Exempel på regler för sophantering

AVFALLSHANTERING/KRETSLOPP/ÅTERVINNING

Från den 4 februari 2002 tillämpar Brf ______ kretslopps-/återvinningssystemet ReturMera. Containern för grovsopor har ersatts av ett antal kärl för återvinning av förpackningar.

I Miljöhuset finns kärl för:
Förpackningar av ofärgat glas.
Glasen skall vara väl rengjorda och torra. Kapsyler och lock lägges i kärl för metall eller hårdplast.

Förpackningar av färgat glas Glasen skall vara väl rengjorda och torra. Kapsyler och lock läggs i kärlen för metall eller hårdplast.

Papper och tidningar
Alla sorters tidningar, kataloger, reklamtryck, mm. Kraftpapper och papperskassar skall läggas i kärlen för well/kartong. På kataloger och böcker skall de mjuka pärmarna rivas bort och läggas i kärlen för well/kartong. Hårda pärmar innehåller limprodukter och skall därför läggas bland restavfallet. På fönsterkuvert skall själva fönstret rivas bort och läggas bland restavfall. Lämna inte plastkassar i kärlen för papper och tidningar.

Förpackningar av well/kartong
Rengjorda och torra matförpackningar, kartonger (skall vara hopvikta), wellpapp, papperskassar, omslagspapper (kraftpapper).

Förpackningar av metall
Rengjorda och torra konservburkar, aluminiumformar, burkar utan pant, burklock, kapsyler av metall. Förpackningar med färg, lim, lösningsmedel, sprayburkar mm är farligt avfall och skall därför i likhet med övrigt metallskrot lämnas in på miljöstationen i _________.

Förpackningar av hårdplast
Rengjorda och torra flaskor, hinkar, burkar, dunkar, krukor, frigolit mm. Mjukplast läggs bland restavfallet.

BATTERIER
Förbrukade batterier lämnar du i därför avsedd behållare i Sophuset. Bilbatterier, som är farligt avfall, lämnas på miljöstationerna i _____.

Elektronik Avser mindre elektroniska produkter. Alla produkter med sladd eller som drivs av batteri. Elektronikinsamlingen i Miljöhuset omfattar ej vitvaror, leverantören av den nya utrustningen tar hand om den gamla.

Glödlampor/lysrör

Förbrukade glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Restavfall
När de produkter som skall till Miljöhuset enligt ovan är sorterade blir det kvar ett restavfall. Matrseter, blöjor, mjukplast, mm skall väl förpackade lämnas i sopnedkastet på ditt våningsplan. Vaser, skålar och andra hushållsartiklar av glas, keramik, porslin, plast eller metall skall inte lämnas i Miljöhuset utan på miljöstationen vid ______. Snickeriprodukter, möbler, tygprodukter mm skall lämnas in på miljöstationen i _____.


Exempel 2

Grovsoprum

Vad är egentligen grovsopor och vad får lämnas i grovsoprummet?

Att vi i föreningen har ett rum för grovsopor beror på att sopsuganläggningen inte fungerar för större skrymmande saker. Skräp som inte kan kastas ned i sopnedkastet måste kunna slängas på något ställe. Sålunda finns ett rum för dessa sopor, det så kallade grovsoprummet. Här kan föreningens medlemmar kasta skräp som inte går ned i sopnedkastet eller som skulle kunna orsaka ett stopp i sopnedkastet.

Men allt som inte går ned i sopnedkastet hör inte hemma i grovsoprummet. Bara för att en bokhylla, en soffa, ett badkar eller en tv inte kan kastas ned i sopnedkastet får det inte slängas i grovsoprummet. Grovsoprummet är inte till för att föreningens medlemmar enkelt ska kunna göra sig av med en avlagd soffa eller säng.Den typen av skräp skall köras direkt till någon återvinningscentral och medlemmen får själv stå för kostnaden. Alternativt kan om möbeln, textilier eller annat bohag är helt och funktionsdugligt lämnas till förslagsvis Myrorna, Små smulor eller liknande.

Till Myrorna kan man vända sig för textilåteranvändning och möbelåteranvändning om dessa är hela, kontakta Myrorna på telefon: 020-140 00 44 mån - fre 8.00 17.00.

Miljöstationer och återvinninggcentraler
Lövsta återvinningcentral:
_________ Gula Sidornas kartsidor: 19C2, mån - tor kl. 10- 20, fre kl. 10-16, lör-sön kl. 9-16

Östberga återvinningscentral:
_________ Gula Sidornas kartsidor: 55C3, mån-tor kl. 10- 20, fre kl.10-16, lör-sön kl. 9-16.

På ovanstående ställaen kan man återvinna:
Kylskåp
Träavfall
Metallskrot
Möbler

Returpapper kan lämnas på ________________.

Tidningsåtervinningskärl

Utanför varje port finns gröna behållare för tidningar. Ställ inte tidningar utanför kärlen eftersom de inte hämtas då.


Exempel 3

Sophantering

Information om Brf GoaGubbars sophantering

____ kommun har en mycket avancerad och väl utbyggd sophantering och ligger i detta avseende i framkant i landet.

Inom vår bostadsrättsförening vill vi medverka i kommunens arbete och har därför nu träffat avtal med Gatukontoret, _____ kommun om hantering av hushållsavfall för flerbostadshus. I avtalet har vi haft att välja mellan Abonnemang sorterat, eller Abonnemang osorterat. Vi har valt Abonnemang sorterat. I ortspressen har vi kunnat läsa om vad de olika avtalen innebär, men med hänsyn till konsekvenserna för föreningen om vi nu inte följer avtalet lämnar vi här en kort sammanfattning om avtalets innehåll.

Abonnemang sorterat innebär att hushållsavfallet sorteras enligt anvisningar från renhållningsavdelningen. Det är i princip samma regler vi skall sortera efter idag. Avfallet sorteras i brännbart (röd påse) komposterbart (papperspåse) och deponi (påse som inte är röd eller mörkfärgad). Grovavfall, batterier och tidningar sorteras ut och lämnas på återvinningsstationen eller i separat kärl i våra soprum. Kläder och skor kan lämnas till hjälporganisationer som har insamlingsbehållare på återvinningsstationerna. Borttransport av skrymmande grovavfall ombesörjes av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften för abonnemang sorterat motsvarar dagens renhållningsavgift. För närvarande är grundavgiften per lägenhet 500 kronor. En hämtningsavgift för varje tömning tillkommer. Storleken på tömningsavgiften beror på antal och storlek på kärlen.

Farligt avfall typ målarfärg, lysrör, hushållsapparater, datorer mm skall alltid sorteras ut från hushållsavfallet och lämnas på miljöstation eller återvinningscentral. Hittas farligt avfall i kärlet debiteras 1000 kronor per gång inkl. moms.

OBS! Vid tömning av kärl med felsorterat avfall debiteras en tömningsavgift åtta gånger så hög som den normala tömningsavgiften. Detta blir konsekvensen för föreningen om vi inte följer avtalet.

VAR LOJAL TÄNK PÅ FÖRENINGENS EKONOMI OCH MILJÖPOLICY.
FÖLJ AVTALET!


Exempel 4

Sophantering

Sopnerkast finns i trapphusen på respektive våning, försett med en spak för Komposterbart avfall och för Restavfall.

Kompostpåsar läggs ut i våra entréer två gånger om året. Skulle de ta slut finns det påsar att hämta hos fastighetsskötaren.

Observera att glödlampor och dylikt inte får slängas i Restavfallet! Glödlamporna skall lämnas på anvisad plats i två avsedda utrymmen. Dessa finns på _________. Alla entrénycklar passar dit.

I samma utrymmen finns också särskild behållare för elskrot. Som elskrot räknas INTE gamla kylskåp, frysar eller spisar. Dessa får inte lämnas i soprummen utan medlemmen måste själv ombesörja bortforsling av denna utrustning.

Källsortering
I området finns också återvinningsstationer där man själv kan kasta källsorterat avfall såsom tidningar, papp, plast, glas och metall. Behållarna kan då och då bli fyllda, men hanteras av Renova som kommer regelbundet och tömmer.

Container
Föreningen beställer också en container varannan månad som placeras vid Röda Stugan. Anslag om detta sätts upp i entréerna. Av olika anledningar händer det att containern blir full. Styrelsen har vidtagit en del åtgärder för att undvika detta. Om den trots detta blir full kontaktar man fastighetskötaren.
Exempel 5

Regler för källsortering av sopor

I BRF GoaGubbar tillämpar vi källsortering av våra sopor. Det är viktigt att alla medlemmar känner till vilka regler som gäller.Med en riktig källsortering tar vi vara på resurserna bättre, värnar om miljön och minskar våra sopkostnader.
SÅ HÄR SKA VI GÖRA I BRF GOAGUBBAR. Alla soprum är försedda med sopinkast. Till soprummen lämnas sopor sorterade enligt följande: BRÄNNBART OCH KOMPOSTERBART AVFALL som t.ex. matrester, räk- och äggskal, hushållspapper, mjuk plast, blöjor, mindre leksaker, små textilier och kaffesump. ICKE BRÄNNBART AVFALL som t.ex. konservburkar, kastruller, aluminiumfolie, skor, läder, gummi, porslin, keramik och mindre metallföremål.

EL- OCH ELEKTRONIKAVFALL t.ex. glödlampor/lysrör, leksaker, TV/radio kan lämnas antingen i soprum intill ____. Avfallet får inte lämnas på annan plats.

GROVSOPOR lämnas i särskild container intill återvinningsstationen. Containern är inhägnad. Lägenhetsnyckeln används för att låsa upp grinden.

KARTONGER (t.ex. wellpapp, juice och mjölk), tidningar, reklamtryck, glas och hårdplastförpackningar lämnas alltid i återvinningsstationens kärl.

FARLIGT AVFALL t.ex. färgrester, lösningsmedel och kemikalier ska lämnas till återvinningscentral vid _____.

BATTERIER. Bilbatterier se farligt avfall. Små batterier kan lämnas i holken på återvinningsstationen.

KYL OCH FRYS hämtas av SRV efter bokning av tid för hämtning. Beställaren betalar för hämtningen. OBS! Får inte lämnas till föreningens soprum eller återvinningsstation.

BILDÄCK lämnas närmast till OK/Q8 i ____.
Exempel 6

Sopor

Hushållssopor
Sopnedkast finns på samtliga gårdar. Soporna ska vara väl avrunna och paketerade innan de slängs.

Grovsopor
Grovsoprum finns på __________. Lägg soporna i behållarna. Bunta ihop ordentligt! Vi betalar avgift per kubikmeter!

Stora grovsopor (som inte får plats i behållarna), t ex större möbler som bord, sängar och soffor, kör du själv till återvinningscentral.

Tag för vana att alltid kontrollera om finns plats i grovsoprummet (i behållarna) innan du börjar bära ner något. Är det fullt får du vänta tills nästa tömning. Lämna absolut inte på golvet i grovsoprummet. Mellanlagra istället i lägenhet/förråd. Grovsoprummen är en service som de flesta bostadsrättsföreningar saknar och som vi gärna vill ha kvar, men som kräver att vi alla tar ansvar.

Tidningar/returpapper Lägg i grön behållare utanför/i grovsoprummet. Använd papperskassar. I dessa behållare får INTE förpackningar av kartong eller wellpapp slängas! Självklart slänger vi inte heller plast och annat i returpappersbehållarna.

Förpackningar av glas, plast och metall, samt batterier
Slänger du vid återvinningsstation på stan, t ex _______________.

Färg, kemikalier, bilbatterier och annat miljöfarligt avfall
Deponerar du vid miljöstation eller vid inköpsstället. Nämaste miljöstation finns vid ________.

Elsopor
Elsopor är i princip allt med en sladd kopplad till sig eller som går på batterier.
...Samt glödlampor och lysrör (du får alltså inte kasta glödlampor i hushållsoporna)
.. Men INTE kylskåp och frysar, då dessa innehåller freon och faller under särksild lagstiftning.


Elsopor lämnar du på anvisad plats i anslutning till grovsoprummet. Stora elsopor (som inte får plats i burarna), t ex större TV och spisar måste du själv lämna på återvinningscentral. Dessa får du INTE ställa i föreningens soprum.

Kylskåp " frys
Lämnar du på närmaste återvinningscentral eller be leverantören av det nya att hämta det gamla. Det är absolut FÖRBJUDET att ställa dessa i grovsoprummen.

Byggsopor
Byggsopor (som blir över vid renoveringar) får du själv forsla bort t ex till återvinningscentral.

Läkemedel
Lämnar du till apoteket.

Lokalinnehavare
Svarar själv för bortforsling av sopor som kommer från rörelsen.

Mer info
Vill du läsa mer, titta på renhållningsförvaltningens hemsida: ______________
Exempel 7

Avfallshantering

I brf GoaGubbar återvinner vi förpackningar. Varje gång vi lämnar en förpackning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner.

Hämtning av olika sopor och förpackningar sker;

MÅNDAG
Grovsopor - var 14:e dag (jämna veckor)

TISDAG
Hushållssopor - 1 gång/vecka

Kartong/papp - var 14:e dag (ojämna veckor)

Plast - 1 gång/månad (ojämna veckor)

Metall - 1 gång/månad (ojämna veckor)

ONSDAG
Tidningar - var 14:e dag (ojämna veckor)

Glas - 1 g/månad

FÖRPACKNINGAR I ETT KRETSLOPP
Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast går däremot till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat!

FÖRPACKNINGSSORTERING
Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

PLASTFÖRPACKNINGAR

Hårda plastförpackningar
Exempel: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar.
Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Medhavda plastbärkassar får läggas bland hårda förpackningar på återvinningsstationen om behållare för mjuk plast saknas.
Obs! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas t ex till kommunens återvinningscentral.
Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall.
Plastflaskor med pant lämnas i butiker.


Mjuka plastförpackningar
Exempel: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film.
(Texten om mjuka plastförpackningar måste anpassas efter de lokala förutsättningarna. Om behållare för mjukplast saknas på återvinningsstationen, lägg till något av nedanstående textalternativ.)
1. I vår kommun bränner vi hushållsavfallet och får fjärrvärme. Därför finns det ingen behållare för mjuka plastförpackningar på återvinningsstationen. De mjuka plastförpackningarna ska läggas bland hushållsavfallet.
2. I vår kommun källsorteras en separat brännbar fraktion från hushållen. Här ska de mjuka plastförpackningarna läggas i den brännbara fraktionen.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR


Exempel: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.
Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.
Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet (eller den brännbara fraktionen om sådan finns).
Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

METALLFÖRPACKNINGAR

Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie- och formar.
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.
Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till t ex kommunens återvinningscentral.
Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall.
För information om elektronikavfall se http://www.el-retur.se eller kontakta din kommun.
Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

GLASFÖRPACKNINGAR

Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.
Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.
Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.
Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som hushållsavfall eller som grovsopor.

Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen de ingår i producentansvaret för elektronikavfall och lämnas vanligen på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler, för mer information se http://www.el-retur.se eller kontakta din kommun.
Exempel 8

Sophantering

Det är mycket viktigt att alla medlemmar sorterar sina sopor, både för miljöns och föreningens skull.

Biologiskt avfall
I varje bostadshus finns ett soprum, här skiljer vi på komposterbart avfall och vanligt hushållsavfall. Det finns små papperspåsar i soprummet för det komposterbara avfallet. Dessa påsar samlas i en särskild papperspåse medan det övriga avfallet läggs väl förpackat i de vanliga gröna soptunnorna. Kastas i resp. soprum på gaveln av ditt hus.

Återvinningsrum
Det nyinrättade återvinningsrummet finns på __________ där du kommer in med din vanliga lägenhetsnyckel. Här sorteras sk restavfall, dvs avfall som inte är att hänföra till frigolit, keramik, porslin, vaxat eller plastat papper, dammsugspåsar, tapetrester och dylikt.

I återvinningsrummet finns:
- 6 st kärl för tidningspapper som hämtas varje vecka
- 2 st kärl för färgat samt glas, hämtas var 14:e dag
- 1 st kärl för ofärgat glas, hämtas var 14:e dag
- säckställ för hårdplast, kartong och metall som hämtas var 14:e dag
- insamling av lysrör, lågenergilampor, glödlampor samt batterier som töms vid behov

Det är viktigt att du inte missköter återvinningsrummet och sorterar rätt. Är något kärl fullt ber vi dig att slänga dina sopor i de gröna soptunnorna. Genom att följa anvisningarna för sophantering, så slipper vi dålig lukt och underlättar arbetet för de som hämtar soporna.

Sophantering
Soprummet skall hållas snyggt.

Vid fulla kärl för hushållssopor, används lösa sopsäckar som skall finnas i sopförrådet.

För grovsopor gäller att inget annat än de fördefinierade typerna får slängas i förrådet. Vid fulla kärl på den sidan, måste skräpet bortforslas på egen hand.

Kartonger skall vikas ihop.

Om detta inte efterlevs kan möjligheten att slänga vissa grovsopor att tas bort.

Trädgårdsavfall och annat blomsteravfall skall inte avstjälpas i närbeläget skogsområde eller eldas. Det skall fraktas till närmaste soptipp.
Exempel 9

Sopsortering

I anslutning till garagen finns det ett antal återvinningsrum där de sorterade soporna skall slängas och det som blir över slängs bland restsoporna. De olika sorteringskategorierna är
- Tidningar och papper, telefonkataloger mm.
- Pappersförpackningar som t ex flingpaket och urdiskade mjölkpaket (ej de med metallfolie invändigt).
- Kartong och Wellpapp som ska vikas ihop.
- Glas (förpackningsglas) som sorteras i färgat och ofärgat.
- Hårdplastförpackningar, gäller alltså ej mjukplast som plastpåsar och folie.
- Metall, främst konservburkar, kaviartuber (med skruvlock på) och aluminiumfolie.
- Elektronikskrot (allt med sladd) samt även alla slags lampor och batterier (ej bilbatteri).
-Grovsopor, tänk på att om eldetaljer påträffas i grovsoporna extradebiteras föreningen med 1.250 kr. OBS att till grovsopor räknas EJ bildelar, bildäck och byggavfall.
En mer fullständig lista över sopsorteringen erhålles genom husombuden eller av styrelsen.

Miljöfarliga ämnen och vitvaror.
Vitvaror (spisar, tvättmaskiner, kylskåp mm) och miljöfarliga ämnen som färg, motorolja mm lämnas av lägenhetsinnehavaren själv på Görvälns återvinningsstationen. Hämtning kan även ordnas genom kommunens avfallsentreprenör tel. 08-445 78 20 (vid minst 3 produkter farligt avfall är det gratis, vitvaror kostar 200 kr/st).
Kvicksilvertermometrar och mediciner lämnas på apoteket.
Alla dessa produkter får ej lämnas i föreningens soprum och borttransport kommer att faktureras på den lägenhetsinnehavare som ändå lämnar dessa saker där.

Exempel 10

Sophantering

Det är viktigt att alla medlemmar sorterar sina sopor, både för miljöns och föreningens skull.

Kompost (matavfall)
För komposterbart avfall finns papperssäckar uppsatta i alla hus, där kan man också hämta påsar till avfallet.

Restavfall som inte kan komposteras förpackas väl och kastas i sopnedkastet.

Brännbart avfall kan lämnas i grovsoprummen som finns på ____________. Där finns även tidningsåtervinning.

Miljöfarligt avfall
På Shell finns behållare för glödlampor och lysrör samt för färg och kemikalier.

Återvinningsbart avfall
Till återvinningsstationen vid garagen.
Exempel 11

Källsortering

Vi källsorterar våra sopor
Föreningen har utökad källsortering - brännbart och kompostering.

- De gemensamma sopkärlen töms och rengörs enligt nedan:
sopor (brännbart) - onsdagar
komposterbart - fredagar
Se efter så att kärlen inte är utdragna till gatan för tömning innan du kastar soporna!

