Till: Malmö Tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö 2008-09-06

Komplettering av klander i mål nr T 6829-08 (enhet 11)

Det beslut som jag överklagar är §58 i stämmoprotokollet. §58 hör ihop med §37 och §47 där stämman tog beslut om att motionär som inte är fullmäktige ska få yttranderätt vid behandling av motionen och att motioner ska behandlas en och en. I §58 drogs tidigare beslut på samma stämma tillbaka specifikt för mig (olikabehandling), men då av endast drygt en tredjedel av antalet fullmäktige närvarande.

Jag klandrar också stämman på grund av den särbehandling jag utsattes för i övrigt, i samband med att jag presenterade de första av mina motioner, enligt bifogad bilaga, #1. Detta återfinns i §47 i stämmoprotokollet. Plus den diskriminering jag utsattes för vid andra tillfällen under stämman, t.ex. i val av ombud/ersättare till HSB Riksförbund (§29) där jag inte tilläts försvara mig mot kränkningarna, och där ett mindre antal fullmäktige uppviglade stämman mot mig med sina hatyttringar. Resultatet av särbehandlingen blev att mina motioner ej behandlades.

På dag 1 (26/4) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 183 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att motionär skulle få yttranderätt till sina motioner.

På dag 2 (5/5) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 116 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att motioner ska behandlas en och en.

På stämmans sista dag (18/5) av HSB Malmös årsstämma 2008 så var det 71 närvarande och röstberättigade fullmäktigeledamöter där stämman då beslutade att dra tillbaka tidigare två majoritetsbeslut på stämman (detta dessutom trots att det nu bara är 38 % av antalet ledamöter jämfört med dag 1), och varken ge mig yttranderätt eller behandla specifikt mina motioner en och en (§58).

Genom att stämman i den sista delen av stämman i ett beslut ändrade tidigare två av stämman redan fattade beslut så lurades alltså alla de fullmäktigeledamöter som trodde att ett beslut var ett beslut, och som inte var närvarande efter att de sagt sitt i dessa frågor.
HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli har som ett mantra framfört;
När sedan alla har sagt sitt och stämman fattat sitt beslut så måste stämmans beslut gälla, oavsett om man tycker om beslutet eller inte.
I medlemmarnas ansvar ingår att inte utnyttja det demokratiska regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.
Detta gäller tydligen inte för de beslut som han själv och resten av fullmäktige tog på årsstämman 2008.

De brott mot likhetsprincipen som stämman begick förekom vid ett flertal tillfällen under stämman, dock mer explicit i samband med §58 och §47 (när jag tilläts gå igenom de första av mina motioner) i stämmoprotokollet.

§ 47
I motsats till alla övriga motionärer förvägrades jag också möjlighet att på stämman ställa frågor till styrelsen. Styrelsen besvarade alltså varken mina frågor i styrelsens svar på motionerna (trots att jag löpande i motionerna särskilt begärde detta av styrelsen) och ej heller när jag ställde frågor på stämman.

Stämmoordföranden till och med vände sig till den styrelseledamot som hade uppdraget att redovisa styrelsens svar och sa till honom att han inte behövde svara på specifikt mina frågor.

Detta visar ytterliggare på den särbehandling som jag utsattes för vid åtskilliga tillfällen under denna stämma.

Stämman fattar ett beslut som inte är i enlighet med demokratins regler!
Fullmäktigeledamöternas beslut att avslå alla mina motioner i ett svep berodde på att jag riktat kritik mot dem för deras bristande engagemang och att de aldrig motionerar. Detta framgår med all önskvärd tydlighet från vad som sades på stämman (se bil. 2), men även t.o.m. från stämmoprotokoll.
Särbehandlingen av mig grundades således, vilket bekräftas av dokumenteringen av stämman, enbart i att jag framställt fakta som fullmäktige såg som besvärande för dem själva (dvs stämmans motiv var bara en ren och skär hämnd mot mig personligen, fast det i praktiken var de 43 000 medlemmarna som drabbades av att stämman helt körde över mina motioner, men det tog fullmäktige i rent egenintresse ingen hänsyn till). Inget annat skäl angavs vid något tillfälle (vilket bekräftas av stämmoprotokollet)!
 
Att en motionär ska ha yttranderätt och förslagsrätt när det gäller sina egna motioner måste vara en självklarhet för varje sunt tänkande människa i en demokrati, och naturligtvis inte något som man ens kan stadga bort. Att ta beslut om ifall en motionär ska kunna förklara och försvara sina motioner faller på sin egen orimlighet eftersom detta är en grundläggande demokratisk rättighet. Blotta tanken att en stämma skulle kunna diskriminera medlemmar och besluta bort denna självklara rättighet är skrämmande!
Om man har motionsrätt så måste av detta alltså följa att man per automatik har yttrande- och förslagsrätt till sina egna motioner (precis som det alltid annars fungerar, utanför HSB).
Om HSB är av en annan åsikt så måste denna synnerligen odemokratiska inställning vara unik i Sverige (och kanske varje rättsstat i Europa/världen?).

I HSB Malmös stadgar, som stämman beslutade om på årsstämman 2008 står det;
"Yttrande-, förslags- och rösträtt utövas av valda fullmäktigeledamöter. Medlem som enligt § 19 inlämnat motion till föreningsstämman (motionär) har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av den aktuella motionen". Tycker inte HSB att detta är en självklarhet?

Så här uttalar sig HSB Riksförbunds ordförande (försiktigt) på min fråga om detta;
"Den fråga du ställer i ditt mail är mycket enkel att svara på. Min principiella inställning till frågan huruvida en motionär som inte är fullmäktigeledamot ska ha yttranderätt på föreningsstämma, när en av denne avgiven motion behandlas, är att vederbörande bör av stämman beviljas yttranderätt. Har man som enskild medlem tagit initiativet att lämna ett välgrundat förslag i en fråga som känns angelägen så är det rimligt att man också får 'tala för sin sak'".
Men som jag här förklarat så faller det på sin egen orimlighet att det ens ska vara möjligt för en stämma att ta beslut om en motionär ska få försvara sina motioner eller ej. Att inte få yttranderätt för sina motioner är som att ge någon en bil men endast under förutsättningen att mottagaren inte får använda sig av bilen.

Det måste vara varje enskild medlems rättighet att kunna döma ut ett stämmobeslut som oriktigt eller odemokratiskt när beslutet inte fattats i enlighet med demokratins regler.
Tyvärr visar HSB Malmös styrelse och fullmäktige väldigt lite respekt för vad medlemmarna tycker.

Själva grunden i en kooperation är medlemmarnas engagemang. En styrelse samt fullmäktige får inte arbeta för att hämma medlemmarnas engagemang, utan de måste lyssna och lära från de medlemmar som engagerar sig.

I en styrelses och fullmäktiges ansvar ingår att inte utnyttja sin maktposition samt det bristfälliga och luddiga regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.

Det är min absoluta övertygelse att om avsaknaden av tydlighet och bristerna i struktur, lagar och övriga regelverk utnyttjas av styrelsen och fullmäktige så blockeras organisationens arbete mot en demokratisk miljö. Det banar då också väg för de sedan länge rådande krafter som vill inskränka demokratin.

Fullmäktige och styrelsen har en demokratisk skyldighet att hantera sina rättigheter med ansvar och med den klokskap som ingår i begreppet "gott omdöme". Vidare så har styrelsen och fullmäktige ett ansvar för att hantera sitt uppdrag på ett sätt som gör att det demokratiska arbetssättet vinner acceptans. Styrelsen för HSB Malmö innehar ett förtroendeuppdrag som särskilt innebär att de måste utnyttja sina maktpositioner för att medlemmar inte ska behöva känna sig kränkta eller nedtryckta.

HSB Malmö måste föregå med gott exempel, men i stället gör HSB Malmö raka motsatsen. HSB Malmös styrelse vägrar envist att fördöma det beteende som fullmäktige (och de själva) visade på HSB Malmös årsstämma. Styrelsen vill inte ens ge sin åsikt om detta. Därmed sprids denna diskriminering av enskilda medlemmar som ringar på vattnet när alla tror att det är acceptabelt att bete sig så här och att det inte får några konsekvenser hur mycket man än särbehandlar och trycker ner medlemmar eller kör över medlemmars motioner.

Styrelsen särbehandlar mig genom att vägra svara på några frågor
Att styrelsen inte besvarat en enda av mina frågor med ett enda ord framgår av motionerna och styrelsens mycket kortfattade, intetsägande och infama svar/avslag till dessa (där svaren t.o.m. ofta inte ens hade någon koppling till motionerna). Jag bifogar inte motionerna med styrelsens svar eftersom det är en hel bok, men tingsrätten kan gärna be HSB Malmö om en kopia av denna motionsbok, om vad jag här återger skulle förnekas av HSB Malmö, och tingsrätten därför vill verifiera att vad jag hävdar i denna fråga är sant. Det handlar alltså inte om att ej fullständiga eller ej tillfredsställande svar givits av styrelsen, utan det handlar om att styrelsen inte brytt sig om att ge några svar överhuvudtaget!
Att styrelsen sedan inte heller ville besvara några frågor (varken de i mina motioner givna frågorna eller nya, på stämman ställda, frågor) från mig på själva stämman framgår av HSB:s inspelning av stämman, så detta kan omöjligen förnekas av någon.
Enligt lag ska styrelsen svara på de frågor som ställs på en stämma, men jag fick först inga svar på de frågor jag ställde på stämman hörande till mina motioner (efter att stämmoordföranden rekommenderat styrelsen att inte svara på några frågor från mig) och sedan fick jag inte ens ställa några frågor (direkt kopplade till mina motioner) överhuvudtaget.
 
Att just mina frågor inte besvarades av HSB Malmös styrelse ser jag som en allvarlig särbehandling av mig som inte är förenlig med hur en organisation, som påstår sig vara demokratisk, ska eller har rätt att bete sig.
 
Om HSB Malmös styrelse skriftligen besvarat de frågor jag ställt i motionerna så hade mycket tid kunnat sparas på stämman. Genom att HSB Malmös styrelse undvek att bemöta mina motioner i sak så gjorde HSB Malmös styrelse det svårt för fullmäktige att förstå motionerna och ta beslut. Styrelsen skapade medvetet en ohållbar situation på stämman för att i mesta möjliga mån sabotera för mina motioner, som nästan alla enbart gick ut på att förbättra demokrati, medlemskontroll, medlemsinflytande, öppenhet, insyn, engagemang, ärlighet och etik inom HSB Malmö.

Jmfr Föreningslagen 7 kap. 11 §;
"Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman".
samt;
"Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen".
Lagen gör naturligtvis inget undantag här varken för frågor via motioner eller för medlem som skrivit motioner. En stämma kan ej heller ta beslut i att upphäva lagar.

Som ännu ett av väldigt många exempel på diskrimineringen av mig kan nämnas att medlemmen Åke Persson, i motsats till mig, inte bara fick svar på alla sina före stämman ställda frågor utan dessutom skriftligt (svaren t.o.m. distribuerades skriftligt på stämman till alla). Detta trots att Åke Persson gått utanför systemets ramar och inte ens skrivit en motion med sina frågor. Sedan bröt HSB Malmö ytterliggare mot regelverket genom att Åke Persson t.o.m. fick en OH-presentation och bemöta samtliga svar han fått. Alltså utan att detta var ett ärende i dagordningen. Mig behandlar HSB Malmö däremot helt tvärtom (trots att jag - i motsats till Åke Persson - hållit mig inom det regelverk som gäller för föreningar). Denna särbehandling tycker jag inte hör hemma i en kooperation! Alla medlemmar måste vara lika värda och behandlas på samma sätt.

Respektlös särbehandling av motionär
Så här skriver HSB Malmös styrelse i sitt nyhetsbrev 2008-03-08;
"Att medlemmarna lämnar förslag och motioner till stämman är ett av demokratins fundament. Därmed är det också självklart att varje enskild motion ska behandlas med respekt".
Om HSB Malmös styrelse bestrider detta klander så motsäger styrelsen alltså sig själv! Rejält!!!

Mina motioner behandlades inte med respekt. Ett exempel på detta är att i stället för att styrelsen lägger ut arbetet på tjänstemännen med att först bereda motionerna inför beslut och behandling av styrelsen så ges en medlem i styrelsen uppdraget att egenhändigt snabbt sätta ihop några kortfattade och generella svar till motionerna, som dessutom är häpnadsväckande infantila.

Mina motioner var, som ofta är fallet med motioner, inte kompletta i skrift. De behövde kompletteras i vissa delar av mig på stämman där frågor också måste redas ut och besvaras. Många av fullmäktigeledamöterna hävdade att de inte ens läst motionerna (varken mina eller övriga motionärers motioner). Hur ska fullmäktigeledamöterna kunna ta beslut i något som de inte läst och ens vet vad det handlar om? Ändå var det just detta som fullmäktige gjorde, vilket dessutom visar att fullmäktige inte tar sitt uppdrag på allvar.

HSB Malmö hade ½-1 år på sig att behandla mina motioner. En organisation som HSB Malmö med 43.000 påstådda medlemmar borde inte ha några som helst svårigheter att hantera 1.000 motioner eller fler på ett seriöst sätt. HSB Malmö (precis som hela HSB-organisationen) har i alla år försökt dölja denna medlemmarnas möjlighet att motionera till HSB-regionen. Tack vare några andra engagerade medlemmar tvingades HSB Malmö att gå ut offentligt med information om att medlemmar kan lämna in motioner. HSB Malmö valde att bryta mot detta stämmobeslut som togs på årsstämman 2007, men till slut tvingades HSB Malmö ändå att gå ut med information om detta (tyvärr var det engångsinformation och informationen placerades så att så få som möjligt skulle kunna se denna). HSB Malmö borde ha varit förberedd. Det skulle kunna ha kommit in tusen motioner eller t.o.m. fler.
I hyresgästföreningen (där min mall för hur man ska skriva motioner används) så har de inga problem att behandla ett stort antal motioner. Jag kan inte heller se att det förekommer någon diskriminiering i HGF av engagerade medlemmar, så som det fungerar i HSB Malmö.

Efter att det bekräftats på stämman att jag hade yttranderätt så la jag ner ytterliggare nästan en arbetsvecka endast på presentationsmaterialet för mina motioner. Detta bara för att sedan få beskedet att jag inte skulle få presentera mina motioner och att all tid jag lagt ner på mina motioner var bortkastad.

En fullmäktige till och med reste sig upp på stämman och inför alla hånfullt frågade mig; "Har du lärt dig något nu?", syftandes på att fullmäktige nu tydligt visat att jag som enskild medlem inte skulle tro att jag kan påverka någon eller något inom HSB Malmö och att inget yrkande från mig skulle bifallas av fullmäktige, oavsett vad det handlade om.

Olika regelverk för olika medlemmar inom HSB Malmö
På HSB Malmös årsstämma 2007 så togs ett beslut om medlemsavgifter. När stämman kom till en senare punkt i dagordningen där frågan om medlemsavgfter dök upp igen så klargjorde stämmoordföranden inför hela stämman att detta beslut redan hade tagits och därför kunde ett nytt beslut i samma fråga inte tas en gång till på samma stämma. Detta visste alltså fullmäktige under årsstämman 2008. Men denna gång, på årsstämman 2008, bryr sig inte den resterande minoriteten av fullmäktige om detta, utan de ändrar helt kallt två tidigare majoritetsbeslut till det rakt motsatta, jämfört med tidigare.
 
Förutom att jag anser att stämman saknade rätt att ta detta beslut att helt ändra två tidigare tagna beslut så är det också ännu ett av flera exempel på den särbehandling jag utsattes för, där ett regelverk gäller för alla andra och ett annat, separat, regelverk gäller för specifikt mig.


HSB Malmö leder vägen till en odemokratisk organisation
Det värsta i det som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008 är att nu tror alla styrelser i HSB Malmö att det är fritt fram att göra så som skedde på denna årsstämma. Detta får oanade och med all säkerhet mycket svåra konsekvenser för alla medlemmar. Samtliga styrelser lever nu i tron att de så här lätt kan plocka bort den enda lagstadgade rättighet en enskild och försvarslös medlem har att uttrycka sina åsikter, försöka göra sin röst hörd och att kunna påverka sitt kooperativa boende. Årsstämmorna blir därmed meningslösa i framtiden, medlemskontrollen har tagits bort och det sista forumet för de enskilda medlemmarna har effektivt eliminerats. En annan konsekvens av den särbehandling jag utsattes för på årsstämman 2008 blir oundvikligen att väldigt få i framtiden ser någon mening med att skriva motioner eftersom man nu vet att motioner inte behandlas seriöst och att motionerna körs över först av styrelsen och sedan av fullmäktige (som ytterst sällan avviker från styrelsens mening). HSB Malmös styrelse borde i stället föregå med gott exempel så att brf:arna kan lära sig hur det ska till på stämman.

Smutskastningskampanj mot mig från ordförande Claes Caroli och HSB Malmös styrelse
Först går HSB Malmö ut i ett pressmeddelande med en snedvriden bild av vad klandret av stämman avser. Därefter ljuger styrelsen öppet om att de ska informera brf:arna om klandret. När jag sedan frågar HSB Malmös styrelse om de kommer att ge den rätta bilden av klandret så svarar HSB Malmös styrelse via ordförande Claes Caroli att de inte tänker göra detta. En kort tid därefter hålls en extrastämma och på denna stämma utnyttjar Claes Caroli hela sitt inledningstal, från vilket jag utestängs så att jag inte ska kunna försvara mig mot de falska anklagelserna, åt att på ett sensationellt sätt smutskasta mig och tala om för alla vilken hemsk och odemokratisk person jag är som utnyttjar min rättighet att klandra en stämma där fullmäktige och styrelse agerat synnerligen odemokratiskt när de fråntog mig den tidigare fastställda yttranderätten och sedan beslutade att mina av styrelsen ytterst oseriöst besvarade motioner inte skulle behandlas på stämman. Detta alltså för motioner som jag lagt ner ett års hårt arbete på och som tillkom pga fullmäktiges ovilja att skriva motioner. Inte med ett ord har HSB Malmös styrelse kritiserat särbehandlingen på stämman eller fullmäktiges i övrigt odemokratiska beslut. Det är bara jag som gjort fel... och då enbart för att jag vill hävda min och alla medlemmars grundläggande rättigheter i denna fråga. Claes Caroli går ut och säger att alla ska rätta in sig i ledet, speciellt mot mig, i denna klanderfråga. Claes Caroli, som i handling visar att han är emot såväl engagerade medlemmar som medlemskontroll, säger också att ingen medlem har rätt att göra vad jag gjort och klandra en stämma.

Vem arbetar HSB Malmö för?
Jag har inget att personligen vinna på detta klander (tvärtom så tar det bara en massa tid och kostar mig pengar), utan det är enbart för HSB Malmös 43 000 medlemmar. Claes Caroli och HSB Malmös styrelse kommer med all säkerhet att bestrida detta klander via sitt juridiska ombud. Jag vet inte vem HSB Malmös styrelse arbetar för, men med tanke på att klandret enbart är för alla medlemmarnas bästa (precis som de motioner som avslogs) så kan man då bara konstatera att det inte är HSB Malmös medlemmar som styrelsen och fullmäktige värnar om. Det tycks mest vara styrelsen själv som styrelsen försvarar, förutom den synnerligen odemokratiska processen under HSB Malmös årsstämma 2008. HSB Malmö tar sedan inte det minsta ansvar för sina handlingar!

Om HSB Malmös styrelse inte anser att HSB Malmös årsstämma i de delar jag tagit upp var odemokratisk så måste HSB Malmös styrelse ha en mycket märklig och skev verklighetsuppfattning.

Avslutningsvis
Jag gjorde ett kraftfullt försök att avstyra detta klander av stämman, men HSB Malmös styrelse ville inte vika en tum. De var obevekliga i allt och ville inte ens framföra sin åsikt om stämman och diskrimineringen av mig. Det är således HSB Malmös styrelse som är orsaken till detta klander, även om det i grunden är fullmäktigeledamöternas särbehandling som genererat de aktuella problemen. I HSB Malmös föreningar trycks motionärer ner på olika sätt med stöd av HSB, och tyvärr är de flesta helt okunniga i vilka rättigheter de har, varför dessa problem sällan kommer fram i ljuset.

HSB Malmös styrelse gör sig oåtkomlig, tar bort alla direkta kontaktvägar till varje ledamot, styrelsen svarar inte på frågor, skyr debatt som pesten och vill aldrig ge sig in i någon dialog med medlemmarna för att lösa problem, etc. Den sista möjligheten en medlem har att få svar på frågor och påverka sitt boende och sin ekonomi är att motionera. Nu vill HSB Malmös styrelse ta bort även denna sista möjlighet för medlemmarna. Det blir inte bättre av att alla brf-styrelser, efter HSB Malmös årsstämma, tror att de kan göra som på HSB Malmös stämma och helt köra över medlemmarna. Styrelsen sitter på informationsapparaten. Medan medlemmarna är i det närmaste helt försvarslösa så påverkar och t.o.m lurar styrelsen medlemmarna (t.ex. på HSB Malmös extrastämma den 26/8 där styrelseordförande Claes Caroli smutskastade mig och bl.a. lurade alla att tro att jag under sommaren skickat styrelserna i HSB Malmö respektive HSB Riksförbund mängder med mail; jag har skickat sammanlagt 4-8 mail), vilket skapar en helt ohållbar situation. Detta måste nu styras upp, och därav hoppas jag att detta klander kan förbättra situationen avsevärt för alla brf:ar så att medlemmar ges en möjlighet att göra sig hörda och kunna påverka.


Bilaga 1. Utdrag från stämmoprotokoll (§58, §37, §47, §43, §57).  
Bilaga 2. Utdrag från vad som sades på stämman när enhälligt beslut togs av stämman att ge motionärer yttranderätt.  
     


Bilaga 1.

Här kommer utdrag från stämmoprotkollet med de punkter i dagordningen som jag klandrat; §58 i kombination med §37 och §47 (plus §43 och §57).

Stämmoprotokollet är på 65 A4-sidor exkl. röstlängd och bilagor, så jag hoppas det går bra med nedanstående utdrag. Det enda jag som medlem (precis som alla fullmäktige) har tillgång till är en av HSB manipulerad kopia av stämmoprotokollet. Vill tingsrätten ha en kopia av originalet måste stämmoprotokollet (tillsammans med röstlängd) begäras in från HSB Malmö, eftersom ingen medlem får en kopia av det offentliga stämmoprotokollet. Sedan har HSB även en inspelning av stämman, och om tingsrätten vill ha kompletterande information kan tingsrätten därför begära in en kopia från HSB av denna inspelning.

Protokoll fört vid HSB Malmö ek för ordinarie fullmäktigesammanträde

Den 26 april 2008 klockan 10-00-18.00, Europaporten, Malmö

§37 Beslut avseende hantering av motioner

Ordföranden redogör för att enskilda medlemmar har rätt att motionera och att det är rimligt att stämman beslutar att enskild motionär som inte är fullmäktig får möjlighet att yttra sig.

Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen, avstyrker förslaget med hänvisning till föreningens stadgar.
Kaj Kvist, HSB brf Blekingsborg, yrkar liksom Tommy Johansson avslag på förslaget.


Fredrik Löfvall, HSB brf Misteln, yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ordföranden vädjar till stämman att ge enskilda motionärer som inte är fullmäktigeledamöter yttranderätt vid behandling av motion.

Knut Boij, HSB brf Pålsgården, yrkar avslag på ordförandens förslag med hänvisning till föreningens stadgar.
Leif Cruse, Bospargruppen, yrkar att nu gällande stadgar ska följas.


Ordföranden redogör för att kontroll av HSB Malmös stadgar ger vid handen att det inte finns något uttryckligt förbud för stämman att ge motionär möjlighet att yttra sig. Han hänvisar till Anders Mallméns kommentar till Lagen om ekonomiska föreningar, 3:e uppl. sid 244 som anger att: Genom beslut kan föreningsstämman ge vem som helst närvaro- och yttranderätt; stadgarna kan dock innehålla begränsningar.

Ordföranden ställer förslaget att motionär, som inte är fullmäktige, ska få yttranderätt vid behandling av motionen mot förslaget att motionären inte ska få yttranderätt.

Stämman beslutar att motionär som inte är fullmäktige ska få yttrande rätt vid behandling av motionen.
5 maj 2008

§43 Bandupptagning av stämman
Ordföranden upplyser stämmodeltagarna om att stämman spelas in på kassettband. Han påtalar att han i samband med öppnandet av stämman lördagen den 26 april kl. 10.00 förbisåg att redogöra för att ljudupptagning avseende stämmoförhandlingarna sker samt att det inspelade materialet utgör ett rent internt arbetsmaterial för protokollförare och ordförande avsett att användas i samband med upprättandet av protokoll från stämman. Banden kommer att förstöras efter att klanderfrist löpt ut.
§ 47. Beslut i anledning av inkomna motioner, dagordningen punkt 33

Ordföranden redogör för att det inkommit förslag att behandla motioner i klump samt diverse tillägg- och ändringsyrkanden.
Ordföranden redogör för att det normalt sett går till så att man behandlar motion för motion och beslutar i anledning av det förslag som kommit in och i anledning av styrelsens yttrande över motionen. Det är ordförandens åsikt att det av demokratiska skäl bör förfaras på så sätt.

Ordföranden redogör för att det inkommit förslag från Kjell Lövgren HSB brf Järven 137, att stämman ska anse motionerna med nr 1-178 och 197-210 föredragna.
Styrelsen har besvarat dessa och stämman anser att de är besvarade och beslutar enligt styrelsens förslag. Alla motioner behandlas i ett klubbslag.
Motionerna 189-190 behandlas samtidigt. Även dessa ska anses föredragna och att stämman beslutar enligt styrelsens svar.


Leif Cruse, Bospargruppen, föreslår när det gäller motioner 1-178 och 197-210:
* att fullmäktige beslutar om vilka av de enskilda motionerna man anser ska tas upp för diskussion och särskild behandling samt
* att motionerna i övrigt utan debatt skall behandlas i enlighet med styrelsens förslag.
* när det gäller övriga motioner yrkas att de behandlas var och en för sig.


Ordföranden redogör för att han anser att motioner ska behandlas seriöst och styckvis och att styrelsens föredragande finns vid den ena talarstolen och motionär vid den andra talarstolen.

Jan Thörnblom, HSB brf Almen, yrkar bifall till ordförandens förslag att ta varje motion för sig.

Lennart Karlin, HSB brf Dalgården, föreslår att stämman bordlägger alla motioner från T.W. och tillsätter en programkommité med uppdrag att sammanlägga frågor för att beslut sedan ska kunna tas på nästa stämma.

Kaj Kvist; HSB brf Blekingsborg och Nils Gustaf Bornlid, HSB brf Magne, yrkar bifall till ordförandens förslag.
Fredrik Löfvall, HSB brf Misteln, yrkar bifall till ordförandens förslag
.

Ordföranden ställer först förslag att behandla motionerna idag mot Lennart Karlins bordläggningsyrkande.

Stämman beslutar, efter votering med siffrorna 58 röster för att behandla motionerna idag mot 48 röster för Lennart Karlins förslag att bordlägga, att motionerna ska behandlas idag.

Ordföranden ställer därefter förslag att behandla motionerna var och en för sig mot Kjell Lövgrens förslag att behandla motioner i klump.

Stämman beslutar att behandla var och en av motionerna för sig.

Ordföranden ställer därefter bifall till Leif Cruses förslag mot avslag av Leif Cruses förslag.

Stämman beslutar, efter votering med rösterna 66 för att avslå Leif Cruses förslag mot 23 för att bifalla Leif Cruses förslag, att avslå Leif Cruses förslag.

Ordföranden konstaterar att stämman har beslutat att behandla motionerna var för sig.

MIN KOMMENTAR:
Därefter går jag igenom motion 1-42, innan beslut tas att stämman ska ajourneras till den 18 maj, kl. 09.00.18 maj 2008

§ 57. Fortsatt behandling av beslut om att tillsätta ett medlemsutskott med uppdrag att utreda medlemskapets inriktning och omfattning samt medlemsavgifternas storlek för presentation och beslut på extra stämma, dagordning punkt 32.
Ordföranden redogör för att stämman beslutat att tillsätta medlemsutskott. Den 5 maj 2008 beslutade stämman att arvode ska utgå. Stämman beslutade dock inte vilka ledamöter i utskottet som ska få arvode. I medlemsutskottet ska finnas åtta ledamöter från stämmans fullmäktigeledamöter, två ledamöter från HSB Malmös styrelse och två tjänstemän.
Preben Karlsson upplyser stämman om att aktuellt HSB-ledamotsarvode är 705 kronor per tillfälle.
Leif Cruse föreslår att särskilt arvode inte ska utgå till de två styrelseledamöterna.
Stämman beslutar att arvode ska utgå till de åtta ledamöter från stämmans fullmäktige som kommer att utses av HSB Malmös styrelse enligt delegationsbeslut § 36 ovan.

MIN KOMMENTAR:
Vad som inte framgår av protokollet är att stämmoordföranden varnar för att stämman kan komma att klandras p.g.a detta beslut, eftersom det är ett beslut som inte ingått i dagordningen och ett beslut som övriga fullmäktigeledamöter (majoriteten) inte ens informerats om att det skulle tas.
§58. Fortsatt behandling beslut i anledning av inkomna motioner 1-20, dagordningen punkt 33

Hantering av motioner

Sven-Erik Eliasson, HSB brf Erikslust, yrkar följande;
* Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
* Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
* Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyss nämnda motioner samt att beslut tas utan debatt.


Lennart Karlin och Kaj Kvist, Ingela Persson yrkar bifall till Sven-Erik Eliassons förslag.

Ordföranden erinrar om sin tidigare framförda inställning att motioner bör behandlas var för sig.

Leif Cruse yrkar att yttranderätten för motionär som inte är fullmäktige begränsas till motionen.
Ordföranden framför att motionären rimligtvis bör få yttra sig även vid den diskussion som föregår beslut angående hur dennes motioner kommer att behandlas.
Stämman beslutar att motionär som inte är fullmäktig ska få yttra sig vid fråga om behandling av motion.

Ordföranden ställer bifall till Sven-Erik Eliassons yrkande mot avslag till Sven-Erik Eliassons yrkande.

Stämman beslutar att bifalla Sven-Erik Eliassons förslag;
* Att motionerna 43- till och med 178 samt 197 - till och med 210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelsen till stämman.
* Att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag vid varje motion att denna ska anses besvarad, bifallen respektive avslagen.
* Att beslutet tas kollektivt i ett gemensamt beslut för samtliga nyssnämnda motioner samt att beslutet tas utan debatt.

T.W. yrkar bifall till sina motioner.

Ordföranden ställer bifall till styrelsens förslag på beslut mot bifall till T.Ws yrkanden.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till beslut.

MIN KOMMENTAR:
Motion # 42 -178 och 197-210 (dubbletter) från mig beslutas därefter i ett enda beslut enligt styrelsens obegripliga förslag (i huvudsak att "anse motionen besvarad", utan att någon vet vad det innebär). Därefter behandlas resterande motioner från andra motionärer en och en (motion # 179 till och med 196), där samtliga motionärer - i motsats till mig - har full möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara sina motioner samt ifrågasätta styrelsens svar på respektive motion.


Bilaga 2.
Ett utdrag från vad som sades under de sista 15 minuterna på HSB Malmös årsstämmas första dag, år 2008.


Förslag ställs av mötesordförande om att ge motionär som inte är fullmäktigeledamot yttranderätt.

Först ut på plan att snabbt kommentera detta är Tommy Johansson:
Ja, jag avstyrker det här förslaget. T skriver många motioner, bl.a. om stadgar.
Jag tror också T tycker att vi ska följa de stadgar vi har idag.
Jag har suttit i stadgegruppen. Där har jag föreslagit att inför framtiden ska motionären ha rätt att svara på sina motioner på stämman. Med nuvarande stadgar så är det inte så, och jag menar att vi ska följa det.
Det handlar om att behandla alla lika, och det handlar om att följa stadgar.
Jag yrkar avslag på ordförandes förslag.


Min kommentar:
Ja, om det hade stått i stadgarna OCH om det hade varit förenligt med lagen så hade jag tyckt att man ska följa stadgarna OCH om det då inte hade funnits något sätt att kringgå detta i demokratins namn. Men nu är det inte så!
Det handlar om att behandla alla lika? På vilket sätt menar Tommy Johansson att alla inte behandlas lika genom att motionärer får försvara sina motioner?

Kaj Kvist:
Jag önskar precis detsamma som Tommy och jag vill styrka det ytterliggare med vad jag sa inledningsvis när vi startade den här stämman. Det är så att jag har alltså läst de här motionerna och tittar man på dem så är det VISSA som är mycket bra motioner, men risken är att även de bra försvinner när man tänker på den här motionärens kritik mot oss fullmäktigeledamöter. Han mer eller mindre menar att vi duger inte i olika ordalag.
Även styrelsen kritiserar han väldigt skarpt.
Jag ifrågasätter överhuvudtaget att vi ska sitta och behandla motioner som överhuvudtaget duger inte till att behandla motioner.
Jag håller med Tommy.


Min kommentar:
Varför är risken att de "vissa" bra motionerna försvinner för att jag kritiserat fullmäktigeledamöter och styrelse? Kaj Kvist säger här att så länge man inte kritiserar fullmäktigeledamöter och/eller styrelse så kan man få yttranderätt.
(Nästsista meningen som Kaj Kvist säger är hur den formulerades.)

Fredrik:
Styrelsen har ju gått ut och sagt att det ska vara öppenhet och uppmanat medlemmarna att lämna motioner.
Det har inte bara T gjort. Det är ju även andra enskilda motionärer som engagerat sig.
Jag tycker det är beklämmande att de inte ska få besvara sina motioner.
Jag yrkar bifall till ordförandes förslag.

Mötesordförande:
Jag vill än en gång i demokratins och öppenhetens namn vädja till er att ge motionärerna en möjlighet att yttra sig.
Vi har en gentleman som sitter vid Kaj Kvist.

Knut Boij:
Jag yrkar också avslag på förslaget.
Jag har också suttit och arbetat med de nya stadgeförslagen och jag förstår inte vad vi ska med stadgar om vi ska göra avkall på dem. Jag tycker vi ska följa de nuvarande stadgarna, och sedan vet jag om att stadgeförslaget ger motionärerna nästa gång rätt, men likhetsprincipen gäller. Jag vet om att T måste ha förberett sig väldigt mycket, men det tror jag inte de andra motionärerna har gjort.


Min kommentar:
Vad menar Knut Boij om att likhetsprincipen gör att motionärer inte ska få yttranderätt?
Vad har det för betydelse i sammanhanget hur mycket respektive motionär förberett sig?
Knut Boij refererar precis som Tommy Johansson till likhetsprincipen, men utan att kunna klargöra vad de menar. T.ex. att förberedelsetiden skulle utgöra grund för likabehandlingsprincipen?

Leif Cruse:
Ja, jag är också ledamot i stadgegruppen, och jag håller faktisk också på att vi måste följa de stadgarna som gäller nu.
Det är bara så. Möjligtvis kan man utveckla någon sorts praxis. Man kan kanske göra som så att man bjuder in den här motionären så att innan stämman börjar så kan han kanske få en stund där han kan lägga fram och motivera, utöver allt som är skrivet, så har vi fått en praxis i alla fall denna gången.
Men när det gäller stämman och den formella hanteringen på stämman så måste vi följa gällande stadgar.
Annars kan vi ju få några som klagar. Och jag menar att konstruera någon sorts modell där det finns 176 motionärer, ja då är vi ju i ett helt annat läge. Men nu har vi en motionär av 43 000 som har skrivit 200 motioner.
Jag har ett förslag hur vi ska behandla de här motionerna, men det tar vi när vi kommer dit.


Min kommentar:
Jag kunde ha lämnat mina 178 motioner till 178 olika personer att lämna in, och då hade det plötsligt varit acceptabelt att ge dessa 178 personer yttranderätt, men en engagerad medlem ska inte tillåtas få yttranderätt?


Fredrik:
Sammanfattningsvis förklarar Fredrik igen här det orimliga i att stoppa motionärer från att försvara sina motioner.

Knut Boij:
Medlemmar har INTE tagits ifrån möjligheten att svara på motioner.
De har aldrig haft den möjligheten, eftersom stadgarna SÄGER att de inte ska få svara.
Så du VRIDER på frågeställningen, och det är fel.
Vi pratar om att följa stadgarna, inget annat.


Min kommentar:
Vad tror Knut Boij, som suttit och arbetat med dessa stadgar, att stadgarna säger?
"Vi pratar om att följa stadgarna, inget annat".
Jo, ni pratar om annat än om stadgar som inte finns, bl.a. om att
- de som kritiserar inte ska få rätt att yttra sig, och
- om märkliga och allmänna referenser till likhetsprincipen.

Likhetsprincipen ska gälla olikt?
Denna definition av likhetsprincipen ska alltså endast gälla mig. På stämman fanns det andra som enligt deras definition inte hade rätt att uttala sig, men då var det inte något som helst problem att få tala.

Leif Cruse:
Ett förtydligande måste ju vara att de motionärerna som lämnat in motioner och som samtidigt är fullmäktigeledamöter, de omfattas ju inte av det här. Det är frågan om medlemmar som lämnat in motioner, och det är faktiskt bara en medlem vi pratar om.


Min kommentar:
I motionsboken kan man se att det finns ytterligare ett antal motionärer som inte är fullmäktigeledamöter.

Tommy Johansson:
Jag föreslår att en fråga som ska ställas till fullmäktige är;
Ska vi följa de nuvarande stadgarna och därmed inte tillåta motionärer som inte är fullmäktigeledamöter att delta i debatten?


Min kommentar:
Kent-Olof Stigh, Charlotte Karlsson och Stellan Håkansson (HSB Malmö) kontrollerar då HSB Malmös stadgar och konstaterar att det inte stämmer som Kaj Kvist och stadgegruppens medlemmar - Tommy Johansson, Knut Boij och Leif Cruse - hävdat om att det i stadgarna står att motionärer ej har yttranderätt.

Beslut tas därefter (enhälligt) av stämman om att ge motionärer yttranderätt.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan