Förslag på motioner till din HSB-region

MOTION # 0.

Inledning:
 1. HSB-ledamoten - en fara för föreningen!MOTION #190A

Frågor till styrelsen - Ansvarsfrågor!!!

 1. Tycker HSB Götas styrelse att det ska behövas ett "mandat" för HSB-ledamoten att svara på frågor av vikt för medlemmarna, som styrelsen inte svarar på?

  Ska det finnas en frihet och skyldighet för HSB-ledamoten att svara på viktiga frågor (som ej skadar förening/medlemmar) från medlemmarna, oavsett om styrelsen utsett en ledamot att svara på alla medlemmars frågor (men som kanske ej sköts)?

 2. Vilket ska komma främst för HSB-ledamoten, medlemmarna eller styrelsen?

 3. Anser HSB Götas styrelse att en ledamot i en styrelse inte behöver ta något ansvar för en styrelse som missköter sig?

 4. Är det HSB Götas styrelses åsikt att alla styrelseledamöter ovillkorligen ska ställa sig bakom alla beslut som tas av styrelsen (även av en maktfullkomlig styrelse som beter sig illa mot medlemmar och som skadar föreningen)?

 5. Ska HSB-ledamoten rätta sig efter styrelsebeslut som endast är till styrelsens fördel, men till medlemmarnas nackdel?

  Dvs ska en HSB-ledamot rätta sig efter beslut som är till nackdel för medlemmarna, och ska inte HSB-ledamoten då agera i detta läge... och i så fall hur?


 6. Är det OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat som HSB-ledamot och i stället endast företräder styrelsen (och sig själv)?

 7. Om HSB-ledamoten inte gör några insatser i styrelsearbetet, vill inte HSB Götas styrelse ta något som helst ansvar för detta?

 8. Vilket ansvar har HSB-ledamoten att agera i ett läge där styrelsen vägrar att såväl svara på medlemmarnas skrivelser som att bekräfta att de tagit emot skrivelser?

  Hur menar HSB Götas styrelse att HSB-ledamotens tysthet och ovilja att agera i ett dylikt läge är förenligt med såväl lagar för ledamoten som det avtal HSB-ledamoten skrivit under, samt HSB:s kod för föreningsstyrning?


 9. Hur försvarar HSB Götas styrelse att HSB-ledamoten inte agerar, varken kraftfullt eller överhuvudtaget, när styrelsen - inkl. HSB-ledamoten - inte följer stämmobeslut?

  Vilka konkreta åtgärder (stadiet för medlemmarna att påverka styrelsen med ord är passerat) menar HSB Götas styrelse att HSB-ledamoten ska ta i detta läge?

 10. När en styrelse missköter sina uppgifter (t.ex. genom att inte följa stämmobeslut), tycker HSB Götas styrelse då inte att HSB-ledamoten ska ställa upp för medlemmarna och agera... och om inget annat fungerar helt enkelt välja att avgå med som skäl att HSB-ledamoten inte kan ställa upp på att styrelsen missköter sig?

 11. Tycker HSB Götas styrelse att en HSB-ledamot, med det extra ansvar han har, bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, gjort rätt om HSB-ledamoten inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?

 12. Med gällande lagar och stadgar så har föreningen ansvaret för golvbrunnen i badrummet. Ändå säger styrelse och HSB-ledamot att medlemmen själv ska bekosta arbetet med byte av golvbrunn i samband med sin badrumsrenovering.
  Det låter sig inte göras, eller hur?

  Hur försvarar HSB Götas styrelse att en HSB-ledamot, när styrelsen i övrigt inte förstår bättre, inte ser till att ens en så här elementär sak utreds och informeras om till medlemmarna innan något arbete påbörjas?


 13. Är det ok att HSB-ledamoten verkar för att medlemmar särbehandlas och inte ingriper på något sätt mot detta?

  Tycker t.ex. HSB Götas styrelse att HSB-ledamoten - som HSB Götas styrelse är ansvarig för - inte är skyldig att verka för att alla medlemmars frågor besvaras, samt att styrelsen inkl. HSB-ledamoten inte är skyldig att undersöka en möjlig vattenskada?

 14. Tycker HSB Götas styrelse det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på frågan om vad HSB-ledamoten avser att göra för att medlemmarna ska få svar på akuta frågor?

  Hur ska en HSB-ledamoten agera i en situation som denna?

 15. Är det OK att HSB-ledamoten inte verkar för att god ordning råder?
  "Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".


  Dvs vilket ansvar, om något, anser sig HSB Götas styrelse ha i en dylik situation (när det inte hjälper för medlemmarna att försöka föra en dialog med styrelsen)?

 16. Anser styrelsen inte att HSB-ledamoten har en skyldighet att svara på frågor från medlemmarna som rör dennes roll som HSB-ledamot?

  Vem ska annars svara på dessa frågor?

 17. Är det ärligt och korrekt av HSB-ledamoten att inte svara på vad HSB-ledamoten kommer att göra för att medlemmar ska få svar på de föreningsfrågor som ställts?

 18. Exempel: HSB-ledamoten har i sin roll som stämmosekreterare skrivit allvarligt felaktiga protokoll, och vill sedan inte kommentera detta utan hänvisar till att brf-styrelsen (vilket styrelsen inte gör och aldrig kommer att göra) ska svara på de fel han begått, och som sedan de "blinda" justerarna inte brytt sig om att korrigera.

  Tycker HSB Götas styrelse att det är så en HSB-ledamot ska bete sig mot medlemmarna, alltså först göra allvarliga fel och sedan inte stå för detta, utan hänvisa till andra?

  HSB-ledamoten har dessutom brutit mot lagen tillsammans med styrelsen när styrelsen inte följt stämmobeslut (alltså stämmobeslut som ej ens förts in i protokollet av HSB-ledamoten).

  Tycker inte HSB Götas styrelse att HSB Götas styrelse har något ansvar att ta tag i dylika problem?


 19. Tycker HSB Götas styrelse det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är specifika för honom som HSB-ledamot och HSB-tjänsteman?

  Tycker HSB Götas styrelse det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på t.ex. följande frågor?
  1. Vem är det som bestämt att mina frågor till HSB-ledamoten ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
  2. Sedan när gäller detta?
  3. Varför saknas officiell information om detta?
  4. För vilka frågor gäller detta?
  5. Varför får medlemmarna då inga svar från styrelsens ordförande (vilket medlemmarna aldrig någonsin tidigare heller fått)?
  6. Du hävdade tidigare att du skulle ta upp "mina frågor" med styrelsen.
   Vilka var de frågor du tog upp, mer specifikt?
  7. Det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu?
   Håller styrelsen dig som gisslan, kanske?
  8. Förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?
  9. Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara?
   Eller alla medlemmars frågor?
  10. När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
  11. Du vet mycket väl att medlemmarna med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare. Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter.
   Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu, och att medlemmarna skulle få svar?
  12. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor.
   Men i så fall måste ordföranden yttrat något om att han kommer att se till så att medlemmarna får svar. Eller du bara utgår från det ändå?
   Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen!
   Varför skulle denna gång vara annorlunda?
  13. Vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?
  14. Vad är det du menar som hindrar dig att svara på ovanstående frågor, om du fortfarande inte vill besvara dessa?
  15. Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
  16. Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
  17. När kommer jag i så fall att få svar?

  Vilket ansvar har HSB-ledamoten här för att frågor av ovanstående typ besvaras?

  Vilket ansvar har HSB Götas styrelse att frågor i stil med ovan besvaras av HSB-ledamoten (eller av HSB Götas styrelse)?

 20. Anser HSB Götas styrelse att det avtal som HSB-ledamoten måste skriva under innan denne träder i tjänst, och som ger HSB-ledamoten ett utökat ansvar, ska gälla?

  Vad anser HSB Götas styrelse att konsekvenserna rent konkret ska bli om HSB-ledamoten ändå inte följt detta avtal och/eller inte verkar för det som ETHOS står för?

Vad medlemmarna i brf:en kan, bör och ska göra är alltså inte vad ovanstående frågor handlar om överhuvudtaget, utan det handlar enbart om HSB-ledamotens och HSB Götas styrelses ansvar!!!

MOTION #190

I min förening så har jag kunnat konstatera att HSB-ledamoten inte tillför något för föreningen.

HSB-ledamoten kan riskfritt begå obegränsat med fel
HSB Göta håller HSB-ledamoten under armarna oavsett hur mycket HSB-ledamoten bryter mot alla regelverk. Det är viktigt att föreningen har en HSB-ledamot som inte skadar föreningen.

Jag yrkar att;
 1. HSB-ledamotens roll ses över, där HSB-ledamotens uppgifter och ansvar konkretiseras på ett avsevärt tydligare sätt idag.

  Materialet i denna motion används som underlag för de förbättringar som behöver göras.

  Ett utskott tillsätts för att utreda HSB-ledamotens uppgifter och ansvar.
  Arbetet redovisas för alla löpande på HSB Götas webbplats.
  Uppdraget ska vara slutfört och redovisat senast 1 december.

Medlem # 12345 - Datum: 2009-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/vb
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #190-1

HSB-ledamoten inget tvång

 1. Det ska vara frivilligt för HSB Götas föreningar om de vill ha en HSB-ledamot i bostadsrättsföreningen som ingår i föreningens styrelse.


MOTION #190-2

HSB-ledamot ej anställd på HSB

 1. HSB-ledamoten ska inte vara anställd på HSB, och därmed partisk.


MOTION #190-3

HSB-ledamot max tre år i sträck i samma brf

 1. En HSB-ledamot ska sitta som HSB-ledamot max 3 år i sträck i samma förening.


MOTION #190-4

HSB-ledamoten ska inte kunna styras av styrelsen att inte svara på frågor

 1. HSB-ledamoten ska svara på medlemmarnas frågor, om det inte är känsliga uppgifter för föreningen.

 2. Det ska tydligt stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten att HSB-ledamoten inte behöver något mandat från brf-styrelsen för att svara på frågor från medlemmarna.

  (Detta bl.a. för att säkra så att det i alla fall finns en ledamot i styrelsen som inte kan stoppas av styrelsen från att svara på frågor från medlemmarna.)

 3. Det ska stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten - som HSB Götas styrelse är ansvarig för - att HSB-ledamoten är skyldig att aktivt verka för att alla medlemmars frågor besvaras.

 4. Om brf-styrelsen inte besvarar medlemmars frågor ska det stå i uppdragsavtalet konkret vilka skyldigheter HSB-ledamoten har i detta läge.


MOTION #190-5

Konkretisering av vad det innebär att företräda samtliga medlemmar

 1. Konsekvenser för ledamoten tas fram om ledamoten inte följer uppdragsavtalet, och dessa konsekvenser skrivs in i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten.


MOTION #190-6

Medlemmarna ska komma i första hand

 1. Medlemmarna ska komma i första hand för HSB-ledamoten.

 2. Det ska tydligt stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten att medlemmarna ska komma i första hand för HSB-ledamoten.


MOTION #190-7

HSB-ledamoten ska främst verka för medlemmarnas bästa

 1. Det som ska ha högst prioritet för HSB-ledamoten är föreningens medlemmar.

 2. Det ska tydligt stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten att HSB-ledamoten ska arbeta för medlemmarnas bästa, och inte specifikt för styrelsen.


MOTION #190-8

HSB-ledamoten ska verka för att stämmobeslut följs

 1. HSB-ledamoten måste agera om stämmobeslut ej följs.

 2. Det ska stå i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten konkret vilka skyldigheter HSB-ledamoten har om brf-styrelsen inte följer stämmobeslut.


MOTION #190-9

Vad ska HSB-ledamoten göra vid beslut till nackdel för föreningen?

 1. HSB-ledamoten måste aktivt verka för att beslut som är till nackdel för föreningen inte tas.

 2. Det ska finnas ett regelverk i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten som säger konkret hur HSB-ledamoten ska gå tillväga om styrelsen tar beslut till nackdel för föreningen.

  Det räcker t.ex. inte med att HSB-ledamoten lägger ner sin röst/reserverar sig mot beslutet.


MOTION #190-10

Vilket mandat har HSB-ledamoten?

 1. Från HSB-ledamotens uppdragsavtal ska det tydligt framgå vilket mandat HSB-ledamoten har.


MOTION #190-11

Hur ska HSB-ledamoten se till att beslut följer regelverk?

 1. Riktlinjer tas fram för hur HSB-ledamoten ska se till att beslut fattas i enlighet med befintliga regelverk. Dessa skrivs in i HSB-ledamotens uppdragsavtal.

 2. Om HSB-ledamoten inte följer riktlinjerna för hur HSB-ledamoten ska verka för att beslut fattas enligt regelverket så ska det få konsekvenser.
  Dessa skrivs in i uppdragsavtalet för HSB-ledamoten.MOTION #190-12

Om styrelsen missköter sina uppgifter ska HSB-ledamoten värna om medlemmarna

 1. I uppdragsavtalet för HSB-ledamoten ska det stå att HSB-ledamoten på alla sätt som är möjliga ska ställa upp för medlemmarna om styrelsen missköter sina uppgifter.


MOTION #190-15

Medlemmar ska ges möjlighet till dialog

 1. HSB Götas styrelse ska verka för att en medlem som har anmärkningar på brf-styrelsen ges möjlighet att tillsammans med HSB Göta och HSB-ledamoten föra en dialog för att komma fram till en lösning.


Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan