Stämmoprotokoll 2005

  Protokoll fört vid föreningsstämma i HSB:s Brf _____ i Malmö. Stämman hölls torsdagen 2005-02-17 kl. 19.00 i lokalen Rönnens Aula, Rönnblomsgatan 6 A, 212 16 Malmö.  
     
§1 Stämman utser Leif C. att leda dagens stämma. Stämman öppnas
     
§2 Antal närvarande är 130 st, varav 101 st röstberättigade.
Dessa antecknades vid ingången till stämmolokalen.
Stämman beslutar att förteckningen (bilaga 1) kan ligga till grund för eventuell omröstning.
Val av ordförande för stämman. Närvarande medlemmar (bilaga 1).
     
§3 Dagordning genomgicks och fastställdes Dagordning
     
§4 Att justera dagens protokoll jämte ordförande och tillika rösträknare utser stämman
Roger K., Lägenhet 43
Doris T., Lägenhet 182
Justeringsmän
     
§5 Stämman bekräftar att man var kallad i stadgeenlig ordning. Kallelse
     
§6 Bengt Skånhamre föredrog de riktlinjer utefter vilka styrelsen arbetat under det gångna året. Årsredovisning
  Styrelsens årsredovisning genomgicks rubriksvis av ordförande för stämman.  
  Thomas R. har fungerat som vicevärd under en del av verksamhetsåret. Styrelsen ber om ursäkt för att informationen om detta ej varit utfäst i trappuppgångarna.  
  Konsult Lars Hansson föredrog resultat av förhandlingarna med Byggkonsult angående värme och ventilation.  
  Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och lade den til handlingarna  
     
§7 Ordförande för stämman föredrog revisorernas berättelse som med godkännande lades till handlingarna. Revisionsberättelse
     
§8 Stämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen som godkändes och lades till handlingarna. Resultat- och balansräkning
     
§9 Stämman ajournerar kl. 20.45 för sluten votering angående att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller ej. Ansvarsfrihet
  Mötet återupptogs 21.15  
  Stämman beslutar genomsluten votering att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003-09-01 - 2004-08-31  
  Resultat av votering:  
  86 JA  
  5 NEJ  
  10 Blanka  
     
§10 Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning. Årets resultat
     
§11 Stämman beslutar att minska antalet förtroendevalda ledamöter från 5 till 4. Arvoden till förtroendevalda
  Stämman beslutar att styrelsen inom sig ska fördela 2 basbelopp vilket även ska inkludera arvode till suppleanter.  
  Stämman beslutar att revisorerna inom sig ska fördela 0,5 basbelopp.  
     
§12 Stämman beslutar att välja följande styrelseledamöter Val av styrelseledamöter och representanter
  Hans-Åke K., lgh 84 1 år, ordinarie  
  (fyllnadsval för Malin J.)  
  Kjell-Åke S., lgh 59 2 år, ordinarie  
  Tomas R., lgh 65 1 år, ordinarie  
  Roger K., lgh 43 2 år, ordinarie  
  Marie-Louise G., lgh 77 2 år, suppleant  
  Dan S., lgh 73, 1 år suppleant  
  Anders E. ställde sin plats till förfogande.  
     
§13 Stämman beslutar att välja följande revisorer Val av revisor
  Leif L. lgh 79 1 år ordinarie  
  Doris T. lgh 82 1 år ordinarie  
     
§14 Stämman beslutar att välja följande valberedning Val av valberedning
  Ingela J., lgh 139 1 år sammankallande  
  Annika J., lgh 146 1 år  
  Stämman beslutar att någon i styrelsen ska gå in och stötta valberedningen.  
     
§15 Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse representanter till HSB Malmös fullmäktige. Val av HSB-fullmäktige
     
§16 Stämman beslutar att bordlägga frågan till nästa stämma Beslut om portlås
     
§17 Stämman beslutar att bordlägga frågan till nästa stämma Beslut om brandlarm på vindar
     
§18 Stämman beslutar att bordlägga frågan till nästa stämma Beslut angående cykelförråd
     
§19 Stämman beslutar att tillåta tvätt även på vanlig söndag mellan klockan 08.00 till 20.00 precis som på vardagar. På speciellt utmärkta helgdagar ska det precis som tidigare vara otillåtet att tvätta. Beslut om nya tvättider
     
§20 Motion 1 (bredbandsupphandling)
Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionärens yrkan.
Motioner
     
  Motion 2 (fastighetsskötarens arbetsbeskrivning)
Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionärens yrkan.
 
     
  Motion 3 (protokoll från årsstämma)
Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionärens yrkan.
 
     
  Motion 4 (komplettering av tidigare motioner)
Stämman beslutar att avslå motionen i sin helhet.
 
     
  Motion 5 (balkonginglasning)
Stämman beslutar att avslå motionen i sin helhet.
 
     
  Motion 6 (bilparkeringsplatser)
Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionärens yrkan.
 
     
  Motion 7
Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionärens yrkan.
 
     
  Motion 8
Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionärens yrkan.
 
     
     
§21 Stämmoordförande Leif Cruse avslutar stämman och tackar för visat intresse Avslutning
     
  Stämmoordförande Vid protokollet:
  Leif C. Henrik H.
     
  Justeras: Justeras:
  Roger K. Doris T.
     
     
  Totalt röstberättigade 105 st.  
  Närvarande totalt 130 st.  


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan