Rättsskydd - försäkring

En rättsskyddsförsäkring kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du råkar i tvist.

Nästan alla (över 95 procent) av de svenska hushållen har en hemförsäkring.
Rättsskyddsförsäkring är inkluderad i hemförsäkringspaketet och kan inte tecknas separat.


Rättsskyddet i din försäkring

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Detta rättsskydd innebär att din försäkring täcker dina kostnader för ett ombud (t.ex. jurist eller advokat) i samband med tvister som rör privatlivet.

Försäkringen gäller den försäkrade i egenskap av privatperson. Försäkringsskyddet gäller alltså inte i den försäkrades förvärvsverksamhet och inte heller om den försäkrade inte anses ha ett befogat intresse av att få sin sak behandlad.

För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvist uppstått med en annan part.
Det innebär att rättsskyddsersättning inte utgår för förhandlingar eller avtalsskrivning.

Du ska ha tecknat försäkringen innan tvisten uppstod. Försäkringen ska när tvisten uppkommer som regel ha gällt under minst två år men den behöver inte ha gällt hos samma försäkringsbolag. Rättsskydd kan beviljas även vid kortare försäkringstider om de händelser som ligger till grund för anspråket inträffat efter det att försäkringen trädde i kraft.
Rättsskydd kan utgå även om försäkringen upphört att gälla, om grunden för tvisten uppkommit innan försäkringen upphörde.

Information och uppgifter om ditt rättsskydd och om självrisk hittar du i dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor eller på försäkringsbolagens hemsidor. Eftersom villkoren för rättsskydd kan variera något mellan försäkringsbolagen är det viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring.

Hur ansöker jag om rättsskydd?

Ansökan om att få utnyttja rättsskyddsförsäkring görs hos ditt försäkringsbolag.
Normalt hanterar det juridiska ombud som du anlitar denna del.

Vad krävs för att försäkring ska gälla?

För att försäkringen ska gälla krävs att den försäkrade företräds av ett lämpligt ombud i tvisten. Ombudet ska vara advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller annan person som uppfyller kravet på lämplighet.

Ombud som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund godtas normalt av försäkringsbolagen.

Ersättningen till ombudet bestäms vanligen av en skadereglerare lokalt hos försäkringsbolaget. Bolaget kan påkalla skiljeförfarande hos Sveriges advokatsamfund angående skäligheten av en advokats arvode och kostnader. Ersättningen till ombud vars lämplighet prövats av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd kan prövas av samma nämnd om ombudet eller bolaget påkallar detta.

Hur mycket får jag via mitt rättsskydd?

Rättsskyddet täcker som regel 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud (t.ex. en jurist eller advokat).

Vad händer om jag förlorar tvisten?

Förlorar du tvisten i en rättegång täcker rättsskyddet 80 procent av din motparts rättegångskostnader (men rättsskyddet har en beloppsmässig maxgräns, se nedan).

Får du rättshjälp av staten och förlorar tvisten, kan domstolen besluta att du ska betala din motparts rättegångskostnader.

Upp till vilket belopp täcks av rättsskyddet?

Maxbelopp

I rättsskyddsförsäkringen finns ett maxbelopp som varierar mellan 75 000 - 200 000 kr beroende på försäkringsbolag. Länsförsäkringar betalar t.ex. ut maximalt 150 000 kr vid tvist.
Trygg-Hansa ersätter kostnader upp till 200.000 kr.

Om motparten kräver oskälig ersättning för sina rättegångskostnader kan domstolen justera motpartens krav.

Självrisk

Självrisken är normalt 20 procent av kostnaderna, men lägst grundsjälvrisken (normalt 1 000 kr).

Vad händer om jag vinner tvisten?

Vinner du tvisten kan motparten få betala samtliga rättegångskostnader.
I familjerättsliga mål (tvister inom familjen) står oftast varje part för sina kostnader.

Vilka kostnader täcks?

Försäkringen gäller för tvist som kan prövas som tvistemål av bl.a. tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

Rättsskyddet täcker (i motsats till rättshjälp) de rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning av tvisten.

Rättsskyddsförsäkringen täcker som regel även nödvändiga och skäliga kostnader som den försäkrade inte kan få ut av motparten.

Bl.a. ersätts ombudets arvode och omkostnader, utredning (om utredningen beställts av ombudet), samt bevisning i rättegång.

Även rättegångskostnader som den försäkrade vid förlikning under rättegång åtagit sig att betala till motpart täcks av skyddet, men bara om det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt den försäkrade att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats. Detta är tämligen motsägelsefullt eftersom det sällan blir förlikning om det är uppenbart att den ena parten kommer att vinna målet.

Vilka kostnader täcks inte?

Försäkringen täcker inte kostnader för eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för den försäkrade.

Kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal täcks inte heller.

Rättsskyddet täcker inte tvister i s.k. småmål (FT-mål), dvs tvister som rör belopp motsvarande halva basbeloppet eller lägre.
Om du tvistar med ditt eget försäkringsbolag kan du hos de flesta bolag använda rättsskyddet även om det gäller lägre belopp.

Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Rättsskyddet gäller inte vid tvister som handläggs av förvaltningsdomstol (länsrätten, kammarrätten, etc), utan tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Rättsskyddet täcker inte bl.a. arbetstvister, äktenskapsskillnader eller upplösning av samboförhållanden.

Rättsskyddet gäller inte i en tvist mellan den försäkrade och hans/hennes make eller f.d. make, sambo eller f.d. sambo. Om det gått minst ett år efter det att äktenskapet eller sammanboendet upphörde kan rättsskydd dock beviljas under förutsättning att tvisten avser något annat än bodelningstvist och tvist om äganderätt.

Rättsskyddet täcker inte brottmål (utom i undantagsfall).

Det kan finnas ytterligare situationer där rättsskyddet inte kan utnyttjas, varför det är viktigt att kontrollera med ditt försäkringsbolag och dess villkor.

Var vänder jag mig för att utnyttja rättsskyddet?

Alla hemförsäkringar innehåller ett rättsskydd. Information om ditt rättsskydd, vad som ingår och var du har tecknat din försäkring finner du i dina försäkringsbrev/försäkringsvillkor.
Du hittar också information om försäkringen på ditt försäkringsbolags hemsida.
Ta kontakt med det försäkringsbolag där du är försäkrad.

Gäller det en privat tvist som tingsrätten ska pröva ska du ta kontakt med det försäkringsbolag där din hemförsäkring tecknats.

Var hittar jag ett ombud?

Kontakta en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå för att höra om denne kan åta sig ärendet under förutsättning att ekonomiskt bistånd utgår via rättsskyddet eller rättshjälpen. Advokaten kan ge vägledning om var man ska vända sig eller hjälpa till med ansökan.

Förberedande förhandling och ombud

I vilket läge ska ett ombud anlitas?
Ofta inleds mål i domstolen med en förberedande förhandling. Det är då viktigt att fundera på om ombud ska anlitas i samband med denna förberedande förhandling. Om du har ett ombud på denna förberedande förhandling och denna leder till en förlikning så får du själv betala för ombudet. Normalt innebär en förlikning nämligen att respektive part får stå för sina egna rättegångskostnader. Å andra sidan kanske förlikningen under den förberedande förhandlingen blir mer till din fördel om du har ett ombud redan vid detta tillfälle.

Rättsskydd eller rättshjälp

Rättsskydd

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.

Rättshjälp (se Rättshjälpsmyndigheten)

Den som har en hemförsäkring där en rättsskyddsförsäkring ingår, eller som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt och sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft en rättsskyddsförsäkring, får inte rättshjälp om det inte finns särskilda skäl.

Det innebär att du vanligen inte får rättshjälp om du har ett rättsskydd. Om du helt saknar en hemförsäkring har du inte med automatik rätt till rättshjälp. Du kan därför inte avstå från att skaffa en hemförsäkring och förlita dig på att vid behov få rättshjälp.

Den du anlitar hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol om målet eller ärendet redan handläggs av domstol när du söker rättshjälp. I andra fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten om rättshjälp.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.

För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du vill veta vilka avgifter som gäller, kontakta advokatbyrå eller Rättshjälpsmyndigheten.

Avgiften tas ut löpande allt eftersom biträdet arbetar med ditt ärende. Om du förlorar ett mål i en domstol får du i regel betala dina egna rättshjälpskostnader (dvs. rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp.

Vart kan jag vända mig för att få reda på mer?

Om du vill läsa rättshjälpslagen (1996:1619) i fulltext kan du klicka här.

Om du vill veta mer om rättshjälpslagen kan du klicka här för att komma till Domstolsverkets hemsida.Ansökan om rättshjälp


Rättegångskostnader, FT-mål/småmål

Med rättegångskostnader avses de kostnader som en part i en rättegång haft för rättegångens förberedande och talans utförande. I detta ingår kostnader för arvode till ombud eller biträde, men bara om kostnaden kan anses vara skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Även ersättning för partens arbete och tidsspillan i anledning av rättegången ingår i rättegångskostnaderna. Däremot kostar själva rättegången inget i sig (man betalar inte något till staten för genomförande av rättegång).

Huvudregeln är att den part som förlorar ett mål skall betala såväl sina egna som motpartens rättegångskostnader (18 kap 8 § rättegångsbalken).

Undantaget från huvudregeln att den som förlorar ett mål ska betala bägge parters rättegångskostnader är rättegångar som avser småmål (dvs FT-mål) som avser "mindre värden". Där finns det en begränsning på hur mycket ersättning en part kan bli skyldig att betala av motpartens rättegångskostnader.

Med mål om mindre värden avses dispositiva tvistemål (parterna har möjlighet att göra upp i godo, dvs det är tillåtet att träffa en förlikning), där värdet av det som tvistas om uppenbart inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (prisbasbelopp under 2009; 42. 800 kr) enligt lagen om allmän försäkring.

Dvs om värdet av det som yrkas inte uppenbart överstiger 21 400 kronor (2009) så betraktas detta mål som ett småmål.

På yrkande av den ena parten kan rätten förordna om undantag från huvudregeln och i stället handlägga målet som ett ordinärt tvistemål där den förlorande parten svarar fullt ut för såväl sina egna som motpartens rättegångskostnader.
För att detta ska bli aktuellt måste den part som framställt yrkandet göra sannolikt att en bakomliggande tvist rör ett högre värde, eller att utgången i målet annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden.

Avgörande tidpunkt för att bedöma om tvisten rör mer eller mindre än ett halvt basbelopp är dagen då talan väcks, d v s den dag då stämningsansökan kommer in till tingsrätten.
Vid beräkningen tas hänsyn till upplupen ränta per värderingsdagen, men inte till rättegångskostnad.

Ersättningsskyldigheten i småmål är begränsad till följande kostnader.

 • Rådgivning enligt rättshjälpslagen (eller till motsvarande kostnad) för en timme per rättsinstans.
 • Ansökningsavgift för ingivande av stämningsansökan.
 • Resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i de fall sammanträde hålls.
  I de fall då en part eller dess ställföreträdare inte kallats att inställa sig personligen kan i stället kostnader för ett eventuellt ombuds resa och uppehälle ersättas som rättegångskostnad
 • Vittnesbevisning.
 • Kostnader som har uppkommit i samband med att målet till en början handlagts i annan ordning än som ett FT‑mål. Då avses främst kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning vid Kronofogdemyndigheten.
 • Kostnad för en rättegångsskrift eller en inställelse till sammanträde i sådant mål som avgörs genom tredskodom (dom som avkunnas mot den part som efter kallelse till rättegångsförhandling inte infunnit sig till förhandlingen).
  Detta under förutsättning att målet har anhängiggjorts genom att en ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning överlämnats till tingsrätten, eventuellt efter återvinning.
  Ersättningen utgår högst med belopp som motsvarar kostnader för en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen.
 • Översättning av handling.
Om en part i ett småmål orsakat motparten kostnader genom "försumlig processföring", måste denna part ersätta dessa kostnader utan begränsning.
Rättsskyddsförsäkring har till ändamål att hjälpa till med att finansiera rättsliga tvister. Huvudsakligen får försäkringstagaren ekonomisk hjälp för att kunna anlita ett juridiskt ombud. Ersättning kan även utgå för de kostnader som motparten haft för sitt ombud om den försäkrade förlorar tvisten och därmed ska betala motpartens kostnader.
Hemförsäkringens rättsskydd tar sikte på de tvister den försäkrade kan råka ut för i det allmänna dagliga privatlivet. För rättsskydd i tvister avseende viss egendom såsom villa, fritidshus, bil och båt krävs att egendomsförsäkring med inkluderat rättsskydd tecknats för just denna egendom.
Utdrag från Länsförsäkringars villkor 2009

Rättsskyddsförsäkring

Inledning
I detta kapitel beskrivs de bestämmelser som gäller för rättskydd.

H.1.1. Försäkringen gäller

För att försäkringen ska gälla krävs att:
Tvisten omfattas av försäkringen, se avsnittet H.2. Tvist.
Du företräds av ett ombud i tvisten, se avsnittet H.3. Ombud.

H.1.3. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig i egenskap av privatperson.

H.1.4. När ska du ha haft försäkring
• Rättsskydd kan beviljas om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och har gällt under en sammanhängande tid av två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos oss – om du tidigare har haft samma slags försäkring i annat bolag så får du tillgodoräkna dig den.
• Rättsskydd kan beviljas för tvist som uppkommer innan försäkringen varit gällande i två år om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.
• Om din försäkring upphört på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du ändå beviljas rättsskydd under förutsättning att försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år.

H.1.6. Återkrav
I den mån ersättning lämnats genom försäkringen övertar vi din rätt att kräva ersättning från motparten.

H.2. Tvist

H.2.1. Försäkringen gäller

Försäkringen gäller för tvist som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-nämnd, i miljödomstol enligt 20 kap 2 § p.6 Miljöbalken, hovrätt eller Högsta domstolen. Med tvist avses inte brottmål.

Begränsningar
• Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans (till exempel skiftesman, kronofogdemyndighet, arrende- eller hyresnämnd) betalas endast kostnader som har uppkommit efter sådan prövning.
• I tvist angående uppförande av byggnad betalas endast kostnader som uppkommer efter avtalad garantitids utgång. Denna begränsning gäller inte om entreprenören vägrar fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter efter slutbesiktning.

H.2.2. Försäkringen gäller inte

Försäkringen gäller inte för tvist:
• Som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket i rättegångsbalken (så kallat småmål, det vill säga tvister där värdet av vad som yrkas understiger ett halvt basbelopp). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet.
• Med någon som du är eller har varit gift eller sammanboende med. Försäkringen kan dock gälla för annan tvist än bodelningstvist och tvist om äganderätt som uppkommer tidigast ett år efter det att äktenskapet eller sammanboendet upphörde.
• Som har något samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet.
• Som gäller pantsättning, borgensåtagande eller liknande åtagande av dig till förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet.
• Som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning.
• Som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom.
• Som gäller skadestånd eller annat anspråk mot dig på grund av gärning som leder till att du misstänks eller åtalas för brott som kräver uppsåt för straffbarhet.
• Om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad.
• Som gäller dig som ägare eller delägare till annan fastighet eller innehavare av annan tomträtt än den som anges i försäkringsbrevet eller som bostadsrättshavare.
• Som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, vatten- eller luftfarkost (beträffande motorfordon, båt och segelbräda utomlands, se H.1. Allmänt.)
• Angående så kallad timeshare (tidsdelat boende) eller liknande.

H.3. Ombud

H.3.1. Inledning
För att försäkringen ska gälla måste du företrädas av ett ombud i tvisten.

H.3.2. Krav på ombud
Ombud ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som svensk lag ställer på ett ombud och vara:
1. advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.
2. annan person som uppfyller kravet på lämplighet.
Ombud, försäkrad och bolaget har rätt att, för sådant ombud som anges i punkt 2, begära rådgivande yttrande av lämpligheten enligt Försäkringsförbundets prövningsförfarande beträffande ombuds lämplighet.

H.3.3. Prövning av arvode
Ombud enligt punkt 1 och bolaget har rätt att begära prövning i Ombudskostnadsnämnden rörande skäligheten av arvode och övriga kostnader. Ombudet och bolaget förbinder sig att godta utfallet av sådan prövning.
Ombud enligt punkt 2 har rätt att begära prövning i Försäkringsförbundets nämnd för rättskyddsfrågor rörande skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader. Ombudet och bolaget förbinder sig att godta utfallet av sådan prövning.

H.4.2. Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte kostnader:
• För eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig eller annan försäkrad.
• För verkställighet av dom, beslut eller avtal.
• För merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud.
• För ersättning till skiljemän.
• I sådan tvist där prövningen av tvisten kan vänta till dess annat liknande mål har avgjorts (så kallat pilotmål).

H.5. Självrisk, högsta ersättningsbelopp och betalningsregler

H.5.1. Självrisk
Självrisken är 20 procent av kostnaderna, men lägst grundsjälvrisken.

H.5.2. Högsta ersättningsbelopp
Vi betalar vid varje tvist högst 150 000 kronor.
Endast en tvist anses föreligga om:
• Du och annan försäkrad står på samma sida.
• Flera tvister avser samma angelägenhet.
• Yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter.
• Flera tvister, med en eller flera motparter, uppstår som direkt eller indirekt följd av fastighetsöverlåtelse.
Således kan en tvist anses föreligga även om yrkandena inte stödjer sig på samma rättsliga grund.
Om rättsskydd beviljas enligt den sista punkten i H.1.4. När ska du ha haft försäkring, tillämpas i stället den självrisk och det högsta ersättningsbelopp som gäller för motsvarande villahemförsäkring hos oss vid tiden för tvistens uppkomst.

H.5.3. Betalningsregel
Ersättning betalas till ditt eget ombud för dina egna ersättningsbara kostnader när ärendet
slutredovisats till den del ersättningen inte har betalats till motparten efter verkställighet
av dom eller liknande. Om du blir eller kan bli ersättningsskyldig till flera, har vi rätt att
fördela återstående försäkringsersättning.

Se: Länsförsäkringars villkor 2014 

Vägledning för kostnadsräkningars utformning vid utnyttjande av konsuments rättsskyddsförsäkring (Svensk Försäkring)

Råd om försäkringar /
Jämför försäkringar

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. De kan ge dig kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden. Är du intresserad av att jämföra olika försäkringar och villkoren för rättsskydd går du in på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2014-06-23 Malmö / Skåne • Göteborg • Stockholm