Till: Malmö Tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö 2008-11-06

Komplettering av klander i mål nr T 6829-08 (enhet 11)

Jag skrev i mitt klander till tingsrätten (2008-06-15) bl.a.;
"Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner".

Jag skrev även i detta klander (2008-06-15) bl.a.;
"Skälet för detta redovisas ovan; främst att jag som motionär fråntogs min självklara yttranderätt för motionerna samt för den extrema särbehandling som jag utsattes för, vilket därmed bröt mot likställighetsprincipen. Dvs dessa beslut har ej tillkommit i behörig ordning.
Beslut som bereder otillbörlig fördel för en medlem eller nackdel till en annan får ej fattas av stämman, eftersom det bryter mot den föreningsrättsliga generalklausulen".

Drygt två månader senare (2008-08-26) skriver tingsrätten till mig;
"Komplettera ansökan genom att klart ange vilket eller vilka av stämmans beslut som överklagas".

2008-09-08 skriver jag, som svar på denna anmaning från tingsrätten, ett 9 A4-sidor långt svar till Tingsrätten.
Dessa 9 sidor inleds med att jag klart anger vilka av stämmans beslut som överklagas;
"Det beslut som jag överklagar är §58 i stämmoprotokollet. §58 hör ihop med §37 och §47 där stämman tog beslut om att motionär som inte är fullmäktige ska få yttranderätt vid behandling av motionen och att motioner ska behandlas en och en. I §58 drogs tidigare beslut på samma stämma tillbaka specifikt för mig (olikabehandling), men då av endast drygt en tredjedel av antalet fullmäktige närvarande.

Jag klandrar också stämman på grund av den särbehandling jag utsattes för i övrigt, i samband med att jag presenterade de första av mina motioner, enligt bifogad bilaga, #1. Detta återfinns i §47 i stämmoprotokollet. Plus den diskriminering jag utsattes för vid andra tillfällen under stämman, t.ex. i val av ombud/ersättare till HSB Riksförbund (§29) där jag inte tilläts försvara mig mot kränkningarna, och där ett mindre antal fullmäktige uppviglade stämman mot mig med sina hatyttringar. Resultatet av särbehandlingen blev att mina motioner ej behandlades".

-------------------------------------------

Ytterliggare nästan 2 månader senare, 2008-10-30, får jag ännu ett brev från tingsrätten (daterat 2008-10-24 men ankommer 6 dagar senare) med krav på svar i nya frågor inom 8 dagar.
Där står det;
"Ni har angett att ni yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där Era motioner behandlas.
Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras och,
om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar.
Rätten kan enligt 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft".

Beslutet ska upphävas och ändras!
Tingsrättens fråga;
"Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras" besvarade jag redan i det ursprungliga klandret 2008-06-15, där jag skrev;
"Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner".
Detta förtydligade jag sedan i min 9 sidor långa skrivelse 2008-09-08, där jag skrev att beslutet att frånta mig yttranderätten och min rätt att försvara mina motioner i §58 (som hör ihop med §37 och §47) ska ändras så att jag, precis som samtliga andra motionärer på stämman och i enlighet med likhetsprincipen, får rätt att försvara mina motioner.
I praktiken innebär detta i övrigt att beslutet i §58 även ska upphävas eftersom det redan innan i §37 och §47 beslutats att jag skulle få yttranderätt och att mina motioner skulle behandlas en och en!
(Det togs alltså ovanpå allt annat ett orättmätigt beslut att ändra tidigare beslut.)
Beslutet i §58 ska alltså ogiltigförklaras med stöd av likhetsprincipen & generalklausulen, och;
- ändras, så att jag får försvara mina motioner och så att alla motionerna inte behandlas i en klump, precis som stämman tidigare beslutat (och där styrelsen dessutom besvarar de frågor de kan, i enlighet med vad lagen föreskriver att styrelsen ska göra på medlemsfrågor).

Vad beslutet i stället skulle ha varit
Beslutet att specifikt för mig, som den enda av flera motionärer, frånta mig yttranderätt och att ta beslut om avslag/bifall för alla mina vitt skilda motioner i ett enda snabbt beslut utan att jag ens fick yttra mig, är vad jag skulle vilja beskriva som en klart diskriminerande särbehandling som står i strid med regelverket och som därmed måste ogiltigförklaras så att jag får försvara mina motioner, och beslut tas för varje motion för sig.
Beslutet skulle alltså i stället ha varit att;
1. Jag fick försvara mina motioner, precis som alla andra motionärer fick (och precis som på alla andra HSB-stämmor för alla andra motionärer och i enlighet med tidigare beslut).
2. Mina motioner skulle behandlas och beslutas om var för sig, precis som alla andra motionärers motioner (och precis som på alla andra HSB-stämmor för alla andra motionärer, och enl. tidigare beslut).

Vilken ändring av beslutet som yrkas = mina motioner ska behandlas
Sedan vad gäller tingsrättens fråga;
"... om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar".
så har jag redan svarat på detta i såväl mitt klander 2008-06-15 som i min komplettering 2008-09-08, där jag i båda dessa skrivelser skrivit att jag vill att den delen av stämman där mina motioner behandlas (för de motioner jag alltså inte fick försvara och där stämman bara klumpade ihop alla mina motioner och i praktiken avslog alla motionerna i ett beslut) ska göras om så att varje motion behandlas var för sig så som det ska göras på stämmor samt enligt det beslut stämman först tog, och där jag får försvara mina motioner.
Den ändring som ska göras är alltså att;
1. Jag får försvara mina motioner.
2. Mina motioner ska behandlas en och en (enligt stämmans beslut den 5/5 2008, §47).


Övrigt:

Minoritetsskydd - Likhetsprincipen och generalklausulen
Minoriteten i ekonomiska föreningar ska skyddas av att föreningsorganen måste handla efter likhetsprincipen så att otillbörliga fördelar eller nackdelar inte uppstår vid dess beslutsfattande (så som bl.a. inträffade när mina motioner skulle behandlas på HSB Malmös årsstämma 2008). Likhetsprincipen ska genomsyra de beslut som föreningen fattar.
När HSB Malmö förhindrar uttryckligen enbart mig från att presentera mina motioner så har med andra ord inte likhetsprincipen på något sätt genomsyrat HSB Malmös beslut.

De rättigheter som medlemmen har i föreningen är att delta vid föreningsstämman och att försöka påverka beslut, vilket är en självklar utgångspunkt enligt den associationsrättsliga likhetsprincipen. Men HSB Malmös stämma stoppade mig från denna lagstadgade rättighet att försöka påverka (och informera) genom mina motioner.

HSB Malmös årsstämma 2008 åsidosatte majoritetens intresse, dvs de övriga 42.000 medlemmarna i HSB Malmö, när stämman tog bort behandlingen av mina motioner.
Att stämman inte ville behandla mina motioner kan inte annat än att ha skadat föreningen, men inte bara på ett sätt, utan minst två. Dels genom att många motioner var av så stor vikt för HSB Malmös 42.000 medlemmar, men även genom att detta sätt att avstyra motioner sprids inom organisationen till mycket stor skada för oerhört många medlemmar såväl som för hela organisationen.

Stämma och styrelse begick framförallt tre allvarliga fel på årsstämman 2008;
- dels särbehandlades en enskild medlem i strid med likhetsprincipen, och
- dels behandlades inte en medlems motioner, och
- dels ville styrelsen inte svara på frågor (trots att de t.o.m. redan innan ställts i motionerna).

Lojalitetsplikt mot medlemmarna
Styrelsen för HSB Malmö har en lojalitetsplikt gentemot medlemmarna eftersom den inte får tillvarata egna eller annans intressen framför föreningens, men i fallet med mina motioner till årsstämman så gick HSB Malmö förbi denna lojalitetsplikt. Endast en i HSB Malmös styrelse hade insikt nog att rösta emot att låta mig presentera, försvara och utveckla mina motioner.

En stämma ska ta tillvara medlemmarnas intresse, och inte sitt eget. Fullmäktigeledamöterna på HSB Malmös årsstämma 2008 brydde sig inte det minsta om innehållet i mina motioner (och ej heller styrelsen, vilket bl.a. framgår av styrelsens svar på mina motioner) utan upplevde det bara som besvärande att jag i mina motioner även visade på bristen på engagemang bland fullmäktigeledamöterna. För att straffa mig för detta så ville stämman och styrelsen inte tillåta mig att försvara mina motioner. Detta framgår från vad jag tidigare skrivit och från den inspelning som finns av stämman. Det var det enda skälet.

Efter årsstämman 2008 så har förvisso HSB Malmö börjat genomföra vissa av mina motioner trots att de avslogs av stämman, men det är nog mer pga mitt klander än något annat.

Upplysningsplikt
Både BrL och ABL föreskriver en frågerätt för medlemmar respektive aktieägare både på ordinarie- och extrastämma som motsvaras av styrelsens upplysningsplikt. Den eller de begärda uppgifterna ska finnas tillgängliga vid stämman eller i vart fall finnas på föreningsexpeditionen inom två veckor om de kan lämnas utan väsentlig skada. Ändå ville HSB Malmös styrelse inte svara på mina enkla frågor, varken i styrelsens svar till motionerna eller på stämman.

Vikten av detta klander
Tack för informationen från tingsrätten om att den förlorande parten kan bli skyldig att ersätta motparten för dess rättegångskostnader. Jag är medveten om detta, och det är också något HSB Malmö använder sig av för att försöka avstyra klander, men jag anser inte att det ska hindra mig från att verka för att lagen följs. Jag ser mig tvingad att dra denna fråga så långt det är nödvändigt eftersom jag anser att det är helt orimligt att styrelser och föreningar alltid ska klara sig från att bryta mot lagen bara för att det inte finns någon som vågar riskera något. Det får kosta vad det kostar, även om jag anser att det är allvarligt att en organisation som hela tiden pratar om medlemsnytta tvingar mig att gå den rättsliga vägen i stället för att följa sina egna rekommendationer och arbeta för medlemsnyttan. Att stoppa motionärer så som HSB gör (inte bara vid det tillfälle klandret avser) - där ingen vågar ta offentligt avstånd från detta agerande - ser jag inte som någon medlemsnytta (möjligen bara "styrelse- och fullmäktigenytta").

Ingen personlig vinning
Jag har ingen som helst personlig vinning av att klandra årsstämman 2008. Jag skulle kunna göra som alla andra och bara lägga ner alla försök att förbättra den organisation jag är medlem i. Eller så kan jag välja att göra vad i stället HSB Malmös styrelse borde ha gjort, och arbeta för HSB Malmös 42.000 medlemmar, och i förlängningen för alla bostadsrättsmedlemmar i landet.
Motioner tas, som framgår av HSB Malmös årsstämma 2008, inte seriöst av HSB Malmö, och säkert inte av många andra föreningar heller. Det är ohållbart att det fortsätter på detta vis utan att någon reagerar. Därför vill jag visa att motioner inte kan hoppas över och förstöras på det sätt som HSB Malmö gjort, där en särskilt utvald och enskild motionär särbehandlas och mer eller mindre förtrycks på det allvarliga sätt som skett.

HSB Malmös inspelning understryker särbehandling
Utöver allt som jag redan fört fram så kan inspelningen från HSB Malmös årsstämma ytterliggare visa hur jag särbehandlats. Det är en omfattande särbehandling, men jag ser ingen anledning att gå in på alla dessa bitar i detalj, när det ändå framgår så klart av vad jag redan redovisat (som allt kan bekräftas av stämmoprotokoll och inspelningen av stämman).

Men om tingsrätten så önskar går det bra att lyssna av inspelningen. Det som då kommer att höras där är en mobbning och diskriminering av mig som enskild medlem av oanade mått. Ingen kan förmodligen förstå att det faktiskt har gått till så som det gjorde på denna stämma i ett land som normalt annars räknas som demokratiskt.

Allt är väl dokumenterat!
All fakta jag tagit upp kan inte förnekas av någon eftersom HSB Malmö har en inspelning på stämman som visar att allt jag sagt är korrekt (vilket även framgår av stämmoprotokollet).

HSB Malmö kan möjligen, genom sitt juridiska ombud (om HSB Malmö väljer denna väg, i stället för vad som är bäst för medlemmarna) invända mot mina personliga synpunkter, men det är min förhoppning att HSB Malmö denna gång avhåller sig från detta (eftersom det i så fall enbart är för att försöka ta bort fokus från det av relevans för målet).

Vad det handlar om!
Detta är i grunden ett mycket enkelt mål, enligt min mening (inte bara tack vare den mycket detaljerade dokumentation som finns av hela händelseförloppet, i form av inspelning och stämmoprotokoll, som gör att inga fakta kan fönekas/döljas);
1) Ska likhetsprincipen gälla eller inte?
2) Ska motionärer ha rätt att presentera och försvara sina motioner (och är styrelsen skyldig att svara på de frågor som ställs till/på stämman)?
Det är allt vad det handlar om, och svårare än så är det inte.

Etik och medlemsnytta - HSB:s slogan; ETHOS?
Det är möjligt att HSB inte tycker att likhetsprincipen ska gälla och att motionärer inte ska ha rätt att försvara sina motioner - om HSB Malmös styrelse bestrider mitt klander så har HSB Malmö i klartext sagt att HSB inte anser likhetsprincip ska gälla eller att motioner behöver behandlas -, men jag kan inte se hur en domstol skulle kunna komma till denna slutsats eftersom det då står i strid med lagen, enligt vad jag beskrivit i mitt klander.

HSB Malmö bryter t.o.m. mot det av HSB framtagna regelverket
I behandlingen av mig på årstämman 2008 så bryter t.o.m. HSB Malmö direkt mot det regelverk som HSB Malmö själv skrivit, såväl på HSB Malmös webbplats som i HSB Malmös senaste årsredovisning, att det gäller för HSB Malmö. Detta utan att ens förklara varför!

Avslutningsvis
Det är nu min förhoppning att jag varit tillräckligt tydlig enligt de frågor tingsrätten framfört och att detta ärende inte fördröjs ytterliggare, men i annat fall får tingsrätten återkomma till mig och förklara vad det är mer som behöver preciseras.


____________________________
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan