefester och barnkalas m.m. Mer info under rubriken Föreningen.

Återvinningsanläggning
Å tervinningsanläggning finns på Västra Annebergsvägen vid Kvartersbutiken.

Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan