Till: Malmö Tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö                                                                             2009-03-31

Svar till HSB Malmös styrelses svar i mål T 6829-08 (enh. 11)

Jag har klandrat HSB Malmös årsstämma 2008 för att jag inte fick föredra mina motioner som normalt, min motionsrätt inskränktes samt pga särbehandling där jag som enskild medlem och motionär fråntogs min självklara yttranderätt och rätt att försvara mina motioner där enbart mina motioner skulle beslutas om utan debatt, och där alla specifikt mina motioner klumpades ihop i ett beslut, samt även att jag inte fick yttra mig i samband med att jag förekom som nominerad i val av förtroendevalda, och där jag vid flera tillfällen under stämman kränktes, delvis utan möjlighet att försvara mig.
Ingen av övriga motionärer diskriminerades eller begränsades på något sätt i sina rättigheter.

Jag utsattes för en extrem särbehandling (på flera sätt vid olika tillfällen under stämman), vilket därmed bröt mot likabehandlingsprincipen. Styrelse/fullmäktige har ej följt sitt sysslomannaansvar.

Beslut som bereder otillbörlig nackdel för en medlem eller fördel till en annan får ej fattas av stämman, eftersom det bryter mot den föreningsrättsliga generalklausulen.

Stämma och styrelse begick framförallt tre allvarliga fel på årsstämman 2008;
- dels behandlades inte en medlems motioner, och
- dels särbehandlades enskild medlem i strid med likabehandlingsprincipen, och
- dels ville styrelsen inte svara på frågor (trots att de t.o.m. ställts i motionerna).

Det handlar alltså huvudsakligen om;
1) motionärer har rätt att presentera och försvara sina motioner som normalt, med debatt, etc.?
2) likhetsprincipen gälla eller inte (och om kränkningar är acceptabelt)?
3) styrelsen är skyldig att svara på de frågor som ställs till/på stämman?

Innan jag lämnade in klander av årsstämman försökte jag avstyra detta genom en dialog med HSB Malmös styrelse. HSB Malmös styrelse visade dock inget intresse av en dialog.

HSB Malmös styrelse bestrider att dessa brott mot likabehandlingsprincipen/generalklausulen var fel på något sätt och försöker ta bort fokus från fakta.Sammanställning, klander

01. HSB Malmös styrelse bestrider klandret med som grund att "beslutet under protokollets § 58 tillkommit i laga ordning i enlighet med föreningslagen (FL) och HSB Malmös stadgar".


HSB Malmös styrelse skriver (p.54);
"Sammantaget görs gällande att föreningsstämmans/fullmäktigesammanträdets beslut i § 58 i protokollet inte är ett åsidosättande av bestämmelserna i 7 kap 16 § FL".
Som framgår av min respons här på HSB Malmös styrelses svar så grundar sig styrelsens försvar på osanningar, felaktigheter, personligt tyckande, oväsentligheter och för klandret irrelevanta punkter. Beslutet i § 58 har tillkommit bl.a. i strid med generalklausulen och likhetsprincipen.

I stället för att argumentera i sak så går HSB Malmös styrelses försvar nästan enbart ut på att i sin dimridå försöka misskreditera mig med rena osanningar, allvarliga påhopp, kränkningar och personangrepp.

42. HSB Malmös styrelse skriver att beslutet som jag klandrat under § 58 i protokollet är;
- att motionär som inte är fullmäktige skall få yttra sig vid fråga om behandling av motion
- att "Stämman beslutar att bifalla Sven-Erik Eliassons förslag:
• Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
• Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
• Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyss nämnda motioner samt att beslutet tas utan debatt.
"
.
Här har HSB Malmös styrelse försökt manipulera händelseförloppet genom att klippa & klistra in text, till sin egen fördel. Den första att-satsen har HSB Malmös styrelse lagt till här från ingenstans.
Lyckligtvis finns det denna gång både en inspelning och ett protokoll från stämman som snabbt och enkelt kan bevisa vad som egentligen gäller.

Naturligtvis har jag inte klandrat min yttranderätt;
"att motionär som inte är fullmäktige skall få yttra sig vid fråga om behandling av motion", vilket styrelsen påstår här.
Detta yrkande finns ej heller under § 58 i protokollet, vilket framgår bl.a. av just stämmoprotokollet.

b. HSB Malmös styrelse ljuger öppet (p.43);
"Innan stämman fattar beslut" fick jag
"av stämmoordföranden möjlighet att yttra sig över samtliga kvarstående motioner i ett sammanhang".
Var står detta i stämmoprotokollet?
Det är tur att det denna gång finns såväl stämmoprotokoll som en inspelning av stämman som gör det enkelt att bevisa detta påstående som den rena lögn det är. Jag erbjöds ej denna möjlighet att yttra mig över samtliga resterande motioner "i ett sammanhang".
c. HSB Malmös styrelse skriver felaktigt (p.50); "konsekvensen av stämmobeslutet i § 58 i protokollet i den delen" var att jag "fick en möjlighet att argumentera för sina samtliga kvarvarande motioner".
HSB Malmö vs medlemmarna
Detta klander är egentligen HSB Malmö vs medlemmarna. Jag representerar medlemmarna. Styrelsen representerar sig själv och fullmäktige. Styrelsen tar parti för den stämma som motsatt sig det som är bäst för medlemmarna och ställt kooperationens och demokratins grundvärderingar åt sidan enbart i rent egenintresse.
Dessutom tar styrelsen parti för det särbehandlande system där medlemmarna fråntas det nästan obefintliga och mycket bräckliga minoritetsskyddet som finns för medlemmarna.

Borde inte HSB Malmös styrelse arbeta för medlemmarna i stället för mot dem? Jag menar, det är ju ändå en "medlemsorganisation"!

Det är också tråkigt att styrelsen väljer den strategi styrelsen valt, där de antidemokratiska krafterna värnas om, när styrelsen försöker försvara särbehandlingen på stämman.

Styrelsen väljer att försöka klandra motionären för sitt engagemang och lägger samtidigt ut en rökridå av oväsentligheter, som inte har det minsta med mitt klander av stämman att göra.

Styrelsen t.o.m. anlitar den advokat som styrelsen tror har bäst möjlighet att vinna målet. Detta på medlemmarnas bekostnad, där HSB Malmös styrelse helt skrupellöst använder medlemmarnas pengar mot medlemmarna.

Men till vilken nytta? Varför är detta mål så viktigt för styrelsen när styrelsen ändå kan se att klandret fallit bara genom att det dragit ut på tiden så länge att det ändå är dags för en ny stämma?
Någon möjlighet att argumentera för mina samtliga kvarvarande 136 motioner erbjöds mig inte, vilket tydligt framgår bl.a. av stämmoprotokollet, § 58.

Att jag fråntogs min självklara rättighet att försvara, tala för, förklara och utveckla mina motioner understryks dessutom av det yrkande som HSB Malmös styrelse själv citerar från stämmoprotokollet;
"Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyss nämnda motioner samt att beslutet tas utan debatt".

Precis som det står i stämmoprotokollet under § 58 så erbjöds jag av stämmoordföranden enbart att yrka bifall eller avslag till mina motioner;
"... yrkar bifall till sina motioner".
Även om detta påstående från HSB Malmös styrelse varit sant, vilket det alltså bevisligen inte är, så hade det varit utan betydelse med tanke på allt annat jag framfört här. Inte minst att mina motioner 43-178 i praktiken avslogs i ett beslut, till skillnad från hur övriga motionärers motioner hanterades.

Om jag fått yttra mig över motion 43-178 "i ett sammanhang" (särbehandling!) så hade ändå beslutet i övrigt i § 58 gjort detta meningslöst.
När stämman i ett beslut enbart ger möjlighet att för alla motioner i klump antingen besluta enligt styrelsens förslag (avslag) eller mitt förslag (bifall), hur stor sannolikhet tror styrelsen det är att stämman röstar enligt alla mina motioner (oavsett om jag fått tala för mina motioner)?

Beslutet i § 58 tog direkt bort alla mina möjligheter att kunna påverka/informera (dvs innebörden av motioner) på något sätt.


Stämman röstade i mitt fall här enbart efter sin åsikt om motionären och inte efter motionernas yrkanden och vad som är bäst för HSB Malmö. Genom att bestrida klandret understödjer styrelsen att man inte ska beredas möjlighet att ändra stämmans åsikt!!!

d. HSB Malmös styrelse försöker sedan (p.45) föra tingsrätten bakom ljuset genom att skriva att jag "avböjde den möjligheten, varefter stämman behandlade" mina "kvarstående motioner i ett sammanhang".

Om man räknar antalet meningar, i styrelsens 7 A4-sidor långa svar, som på något sätt har med klandret att göra så kan man med lite välvilja få det till ca. 24 korta meningar. Inklusive dubbletter (vilket är ungefär hälften av meningarna)! Resten (95%) är bara en rökridå, dvs utfyllnad enbart för att försöka ta bort fokus från vad klandret handlar om.

Meningarna som har med klandret att göra är; p.01/54, 42, 43/50, 45, 56, 51/52, 34/32, 57/55, 47, 38, 49, 48/53, 36-41.
Av dessa är det alltså (exkl. dubbletter) ca. 12 meningar om klandret, och kvaliteten på dessa 12 meningar lämnar en hel del övrigt att önska.
Denna eufemism att mina motioner skulle "behandlats i ett sammanhang" innebär på ren svenska att mina motioner avslogs i klump utan debatt, utan att mina frågor till styrelsen besvarades, utan möjlighet till tilläggsförslag, etc.

Var står det i stämmoprotokollet att jag "avböjde den möjligheten" att yttra mig "över samtliga kvarstående motioner i ett sammanhang"?
Jag avböjde ej denna möjlighet eftersom jag ej gavs denna möjlighet (vilket framgår från såväl stämmoprotokoll som inspelning) att försvara, tala för, förklara eller utveckla mina motioner 43-178.
Men även om jag givits denna möjlighet så "dödade" effektivt beslutet i § 58 alla möjligheter för mig som motionär att kunna föra fram mitt budskap.

Beslutet att specifikt för mig, som den enda av flera motionärer, avslå/bifalla mina vitt skilda motioner i ett enda snabbt beslut, dessutom utan att jag ens fick försvara mig, är vad jag skulle vilja beteckna som en klart diskriminerande särbehandling som står i strid med regelverket.

e. HSB Malmös styrelse skriver felaktigt (p.56);
"Samtliga motionärer har beretts möjlighet att yttra sig vid behandlingen av motionerna".
Ja, alla utom jag. HSB Malmös styrelse "glömmer" bort mina motioner 43-178 för vilka jag inte gavs möjlighet att yttra mig som normalt.

f. HSB Malmös styrelse skriver (p.51); "Det ska dock noteras att" jag "inte är fullmäktige i HSB Malmö och inte har yttranderätt eller rösträtt".


Det är tämligen motsägelsefullt att en majoritet på stämman kan besluta bort ett minoritetsskydd !!!


Det ska också noteras att HSB Malmös årsstämma 2008 gick emot HSB Riksförbunds ordförandes (Kent-Olof Stigh) mycket kraftfulla och upprepade vädjan till stämman att behandla motionerna seriöst!
Vem tycker HSB Malmös styrelse att de arbetar för när de bestrider detta klander för medlemmarnas rätt att motionera?

Är det för medlemmarnas bästa, eller är det för styrelsens och fullmäktiges eget bästa?


I Hemma i HSB nr 2/2009 skriver HSB Malmö;
"För HSB är det viktigt att skapa en bra medlemsnytta, och det kräver öppenhet",
"Väl fungerande information, tillsammans med professionellt utfört arbete, där styrelser är lyhörda för vad medlemmarna tycker och önskar - det är öppenhet och bra medlemsnytta".

Vari ligger medlemsnyttan att HSB Malmö lägger kraft och resurser på att bestrida ett klander till fördel för medlemmarna och organisationen?


2008-02-08 skriver styrelsen;
"Vi vill skapa delaktighet och på så sätt bana väg för att HSBs grundläggande värderingar om engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan ska bli än mer vägledande för HSB Malmös vardagliga arbete".

Kan man säga att styrelsens bestridande av detta klander på något sätt är vägledande för HSB Malmös syn på de grundläggande värderingarna (med "delaktighet" utan motionsrätt)?


Till HSB Malmös årsstämma 2009 har HSB Malmös styrelse bestämt att motionerna endast ska delas ut på CD. Materialet blir därmed avsevärt mer svåröverblickbart.
Inte minst med tanke på den extremt låga datorkunskapen bland fullmäktige (många fullmäktige har uttryckligen sagt att de inte läser motionerna i digital form) får detta oundvikligen konsekvensen att sannolikheten för att fullmäktige ska kunna sätta sig in i motionerna och ta rätt beslut till medlemmarnas bästa minskar drastiskt. Styrelsens möjligheter att få sin personliga vilja igenom ökas parallellt med detta.

Samtidigt lär HSB Malmö med detta ut nya trick till styrelserna i brf:arna hur man ska kunna komma runt minoritetsskydden, förta värdet på motionerna och i mesta möjliga mån minska medlemmarnas möjligheter att påverka. Styrelsens möjligheter att sabotera motioner är i det närmaste oändliga och medlemmarna har ingen som kan föra deras talan.
Jag hävdar bestämt att dessa påstådda restriktioner av yttranderätten för motionärer strider mot likabehandlingsprincipen och generalklausulen (se även p.52, nedan) och att de restriktioner jag utsattes för avseende min yttranderätt är lagstridigt.

Jag hävdar att jag skulle ha yttranderätt för mina motioner oavsett vad stämman tyckte, eftersom motionsrätten inte är mycket värd utan yttranderätt (det är, enligt vad jag tidigare beskrivit, som att få en bil utan tillåtelse att köra denna) och att det annars skulle gälla olika regelverk för motionärer, vilket bl.a. inte är förenligt med likhetsprincipen.

Att en motionär ska ha yttrande-, förslags- och frågerätt när det gäller sina egna motioner måste vara en självklarhet för varje sunt tänkande människa i en demokrati, och naturligtvis inte något som man ens kan stadga bort. Att ta beslut om ifall en motionär t.ex. ska kunna förklara och försvara sina motioner som normalt, faller på sin egen orimlighet eftersom detta är en grundläggande demokratisk rättighet (vilket jag tycker HSB Malmös styrelse borde förstå och agera efter, i medlemmarnas intresse).
Blotta tanken att en stämma skulle kunna diskriminera medlemmar och besluta bort dessa självklara rättigheter för vissa enskilda motionärer är skrämmande i en demokrati!
Om man har motionsrätt så måste av detta alltså följa att man per automatik har yttrande-, fråge- och förslagsrätt till sina egna motioner (precis som det alltid annars fungerar, utanför HSB, men även inom HSB:s alla brf:ar). Av samma anledning är det naturligtvis helt orimligt att klumpa ihop en motionärs motioner och avslå dem i ett svep utan att motionerna behandlas av stämman, eller att en motionär fråntas rätten till debatt för sina motioner, eller att en motionär fråntas möjligheten till tilläggsförslag.

Tror HSB Malmös styrelse det går att stadga bort en motionärs yttranderätt?
Uppenbarligen tror HSB Malmö inte detta eftersom stadgarna justerades på årsstämman 2008 så att det även i stadgarna nu tydligt klargörs att motionärer har yttranderätt för sina motioner.

I HSB Malmös stadgar, som stämman beslutade om på årsstämman 2008 står;
"Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen". Tycker inte HSB Malmös styrelse att detta är en självklarhet som egentligen inte ens borde behöva förtydligas i stadgar?


Om en förening vill försämra någon av föreningsmedlemmarnas rätt i stadgarna följer det av likhetsprincipen att samtliga medlemmar som berörs ska samtycka därtill. Så har då ej skett när de av HSB Malmö påstådda restriktionerna för yttranderätt, frågerätt, etc förts in i HSB Malmös stadgar för motionärer.
Rösträtt är bara fullmäktige förunnat, men just därför är det särskilt viktigt att motionärers rättigheter inte ytterliggare begränsas. Yttranderätt gavs jag av en del av stämman, vilket sedan drogs tillbaka av en annan del av stämman, precis som beslutet att behandla motionerna en och en. Dessutom fråntogs jag min rätt att ställa frågor och få svar från styrelsen, och min möjlighet att få och ge tilläggsförslag eliminerades.
Som framgår av stämmoprotokollet så föregicks beviljandet av yttranderätt för mig, och andra motionärer som inte var fullmäktige, av en lång diskussion där kränkningar specifikt mot mig (inte mot någon annan motionär) från en mindre grupp "antidemokratiska krafter" byggde upp den hatstämning mot mig som sedan bidrog till beslutet att avslå mina motioner i klump utan debatt.

g. HSB Malmös styrelse skriver (p.52) felaktigt;
"Den rätt som föreningsstämman/ fullmäktigesammanträdet gav honom och övriga motionärer som inte är fullmäktige, gick utöver den rätt som följer av lagen och de då gällande stadgarna".
Så här skriver styrelsen 080308;

Styrelsens arbete koncentreras nu på förberedelser inför föreningsstämman lördagen den 26 april. Till stämman har vi bland annat fått in över 200 motioner som ska hanteras och besvaras. Styrelsen bildade i höstas en arbetsgrupp för att fånga upp, och seriöst behandla, varje enskild motion.
Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt.

Då vi i styrelsen inte har erfarenhet av att behandla så många motioner har vi skapat ett arbetssätt för att korrekt hantera motionerna. I stora, medlemsdrivna organisationer inom exempelvis fackföreningsrörelsen och politiken är motionerna många fler än de vi får till HSB Malmös föreningsstämma. Där har man också skapat allmänt accepterade rutiner för att på rätt sätt behandla motionerna. Över tiden kommer troligen liknande allmänt accepterade rutiner att utvecklas inom HSB, så att demokratins krav ska harmoniera med den praktiska verkligheten.


Varför är det så stor skillnad mellan vad styrelsen säger och verkligheten?

Som av en händelse har HSB Malmö glömt att förklara var det står i lagen att en motionär inte har yttranderätt för sina motioner. Var står detta?

HSB Malmö har också råkat missa att berätta var det då stod i stadgarna att en motionär inte har yttranderätt för sina motioner. Var stod detta?


Gick det utanför lag och stadgar att ge motionärer rätt att få sina motioner behandlade en och en på stämman?
Anser HSB Malmös styrelse att det var förenligt med lagen och andra regelverk att dra tillbaka detta beslut att behandla motionerna en och en?
Dessutom att detta beslutades specifikt bara för mig, av alla motionärer?
Varför skulle då detta beslut att särbehandla mig vara befogat?


På vilket sätt gick vilken rätt utanför lagen?
På vilket sätt gick vilken rätt utanför stadgarna?
Om detta varit sant så hade jag självfallet inte kunnat ges den yttranderätt jag självklart hade ändå.
Jag hävdar att det är lagstridigt att frånta en motionär dennes möjlighet att försvara, tala för, förklara och utveckla sina motioner och att klumpa ihop en särskilt utvald motionärs motioner utan debatt och frånta motionären sin rätt till tilläggsyrkanden eftersom det gör denna lagstadgade och självklara rätt att motionera mer eller mindre verkningslös i praktiken, och att det då inte finns ett minoritetsskydd för t.ex. den motionär som vågar gå emot strömmen, och som vågar peka på problem i organisationen.

Motionsrätten ska väl inte gälla selektivt, enbart för den som tycker i enlighet med styrelsen?

h. HSB Malmös styrelse skriver (p.34);
"Föredragning av ärenden på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet är en föreningsintern fråga som inte lagreglerats.
Det är ingen "föreningsintern" fråga att t.ex. bryta mot likabehandlingsprincipen och på stämman särbehandla motionärer eller ta bort delar av motionsrätten!!!
i. HSB Malmös styrelse skriver (p.34);
Det innebär att föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet beslutar hur motionsbehandlingen ska genomföras.
Stämman äger inte rätt att besluta t.ex. att behandling av motioner ska ske i strid med likabehandlingsprincipen eller ta bort delar av motionsrätten.

j. HSB Malmös styrelse skriver (p.34);
Föredragning av ärendet inte är nödvändig, särskilt inte när fullständigt material skickats till fullmäktige inför föreningsstämma / fullmäktigesammanträde".

Hur väl rimmar detta uttalande med vad HSB Malmös styrelse skrev 080208;
"Fundamentet för våra värderingar är att HSB är en demokratisk, kooperativ organisation"?

I senaste numret av Hemma i HSB (nr 1, 2009) skriver HSB Malmös VD, Michael Carlsson under rubriken "Vi måste bli tydligare";
"HSB måste bli en öppen organisation som tål att ifrågasättas".
Men så länge mina motioner mottas på det sätt som de gör av HSB Malmös styrelse och stämma kan man bara konstatera att organisationen inte tål att ifrågasättas.

Uttalanden i denna stil är av kritisk betydelse för att försöka leda in HSB Malmö på rätt väg. Tyvärr har dylika uttalanden helt upphört från HSB Malmös styrelse sedan årsstämman 2008, vilket innebär att styrelsen inte arbetar i medlemmarnas intresse.

Självklart måste rätten till föredragning av sina motioner vara oantastbar.
Jag hade ett stort behov av att föredra mina motioner och bara för att HSB Malmös styrelse här nu rent allmänt tycker att detta inte är "nödvändigt" så anser jag inte att det ska vara ett godtagbart skäl för att jag, eller någon annan, ska fråntas denna rättighet.


Varför är föredragning av motioner inte nödvändig specifikt för mig, medan alla andra ska ha denna rätt?

Varför skulle det för första gången inte vara nödvändigt att föredra ärenden just specifikt för mina motioner, inte minst med tanke på att fullständigt material även alltid tidigare delats ut?
Många av fullmäktigeledamöterna hävdade att de inte ens läst motionerna (varken mina eller övriga motionärers motioner). Hur ska ledamöterna kunna ta beslut i något som de inte läst och därför inte ens vet vad det handlar om, och varför ska just bara jag beredas en otillbörlig nackdel i detta sammanhang?

k. HSB Malmös styrelse skriver (p.32) felaktigt;
"I föreningslagen anges inte hur behandlingen av motioner ska ske på föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet. Någon särskild regel om krav på tillfredsställande beslutsunderlag finns inte".

Styrelsen särbehandlar mig genom att vägra svara på några frågor
Att styrelsen inte besvarat en enda av mina frågor i motionerna med ett enda ord framgår av motionerna och styrelsens mycket kortfattade, intetsägande och infama svar/avslag till dessa (där svaren t.o.m. ofta inte ens hade någon koppling till motionerna).
Det handlar alltså inte om att jag inte är "nöjd" med svaren. Det handlar heller inte om att ej fullständiga eller ej tillfredsställande svar givits av styrelsen, utan det handlar om att styrelsen inte brytt sig om att ge några svar på frågor överhuvudtaget!

Att styrelsen inte ville besvara några frågor (varken de i mina motioner givna frågorna eller samma/nya, på stämman ställda, frågor) från mig på själva stämman framgår av protokoll och HSB:s inspelning av stämman.

Enligt lag (se p.17 och p.18 om upplysningsplikt och frågerätt) ska styrelsen svara på de frågor som ställs på stämman, men jag fick först inga svar på de frågor jag ställde på stämman hörande till mina motioner (efter att stämmoordföranden rekommenderat styrelsen att inte svara på frågor från mig) och sedan fick jag inte ens ställa frågor (direkt kopplade till mina motioner) överhuvudtaget.
 
Att just mina frågor inte besvarades av HSB Malmös styrelse ser jag som en allvarlig särbehandling av mig som inte är förenlig med hur en organisation, som påstår sig vara demokratisk, ska eller har rätt att bete sig.
 
Om HSB Malmös styrelse skriftligen besvarat de frågor jag ställt i motionerna så hade mycket tid kunnat sparas på stämman. Genom att HSB Malmös styrelse undvek att bemöta mina motioner i sak och dessutom förvrängde innehållet i mina motioner så gjorde HSB Malmös styrelse det svårt för fullmäktige att förstå motionerna och ta beslut.

Styrelsen skapade medvetet en ohållbar situation på stämman för att i mesta möjliga mån sabotera för mina motioner, som nästan alla enbart gick ut på att förbättra demokrati, medlemskontroll, medlemsinflytande, öppenhet, insyn, engagemang, ärlighet och etik inom HSB.

I Hemma i HSB, 2/2009, skriver HSB Malmös VD;
"En annan förbättring är att vi blir tydliga som organisation, svarar på frågor och vet vad som gäller när vi får begäran om att t.ex. lämna ut dokument. Allt detta kommer att leda till ytterligare förbättrad insyn i HSB Malmö".
Nu är det bara att omsätta ord i handling.

I HSB Malmös styrelses svar på detta klander gör styrelsen allt för att nedvärdera mina motioner. Detta ska ses i ljuset av att styrelsens ordförande, Claes Caroli, till media sagt att han lärt sig mycket bara genom att läsa mina motioner. Hur går det ihop?

2088-02-08 skriver styrelsen;
"Styrelsens ambition är att HSB Malmös verksamhet ska bedrivas på så sätt att skillnaden mellan det som sägs och det som görs är minimal".
Ändå är skillnaden mellan vad styrelsen säger och det som görs himmelsvid.
Visst är det uppenbart att beslutsunderlaget var undermåligt och att styrelsen inte gjort ett bra arbete i sin behandling av motionerna, och det är bra att HSB Malmös styrelse nu erkänt att tillfredsställande beslutsunderlag inte fanns eftersom styrelsen inte behandlat motionerna seriöst.

Dock stämmer det inte att det inte finns krav på tillfredsställande beslutsunderlag.

Den diskriminering jag utsattes för startade redan i styrelsens svar på mina motioner där styrelsen rekommenderat stämman att bifalla endast delvis en enda av 178 väl genomtänkta motioner. Motionerna hade inte behandlats seriöst och de svar styrelsen gav skriftligt var mest bara verklighetsfrämmande, osakliga och irrelevanta. De flesta svaren hade inte ens med respektive motion att göra.

Förslagen från styrelsen var bara avslag, eller att "anse motionen besvarad" (vilket inte hade någon relevans eftersom styrelsen inte givit något svar). Dessutom hade HSB redan tidigare själv gått ut med att det inte gick att svara "anse motionen besvarad" till motionerna, men det brydde sig styrelsen inte om.

Motionerna har inte på något sätt behandlats seriöst, korrekt eller med den minsta respekt.
- Motionerna har "behandlats" av endast en enda person, i stället för en arbetsgrupp.
- Inte en enda fråga har besvarats av styrelsen, varken i svaren till motionerna eller på stämman.
- Styrelsen har för 136 av 178 motioner svarat "Anse besvarad", t.o.m. utan svar, (liktydigt med avslag) helt i strid med HSB Riksförbunds riktlinjer för när denna formulering ev. kan användas.
- 41 motioner har styrelsen rekommenderat avslag på utan att kunna motivera varför.
- Få av de svar som styrelsen gett har ens med yrkandena att göra.
- För att skapa ett bättre underlag för stämman, och undvika onödiga missförstånd, skulle styrelsen diskuterat motionerna med motionärerna. Men styrelsen har vägrat all form av kontakt med motionärerna.
- Många av styrelsens svar är kopierade rakt av mellan motioner som inte har det minsta med varandra att göra.
- Många av styrelsens svar är bara referenser till andra meningslösa och/eller till motionen ej hörande svar (vilket gör det ännu svårare att veta vad styrelsen egentligen svarat).
- Inte en enda motion har utretts. Det är bara en massa personligt tyckande från en person.

HSB Malmös styrelse bröt i sin behandling av mina motioner mot koden för föreningsstyrning .
I HSB:s kod för föreningsstyrning som HSB Malmö i såväl årsredovisning som på HSB Malmös webbplats förbundit sig att följa från den 1 januari 2008 står;
"3.3.2 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut".

Alltså har HSB Malmös styrelse fel om de tror att det inte finns något uttalat krav på tillfredsställande beslutsunderlag (förutom att det säger sig själv att beslutsunderlaget ska vara tillfredsställande).

Dessutom torde det ligga inom styrelsens sysslomannaansvar att ta fram ett tillfredsställande beslutsunderlag!

Eftersom beslutsunderlaget var undermåligt gav det mig en extra nackdel redan från början. Av denna anledning var det alltså särskilt viktigt att jag fick föredra mina motioner på normalt sätt.

l. HSB Malmös styrelse skriver (p.57) felaktigt; "Det beslutsunderlag som förelåg vid behandlingen av" mina "kvarvarande motioner under § 58 i protokollet var tillfredsställande underlag för beslut".

Särbehandling via beslut i §58
Alla som har den minsta insikt i hur det fungerar med motioner vet att motioner som man vill få igenom ibland behöver upprepas för att gå igenom.
Att inte tillåtas tala för sina motioner på normalt sätt förtar denna möjlighet att väcka tankar för de beslut man vill ska genomföras, speciellt för dem som inte ens läst motionerna.

Med allra största säkerhet var det t.o.m. som mest en i styrelsen som läst motionerna.

Just att mina motioner är så många gjorde det särskilt viktigt att jag inte på stämman särbehandlades på det sätt som ändå skedde.

Sedan är det också så att motioner ibland är till för att kanske mest väcka en debatt. Detta för att försöka hitta olika lösningsförslag och komma fram till den bästa lösningen. Denna möjlighet fråntogs mig av stämman.


080308 skriver styrelsen;
"Koden är utformad särskilt för HSB-rörelsen och baseras på Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna samt HSBs värderingar.
Koden började gälla den 1 januari 2008. Syftet är att den ska vara ett verktyg som ger en öppen, demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB
".

Men hur menar HSB Malmös styrelse att styrelsens alla avslag på motionerna om öppen och en demokratisk medlemskontroll stämmer överens med detta uttalande?

080208 skriver styrelsen att "den markerade satsningen på våra kärnvärden ska bli en nystart för HSB Malmö".
080222 lovar styrelsen att "lägga större tonvikt på medlemsfrågor utifrån HSBs kärnvärderingar om engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan".

Men hur menar styrelsen att det beteende som förekom på HSB Malmös årsstämma och styrelsens därefter totala frånvaro av kritik mot detta beteende (där styrelsen enbart kritiserar de maktlösa medlemmar som drabbades) är en "markerad" satsning på HSBs grundläggande värderingar om engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan?

080208 skriver styrelsen att öppenhet ska "råda kring styrelsens arbete och beslut".

Men när detta löfte inte uppfylls och motioner sedan skrivs för att försöka öppna upp den slutna miljön en aning så kämpar HSB Malmös styrelse med näbbar och klor för att slutenheten ska upprätthållas.
Utskickat underlag var inte "tillfredsställande underlag" bl.a. av följande anledning;
Styrelsens svar på mina motioner innehöll en mycket stor mängd rena felaktigheter, osanningar och vilseledande formuleringar!
Detta i samma anda som i styrelsens svar på klandret.
Därav var det särskilt viktigt att mina motioner skulle behandlas som normalt, med debatt och tilläggsförslag.

Inte nog med att jag kränkts i styrelsens svar på motioner, och sedan av stämman, utan jag dessutom fråntogs min möjlighet att försvara mig mot detta.


Att utskickat material inte är att beteckna som ett "tillfredsställande underlag" bevisas dessutom enkelt med ett aktuellt exempel.
På HSB Malmös extrastämma 2008, med endast två små motioner, lyckades inte stämman behandla dessa motioner korrekt. En liten motion på bara några rader ledde till ett beslut som inte hade något med motionens yrkande (om bekräftelser) att göra. Stämman tog i stället beslut på vad som stod i den allmänna texten som inledde motionen.
Om motionären föredragit motionen hade detta kunnat undvikas! Det visar hur viktig en föredragning är.
För dessa motioner hade dessutom styrelsen, i motsats till mina motioner, uppgivit sitt utlåtande, men inte ens detta hjälpte för den motion där motionären inte var närvarande, och därför inte kunde styra in stämman på rätt kurs.

På HSB Malmös årsstämma 2007 var det 5-7 motioner (vid denna tidpunkt rekordmånga motioner). Inte heller dessa lyckades stämman behandla på ett korrekt sätt.

Tvärtom så bidrog naturligtvis styrelsens bristfälliga behandling, och det därav bristfälliga underlaget, kraftigt till stämmans negativa attityd.
Underlaget för behandlingen av motionerna var långt ifrån tillfredsställande, vilket nu t.o.m. HSB Malmös styrelse erkänt.
Att underlaget inte var tillfredsställande visas inte minst genom att endast 1 enda yrkande har rekommenderats bifall på av styrelsen!


Att styrelsen bara gav ett halvt bifall till ett enda av mina drygt 500 yrkanden, som alla (inklusive, och speciellt, de motioner som styrelsen häcklat i sitt svar på klandret) enbart var för alla medlemmars bästa, visar också i sig hur styrelsen på alla sätt möjliga redan från början gjorde allt för att förta värdet av mina seriöst utarbetade och värdefulla motioner, och var en starkt bidragande orsak till särbehandlingen.

Varför skulle utskickade motioner, med styrelsens bristfälliga svar, och detta för första gången i HSB Malmös historia, vara ett tillfredsställande beslutsunderlag för att avslå motion 43-178 i ett svep utan diskussion?

Varför var beslutsunderlaget tillfredsställande för att avslå just bara mina motioner i klump?
Varför kunde man då inte lika gärna klumpa ihop allas motioner och besluta om avslag för alla dessa i ett beslut?
Varför selekterades just jag ut för denna speciella särbehandling (se stämmoprotokoll och de citat jag tidigare redovisat, där skälet till särbehandlingen framgår, se även p.39 nedan)?

m. HSB Malmös styrelse skriver (p.55);
"Motionerna har behandlats av styrelsen som lämnat förslag till beslut, samtliga motioner och styrelsens underlag har skickats ut till alla röstberättigade fullmäktige inför föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet".

Medlemmarnas sista möjlighet
När en styrelse är så ovillig till dialog med medlemmarna (i synnerhet de engagerade) som tyvärr HSB Malmös styrelse är, så är motioner särskilt viktiga.
Motionerna är då medlemmarnas absolut enda möjlighet att göra sig hörda och kunna få fram sitt budskap (även om budskapet kanske initialt inte hörsammas av stämman).

Detta redskap för medlemmarna får därför inte tas bort, så som skedde på årsstämman 2008.

Stämman röstar som styrelsen
En stämma som är okunnig och ej insatt i organisationen, regelverk, motioner, etc, röstar som regel enligt styrelsens förslag.
HSB Malmös fullmäktige röstar så gott som alltid i enlighet med styrelsens förslag, och det absolut enda som kan ändra på detta (direkt eller mer långsiktigt) är att motionären föredrar sina motioner.


En styrelse har väldigt många olika möjligheter att missbruka systemet och styra så motioner avslås oavsett vad motionerna handlar om (vilket tyvärr också väldigt ofta sker, så även i HSB Malmös styrelse).
HSB Malmös styrelse nöjer sig dock inte med att besitta denna makt att förta värdet på motioner precis hur de vill, utan styrelsen vill uttryckligen även införa ytterliggare begränsningar där t.o.m. medlemmarnas minoritetsskydd inte ska gälla.
Detta otillbörliga maktmissbruk finner jag mycket skrämmande, och är så långt ifrån kooperationens grundtankar som man kan komma.

Styrelser som inte kan finna sig i att medlemmarna har en dag av årets 365 dagar där de i alla fall kan göra sin röst hörd (även om det sedan kanske inte leder till något) bör kanske fundera på om de är rätt man/kvinna på rätt plats.

Maktmissbruk och motioner
HSB Malmös styrelse har tyvärr också ovanan att ägna sig en hel del åt personangrepp, vilket bl.a. tydligt framgår av HSB Malmös styrelses svar på klandret. Styrelsen sitter på informationsapparaten, och detta utnyttjar HSB Malmös styrelse till fullo.

HSB Malmös styrelse till och med gick ut med en felaktig beskrivning om vad mitt klander handlade om, och vägrade sedan utan motivering - efter att jag uppmärksammat HSB Malmös styrelse om detta - rätta upp felaktigheterna. Om jag skulle vinna detta mål kommer HSB Malmös styrelse i vanlig ordning att göra likadant och vända och vrida på formuleringarna från tingsrätten till styrelsens fördel.

Det enda sätt medlemmarna har att försöka stävja dessa påhopp, och ibland rena lögner, är just motioner (så att det inte alltid bara är styrelsen som utnyttjar sin makt för att manipulera medlemmarna i sin riktning).
Därför är det särskilt viktigt att motionsrätten inte inskränks på det sätt som skedde på årsstämman 2008.

Bara för att en styrelse (eller stämma) inte kan argumentera i sak så innebär inte detta att styrelse (stämma) ska vara fria att tysta kritiken genom att plocka bort den lagstadgade motionsrätten, och gå förbi de få minoritetsskydd som finns, enligt vad som skedde för mig.

Lagen ger inget utrymme för att särbehandla motionärer. En motionärs självklara yttrande-, fråge- och förslagsrätt kan omöjligen inskränkas eftersom motionsrätten och tillhörande minoritetsskydd då skulle falla med detta. Se även p.51.


Jag verkar för medlemmarna och deras bästa, men med tanke på bl.a. hur styrelsen besvarat detta klander är det inte utan att man undrar vem styrelsen, med sitt sysslomannaansvar, arbetar för.
HSB Malmös styrelse tycks mest ha missuppfattat sitt uppdrag. Styrelsen verkar tro att de sitter där för att tjäna fullmäktige och deras personliga intresse, när det i själva verket är medlemmarna som styrelsen ska arbeta för.

Det är farligt om en styrelse ser mer till fullmäktiges intresse, bara för att det är de som valt styrelsen (och har makten att inte återvälja ledamöterna), än till vad som är bäst för medlemmarna.

På vilket sätt tycker styrelsen att ni arbetat i medlemmarnas intresse genom att bestrida klandret (dessutom utan att vilja diskutera klandret innan det blev ett faktum) i stället för att lösa problemen?

Se styrelsens svar till motion 72;
"Det är styrelsens uppfattning att när någon väcker talan mot föreningen i domstol är det styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke".

Om jag suttit i HSB Malmös styrelse så hade jag skämts rejält över att bryta mot såväl stadgar som sitt sysslomannaansvar, där styrelsen arbetar mot medlemmarna i stället för att ta tillvara medlemmarnas intresse.
Motionerna har inte behandlats på ett seriöst sätt av styrelsen, vilket styrelsen också sedermera har erkänt (se även p.57).

Styrelsen byggde med sitt tillvägagångssätt upp en aversion bland fullmäktige mot mig.
Den betungande effekt som styrelsens oseriösa behandling av motionerna fick, ledde till en negativ inställning mot mig bland fullmäktige, vilket i sin tur bidrog till beslutet att avslå mina motioner i klump
(se även p.34).
Vad jag klandrar är främst att jag - och endast jag - särbehandlades, bl.a.
 1. dels genom att mina motioner 43-178 skulle beslutas om utan debatt, i motsats till samtliga av de andras motioner, och att jag fråntogs min yttranderätt och ej fick svar från styrelsen, och utan möjlighet till tilläggsförslag, i motsats till samtliga övriga motionärer,
 2. dels att specifikt mina motioner 43-178 skulle anses föredragna "genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman", i motsats till alla övriga motionärers motioner (se p.34),
 3. dels genom att det specifikt bara för mina motioner skulle beslutas i klump "i enlighet med styrelsens förslag", vilket i praktiken bara kunde resultera i en enda sak, och det var avslag för allt, eftersom styrelsen rekommenderat bifall endast till ett enda (och knappt ens det) av mina drygt 500 yrkanden i 178 motioner.
En diskriminering som knappast hör hemma i en medlemsorganisation.

Här har jag under ett års tid lagt ner oerhört mycket tid och arbete på att ta fram värdefulla yrkanden för att föra HSB Malmö framåt, bl.a. med förslag avsedda att försöka hindra att skandaler som i HSB Skåne uppstår, så saboteras allt det arbete jag lagt ner på ett par sekunder.

Även allt mitt arbete med presentationsmaterialet spolierades (se p.41)!

Se även punkt 39 (om skälet till varför just specifikt mina motioner klumpades ihop & avslogs i ett svep).
Dessutom vägrade styrelsen svara på specifikt mina frågor, vilket framgår bl.a. av stämmoprotokollet i samband med motion 5; "Ordföranden redogör för att styrelsens föredragande Henric Lellky endast kommer att framställa styrelsens yrkande.
Styrelsens yttrande finns att hämta i anslutning till stämmolokalen för de som inte är fullmäktige
".

Alltså inte ens för de 42 motioner som jag i viss mån tilläts föredra inför stämman så fick jag svar på mina för motionerna viktiga frågor till styrelsen.

Jag fråntogs min möjlighet att bemöta styrelsens svar. Hur skulle jag kunna ha en rimlig chans att tala för mina motioner om styrelsen försätts med munkavle och jag inte tillåts få svar på vad styrelsen menat i sina svar, etc.?
Se punkt 17 och 18 (om upplysningsplikt & frågerätt).
Eftersom varje motion kan leda till tilläggsyrkanden (precis som inträffade för flera av mina första 42 motioner, t.ex. motion 26, 35 och 36, 38 och 40) så ledde dessutom stämmans avslag i klump till att jag fråntogs denna möjlighet att få tilläggsyrkanden eller själv ställa dylika.
Mina motioner var, som ofta(st) är fallet med motioner, inte kompletta i skrift. De behövde kompletteras i vissa delar av mig på stämman där frågor också måste redas ut och besvaras (speciellt med anledning av styrelsens oseriösa behandling, vilken jag inte kunnat förutse när jag skrev motionerna).
Notera också att stämman beslutade att mina motioner som var kopplade till olika punkter i dagordningen, t.ex. valberedningens arvode, inte skulle behandlas i samband med dessa punkter i dagordningen (§8). Därmed föll dessa motioner i praktiken redan genom detta. Sannolikheten att kunna ändra ett tidigare taget beslut på stämman med en motion som behandlas i slutet av stämman är närmast obefintlig, oavsett vem som motionerat och oavsett hur välformulerad och väl underbyggd motionen är.

Jag fick inte yttra mig under detta beslut, och kunde därmed inte förklara vikten av att de av mina motioner som var direkt kopplade till tidigare punkter i dagordningen, behandlades i rätt sammanhang.
HSB Malmös styrelse vill inte kommentera den särbehandling jag utsattes för i övrigt, i samband med att jag presenterade de första av mina motioner. Detta återfinns i §47 i stämmoprotokollet.
Ovanpå detta så kränktes jag vid flera tillfällen på stämman, bl.a. i samband med val av de nominerade, och jag gavs då heller inte möjlighet att försvara mig mot kränkningarna, eftersom jag inte hade yttranderätt enligt stämman. Denna särbehandling av mig eskalerade naturligtvis aggressionen mot mig bland fullmäktige inför behandlingen av motionerna.

Jag utsattes för diskriminering t.ex. i val av ombud/ersättare till HSB Riksförbund (§29) där jag inte tilläts försvara mig mot kränkningarna, och där ett mindre antal fullmäktige uppviglade stämman mot mig med sina hatyttringar och kränkningar.
Resultatet av särbehandlingen blev att mina motioner ej behandlades.

Jag bereddes alltså en otillbörlig nackdel genom att jag som nominerad inte tilläts varken försvara mig mot kränkningarna i samband med val av förtroendevalda, eller att framhäva mig själv (och övriga nominerade bereddes därmed samtidigt en otillbörlig fördel).
Tycker inte HSB Malmös styrelse att det strider mot likabehandlingsprincipen att jag inte fick yttranderätt, i egenskap av nominerad, under behandlingen på stämman av de poster som jag nominerats till?
Speciellt med tanke på de grova kränkningar som gjordes av mig under denna del av stämman!

47. HSB Malmös styrelse skriver (p.46);
"I 7 kap 16 § FL anges att föreningsstämman inte får fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem".
Det är, som jag understrukit, bl.a. denna lagregel (den föreningsrättsliga generalklausulen) som HSB Malmö på ett flagrant sätt brutit mot.
b. HSB Malmös styrelse skriver (p.55);
"Genom stämmans beslut i § 58 i protokollet har ingen beretts en otillbörlig fördel, eller någon fördel överhuvudtaget".

Det är naturligtvis felaktigt. Notera att HSB Malmös styrelse i sitt svar här i p.55 t.o.m. undviker att ens nämna "nackdel" (den viktigaste delen).

Styrelsen vill tydligen försöka bortse från den andra delen av lagtexten här, dvs den nackdel jag utsattes för, i motsats till samtliga andra motionärer (fullmäktige såväl som icke-fullmäktige) som fritt fick försvara sina motioner utan några restriktioner överhuvudtaget.

Det primära här är kanske just den otillbörliga nackdel som - i strid med generalklausulen - stämmans beslut resulterade i för bl.a. mig.


Som framgår av mina motioner så finns där inga yrkanden som varit till min personliga fördel, utan mina motioner har enkom varit avsedda för att på olika sätt öka engagemanget och skapa en bättre miljö för alla HSB Malmös bostadsrättshavare.

En otillbörlig nackdel har alltså inte bara beretts mig, utan även samtliga de övriga 42.000 medlemmar som inte är fullmäktige och som jag med mina motioner talar för.

Det torde också vara uppenbart för alla och envar att den olikabehandling jag utsattes för på stämman står i strid med likhetsprincipen.
Som jag beskrivit har genom stämmans beslut i § 58;
a) otillbörlig fördel beretts vissa genom att mina motioner 43-178 inte behandlades (t.ex. de "antidemokratiska krafterna" när jag inte fick bemöta styrelsens felaktiga påståenden och försvara mina motioner, dvs bl.a. dem som inte ville att sanningen skulle komma fram i ljuset, men även till viss del styrelsen som därmed t.ex. klarade sig från att ifrågasättas i sitt agerande i olika frågor, samt i de svar styrelsen gett till mina motioner där styrelsens felaktiga svar inte fick belysas, ifrågasättas eller rättas upp, liksom valberedningen)
b) otillbörlig nackdel beretts mig bl.a. eftersom jag selekterades ut i stämmobeslutet i § 58 som enda motionär som inte fick försvara, tala för, förklara eller utveckla mina motioner som normalt, där endast mina motioner 43-178 klumpades ihop utan saklig grund i ett beslut och endast mina motioner 43-178 skulle beslutas om utan debatt, där möjligheten till tilläggsyrkanden togs bort och där jag inte fick svar på frågor, etc.

Det maktmissbruk som förekom på stämman står i strid med likhetsprincipen.

Tycker HSB Malmös styrelse verkligen att det var förenligt med likhetsprincipen och generalklausulen att klumpa ihop just mina motioner i ett beslut, medan alla andras motioner behandlades på normalt sätt?

c. HSB Malmös styrelse skriver (p.38);
"När föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet återupptogs den 18 maj 2008 framställdes yrkande från en fullmäktige under § 58 i protokollet att, med ändring av föreningsstämmans/ fullmäktigesammanträdets tidigare beslut, kvarvarande motioner från" mig
"nr 43-178 samt nr 197-210 skulle behandlas i ett sammanhang". (Se p.42)

Motionerna klumpades ihop - uttryckligen enbart mina motioner - och avslogs i klump, av de diskriminerande skäl som jag redogjort för.

Notera att styrelsens förskönande omskrivning i hur mina motioner hanterades; "behandlas i ett sammanhang" i realiteten avser att avslå alla motioner i ett svep utan att ge motionären möjlighet att försvara, tala för, förklara eller utveckla sina motioner och ej ge möjlighet till varken debatt, svar på frågor eller tilläggsförslag!
HSB Malmös styrelse vill inte bemöta det faktum att tidigare beslut (§37 och §47 där stämman tog beslut om att motionär som inte är fullmäktige ska få yttranderätt vid behandling av motionen och att motioner ska behandlas en och en) drogs tillbaka i §58 specifikt för mig (olikabehandling), men då av endast drygt en tredjedel av antalet närvarande fullmäktige jämfört med den första dagen.
Det togs alltså, ovanpå allt annat, ett orättmätigt beslut att ändra tidigare beslut, vilket resulterade i en otillbörlig nackdel för mig.

Genom att fullmäktige i den sista delen av stämman i ett beslut ändrade tidigare av stämman redan fattade beslut så lurades alltså alla de ledamöter som trodde att ett beslut var ett beslut (enligt vad som tidigare hävdats, 2007), och som inte var närvarande efter att de sagt sitt i dessa frågor.
Dvs majoriteten av 71 ledamöter ändrade de beslut som tidigare tagits av först 183 ledamöter och sedan 116 ledamöter.

HSB Malmös styrelseordförande, Claes Caroli, har som ett mantra framfört;
När sedan alla har sagt sitt och stämman fattat sitt beslut så måste stämmans beslut gälla, oavsett om man tycker om beslutet eller inte.
I medlemmarnas ansvar ingår att inte utnyttja det demokratiska regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.
Har HSB Malmös styrelse ändrat sig och tycker nu att det är rätt att vissa fullmäktige kan ändra ett beslut som andra tagit i tron att ett beslut var ett beslut?


Hur ska medlemmarna veta vad som gäller när styrelsen hela tiden ändrar sig fram och tillbaka?

d. HSB Malmös styrelse skriver felaktigt (p.49);
"Samtliga motioner har behandlats på föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet".
Utom mina motioner 43 - 178 !!!
De enbart avslogs i klump, och dessutom utan tillfredsställande beslutsunderlag genom styrelsens bristande behandling.

e. HSB Malmös styrelse skriver (p.48) att de är av den felaktiga åsikten att beslutet att "behandla" alla mina "kvarstående motioner i ett sammanhang är heller inte något åsidosättande av likhetsprincipen".


Får inte detta klander en tydlig, och för HSB Malmö en märkbar effekt, så kommer detta missbruk av demokratin inte bara att fortsätta, maktmissbruket kommer också att kraftigt eskalera! Detta eftersom det då bekräftas att det inte finns något minoritetsskydd. Ingen har gjort något som helst fel.
En liten "knäpp på näsan" är således helt utan mening och effekt för framtiden.
Resultatet av detta klander måste därför få konsekvenser som tydligt visar att det aldrig (varken på HSB Malmös stämmor eller på stämmorna i fullmäktiges brf:ar) får gå till som på HSB Malmös årsstämma 2008.

Som tydligt framgår av klandret så visar styrelsen (precis som stämman) ingen ånger över den allvarliga särbehandlingen som styrelsen (både i sin roll som styrelse och fullmäktige) och fullmäktige stod för på årsstämman. Tvärtom!

Eftersom klandret dragits ut på i tid så att yrkandet i klandret förlorat sin effekt, vill jag därför i stället yrka på att HSB Malmö ska utbetala ett skadestånd, som sedan närmare kommer att specificeras (beroende på HSB Malmös fortsatta agerande i detta klander).
Denna eufemism att "behandla" mina motioner är ett helt felaktigt ord i sammanhanget. Det fanns inte en tillstymmelse till behandling i detta avslag i klump av alla mina resterande motioner.

Det handlade inte om att "behandla" mina motioner 43-178, utan det handlade om att hoppa över behandlingen av dessa motioner, och det var precis vad som skedde.

Jag hävdar bestämt att bara denna del i sig, där motionerna 43-178 avslogs i ett beslut, är ett allvarligt åsidosättande av likhetsprincipen och generalklausulen!

Med ledning av hur Blanka Kruljac och HSB Malmös styrelse uttalar sig i sitt svar på klandret tycks deras kunskap om vad likhetsprincipen innebär vara närmast obefintlig. Om inte ens de förstår något så grundläggande som likabehandlingsprincipen, hur ska minoritetsskyddet då någonsin kunna fungera i organisationen?
HSB Malmös styrelse skriver;
"Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt".
Inte nog med styrelsens respektlöst undermåliga behandling och stämmans respektlösa avslag i klump av mina motioner, utan HSB Malmös styrelse är t.o.m. så respektlös att styrelsen bestrider detta klander. Styrelsen motsäger alltså sig själv flera gånger om!

f. Styrelsen skriver (p.53); "Likhetsprincipen innebär att medlemmar inte får behandlas olika om det inte är sakligt motiverat (NJA 1977 s 393).
I praxis har ekonomiska föreningar ansetts ha viss frihet att fatta beslut som träffar medlemmarna olika.

Likhetsprincipen avser i första hand rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar (se NJA 1989 s 751)
".Jag hävdar följande;
 1. En motionär kan inte fråntas sin yttranderätt för sina motioner.
  En motionär får aldrig fråntas sin rätt att föredra motioner.
 2. En motionär kan inte fråntas rätten till debatt för sina motioner.
 3. En motionär kan inte fråntas möjligheten till tilläggsförslag för sina motioner.
 4. Stämman kan inte klumpa ihop en enskild motionärs motioner, mot motionärens vilja, i ett beslut.
 5. En motionär kan inte fråntas rätten att på stämman få svar på frågor hörande till sina motioner.
  Styrelsen ska besvara frågor som ställs i och till motionerna!
 6. En på/till stämman nominerad medlem kan inte fråntas sin yttranderätt i detta sammanhang.
 7. Minoritetsskydd ska inte bara gälla på HSB Malmös villkor.
 8. Det beslutsunderlag styrelsen tar fram till motionerna ska vara tillfredsställande, baserat på bl.a. styrelsens sysslomannaansvar och koden för föreningsstyrning samt stadgar.
 9. Styrelsen ska respektera sitt uppdrag och medlemmarna, och arbeta enligt sitt sysslomannaansvar samt i medlemmarnas intresse.
 10. Motionär ska behandlas med respekt för de motioner som en motionär lägger ner tid och kraft på till alla medlemmars fördel.
 11. Stämmans och styrelsens beslut över motioner ska baseras på motionens yrkande och inte på fullmäktiges åsikt om motionären.
 12. Stämmans beslut, liksom styrelsens rekommendationer till yrkandena ska baseras på vad som är bäst för HSB Malmös 42.000 medlemmar och inte på vad som enbart gagnar fullmäktige eller styrelsen.
 13. Styrelsen ska inte agera på ett sätt som resulterar i att enskilda medlemmar utsätts för hot eller kränkningar.
 14. Om det finns några som helst oklarheter i en motion ska styrelsen (enligt bl.a. sitt sysslomannaansvar, koden för föreningsstyrning, stadgar och övriga riktlinjer) utreda motionen i samråd med motionären så att stämman får ett korrekt beslutsunderlag.
 15. Motion som är direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen ska i mesta möjliga mån behandlas i samband med denna punkt och motionär ska ha yttrande- förslags- och frågerätt i samband med denna punkt.
På årsstämman 2008 så följde varken styrelse eller fullmäktigeledamöterna sitt sysslomannaansvar.
Jag åberopar både generalklausulen (avser åtgärd som är ägnad att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller annan till nackdel för föreningen eller annan medlem) och likhetsprincipen (avser åtgärd som leder till olika behandling, särbehandling, och ställer inte något krav på att åtgärden ska innebära någon direkt fördel/nackdel för någon).
Det är riktigt att medlemmar inte får behandlas olika om det inte är sakligt motiverat, men notera att HSB Malmös styrelse inte vill berätta på vilket sätt de anser att det skulle vara sakligt motiverat att särbehandla mig på stämman. Detta gör naturligtvis det omöjligt att bemöta vad styrelsen säger här.

Är det sakligt motiverat att särbehandla mig bara för att jag i vissa motioner redogjort för fakta som upplevdes besvärande för en del, eller för att styrelsen inte tagit fram något relevant beslutsunderlag, eller för att jag engagerat mig i att skriva många viktiga motioner, eller för att någon tyckt att det tog tid att behandla motionerna? Se p.36-41 !!!

I sådant fall skulle man lika gärna kunna hävda att särbehandlingen var motiverad av att det snöade ute, eller att det gick en bra film på TV. Det är precis lika osakligt.

Inget av ovanstående nämndes på stämman som skäl för att särbehandla mig, utan de enda skäl som uppgavs var att vissa fullmäktige inte var så förtjusta i vad en del av mina motioner berörde (vilket framgår av stämmoprotokoll och min redovisning över vem som sa vad).
Likhetsprincipen kräver enbart att käranden visar att en olikabehandling har ägt rum, och detta vill jag hävda att jag gjort med all önskvärd tydlighet. Bevisbördan ligger därefter på föreningen som måste bevisa att åtgärderna var motiverade av sakliga skäl.

Likhetsprincipen är en allmän rättsgrundsats och en grundläggande princip inom den svenska associationsrätten.

Föreningsstämman eller föreningsstyrelsen får inte missgynna eller gynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar.

6:13 LEF avser styrelsen emedan 7:16 LEF avser föreningen (dvs den föreningsrättsliga generalklausulen innebär att "Beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller till nackdel för en annan får inte fattas på stämman").

Det är också riktigt att likhetsprincipens främsta syfte är att undanröja illojala förfaranden och maktmissbruk inom föreningen, men även andra opassande fall av gynnanden och missgynnanden.
I NJA 1989 s 751, som HSB Malmös styrelse refererar till, står det att den föreningsrättsliga likställighetsprincipen "i första hand torde avse rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar".
Dvs exakt vad som inträffade på HSB Malmös årsstämma 2008. Något mer grundläggande och oantastbart i en förening än motionsrätten, med tillhörande rättigheter som att få försvara sina motioner enligt tradition, går nog inte att finna. Dessa rättigheter finns inte för att kunna manipuleras med och t.o.m., som i detta fall, helt plockas bort, vilket blev resultatet i praktiken av stämmans beslut.
(Se även om lojalitetsplikt, nedan.)

Notera formuleringarna "i första hand" och "torde" vilket innebär att det inte enbart begränsas till de omständigheter som uppges i NJA 1989 s 751! Formuleringarna här lämnar möjlighet till ganska vida tolkningar.

Stämman kan inte ta beslut som har till följd en otillbörlig nackdel för en enskild delägares rättigheter.
Ovanpå allt annat så har styrelse och stämma visat på såväl maktmissbruk som en illojalitet mot de 42.000 medlemmar som de är satta att företräda, när styrelse och stämma missbrukar sina positioner för att köra över motioner som bara är till för att uppnå en bättre fungerande medlemsorganisation och att skapa en bättre situation för medlemmarna (se även p.39).

Lojalitetsplikt mot medlemmarna
Styrelsen för HSB Malmö har en lojalitetsplikt gentemot medlemmarna eftersom den inte får tillvarata egna eller annans intressen framför föreningens, men i fallet med mina motioner till årsstämman 2008 så gick HSB Malmös styrelse förbi denna lojalitetsplikt. Endast en i HSB Malmös styrelse hade insikt nog att rösta emot beslutet att avslå mina motioner i klump.

Fullmäktiges illojalitet mot medlemmarna
En stämma ska ta tillvara medlemmarnas intresse, och inte sitt eget. Fullmäktigeledamöterna på HSB Malmös årsstämma 2008 (och även styrelsen, vilket bl.a. framgår av styrelsens svar på mina motioner) brydde sig inte det minsta om innehållet i mina motioner utan upplevde det bara som besvärande att jag i mina motioner även visade på bristen på engagemang bland fullmäktigeledamöterna. För att straffa mig för detta så ville stämman och styrelsen köra över mina motioner. Det var det enda skälet, och detta framgår från vad jag tidigare skrivit och från den inspelning som finns av stämman.

HSB Malmös årsstämma 2008 åsidosatte majoritetens intresse, dvs de övriga 42.000 medlemmarna i HSB Malmö, när stämman tog bort behandlingen av mina motioner.
Minoritetsskydd - Likhetsprincipen och generalklausulen
Minoriteten i ekonomiska föreningar ska skyddas av att föreningsorganen måste handla efter likhetsprincipen och generalklausulen så att otillbörliga fördelar eller nackdelar inte uppstår vid dess beslutsfattande (så som bl.a. inträffade när mina motioner inte behandlades på HSB Malmös årsstämma 2008).

Likhetsprincipen ska genomsyra de beslut som föreningen fattar.
När HSB Malmö begränsar uttryckligen enbart mina rättigheter för mina motioner så har med andra ord inte likhetsprincipen på något sätt genomsyrat HSB Malmös beslut.

De rättigheter som medlemmen har i föreningen är att delta vid föreningsstämman och att försöka påverka beslut, vilket är en självklar utgångspunkt enligt den associationsrättsliga likhetsprincipen.
Men HSB Malmös stämma stoppade mig från denna lagstadgade rättighet att försöka påverka och informera genom mina motioner.

Ett stämmobeslut som klandras kan bli ogiltighetsförklarat med stöd av generalklausulen och/eller likhetsprincipen. En överträdelse av minoritetsskyddet berättigar att föra en skadeståndstalan mot majoriteten eller styrelsen.
En minoritetstalan mot någon i föreningsorganen som vinner bifall i domstol medför att associationen erhåller skadestånd.

36. HSB Malmös styrelse skriver;
"På föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet den 26 april 2008 fattade fullmäktige beslut om hantering av motioner under § 37 i protokollet att även motionär som inte var fullmäktige skulle få rätt att yttra sig vid behandlingen av den egna motionen.

Vidare beslöt föreningsstämman/ fullmäktigesammanträdet under § 47 i protokollet den 5 maj 2008 att behandla varje motion för sig
".

HSB Malmös styrelse skriver sedan att mina motioner 1-42 "behandlades" och styrelsen understryker att stämman "beslutade i samtliga fall i enlighet med styrelsens utsända förslag".

HSB Malmös styrelse skriver sedan;
"När dessa motioner behandlats ajournerades föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet p.g.a. tidsbrist/lång tidsutdräkt och återupptogs den 18 maj 2008 kl. 9.00".
Det HSB Malmös styrelse framför här understryker bara särbehandlingen!

Stämman varade alltså under tre dagar och av denna tid upptog mina 42 första motioner två timmar.

Hur menar HSB Malmös styrelse att detta försvarar särbehandlingen på årsstämman 2008?
37. HSB Malmös styrelse skriver att
"behandlingen" av mina 42 första motioner
"hade upptagit merparten av de fyra timmar som föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet pågick den 5 maj 2008".

Varför skriver HSB Malmös styrelse inte något om all den tid som gick åt för att försöka stoppa mina motioner (frånta mig min yttranderätt, klumpa ihop motioner) och hindra mig som nominerad att väljas in?
Jag klandrar stämman för att jag blivit särbehandlad, och hur lång tid olika moment tagit på stämman har inget med detta att göra.

Att de totalt ca 200 motionerna inte skulle kunna betas av på 2-3 timmar måste väl alla ha begripit från början. Om tiden var så kritisk, varför ville styrelsen inte göra de två saker som hade avsevärt sparat tid och underlättat för alla;
- seriös behandling av motioner,
- diskussion med motionärer före stämman?
39. HSB Malmös styrelse skriver (p.38);
"När föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet återupptogs den 18 maj 2008 framställdes yrkande från en fullmäktige under § 58 i protokollet att, med ändring av föreningsstämmans/fullmäktigesammanträdets tidigare beslut, kvarvarande motioner från" mig
"nr 43-178 samt nr 197-210 skulle behandlas i ett sammanhang".

HSB Malmös styrelse skriver felaktigt;
"Yrkandet ska ses mot bakgrund av det stora antalet motioner från samma motionär, den oproportionerligt långa tid som behandlingen av de första 42 motionerna tog, samt fullmäktiges ambition att på rimligt och rättssäkert sätt genomföra föreningsstämman / fullmäktigesammanträdet".

HSB missbrukar de regelverk som finns genom att hela tiden försöka vända och vrida på lagtexter och andra regelverk så att de i varje stund ska passa HSB:s syften bäst.

- Yrkandet att avslå alla mina resterande motioner i ett svep "ska ses mot bakgrund av det stora antalet motioner från samma motionär"?
Så innehållet i motionerna var inte relevant, utan bara det faktum att motionerna kom från samma motionär skulle motivera att inte behandla motionerna på ett normalt sätt?
Om 178 medlemmar skrivit var sin motion så hade dessa motioner inte klumpats ihop och avslagits i ett svep?


- Yrkandet att avslå alla mina resterande motioner i ett svep "ska ses mot bakgrund av den oproportionerligt långa tid som behandlingen av de första 42 motionerna tog"?
Motionerna avhandlades i rask takt. Men att det skulle ha tagit "lång" tid att behandla de första 42 motionerna skulle alltså motivera att resten av specifikt mina motioner inte behandlas?
Varför klumpade man då inte ihop även de övrigas motioner? Då hade det ju gått ännu fortare.

Här skriver HSB Malmös styrelse att de tycker att det är rätt att inte behandla motioner enbart av de två skälen att motionerna inte kunde behandlas inom loppet av ett par timmar samt att en motionär som är mer engagerad än övriga kan diskrimineras genom att denna motionärs motioner därmed inte behöver behandlas.

Vilket stöd i lagen har styrelsen för sin personliga åsikt här om att detta skulle göra särbehandling legitimt?

Skälet till varför mina motioner avslogs i klump
Fullmäktigeledamöternas beslut att avslå alla mina motioner i ett svep berodde på att jag riktat kritik mot dem för deras bristande engagemang och att de aldrig motionerar. Detta framgår tydligt från vad som sades på stämman och i protokoll.
Särbehandlingen av mig grundades således, vilket bekräftas av dokumenteringen av stämman, enbart i att jag framställt fakta som fullmäktige såg som besvärande för dem själva.
Dvs stämmans motiv var enbart en ren vedergällning mot mig personligen, fast det i praktiken var de 42 000 medlemmarna som drabbades av att stämman helt körde över mina motioner, men det tog fullmäktige i rent egenintresse ingen hänsyn till.
Inget annat skäl angavs vid något tillfälle (vilket bekräftas av stämmoprotokollet)!

I mina motioner finns en del av särbehandlingen inom HSB Malmö dokumenterad, och det är uppenbart att det var många (inte minst HSB Malmös styrelse) som i sitt eget personliga intresse inte ville att denna särbehandling skulle behandlas och belysas på stämman.


På vilket sätt var det "rimligt" och "rättssäkert" att avslå alla mina motioner i klump (och utan att jag fick yttra mig, och utan debatt)?

Att fullmäktiges ambition bara var att avslå motionerna oavsett vad de handlade om behöver man inte ens ha varit på stämman för att konstatera. Det framgår t.o.m. av protokollet.
40. HSB Malmös styrelse skriver;
"Skulle varje återstående motion från" mig "behandlats separat behövde föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet ajourneras ytterliggare 1-2 gånger".

HSB Malmö säger att man anser det rimligt att underlåta att behandla motioner enbart pga tidsfaktorn. Motioner måste självfallet få ta den tid det tar att behandla dem, oavsett om stämman skulle ha behövt ajourneras 1-2 ggr till (vilket ej heller uppgavs som skäl på stämman för att avslå motionerna i klump).
Här säger HSB Malmös styrelse att
bara det faktum att stämman kanske skulle behöva ajourneras 1-2 gånger berättigar till att motioner inte ska behöva behandlas.

Var finns stöd i lagen för detta skäl till särbehandling?


Om jag ensam kan lägga ner all den tid jag lagt ner på motionerna så måste 311 fullmäktige ha engagemang nog att behandla motionerna, om de så turas om att gå på stämman (de har ju ersättare/suppleanter)!
41. HSB Malmös styrelse upprepar vad jag sagt;
"Från att vid första sammanträdesdagen, den 26 april 2008, varit 184 fullmäktige var man dag tre den 18 maj 2008, nere på 71 fullmäktige".
HSB Malmös styrelse hävdar sedan på sitt kränkande sätt att detta var
"en direkt konsekvens" av mitt "sätt att sabotera föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet".

184 närvarande fullmäktige måste vara någon form av rekord i HSB Malmös historia, men var det mitt fel också att 127 fullmäktigeledamöter inte dök upp ens under första dagen... eller kan man kanske säga att styrelsen har någon form av ansvar för verksamheten?

Styrelsen försöker skuldbelägga mig för att fullmäktige inte är engagerade nog att ens fullgöra sin uppgift som fullmäktige och gå på stämmorna, och för att styrelsen i sin "behandling" av motionerna inte lyckats ta fram ett meningsfullt beslutsunderlag som snabbat upp och kraftigt förenklat stämmans behandling.


Hur resonerar HSB Malmös styrelse när de menar att jag, som engagerad och enskild medlem, ska skuldbeläggas för fullmäktigeledamöternas bristande engagemang och för tillhörande oseriösa behandling av motionerna av styrelsen?

Om HSB Malmös styrelse behandlat motionerna seriöst så hade motionerna kunnat avhandlas relativt snabbt, och då kanske det dessutom funnits ett i alla fall lite större engagemang bland fullmäktige, men styrelsens oseriösa behandling av motionerna (med luddiga, obegripliga och t.o.m. helt irrelevanta svar från styrelsen, etc) kan tyvärr inte definieras som annat än ett rent sabotage av motionerna eftersom detta avsevärt försvårade för fullmäktige att förstå motionerna såväl som för behandlingen på stämman.
Det är för mig obegripligt hur HSB Malmös styrelse kan fullt ut försvara de kränkningar och särbehandlingar som jag utsattes för på stämman samtidigt som styrelsen anklagar mig för att "sabotera" stämman bara genom att jag är engagerad och skriver många, för alla medlemmar, viktiga motioner.

Jag har ingen som helst egen personlig vinning av mina motioner, utan de är enkom för hela organisationens bästa. Att då hela tiden behöva utsättas för en strid ström av kränkningar och särbehandlingar bara för mitt engagemang i organisationen är inte så roligt.

Jag "saboterar" alltså föreningsstämman genom att jag lägger ner väldigt mycket tid och arbete på att skriva 178 seriöst utformade motioner, dessutom motioner till största delen orsakade av styrelsens ovilja att föra en dialog med medlemmar!

Hur menar HSB Malmös styrelse att en medlem "saboterar" en stämma enbart genom att engagera sig och skriva seriösa och genomtänkta motioner, som jag lagt ner oerhört mycket tid och energi på, för alla medlemmars bästa, speciellt med tanke på fullmäktiges anmärkningsvärt dåliga engagemang (utom när det gällde att med alla möjliga medel försöka frånta mig mina rättigheter)?
Är inte det att rikta kritiken på fel håll?

Jag spenderade dessutom ohyggligt mycket tid strax före och under stämman (speciellt efter att det stod klart att jag skulle få tala för alla mina motioner) på presentationsmaterialet för mina motioner, som sedan bara blev helt bortkastad tid. En veckas extra arbete för mig spolierat i och med tillbakadragandet av mina rättigheter i ett beslut!

Se även p.58.

58. HSB Malmös styrelse skriver på ett synnerligen kränkande sätt att mitt "tillvägagångssätt att missbruka det demokratiska minoritetsskydd som motionsrätten innebär underminerar föreningens verksamhet, både vad gäller styrelsens arbete och föreningsstämman/fullmäktigesammanträdet".

Den enda grund som HSB Malmös styrelse har för detta kränkande påstående är att jag lagt ner oerhört mycket tid och arbete på att skriva för organisationen mycket viktiga och värdefulla motioner.
Styrelsen menar alltså att jag bara genom att motionera skulle ha "missbrukat" minoritetsskyddet och "underminerat" styrelsens arbete och stämma.

HSB Malmö kan inte ens i sin avslutande text avhålla sig från sitt förtryck av enskilda medlemmar och oförskämda påhopp.
Trots den uppenbara särbehandlingen som jag utsattes för på stämman så anser styrelsen inte ens att någon särbehandling förekommit.
Inte med ett ord klandrar styrelsen stämmans beteende (som styrelsens ledamöter naturligtvis själva var högst delaktiga i, såväl i egenskap som styrelse för HSB Malmö som den parallella roll de har som fullmäktigeledamöter och t.o.m. HSB-ledamöter, roller som uppenbart inte är rimliga att de har samtidigt, där t.o.m. HSB Malmö och Blanka Kruljac gått ut med att det är en jävsituation de själva befinner sig i).

Vad har detta med klandret att göra?
Jag klandrar stämman för att jag blivit särbehandlad, och styrelsens uppenbart fientliga inställning till mig är knappast något som styrelsen kan använda till sitt försvar för den diskriminerande och kränkande behandling som jag utsattes (och utsätts) för.

På vilket sätt har jag "missbrukat" motionsrätten bara för att jag engagerat mig i att skriva seriösa och viktiga motioner (se även p. 41)?

När HSB Malmös styrelse inte har något konkret försvar så måste tydligen HSB Malmös styrelse hänvända sig till rena personangrepp.
Det är tråkigt att diskussioner med HSB Malmö alltid måste hålla sig på en så låg nivå, med en strid ström av elaka påhopp från HSB Malmös styrelse.

Det är snarare HSB Malmös styrelse som underminerar föreningens verksamhet genom att behandla motioner så illa som styrelsen gör samt genom att styrelsen inte vill klargöra för stämman att motionerna ska tas på allvar och att stämman inte ska rösta ner motioner enbart för sin inställning till motionären pga att motionären för fram problem i föreningen (som bristande engagemang) i sina motioner.

I övrigt skulle jag inte vilja göra som styrelsen och kategorisera "motionsrätten" som ett minoritetsskydd. Motionsrätten är en rättighet. Minoritetsskyddet är det som skyddar medlemmarnas motionsrätt. Det viktigaste minoritetsskyddet av de ytterst få dylika skydd som finns.
60. HSB Malmös styrelse skriver på sitt hela tiden kränkande sätt; "Det är inte dessa syften som ska skyddas med bestämmelserna i föreningslagen".

Vilka syften då??? Att skriva motioner?

Menar styrelsen att det är de antidemokratiska krafterna som ska skyddas? Det enda lilla skydd som enskilda medlemmar har ska inte gälla?
Vad har detta med klandret att göra?
Jag klandrar stämman för att jag blivit särbehandlad. Om styrelsen enbart vill skydda sig själva och de antidemokratiska krafterna inom organisationen är det bara att beklaga detta.

Styrelsen avslutar sin inlaga med en rad av kränkande påhopp mot mig, utan relevans för klandret. Dessa kränkningar understryker allvaret i situationen.

61. HSB Malmös styrelse skriver ytterst nedlåtande sin personliga inställning att min "uppfattning om begreppet demokrati är att han får bifall till sina förslag och svar på samtliga sina frågor".

Detta helt onödiga påhopp tjänar inget annat syfte än att försöka smutskasta enskild medlem enbart för att jag är engagerad och vill alla medlemmar väl.

Naturligtvis vill jag ha svar på mina frågor. I en medlemsorganisation måste detta väl ändå vara en självklarhet? Även om frågor sällan, och nu närmast aldrig, besvaras.

HSB Malmös styrelse särbehandlar medlemmar på ett flagrant sätt, där de medlemmar som ingår i styrelser får svar, andra inte (bevisas enkelt)!


Inte med ett ord har HSB Malmös styrelse kritiserat särbehandlingen på stämman eller fullmäktiges i övrigt odemokratiska beslut. Det är bara jag som gjort fel... och då enbart för att jag vill hävda min och alla medlemmars grundläggande rättigheter i denna fråga. Claes Caroli går ut och säger att alla ska rätta in sig i ledet, speciellt mot mig, i denna klanderfråga. Claes Caroli, som i handling signalerar att styrelsen är emot såväl engagerade medlemmar som medlemskontroll, säger också att ingen medlem har rätt att göra vad jag gjort och klandra en stämma. Se bil. 1!

Aldrig ett positivt ord om en enda motion!
Vad har detta med klandret att göra?
Jag klandrar stämman för att jag blivit särbehandlad, och HSB Malmös styrelses högst personliga och fientliga inställning till vad min uppfattning om demokrati är har inget med detta att göra.

Jag kanske förväntar mig någon form av svar på de frågor jag ställer, men är det orimligt att man som delägare i en medlemsorganisation önskar svar på sina frågor?
Det är väl en inte helt oviktig del av ett demokratiskt synsätt, även om styrelsen tyvärr inte delar denna syn med mig.

Att min uppfattning om demokrati skulle vara att jag får bifall till mina yrkanden stämmer inte, men däremot kanske det är en väldigt tydlig signal att demokratin inte fungerar när drygt 500 yrkanden endast genererar i ett vagt bifall till ett enda av dessa yrkanden.

HSB Malmös styrelse måste i var och varannan mening, t.o.m. i detta klander, uttrycka sig nedlåtande och kränkande mot mig.
På extrastämman 2008 gick nästan hela Claes Carolis inledningstal åt till att kränka mig personligen och t.o.m. framföra rena lögner om mig. Se bilaga 1.
I de sju A4-sidor som HSB Malmös styrelse lämnat in till tingsrätten lyckas HSB Malmös styrelse kränka, baktala och svartmåla mig på ett allvarligt sätt minst 17 gånger (t.o.m. trots att större delen av texten mest bara är utfyllnad, utan relevans för klandret).
63. HSB Malmös styrelse skriver;
"HSB Malmö hemställer att målet sätts ut till muntlig förberedelse utan ytterliggare skriftväxling, då ytterliggare skriftväxling inte torde leda målet framåt".

I vanlig ordning vill HSB Malmös styrelse rikta sin kritik mot mig som person i stället för vad frågan handlar om och sedan hoppas man slippa undan att behöva försvara sina grova påhopp och kränkande lögner.

Dessa konstanta personangrepp, påhopp kränkningar och rena bevisbara lögner från HSB Malmös styrelse - som styrelsen till och med fyller sitt svar på klandret med - är inget jag tror leder utvecklingen framåt.

HSB Malmös svar med en stor mängd ogrundade anklagelser mot mig måste HSB Malmö självfallet förklara. Något annat vore naturligtvis helt orimligt.
HSB Malmös styrelse lägger i sin inlaga ut en dimridå för att försöka dölja det faktum att HSB Malmös styrelse inte har några konkreta argument för sitt bestridande av klandret, och sedan hoppas styrelsen slippa att stå för det styrelsen framfört.

Signifikativt för HSB Malmös styrelse är tyvärr att kritisera enskilda medlemmar och sedan stänga dörren så snabbt som möjligt. Det är allmänt känt att HSB Malmös styrelse aldrig vill gå i försvarsposition.

HSB Malmös styrelse vet att om de måste försvara sina felaktiga påståenden så leder detta bara till att det tydligt uppdagas hur felaktiga svar HSB Malmös styrelse givit. Därför försöker HSB Malmös styrelse t.o.m. här styra tingsrätten att bereda HSB Malmös styrelse en otillbörlig fördel, och mig en otillbörlig nackdel även i detta klander.

HSB Malmös styrelse är säkert väl medveten om att det som de framfört i sitt svar på klandret är felaktigt, och styrelsen vågar därför inte stå för vad de sagt, utan vill bara att tingsrätten ska fatta beslut på styrelsens ogrundade anklagelser och andra påhittade delar.

På vilket sätt för en muntlig förberedelse målet mer framåt än en skriftlig?

16. HSB Malmös styrelse skriver;
"En medlem har, som tidigare angivits, rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Även i förening där man tillämpar fullmäktigesystemet kvarstår medlemmens motionsrätt. Med ett 'ärende' avses att frågeställningen som motionen behandlar ska vara något som är relevant för föreningen. Vidare ska ärendet avse något som ligger inom stämmans kompetensområde, d.v.s. något som stämman är behörig att fatta beslut om".
Alltså är vi överens om följande;
-Samtliga av mina motioner hör till föreningen att behandla.
-Samtliga av mina motioner var stämman behörig att fatta beslut om.17. HSB Malmös styrelse påstår felaktigt;
"En begäran om en upplysning är inte att anse som en motion".

Detta påstående gör HSB Malmös styrelse utan att kunna förklara vad de grundar denna åsikt på!

En begäran om svar från styrelsen på en fråga kan naturligtvis inte undantas från att betrakta som en motion.
Begäran om ett svar på en fråga kan sedan, som alltid annars, leda till ett tilläggsyrkande baserat på det svar som styrelsen ger.


Förutsättningar för ett yrkande kan vara att viss information behövs från styrelsen!
Självklart är en begäran om upplysning att betrakta som en motion om detta yrkande ställs i en motion.

Var i lagen undantas "begäran om upplysning" från motioner?

Upplysningsplikt
Både BrL och ABL föreskriver en frågerätt för medlemmar respektive aktieägare både på ordinarie- och extrastämma, som motsvaras av styrelsens upplysningsplikt. Den eller de begärda uppgifterna ska finnas tillgängliga vid stämman eller i vart fall finnas på föreningsexpeditionen inom två veckor om de kan lämnas utan väsentlig skada. Ändå ville HSB Malmös styrelse inte svara på mina enkla frågor, varken i styrelsens svar till motionerna eller på stämman (och ej heller före stämman).
Det är särbehandling!

18. HSB Malmös styrelse hävdar felaktigt och utan grund för detta; "Frågor till styrelsen ska istället ställas av en fullmäktige till styrelsen enligt reglerna i 7 kap 11 § FL".


HSB missbrukar de regelverk som finns genom att hela tiden försöka vända och vrida på lagtexter och andra regelverk så att de i varje stund ska passa HSB:s syften bäst.

Var i 7 kap 11 § FL står det att det bara är fullmäktige som får ställa frågor till styrelsen i behandlingen av motionerna, och att specifikt motionärer som inte är fullmäktige saknar denna rätt att ställa frågor till styrelsen rörande sina motioner?

FL 7 kap 11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysnings- plikten även föreningens förhållande till andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.

Det står inget alls i ovan nämnda paragraf i FL att det enbart är fullmäktige som har rätt att ställa frågor. Tvärtom!
Detta är något HSB Malmös styrelse bara hittar på för att på årsstämman 2009 och framåt försöka komma runt sin lagstadgade skyldighet att svara på frågor från motionärer (fortsätter styrelsen att vägra svara på frågor på stämman riskerar detta bara rendera i ytterliggare klander från medlemmar).

Tycker HSB Malmös styrelse att det är rätt att skilja på motionär och motionär där vissa motionärer ska särbehandlas genom att deras rätt att ställa frågor, hörandes till sina motioner, till styrelsen inskränks?

Tycker HSB Malmös styrelse att det är förenligt med likhetsprincipen att vissa motionärer begränsas i sin möjlighet att motionera genom att en särskild grupp av motionärer saknar rätt att ställa frågor och få svar från styrelsen rörande sina motioner?
I motsats till alla övriga motionärer förvägrades jag möjligheten att på stämman ställa frågor till styrelsen. Styrelsen besvarade alltså varken mina frågor i styrelsens svar på motionerna (trots att jag löpande i motionerna särskilt begärde detta av styrelsen) och ej heller när jag ställde frågor på stämman.

Stämmoordföranden till och med vände sig till den styrelseledamot som hade uppdraget att redovisa styrelsens svar och sa till honom att han inte behövde svara på specifikt mina frågor. Han skulle enbart upprepa de svar som styrelsen gett till motionerna. Dvs läsa innantill rakt upp och ner.

Särbehandlingen av mig underströks av att mötesordföranden stoppade mig om jag vid något tillfälle försökte göra som styrelsen och upprepa något yrkande som stod i mina motioner.

Detta visar ytterliggare på den kraftiga särbehandling som jag utsattes för vid åtskilliga tillfällen under denna stämma.

27. HSB Malmös styrelse framför sina personliga åsikter på sitt sedvanligt kränkande sätt; "Dessa yrkanden är egentligen ett uttryck för olika oförrätter som" jag, enligt HSB Malmös styrelse, skulle ha "blivit utsatt för" av min egen brf.

I de "oförrätter" jag drabbas av ingår allvarliga hot såväl från styrelsen i min egen brf som hot via telefonsamtal med dolt nummer.
Detta enbart för mina motioner.
Hur HSB Malmös styrelse beter sig på stämman och svarar på klander bidrar ofrånkomligen till den hotfulla stämning som jag utsätts för!
Varför beter sig styrelsen så här?

De "oförrätter" som jag utsatts för enligt motion 34 har alla i min brf utsatts för.
Yrkandena avser det som HSB Malmö bidragit med i detta sammanhang.

Målet med de fakta jag presenterar i motion 34 är att HSB Malmö ska upphöra att mobba och trakassera enskilda medlemmar, enbart för deras engagemang, och att medlemmarna inte dessutom ska behöva betala för dessa trakasserier o.dyl.

Kränkande uttalanden från HSB Malmös styrelse, exempel

HSB Malmös styrelse försöker med alla medel, mestadels med rena bevisbara lögner, måla upp en falsk bild av mig för att få mig att framstå som en hemsk person, enbart för att jag engagerar mig genom att ställa frågor och skriva motioner. Bara i styrelsens svar på detta klander finns väldigt många exempel på styrelsens förnedrande och lögnaktiga kränkningar. HSB Malmös styrelse vill till varje pris ta bort fokus från vad klandret egentligen handlar om.

Eftersom T.W. inte är nöjd med svaren omvandlar han frågorna till styrelsen till en "motion" i stället.

Min kommentar (23):
Vad har bakgrunden till mina motioner och yrkanden med klandret att göra?
HSB Malmö uttalar sig hela tiden som att jag är skyldig att acceptera de svar jag får, oavsett hur ovidkommande svaren är, och oavsett att jag inte får svar.
Som delägare anser jag mig ha rätt att ställa frågor. HSB Malmö uttalar sig som att allt i denna medlemsorganisation enbart ska ske helt på styrelsens villkor. Precis som i varje diktatur.

Vidare framlägger T.W. rena konspirationsteorier i flera av sina motioner.
Ett exempel på detta är "motion" nr 34 där T.W. gör gällande att styrelsen i HSB Malmö aktivt lurar och vilseleder HSB:s medlemmar.


Min kommentar (25):
Det som för HSB Malmö är en "konspirationsteori" är baserat på fakta. Fakta som aldrig i något läge ens förnekats, inte ens i styrelsens svar på denna motion. HSB Malmö har vid flera tillfällen getts möjlighet att bemöta dessa fakta, men valt att inte göra så.
Väl medveten om att skrivelserna inte i alla delar uppfyllde kraven för att vara motioner, valde styrelsen för HSB Malmö ändå att behandla dem som motioner för att därmed undanröja troliga och förväntande påståenden från T.W. om att styrelsen inte agerar demokratiskt.

Min kommentar (31):
För det första så finns det inga krav för motioner, varken generellt eller specifikt för HSB, och inga sådana krav har presenterats varken tidigare eller nu.
För det andra så finns det inte en enda av mina 178 motioner som inte i juridisk mening kan betraktas som motion.
För det tredje så har styrelsen, varken muntligt eller skriftligt i något läge tidigare, och varken officiellt eller till mig, förklarat något tvivel om att en enda av mina motioner skulle betraktas som motion.
För det fjärde så blir påståendet om att styrelsen behandlade mina motioner som motioner för att undvika att jag skulle påstå att styrelsen inte agerade demokratiskt enbart löjeväckande, inte minst i ljuset av hur styrelsen i övrigt betett sig.

62.
HSB Malmös styrelse skriver kränkande; "Denna definition av demokratibegreppet delas inte av merparten av HSB Malmös medlemmar" vilket skulle ha framgått av stämmans svar på mina motioner där stämman "i samtliga fall biföll styrelsens förslag till beslut".
Att stämman beslöt att avslå alla motioner i enlighet med styrelsens förslag berodde enbart på den särbehandling jag utsattes för, där motionerna inte behandlats seriöst av styrelsen, där styrelsen inte svarade på mina frågor (varken för frågorna i motionerna eller för de frågor jag ställde på stämman, i motsats till övrigas frågor) och på den aggressivitet och de kränkningar som jag utsattes för av en mindre grupp fullmäktige på stämman (inte minst i samband med nomineringarna).

Jag förstår inte varför HSB Malmös styrelse uttalar sig på sitt rent ut sagt hatiska sätt mot mig (inte minst här i sitt svar på klandret) enbart för att jag vill alla medlemmars bästa. När styrelsen hela tiden beter sig så här illa är det ofrånkomligt att det piskar upp en hatstämning mot mig bland andra, inte minst fullmäktige.

 

 Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan