Medlem i mer än ett parti möjligt?

Kan man vara medlem i mer än ett parti av allianspartierna (moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna), eller i mer än ett parti av de rödgröna (socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet), eller i ett parti från vardera block?

Allmänt kan man säga att man kan vara med i flera partier så länge man inte uppmärksammar partiet på detta.
Uteslutning blir först aktuellt om man börjar debattera under flera partifärger eller aspirera på förtroendeuppdrag för flera partier.

Här nedan följer information om de politiska partierna avseende;
 • Hur blir man medlem i ett parti?
 • Hur mycket kostar medlemskapet (år 1 och - i de fall partiet informerar om detta - år 2)?
 • Vilket regelverk gäller för medlemskapet?
 • Vilka regler gäller för vem avseende rösträtt och yttranderätt?
 • Vem har förslagsrätt/motionsrätt?
 • Vad föranleder uteslutning och hur går det till när man utesluts?
 • Hur utträder man ur partiet?
 • Vilka personuppgifter sparas och hur ser rutinerna runt detta ut?

Tvångsmedlemskap inom HSB

HSB Malmö har förklarat att tvångsmedlemskapet bara gäller vid inträde i en HSB brf, men sedan är man fri att gå ur HSB (om HSB Riksförbund håller med om detta framgår inte). HSB Malmö säger vidare att även om man går ur HSB så är man ändå fortsatt tvungen att betala medlemsavgiften till HSB så länge man bor i en HSB brf!!!
Man måste alltså betala medlemsavgiften till HSB utan att vara medlem och och man betalar då medlemsavgift utan att få några medlemsförmåner.

Men det är tydligen inte bara inom HSB som det är något lurt med medlemskapet.


Medlemsavgift
Moderaterna och socialdemokraterna tar ut en avgift på 100 kr det första året, som en form av lockpris. Sedan vill de inte berätta vad det kostar efter detta i medlemsavgift, utan de bara förväntar sig att man ska bli medlem utan att veta vad som gäller.

Medlem i socialdemokraterna:
Om man blir medlem i socialdemokraterna t.ex. i november så gäller medlemskapet ändå bara till årets slut (1-2 månader).

För moderaterna kostar medlemskapet 190-300 kr från och med år två. Mer specifik än så här vill moderaterna inte vara.

Folkpartiet är inte bättre, men de börjar med ett lockpris på 50 kr för det första året. Vid förfrågan fick jag reda på att medlemsavgiften för år 2 ligger på 200 kr för Fp i Malmö.

Miljöpartiet tar ut en medlemsavgift på 50 kronor det första året. Det finns ingenstans på nätet där man kan se vad man får betala i medlemsavgift efter det första året. När jag ställde frågan till partiet fick jag reda på att medlemsavgiften från och med år 2 ligger på 220 kr för den som blir medlem i Miljöpartiet i Malmö.

Vilka medlemsavgifter som gäller för Centerpartiet och Kristdemokraterna har jag inte forskat närmare i, men Centerpartiet uppger att medlemsavgiften ligger på 150 kr (okänd kostnad från och med år 2) och Kristdemokraterna vill inte alls uppge vad medlemsavgiften ligger på.

Not.
Hur kan man underlåta att informera om vad medlemsavgiften ligger på?
Hur vill respektive parti motivera att man inte i samband med medlemsansökan informerar om hur stor avgiften är efter det första året?
Är det rimligt att politiska partier ska ägna sig åt dylika dunkla försäljningstrick?Återbetalning av medlemsavgift
Inget parti informerar om vad som gäller för återbetalning av medlemsavgift i det fall man avgår innan tiden går ut eller om man utesluts.


Föreningsfrihet - Ansökan om medlemskap i parti
Folkpartiet är mycket tydlig i sina stadgar, där folkpartiet bryter mot föreningsfriheten, genom att inte acceptera medlemmar som är medlem i något annat parti;
"Var och en som omfattar en liberal samhällsåskådning har rätt till medlemskap i folkpartiet liberalerna, om vederbörande inte är ansluten till annat politiskt parti".


Socialdemokraterna är av samma åsikt som Folkpartiet men försöker lägga dimridåer genom att uttrycka det som att en medlem i socialdemokraterna "kan" uteslutas pga detta, t.ex.;
"Då anklagelse i uteslutningsärende avser medlemskap i annat politiskt parti eller uppträdande mot partiet vid allmänt val kan ärendet handläggas av verkställande utskottet".

Moderaterna öppnar upp (ej uttryckligen) för att man ska kunna vara medlem i ett annat parti samtidigt som man är medlem i moderaterna, men säger att man kan bli utesluten om man arbetar "aktivt" för ett annat parti, oavsett om detta parti är inom samma block eller ej.

Miljöpartiet lämnar lite mer öppet - jämfört med (S), (M) och (Fp) - för att tillhöra flera olika partier oavsett block. Samtidigt ger (Mp) sig möjligheten att kunna utesluta medlem som samtidigt är medlem i annat parti ("uppenbart motverkar partiets ändamål").

De minsta partierna, Centerpartiet och Kd, begränsar inte uttryckligen föreningsfriheten, vad jag kan se. Dock lämnar både Centerpartiet ("motverkar partiets syfte") och Kristdemokraterna ("genom sitt uppträdande skadar partiets anseende") ändå öppet för att utesluta en medlem som också är medlem i ett annat parti.

Not.
Om partierna delar upp sig i block, måste man då inte ocksåp anpassa sina stadgar efter denna blockindelning?

Not.
Endast Centerpartiet stagdar att medlem som nekas medlemskap ska få en skriftlig motivering till detta.Uteslutning
Socialdemokraterna skriver "Medlem som uppträder osolidariskt mot partiet, som bedriver propaganda i uppenbar strid mot partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar eller som på annat sätt uppenbart skadar partiet och dess verksamhet kan uteslutas av partistyrelsen". Med detta lämnar socialdemokraterna öppet för att utesluta medlem för nästan vad som helst, t.ex. för parallellt medlemskap i Miljöpartiet.
Socialdemokraterna ger inte medlemmen någon möjlighet till "bättring" innan uteslutning sker, ingen medling sker och medlemmen har ingen rätt till en skriftlig motivering om varför denne uteslutits (eller nekats medlemskap).

Miljöpartiet sätter inga gränser för vilka andra partier man får tillhöra utan skriver bara i sina stadgar att medlem som "uppenbart motverkar partiets ändamål" "kan" uteslutas. Dessutom utesluts ingen utan att medlingsförsök först gjorts, enligt stadgarna.
Dvs Miljöpartiet är det ojämförbart mest demokratiska partiet i detta avseende. även om Miljöpartiet inte ger den medlem som utesluts rätt till en skriftlig motivering för uteslutningen (eller vägran av medlemskap).

Moderaterna upprepar på flera ställen i stadgarna att man kan utesluta medlem som samtidigt är medlem i ett annat politiskt parti;
"Medlem som aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av partistyrelsen".
Moderaterna vill inte definiera vad som avses med "konkurrerande", men helt klart är att det medför att uteslutning från Moderaterna kan ske med anledning av medlemskap i Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Folkpartiet lämnar öppet för att kunna utesluta medlem på precis vilka grunder som helst. Man skriver i stadgarna; "När särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas ur partiet". Detta utan att definiera vad som avses med "särskilda skäl".
Dock ska den medlem som utesluts få höra skälen till uteslutning och ges möjlighet att försvara sig (även om ingen hänsyn behöver tas till den uteslutna medlemmens försvar).
Medlem som utesluts ges dock ingen rätt till skriftlig motivering för uteslutning (eller vägran av medlemskap).
Dvs Folkpartiet är i detta avseende - i kombination med sitt uttryckliga regelverk om att man inte får vara medlem i något annat parti - det absolut minst demokratiska partiet.

Centerpartiet säger sig luddigt kunna utesluta den som "motverkar partiets syfte", utan någon tolkning, eller ens vägledning, av vad detta innebär. Partistyrelsen är enväldig i denna fråga, och det lämnas inga öppningar för att den uteslutna medlemmen ska kunna försvara sig. Dock ska den uteslutna medlemmen få en skriftlig motivering till uteslutningen (liksom vid vägran av medlemskap).

Kristdemokraternas partistyrelse kan utesluta medlem som "genom sitt uppträdande skadar partiets anseende". Ingen tolkning eller vägledning finns vad som inbegrips i detta.
Inget nämns om att den medlem som utesluts ska få en skriftlig motivering till varför denne uteslutits (eller vägrats medlemskap).
Ej heller Kristdemokraterna, som gick till val 2010 med parollen "Ett mänskligare Sverige", ger i sina stadgar medlemmen möjlighet till "bättring" innan uteslutning sker.


Utträde

Utträde ur socialdemokraterna:
Socialdemokraterna har inget i sina stadgar om hur man går ur partiet, utan den enda möjlighet att lämna partiet tycks vara genom att inte betala sin medlemsavgift under en period av längre än 12 månader, enligt;

Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar

§3 Medlemskap och avgifter

Moment 6
Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska uteslutas ur föreningen/klubben. Innan sådan uteslutning sker, ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör underrättas skriftligen.

Vid återinträdet ska de avgifter erläggas som resterade vid uteslutningen.

Då uppstår osökt frågan hur länge personuppgifterna sparas i socialdemokraternas system?


Utträde ur Miljöpartiet:
Miljöpartiet har inget i sina stadgar som reglerar hur man går ur partiet, utan det enda sätt att gå ur miljöpartiet tycks vara att inte betala sin medlemsavgift och sedan är det upp till partiet att avgöra hur lång tid som ska passera innan man avförs som medlem i partiet.

Utträde ur Moderaterna:
Moderaterna har inget i sina stadgar om hur man går ur partiet, utan det enda sätt att gå ur moderaterna tycks vara att inte betala sin medlemsavgift och sedan är det upp till partiet att avgöra hur lång tid som ska passera innan man avförs som medlem i partiet.

Inget av de övriga partierna har heller något regelverk för utträde ur partiet.


Ansökan om återinträde (medlemskap) efter uteslutning
Mer info kommer här senare.

Rösträtt
Socialdemokraterna har ett system när det gäller vem som har rösträtt och yttranderätt, samt enligt vilka förutsättningar, som kräver enormt mycket utredning för att förstå hur det fungerar. Jag har inte lyckats bena ut detta.

Motionsrätt / förslagsrätt
Miljöpartiet.
Varje medlem, kommun- och regionorganisation har motionsrätt i kongressen en gång per år. Motion ska vara inlämnad till riksorganisationen senast den 15/1.

För motioner i den lokala föreningen (endast kontrollerat Mp Malmö) gäller att alla medlemmar har rätt att motionera till medlemsmöte och årsmöte i frågor som den lokala styrelsen har rätt att besluta om. Motioner ska vara inkomna senast 5 veckor före mötet men kan behandlas om den kommit in senare ifall styrelse, årsmöte eller medlemsmöte anser detta.

Övriga partier.
Vem som har motionsrätt i de övriga partierna kräver en separat utredning eftersom detta är mycket svårt att reda ut, utifrån stadgarna. Inget parti villl klargöra vad som gäller här, förutom att vi vet att det bara är riksdagsledamöter som får lämna motioner till riksdagen. Men vad som gäller avseende motioner inom partiet är komplicerat att utreda.
Personuppgifter
Moderaterna är tydliga med vilka personuppgifter som lagras och hur länge.
I t.ex. moderaternas stadgar står det;
"Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke".

Socialdemokraterna är mycket hemlighetsfulla när det gäller vilka personuppgifter som hanteras och hur, samt av vem. På direkt förfrågan om detta svarar socialdemokraterna;
"Vissa anställda på partiet centralt har tillgång till vilka som är medlemmar, vissa anställda på respektive partidistrikt, arbetarekommun samt den egna föreningens ordförande, kassör, sekreterare samt medlemsansvarige.
Vi anlitar tredje man vid vissa utskick som t ex avisering av medlemsavgift men då har vi mycket stränga avtal med dessa företag om hur hanteringen sker
".


Stadgar för partiet:
Stadgar för socialdemokraterna: 33 sidor
Stadgar för moderaterna: 168 sidor
Stadgar för miljöpartiet, partistadgar: 5 sidor (lokala stadgar = 4 sidor)
Stadgar för folkpartiet, partistadgar: 5 sidor (lokala stadgar = 4 sidor)
Stadgar för kristdemokraterna: 11 sidor (enda partis stadgar som ej läggs ut på nätet)
Stadgar för centerpartiet: 16 sidor

Not. Det verkar som nästan alla partier reviderat sina stadgar under 2009-2010 (2008 för moderaterna).

Socialdemokraternas och framförallt Moderaternas stadgar är uppbyggda på ett alltför komplicerat sätt. Det finns ingen normal människa som kan greppa detta virrvarr av paragrafer och denna hierarkiska uppbyggnad. Partierna måste lära av t.ex. Mp och ha gemensamma stadgar för partiet.Socialdemokraterna

Hur ansöker man om medlemskap i det socialdemokratiska partiet?
Ansökan om medlemskap i socialdemokraterna

Not. De 4 sista siffrorna i personnumret måste anges i medlemsansökan.


Kostnad för medlemskap första året: 100 kr.

Not.
Medlemsavgift betalas för fram till årets slut oavsett när man blir medlem!
Dvs bästa tidpunkten för att bli medlem är den 1 januari.

Socialdemokraterna uppger inte vad medlemsavgiften ligger på från och med år 2.

Till Socialdemokraterna i Malmö har jag ställt följande fråga;

1. Vad kostar medlemskapet i socialdemokraterna från och med år två och var på nätet hittar jag aktuell information om detta?

Först svar från Birgitte.Isberg@socialdemokraterna.se;
Jag kan svara på din tredje fråga, de övriga två vidarebefordrar jag till Skåne partidistrikt.

Birgitte Isberg
PartiexpeditionenSedan svar från johan.petersson@malmo.sap.se;
1. Introduktionsavgiften är 100 kr , som gäller första året.

Medlemsavgiften ser sedan ut på följande sätt.
Partistyrelse 80 kr
Skåne Partidistrikt 35 kr
Malmö Arbetarekommun 17 kr
Förening1 y1 kr
Förening2 y2 kr . . . . .

Partistyrelsen avgift kommer höjas till 90 kr nästa år.
Jag tror ska höja den även året därefter till 100 kr, inte helt säker dock.

_____________________________
Johan Petersson
Malmö ArbetarekommunSedan nedanstående svar från britt-louise.nilsson@skane.sap.se;
Du har ställt några frågor till Socialdemokraterna som vi i Skåne fått oss tillsända.
Partiexpeditionen hade redan besvarat fråga 3.

Här kommer svar på de andra frågorna.
1. Medlemskapet är uppbyggt så att det består av flera delavgifter.
Till s-föreningen
Till arbetarekommunen
Till partidistriktet
Till partistyrelsen

Till partistyrelsen är avgiften 80 kronor och till partidistriktet 35. När det gäller arbetarekommunavgiften och s-föreningsavgiften så beslutar varje organaisationsled själv om sin avgift.
Du skriver Malmö i Ditt mail och till arbetarekommunen i Malmö är avgiften 17 kronor. Om man vill se vad de olika arbetarekommunerna har för avgift så får man gå in på var och ens hemsida. Till Malmö arbetarekommun är adressen www.socialdemokraterna.se/malmo. Det går också bra att ringa till Malmö arbetarekommun 040-631 22 30.

Till Skånes partidistrikt är adressen www.socialdemokraterna.se/skane, och därifrån kan Du sedan ta Dig till de olika arbetarekommunerna. Gå in under fliken Kontakt och sedan vidare till Skånes arbetarekommuner.

2. Distriktens stadgar ser inte exakt lika ut. Bilägger Skånedistrikts stadgar med detta mail. Partistyrelsens stadgar finns på hemsidan www.socialdemokraterna.se. Gå in under fliken Vårt parti, vidare till Partistyrelse, vidare till Ekonomi och stadgar. Längst ner finns Stadgar beslutade av partikongressen 2009.

Britt-Louise Nilsson
Socialdemokraterna i Skåne
040-6607308
070-6607340


Min kommentar:
Här förstår jag inte vad medlemsavgiften blir. Vad är t.ex. kostnaderna "y1" och "y2"?
Så medlemsavgiften blir totalt 132 kr + y1 kr (med planerad höjning av 10-20 kr)?

Jag fick till slut Skåne partidistrikts stadgar, men socialdemokraterna vill tydligen inte dela med sig av s-föreningens stadgar.

Vad gäller medlemsavgiften är den alltså uppdelad enligt följande.
Till s-föreningen = ??? kr
Till arbetarekommunen = 17 kr
Till partidistriktet = 35 kr
Till partistyrelsen = 80 kr

Men jag frågade inte om uppdelningen av medlemsavgiften. Jag ville bara veta hur mycket jag skulle betala från och med år två om jag blev medlem i socialdemokraterna.

Britt-Louise Nilsson skriver att jag kan se vad de olika "arbetarkommunerna" tar ut i medlemsavgift genom att gå till respektive hemsida. Vet inte socialdemokraterna att det inte finns någon information om detta på någon hemsida (varken på Skånes partidistrikts hemsida eller någon "arbetarkommuns" hemsida)?

Efter detta ger jag upp mina försökatt få ett rakt svar på vad medlemsavgiften ligger på från och med det andra årets medlemskap i Malmös socialdemokrater (ingen vill svara på vad avgiften är för s-föreningen).


En förutsättning för att få bli medlem i socialdemokraterna är att man godkänner behandling av personuppgifter;
Jag godkänner att personuppgifterna lagras enligt PUL *

Not.
Socialdemokraterna uppger att personuppgifterna spärras för tredje part, men de uppger inte vilka uppgifter som sparas på vilket sätt och hur de behandlas/hanteras.


Stadgar för socialdemokraterna (om medlemskap och uteslutning):

Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
Antagna av den ordinarie partikongressen 2009

Kapitel 2 Partistadgar

§ 3 Medlemsregister och avgifter

Moment 1
Partistyrelsen ansvarar för registrering av samtliga enskilda medlemmar i partiets grundorganisationer liksom för uppbörd av medlemsavgifter.

Respektive grundorganisation, arbetarekommun och partidistrikt ska ges tillgång till sin
respektive del av medlemsregistret.

Moment 2
Varje medlem betalar en medlemsavgift som utgör summan av förenings- /klubbavgift, avgift till arbetarekommunen, till partidistriktet och till partiet.

Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, broderskapsgrupp, studentklubb
eller SSU-kommun/SSU-klubb erlägger medlemsavgift enligt 3 § 4 mom. stadgarna för socialdemokratiska föreningar.

Medlemsavgiften inbetalas till partistyrelsen. Inbetalade avgifter för vardera partidistrikten,
arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna utbetalas av partistyrelsen
till dessa per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

§ 4 Partikongress

Moment 4
I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Med medlemsantal avses antal partimedlemskap. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per den 31 december året före kongressåret.

Moment 15
Endast ombud har rösträtt vid kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas.

§ 5 Val av ombud till partikongress

Moment 6
Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.

Moment 7
När röstande lämnar valsedel ska partimedlemskap i arbetarekommunen kunna styrkas.

§ 15 Allmänna bestämmelser

Moment 1
Till förtroendeposter inom partiet kan endast partimedlemmar väljas. Medlem som
lämnar partiet frånträder därmed sina av partiet givna uppdrag. Partimedlemskap
fordras även för att erhålla förtroendeuppdrag på socialdemokratiskt mandat i kommun,
landsting och stat, jämte organ inom Svenska kyrkan.

Moment 2
Medlem som uppträder osolidariskt mot partiet, som bedriver propaganda i uppenbar strid mot partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar eller som på annat sätt uppenbart skadar partiet och dess verksamhet kan uteslutas av partistyrelsen.
För uteslutning fordras 3/4 av de avgivna rösterna.

Ärende rörande uteslutning av medlem bereds av en uteslutningskommission, som utses
av partistyrelsen vid dess första sammanträde efter ordinarie partikongress. Kommissionen består av ordförande och ytterligare fyra ledamöter.

Initiativ till uteslutning av medlem kan tas av socialdemokratisk förening, arbetarekommun,
partidistrikt eller av uteslutningskommissionen.

Moment 3
Medlem, som föreslås till uteslutning, kan av verkställande utskottet suspenderas från
sitt partimedlemskap intill dess partistyrelsen fattat beslut i ärendet, där inte verkställande
utskottet enligt moment 4 har beslutanderätten.

Moment 4
Då anklagelse i uteslutningsärende avser osolidariskt uppträdande i facklig strid, medlemskap i annat politiskt parti eller uppträdande mot partiet vid allmänt val kan ärendet handläggas av verkställande utskottet. För beslut av verkställande utskottet fordras enhällighet.

Moment 5
Det åligger arbetarekommunens styrelse att underrätta ansluten förening eller klubb om
medlem har uteslutits ur partiet.

Moment 6
Om utesluten medlem söker återinträde i partiet avgörs ansökan av partistyrelsen. För
beviljande av återinträde fordras 3/4 av de avgivna rösterna.

Moment 7
Dispens från grundstadgar för partidistrikt och arbetarekommuner och från Regler för
upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom Svenska kyrkan kan beviljas av partistyrelsen.

Moment 8
Beslut, som har fattats i strid med stadgarna för partidistrikt, arbetarekommun eller socialdemokratisk förening, kan av partimedlem överklagas till partistyrelsen. Överklagandet skall vara skriftligt och vara partistyrelsen tillhanda senast en vecka efter det överklagade beslutet.

Partistyrelsen kan, om den efter företagen utredning finner anledning till det, undanröja
det överklagade beslutet.

Kapitel 3 Grundstadgar för partidistrikt

§ 3 Avgifter

Moment 1

Partidistriktets medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av distriktskongressen.
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
partidistriktet utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år
som avgifterna har erlagts av medlemmen.

§4 Distriktskongress

Moment 4
Varje arbetarekommun har rätt att utse ombud till kongressen i förhållande till antalet
partimedlemskap i arbetarekommunen enligt regler som i övrigt fastställs av distriktskongress.

§ 3 Medlemskap i arbetarekommunen

Moment 2
Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till arbetarekommun. Organisationens
medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan.

Moment 3
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i
grundorganisation eller i den fria gruppen i arbetarekommunen i den primärkommun
där medlemmen är bosatt. Medlem kan därefter överföra sitt partimedlemskap till en
grundorganisation i en annan arbetarekommun.

§ 5 Möten
Moment 1
Arbetarekommunens medlemsmöte är högsta beslutande organ, såvida inte representantskap införts, vilket i så fall övertar medlemsmötets befogenheter.

Moment 2
Arbetarekommun kan vid årsmöte besluta om införande av representantskap.

Moment 3
Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till arbetarekommunen anslutna
föreningar och klubbar välja ombud direkt till representantskapet i förhållande till antalet
partimedlemskap i föreningen eller klubben, enligt regler som i övrigt fastställs av
arbetarekommunens årsmöte.Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar

§ 3 Medlemskap och avgifter

Moment 1
Medlemskap i föreningen/klubben beviljas varje person som erkänner partiets stadgar.

Moment 2
Man är medlem i den grundorganisation man väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i
den arbetarekommun och det partidistrikt där man bor. Medlem kan även överföra sitt
partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun.

Moment 3
Vid inträde i föreningen/klubben erläggs avgift för det år under vilket inträdet sker.

Moment 4
Genom att erlägga avgift är man medlem i partiet. Varje partimedlem erlägger avgift
omfattande samtliga organisationsled endast en gång.

Avgiften utgörs av summan av förenings- /klubbavgift, avgift till arbetarekommunen,
till partidistriktet och till partiet.

Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, broderskapsgrupp, studentklubb
eller SSU-kommun/SSU-klubb, erlägger avgift till klubb/grupp/kommun, distrikt och
förbund enligt respektive organisations stadgar och regler, samt erlägger avgift till den
arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för föreningen/
klubben utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som
avgifterna har erlagts av medlemmen.

Föreningen/klubben kan ta ut en administrationskostnad av medlem som vill ta del av
föreningens/klubbens verksamhet men som ej är partimedlem i föreningen/klubben.
Sådan administrationskostnad ger medlemsrättigheter som är begränsade till föreningens/klubbens verksamhet.

Moment 5
Medlemsavgiften till föreningen/klubben för nästkommande år fastställs av förenings-/klubbmöte före november månads utgång.

Moment 6
Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska uteslutas ur föreningen/klubben. Innan sådan uteslutning sker, ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör underrättas skriftligen.

Vid återinträdet ska de avgifter erläggas som resterade vid uteslutningen.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

Moment 1
Medlemskap i det socialdemokratiska partiet ger medlemmen rätt till
 att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes– och studieverksamhet
 att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar
 att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar

 att få information om partiets ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor
 att ställa förslag vid möten i socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuner
 att motionera till årsmöten och kongresser
 att delta i rådslag anordnade av partiet, partidistrikt eller arbetarekommun


Moment 2
Medlem av det socialdemokratiska partiet
 måste erkänna partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar
 är skyldig att betala av partiet fastställd medlemsavgift
 får inte uppträda osolidariskt mot partiet
 får inte propagera i strid mot partiets grundläggande idéer
 får inte skada partiet eller dess verksamhet.Not.
Vad gäller rösträtt och yttranderätt i socialdemokraterna, och vem som har detta i vilket läge, så är det alldeles för avancerat för mig att försöka reda ut. Det är för många parametrar involverade här.


Socialdemokraterna, hur motionerar man?

Kapitel 3 Grundstadgar för partidistrikt

§4 Distriktskongress

Moment 15
Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen eller besluta att sända in den som enskild.

Kapitel 4 Grundstadgar för arbetarekommuner

Moment 6
Motion till medlemsmöte respektive representantskapsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör arbetarekommunen.
Motion ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid
Socialdemokraterna - PUL

Med anledning av att jag inte kan hitta någon information från socialdemokraterna om hur de hanterar medlemsuppgifter så har jag ställt följande fråga till socialdemokraterna:

3. Vem har tillgång till medlemsuppgifterna (tredje part?) och på vilket sätt?

Svar:
Vissa anställda på partiet centralt har tillgång till vilka som är medlemmar, vissa anställda på respektive partidistrikt, arbetarekommun samt den egna föreningens ordförande, kassör, sekreterare samt medlemsansvarige.
Vi anlitar tredje man vid vissa utskick som t ex avisering av medlemsavgift men då har vi mycket stränga avtal med dessa företag om hur hanteringen sker.

Birgitte Isberg
Partiexpeditionen

Moderaterna

Hur ansöker man om medlemskap i moderaterna?
Ansökan om medlemskap i moderaterna

Formulär för medlemskap

Följande står på moderaternas hemsida:
Fråga: Behöver jag uppge mina 4 sista siffror för att bli medlem i moderaterna?
Svar : Nej.

Men sedan visar det att det inte går att ansöka om medlemskap utan att uppge även de fyra sista siffrorna i personnumret.

Hur mycket kostar det att gå med?
 • Första året du blir medlem i moderaterna är medlemsavgiften 100kr.
  Därefter betalar du mellan 190-300 kr per år beroende på vilken medlemsavgift din förening beslutat om på sitt årsmöte.
 • Medlemskap i MUF kostar alltid 40kr
Not.
Moderaterna vill inte informera om hur mycket medlemsavgiften ligger på från och med år 2.

Moderaterna uppger inte om avgiften för medlemskap betalas per kalenderår, dvs om medlemskapet gäller i ett år eller bara till t.ex. årets slut.


Bli medlem

Som medlem i moderaterna har du bland annat möjlighet att göra din röst hörd, bli aktiv samt påverka hur vår politik utformas. Du blir även inbjuden till våra aktiviteter. Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara. Vissa nöjer sig med att bara vara just medlemmar och genom detta stödja vårt arbete. Somliga ägnar mycket av sin tid åt politik, och andra jobbar aktivt i sin förening.Så här blir du medlem
 1. Bli medlem via webben genom att betala säkert med kontokort. Ditt medlemskap kan ta upp till 3 bankdagar innan betalningen registrerats.
 2. Ring telefonnummer 0939-100 30 00. Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning. Tänk på att först fråga den som betalar telefonräkningen om lov.
 3. Skicka SMS (endast nya medlemmar) till 72550 med text och personnummer (ååmmddxxxx) enligt följande: MODERAT MEDLEM PERSONNUMMER. Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning.
 4. Skicka ett mejl till info@moderat.se så skickar vi ett inbetalningskort.
 5. Du kan också sätta in 100 kronor på bankgiro 5040-0365. Ange då namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt om du vill vara medlem i partiet eller MUF.Stadgar för moderaterna (om medlemskap och uteslutning):

Stadgar för Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

§2 Medlemskap

Mom.5. För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd.

Mom.6. Årsmötet fastställer medlemsavgiften till partiföreningen för nästkommande kalenderår. Denna får ej understiga de sammanlagda årsavgifterna till förbundet och riksorganisationen. Medlemsavgiften gäller för ett år.
Årsavgiften upptas i samverkan med förbundet.Stadgar för Moderata Samlingspartiet
Stadgarna är antagna av partistämma den 25-28 oktober 2007
Gäller från och med 1 januari 2008

§2 Förbund

Mom.4. Medlem som aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av partistyrelsen. Uteslutning omfattar både partiet, förbundet och den partiförening medlemmen tillhör. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns.

Normalstadgar för förbund
i Moderata Samlingspartiet

§3 Medlemskap

Mom.1. Medlem i förbundet är den som är medlem i förening inom dess verksamhetsområde, delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna och som erlagt fastställd medlemsavgift. Efter särskild prövning kan förbundsstyrelsen bevilja direktanslutning till förbundet.

Mom.3. Förbundsstyrelsen kan hos partistyrelsen begära att medlem som aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiet, utesluts ur partiet, förbundet och den partiförening medlemmen tillhör.

Mom.4. Förbundsstyrelsens beslut om begäran om uteslutning skall fattas med minst två tredjedels majoritet och skall föregås av att medlemmen och styrelsen i den partiförening vederbörande tillhör beretts tillfälle att yttra sig. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns.

Normalstadgar för krets i Moderata Samlingspartiet

§3 Medlemskap

Samtliga medlemmar i partiföreningarna i kretsen är medlemmar i kretsen.

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

§2 Medlemskap

Mom.1. Medlem i partiföreningen är den som är bosatt inom dess verksamhetsområde, delar partiets grundvärderingar och följer stadgarna, som erlagt fastställd medlemsavgift och som uppnått den av Moderata Ungdomsförbundet föreskrivna lägsta medlemsåldern.

Partiföreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Medlem i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är medlem i den partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt eller sökt och erhållit medlemskap i.

Efter särskild ansökan hos partiföreningens styrelse kan medlem som inte är bosatt inom partiföreningens verksamhetsområde erhålla medlemskap. Medlem som inte är folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt i provval till kommun, landsting (motsvarande) eller riksdagsval om något av dessa områden inte omfattar folkbokföringsorten.

Mom.2. Medlem som aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiföreningens syften, kan uteslutas ur partiföreningen.

Mom.3. Inträffar fråga om uteslutning har partiföreningens styrelse att anmäla förhållandet till förbundsstyrelsen och avge yttrande i frågan. Beslut om uteslutning fattas av partistyrelsen efter förslag av förbundsstyrelsen.

Mom.4. Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande av medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt.Moderaterna: Röstning - Rösträtt.

§6 Förbundsstämma

Mom.10. Omröstning vid partistämma sker öppet, utom votering i valfrågor som skall vara sluten. Stämmoombud skall personligen utöva sin rösträtt vid stämman.

Öppen omröstning sker genom uppvisande av röstkort. Efter sådan omröstning skall rösträkning ske med upprop, om röstberättigad stämmodeltagare så begär.

Vid sluten omröstning skall valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor. Vid lika röstetal avgörs valfrågor med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranstadgar den biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning.

Moderaterna: Närvarorätt, yttranderätt samt rösträtt.

Stadgar för moderata samlingspartiet

§6 Partistämma

Mom.3. Enskild medlem har efter anmälan närvarorätt. Partistyrelsen äger att till partistämman inbjuda såväl representanter för andra sammanslutningar som enskilda personer samt ge dem närvaro- och yttranderätt.

Mom.7. Rätt att till ordinarie stämma väcka förslag tillkommer partistyrelsen, förbunden, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och enskild medlem i partiet.

Normalstadgar för förbund i Moderata Samlingspartiet

§6 Förbundsstämma

Mom.1.
Varje ombud har en röst. Enskild medlem har efter anmälan närvaro- och yttranderätt.

Mom.5. Rätt att till förbundsstämman väcka förslag tillkommer förbundsstyrelsen, Moderata Ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, partiföreningar samt enskilda medlemmar. Förslag skall senast sex veckor före stämman ha inkommit till förbundsstyrelsen. Senast två veckor före stämman skall förbundsstyrelsens yttranden och stämmohandlingarna sändas till ombuden.

§ 12 Rekrytering och nominering av kandidater
Regler för rekrytering och kandidatnominering fastställs av förbundsstämman, varvid av partistämman rekommenderade nomineringsregler bör följas. För att rösta i provval och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att medlem är folkbokförd i den riksdagsvalkrets, landstingsvalkrets, kommun eller församling valet gäller.

Normalstadgar för krets i Moderata Samlingspartiet

Mom.3. Rätt att till kretsårsmötet väcka förslag tillkommer föreningar samt enskilda medlemmar. Förslag skall senast två veckor före årsmötet ha inkommit till kretsstyrelsen.
Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

Mom.5. För att rösta i provval och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att medlem är folkbokförd i den kommun eller församling valet gäller.

Mom.6. Omröstning vid kretsårsmöte sker öppet, utom votering i valfrågor som skall vara sluten. Röstning får inte ske med fullmakt.
Vid sluten omröstning skall valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.

Mom.8. Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av medlemmar från partiföreningarna.

Alla som är medlemmar i någon av kretsens ingående partiföreningar har rösträtt på kretsårsmötet.

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

§2 Medlemskap

Medlem som inte är folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt i provval till kommun, landsting (motsvarande) eller riksdagsval om något av dessa områden inte omfattar folkbokföringsorten.

Mom.4. Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande av medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt.

Mom.5. För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd.

§3 Årsmöte

Mom.3. Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. Förslag skall senast en vecka före årsmötet ha inkommit till föreningens styrelse.

Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

§ 5 Rekryterings- och nomineringsarbetet

För att rösta i provval och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att medlem är folkbokförd i den kommun respektive församling valet gäller.

Bilaga:
Normalarbetsordning för fullmäktigegrupper, Gäller efter valet 2010

Mom.1.
kommunen. Partiets medlemmar har rätt att närvara med yttranderätt vid ordinarie gruppsammanträde. Partiombudsmannen i förbundet skall för kännedom erhålla kallelse till gruppmöte. Därutöver bör gruppmöten, öppna även för allmänheten, regelbundet hållas.

Bilaga:
Rekryterings- och nomineringsregler, Gäller fr o m 2008-01-01

Rekryterings- och nomineringsreglerna är en rekommendation för förbunden.
Nedanstående principer kan inte frångås utan medgivande av partistyrelsen:
1. Alla medlemmar kan genom rådgivande provval ges möjlighet att delta i nomineringsprocessen.
2. Allmänheten kan beredas möjlighet att deltaga i nomineringsprocessen.
3. Valsedel skall fastställas av en nomineringsstämma.

Riksdagsval
1.1.1
Alla medlemmar kan genom rådgivande provval ges möjlighet att delta i nomineringsprocessen.
1.1.2
Allmänheten kan beredas möjlighet att deltaga i nomineringsprocessen.
1.1.3
Valsedeln skall fastställas av en nomineringsstämma.

Riksdagsval, Landstingsfullmäktigeval, Kommunfullmäktigeval
Rekryteringskommitté åligger;
att bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet att inkomma med kandidatförslag,
Moderaterna: Exempel på lokala stadgar


Moderaterna: Hur hanterar vi dina uppgifter?

Det finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen). När du blir medlem i moderaterna behandlar vi dina uppgifter i enligthet med PUL.
Ett medlemskap i moderaterna innebär att du godkänner att vi lagrar viss information om dig. I och med ett medlemskap i moderaterna innebär det att du godkänner.

Moderaterna sparar information enligt följande:
Som förening får vi registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar.

Personnummer får registreras när det är klart motiverat — till exempel för att på ett säkert sätt kunna identifiera medlemmarna. Vi använder INTE ditt person nummer som medlemsnummer.

Organisationer med politiska syften får behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar i den utsträckning det behövs för föreningens verksamhet. Sådana uppgifter lämnas inte ut till tredje man — någon utanför föreningen — utan ett uttryckligt samtycke från den eller de medlemmar som berörs.

Vilka uppgifter registreras och hur de kommer att användas?
Fullständigt personnummer, namn, efternamn och fullständig adress.

När slutar jag att finnas i moderaternas medlemsregister?
Om man aktivt kontaktar moderaterna och avslutar sitt medlemskap så tas man bort snarast möjligt. I normalfallet inom 1-3 arbetsdagar.

Dock senast tre månader efter att vi mottagit din önskan att avsluta ditt medlemskap. Den information som vi sparar efter att vi har tagit bort dig är endast sådan information som INTE kan identifiera dig. Tex. Medlem mellan dag-månad-år och dag-månad-år, man eller kvinna, förtroendeuppdrag, prenumerationer.

Vi har INGA möjligheter att ta fram dina uppgifter igen. Blir du medlem igen kommer dina uppgifter att på nytt läggas upp tillsammans med eventuella prenumerationer och förtroendeuppdrag.

Om du inte aktivt avslutar ett medlemskap hos moderaterna, när tas jag bort då?
Om du inte aktivt avslutar medlemskapet kommer du att finnas kvar ett år efter senaste aktiva medlemskapsperiod.


Miljöpartiet

Hur ansöker man om medlemskap i miljöpartiet?
Ansökan om medlemskap i miljöpartiet

Bli medlem på webben


Medlemskap & priser

Medlemsavgift:
Miljöpartiet de Gröna 50 kr
Grön Ungdom* 20 kr
Gröna Studenter** 20 kr

Övrigt
Blir du medlem från 1 oktober gäller avgiften även för nästföljande år.
För dig under 26 år. Inkluderar gratis medlemskap i Miljöpartiet de Gröna.
För dig som studerar vid högskola/universitet. Inkluderar gratis medlemskap i Miljöpartet de Gröna.

Men om man går till formuläret för bli medlem så ändras uppgifterna om medlemsavgiften;
Miljöpartiet de Gröna (Avgift 50 kr första året)
Grön Ungdom (Avgift 60 kr. För dig under 26.)
Gröna Studenter (Avgift 20 kr.)


Eftersom informationen om medlemsavgiften är ofullständig ställde jag en fråga till Mp.:
- Vad kostar medlemskapet i miljöpartiet från och med år två och var på nätet hittar jag aktuell information om detta?

Jag fick följande svar:
- Det är olika medlemsavgift i olika lokalavdelningar. Det är därför det inte står något på hemsidan om det. Eftersom du bor i Malmö kommer du att betala 220:-.

MVH
Teresia

Byt politik - inte klimat: www.mp.se/klimat
Teresia Ställborn
Eventsamordnare
Miljöpartiet de Gröna
Pustegränd 1-3
118 20 Stockholm
08-545 224
540706-74 05 45
teresia@mp.se

Not.
Märklig retorik. Bara för att det är "olika" medlemsavgift beroende på var man bor så ska man alltså inte veta vad det medlemskapet kostar när man tecknar sig för medlemskap?Stadgar för Miljöpartiet

§ 3 Medlemskap
3.1 Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och stadgar och som betalat fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i partiet.
3.2 Medlem ansluts till riksorganisationen samt region- och kommunorganisation.
3.3 Medlem får inte vara med i mer än en kommunorganisation.

§ 4 Avgifter
Medlem erlägger för varje kalenderår en av kongressen fastställd medlemsavgift, samt de avgifter som region- och kommun- organisation fastställt.

Miljöpartiet - Uteslutning:

§ 21 Uteslutning
21.1 Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas ur partiet.
21.2 Beslut om uteslutning kan endast fattas av riksorganisationen.
21.3 Uteslutning gäller alla nivåer i partiet.
21.4 Om uteslutning begärs av kommun- eller regionorganisation ska denna först ha låtit medlemmen ta del av anklagelseakten, givits möjlighet att närvara samt till partistyrelsen bifoga sina kommentarer.
21.5 Beslut om uteslutning får endast fattas om minst 2/3 av partistyrelsen är närvarande. Beslutet ska fattas med röstplikt och 2/3 majoritet inom 9 månader från det att begäran om uteslutning inkommit till riksorganisationen
21.5.1 och efter att medlingsförsök genomförts.
21.5.2 och efter att kommun- och regionorganisations yttrande inhämtats och efter
att kommun- och regionorganisationer låtit medlemmen ta del av anklagelseakten, fått närvara samt bifoga sina kommentarer
21.6 Om beslutet inte överklagas träder uteslutningen i kraft fyra veckor efter det
att beslutet delgivits medlemmen. Om beslutet överklagas till närmast kommande ordinarie kongress är berörd medlem avstängd från verksamhet i partiet fram till att överklagandet prövas.
21.7 Kongressen prövar ärendet genom att utse ett särskilt utskott på nio personer för beslut i ärendet. Utskottet är beslutsmässigt då alla ledamöterna är närvarande. Parter i ärendet utgörs av partistyrelsen och den medlem som begärts utesluten. Utskottet fattar beslut med röstplikt.
För att partistyrelsens beslut om uteslutning skall kvarstå, krävs tvåtredjedels majoritet av de närvarande utskottsledamöterna. ärendet skall avgöras inom 6 månader från det att utskottet utsetts.
21.8 Utesluten medlem kan, efter ansökan som godkänts av lokal- och regionorganisation, beviljas återinträde av partistyrelsen.
21.9 Inträde beviljas dock tidigast efter ett år från uteslutning.

Utifrån miljöpartiets stadgar är det oklart vem som har rösträtt och yttranderätt.

§ 18 Beslut inom riksorganisationen
18.1 Beslut i riksorganisationen fattas med enkel majoritet om inte annat angivs i dessa stadgar.
18.2 Fullmaktsröstning eller liknande beslutsmetoder får ej användas i riksorganisationen.
18.3 Beslut sker alltid öppet utom vid personval då sluten omröstning ska genomföras om det begärs.
18.4 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst.
18.5 Beslut om det övergripande partiprogrammet fattas med två tredjedels majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande kongresser.
18.6 Vid val får var och en rösta på högst det antal ledamöter som ska väljas till respektive organ.

§ 19 Medlemsomröstning
19.1 Kongressen eller partistyrelsen kan besluta att genomföra medlemsomröstning i viktiga och/eller kontroversiella frågor.
19.2 Medlemsomröstning ska genomföras om minst 10 procent av partiets medlemmar begär det hos kongressen eller partistyrelsen.


Från miljöpartiets lokala stadgar i Malmö kan man se att följande gäller avseende motioner / medlemsförslag:

§ 8 Motioner och medlemsförslag
Alla medlemmar i lokalorganisationen har rätt att skriva motioner till medlemsmötet
och årsmötet. Motioner ska vara i skriftlig form och ska behandlas på nästföljande
möte om de inkommit till kansliet i tid, vilket är 5 veckor före mötet. Motioner
inkomna senare kan behandlas om styrelsen, årsmötet eller medlemsmötet så
anser.
Alla medlemmar i lokalorganisationen har rätt att till styrelsen skriva
medlemsförslag, om sådant som styrelsen själv har delegation att fatta beslut om.

Från partiets stadgar kan man läsa följande:

§ 7 Kongress
7.2 Kongressen hålls en gång per år under april, maj eller juni månad.
7.5 Motioner, propositioner och nomineringar:
7.5.1 Motionsrätt till kongressen har varje medlem, kommun- och regionorganisation
7.5.1.1 Nomineringsrätt till partiets riksorgan har alla medlemmar, kommun- och regionorganisationer samt valberedningen.
7.5.2 Motion ska vara riksorganisationen tillhanda senast 15:e januari samma år
som kongressen.
Lokala stadgar för Mp i Malmö

Stadgar för Miljöpartiet De Gröna i Malmö
Antagna av medlemsmöte 090205 och årsmöte 090319, giltiga från 090319.
Reviderade på årsmötet den 29 mars 2010

§ 2 Ändamål
Miljöpartiet de Gröna i Malmö har till ändamål att bedriva politisk verksamhet i
kommunen i enlighet med organisationens program och beslut, samt att påverka
region- och riksorganisation i den riktning organisationen bestämmer.

§ 3 Medlemskap
Var och en som betalar fastställd medlemsavgift blir medlem i partiet. Partimedlem
är ansluten till riksorganisationen, regionorganisationen och lokalorganisationen.
Medlem som är folkbokförd i Malmö kommun blir automatiskt medlem i Miljöpartiet
de Gröna i Malmö. Medlem som är folkbokförd utanför Malmö kommun kan bli
medlem i Miljöpartiet de Gröna i Malmö.

§ 7 Medlemsmötet
Miljöpartiet de Grönas högsta beslutande organ är årsmötet och medlemsmötet.
Medlemsmöten hålls minst fem gånger per år. Kallelse till medlemsmötet ska vara
utskickat senast två veckor före mötet äger rum. Alla medlemmar har yttranderätt.
Alla medlemmar sedan minst 30 dagar tillbaka har rösträtt. Icke-medlemmar kan
adjungeras.
Beslut tas med enkel majoritet, förutom vad avser § 16. Vid lika röstetal görs
ytterligare en votering, och om resultatet fortfarande är lika så har ordföranden för
mötet utslagsgivande röst. Personval avgörs med sluten votering om någon så
begär. Övriga beslut avgörs med sluten votering om minst en tredjedel anser att så
ska göras.
Styrelsen ska rapportera om sitt arbete fortlöpande för medlemsmötet och svara på
frågor från medlemmarna om det fortlöpande arbetet.

§ 8 Motioner och medlemsförslag
Alla medlemmar i lokalorganisationen har rätt att skriva motioner till medlemsmötet
och årsmötet. Motioner ska vara i skriftlig form och ska behandlas på nästföljande
möte om de inkommit till kansliet i tid, vilket är 5 veckor före mötet. Motioner
inkomna senare kan behandlas om styrelsen, årsmötet eller medlemsmötet så
anser.
Alla medlemmar i lokalorganisationen har rätt att till styrelsen skriva
medlemsförslag, om sådant som styrelsen själv har delegation att fatta beslut om.

§ 15 Uteslutning
Miljöpartiet de Grönas riksorganisations regler kring uteslutning tillämpas.Miljöpartiets stadgar om språkrör:

Språkrören måste avgå 2011 eftersom de inte får sitta som språkrör under en period längre än 9 år i sträck.

Denna begränsning framgår inte av Miljöpartiets stadgar på partiets hemsida.
Det har dock tagits ett beslut om detta på Miljöpartiets kongress i Skövde 15-17 maj 2009 enligt följande;
§ 104 Beslut om påverkanstorg 4F Internt/Stadgar
Prop
6.22 Stadgeproposition
2 2. att i stadgarna lägga till: §11.7 med följande lydelse: Språkrören väljs av kongressen på ett år, dock högst nio år i följd. Person som varit språkrör kan därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.
Beslut: Bifall bifall: >2/3 avslag:
Prop
6.22 Stadgeproposition
2.2 2. att i stadgarna lägga till: §11.7 med följande lydelse: Språkrören väljs av kongressen på ett år, dock högst 12 år i följd. Person som varit språkrör kan därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.
Beslut: Avslag


Därmed står det idag i de aktuella stadgarna;
11.7 Språkrören väljs av kongressen på ett år, dock högst nio år i följd.
Person som varit språkrör kan därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.

Och fortfarande står det i Miljöpartiets unika stadgar;
§ 17 Förtroendevalda
17.2 Ingen får inneha en plats i något organ i riksorganisationen längre än nio år i följd. Riksdagsledamot och EU-parlamentariker får sitta tre respektive två mandatperioder.

Samma person får därefter ej väljas till samma igen inom tre år (principen mot långsittande).
Om Miljöpartiet kallar till en extra kongress före kongressen under våren 2011 kan Miljöpartiet ändra sitt styrdokument så att språkrören får sitta kvar, genom att 2/3 röstar för detta (alltså med samma majoritet som Mp i maj 2009 röstade för att språkrörens tid skulle begränsas till 9 år).Miljöpartiet - Medlemsservice

Kontakt med partiet
Har du frågor om ditt medlemskap kan du kontakta medlemssamordnare Magnus Haglund på service@mp.se eller telefon 08-545 224 63.

Medlemsregistret
Om man har inloggningsuppgifter till intranätet Gittan kan man även logga in och ändra personliga uppgifter i medlemsregistret. Vill man få tillgång till registret så kan man skicka ett meddelande till service@mp.se.


Folkpartiet

Hur ansöker man om medlemskap i folkpartiet?
Ansökan om medlemskap i Folkpartiet

Formulär för medlemskap i Folkpartiet

Medlemsavgift för Folkpartiet

Det kostar 50 kronor första året, därefter är medlemsavgiften olika beroende på var du bor.

Med anledning av den bristfälliga informationen om medlemsavgiften ställde jag följande frågor till Folkpartiet:
- Vad kostar medlemskapet i Folkpartiet för mig från och med år två och var på nätet hittar jag aktuell information om detta?
- Var på nätet hittar jag en elektronisk kopia av gällande stadgar för Folkpartiet i Malmö?

Jag erhöll följande svar:

Medlemskapet för det andra året i Folkpartiet Liberalerna Malmö kostar 200 kronor.

Folkpartiet Liberalernas partistadgar finns här.

Folkpartiet Liberalerna Malmös avdelningsstadgar finns bifogade.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik Sjögren
___________________________________________________
Politisk sekreterare/Ombudsman Folkpartiet Liberalerna Malmö
fredrik.sjogren@liberal.se • 040 - 33 08 70 • 0708 - 49 48 70
Östergatan 3, 211 25 Malmö • ww.folkpartiet.se/malmo
___________________________________________________

Besök gärna www.folkpartiet.se/malmo för information om vad som händer i Malmö!


Not.
Folkpartiet undviker att svara på frågan var på nätet jag hittar information om medlemsavgiften.
Som alla säkert förstår är detta medvetet. Man vill helt enkelt inte ge oss denna information.

Folkpartiet undviker också att svara på frågan var gällande stadgar finns för folkpartiet lokalt.
Detta helt enkelt eftersom folkpartiet inte vill ge medborgarna denna chans att sätta sig in i vad som gäller i partiet. Folkpartiet är tydligen rädd för att stadgarna kan påverka medborgarna att inte bli medlem i Folkpartiet.

Folkpartiet, stadgar och etiska riktlinjer;

Har kan du ladda ner Folkpartiet liberalernas stadgar och etiska riktlinjer (i formatet pdf).

Partistadgar för Folkpartiet liberalerna

Normalstadgar för länsförbund

Normalstadgar för lokal förening

Etiska riktlinjer för Folkpartiet liberalernas kandidater, förtroendevalda och anställda

Etikbroschyr


Partistadgar för Folkpartiet liberalerna

§ 2. Medlemskap

Var och en som omfattar en liberal samhällsåskådning har rätt till medlemskap i folkpartiet liberalerna, om vederbörande inte är ansluten till annat politiskt parti eller annars särskilda skäl talar däremot. Inträde vinns genom egen ansökan antingen i en lokal förening, direkt i ett länsförbund eller direkt i riksorganisationen.

Bara den som erlagt fastställda avgifter räknas som medlem. En person kan inte samtidigt vara medlem i mer än en lokal förening. Den som inte uppnått nedre åldersgränsen för medlemskap i Liberala Ungdomsförbundet kan inte bli medlem i folkpartiet liberalerna.

När särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas ur partiet. Beslut om uteslutning fattas av styrelse för lokal förening eller styrelse för länsförbund eller partistyrelsen. Före beslut om uteslutning skall den som berörs underrättas om skälen för förslaget och beredas möjlighet att yttra sig. Om beslut fattats av lokal förening eller länsförbund skall den uteslutne och partistyrelsen omedelbart underrättas.

Den som vägrats inträde eller uteslutits av lokal förening eller länsförbund kan inom sex veckor från beslutsdagen begära omprövning av beslutet hos partistyrelsen, som har det slutliga avgörandet.


Folkpartiet, partistadgar - Närvarorätt och motionsrätt/förslagsrätt:

§ 6. Landsmötet

E. Deltagande och beslut
Medlem i folkpartiet liberalerna liksom revisorerna har rätt att närvara vid landsmötets
överläggningar och där framställa förslag.Folkpartiet - PUL

I samband med ansökan om medlemskap i folkpartiet kan man välja om information ska få lämnas ut till tredje part eller om uppgifterna ska spärras.

Dina personuppgifter

Alla personuppgifter som hanteras i folkpartiets kontaktregister är konfidentiella och betraktas som känsliga personuppgifter.

– Den registrerade har själv alltid full rätt att se sina uppgifter. Den registrerade har också rätt att få veta vad för uppgifter som vi registrerar och vad vi har för avsikt att göra med dem.

– Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs samtycke från den registrerade innan uppgifter lämnas ut till tredje part (tex journalist), detta också när det gäller personer som innehar offentliga uppdrag i partiet. Eftersom detta gör det svårt att ge snabb service till personer som vill kontakta våra folkvalda kommer folkpartiets riksorganisation att kontakta medlemmar för att inhämta samtycke i förväg.
Information till Dig som är medlem i folkpartiet liberalerna och därmed registererad i folkpartiets medlemsregister:

1. I folkpartiets kontaktregister registreras kontaktuppgifter som namn, adress, telefon, mobiltelefon, epostadress.

Registret innehåller också uppgift om den registrerade är sammanboende med annan registrerad. Syftet med denna uppgift är att kunna samordna utskick per hushåll. Folkpartiet liberalernas kontaktregister innehåller också uppgift om till vilken kommun- och länsförening medlemmen hör. Uppgifter om födelseår, år för inträde i folkpartiet liberalerna, samt när medlemskapet senast uppdaterades finns också registrerade. Det är också möjligt för administratörerna av registret att se nyinflyttade i sina respektive län.

2. Utskick per post och i förekommande fall via e-postadress kommer att ske. Folkpartiet liberalerna försöker att övergå till att använda e-postadresser för att nå medlemmar, istället för dyra postförsändelser. Om du inte vill att din e-postadress används för medlemsinformation från folkpartiet liberalerna bör du meddela detta till din länsexpedition.

3. Uppgifterna i folkpartiet liberalernas kontaktregister säljs inte vidare.

4. Du har alltid rätt att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Vill du ta del av dina registrerade uppgifter eller rätta dina uppgifter ska du kontakta din länsexpedition

5. Personuppgiftsombud, d v s "Den fysiska person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige (i detta fall folkpartiet liberalernas riksorganisation) självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt", är Louise Bendz, folkpartiet liberalerna, telefon 08-410 242 05 , epostadress louise.bendz@liberal.se. Vänd dig till personuppgiftsombudet om du har frågor eller synpunkter på hur personuppgifter behandlas i folkpartiet liberalernas register.

6. Folkpartiets kontaktregister behandlas konfidentiellt och av utbildad och särskilt utsedd personal. Inga obehöriga kan ta del av uppgifterna i registret.

7. Vill du avregistrera dig från folkpartiet liberalernas register ska du vända dig till din länsexpedition.

8. Om du vill fördjupa dig ytterligare i PuL finns med att läsa på Regeringen och Regeringskansliets hemsida>>


Kristdemokraterna

KD uppger ej vad medlemsavgiften ligger på.


Kristdemokraterna är det enda parti som inte vill lägga ut några stadgar på nätet.
De har en länk för stadgarna på sin sajt men länken leder ingenstans.


Stadgar för Kristdemokraterna - Justerade vid extra rikstinget 2008

Lokalorganisation

§ 4 Lokalavdelning

Mom 7
Motionsrätt till årsmötet har varje medlem. Motion som skall behandlas av årsmötet skall inlämnas till lokalavdelningens styrelse senast två veckor före årsmötet, om ej styrelsen beslutar om kortare tid.

Mom 8
Yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmötet har varje medlem i lokalavdelningen. Ledamot och ersättare i lokalavdelningens styrelse har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Kommunorganisation

§ 10 Kommunorganisationens årsmöte

Mom 4
Motionsrätt till kommunorganisationens årsmöte har medlemmar, lokalavdelningar och deras styrelser. Motion som skall behandlas av kommunorganisationens årsmöte skall vara kommunorganisationsstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, om styrelsen ej beslutar om kortare tid.

Mom 5
Yttrande- och förslagsrätt vid kommunorganisationsmöte har varje medlem i
kommunorganisationens lokalavdelningar. Rösträtt äger de av lokalavdelningarna utsedda ombuden och kommunorganisationsstyrelsens ledamöter. Ledamot och ersättare i kommunorganisationsstyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Distriktsorganisation

Mom 5
Motionsrätt till distriktsstämma har medlemmar, lokalavdelningar, kommunorganisationer och deras styrelser.
Motion som skall behandlas av distriktsstämman, skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före distriktsstämman.

Mom 6
Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsstämman har varje medlem i distriktet. Rösträtt äger däremot endast de av lokalavdelningarna valda ombuden och distriktsstyrelsens ledamöter.
Ledamot och ersättare i distriktsstyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Riksorganisation

§ 19 Riksting

Mom 7
Motionsrätt till rikstinget har medlemmar, lokalavdelningar, kommunorganisationer, distrikt och deras styrelser. Motion sänds efter behandling av lokalavdelning och distriktsstämma till partistyrelsen. Distriktets förslag till beslut skall följas av en motivering. Motioner gällande organisationsfrågor hanteras på samma sätt, men tillställs och behandlas årligen av ordinarie partifullmäktige, se § 20 mom 7.
Vad som avses med organisationsfrågor avgörs av partistyrelsen. Därutöver har associerade förbunds årskonferenser och förbundsstyrelser motionsrätt. Motion och yttrande som skall behandlas av riksting eller partifullmäktige skall vara partistyrelsen tillhanda senast vecka 13, dock senast åtta veckor före riksting.

Mom 8
Yttranderätt vid rikstinget har varje medlem av partiet. Förslagsrätt har ombud,
partistyrelsens ledamöter, tjänstgörande ordförande och samtliga ersättare. Rösträtt har ombud, partistyrelsens ledamöter, tjänstgörande mötesordförande och tjänstgörande ersättare.
Ledamot och ersättare i partistyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

§ 20 Partifullmäktige

Mom 5
Förslags-, yttrande- och rösträtt vid partifullmäktige har ombud och tjänstgörande ersättare.
Yttranderätt har ersättare, två representanter för ombudsmannaföreningen samt
adjungerade.
Närvarorätt har därutöver särskilt inbjudna. Motionär i organisationsfrågor äger närvaro- och yttranderätt vid partifullmäktige vid behandlingen av egen motion.

Mom 7
För motioner och motionsrätt till partifullmäktige rörande organisationsfrågor gäller samma regler och tidsgränser som föreskrivs för motion till riksting, § 19 mom 6 och 7.

§ 21 Partistyrelsen

§26 Rösträtt
Medlems rösträtt kan endast utövas av medlem som erlagt medlemsavgift för närmast
föregående år. För ny medlem kan endast rösträtt utövas om medlemsavgift är erlagd före beslutstillfället. Endast lokalavdelning och distrikt som erlagt föregående års medlemsavgift äger rösträtt via ombud vid kommunorganisationsmöte, distriktsstämma, partifullmäktige och riksting. Detta gäller dock ej nybildade lokalavdelningar och distrikt.
Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

§ 27 Valbarhet
Valbar till interna partiuppdrag är medlem av Kristdemokraterna och som erlagt
medlemsavgift enligt § 2 till lokalavdelning inom det geografiska område som uppdraget avser.

§29 Uteslutning av medlem
Medlem, som bryter mot partiets stadgar eller som genom sitt uppträdande skadar partiets anseende, kan uteslutas av partistyrelsen efter hörande av distriktsstyrelsen. Medlem som uteslutits kan ej på nytt bli medlem förrän partistyrelsen har upphävt beslut om uteslutning.

Se även;
KD:s planerade stadgar väcker debatt (juli 2004)

"§ 1 Mål
Kristdemokratiska Partiet (Kristdemokraterna) är ett politiskt parti som, tillsammans med sina associerade förbund, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), Kristdemokratiska Kvinnoförbundet samt Kristdemokraterna Seniorförbundet, arbetar för ett demokratiskt samhälle byggt på kristen etik och människosyn."

Kristdemokraterna - PUL

Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL).

Centerpartiet
Ditt medlemskap börjar gälla när du betalat medlemsavgiften om 150 kronor.

Not.
Centerpartiet uppger ej period för när medlemskapet gäller (dvs om man betalar för fram till årets slut eller om medlemsavgiften gäller för en tidsperiod av 1 år från och med inbetalningsdatum).
Om medlemsavgiften höjs, precis som för de andra partierna, från och med år 2 framgår inte.Stadgar för Centerpartiet

§2 Medlemskap

MOM 1
Medlem kan var och en bli som vill verka för partiets syften. Medlemmen erlägger avgift enligt partistämmobeslut. Den som är medlem i Centerkvinnorna (CK), Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) eller Centerstudenter är även medlem i Centerpartiet.

MOM 2
Medlemmen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt på samtliga lokala möten, kretsmöten, distriktsstämmor och partistämmor. Medlemmen har rösträtt på samtliga lokala möten och kretsmöten. Medlemmen kan representera Centerpartiet på offentliga uppdrag.

MOM 3
Då synnerliga skäl föreligger, prövas nytt medlemskap av kretsstyrelsen.

MOM 4
Den medlem som bryter mot dessa stadgar eller motverkar partiets syften kan, efter hörande av kretsen, uteslutas av partistyrelsen. Skriftligt meddelande med motivering till uteslutning eller vägran om medlemskap översänds till berörd person. Den som är utesluten har, efter att beslut fattats av partistyrelsen, inte längre de rättigheter som följer av medlemskap i Centerpartiet.
Partistyrelsen beslutar om återinträde i Centerpartiet.

MOM 5
Den som vägrats medlemskap av kretsstyrelsen kan begära att få frågan prövad hos partistyrelsen (se mom 3).


Följande information ger Centerpartiet om hur medlemsuppgifterna hanteras.

Så här hanterar vi dina uppgifter

Det finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen). När du blir medlem i Centerpartiet behandlar vi dina uppgifter i enligthet med PUL.
Ett medlemskap i Centerpartiet innebär att du godkänner att vi lagrar viss information om dig. I och med ett medlemskap i Centerpartiet innebär det att du godkänner.

Centerpartiet sparar information enligt följande:
Som förening får vi registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer / mobiltelefonnummer, e-postadress, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar.

Personnummer får registreras när det är klart motiverat — till exempel för att på ett säkert sätt kunna identifiera medlemmarna. Vi använder INTE ditt person nummer som medlemsnummer.

Organisationer med politiska syften får behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar i den utsträckning det behövs för föreningens verksamhet. Sådana uppgifter lämnas inte ut till tredje man — någon utanför föreningen — utan ett uttryckligt samtycke från den eller de medlemmar som berörs.

Vilka uppgifter registreras?
•För och Efternamn
•Personnummer (yyyymmdd-xxxx)
•Postadress (adress+postnummer+postort)
•Telefonnummer / och eller mobiltelefonnummer
•E-postadress
•Förtroendeposter
•Lokal organisationstillhörighet. (ex Krets eller Avdelning)
När slutar jag att finnas i Centerpartiets medlemsregister?
Om man aktivt kontaktar Centerpartiet och avslutar sitt medlemskap så tas man bort snarast möjligt. I normalfallet inom 1-3 arbetsdagar.

Dock senast tre månader efter att vi mottagit din önskan att avsluta ditt medlemskap. Den information som vi sparar efter att vi har tagit bort dig är endast sådan information som INTE kan identifiera dig. Tex. Medlem mellan dag-månad- år och dag-månad- år, man eller kvinna, förtroendeuppdrag, prenumerationer.

Vi har INGA möjligheter att ta fram dina uppgifter igen. Blir du medlem igen kommer dina uppgifter att på nytt läggas upp tillsammans med eventuella prenumerationer och förtroendeuppdrag.

Om du inte aktivt avslutar ett medlemskap hos Centerpartiet, när tas jag bort då?
Om du inte aktivt avslutar medlemskapet kommer du att finnas kvar ett år efter senaste aktiva medlemskapsperiod.


Föreningsfrihet i de svenska partierna?

Med vilken rätt begränsar de olika partierna medborgarnas rättigheter - i strid med svensk lag, föreningsfriheten och de mänskliga rättigheterna?

Hur motiverar de olika partierna att man inte är välkommen i deras parti om man även är medlem i något annat parti?

Varför vill partierna begränsa medborgarnas möjligheter att tycka att mer än ett parti kan ha bra åsikter?

Varför skulle man inte kunna vara aktiv i mer än ett parti när nu ändå partierna bevisligen är så lika varandra, även över blockgränserna?Organisationsfrihet och föreningsfrihet; medborgares rätt att bilda och tillhöra organisationer utan statsmaktens ingrepp (positiv organisationsfrihet), samt rätten att stå utanför organisationer (negativ organisationsfrihet).

Den senare rättigheten brukar anföras som argument mot kårobligatoriet.
Vid domstolsprövning har kårobligatoriet dock inte ansetts strida mot organisationsfriheten.Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Föreningsfriheten
Föreningsfriheten gäller olika slags föreningar och innefattar också rätten för varje människa att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.
I föreningsfriheten ingår även rätten att bilda och ansluta sig till politiska partier. Samma typer av undantag och begränsningar gäller för föreningsfriheten som för mötesfriheten.


Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften

14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung. Lag (1988:1443).
SAMMANFATTNING

Hur kan någon gå med i ett parti utan att veta någonting om vad som gäller i de 7-8 grundläggande frågor som denna sida inleddes med?


 
Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2013-01-11