Påsar till komposterbart finns att hämta på vicevärdskontoret.

Returförpackningar hämtas av cykelbud från Returen - en arbetsmarknadsåtgärd för sysselsättning och kompetensutveckling. Placera returförpackningarna väl synligt vid porten, senast kl. 09.00 så hämtas de varje onsdag.

Batterier (små) - inte bilbatterier
Glas - inte porslin
Metallförpackningar - från hushållet
Plastförpackningar - från hushållet
Pappersförpackningar

OBS! Returförpackningarna måste vara rengjorda och sorterade i grupper - glas, plast etc.

Returen, _______ kommun: xxx-xx xx xx

Grovsopor
Grovsopor lämnas på Returpunkten eller soptippen.
En container kommer att hyras in någon helg under våren. Då kan man passa på att städa ur förråden. Anslag kommer upp när det blir aktuellt.
Exempel 12

Sophantering

Regler för sophantering finns samlat i vår Informationsskrift i Wordformat. Vi rekommenderar att du öppnar och skriver ut dokumentet för att ha till hands. Det är av största vikt att bestämmelserna följs bl.a. för att hålla nere kostnaderna för föreningen.
På återvinningsstationen kan du lämna sådant som ej får lämnas i våra soprum.

Miljöstation finns vid __________.

Gamla kyl- och frysskåp skall i samband med nyinköp bortforslas av säljaren och får under inga omständigheter lämnas i grovsoprummet.
Observera den nya Miljölagen som gäller från den 1 juli 2001. Det är t.ex. förbjudet att slänga el- och elektronikavfall i de vanliga soporna. Det innebär att allt el- och elektronikavfall skall sorteras för separat återvinning, allt med sladd eller som drivs med batterier skall sorteras och slängas i speciella kärl. Information har skickats ut av kommunen till alla hushåll, annonsering har gjorts i press mm och vi har informerat om detta i särskilda informationsblad som lämnats till alla lägenhetsinnehavare.

Returpapper som tidningar, små kartonger och annat rent returpapper lämnas i returpappersrummet som finns i varje hus. Kartonger av wellpapp lämnas i grovsoprummet.

Sopnedkasten är till för enbart hushållsavfall. Systemet styrs med hjälp av fotoceller som vrider fram en ny sopsäck när den förra är fylld och för att det inte skall bli stopp kan inte lösa föremål kastas ner. Det skall vara inlagt i väl ihopknutna plastpåsar. Det är viktigt att detta följs för att det inte skall bli stopp i sopkarusellen med dyra reparationer som följd.
Exempel 13

Sophantering

SOPHANTERINGEN ÄR VIKTIG

Miljöfrågor berör oss alla. Vi har alla ett ansvar att hålla rent omkring oss och hantera våra sopor på ett bra sätt både ur miljösynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt. Ur arbetsmiljösynpunkt är vi skyldiga att paketera och slänga våra sopor på ett sådant sätt att de som skall hantera dem efter oss inte kommer till skada. Ur miljösynpunkt måste vi tänka på att hantera soporna så att de inte skadar vår miljö vi är skyldiga kommande generationer att vi värnar om miljön. Tänk på att Vi äger inte miljön vi lånar den av våra barn!

Här får du tips om avfallshantering på vårt område:

SOPNEDKAST
Sopnedkast är avsedda för köksavfall/hushållsavfall såsom: Matrester, kaffesump, kuvert, papper som inte kan återvinnas, trasiga strumpor, mindre avfall som ej går att återvinna o dyl. Soporna skall paketeras väl innan de slängs i sopnedkastet. Observera att inga vassa saker får kastas i sopnedkasten våra fastighetsskötare som hanterar sopsäckarna kan skadas!

ÅTERVINNINGSSTATION
Vid Borgmästarlunden finns containrar för
Tidningar: dagstidningar, veckotidningar och broschyrer, telefonkataloger och andra kataloger, skriv- och ritpapper.

Pappersförpackningar: Mjölk-, filmjölks- och juicepaket, socker- och mjölpåsar, toarullar, flingorpaket, äggkartonger, pappersbärkassar och papperspåsar, pastaförpackningar, kexförpackningar, julklappspapper och presentpapper, wellpapp kartonger och liknande. Gör så här: Platta till och vik ihop!

Glasförpackningar: Glasflaskor, glasburkar. OBS! Blanda aldrig färgat och ofärgat glas. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar lämnas som grovsopor. Glödlampor räknas som elektronikavfall och får inte läggas i glasbehållaren.

Metallförpackningar: konservburkar, sprayburkar, kaviar- och majonästuber, aluminiumformar och aluminiumfolie, metallock och kapsyler, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar. Gör så här: Böj in vassa lock på konservburkar, låt hatten på tuberna sitta kvar. OBS! Burkar med färg och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor.

Hårda plastförpackningar: Plastflaskor som inte kan pantas, plasttuber, plastflaskor till schampoo, kosmetika, ketchup, dressing, tvål, disk- och sköljmedel, frigolit. Gör så här: Lägg alla plastförpackningar lösa i behållaren, inte i påsar. OBS! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Plastartiklar som inte är förpackningar t ex leksaker lämnas som grovsopor.
Kläder: kläder, skor och väskor.
Batterier: Batteriholk för Nickel-kadmiumbatterier finns i närheten av containrarna

GROVSOPOR
Container för grovsopor är öppen vissa tider, som meddelas på våra anslagstavlor i trapphusen. Här kan du kasta mindre saker som inte får kastas i sopnedkast eller i återvinningscontainrarna.
OBS! Möbler, elektronik (datorer, föremål med inbyggda batterier, hushållsapparater) och avfall från renoveringar o dyl d v s skrymmande saker måste köras till kommunens återvinningscentral adress se nedan.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Vid containergården finns ett utrymme där våra fastighetsskötare samlar vårt trädgårdsavfall. Här har vi också möjlighet att kasta våra blommor och krukväxter. Avfallet komposteras. OBS! Släng inte krukor och plastpåsar där. Dessa går ej att kompostera och våra fastighetsskötare skall inte behöva plocka undan efter dig.

ÅTERVINNINGSCENTRAL
Närmaste återvinningscentral ligger i Bunkeflo på Gottorpsvägen 52. Det som lämnas här tas omhand för återanvändning, återvinning, kompostering och förbränning. Målet är att så mycket som möjligt skall komma till nytta.
Öppettider:
Måndagar 6.30 - 21.00
Tisdagar 9.00 - 17.00
Ons-Tors 11.00 - 17.00
Fredagar stängt
Lördagar 9.00 - 15.00
Sön*) 9.00 - 15.00
*) endast apr - okt
Vid helger gäller andra öppettider. Ring xxx-xx xx xx


På återvinningscentralen lämnar du
Grovsopor såsom: möbler, brädor och stora kartonger, renoveringsmaterial
VVS-material såsom badkar, toalettstolar, handfat.
Elektronikavfall t ex TV-apparater, datorer och eltandborstar, hushållsmaskiner.
Lysrör, lågenergilampor och glödlampor
Trädgårdsavfall
Farligt avfall såsom färgburkar, lacknafta, oljor, kemikalier, bekämpningsmedel, lösningsmedel. Dessa kan även lämnas på Miljöstationerna. Den närmaste finns på ______________ bensinmacken
Bilbatterier

KYL- OCH FRYSSKÅP
Kyl- och frysskåp kan inte tas emot på återvinningscentralerna. Ring xxx-xx xx xx för hämtning utan extra kostnad.


Container

Trädgårdsavfall samt osorterat avfall får slängas i containern.
ELEKTRISKA HUSHÅLLSMASKINER SAMT TV-APARATER FÅR INTE KASTAS I CONTAINERN.

Nyckel till containern hänger i soprummet.


Sorteringsanvisning.pdf

Tipsa en vän


Skriv till media ! NU !!!


FORUM

Vilka regler för sophantering tycker du är viktiga i din förening? Kom gärna med idéer och förslag.

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Sök på denna sajt om bostadsrätter.
Relevans Datum

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11