Vad HSB har att säga om BoRevision

2005-08-08

HSB har gett sina synpunkter på min webbsida om BoRevision.
Jag har kopierat in deras svar här nedan och lagt in mina kommentarer.
Det som jag bedömt vara av reklamkaraktär, utan vikt för diskussionen, har jag markerat i grått.
Mina svar är markerat med rött.


Vad är Borevision?

BoRevision har drygt 70 års erfarenhet av revision inom HSB. Det är ett bolag som ägs av HSB Riksförbund, men som har full integritet i sin revisionsverksamhet. HSB Riksförbund och/eller de regionala HSB-föreningarna kan inte påverka den operativa verksamheten i bolaget. Varje revisor ansvarar för de revisioner som utförs och de revisionsberättelser som lämnas. Revisionsarbetet kan alltså varken påverkas av HSB Riksförbund, den regionala HSB-föreningen eller någon annan inom HSB-sfären.

Bolagets primära uppgift är att förse HSB-föreningar, HSBs bostadsrättsföreningar samt andra av HSB förvaltade företag med kvalificerad revision i enlighet med god revisionssed.

De viktigaste motiven för HSB-rörelsen att driva egen revisionsverksamhet är dels att HSB och HSBs bostadsrättsföreningar skall hålla en hög kvalitet i redovisningen, dels att den sammanhållna revisionen ger lägre kostnader för HSBs medlemmar. BoRevisions verksamhet innebär också att bostadsrättsföreningarna inom HSB får yrkesmässig revision, vilket inte är ett krav enligt lagen. Genom den sammanhållna revisionen tillvaratar BoRevision kunskaper inom HSB-rörelsen som därefter kan spridas för att göra det möjligt för varje förening att uppnå högre säkerhet i rutiner (intern kontroll), att följa god redovisningssed samt att förbättra kostnads- och intäktseffektivitet. BoRevision erbjuder även revisions- och utredningstjänster till kunder utanför HSB-rörelsen. Därigenom kommer HSB att tillföras nya erfarenheter. Genom sina erfarenheter har företaget kunnat utveckla unika granskningsmetoder som är direkt anpassade till verksamheten inom HSB och HSBs bostadsrättsföreningar.

Felaktigheter på Webbsidan

Det finns en hel del felaktiga påståenden om BoRevision på den webbsida som B-G hänvisar till, när han ställer sina frågor:
Svar från mig: "en hel del felaktiga påståenden"? Men HSB har bara lyckats sy ihop fyra "fel" från allt det som jag skrivit så här långt. Sanningen är dock en annan. Alla fyra fel som HSB påstår att jag har, är i stället helt korrekta uppgifter!
Läs mina svar nedan för varje punkt.
 • Här står det att det är "mycket hemligt om HSBs relation till BoRevision inom HSB". Det stämmer inte. Att bolaget inte nämns på HSBs hemsida förklaras av att företaget har en fristående verksamhet och inte är en löpande del i HSBs verksamhet. Men bolaget är på intet sätt hemligt. Ägarförhållandet finns redovisat i HSB Riksförbunds verksamhetsberättelse som finns i en länk till HSBs centrala hemsida. Det redovisas också på annat sätt bland annat i den faktaredovisning som finns i HSBs kalender som sprids i stor upplaga inom HSB.
  Svar från mig: HSB har helt fel! Man kan säkert hitta informationen om kopplingen mellan HSB och BoRevision om man gör en djupdykning i HSB:s information, och lägger ner mycket tid på detta. Men hur många gör det? Vad jag menar är att där HSB nämner BoRevision i de mer lättlästa texterna så finns det ingen regional förening som skriver någonstans att det finns en koppling mellan HSB och BoRevision. Jag ser det som helt uppenbart att HSB inte vill att denna information ska komma gemene man/kvinna till del.

  HSB skriver "Att bolaget inte nämns på HSBs hemsida förklaras av att företaget har en fristående verksamhet och inte är en löpande del i HSBs verksamhet".
  Men vet inte HSB att de redogör för BoRevision på sin egen webbsajt? Men står där något om HSB:s relation till BoRevision? Nej.
  Jag ska inte här och nu kommentera det om "fristående verksamhet" och att BoRevision inte skulle vara en "löpande del i HSBs verksamhet", men var och kan kanske fundera lite på detta själv.

  Personligen tycker jag det hade varit bättre om HSB - i stället för att komma med en massa ursäkter/undanflykter - hade sagt något i stil med; oj, har vi missat att informera om detta, ja men då ska genast se till så att information om BoRevision läggs ut, tack för att vi uppmärksammades på denna informationsmiss.

  Går man sedan till BoRevisions sajt så finns där överhuvudtaget ingenting någonstans som ens antyder att det finns den minsta koppling mellan HSB och BoRevision (förutom att HSB anlitar BoRevision), än mindre att HSB äger BoRevision. Att undlåta informera kan ibland ses som vilseledande information, och just så ser jag det i detta fall.

  Gör en undersökning bland HSB:s medlemmar. Jag är säker på att inte en promille känner till att HSB äger BoRevision. Jag är fullt övertygad om att detta är helt okänt för de flesta styrelseledamöter i landet. Jag misstänker att det t.o.m. finns väldigt många revisorer i bostadsrättsföreningarna som inte ens känner till detta. Skulle man då, med bakgrund av allt detta, inte kunna säga att HSB är hemlighetsfull med informationen om BoRevision ???
  OBS! BoRevision står varken på de enskilda medlemmarna sida eller på föreningens sida. BoRevision står i första hand på HSB:s sida, och i andra hand på styrelsens sida.


 • Här står att HSB via BoRevision gör revision av sig själv och att det som regel är HSB/BoRevision som skriver årsredovisningarna. BoRevision skriver inte några årsredovisningar utan utför den lagstadgade revisionen av föreningarnas räkenskaper och förvaltning. Som framgått ovan är BoRevision helt självständigt när det gäller revisionsverksamheten.
  Svar från mig: HSB har helt fel! HSB försöker vända och vrida på vad jag skrivit för att försöka få det till att bli fel.
  Jag skriver att det är HSB som vanligtvis skriver årsredovisningarna (eller "HSB/BoRevision" om man så vill, det är ju samma företag, vilket HSB själv skriver i sitt svar).

  HSB skriver att BoRevision är "helt självständigt när det gäller revisionsverksamheten". Som nog en del som läser detta känner till (även om det är försvinnande få) så sitter BoRevison ibland t.o.m. i samma lokaler som HSB... kanske t.o.m. på samma stolar.
  Att BoRevision skulle vara så "självständigt" som HSB påstår ska man nog ta med en stor, mycket stor, nypa salt. Vad annat kan HSB säga än att BoRevision skulle arbeta helt självständigt från HSB?

  Bara för att nämna en enda sak (som jag skrivit om tidigare), så hur skulle det se ut om Borevision skulle anmärka på sitt eget huvudbolags uppgifter i bostadsrättsföreningens årsredovisningen?
  Sedan ingår HSB (HSB representanten) i varje styrelse. Är det någon som tror annat än att det tar emot för BoRevision att anmärka på något som kan försätta HSB i dålig dager? Självfallet är det inte med några objektiva ögon som BoRevision gör sin revision!

  Om det är någon som fortfarande skulle tvivla om hur det ligger till så kan jag informera om att detta är något jag kommer att utveckla mer i ett senare skede, med konkreta exempel från verkligheten. Utifrån det jag kommer att skriva kan alla se vad konsekvenserna blir av att HSB äger BoRevision.


 • Här står att BoRevision inte är godkänt, auktoriserat eller registrerat. Denna formulering låter nästan som att verksamheten skulle vara näst intill olaglig. Så är naturligtvis inte fallet. När det gäller bostadsrättsföreningar finns normalt inga krav på att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad. BoRevision är ett känt företag hos andra revisionsbyråer, förvaltare och andra som är verksamma i branschen. Inom området redovisning och revision i bostadsrättsföreningar är BoRevision lärare vid utbildningar av revisorer från auktoriserade revisionsbolag. BoRevision fungerar också som remissinstans till Bokföringsnämnden när det gäller utveckling av god redovisningssed för bostadsrättsföreningar.
  Svar från mig: Detta är inte alls fel! HSB har fel i att jag har fel! Jag bara upprepar vad den statliga myndigheten Revisorsnämnden säger. Vem som helst kan kontakta Revisorsnämnden och få samma svar som jag har fått.

  Däremot har HSB rätt i att det inte finns några krav på att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad i en bostadsrättsförening (det är ju just detta som gör det möjligt att BoRevision, läs "HSB", med sina ej godkända/auktoriserade revisorer kan agera revisor åt föreningarna).
  Men är detta något positivt?


 • Här står det också att HSB maktfullkomligt har sett till att man väljer sig själv som revisor, genom att skriva in det i stadgarna. Vad som inte framgår är att stadgarna säger att det ska väljas två eller tre revisorer. Det är bara en som utses av Riksförbundet och anledningen till denna regel är att slå vakt om sammanhållningen enligt den kooperativa ordning som finns inom HSB som handlar om självständighet i samverkan. Det är inte heller alltid givet att BoRevision är den revisor som utses av Riksförbundet.
  Svar från mig: HSB har fel igen!
  För det första; HSB har maktfullkomligt sett till att man väljer sig själv som revisor, genom att skriva in det i stadgarna (vilket HSB i och för sig inte förnekar här).
  För det andra; om HSB läser vad jag skrivit en gång till så hoppas jag HSB kan se att jag mycket detaljerat tagit upp det som HSB påstår inte framgår.

  Jag har t.o.m. framfört kritik mot att HSB reducerat antalet nödvändiga revisorer i sina krav.

  Min fråga är om denna minskning av antalet revisorer är för att ge HSB:s revisorer större makt och minska risken för att någon ska hitta de fel som HSB och HSB:s revisorer begår?

  HSB:s motivering till att HSB ska utse en revisor (dvs sig själv... dvs BoRevision) är att "slå vakt om sammanhållningen enligt den kooperativa ordning som finns inom HSB som handlar om självständighet i samverkan". Puuh, lång och krånglig mening. Var det någon som hängde med här i HSB:s motivering?
  För den som hängt med lite i ekonomernas diskussioner så tycks många anse att den kooperativa tanken är borta med vinden. Idag används dessa termer ("kooperativa" och "kooperation") endast i marknadsföringssyfte, och har egentligen ingen förankring i verkligheten. Orden "självständighet" och "BoRevision" är sedan inte något som hör ihop.

  Den sista meningen var mycket intressant; "Det är inte heller alltid givet att BoRevision är den revisor som utses av Riksförbundet". Men varför utvecklar HSB inte detta?
  - Hur ofta har det inträffat att en annan revisor än BoRevision valts?
  - Kan HSB ge ett antal exempel på andra revisorer än BoRevision som HSB valt?
  - Om en brf inte vill ha BoRevision som extern revisor, lyssnar HSB då på detta?
  - Under vilka förutsättningar väljer HSB en annan revisor än BoRevision? Är det bara om det inte finns någon ledig på BoRevision, eller...?

Om revisionen i framtiden

Diskussioner har förts under ett antal år inom HSB kring revisionsverksamheten. Bakgrunden till detta är att lagändringar kommer om några år vilka sannolikt medför att verksamheten inte kommer att kunna bedrivas i nuvarande form. På förbundsstämman 2005 togs beslutet att en revision i samverkan har sådant värde för HSB-rörelsen att den ska kvarstå. Dessutom fick förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta mot en revision som upphandlas gemensamt men där utförandet frikopplas från HSBs ägande, i samverkan med och förankring hos HSB-föreningarna.
Svar från mig: Efter alla bortförklaringar från HSB så erkänner HSB i ovanstående slutord att det inte fungerar med att BoRevision är en del av HSB ! Ja, vad kan man säga? Det viktigaste tillägget är kanske att i väntan på att revisionen utförs av ett från HSB helt och hållet fristående bolag så måste föreningarna anlita någon riktig revisionsbyrå. Annars kan mycket skada hinna ske.

Det är du - som medlem - som måste sätta press på att så sker !


Vid frågor kontakta: niklas.widebeck@hsb.se.
Även om jag inte riktigt förstår HSB:s svar här ovan så är jag glad att HSB nu intresserar sig tillräckligt mycket för att besvara de synpunkter jag tar upp på dessa sidor om BoRevision.
Jag hoppas att HSB fortsätter att aktivt kommentera vad jag skrivit i övrigt, och vad jag kommer att skriva framöver.

Skriv till media ! NU !!!


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne