Stadgar

STADGAR
för HSB-förening med fullmäktige


STADGAR för

HSB Östergötland ekonomisk förening


Föreningens firma och ändamål

§ 1

Föreningens firma är HSB Östergötland ekonomisk förening.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
 • verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet
 • främja bosparande i av HSBs Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter
 • bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder
 • genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform
 • tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling
 • äga och förvalta fast egendom
 • äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag
 • genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse
 • utöva annan härmed sammanhängande verksamhet
 • verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet
 • lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform
 • i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.
Föreningens säte

§ 2
Föreningens styrelse har sitt säte i Linköping.

Föreningens verksamhet

§ 3
Föreningen skall vara medlem i HSBs Riksförbund som också skall vara medlem i föreningen.
Föreningen skall vara medlem i de HSB bostadsrättsföreningar som är medlemmar i föreningen. Med bostadsrättsförening jämställs i dessa stadgar bostadsförening.
Föreningens verksamhet är ett led i HSB-rörelsen. Verksamheten utövas med beaktande av samtliga de resurser som HSB-rörelsen förfogar över genom sina organisationsled.

§ 4
Bosparande i av HSBs Riksförbund anvisat sparsystem ger företräde till lägenhetsval. Bosparreglerna i övrigt fastställs av förbundsstämman. Bosparare som inte har bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening inom föreningens verksamhetsområde hör till bospargruppen.

§ 5
Föreningen och HSBs bostadsrättsföreningar skall genom ömsesidig samverkan nå en trygghet i boendet.
Föreningen skall bistå bostadsrättsföreningarna genom att delta i deras styrelse.
Föreningen skall vidare bistå bostadsrättsförening genom att granska och yttra sig över dess budgetförslag, årsbokslut och deklarationer i de fall föreningen eller bostadsrättsföreningen påfordrar detta.
Vidare skall föreningen lämna råd och anvisningar för administration av
1. medlems- och lägenhetsförteckning
2. pantförskrivningar
3. uppgiftsskyldighet till panthavare
4. den lagstadgade uppgiftsskyldigheten till medlemmar och myndigheter

Föreningen kan härutöver bistå bostadsrättsföreningar i deras verksamhet i den omfattning som avtalas.

Medlemskap i föreningen

§ 6
Inträde i föreningen kan beviljas såväl fysisk som juridisk person.

§ 7
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen eller den som styrelsen härtill utser. Ansökan om inträde skall ske skriftligen.
Föreningen får vägra någon inträde i föreningen om det finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak.

§ 8
Den som förvärvat medlemsandel genom bodelning, arv eller testamente får i den tidigare medlemmens ställe inträda i föreningen. Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlemsandel skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter.

Insatser och avgifter till föreningen

§ 9
Varje medlem skall betala en insats om femhundra (500) kronor. För medlem som tillhör bospargruppen är insatsen femtio (50) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSBs Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).

§ 10
Medlem skall årligen betala den medlemsavgift fullmäktigesammanträdet beslutar, med de begränsningar som följer av § 11 och § 12.

§ 11
Medlem som inte är bostadsrättsförening, skall varje år betala en medlemsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift. Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 12
Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.Föreningens organisationRäkenskapsår och årsredovisning


§ 13
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december.
Senast en månad före ordinarie fullmäktigesammanträde skall styrelsen till revisorerna överlämna årsredovisning. Den skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.Föreningsstämma/Fullmäktige

§ 14
Föreningsstämmans befogenhet skall helt utövas av fullmäktige.
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.

a) Varje bostadsrättsförening som är medlem i föreningen väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen. Mandattiden är ett år eller till dess nästa ordinarie stämma hållits.
b) Bospargruppen i varje distrikt väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar. Medlemsantalet bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige. Val sker årligen på möte i mars månad för tiden intill dess nya fullmäktige och suppleanter nästkommande år blivit valda.

Grundtal för val av fullmäktige enligt a) och b) fastställs av fullmäktigsammanträdet. Även distriktsindelning för bospargruppen fastställs av fullmäktigesammanträdet.

§ 15
Ordinarie fullmäktigesammanträde skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.
Extra fullmäktigesammanträde skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådant skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende, som skall behandlas.

Kallelse till fullmäktige

§ 16
Styrelsen kallar till fullmäktigesammanträde.
Kallelse till fullmäktigesammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på sammanträdet.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före fullmäktigesammanträde och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra fullmäktigesammanträde.
Kallelse till fullmäktigesammanträde och andra meddelanden sker genom brev till varje fullmäktige.

Motionsrätt

§ 17
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång.

Dagordning

§ 18
Vid ordinarie fullmäktigesammanträde skall förekomma:

1) val av ordförande vid sammanträdet
2) anmälan av ordförandens val av protokollförare
3) godkännande av röstlängd
4) val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
5) fråga om kallelse behörigen skett
6) styrelsens årsredovisning
7) revisorernas berättelse
8) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9) beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10) beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11) beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
12) fastställande av medlemsavgift
13) bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
14) val av styrelseledamöter och suppleanter
15) val av revisorer och suppleanter
16) val av valberedning
17) övriga anmälda ärenden
Anm: § 18 p 9 gäller endast HSB-förening som är moderförening i koncern.

Röstning m m

§ 19
Varje fullmäktig har en röst.
Omröstning vid fullmäktigesammanträde sker öppet om inte närvarande fullmäktig påkallar sluten omröstning.
Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd och revisorer samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening.

Beslut vid fullmäktigesammanträde

§ 20
Fullmäktigesammanträdets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av sammanträdet innan valet förrättas.
Första stycket gäller inte för beslut som för sin giltighet kräver särskild majoritet enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Valberedning

§ 21
Vid ordinarie fullmäktigesammanträde utses valberedning för tiden intill nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter och en suppleant. En ledamot utses till sammankallande.
Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas vid fullmäktigesammanträdet.


Protokoll

§ 22
Ordförande skall sörja för att det förs protokoll vid fullmäktigesammanträde och vid möte enligt § 14 b.
I fråga om protokollets innehåll gäller
1. att röstlängden skall tas in i eller biläggas
2. att sammanträdets eller mötets beslut förs in, samt
3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges.

Senast tre veckor efter fullmäktigesammanträdet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser till det.
Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte skall dessutom föras i nummerföljd.

Styrelse och verkställande direktör

§ 23
Styrelsen består av lägst fem och högst elva ledamöter med högst elva suppleanter.
Styrelsen väljs av fullmäktigesammanträdet.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på fullmäktigesammanträde skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

§ 24
Styrelsen skall utse verkställande direktör, när antalet anställda i föreningen jämte dotterföretag överstiger 200. Styrelsen får, om den anser det lämpligt, även i annat fall utse verkställande direktör.

§ 25
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Om verkställande direktör utses skall han handha den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
I förvaltning av föreningens angelägenheter ingår bl a att styrelsen har att besluta:

1) att förvärva samt försälja eller på annat sätt överlåta fast egendom eller tomträtt
2) om rivning, om- eller tillbyggnad av föreningens fasta egendom eller tomträtt
3) att ansöka om inteckning eller annan inskrivning
4) att teckna borgensförbindelser och ingå andra större ekonomiska åtaganden.

Konstituering och firmateckning

§ 26
Styrelsen konstituerar sig själv.
Föreningens firma tecknas av styrelsen och verkställande direktören enligt 6 kap 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Vidare tecknas föreningens firma av dem styrelsen utser, två i förening.

Beslutförhet m m

§ 27
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.
Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från HSBs Riksförbund närvara och anteckna sin mening till protokollet.

Förtroenderåd

§ 28
Föreningens fullmäktigesammanträde kan på förslag av styrelsen inrätta förtroenderåd.

Revision

§ 29
Revisorerna skall vara lägst två och högst fyra med lägst en och högst tre suppleanter. En revisor skall utses av HSBs Riksförbund. Övriga revisorer och suppleanter väljs av ordinarie fullmäktigesammanträde för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits.

Vinstfördelning

§ 30
Av föreningens årsvinst, efter avdrag för täckande av förlust från föregående år, skall minst 5 % avsättas till reservfonden. Härutöver förekommande vinst skall efter fullmäktigesammanträdets beslut fonderas eller balanseras i ny räkning.

Meddelande till medlemmarna

§ 31
Om fullmäktige fattat beslut enligt 7 kap 15 § eller 12 kap 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall medlemmarna underrättas genom annons. Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna.


Medlemmar som lämnar föreningenUtträde


§ 32
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning av bostadsrättsförening förutsätter giltigt beslut om uppsägning och görs skriftligen med verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett.

Uteslutning

§ 33
Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning.

Återbetalning av medlemsinsats

§ 34
Medlem, som avgått ur föreningen, återfår efter avgången sin i § 9 angivna inbetalda insats. HSBs Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning sina inbetalda överinsatser i överensstämmelse med 4 kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen.

Övriga bestämmelserFullmäktig till förbundsstämma


§ 35
Fullmäktig till HSBs Riksförbunds förbundsstämma utses av fullmäktigesammanträdet eller - efter sammanträdets bemyndigande - av styrelsen.

Villkor för giltigt beslut

§ 36
För giltighet av följande beslut fordras godkännande av HSBs Riksförbund:

1. Beslut om uppförande av nybyggnad
2. Beslut om ändring av dessa stadgar
3. Beslut av fullmäktigesammanträde att föreningen skall träda i likvidation.

Föreningens upplösning

§ 37
Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, insatskapitalet återbetalas i den mån sådan återbetalning kan ske. Eventuellt överskott skall tillfalla HSBs Riksförbund.
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie fullmäktige den 7 maj 2003 och vid extra fullmäktige den 21 maj 2003.

Se även Lagar och stadgar för bostadsrättsföreningar


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


©2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne