Ingen information !

I ett utskick (som vanligt odaterat) från styrelsen någon dag före julafton i december 2004, finns på ett A4-papper information från styrelsen i korta punkter.

Styrelsen har inte gjort ett enda utskick med information tidigare under året (2004) trots att styrelsen tydligt uppmärksammats av medlemmarna att styrelsen har detta krav på sig att löpande informera om vad som händer och är på gång. Minst fyra informationsutskick har utlovats per år. Styrelsen har med nöd och näppe lyckats sätta ihop totalt två korta informationsutskick på två år. Styrelsen har inte ens brytt sig om att förklara varför de inte följt medlemmarnas krav i denna fråga. Detta känns som ett ytterst nonchalant beteende gentemot medlemmarna.

Inte ens i samband med den så viktiga biten som legionellan kunde styrelsen informera medlemmarna. Informationen var tillfredsställande i början, men sedan ebbade informationen ut, och medlemmarna fick inte reda på aktuell status under en lång, lång period. Medlemmarna fick snällt bara vänta på att styrelsen skulle behaga berätta vad som hände på denna front, och om allt var klart. Alltså inte ens i situationer förenat med livsfara får medlemmarna information.

Nu kommer ett utskick om vad styrelsen på eget bevåg redan beslutat, och inte - som det var meningen - med information om vilka planer styrelsen har för framtiden (innan beslut tas).


Styrelsens skrivelse kommenteras här

Styrelsens 15 punkter är markerat med rött, och efter varje punkt från styrelsen följer mina kommentarer och frågor.

1

Avgifterna kommer att höjas med 3 % den 1/1-2005.
Så skriver styrelsen utan att vilja informera mer om skälen för detta.
Bl.a. med tanke på att vi har en hel del pengar att kräva tillbaka avseende värme- och ventilationsarbetet så tycker man att det inte borde behövas någon höjning i detta skede... såtillvida inte styrelsen slarvat bort pengar på samma sätt som skett under tidigare år, men det lär väl i så fall visa sig i årsredovisningen (som nog kommer att behöva synas under lupp denna gång), i alla fall för perioden fram till 2004-08-31.

• Vad är skälen mer konkret till avgiftshöjningen?
• Hur ser det ut framöver, till när är nästa avgiftshöjning planerad, och med hur mycket?
• När beräknar styrelsen att föreningens underskott omvandlats till överskott?

Även om avgiftshöjningar är en naturlig konsekvens av allmänna prisökningar och kostnader för särskilt underhåll, så är det viktigt att veta att en inte försumbar del av avgiftshöjningarna beror på att vi nu under så många år inte haft en kompetent styrelse. Om en förening inte har en styrelse som gör rätta val i rätt tid, baserat på kompetens och erfarenhet, kan det generera många tusenlappar per boende i onödiga kostnader varje år (och ovanpå detta betydligt ännu mer förlorade pengar pga värdesänkning).

Det är alltså inte bara så enkelt som att stoppa många (eller alla) investeringar i fastigheterna. Det handlar om att investera i rätt saker, i rätt tid, på rätt sätt. Investeringar måste alltid göras löpande, speciellt nu när underhållet är så eftersatt, men investeringarna ska göras i rätt saker (t.ex. stamrörsbyte och i bättre utnyttjande av lokaler, bara för att nämna något).

Föreningen måste dessutom ha en vicevärd med utbildning, kompetens och erfarenhet inom området (vilket föreningen aldrig haft), eftersom denna kompetensbrist annars ofrånkomligen leder till stora och onödiga kostnadsökningar. I vår förening är detta viktigare än någonsin!

2

Samtliga trappor och trapplan kommer att slipbehandlas så även entréerna. Prov finns att se på GoaGubbarsgatan 3 A, källarplan vid hissen.
• Av vilken anledning ska denna slipning ske, kan man då undra?
• Varför göra något dylikt när föreningens ekonomiska situation är som den är?
• Varför bryr sig styrelsen inte ens om att förklara sitt agerande?
• Varför just slipbehandlas?
• Varför inte bara tvättas?
• Om prov finns i 3A, vad är det prov på i källartrappan för 3B?
• Var finns prov på specialtvättat golv så att medlemmarna kan jämföra? Har styrelsen jämfört?

Styrelsen vill inte redogöra för kostnaderna (men de kan räkna med att de ändå tvingas göra detta under årsmötet). Dock kan man hålla för troligt att det är en avsevärd kostnadsskillnad mellan att tvätta och slippa golven.
Styrelsen måste inte bara redogöra för;
- kostnaderna för de olika lösningarna, utan även om
- för- och nackdelarna med de olika lösningarna.
Styrelsen måste också;
- informera om vilka de gått ut med offertförfrågan till
   (eftersom lagar och regler ej tidigare följts avseende detta,
   inte minst under H.O:s och A-M P:s tid i styrelsen,
   vilket revisorerna anmärkt på vid upprepade tillfällen)
   och varför styrelsen valde den styrelsen valde.

Bl.a. med tanke på att detta är något som ej kan anses ingå i styrelsens uppgifter avseende underhåll (det är mer att definiera som en förbättring) så måste styrelsen fråga medlemmarna, i alla fall åtminstonde informera medlemmarna i god tid innan beslut tas.
• Varför har styrelsen inte varit intresserad av vad medlemmarna tycker i denna fråga?
• Varför är styrelsen så rädd för synpunkter och förslag från medlemmarna?
• Har revisorerna informerats och godkänt detta arbete?
• Är detta något som anmärkts på vid styrelsens årliga inspektion (tillsammans med revisorerna),
   dvs den inspektion som underhållsåtgärderna ska baseras på
   (och som måste göras varje år enligt stadgarna)?

Inget om detta nämndes i årsredovisningen 2002-2003 i samband med redovisningen av resultatet från besiktningen! Hur plötsligt kom styrelsen på att slipbehandling måste utföras?
Underhåll ska göras utifrån resultatet av denna besiktning, men så har ej skett i detta fall!

Styrelsen har bl.a. på årsstämman 2004 fått ett antal arbetsuppgifter av medlemmarna att utföra.
  T.ex.
 1. Slutförande av arbetet med ventilation (fortfarande lär det finnas många bostadsrätter där arbete ej utförts, och mig veterligen finns det bara en bostadsrätt i hela föreningen som är helt färdigställd avseende värme- och ventilationsarbetet),
 2. Skadeståndsersättning för arbetet med värme och ventilation,
 3. Utredning, presentation av resultat och byte av stamrör
  i sina svar på motionerna hänvisar styrelsen till underhållsplanen, men underhållsplanen, som styrelsen är skyldig att följa, ska tydligen bara följas när det behagar styrelsen,
 4. Skapande av inventariebok,
 5. Framtagande av stadgar
  där GoaGubbar kanske är sist av alla föreningar att fastställa de nya stadgarna enligt lagändringen för två år sedan (i april 2003),
 6. Information till medlemmarna om vad styrelsen arbetar med och framtidsplaner
  föreningen har införskaffat dyr datorutrustning för att kunna uppfylla sitt löfte på medlemmarnas krav på information, och nu står denna utrustning och samlar damm pga att styrelsen struntar i medlemmarnas krav, och pga att dator- & IT-kompetens helt saknas i styrelsen - ett fantastiskt resursslöseri,
 7. Presentation om förslag till webbsajt för medlemmarna och skapande av denna,
 8. Framtagande av ständigt uppdaterad informationspärm,
 9. Framtagande av förslag på trivselregler enligt stämmobeslut,
 10. Tillsättande av vicevärd,
 11. Utredning och framtagande av arbetsbeskrivning för vaktmästaren och utdelning av denna till medlemmarna enligt löfte på stämma,
 12. Tillsättande av studieorganisatör och igångsättande av studie- och fritidsverksamhet,
 13. Tillsättande av fritidskommitté (där styrelsen ej ens konkretiserat vad denna ska syssla med, etc),
 14. Husens tegelfogar & föreningens träd enl. styrelsens egen besiktning,
 15. Tillfixning av de gamla mattpiskningsrummen enligt medlemmarnas önskemål
  ej utfört t.o.m. trots att föreningen redan har ett bordtennisbord, men ändå vill styrelsen inte ens göra något så enkelt som att placera detta i ett av rum som styrelsen på ett rent brottsligt sätt låst under år för åtkomst av medlemmarna,
 16. Framtagande av plan för "ett tryggare och säkrare boende med motionernas intentioner som vägledande i arbetet" (brandlarm samt kodlås, etc),
 17. Undersökning av kollektivt bygglov för balkonginglasning samt hur debitering av inglasning ska göras och presentation för medlemmarna om detta,
 18. Framtagande av förslag på utökade tvättider, enligt muntligt löfte på stämma
 19. Anslagstavlor för medlemmarna,
 20. Certifiering av föreningen,
 21. Utredning om vi ska fortsätta anlita Com Hem, eller välja billigare/bättre alternativ,
 22. Information om vad som händer med biljardcafét och åtgärder här
 23. etc., etc.
Praktiskt taget ingenting av de uppgifter styrelsen tilldelats av medlemmarna, eller av styrelsens övriga skyldigheter, har utförts! Är inte detta otroligt?
I stället pysslar styrelsen med saker som medlemmarna inte begärt och som styrelsen inte ens nämnt något om vid något tillfälle.
Det är illa nog att styrelsen saknar förmåga att prioritera, men det blir inte bättre av att styrelsen ignorerar de arbetsuppgifter medlemmarna tilldelat styrelsen, till förmån för andra - mindre viktiga, oönskade och kostsamma - uppgifter, som styrelsen inte ens informerat om!

3

Väggar i samtliga trappor kommer att målas samt de lägenhetsdörrar som ej är säkerhetsdörrar. Denna behandling av trappor och trapplan kommer att påbörjas i januari 2005.
Här kan man bara stillsamt undra om det är någon annan än styrelsen som är av åsikten att väggarna är i så akut behov av att målas att det går före allting annat?
- Exakt vad är kostnaden för detta, och exakt hur många dörrar är det tal om?
- Hur mycket slängde styrelsen ut bara på målning av trappuppgångar till vindarna?
- Varför har styrelsen inte tidigare informerat medlemmarna om sina tankar här?
- Varför har medlemmarna inte fått vara delaktiga i val av färg,
   med tanke på hur stor del av vår miljö detta är?
- Har behovet att måla dörrar framkommit vid styrelsens årliga besiktning (då revisorer varit med)?
- På vilket sätt vill styrelsen att dörrar ska "målas"? Inte slipas och lackas? Vilken färg då?
- Samtliga "icke-säkerhetsdörrar" ska alltså "målas"... även om de är i perfekt skick?
- Varför har styrelsen inte i stället utrett vilket behov som finns,
   dvs exakt vilka och hur många dörrar som är i behov av uppfräschning?
- Vilka tre (minst) företag har styrelsen gått ut med offertförfrågan till?
- Varför valde styrelsen det företag som styrelsen valde?

Man kan kanske pyssla med dylika förbättringar i ett annat skede, men knappast nu när föreningen har annat av betydligt mer akut karaktär att ordna med (inte minst värme & ventilation samt stamrörsbyte), t.ex.;
1. Värme- och ventilation
    a) skadeståndskrav & kompensation
    b) slutförande av ventilationsarbetet
    c) slutbesiktning av värme- och ventilationsarbetet (godkännande)
2. Stamrörsbytesutredning & presentation enl. underhållsplan
3. Framtagande av inventariebok enl. lag
4. Framtagande av förslag till stadgar för godkännade av medlemmar
5. Detaljerad medlemsinformation 6 ggr/år, info-pärm, webbsajt
6. Framtagande av arbetsbeskrivning för vaktmästaren & utdelning
7. Tillsättande av vicevärd enligt stämmobeslut
8. Husens tegelfogar & föreningens träd enl. styrelsens egen besiktning
9. Utredning och tillfixning av mattsugningsrum enl. medlemmars önskan
10 Biljardcafé - hitta någon som vill hyra lokal & utredning/information
11. Studieorganisatör, studie- & fritidsverksamhet (end. viktigt pga stadgar)

Styrelsen tycks tyvärr ha mycket svårt att prioritera, och det är farligt för föreningen.

Man kan inte låta bli att undra hur styrelsen tänkt för att komma fram till beslut som detta med tanke på att;
 • Föreningen gått med underskott så många år pga misskötseln av föreningen, och detta inte lär ha förändrats under föregående verksamhetsår.
 • Det finns så mycket annat med avsevärt högre prioritet som styrelsen inte velat ta tag i (antingen pga att styrelsen saknar kompetens för dessa bitar och/eller att styrelsen inte engagerar sig i föreningen).
- Har styrelsen för avsikt att få alla lägenhetsdörrar utbytta till säkerhetsdörrar?
- Om detta inte är styrelsens avsikt, varför inte?
När det gäller dörrarna så har styrelsen aldrig i något skede lyft ett finger för att se till så att alla dörrar i stället byts ut till säkerhetsdörrar. Nu ska alla vi med nya dörrar (vilket jag tror är en klar majoritet av föreningens medlemmar, bara vid den senaste beställningen tillkom nästan 70 nya säkerhetsdörrar) betala för att de som inte bytt sina dörrar till säkerhetsdörrar ska få en temporär förbättring (innan många av dessa dörrar ändå kommer att bytas ut). Här kan vi verkligen prata om bortkastade pengar.

Styrelsen begår också ett allvarligt fel när man inte bara undlåter att informera om detta i tid (information ges först efter att detta bestämts!!!), utan även när man (utan information eller diskussion) låter majoriteten av medlemmarna betala för minoriteten. Det får inte gå till på detta sätt!

Inget om detta nämndes i årsredovisningen 2002-2003 i samband med redovisningen av resultatet från besiktningen (dvs den besíktning på vilket ev. underhåll ska baseras) !!! Detta kan naturligtvis inte varit ett akut behov som plötsligt uppstod under året, och i så fall har styrelsen medvetet undanhållit mycket viktig information för medlemmarna.

4

Rostfria entrépartier kommer att bytas till våren 2005.
Här gör den dåliga svenskan det lite svårt att förstå vad som avses. Gissningsvis menar styrelsen att entrépartierna (ytterdörrarna med allt runt omkring) till fastigheterna kommer att bytas ut till något i rostfritt material (dvs så som det är redan idag).

- Exakt vad är skälet till att detta måste göras?
- Varför vill styrelsen inte ens informera om hur detta kommer att se ut
   och exakt vilket material som avses? Aluminium, rostfritt stål, plast... vad???
- Vrför har styrelsen inte velat göra medlemmarna delaktiga i vår miljö här?

Här skulle styrelsen naturligtvis gått ut till alla medlemmar i god tid med några olika förslag och låta medlemmarna ta ett beslut i frågan (som utlovat). Styrelsen har här överskridit sina befogenheter. Det är farligt för föreningens framtid med en styrelse som är så rädd för kritik och som bryr sig så lite om medlemmarna och deras synpunkter, och ovanpå detta i strid med lagar och regler (dvs stämmobeslut) undlåter att informera medlemmarna om vad som är planerat!

I årsredovisningen 2003-2004 har styrelsen skrivit;
"Vi har haft problem med entrépartierna under en längre tid och tanken är att vi även här måste byta dessa. Styrelsen kommer under det kommande året att se över partierna och återkommer med ett åtgärdsförslag till medlemmarna".
Dvs styrelsen bryter inte bara mot lagar och regler, utan även mot vad de själva hävdat i årsredovisningen där det klart och tydligt står att medlemmarna ska få ett åtgärdsförslag att ta ställning till innan beslut tas om något ska bytas och i så fall till vad.

5

Lokal på 20,5 m² med egen ingång från trapphus GoaGubbarsgatan 3 B är ledig för omgående uthyrning. Månadsavgift 250 kr/mån. Toalett och tvättmöjlighet finns ej i lokalen.
Denna lokal måste ha stått tom ett bra tag nu.
- Varför har inte en förfrågan om denna lokal gått ut tidigare?

-Är det kanske inte en lokal som i stället kan utnyttjas på något sätt av föreningens medlemmar?
- Varför frågar styrelsen inte medlemmarna om detta?
- Varför utreder styrelsen inte detta (t.ex. om rum kan nyttjas av kommande vicevärd)?
- Var har styrelsen tänkt att vicevärden ska placeras?

- I detta sammanhang kan man fråga sig varför styrelsen ännnu inte lyft ett finger
   för att göra om mattpiskningsrummen till det som beslutats för flera år sedan?
- Var är t.ex. bordtennisrummet... var är hobbyrummet... var är motionsrummet?
   Föreningen har ett bordtennisbord, men styrelsen kan inte ens placera ut detta!
- Hur ser styrelsens utredning ut om mattpiskningsrummen?

6

Ett antal extra vindsförråd finns lediga på GoaGubbarsgatan 7. Pris för dessa är 30 kr/mån.
Som föregående punkt. De torde ha stått tomma länge nu... utan förfrågan från styrelsen om någon vill hyra dessa.
- Varför har styrelsen inte gått ut med detta tidigare?
Styrelsen har valt att höja priset. Kan nog bli svårt att få in pengar på dessa tomma vindsutrymmen, när styrelsen satt den nivå på vindsutrymmeshyran som de gjort!

7

Vädjan från styrelsen! Vi har ca 20 medlemmar som står i kö för att få hyra en p-plats. Vi är mycket tacksamma om ni som hyr p-plats och inte har någon bil skulle vilja tänka över om ni behöver p-platsen. En oanvänd p-plats kostar er 840 kronor om året. Dessa pengar kan ni kanske göra något roligare för!? Tack på förhand!
Här har jag försökt förklara för styrelsen att de bryter mot lagen genom att tillåta detta. Det är inte tillåtet att inneha en parkeringsplats utan att ha en bil. Att styrelsen låter 20 personer stå i kö för en parkeringsplats när det finns så många p-platser som inte utnyttjas är alltså inte bara anmärkningsvärt, det är ett lagbrott, där styrelsen är ansvarig för detta lagbrott.
Styrelsen bryr sig tydligen inte ens om detta trots att jag informerat styrelsen hur det ligger till!

8

Föreningen har en möblerad fritidslokal som är belägen på GoaGubbarsgatan 7B, källarplan. Denna uthyres till medlemmar för 200 kronor per tillfälle. OBS! Max 30 personer får vistas i lokalen. Lokalen kan även uthyras till firmor och dylikt för demonstration, men då är priset 500 kronor per dag.
Styrelsen kanske inte känner till riktigt hur det fungerar med dagens uthyrning, men priset är 200 kronor PLUS en depositionsavgift på 300 kronor (som återfås efter att lokalen inspekterats och befunnits tillfredsställande städad).

När det sedan gäller priset för extern uthyrning så har det i styrelsen tidigare bestämts att priset ska ligga på 600 kr (inte 500 kr).
- Har styrelsen tagit ett styrelsebeslut att sänka nivån på denna kostnad?
- Styrelsen nämner ej heller i detta fall något om depositionsavgiften. Borttagen?

- Har styrelsen uppfyllt sina skyldigheter och tagit fram en plan för bättre utnyttjande av lokalen?

Slutligen är det viktigt att notera att styrelsen inte vill upplåta lokalen avgiftsfritt när den används i föreningens intresse (t.ex. när en frivillig grupp av medlemmar vill försöka hitta medlemmar som vill ställa upp i styrelsen).

Det måste naturligtvis på en stämma beslutas att styrelsen inte egenmäktigt (och i egenintresse) på detta sätt får styra över vilka som ska tillåtas utnyttja lokalen.

9

Kort information angående vår värme- och ventilationsanläggning. Vi är nu äntligen komna så långt att HSB Byggkonsult har erkänt en del brister i sitt agerande vid upphandlingen. Vi har fått förslag från nämnda företag vad dom kan tänka sig att bekosta. Styrelsen har sammanställt en lista vad vi kräver ska åtgärdas och därefter kommer förmodligen en förlikning att ske. Mer information kommer på stämman.
Det är rent ut sagt oförskämt av styrelsen att inte löpande ha informerat om händelseutvecklingen i något så viktigt som detta. När man läser styrelsens skrivelse kan man ana att styrelsen i praktiken inte lagt ner något arbete alls på detta.

Det är också skrämmande att man inte utnyttjat medlemmarnas kompetens i detta ärende. Det är knappast någon hemlighet att ingen i styrelsen har någon teoretisk eller praktisk kompetens eller erfarenhet inom detta område. Då är det särskilt viktigt att styrelsen drar nytta av den kompetens som finns bland föreningens medlemmar. Att inte göra detta kan knappast betecknas på annat sätt än som ett oförlåtligt regelbrott!

Varför får inte medlemmarna ta del av den lista styrelsen påstår sig ha satt ihop med krav på vad som ska åtgärdas? Den skulle medlemmarna självklart fått ta del av så snart denna sammanställts.

Vilken stämma är det styrelsen påstår att mer information ska komma på? Årsmötet?
Jag bara hoppas styrelsen lärt sig av mig vid det här laget att styrelsen ej får göra om årsstämman till informationsmöte. Styrelsen kan gå ut med skriftlig information innan stämman och ta upp sin information om det blir tillfälle till detta vid behandlingen av min motion rörande detta, och endast då. Annars måste styrelsen lägga till detta som en punkt i dagordningen (precis som de punkter jag skickat till styrelsen som jag önskar tas upp).

Sedan skulle det vara intressant att veta hur det kan bli förlikning mellan föreningen och HSB Byggkonsult med tanke på att HSB Byggkonsult är nerlagt (tror detta hände i januari... men kan ha helt eller delvis skett tidigare)?
Vem har styrelsen fört sina diskussioner med? Vem har erkänt brister i upphandling av vad? Vad är det som "nämnda företag" uppgett att de kan bekosta? Varför har det tagit så lång tid? Varför har inte advokat anlitats? Frågorna är många!

10

Vill informera er om att vi fått avslag om p-förbud vid el-centralen.
Men då är det bara att överklaga! Detta är en farlig plats att korsa gatan på pga den hastighet som bilarna kommer med. Många korsar gatan just här. När det är bilar parkerade på bägge sidorna av gatan skyms inte bara sikten, det blir dessutom omöjligt för bilar att mötas där (detta dessutom i kombination med utfarter från bägge sidorna av gatan just i detta område).

- Frågan är hur styrelsen formulerat sin begäran om parkeringsförbud?
Självklart får man avslag om man inte klarar av att beskriva situationen, och om man inte engagerar sig i frågan.

- Vilka skäl angavs för avslag från myndigheten?

11

Ni som önskar en liten och diskret INGEN REKLAM TACK! skylt, kan ta kontakt med vaktmästaren så hjälper han er med detta.
Jag tycker naturligtvis det är bra att styrelsen lyssnat på mitt förslag här, men det kanske inte vore fel att informera om denna skylt är kostnadsfri (eller vad priset är, om den kostar något).
Styrelsen vägrar att svara på mina frågor om detta (precis som med alla andra frågor).

- Hur ser denna skylt ut?
- Hur "liten och diskret" är skylten?
Är den för liten och diskret faller nyttan med denna skylt!

Dessutom så vill nog många i stället ha den bättre formuleringen;
"Ingen reklam tack, men gärna samhällsinformation".
- Kan medlemmarna erhålla en dylik utan kostnad?

12

Vill påminna er att tyngre sopor samt glas och metall ska slängas i sopluckan som finns i källaren. Tänk på att vaktmästaren ska packa soporna innan hämtning och det är inte roligt för honom att ta i krossat glas.
Först är det viktigt att notera att för att något ska kunna definieras som en påminnelse så måste detta ha nämnts vid ett tidigare tillfälle.

- Styrelsen måste nog försöka definiera vad som avses med "tyngre sopor".

Sedan kan man undra på vilket sätt denna "påminnelse" gör att vaktmästaren inte behöver ta i krossat glas?
- Krossas inte glaset om man slänger det i källarens soplucka?

-Vad händer med det som kastas här? Går det till återvinning?

13

Container för julgranar och vindsröjning kommer att stå uppställd vid GoaGubbarsgatan 5 12-17 januari 2005.
Kan man hoppas att containern inte - som den ibland varit - är fylld till bristningsgränsen redan innan första dagen som angivits att den ska placeras ut? Dvs, en tillräckligt stor container behövs och datum för utplacering måste stämma.

14

Specialgjorda holkar kommer att sättas upp på utsidan av 7:ans norra gavel (7A, 2-rums lägenheter). Arbetet utförs inifrån lägenheten och påbörjas under andra halvan av januari 2005. Entreprenören meddelar med lappar i god tid om tidpunkt och hur stor yta som ska vara fri framför fönstren.
Trevligt om detta görs nu, även om det tagit några år att få igenom det som skulle gjorts från början.
- Jag hoppas HSB Byggkonsult (eller någon annan) står för denna kostnad !!!
Detta är ovillkorligen INTE en kostnad som föreningen ska stå för !!!

Sedan hade det varit trevligt om styrelsen informerat mer om allt runt detta!

15

Information om förslag till nya stadgar kommer att hållas i januari 2005. Närmare meddelande om tid och plats kommer i samband med att stadgeförslaget delas ut. I dagsläget har det skett en förändring som innebär att den utlovade extra stämman som skulle ha hållits under hösten kommer att hållas under våren. Detta pga. en del av motionerna som skulle ha behandlats kräver längre tid att utreda än vad vi trodde.
Stämman som utlovades skulle hållas i maj (som senast i augusti-september) 2004, enligt vad styrelsen själv hävdat. Alltså inte under hösten som styrelsen nu påstår.

Förslaget på stadgar skulle självklart ha färdigställts av styrelsen för länge, länge sedan och inte komma nu så kort inpå årsmötet!
Det är mindre än en dags arbete som styrelsen inte velat lägga ner på detta under 1 ½ år.

-Är skälet till att man skjuter den utlovade extrastämman ett helt år att en del av de motioner som skrevs under 2003, och som skulle behandlats och utretts av styrelsen till årsmötet 2004, tog längre tid att utreda än vad styrelsen trodde? Jag förstår tyvärr inte vad styrelsen menar här...
- Hur många år ska dessa motioner ta att utreda?
   Speciellt med tanke på att styrelsen bara vagt accepterade ca. 10 av de 60 motionerna.
Det kan vara bra att känna till att motionerna ska behandlas och utredas till nästkommande årsstämma. Inte till någon stämma som ligger flera år framåt i tiden! Det är därför styrelsen har tre månader på sig att arbeta med detta.

OBS! I fallet med de 50 motioner jag skrev till oktober 2004 så kan det vara bra för medlemmarna att känna till att styrelsen fått i princip alla dessa motioner tidigare under året via skrivelser från mig. Jag fick aldrig ett enda svar på mina skrivelser så jag formulerade dem som motioner i stället. Det innebär alltså att styrelsen egentligen hade ca 9 månader på sig att behandla mina 50 motioner. Tyvärr räckte inte denna tid för att styrelsen skulle behandla ens en enda motion, utan de la ner bara någon timmes arbete på att skriva ihop en massa oväsentligheter som svar på mina motioner, i stället för att lägga tid på de utredningar de är skyldiga enligt lag att göra.

Alla föreningar som jag känner till har redan antagit sina nya stadgar. De flesta färdigställde dessa stadgar redan för snart ett år sedan (april 2004).
- Varför har styrelsen i denna förening inte kunnat ta fram ett förslag på stadgar långt, långt, långt tidigare ???
-Vad är det som styrelsen i denna förening tycker är så svårt att det ska behöva ta flera år för en hel styrelse att ta fram?


Den 16/1 2005 delade styrelsen ut förslag till stadgar. Dessa stadgar har jag läst för cirka ett år sedan och är en rak kopia av HSB:s förslag till stadgar. Styrelsen har inte lagt ner över en minut på att förbättra dessa stadgar, anpassa dem för våra förhållande eller lägga in de förslag på stadgar som framkommit i motioner.
Varför fick vi inte detta standardförslag för ett år sedan?


Notera speciellt § 3 i de nya stadgarna där styrelsen inte ens tycks ha noterat HSB:s trick att försöka tvinga in föreningarna i HSB:s förvaltningsavtal. Se även § 30 hur HSB försöker få in för sig fördelaktiga stadgar.

Se mitt förslag på justeringar av stadgar genom att klicka här.Tipsa en vän


Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11