Tvist med bostadsrättsföreningen

Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper en nyttjanderätt till en bostad och att man blir medlem i den bostadsrättsförening som äger huset. Som bostadsrättshavare är man skyldig att följa bostadsrättsföreningens stadgar och de beslut som fattas. Ibland kan det emellertid uppstå en tvist mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening. Detta faktablad har framställts för att informera bostadsrättshavare om vad de kan göra när en tvist med bostadsrättsföreningen uppstår och vilka lagar som reglerar förhållandena kring en bostadsrätt.

Lagar m.m.
I bostadsrättslagen (1991:614) finns regler om hur en bostadsrättsförening bildas, medlemskap i föreningen, föreningens ansvar för lägenhetens skick, hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten m.m. Föreningsstämman fattar de grundläggande besluten i bostadsrättsföreningen, och den av föreningsstämman valda styrelsen ser till att det som beslutats också blir gjort. Regler om föreningens verksamhet och hur beslutsfattande skall gå till finns i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Vissa regler om beslutsfattande finns även i bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningar ges emellertid en ganska stor frihet att i stadgarna bestämma sina egna regler för verksamheten. Bostadsrättsföreningen berörs dessutom av många andra lagar och bestämmelser, som när det gäller beskattning, brandskydd, avtal och köp m.m.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Vem kan pröva tvisten?
En bostadsrättshavare kan, beroende av vad tvisten gäller, få en tvist med bostadsrättsföreningen rättsligt prövad av hyresnämnd eller tingsrätt. Bostadsrättshavaren kan dessutom vända sig till bostadsrättsnämnden för att få ett opartiskt utlåtande om hur en tvist bör lösas.


Hyresnämnden

Vissa bostadsrättstvister kan prövas av hyresnämnden. För att hyresnämnden skall pröva en tvist måste man inge en ansökan om detta. Hyresnämnden handlägger en tvist skyndsamt och utan kostnad för partern a. Hyresnämnden försöker oftast få de tvistande parterna att komma överens. Om detta inte går beslutar hyresnämnden om hur tvisten ska lösas. Exempel på tvister som hyresnämnden kan pröva:
 • En bostradsrätts förenings skyldighet att bevilja medlemskap till någon som köpt en bostadsrätt.
 • Om en bostadsrättshavare inte tillåts hyra ut sin lägenhet i andra hand.
Hyresnämnden kan även på begäran av båda parterna medla i tvister om bostadsrätt, t. ex. om vem som är skyldig att underhålla lägenheten och vilket skick lägenheten skall ha. Om parterna trots medlingsförsök inte kommer överens kan hyresnämnden dock inte avgöra tvisten.

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för dig?
hotpot.se/forum

För en del av föreningens stämmobeslut, t. ex. beslut om att ändra insatsen för bostadsrättshavaren, eller beslut om att ta en lägenhet i anspråk av för ombyggnad, gäller särskilda regler. Om inte alla berörda medlemmar går med på beslutet blir det endast giltigt om två tredjedelar av medlemmarna samtycker och om hyresnämnden dessutom godkänt beslutet.

Allmän domstol
Tvister om bostadsrätt som inte hyresnämnden får pröva kan prövas av tingsrätt. För att få en tvist prövad av tingsrätt får man inge en ansökan om stämning till tingsrätt. En domstolsprocess tar oftast tid och kan vara svår att genomföra utan en advokat. Den som förlorar en tvist i tingsrätt riskerar att få betala både sina egna och motpartens advokatkostnader. Det är därför viktigt att bostadsrättshavare har en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnader för eventuella tvister med bostadsrättsföreningen. Exempel på tvister som tingsrätten prövar är:
 • Om stämmobeslut av bostadsrättsföreningen inte kommit till på rätt sätt, t. ex. att föreningen inte följt regler om att ett beslut kräver minst två tredjedels majoritet för att vara giltigt.
 • Om bostadsrättsföreningen fattat beslut som på ett felaktigt sett är till fördel för en del av medlemmarna i föreningen och till nackdel för en annan medlem eller föreningen.
 • Skadeståndstalan mot ledamot i föreningens styrelse.
 • Nedsättning av årsavgift p.g.a. bostadens skick eller reparation.

Bostadsrättsnämnden
Bostadsrättsnämnden kan ge en opartisk, rättslig bedömning av hur tvistnade parter bör lösa en tvist som gäller bostadsrättslagen och, till viss del, lagen om ekonomiska föreningar. De har bl. a. yttrat sig i tvister om vem som är ekonomiskt ansvarig för underhåll av en bostadsrätt och nedsättning av årsavgift p.g.a. reparation. Skadeståndsrättsliga frågor tas inte upp.

Om bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen rättar sig efter bostads-
rättsnämndens yttrande kan tvisten få ett snabbt slut. Alla innehavare av bostadsrättsrätter och bostadsrättsföreningar kan skriva till bostadsrätts-
nämnden, som består av tre jurister med god kunskap om bostadsrättslagstiftningen, och begära ett skriftligt utlåtande.

Om bostadsrättsnämnden tar upp en tvist får sökande part betala en avgift på 1 000 kr för bostadsrättshavare och 2 500 kr för bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsnämndens yttranden är endast rådgivande. Ingen av parterna kan därför - till skillnad från beslut av hyresnämnd eller tingsrätt - kräva att den andra parten följer yttrandet. Det tar ett par månader för bostadsrättsnämnden att avge ett yttrande.

Råd till bostadsrättshavare i tvist
Dessa råd är ett förslag på hur en bostadsrättshavare, så långt det är möjligt, själv skall kunna agera om en tvist med föreningen uppstår. Om tvisten är komplicerad eller svårutredd är det emellertid viktigt att bostadsrättshavaren i ett tidigt skede vänder sig till ett juridiskt ombud för rådgivning.
 • Läs igenom bostadsrättsföreningens stadgar för att ta reda på vilka regler som gäller i Din bostadsrättsförening.
 • Om Du tror att bostadsrättsföreningen fattat ett felaktigt beslut eller att föreningens stadgar strider mot tvingande regler, skriv till styrelsen i bostadsrättsföreningen och begär att få ett svar från dem. Om Du inte kan acceptera deras svar och Ni inte kan komma överens kan Du begära en rättslig prövning av tvisten.
 • Tag reda på om tvisten gäller en fråga som hyresnämnden kan pröva eller medla i. Om de kan pröva tvisten ansök om detta. Om hyresnämnden endast kan medla begär detta, om även den andra parten vill det.
 • Om tvisten måste prövas av tingsrätt kan Du istället - för att försöka nå en snabbare lösning av tvisten - begära ett skriftligt utlåtande av bostadsrättsnämnden. Detta förutsätter att tvisten gäller en fråga som bostadsrättsnämnden tar upp samt att även bostadsrättsföreningen är beredd att rätta sig efter den bedömning nämnden kommer fram till.
 • Om det endast återstår en prövning i tingsrätt av tvisten, kontakta ett juridiskt ombud för hjälp. Tag även kontakt med Ditt försäkringsbolag och ta reda på om Ditt försäkringsskydd täcker eventuella ombudskostnader.

  Adresser och telefonnummer
  Bostadsrättsnämnden, Box 1353, 111 83 Stockholm,
  tel 08-775 72 00.

  Hyresnämnden

  Tingsrätten hela Sverige, även adresser till länsrätter och domstolar

  Rättshjälp: att få rätt i en tvist (KO)

Skriv till media ! NU !!!
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan