Strategi och mål för förening och styrelse i en brf

Föreningens/styrelsens mål

Vision och inriktningsmål för Brf GoaGubbar, 2005-08-22

Föreningen ska verka för en kostnadseffektiv verksamhet.
Detta ska ske genom aktiv kostnadskontroll, aktiv underhållsplanering, utbildade, kunniga och aktiva styrelseledamöter samt kostnadseffektiv arbetsfördelning.

Föreningens el- och vattenförbrukning ska inte öka.
Detta ska åstadkommas dels genom information till medlemmarna om vikten att spara energi, dels genom kostnadskontroll via underhållsplan och genom åtgärder som minskar förbrukningen. Energikostnaderna nästa år samma tid ska ej vara högre än idag – bortsett från pris- och skattehöjningar som ligger utanför föreningens kontroll.

Minskade kostnader för sophantering.
Föreningens kostnader för sophantering ska under följande verksamhetsår stanna på samma nivå som under föregående år. Detta ska ske genom....

Ökad andel mycket nöjda medlemmar.
Föreningen ska verka för att öka andelen mycket nöjda medlemmar. Mätning görs via årlig medlemsenkät.

Boendet
Att bo i området skall upplevas positivt.

Utbildad styrelse
Alla nyvalda ledamöter i styrelsen ska genomgå minst en styrelsekurs under sitt första verksamhetsår. Ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och studieansvarig ska genomgå relevanta kurser för respektive uppdrag under sitt första verksamhetsår. Revisor och revisorssuppleant rekommenderas genomgå relevant utbildning.

Kommunikation - Aktiv och relevant information till föreningens medlemmar
Under verksamhetsåret ska information på papper utkomma med sex nummer och delas ut till alla föreningsmedlemmar. Föreningens hemsida ska uppdateras löpande med relevant information. Åttio procent av alla medlemmar ska under året ha tagit del av föreningens medlemsinformation som ges via bland annat pappersutskick, årsmöte och hemsida.
Styrelsen skall ge regelbunden lättillgänglig information till samtliga medlemmar och verka för att ta vara på medlemmarnas synpunkter.

Ekonomi
Värdet av bostadsrätten skall vara stabilt över tiden. Årsavgiften skall vara förutsägbar under den närmaste 5-årsperioden.

Kapitalförvaltning
Amortering av banklån enligt fast amorteringsplan. Eventuellt likviditetsöverskott placeras med bästa riskfria avkastning alternativt görs extra amortering.

Underhåll/standard
Vårt underhåll skall vara bättre än från början avsedd standard i jämförelse med fastigheternas konstruktion och dåtida byggstandard.

Leverantörer
Våra leverantörer skall vara professionella på sitt område, skall ha en dokumenterad kvalitetsplan som medföljer kontraktet och skall erbjuda ett långsiktigt arbetssätt.

Föreningens inriktningsmål ska granskas, redovisas och beslutas vid varje ordinarie föreningsstämma.MÅLSÄTTNINGSPROGRAM 2005 - 2007 BRF ________

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Denna övergripande målsättning preciseras i målsättningsprogrammet under delområdena:
- Medlemsaktiviteter
- Information/Utbildning
- Miljö
- Förvaltning, Underhåll och Ekonomi
Målsättningsprogrammet fastställer föreningens långsiktiga mål samt anger aktuella arbetsaktiviteter inom de olika delområdena. Aktiviteterna ska om möjligt kostnadsberäknas. Målsättningsprogrammet ska vara ett levande dokument. Långsiktiga och kortsiktiga mål ska årligen analyseras och vid behov revideras.

MEDLEMSAKTIVITETER

Målsättning Styrelsen ska verka för att främja gemenskapen. Ett boende i Brf _________ ska medföra ett mervärde. Studie och fritidsverksamhet ska prioriteras. Föreningen deltar aktivt i Grannsamverkan mot Brott. Styrelsen ska vara lyhörd för och ta vara på de boendes egna initiativ för att själva bidra till underhåll och skötsel av föreningen.

Aktiviteter
- Årlig föreningsfest med grannföreningen.
- Adventskaffe.
- Vårstädning med korv/läsk.
Nyinflyttade hälsas välkomna genom personligt besök.
Anslag/år Konto 7668 Fritid 25.000 kr

INFORMATION/UTBILDNING

Målsättning Styrelsen ska ha en öppen och löpande dialog med de boende.
Föreningens hemsida på Internet ska vara grunden, som kompletteras med skriftlig information.
Föreningen ska aktivt delta i IT-utvecklingen.
Föreningsstämman ska populariseras.
Alla förtroendevalda i föreningen ska erbjudas utbildning.
Aktiviteter
Medlemmar som anmäler sig och kommer på årsstämman ska premieras med god förtäring.
Infomaster ser till att hemsidans innehåll är aktuellt.
Valberedningen ska inbjudas till styrelsemöte i februari/mars årligen.
Brf __________ ska vara representerat vid konferenser och träffar som anordnas av HSB-föreningen.
Anslag med styrelsens sammanträdesdagar sätts upp i portar samt läggs ut på hemsidan.
Foto på styrelsens medlemmar läggs ut på hemsidan.
Anslag/år Konto 7610 Utbildn/kurser/konf. 20.000
5410 Förbr.invent. 10.000
7651 Årsstämma 20.000

MILJÖ

Målsättning
Föreningen ska aktivt delta i de förändringar som samhällets övergripande miljömål kräver.
Samarbete över tomtgräns för lokala miljölösningar och i kommunala planfrågor ska prioriteras.
Miljöhuset och kompostanläggningens viktiga funktion vad gäller kretsloppets fördelar ska uppmärksammas, utvecklas och vårdas. Arbetsinsatsen för dessa anläggningar ingår som en del i skötselavtalet.
Mängden hushållssopor ska minskas.
Aktiviteter
Miljöhuset nyttjas till boendenära källsortering enligt Ragn-Sells ReturMera-koncept.
De boende skall regelbundet delges statistiken angående sorteringsresultatet samt mängdmätningen av antalet säckar hushållssopor.
Styrelsen bevakar arbetet med omdaning av Kungsängens centrum.
Anslag/år Konto 4492 Miljö 5.000

FÖRVALTNING, UNDERHÅLL OCH EKONOMI

Målsättning
Föreningens inre och yttre miljö är ansiktet utåt. Den har en avgörande betydelse för medlemmarnas trivsel i boendet samt hur besökare och omgivning uppfattar Brf ___________.
Föreningen ska hålla sina fastigheter i förstklassigt och väl underhållet skick.
Barnens lekmiljö skall utformas attraktivt, funktionellt och uppfylla lagstadgade säkerhetskrav.
Samarbete med grannföreningarna ska ske i frågor av gemensam karaktär.
Det löpande underhållet skall prioriteras i skötsel och förvaltningsavtal.
Periodiskt underhåll ska styras genom underhållsplanen.
Årsavgiftens storlek ska säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus och mark på såväl kort som lång sikt.
Grunden för ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning ska vara kvalitet.
Ingångna avtal ska bygga på långsiktighet, ömsesidigt förtroende, hög kompetens och konkurrenskraftigt pris.
Medlemmarna ska få en hög servicenivå. Ekonomin ska planeras långsiktigt.
Boendet i Brf ____________ ska vara attraktivt för alla åldersgrupper.

Aktiviteter Avsättning till föreningens yttre underhållsfond ska i budgethänseende följa underhållsplanens 20-årsalternativ.
Under 2005 ska möjligheten till kärl i soprummen, istället för nya säckväxlare, ses över.
Fastigheternas inre entrédel har gröna marmorgolv av god kvalitet som 2005 bör uppfräschas med en specialrengöring/slipning.
Renovering av tvättstugor och byte av tvättutrustning planeras till 2006.
Rensning av kökskanaler planeras nästa gång till 2007.
Målning av balkongplattornas undersida är planerat till 2007 i underhållsplanen.


Styrelsens ambitioner är att:

* lyssna till den boendes behov och önskemål, och att i så stor utsträckning som möjligt försöka tillgodose dessa.

* vara en god representant utåt och att verka för föreningens och dess medlemmars bästa.

* arbeta för ett ekonomiskt boende utan att tumma på kvalitén.

* skapa ett trivsamt boende i föreningen.

Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän


Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   Håll koll på styrelsen - DN Bostad
Arvode HSB Malmö   Samarbete är nödvändigt - DN Bostad
Vicevärdens uppgifter   Talibanstyre & maktlösa medlemmar - SvD
BoRevision - en fara för din förening   Föreningar tar ut pengar från HSB - SDS
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf   -   Bo i brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne