Bilaga 1
Utdrag från Claes Carolis tal 26/8-08


  HSB Malmös extrastämma den 26/8 så höll den nyvalda styrelseordföranden Claes Caroli ett inledningsanförande;

Citat:
HSBs kod för föreningsstyrning har tillkommit för att göra organisationen så öppen som möjligt.
Koden är också ett instrument för att öka kvaliteten i den demokratiska processen.
Stadgeändringen som vi ska fatta beslut om idag, genomförs för att göra det lättare för medlemmarna att utöva sina demokratiska rättigheter i samband med styrningen av organisationen.
I text och ord är HSB nu för öppenhet. I handling visar HSB sitt rätta jag.

Vad är det för "demokratiska rättigheter i samband med styrningen av organisationen" som Claes Caroli menar att det nu ska bli lättare för medlemmarna att utöva?

Citat:
Det vi fattar beslut om idag är att lägga fast de formella grunderna för hur demokratin ska fungera och tillämpas inom HSB Malmö.
Men det är viktigt att komma ihåg att formella regler måste alltid kombineras med ansvar och omdöme för att bli meningsfulla.

Nyckelordet är ansvar.

Var och en av oss medlemmar i HSB Malmö har ansvar för att hantera de demokratiska rättigheterna på ett sätt som gör att det demokratiska arbetssättet vinner acceptans.
"Ansvar och omdöme"? - Demokrati på styrelsens villkor?
Vad innebär det för Claes Caroli att det är varje medlems ansvar att hantera de demokratiska rättigheterna så att "det demokratiska arbetssättet vinner acceptans"?
Vad innebär det att en medlem inte ska göra i detta sammanhang?

Tycker inte Claes Caroli/styrelsen att HSB Malmös styrelse har ett ansvar? T.ex. ett ansvar att arbeta för medlemmarnas bästa! Eller ett ansvar för att tala om för fullmäktige när de beter sig odemokratiskt!
Tycker styrelsen att styrelsen visar ansvar och omdöme t.ex. när styrelsen attackerar mig i ett inledningstal på en stämma, utan att ens ge mig möjlighet att varken få höra detta eller ens försvara mig?

Tycker inte Claes Caroli/styrelsen att även fullmäktige har ett ansvar att arbeta för medlemmarnas bästa och - inte minst - skriva samt anta motioner som är bra för medlemmarna?
Tycker styrelsen att fullmäktige visat ansvar och omdöme, t.ex. på årsstämman 2008, då fullmäktige inte ville godkänna en enda motion av runt 200 st? Varför vågar styrelsen inte ens ha en åsikt om detta?

Citat:
Det är en demokratisk skyldighet att hantera sina rättigheter med ansvar och med den klokskap som ingår i begreppet "gott omdöme".
Visar det t.ex. på ett "gott ömdöme" att försöka göra allt för att svärta ner en medlem som är engagerad och som bara försöker hjälpa till för att uppnå förbättringar?

Efter att Sydsvenskan ägnat hela våren åt att skriva om demokratiproblemen inom HSB så började HSB Malmös styrelse tala om detta och hävdade att man skulle göra något åt dessa problem. Efter årsstämman 2008 så fanns det bara två demokratiproblem kvar inom HSB Malmö;
- det ena är jag (för att jag klandrat årsstämman),
- och det andra är jag (för att jag skriver motioner).

Alla andra demokratiproblem är som bortblåsta och har inte nämnts med ett enda ord. Helt plötsligt är det bara jag som är orsaken till alla demokratiproblem inom organisationen, trots att ingen i HSB:s historia har gjort mer för demokratin än jag.

Citat:
Det är min absoluta övertygelse att om demokratins möjligheter i stället används för att blockera organisationens arbete, så urholkar det acceptansen för ett demokratiskt arbetssätt. Det i sin tur banar väg för de krafter som vill inskränka demokratin.
Så vad Caroli säger här är att den som kritiserar styrelsens arbete eller de fel som förekommer i organisationen därigenom blockerar organisationens arbete? Ingen ska ha rätt att framföra sina åsikter?

Jag har svårt att förstå hur Claes Caroli menar att ett klander av en felaktigt genomförd stämma är att "blockera organisationens arbete"!

Är verkligen motioner att blockera organisationens arbete?

Är det inte snarare så att styrelsens oseriösa behandling av motionerna är vad som blockerar organisationens utveckling?

Det ska vara fritt fram för styrelsen att göra vad de vill, och när HSB Malmös styrelse åsamkar medlemmarna en skada på en halv miljard, så som HSB Malmö gjort ska medlemmarna bara tacka och ta emot?

Att HSB Malmös styrelse sedan orsakar så att HSB Malmös årsstämma kostar medlemmarna ytterliggare 850.000 kr så är det en enskild - mer eller mindre rättslös och maktlös - medlem som ska skuldbeläggas för detta. Rimligt?

Citat:
Själva grunden i en kooperation är medlemmarnas engagemang och förmåga att solidarisera sig med de beslut som majoriteten av medlemmarnas valda ombud fattar.
Solidaritet - mot vem och på vilken grund?
Är grunden i en kooperation att solidarisera sig med olagligheter?
Claes Caroli och HSB Malmös styrelse säger här att de vill att alla ska solidarisera sig med styrelse och fullmäktige genom att man inte ska ha åsikter om de fel som begås av desamma eller ifrågasätta något!

En styrelse ska alltid kritiseras. Det är tecken på att demokratin fungerar. Den styrelse som inte klarar av att få kritik ska bytas ut snarast.

Man vore väl ganska godtrogen om man skulle solidarisera sig med fullmäktigeledamöter som på ett så tydligt sätt visat sitt oengagemang och ointresse för HSB Malmö och dess lika sorgligt oengagerade medlemmar. Det ska självfallet vara det sista man ska göra, om man vill se till HSB:s och medlemmarnas bästa!

Dessutom måste man vara införstådd med att dessa "medlemmarnas valda ombud" är mer eller mindre självutnämnda. Vi pratar alltså inte om något demokratiskt förfarande som beslut och synpunkter ska vilas på.

Förtroende är inte något man bara får, det är något man måste förtjäna! Vad har HSB Malmös styrelse gjort för att förtjäna medlemmarnas förtroende?

HSB Malmö sitter på informationsapparaten och denna utnyttjar HSB så långt det går för att manipulera såväl fullmäktige som övriga medlemmar.

Citat:
Vi kan vara osams och oense och vi uttrycker olika verklighetsuppfattningar.
Av 311 fullmäktigeledamöter så är det ungefär 5-10 stycken (alltid samma fullmäktige) som uttrycker någon uppfattning överhuvudtaget. Och då kanske inte i en riktning som tillför särskilt mycket för organisationen.

Citat:
När sedan alla har sagt sitt och stämman fattat sitt beslut så måste stämmans beslut gälla, oavsett om man tycker om beslutet eller inte.
I medlemmarnas ansvar ingår att inte utnyttja det demokratiska regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.
Varför anklagar och kritiserar styrelseordförande Claes Caroli mig för att jag uttnyttjar min demokratiska rättighet att klandra ett stämmobeslut där jag fråntagits min rätt att motionera och försvara mina motioner ???

Varför tar HSB Malmös styrelse inte i stället avstånd från fullmäktiges agerande när de avslog alla mina motioner i ett beslut?

Citat:
Enskilda eller ett fåtal medlemmar kan inte ge sig själva rätten att döma ut ett stämmobeslut som oriktigt eller odemokratiskt om det är fattat i enlighet med demokratins regler.
Här säger Claes Caroli rakt ut att ingen enskild medlem - eller ens några enskilda medlemmar - har rätt till en åsikt om ett stämmobeslut! Klandret av årsstämman handlar just om att beslut inte fattats i enlighet med demokratins regler!

Det är tyligen inte Svea Rikes lag som gäller inom HSB... bara jantelagen.
En enskild medlem ska inte kunna ha rätt att fritt uttrycka sina åsikter eller försöka påverka på de nästan obefintliga sätt som finns för detta.

Citat:
Jag säger det här därför att en av våra medlemmer i mitten av augusti, till Malmö Tingsrätt har lämnat in ett klander mot hur vi genomförde den ordinarie föreningsstämman i april och maj.
Mitt namn stod redan innan såväl i det vinklade och felaktiga pressmeddelandet (på åtskilliga ställen) som på HSB Malmös webbplats.

Citat:
Yrkandet till tingsrätten är att stämman ska tas om i de delar som gäller hur medlemmens motioner behandlades.
Trots tidigare påpekande av mig direkt till styrelsen så vill Claes Caroli inte nämna skälen till mitt klander av stämman (vilket Claes Caroli även exkluderade i HSB Malmös pressmeddelande). Vad är detta för öppenhet?

Citat:
Vi som var med under den ordinarie föreningsstämman har uppenbarligen olika uppfattningar om stämman var demokratisk eller inte.
Tråkigt att Claes Caroli inte anser att det som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008 var odemokratiskt, men då är det väl bra att detta avgörs rättsligt?

Kan inom parantes säga att Claes Caroli röstade emot samtliga motioner... i demokratisk ordning.

Citat:
Fortsättningen blir nu en förhandling i Malmö Tingsrätt, vilket jag beklagar.
Vad är det Claes Caroli egentligen beklagar?

- Är det att en medlem utnyttjar sina demokratiska rättigheter när uppenbara felaktigheter begåtts inom organisationen?

- Eller beklagar Claes Caroli att fullmäktigledamöterna (inkl. Claes Caroli) tog de odemokratiska beslut de gjorde?

- Eller är Claes Caroli ledsen över att han själv och resten av HSB Malmös styrelse inte ville vidtaga ens de minsta och de enklaste åtgärder för att undvika ett klander (när jag erbjöd detta)?

Citat:
Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren.
Detta är inget annat än ren och skär smutskastning från Claes Caroli!

Till Kent-Olof Stigh har jag skickat tre mail i två ärenden (27/6 om HSB Malmös officiella lögner att HSB Riksförbund skulle ha rekommenderat HSB Malmö att inte lämna ut kopior av röstlängd samt den 10/8 och 12/8 om klander av HSB Malmös årsstämma, där Kent-Olof förklarade att HSB Riks inte kommer att arbeta för att stämmor inte genomförs så odemokratiskt som på HSB Malmös årsstämma).

Varför beklagar Claes Caroli dessa tre mail, och vad har Claes Caroli med det att göra?
Om Kent-Olof Stigh upplever det jobbigt att utföra sitt uppdrag så låt honom beklaga detta själv. Jag har i alla fall inte hört några beklaganden från honom.

Till styrelsen för HSB Malmö har jag skickat ett mail den 27/6 (om varför HSB Malmös styrelse bevisligen far med osanning avseende röstlängd, fortfarande obesvarat av styrelsen, och styrelsen lär aldrig komma att förklara varför de öppet ljugit om detta).
Sedan har jag skickat 4 mail till styrelsen i ett försök att undvika klander av årsstämman (30/7, 31/7, 6/8 och 13/8).

Varför beklagar Claes Caroli denna "enorma" "mejltrafik", om totalt ett-fem mail under sommaren?
Om jag så hade skickat 1.000 mejl under sommaren så är det inget att beklaga. Det visar bara två saker;
1. Det finns i alla fall en engagerad medlem i HSB Malmö.
2. HSB Malmö/styrelsen har gjort fel o/e varit (medvetet) otydlig.

Varför tar Claes Caroli upp detta i sitt inledningsanförande på den vid detta tillfälle stängda extrastämman?
(Inledningsanföranden på stämmor används numera inom HSB Malmö för att angripa enskilda medlemmar, eftersom HSB Malmö vet att det gör det svårt/omöjligt för alla - inte minst för dem som anklagas och informeras om detta först i efterskott - att kunna argumentera emot eller fråga om vad som menas.)

HSB Malmö har sedan årsstämman 2008 börjat stänga stämman inledningsvis och har sedan placerat styrelsens inledningstal under denna stängda del... samtidigt som styrelsen t.o.m. i sitt inledningstal talar om HSB:s nya öppenhet.

Citat:
Detta är inte ett konstruktivt beteende.
Vad är det som inte är konstruktivt och varför?
Är det inte konstruktivt att jag kontaktar styrelsen för att försöka förhindra ett klander av stämman?

Är det mer konstruktivt att låta HSB Malmös styrelse ohämmat sprida lögner om röstlängder?

Citat:
Grundregeln måste vara att om man har mod att ställa en fråga ska man också klara av att höra svaret även om svaret inte är det man vill höra.
Vad syftar Claes Caroli på, och vad har detta med vad att göra?

Jag hör tydligen till de få inom HSB Malmö som har mod att ställa frågor och jag klarar av att höra svaren. Vad är det för svar jag inte klarat av att höra?

Hur kan det sitta så många som 94 röstberättigade fullmäktigeledamöter på denna extrastämma, utan att det är någon som reagerar och ifrågasätter något?

Dessutom kan tilläggas att vad som saknas här är;
- mod av HSB Malmös styrelse att svara på frågor och
- mod av HSB Malmös styrelse att stå för vad styrelsen säger, samt
- mod av HSB Malmös styrelse att be om ursäkt på ett seriöst sätt för de fel styrelsen begår.

Citat:
HSB Malmö, liksom den nya styrelsen, måste få en chans till arbetsro.
Ja, Claes Caroli har i alla fall lärt sig en sak från svaret på min insändare i SkD (av fullmäktigeledamöterna Sven-Erik Eliasson och Åke Persson). En medlem på årsstämman 2008 hävdade som skäl för att styrelsen inte skulle behöva göra något eller ta ansvar för det de ev. gör med att de behöver "arbetsro".

Det går inte att frånsäga sig sitt ansvar hela tiden med att man måste ha arbetsro. Någon gång måste man nog prestera något också!

Medlemmarna ska oavbrutet vara som en blåslampa i häcken på styrelseledamöterna. Endast då kommer vi att uppnå resultat !

HSB Malmös styrelse ska få ett hett tips här;
Det enklaste sättet för HSB Malmös styrelse att få arbetsro är att prestera något, värna om medlemmarna, arbeta för att försöka rätta upp HSB:s skamfilade rykte, och göra saker rätt från början.

Citat:
Organisationens kraft ska läggas på utveckling och att skapa attraktiva lösningar för nya medlemmar.
Och också bra lösningar som gör det möjligt att unga vuxna ska kunna komma in på bostadsmarknaden.
Jag upprepar det gärna.
Kanske lite kraft borde läggas på att införa i alla fall någon form av demokrati i HSB, eller?

HSB:s nu extremt skamfilade rykte efter alla skumma affärer och oegentligheter är inget som Claes Caroli berör med ett enda ord.


Citat:
Kraften som finns i HSB Malmö ska i första hand utnyttjas för att utveckla ekonomiska boendealternativ för alla medlemsgrupper.
Varför inte lägga lite kraft på att tillvarata de existerande medlemmarnas intressen eller förbättra situationen för dem?

Citat:
Friheten bor i Malmö, i HSB Malmö. Där ska vi lägga vår kraft och organisationens energi.
Ledsen Claes Caroli, men jag förstår inte.

I samma inledningsanförande som Claes Caroli talar om denna frihet så förespråkar han en begränsning av medlemmars rätt till åsikter och att framföra dessa. Hur illa rimmar inte detta?

Citat:
I den nya styrelsen som valdes av föreningsstämman har vi startat arbetet för att förverkliga HSB Malmös visioner.
Med "HSB Malmö" kan Claes Caroli inte syfta på medlemmarna, för de har inte tillfrågats om något.

Citat:
Björn Andersson, styrelsesuppleant, har trätt in i Maria Bengtssons ställe vid våra möten.
Jag beklagar att vi i styrelsearbetet gått miste om Maria Bengtssons erfarenhet.


Samtidigt som vi välkomnar Björn Andersson som ledamot.
Björn är och förblir suppleant till dess att stämman beslutat om något annat. Björn är alltså inte ledamot! Han fortsätter som suppleant men med rösträtt som en ledamot.

Citat:
Styrelsen arbetar för närvarande, tillsammans med informationsansvarig, med att uppdatera vår hemsida och få möjlighet att kommunicera snabbare med våra medlemmar. Jag, som ordförande, kommer att lägga ut en länk till min e-post tillsammans med mitt telefonnummer och hoppas på en utökad kommunikation.
Logiskt? Först stoppar Claes Caroli på ett helt unikt sätt all kontakt med medlemmarna, och klagar sedan inför stämman på att jag kontaktat styrelsen med 1-5 mejl, och några meningar efter detta talar han sig varm för vikten av kontakten med medlemmarna.

Citat:
Vi har i styrelsen som grund att vårt arbete ska präglas av etik, moral och öppenhet.
Men medlemmarna överöses inte precis med exempel på öppenhet från HSB Malmös styrelse!

Kan Claes Caroli ge ens ett enda exempel på en konkret åtgärd mot öppenhet som kommer att vidtagas inom HSB Malmö?

Citat:
Det kan låta som självklarheter, men det förtjänar för den skull att sägas.
Jag tror att även det självklara tål att upprepas för att det inte ska ramla bort från dagordningen och för att vi inte av lättja eller av andra mindre professionella anledningar ska falla för frestelsen att "glömma" de grundläggande värderingarna.

Etik, moral, öppenhet är en del av demokratins grund och demokratins kraft, omdöme och ansvar.
Men att klandra en felaktigt genomförd stämma är uppenbart inte vad Claes Caroli räknar in i demokrati!

Och att rikta lögnaktiga personangrepp mot enskilda medlemmar, utan att ens ge dem möjlighet att försvara sig, är tydligen inte något som för HSB Malmö på det minsta sätt strider mot etik, moral och öppenhet.

OBS!!! Efter Claes Carolis inledningsanförande inträffade något unikt inom HSB Malmö! För första gången så applåderades inte styrelsens inledningstal. Det blev bara knäpptyst i lokalen.
 

Med anledning av att Claes Caroli på HSB Malmös extrastämma ägnade i princip hela sitt inledningstal åt att smutskasta mig och sprida lögner om mig pga mina motioner och att jag klandrat HSB Malmös årsstämma så frågade jag HSB Malmös styrelse vad som menades, enligt nedan;

Skickat: 2008-08-28 17:54
Till: Claes Caroli
Kopia: Maj-Britt Thulin; Anders Lundberg; Olle Strand; Mimmi Zetterman; Birgitta Nilsson; Björn Andersson
Ämne: En fråga

Till styrelsen för HSB Malmö.

Jag finner Claes Carolis inledningstal synnerligen kränkande mot mig, och eftersom ingen i styrelsen tagit avstånd från detta inledningsanförande på stämman så går det bara att tolka som att hela styrelsen ställer upp på detta.

Jag vill dock särskilt fråga vad som menas med;
"Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren".

Vad åsyftas här?
Vad är det egentligen du beklagar, Claes?
Vad är det som gör att styrelsen tycker att en kommentar som denna är så viktig att den hör hemma i ett inledningsanförande på en stämma?


Jag erhöll följande helt intetsägande svar från Claes Caroli (i kursiv stil);

Subject: SV: En fråga
Date: Thu, 4 Sep 2008 00:08:17 +0200
From: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

> Det aktuella talet riktades till de fullmäktigeledamöter som bevistade vår extra föreningsstämma.

Det är inte vem talet riktades till som är av betydelse här, det är vem talet riktades mot.

> Någon enskild medlem har inte utpekats eller namngivits.

Det behövs inte. Alla förstod att det var mig du avsåg.
[Till andra, dock aldrig till mig - trots att det var jag som åsyftades -, har Claes Caroli sagt i klartext att det var jag som avsågs.]

> Jag anser inte att jag skall förklara eller analysera innehållet i ett av mig hållet tal. Talet finns och jag står för innehållet.

Claes, till mig och alla andra talar du hela tiden om den här dialogen med medlemmarna, men när det väl kommer till kritan så anser du inte att du ska behöva förklara vad du menar när du uttrycker dig luddigt och oklart? Jag finner ditt tal djupt kränkande mot mig personligen, och förutsätter naturligtvis då att du därför vill reda ut detta med mig.

> Skulle jag börja förklara, tillägga eller analysera något jag har sagt i ett tal måste ju alla medlemmar få ta del av tilläggen och då finner jag att informationsflödet skulle bli ohanterligt.

Alla medlemmar behöver inte nödvändigtvis ta del av den dialog som är mellan oss (inte för att det gör mig något, och jag ser inget fel eller problem i att så sker, snarare tvärtom) för att försöka komma till en lösning i detta specifika problem.

> Detta hindrar naturligtvis inte att jag på vår hemsida kan, när så är aktuellt, såväl utveckla mina tankar som att ge en bild av hur arbetet i styrelsen fortlöper och vilka ställningstaganden vi har beslutat oss för.

Men nu pratar vi specifikt om ditt inledningsanförande och dina angrepp mot mig.

> Jag läser och lyssnar alltid på dina inlägg, och kommer självklart beakta de synpunkter jag bedömer medför värde för mig och HSB Malmö.

Jag hoppas bara att de synpunkter du beaktar är desamma som jag anser medför värde för HSB Malmös medlemmar, för det är HSB Malmös medlemmar jag arbetar för (inte mig personligen).

Men sedan handlar det inte bara om att läsa/lyssna på medlemmarna. Det handlar också om att föra en löpande dialog och om att lösa konfliktsituationer.

Min förhoppning kvarstår alltså om att via dialog komma till ett avslut i frågan om ditt inledningsanförande och de allvarliga kränkningar som jag anser att du där utsatte mig för.
Claes Caroli har stått på en stämma och ljugit inför alla om mig, men vill sedan inte ta ansvar för sina ord !!! I stället får jag en massa svammel från HSB Malmö som inte det minsta har med min enkla frågeställning att göra. På mina synpunkter fick jag ännu ett intetsägande och nonchalant svar;

Subject: SV: SV: En fråga
Date: Mon, 8 Sep 2008 22 13 +0200
From: Claes.Caroli@malmo.hsb.se

> Då det gäller mitt tal på den extra föreningsstämman har jag lämnat ett svar. Jag kan inte se att en vidare korrespondens i syfte att analysera sönder, snart varje mening och ord, känns meningsfull.

Ja, ett "svar" har jag fått från dig, men jag har inte fått svar på min enda ursprungliga fråga, dvs på frågan vad du menar med;
"Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren".

Detta är en viktig fråga för mig, även om du personligen inte uppfattar den som "meningsfull", men det är faktiskt en fråga som även är viktig för HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Du pratar i olika sammanhang om hur viktigt det är med debatt, men när jag bara försöker få svar på denna enda lilla fråga här så vill du till varje pris undvika att svara. Själv tycker jag inte frågan är särskilt komplicerad, och varje utomstående skulle säkert klassificera den som fullt berättigad.

Jag kan lova att mitt "syfte" inte är att analysera sönder varje mening och ord, utan syftet är endast att få svar på den korta fråga jag ställt. När man svarar undvikande på en fråga så får man nog räkna med att man kan få en analys i retur av det undvikande svaret (inte bara från mig).

Personligen tror jag att en vilja till dialog med engagerade medlemmar är något som för organisationen framåt. Utan denna vilja så har jag svårt att se hur HSB Malmö ska kunna fungera effektivt.

Du använder dig av en retorik som tidigare varit kännetecknande för en stor del av HSB, där varianter av meningen "Jag har svårt att se hur en vidare diskussion/korrespondens kan tillföra något och därför avslutar jag diskussionen här" används frekvent. Jag, som har varit aktiv i denna bostadsrättsvärld avsevärt mer och längre än du, har till min glädje sett att denna attityd till viss del förändrats den senaste tiden, och det är naturligtvis väldigt positivt, men denna förändring måste nog snart börja ske även inom HSB Malmös styrelse. Det känns lite märkligt att tjänstemännen ska visa vägen för styrelsen, när det borde vara tvärtom.

Först säger du till mig lite nonchalant att om jag vill klandra stämman så får jag väl göra det, och det är inget som du bryr dig om. När jag sedan klandrar stämman eldar du upp dig själv så till den milda grad att du med olika anklagelser grovt kränker mig i nästan hela ditt inledningstal på stämman. Denna metod där jag inte ska få en chans att bemöta dina anklagelser mot mig väljer du alltså hellre än att föra en dialog med mig för att komma till en lösning.

> Som ordförande i HSB Malmö har jag att verka för alla våra drygt 42 000 medlemmar. Den förmån medlemmarna har gett mig med att bidra till de traditioner och värderingar vår organisation står för, men också förverkliga de framtidsplaner tidigare styrelser och ledning dragit upp, är oerhört stimulerande och kräver mycket kraft och energi.

Ja, men att du har att verka för alla HSB Malmös medlemmar står inte i motsättning till att att föra en dialog med enskilda medlemmar, speciellt med tanke på att det (tyvärr) bara är ett fåtal som engagerar sig och du därför har ett starkt begränsat antal medlemmar att ha en dialog med, men inte minst med tanke på att du angripit mig inför alla fullmäktige. Lite av kraften och energin måste nog läggas även på medlemmarna.

> Vi har nu genomfört en förändring av HSB Malmös hemsida där information från styrelsen och verksamheten kommer att läggas ut kontinuerligt. Vi kommer att redovisa vad vi gjort på våra arbetsmöten och sammanfatta vad som förevarit på styrelsemöten.

Som jag nämnde i mitt föregående mail så är detta mycket positivt, men jag tror inte man kan göra dessa förändringar, känna sig nöjd med detta, luta sig tillbaka och tro att nu är allt bra.

Jag kan bara hoppas att du står vid ditt ord här så att jag får information om vad resultatet blev från styrelsens arbetsmöte, avseende frågorna runt mitt klander av årsstämman pga brott mot likabehandlingsprincipen (ännu så länge har det varit väldigt tyst om detta arbetsmöte).

> Jag läser alltid dina mejl, precis som jag läser mejl från andra medlemmar som hör av sig. Däremot ser jag det svårt att ständigt kommentera och närmast debattera saker som för en utomstående kan förefalla obegripligt.

Vem av oss två är utomstående? Jag tycker inte man ska frukta debatter. För de flesta är det nog självklart att när någon riktar anklagelser mot någon annan så måste man nog stå för vad man säger... alternativt be om ursäkt. De anklagelser du riktade mot mig på extrastämman föreföll visserligen obegripliga för mig (och förmodligen även för väldigt många andra), men just därför måste det vara viktigt att föra en dialog för att lösa ev. missförstånd.

F.d. styrelseordföranden ägnade nästan hela sitt inledningstal åt att rikta kritik mot enskilda och helt försvarslösa medlemmar, precis som du nu gjorde mot mig. I andra forum tog han tillfället i akt att sedan hoppa på även mig, men han ville aldrig förklara sig. Han stod helt enkelt inte för vad han hade sagt. Det börjar kännas lite som ett virus som går i HSB Malmö.

> De synpunkter och förslag jag finner vara till gagn för HSB Malmö, kommer jag givetvis alltid att beakta och i den mån det är nödvändigt besvara.

Men problemet här är att om du inte finner det till gagn för HSB Malmö att vara ärlig och uppriktig samt föra en dialog med engagerade medlemmar, som du dessutom dristar dig till att rikta allvarliga anklagelser mot, så kommer HSB Malmö att trampa på i exakt samma fotspår som tidigare.

> Däremot kommer jag i fortsättningen inte att ge mig in på analyser och mejlväxlingar av det slag att det framstår som en ständigt pågående debatt, utan enbart bekräfta att jag fått mejl.

Det är tråkigt att du finner mejlväxlingen med mig som en ständigt pågående debatt, men vi har ännu inte haft någon debatt. Jag har ställt en fråga, och du har på alla tänkbara sätt försökt undvika att bemöta denna fråga. Det är inte vad jag vill definiera som en debatt. Om du svarat på min fråga i det första mejlet så kunde saken ha varit utagerad väldigt snabbt. Det är inte jag som gör att du upplever min enda fråga som en pågående debatt, det är dina undvikande svar som skapar detta.

Återigen vill jag understryka att min dörr står öppen till en diskussion i denna aktuella och specifika fråga. Jag hoppas du respekterar min önskan att reda ut de anklagelser du riktat mot mig, så att vi kan lägga detta bakom oss, och se framåt.
Något svar på min enkla fråga fick jag aldrig.

Jag finner Claes Carolis svar frapperande, och kan inte låta bli att undra hur en medlemsorganisation kan ha en så respektlös syn på medlemmarna.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan