Fullmäktige Åke Perssons tal
till HSB Malmös årsstämma 2009
Inskränkning av demokrati/motionsrätt!

Inledning

Först bestämmer ordföranden (med stämman stöd, och enligt Tommy Johanssons förslag) att mina 178 första motioner är "likartade" bara för att de "behandlats" på årsstämman 2008 (vilket alltså bevisligen inte alls gjordes).

Jörgen Magnusson, Brf Blekingsborg (i förväg förberett inlägg):
Ja hej, jag har ett yrkande på motions... om förslag om hantering av motionärs yrkande i behandlingen av motioner.

Jag föreslår stämman att yttrande- och förslagsrätten för var motionär maximeras till 30 minuter oavsett antal inlämnade motioner till motionärens föreningsstämma.
Behöver motionär ytterligare tid för yttrande och förslag får stämman ta beslut till yrkandet... inte om... till yttrandetiden om den förslagna tidsrymden på 30 minuter räcker.

Tack för ordet.

Mötesordförande Mats Engstrand:
Det var ett yrkande om att tiden för yttrandetiden per motionär ska vara max 30 minuter på en stämma. Godkänner ni det?

En fullmäktige som bryter mot stämmordningen och bara kastar ur sig sina tankar:
AAAUUH, det räcker mer än väl med 15.

Stämman: Skrattar muntert och glatt åt detta rysliga förslag som alla håller med om.

Mötesordförande Mats Engstrand:
Å ena sidan är det ju så att man vill naturligtvis undvika sådant här väldigt länge, det kan jag ha förståelse för.
Men å andra sidan så finns det ju också en rätt att yttra sig över sina motioner så man kan ju inte... kanske inte inskränka hur långt som helst utan att göra våld på demokratireglerna.
Så att det hade kanske varit bra om ni kunnat enats om någon... tid.

Varsågod, Tommy.

Fullmäktigeledamot Tommy Johansson:
Vad som däremot är viktigt, ordförande, det är naturligtvis så när det är motionsbehandling så är det som står i motionen, det ska ju inte upprepas från talarstolen eller från annat håll, utan det är ju nya saker som man vill argumentera mot styrelsens försvar.
(Min kommentar: Här skapar Tommy Johansson ett eget regelverk, som naturligtvis fullmäktige snabbt hakar på i sin antidemokratiska inställning. Naturligtvis kan motionären inte stoppas från att formulera om sina yrkanden och sina motiveringar för yrkanden, även om de i delar överensstämmer med vad som ttidigare skrivits. Det är också uppenbart att i princip ingen av alla de oengagerade fullmäktige läst motionerna, och då är en presentation av särskilt stor vikt.)
På det viset tror jag nog tiden begränsas ganska naturligt.
Men stämman får väl fundera på om det ska tidsmaximeras.

Mötesordförande Mats Engstrand:
Ja, det var ju som jag nämnde tidigare. Det är en av de saker som ska nämnas.
Man yttrar sig över styrelsens förslag.
Man behöver inte uppr... alla har haft tillgång till det här, man behöver inte upprepa vad det står. För det har vi läst.

Om det inte är några fler som vill yttra sig så är det väl två saker vi ska ta ställning till.
För det första om vi ska göra en, ska vi säga en rationell hantering i besluten eller i hanteringen av motionerna så som jag nämnde med att likartade tas i ett sammanhang och då kom det synpunkter från Tommy att 1-178 var likartade, de har behandlats tidigare.
Och med tillfälle att yttra sig.
Vill någon bifalla någon av motionerna, utom motionären, så behandlar vi den särskilt.
Och alla får tillfälle att yttra sig innan vi går till beslut över motionerna, gruppvis alltså.
Det är det ena.
Det andra är om vi ska ta ställning till om yttrandetiden per motionär ska begränsas, och om den i så fall ska begränsas till 30 minuter eller till 15 minuter.
Har jag uppfattat yrkandena rätt?

Stämman: Ja!

Mötesordförande Mats Engstrand:
Då tar vi beslut om beslutsordningen på det sättet där förslaget alltså är som det jag nyss föredrog.
Då frågar jag alltså stämman, anser stämman att vi ska hantera motionerna på detta sätt?

Stämman: Ja!

Mötesordförande Mats Engstrand:
Är det någon som är emot detta?

Stämman: Knäpptyst!

Mötesordförande Mats Engstrand:
Det var ett enhälligt beslut.
Och när det gäller tidsbegränsningen, anser stämman att yttrandetiden per motionär ska begränsas?

Stämman: Ja!

Mötesordförande Mats Engstrand:
Är det någon som är emot detta?

Stämman: Knäpptyst (utom en fullmäktige, som jag inte hörde)!

Mötesordförande Mats Engstrand:
En var emot det, men jag finner ändå att stämman anser att... har beslutat att yttrandetiden ska begränsas.
Och då frågar jag, menar stämman att yttrandetiden ska begränsas till 30 minuter, de som tycker det säger ja nu.

Stämman: Några svarar ja!

Mötesordförande Mats Engstrand:
De som tycker att det ska vara 15 minuter säger ja nu.

Stämman: Kraftigt ja för detta alternativ på 15 minuter per motionär.

Mötesordförande Mats Engstrand:
Jag finner att stämman beslutat att yttrandetiden ska vara begränsad till 15 minuter per motionär oavsett antalet motioner.

Mötesordförande Mats Engstrand:
Då går vi över till behandling av motionerna.

Fullmäktige Tommy Johansson:
Satt jag och sov eller ställdes det en proposition till mitt yrkande?

Mötesordförande Mats Engstrand:
Beträffande?

Fullmäktige Tommy Johansson:
Att vi tar 1-178...

Mötesordförande Mats Engstrand:
Ja, det blev beslutet.

Fullmäktige Tommy Johansson:
OK, då sov jag, ursäkta.

Mötesordförande Mats Engstrand:
... Motioner från Åke Persson, det är tre stycken.
En av dem är tillstyrkt av styrelsen. De andra är avstyrkta.
Då lämnar jag ordet fritt till Åke, och där får vi väl göra så att vi får ta den som är tillstyrkt för sig och de som är avstyrkta för sig.

Det handlar om att begränsa motionsrätten.


Åke Persson

Fullmäktigeledamot Åke Persson (uppläsning av ett i förväg nedskrivet tal):

15 minuter har jag på mig för mina tre motioner... så då måste jag skynda mig.
Har Bengt avsikten att lägga fram texten till motionen?
Nähä, ok.
Motionen nummer ett, den tar sikte på det som vi har diskuterat här under en kvart i Tommy Johanssons inlägg. Jag är rätt övertygad om att den här diskussionen som har varit nu, den markerar tydligt att stämman inte vill hålla på i fyra dar eller tre dar eller någonting annat, utan det här ska vara effektivt men samtidigt med den demokratiska rättigheten att yttra sig och få sina motioner behandlade, den ska tillgodoses på ett rimligt och rättssäkert sätt.
(Min kommentar: Det märks att Åke Persson läser vad som skrivs i forumet när han upprepar de floskler från Claes Caroli sagt till mig, och som de själva inte förstår innebörden av... inget kan väl bli mer orimligt och mindre "rättsäkert" än de skamliga förslag som styrelse och fullmäktige kommer med.)

Bengt om du sätter igång där (Min kommentar: OH:n.) så är det ju så att HSB:s stämmans funktioner den utövas ju utav oss fullmäktige och min motion och bostadsrättsföreningen Eriksdals motion i samma ärende, de är tämligen identiska.

Styrelsen har med all rätt avskrivit den. Det måste den göra mot bakgrund av föreningslagen 7:6 som jag lagt fram här. (Min kommentar: En OH-bild från sekelskiftet som nog väldigt få lyckads läsa något från. Men det är ju bra att Åke Persson nu förstått det som vi alla andra visste från början, dvs att Åke Perssons motion står i strid med lagen.)

Det är ju så här att HSB Malmös stadgar måste ju vara anpassade till lagstiftningen, alltså lagstiftningen kan vi inte inskränka. (Min kommentar: Det är lätt att vara efterklok.)
Och den motionsrätt som finns för medlemmar i HSB Malmö som inte är fullmäktige, den grundar sig alltså på den här 7:6 i föreningslagen. (Min kommentar: En lag som man kanske kan tycka att han som fullmäktigeledamot borde känt till redan innan denna stämma.)
Och där står att medlem har rätt att få ett ärende behandlat.
Men man får inte tolka texten så att det är ett ärende i motsats till 780 eller vad det nu kan vara, utan detta är alltså motionsrätten generellt ...
(Min kommentar: Jag förstår att att Åke Persson ställt frågan till HSB Malmö om man kunde kringå lagen genom att kunna göra denna fria tolkning, men att han upplysts om det självklara att detta inte låter sig göras.)
Och jag är övertygad om här efter att ha varit med på stämman förra året, och även förr, att det finns stort intresse av att gå vidare med detta.
(Min kommentar: Självklart är fullmäktige med på allt som kan skydda organisationen mot insyn och som innebär försämringar av demokratin.)
Styrelsen har avstyrkt det förslaget som jag och Eriksdal har, och som jag sa med all rätt.
(Min kommentar: Det är mycket efterklokhet i Åke Perssons tal.)
Men jag har justerat mitt yrkande...

Mötesordförande Mats Engstrand: Det är en justering alltså ...

Fullmäktigeledamot Åke Persson: Det är det justerade yrkande..

MO Mats Engstrand: ...på, på samma grunder och samma omständigheter...
(Min kommentar: Det är synd att HSB Malmö har en mötesordförande som alltid bara är på fullmäktiges/styrelsens sida och därför inte talar om vad som egentligen gäller.)

Fullmäktigeledamot Åke Persson: .. samma grunder men ett nytt yrkande.
(Min kommentar: Alltså helt inkorrekt förfarande eftersom nya yrkanden inte får framläggas på stämman enligt lag, på detta sätt.
Minuterna innan så förklarade fullmäktige Tommy Johansson att det var yrkandet som var relevant och grunderna skulle stämman strunta i. Ingen opponerade sig mot detta, inte heller mötesordförande Mats Engstrand. Nu säger Åke Persson motsatsen och mötesordförande Mats Engstrand håller med igen.
Så oavsett att vad som gäller så är allt rätt så länge det är till motionärens nackdel.
)
Och då står det så här att styrelsen ges i uppdrag att hos förbundet lämna en redogörelse kring de möjligheter till missbruk av motionsrätten som nuvarande lydelse av föreningslag 7:6 visar sig medföra...
(Min kommentar: Det är hög tid att göra något åt det missbruk av motioner som styrelsen sysslar med, men det tycker fullmäktige bara är bra, eftersom det överensstämmer med hur fullmäktige vill att det ska fungera i denna oligarki.)

Förbundets uppgift (Min kommentar: Här missade jag några ord, eftersom jag inte hann med att anteckna, men det kompletteras senare) ... samtidigt som en begränsningsregel gällande antalet motioner som medlem till varje stämma har rätt att lämna... och jag yrkar bifall till detta senare.
(Min kommentar: Det blir bara löjligt när man yrkar bifall till sin egen motion, men det är inte första gången.)

MO Mats Engstrand:
Eftersom vi behandlar denna särskilt så överlämnar jag till styrelsen att kommentera det ändrade yrkandet.

Styrelsen, Björn Andersson:
Alltså styrelsen bifaller alltså den här... det här förslaget...
(Min kommentar: Självklart gör styrelsen det, och självklart har styrelsen också varit högst delaktig i att justera Åke Perssons lagstridiga motion.)

MO Mats Engstrand:
OK, jag lämnar ordet fritt.

Agneta ., Bospararna:
Får jag fråga Åke, har ni hunnit ta hänsyn till det som kommer ut nu i april med en förenkling av lagstiftningen, som sedan följs upp av departementet med en fördjupad... kommer ut i december... så kommer det ett par viktiga ändringar... jag har letat efter dem och jag har inte fått fram dem ännu. Har ni hunnit tagit hänsyn till det?

Fullmäktigeledamot Åke Persson:
För egen del har jag inte lagt de aspekterna på det.
(Min kommentar: Nej, Åke Persson är inte ens medveten om de lagändringar som görs.)
Utan jag utgår från att om fullmäktige bifaller detta nya yrkande så kommer styrelsen att omgående agera i förhållande till förbundet och sedan får förbundet hantera frågan som de tycker att det är mest rationellt. Förbundet äger ju inte i sig frågan utan det är Riksdagen som äger frågan, men det måste alltså gå via förbundet för att det ska eventuellt bli någon ändring (Min kommentar: Det måste det naturligtvis inte alls, men HSB Malmö och dess styrelse är för fega för att själva driva frågan).

Fullmäktige Ingrid Petersson Brf Roskilde:
Begränsningsregel. Vad ska det vara, ska det vara 1 eller 2 eller ska det vara 10 eller 15 eller vem ska bestämma det?

Fullmäktigeledamot Åke Persson:
Det gör departementet (Min kommentar: Vilket departement då?) och Riksdagen, men förbundet måste naturligtvis titta på detta vad de tycker kan vara lämpligt.
Och jag har i det ursprungliga yrkandet skrivit tre motioner men jag har alltså dragit tillbaka detta som du förstår här nu och låter den frågan stå öppen och kanske diskussionen här kan ge svar på vad andra tycker. Men just nu har jag lämnat frågan öppen.


Fullmäktige Sten Kristiansson, Brf Magne:
Jag känner mig tveksam till det här förslaget.
Jag tycker att det ska man ju kunna hantera själv inom organisationen.
Och det finns ju väldiga möjligheter...
Jag skulle inte kunna tänka mig att Riksdagen skulle acceptera detta.
Skulle de göra det så finns det väldiga möjligheter att kringå sådana regler.
Man kan ju lägga en motion då som innefattar 300-400 yrkanden eller något sådant.
Eller så kanske man har någon annan man känner då som kan skriva den motionen som man själv hade tänkt lämna in.
Det är därför jag är tveksam... till det här förslaget.

MO Mats Engstrand:
Du begär avslag alltså på motionen?

Fullmäktige:
Jag ställer mig frågande om man kan gör en ändring i yrkandet som är lagt för det har inte kommit fullmäktige tillhanda innan.

MO Mats Engstrand:
Nej... nej... det är... eftersom det grundar sig på samma omständigheter så är det ju ett ärende för stämman, och då menar jag att man kan ändra yrkandet inom de ramar som motionen anger (Min kommentar: Mats Engstrand har inte förstått att möjligheten att föra fram nya yrkanden inte baseras på "de ramar som motionen anger"). Det får inte vara nya grunder. Det är samma grunder. Det är därför jag menar att man kan ändra dem (Min kommentar: Mats Engstrand borde veta att det han säger här är helt galet; det är yrkandet som inte får ändras mer än marginellt, grunderna kan ändras hur man vill!).

Fullmäktige:
Jag är tveksam, jag tolkar detta som att detta är något annat där man ger ett uppdrag att arbeta för den här frågan.

MO Mats Engstrand:
Ja, yrkandet är ändrat. Du kan naturligtvis yrka på att motionen ska avslås, eller ändringen ska avslås, eller ändringen ska avslås av det skälet (Min kommentar: Mats Engstrand förstår tydligen inte att det INTE handlar om att en fullmäktige kan yrka avslag på motionen utan att det handlar om att stämman inte har behörighet att ta beslut i motionen eftersom frågan inte tagits upp i behörig ordning... dvs nu kan stämman klandras).

Fullmäktige:
Ja, jag yrkar avslag.

MO Mats Engstrand:
Ja, du yrkar avslag alltså av den... av den... ja oavsett anledning så yrkar du avslag.

Fullmäktige Tommy Johansson:
Ja man kan ha funderingar på... det är klart ingen här som tycker att detta är ett jättebra förslag, men det lyfter ju upp frågan till debatt (Min kommentar: Men det tycker inte Tommy Johansson att mina motioner gör, tydligen, eftersom han vill avslå dem alla). Det här förekommer inte bara hos oss. Det här förekommer på bostadsrättsföreningsnivå och det förekommer på andra nivåer också. Det förekommer till och med en debatt i Riksdagen, där man... jag vet inte om jag nämnde det men 98,5 % av motionerna avslås, och det grundar sig förmodligen på att 98 % var med året innan också. (Min kommentar: Tommy Johansson visar här att han inte har en susning om vad han pratar om). Där pågår alltså en diskussion om man ska ha en sådan motionsbehandling. Så att det här är en fråga som vi lyfter till debatt. Och det är bra att Åke tagit upp detta.
För det kan vara svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel, men det väcker också en diskussion om vad är demokrati, vad är direktdemokrati, vad är medlemsdemokrati?
Och det är kanske så att den repesentativ demokrati som utövas i föreningen ska ändå ha något lite försteg... Och det är det som det grundar sig på, annars kanske allting rasar om vi inte fortsätter med den representativa demokratin.
Det kan inte vara 42.000 medlemmar här som sitter och röstar. Tack. (Min kommentar: Att gå till så här infantila ytterligheter blir bara löjligt, dessutom så borde Tommy Johansson veta att medlemmarna har motionsrätt, inte rösträtt).

MO Mats Engstrand:
Fler som vill yttra sig innan vi beslutar om denna motion?
Då går vi till beslut.
Anser stämman att motionen ska bifallas... de som tycker det säger "ja".

Stämman:
Ett rungande ja för att bifalla detta försök till inskränkning av såväl motionsrätt som demokrati.

MO Mats Engstrand:
Ja, det är alltså det ändrade yrkandet. Jag tappade bort... vi tar om det igen, den som anser att den ska bifallas säger ja nu.

Stämman:
Ännu ett rungande ja för att bifalla detta försök till inskränkning av såväl motionsrätt som demokrati.

MO Mats Engstrand:
Någon som tycker att den ska avlås?

Stämman:
Två fullmäktige av 136 tycker inte att motionsrätt och demokrati ska begränsas

MO Mats Engstrand:
Jag finner då att motionen är bifallen.MO Mats Engstrand:
Då behandlar vi de andra två från Åke Persson i ett sammanhang som vi sa.
Du får yttra dig över styrelsens

Fullmäktige Åke Persson:
Ja, då gör jag det herr ordförande och den andra motionen handlar då om bosparandet och där har ju styrelsen bifallit den helt...

MO Mats Engstrand:
Det är olika inställning till styrelsen så vi tar dem då var för sig (Min kommentar: Så nu är det upp till styrelsen att t.o.m. bestämma vem som ska få sina motioner behandlade på normalt sätt... styrelsen kommer alltid att avslå alla motioner jag skriver, liksom stämman, och därmed särbehandlas jag även när mina motioner inte behandlas normalt, till skillnad mot t.ex. Åke Perssons motioner).


Notera hur det av de 137 närvarande fullmäktigeledamöterna (drygt 40% av fullmäktige) bara är en handfull som någonsin yttrar sig. Det är alltid Åke Persson (Bosparare), Tommy Johansson (Brf Sandstenen), Brf Blekingsborg (i detta fall Jörgen Magnusson), Ivar Jönsson (Brf Månsgården) och några till, som alla står för kraftiga antidemokratiska tankar, förslag och idéer, aldrig något annat, som vi kan se bl.a. här.


Fortsättning följer i forumet; http://hotpot.se/forum
Se;
Motion Åke Persson - Begränsa motionsrätten
HSB Malmös styrelses svar

Motion - Ta bort motionsrätt
HSB Malmös styrelses svar


Se även; Fullmäktigeledamot Tommy JohanssonTipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11