Utdrag från HSB Riksförbunds årsredovisningar

HSB Riksförbund Årsredovisning 2006.

HSB är en federation med 3.860 bostadsrättsföreningar och 33 HSB-föreniningar, som samtliga är självständiga enheter.

Gun-Britt Mårtensson, f,d, ordförande HSB Riksförbund

Under de här åren har jag träffat fantastiskt många förtroendevalda som är beredda att arbeta för vår idé på nästan all sin fritid, och en mängd HSB-anställda som verkligen lever med sitt jobb. Massor av kreativa, glödande, kravställande och arbetsvilliga själar...

Tack och lov har jag också fått en del kritik genom arga brev, telefonsamtal från kritiska medlemmar och lite annat som gjort det möjligt att förstå också den andra sidan av livet i föreningarna.

Om slutet av 1990-talet:
Ett beslut var att göra en verksamhetsplanering som utgick från kunskapen om att vi är många som har erfarenhet och insikter. Vi hade gigantiska grupparbeten med deltagare från nästan alla styrelser och ledningsgrupper i HSB-föreningarna, och kunde enas om ett antal vägar framåt som vi var beredda att slåss för gemensamt.

En av vägarna framåt var att se till att tydliggöra vår identitet och vad HSB ska vara. Det ledde oss till att åter bli stolta över den rika historia vi har.

Kodarbetet som vi ska fatta beslut om på stämman är ett hjälpmedel när det gäller förhållningssätt och värderingar. Detta har växt fram på samma sätt som arbtet med Ethos, i samverkan med medlemmarna. Det som känns bäst är att det arbetet är så tydligt manifisterat att initiativet när det gäller den här sortens värderingsfrågor finns hos de förtroendevalda i föreningarna.

Sidan 6: 1. Startpunkt
Under 1990-talet upplevde HSB en av organisationens mest slitsamma perioder. Organisationen var splittrad ur både en verksamhets- och värderingsmässig synvinkel. Ekonomin vacklade och förtroendet mellan olika delar var lågt.

Sidan 7:

8. Kod för föreningsstyrning på väg
Under åren 2005 och 2006 genomfördes ett stort arbete för att säkerställa den demokratiska medlemsstyrningen. "HSB Kod för föreningsstyrning" arbetades fram och beslut kommer att fattas på förbundsstämman 2007. Koden kommer att följas upp årligen med start år 2008. Grundprincipen är idén om "följ eller förklara".

Min kommentar: "Följ eller förklara" = Följ koden eller motivera de avvikelser som görs.

Ett stort antal personer inom HSB, inkl. Alf Gustavsson HSB Malmö, har under tre år varit involverade i ett projekt att ta fram ett förslag på kod till föreningsstyrning. Allt de haft att utgå från är två dokument.

Det enda resultatet efter dessa år och alla dessa involverade personer i ledande ställning så är det enda resultatet att man kopierat de 10 sista sidorna i det ena dokumentet, där man i princip bara ändrat om ordet "bolag" till "förening".

Utöver småjusteringar (som ändring av ordet "bolag" till "förening" och borttag av det som är specifikt för bolag så har i princip inga ändringar gjorts av dokumentet "Kod för bolagsstyrning", utöver ett tillägg på totalt ungefär 2 A4-sidor. Ska det verkligen behöva ta ett stort antal personer åren 2005-2007 för att åstadkomma 2 simpla A4-sidor (nästan enbart om utbildningsfrågor)?

Otroligt !!!


Sidan 18 (Hållbarhet):
Medlemmar och intressenter driver utvecklingen För att driva utvecklingen mot "Det goda boendet" krävs ett kommunikationsflöde och en dialog som skapar inflytande från medlemmar, bostadsrättsföreningar, HSB-föreningar och externa intressenter. Det sker framförallt i tre olika processer;
 1. Den parlamentariska processen via stämmor
 2. Genom kontakter med medlemmarna i det dagliga arbetet
 3. Medlems- och intressentdialog
Olika utvecklingsarbeten drivs både i de regionala HSB-föreningarna och i gemensamma nationella nätverk och arbetsgrupper. Det gemensamma utvecklingsarbetet resulterar i strategier, policys och verktyg för hela HSB-rörelsen, vilka sedan beslutas på förbundsstämman där alla HSB-föreningar och medlemmar är representerade. De senaste besluten innefattar bland annat strategier kring varumärke, värderingar och samhällsansvar.

Sidan 21 (Samverkan):

HSB - en boendekopoperation i ständig rörelse
HSB är ett av Sveriges största bostadsföretag, som ägs och drivs av sina medlemmar enligt principen en medlem - en röst.

Idag är HSB landets största bostadskooperation och har 535.316 medlemmar i 33 regionala HSB-föreningar med totalt 3.860 bostadsrättsföreningar.

Under drygt 80 år har medlemmarna stått i centrum för utvecklingen av det goda boendet. Under 2006 har HSB-rörelsen fått anledning att diskutera hur HSB styrs - i samband med arbetet med "HSB Kod för föreningsstyrning".

Trots att HSB befinner sig på en konkurrensutsatt marknad och de flesta konkurrenterna är privatägda företag så är HSB-kooperationens grund alltjämt - efter snart ett sekel - den representativa demokratiska styrningen. Trots att det gör organisationen lite långsammare skapar det en nödvändig trygghet i beslutsfattandet. Arbetet bygger på genomtänkta och förankrade beslut som i gengäld blir lättare att förverkliga med kraft.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSB-rörelsen - en federation i tre led
 • 535.316 medlemmar (2005 = 536.426, 2004 = 535.357)
  • 345.827 med HSB-bostad (2004 = 346.323)
  • 101.000 bosparkonton (2005 = 100.113, 2004 = 102.069)
  • 3.860 bostadsrättsföreningar (2005 = 3.845, 2004 = 3.844)
 • 40.000 förtroendevalda
 • 357.417 förvaltade bostäder (2005 = 353.085, 2004 = 357.113)
  • 316.403 HSB-bostadsrätter (2005 = 309.950, 2004 = 313.483)
  • 19.972 HSB-ägda bostäder (2005 = 19.829, 2004 = 18.623)
  • 21.042 övriga bostäder (2005 = 23.306, 2004 = 25.007)
 • 3.854 anställda (2005 = 3.794, 2004 = 3.827)
  • 3.436 i HSB-föreningarna(2005 = 3.648, 2004 = 3.697)
  • 35 i HSB ProjektPartner (2005 = 40, 2004 = 34)
  • 19 i HSB Rksförbund (2005/2004 = 25)
  • 21 i BoRevision
  • 17 i HSB Boprojekt Väst (2005 = 13)
  • 56 i HSB Bostad (vad nu detta är?) (2005 = 46, 2004 = 48)
De fem största föreningarna:
 1. HSB Stockholm 151.316 medlemmar (2005 = 153.264, 2004 = 153.815)
 2. HSB Göteborg 53.469 medlemmar (2005 = 52.415, 2004 = 51.393)
 3. HSB Malmö 41.359 (2005 = 40.835, 2004 = 41.035)
 4. HSB Norra Stor-Stockholm 23.072 medlemmar (2005 = 23.300, 2004 = 23.453)
 5. HSB Skåne 22.159 medlemmar (2005 = 21.876, 2004 = 21.830)
De fem minsta föreningarna:
 1. HSB Storfors 52 medlemmar
 2. HSB Karlsborg 214 medlemmar
 3. HSB Kil 253 medlemmar
 4. HSB Filipstad 741 medlemmar
 5. HSB Sydnärke 832 medlemmar


Sid 24

För att säkerställa att medlemmarna har kontroll över hela verksamheten finns flera gemensamma styrdokument, vilka är antagna av förbundsstämman.

Ett nytt dokument som också har uutarbetats är HSB Kod för föreningsstyrning som syftar till att stärka medlemsinflytandet och säkerställa styrningen. Inpirationskällan är näringslivets "Svensk kod för bolagsstyrning" samt den engelska kooperationens motsvarighet "Good Governance for Cooperations". HSb lever efter den kooperativa idén. Kooperationen, demokratin, medlemsägandet och värderingarna är därför utgångspunkten för alla aktiviteter som anordnas. Verksamheten riktar sig till både förtroendevalda och anställda inom HSB.

Sid 26.

Medlemsundersökningen
 • Äldre medlemmar upplever i högre grad att man har tillräckligt inflytande
 • Boende medlemmar upplever att de har större grad av inflytande än vad de bosparande medlemmarna gör
 • Bosparande medlemmar bryr sig inte om inflytande
 • Fler medlemmar upplever att de har tillräckligt inflytande
På en specifik fråga till medlemmarna om förtroendet för HSB ar dock betyget sjunkit något från 4,1 till 3,9 (på en femgradig skala).

Fråga: Vad är kännetecknande för HSB?
    2004 2005 1006
  Boende 40 % 45 % 25 %
  Trygghet 29 % 31 % 37 %
   Priset, Organisationen, Samverkan, Service,
Hållbarhet, Gemenskap, Trivsel
5-11% 5-11% 5-11%


Kommunikation
Kommunikation är viktigt för alla företag och organisationer. Att synas i omvärlden är viktigt för varumärket. Syns man inte så finns man inte, brukar det heta. Men i en kooperation är kommunikationen om möjligt ännu viktigare eftersom samverkan förutsätter att man kommunicerar med varandra och med medlemmarna.

Projektsatsning på medlemstidning
Under året planerades den nya tidningen "Hemma i HSB". Tidningen har tagits fram i samverkan med HSB-föreningarna. Enligt beslut på årsstämman 2006, samt på en extra stämma har prenumerationsavgiften ersatts med en serviceavgift. Avgiften ska täcka kostnaden för den nya tidningen, men också för övrig gemensam kommunikation inom HSB som exempelvis utveckling av den digitala kommunikationen (webb, intranät, digitala styrelsesidor) sam gemensam marknadsföring av varumärket. Beslutet har lett till att ett marknadsråd har tillsatts med rpresentation från HSB-föreningarna. I marknadsrådet pågår ett arbete med att ta fram en gemensam kommunikationsstrategi för att bättre samordna kommunikationen inom HSB, samt en kommunikationsplan med tydliga målgrupper och konkreta kommunikationsaktiviteter.

Press
Uppmärksamhet i medierna har ett stort värde för opinionsbildningen. Riksförbundet har en löpande mediabevakning, där pressklipp om HSB publiceras på det gemensamma intranätet, men också i dagliga e-postmeddelanden till den som önskar.

Totalt har 3 118 (2005 = 2.438, 2004 = 1.860, 2003 = 1.012, 2002 = 942) digitala artiklar om HSB noterats via nyhetskällan Retreiever. Skåne toppar listan över nyhetsklipp om HSB, följt av Dalarna och Östergötland. Sydsvenskan har skrivit mest om HSB (2005 = 111 artiklar, 2004 = 128), följt av Vår Bostad, Helsingborgs Dagblad (2005=122 artiklar, 2004 = 98) och Norrbottens-kuriren.

Den händelse som fick mest uppmärksamhet i mediaerna var fallet med "Maj 83". Hon skulle bli avhyst från sin lägenhet i september och den skulle säljas på exekutiv auktion. Under en enda söndagseftermiddag protesterade cirka en halv miljon personer på mediernas hemsidor. Genom att HSB Riksförbund och HSB Mitt snabbt rekommenderade bostadsrättsföreningen att ändra sitt beslut - samtidit som medlemmarna i bostadsrättsföreningen protesterade mot stryelsens beslut, blev resultatet att Maj fick bo kvar. Ett snabbt agerande och individuella svar på alla mail innebar att de flesta verkade nöjda med HSBs agerande i denna fråga.

Min kommentar: HSB verkar inte ha läst vad alla medlemmar skrev överallt på nätet om detta! Nästan ingen var nöjd med HSB:s agerande.

Strategiska beslut har tagits för att utveckla e-demokrati, och funktionell medlems-/affärsnytta.

Parallellt erbjuds alla tillsvidareanställda företagshälsovård, sjukvårdsförsäkringar och ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor per person. Medarbetarna har fri massage, och kontinuerliga genomgångar med rgonom för att ställa in arbetsstolar, höj- och sänkbara skrivbord och andra viktiga hjälpmedel för att spara så mycket på kroppen som möjligt.

Finns princip för styrelseersättning? Ja, enl. stämmobeslut.

Har verksamheten en etisk policy? Ja, se ansvarspolicy

HSB Riksförbund genomför årligen en Nöjd Kund Index (NKI) gentemot våra medlemmar/kunder/ägare d.v.s. HSB-föreningarna.
Undersökningen skickas till HSB-föreningarnas vd och ordförande.
Frågor på områdesnivå      
Organisation     -0,6
Värderingar     -0,5
Inflytande & delaktighet     -0,5
Löner & förmåner     -0,5
Mål     -0,4
Information och kommunikation     -0,4
Kompetensutveckling     -0,3
Arbetsmiljö     -0,3
Chefen & kärnvärderingarna     -0,3
Relationer     -0,2
Kompetens     -0,1
Ledarskap     -0,1
Trivsel     -0,1
       
Dvs medarbetarnas nöjdhet har sjunkit på samtliga punkter!

HSB Riksförbund
 • agerar i enlighet med de önskemål och behov som HSB-föreningarna har
 • verkar för bostadskooperationens idéer och för en kooperativ utveckling
HSB Riksförbund har under året prioriterat
 • Kommunikation och lobby/opinionsbildning
 • Medlemsfrågor, varumärker och värderingar
Information HSB Riksförbund arbetar aktivt med information - dels mot omvärlden och dels mot HSB i stort. Viktigaste kanalerna är det gemensamma intranätet, webben samt genom våra olika tidningar.

Vi är också ett forum för de som vill berätta om misstag som gjorts längs vägen och den lärdom man dragit av det.

På riksförbundet finns också två föreningsansvariga som fungerar som en kanal mellan riksförbundet och dess medlemmar/kunder/ägare: HSB-föreningarna.

HSB Riksförbund kommer att fortsätta på den inslagna vägen att återerövra den kooperativa skillnaden genom att stödja HSB-föreningarna i deras verksamhetsutveckling och arbete med medlemsnytta och medlemsinflytande. Detta görs i lyhörd dialog tillsammans med HSB-föreningarna för att säkerställa en efterfrågad och finansierad utveckling.

Styrelsen består per balansdagen av 12 ledamöter varav 7 kvinnor och 5 män (varav Alf Gustavsson är en ledamot).
HSB Riksförbund Årsredovisning 2005.

Vad som gör oss så unika är att allt i vår verksamhet utgår från medlemmens bästa!

I HSBs Ansvar står att redovisningen ska göras på ett gemensamt sätt inom HSB-föreningarna och sedan sammanställas i en redovisning för hela HSB.

Öppenheten betonas, eftersom det är en nödvändighet i en medlemsorganisation och en förutsättning för vår verksamhet.

HSB Webb
HSBs webbsida är en av våra viktigaste kanaler för extern kommunikation. Huvudsyftet med webben är dels att förmedla information om HSB och våra värderingar, samt dels lyfta fram kommande och pågående bostadsprojekt. Inom denna kommunikationsform rör sig utvecklingen snabbt framåt. Det pågår därför ett ständigt arbete för att webbsidan skall hålla jämna steg med utvecklingen. Under året har också arbetet med att förnya webbplatsens formgivning och navigeringsstruktur inletts. Avsikten med arbetet är bland annat att besökaren på webbplatsen snabbare skall kunna hitta det han söker. Man kommer också att lägga stor tonvikt på att öka tillgängligheten på webben för människor med olika typer av funktionshinder.

Medelåldern på medarbetarna i HSB är 47 år.

HSB ägs av medlemmarna och de beslutar om verksamheten i demokratisk ordning. Det betyder att det är medlemmarna som styr verksamheten.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan