Frågor till HSB Malmös styrelse om motionshanteringen 2009

25 mejl från mig med ungefär samma frågor som upprepas (2009-02-02 -- 2009-03-19).

Plus 12 st. icke-svar från Claes Caroli
Mina mejl till HSB Malmös styrelse, med svar från styrelsens ordförande Claes Caroli:

1) Till Claes Caroli
2009-02-02
Motionsbehandling

Eftersom du vid vårt möte på TT sa att motionerna i år kommer att struktureras i en bättre ordning så hoppas jag att denna ordning på mina motioner som styrelsen vill föreslå kommer mig till del snarast möjligt.
Det blir ju jag som måste ändra ordningen på mina motioner, inte minst eftersom jag måste anpassa de olika indexen efter en ny ordning på motionerna.


a) Det finns, som jag tidigare nämnt, säkert några yrkanden som är dubbletter.

b) Sedan, även om jag försökt strukturera motionerna så bra som möjligt, finns det naturligtvis motioner/yrkanden som idag är utspridda, men som bör placeras tillsammans för att göra det lättare att fatta beslut.

c) Och för de motioner där jag ställt frågor, men som styrelsen ger mig svar på nu, så kan dessa motioner/yrkanden tas bort, och även för dessa är det naturligtvis viktigt att jag får svaren fortast möjligt för att hinna justera motionerna.

Ju fortare jag får styrelsens förslag på ny ordning och borttag av dubbletter desto troligare att jag hinner strukturera om motionerna så att det blir det minsta möjliga material som måste tryckas upp och skickas ut (får jag det för sent kommer jag inte att hinna göra justeringarna, och det skulle ju vara synd).
Det blir ett tidskrävande arbete för mig så det är bra om jag får styrelsens förslag på struktur inom de närmaste veckorna.
Caroli (1)
Sent: Monday, February 02, 2009 10:31 PM
Subject: SV: Motionsbehandling

Jag har tagit emot ditt mail och noterar dina synpunkter
2) Till Claes Caroli
2009-02-08
Re: Motionsbehandling

Så att jag vet för min egen planerings skull vill jag gärna veta hur styrelsen nu går vidare med motionsbehandlingen?

- Kommer styrelsen att efter bästa förmåga besvara i motionerna ställda frågor så att dessa inte behöver ta upp onödig tid på stämman genom att frågorna måste behandlas där?

- Kommer styrelsen att denna gång göra som utlovat och diskutera motionerna
med motionären för att därmed komma fram till för stämman bästa möjliga beslutsunderlag?


- Önskar styrelsen fler möten innan stämman 2009 med mig och Misteln angående motionerna, och i så fall ungefär när?

- Kommer styrelsen att föreslå annan ordning på motionerna, och när är detta i så fall klart så att jag vet när jag måste göra en insats och börja strukturera om motioner och index?
Caroli (2)
2009-02-08
SV: Motionsbehandling

Jag bekräftar att jag fått ditt mail.
Styrelsen analyserar för närvarande de inkomna motionerna.
Jag kan således inte besvara dina frågor.

3) Till Claes Caroli
2009-02-09
Re: Motionsbehandling

Mina frågor var övergripande, och alltså i huvudsak fristående från själva motionerna.
Vi kunde ju se att det under föregående år inte fanns någon strategi för hur motionerna skulle behandlas, och det är just denna strategi jag undrar över hur den ser ut i år (främst utifrån de frågor jag ställt). Inte bara att styrelsen delat in sig i tre grupper för att behandla motionerna, vilket ju
inte säger särskilt mycket.

Detta kan för övrigt vara bra att känna till inte bara för mig utan även för
samtliga övriga motionärer... och t.o.m. fullmäktige samt övriga medlemmar.
4) Till Claes Caroli
2009-02-21
Fw: Motionsbehandling

Du har fortfarande inte svarat på min fråga om motionsbehandlingen, och om styrelsen t.ex. har för avsikt att diskutera mina motioner med mig, enligt vad styrelsen tidigare sagt?
5) Till Claes Caroli
2009-02-24
Fw: Varför inte bekräfta antalet motioner?

Jag vill gärna ha svar på vad din avsikt var med att medlemmarna inte skulle få bekräftat antalet motioner som de skickat in.

Jag hörde att det nu också, pga HSB Malmös ovilja att göra något så grundläggande som att bekräfta antalet motioner (inte ens efter att medlemmarna särskilt begärt detta), visat sig att HSB Malmö slarvat bort ett antal motioner. Detta är mycket, mycket allvarligt, som jag hoppas du förstår?
Caroli (3)
2009-02-25
SV: Varför inte bekräfta antalet motioner?

För att undvika olika uppfattning om exakt hur många motioner som du lämnat in bekräftar vi bara mottagandet av dina motioner i sin helhet. - Du har själv angivit att det förekommer dubbletter. Du menar att frågor skall anses vara motioner - frågorna kan förekomma på olika ställen i materialet etc.
- Det var ju bland annat av den anledningen träffade dig för att diskutera en annan strukturering än vid förra stämman.
Betr. ditt påstående att HSB Malmö slarvat bort motioner ber jag dig konkretisera detta.
Det är min bestämda uppfattning att administrationen inom HSB Malmö fungerar utmärkt och med medlemsnyttan för ögonen.
 
6) Till Claes Caroli
2009-02-25
Re: Varför inte bekräfta antalet motioner?

Ja, jag förstod direkt att detta var vad det egentligen handlade om.
Jag var bara ute efter ärlighet och uppriktighet.
Varför kunde jag inte fått det svaret direkt, i stället för en oändlig ström av meningslösa svar från Bengt Skånhamre och i stället för att jag var tvungen att skicka om mina motioner?

Jag ser att denna fråga om vad som är en motion också ingår i styrelsens svar på mitt klander.
Ett hundraprocentigt säkert tips här är att tingsrätten inte kommer att instämma i styrelsens åsikter om detta.

Ja, det stämmer att vi träffades bl.a. för att undvika såväl frågemotioner som frågor i motionerna. Det blev inte resultatet av våra två träffar, men det är fortfarande min förhoppning att vi innan HSB Malmös årsstämma genom svar på frågor kan slippa ett större antal motioner att behandla på årsstämman.
7) Till Claes Caroli
2009-03-02
Fw: Motionsbehandling - Påminnelse

Jag vill också passa på tillfället att påminna om mina undringar avseende
motionsbehandlingen.
Jag vet inte om det fortfarande är styrelsens avsikt att diskutera motionerna med mig för att försöka reducera antalet motioner/yrkanden, men tiden tickar iväg med rekordfart, och om en diskussion inleds bara ett par veckor innan deadline för tryckningen av motionerna så är ju onekligen risken stor att tiden inte räcker till för mig att då hantera detta.

Det är därför viktigt att denna dialog mellan mig och styrelsen inleds så snart som möjligt för att successivt kunna reducera antalet motioner.

Om styrelsen ändrat sig och nu inte har för avsikt att försöka reducera antalet motioner så är det ju väldigt bra för min planering om jag informeras om detta, så att jag kan lägga denna planering åt sidan.

Men om det annars fortfarande är styrelsens avsikt att föra en dialog med mig om motionerna så vill jag naturligtvis redan nu veta att styrelsen inte under vägens gång ändrat åsikt om detta.


Jag vill också veta om det är styrelsens avsikt att gruppera motionerna på ett bättre sätt än vad jag hunnit göra eftersom det innebär en hel del ytterliggare arbete för mig, inte minst genom att jag måste ändra om indexet för mina motioner.
8) Till Claes Caroli
2009-03-04
En motionsfråga

Kommer styrelsen denna gång att på (och inför) årsstämman 2009 verka för att mina (eller någon annans) motioner inte klumpas ihop i ett beslut, och hur kommer HSB Malmös styrelse i så fall aktivt försöka verka för att detta inte sker?

Jag har inte sett att styrelsen skrivit något om detta varken i medlemstidningen eller på HSB Malmös webbplats.

Som du säkert förstår så vill jag högst ogärna lägga ner tid på presentationsmaterial för mina motioner om det är bortkastad tid även denna gång, men om styrelsen i år tar ansvar för att aktivt påverka fullmäktige att låta mig att tala för mina motioner i demokratisk ordning, och på normalt sätt, så kommer det säkert också att bli så.

Kommer styrelsen att skriva något om detta på HSB Malmös webbplats för att påverka fullmäktige att inte klumpa ihop motioner?
I så fall är det nog hög tid att göra detta nu... det är inte så långt kvar till årsstämman.
Caroli (4)
2009-03-05
SV: En motionsfråga

Styrelsen håller fortfarande på att arbeta med motionerna och några beslut om hanteringen har inte tagits ännu.
9) Till Claes Caroli
2009-03-06
Re: En motionsfråga

Men det var inte vad min fråga handlade om här.

Min fråga till dig i nedanstående mail handlade om behandlingen på stämman, inte om styrelsens behandling.

Alltså var min fråga om styrelsen har för avsikt att försöka leda in stämman på rätt väg denna gång så att stämman behandlar och beslutar om motionerna en och en i demokratisk ordning och enligt hur det brukar fungera?

Och på vilka sätt kommer styrelsen i så fall göra detta (jag har som sagt inte sett ett ord om detta på varken HSB Malmös webbplats eller i HSB:s tidningar, och därför är jag rädd för att styrelsen inte kommer att ta ansvar för att försöka få till en demokratisk behandling av motionerna på årsstämman 2009)?

Styrelsen har naturligtvis mycket stora möjligheter att påverka hur stämman genomförs, och jag tycker det skulle vara tråkigt om styrelsen inte vill använda sitt inflytande i detta sammanhang.
10) Till Claes Caroli
2009-03-06
Fw: Motionsbehandling - Påminnelse

Jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga avseende styrelsens
behandling av motionerna.
Oaktat att styrelsen nu bearbetar motionerna så måste det naturligtvis först av allt finnas en plan för hur motionerna ska beredas, besvaras och presenteras.
Det är liksom en förutsättning för att kunna behandla motionerna, och det är denna plan jag skulle vilja få information om.
Eftersom jag torde vara inblandad i detta med tanke på de justeringar jag måste göra av t.ex. index för motionerna, i det fall styrelsen vill göra några omstruktureringar, så är det viktigt att jag informeras om styrelsens strategi så att jag kan planera in detta.

Dessutom så sa du på TT att frågor ställda i motionerna skulle avverkas innan stämman i mesta möjliga mån, och detta är en helt omöjlig process utan att involvera mig i den. Samma sak här. Det är ytterst viktigt för mig att veta hur styrelsens plan ser ut så att jag ges en möjlighet att involveras i detta. Jag ser det inte som rimligt att belasta stämman med alla frågor som jag ställt i mina motioner och det är därför min förhoppning att styrelsen inte ändrat sin åsikt i denna fråga, när det nu är såpass enkelt som det är att åstadkomma en mer smidigt fungerande och mindre utdragen stämma.

Jag vet inte när motionern är tänkta att gå i tryck, men det är om kanske 3-4 veckor och då kan det bli väldigt tajt med tid för mig om jag kontaktas av dig i sista minuten för att bena upp frågor och strukturera om motioner.
11) Till Claes Caroli
2009-03-06
Dagordning till HSB Malmös årsstämma 2009

När HSB Malmö gör dagordningen för årsstämman åt styrelsen i min brf så lägger HSB Malmö in ej obligatoriska punkter i dagordningen som styrelsen vill ta upp på för detta lämpliga platser i dagordningen.

På HSB Malmös årsstämma 2008 så kunde vi se att HSB Malmö inte följer sitt eget system eftersom de motioner som jag hade som var direkt kopplade till andra punkter i dagordningen inte placerades in där de hörde hemma.

Nu undrar jag hur HSB Malmös styrelse kommer att utforma dagordningen för årsstämman 2009?
Kommer HSB Malmös styrelse att läggga in motioner i dagordningen där de hör hemma (dvs en motion som är direkt kopplad till en punkt i dagordningen läggs in där) så att beslut kan tas i ett sammanhang för motion och punkt i dagordningen?

Dvs enligt det regelverk som fastställdes av HSB Malmö 2007.
12) Till Claes Caroli
2009-03-07
Strategi saknas

Jag hoppas att vi är överens om att det inte är rimligt att presentera ett lika undermåligt beslutsunderlag för fullmäktige som till årsstämman 2008.

Därför skulle jag gärna vilja veta om styrelsen har för avsikt att denna gång göra det som jag ser som det enda rätta och diskutera med motionärerna för att därigenom undvika att helt onödig tid går till att reda ut missförstånd, felaktigheter och diskrepenser mellan styrelsens svar och motionärens yrkanden?

Jag vet inte ens om det som du och Maj-Britt framförde vid våra möten på TT fortfarande gäller!

Med tanke på att det nu rullat fram en månad och 1 vecka sedan sista inlämningsdatum för motionerna och jag fortfarande inte hört ett ord från styrelsen så är det naturligtvis viktigt för mig att nu få reda på styrelsens strategi. Om vi ska hinna resonera igenom motionerna och sedan göra de förändringar som behövs så är det inte rimligt att jag får reda på hur detta ska läggas upp förrän först "i sista minuten" före tryckning (jag vet redan nu att jag ändå kommer att ha ett tajt schema med andra saker under resterande del av denna månad).

Då riskerar vi bara att vara tillbaka i samma läge som på årsstämman 2008, där fullmäktige har ett material som det är mer eller mindre omöjligt att ta beslut på.

För HSB Malmös 42.000 medlemmars bästa så anser jag därför att det är extremt viktigt att jag får information om hur styrelsen tänkt lägga upp det fortsatta arbetet med motionerna.
Caroli (5)
2009-03-08
SV: Strategi saknas

Som svar på dina mail ang. årsstämman kan jag fortfarande bara svara dig att styrelsen har inte fattat några beslut ang. hanteringen ännu.
13) Till Claes Caroli
2009-03-09
Re: Strategi saknas

Det är min förhoppning att HSB Malmös styrelse vill eftersträva en korrekt genomförd stämma, som inte ännu en gång ska behöva klandras och leda till helt onödiga problem.

Det är nu inte särskilt lång tid kvar till dess att motionerna ska vara färdiga för tryckning och om styrelsen inte vill involvera mig (överhuvudtaget eller förrän strax före tryckning) så är det ofrånkomligen stämman som blir lidandes av detta. Det allvarligaste är att det i praktiken blir HSB Malmös 42.000 medlemmar som drabbas.

T.ex. så skulle jag kunna korta ner mina motioner bl.a. genom att ta bort
frågor som jag nu i efterskott ser att jag har dubbelt.
Bara detta arbete skulle säkert förenkla hanteringen av motionerna för fullmäktigeledamöterna.
Visst är väl kortast möjliga material bäst för alla?

Vi var överens på TT om att vi gemensamt skulle arbeta för att få bort så
många frågemotioner som möjligt.
Det vore synnerligen osolidariskt mot medlemmarna och fullmäktige att inte lägga stor kraft på detta, och jag kan bara hoppas att styrelsen inte ångrat sig avseende detta.
Speciellt med tanke på att bara genom att många frågor besvaras så skulle en stor del av motionerna kunna avhandlas redan innan stämman, till fördel för alla parter.
En förutsättning för att detta ska kunna ske är dock att styrelsen snarast (skulle egentligen inletts redan för en månad sedan) inleder ett samarbete med mig för att successivt beta av frågemotionerna.

Vi skulle kanske t.o.m. kunna beta av en del av övriga motioner före stämman, men även för detta krävs ett samarbete mellan mig som motionär och styrelsen.

Din kommentar om att "styrelsen har inte fattat några beslut ang. hanteringen ännu" är för mig oförklarlig.
Det kan väl rimligtvis inte ha passerat 1 månad och en vecka efter sista inlämningsdatum av motionerna utan att styrelsen ens fattat ett beslut om hur motionerna ska hanteras (vilket som allra senast borde ha gjorts den 1:e februari)?

Så när har styrelsen tänkt fatta beslut om "hanteringen av motionerna"?
Vad är det mer specifikt för beslut avseende hanteringen som styrelsen inte har fattat ännu?

Jag hoppas att det inte bland dessa "ofattade" beslut ingår om motionerna
ska besvaras seriöst denna gång, i motsats till 2008.
14) Till Claes Caroli
2009-03-11
Fw: Strategi saknas

Du har inte informerat om när motionerna ska gå i tryck, men jag gissar att
det nu inte är särskilt lång tid kvar. Kanske två veckor?


Det är knappast rimligt - eller troligt - att styrelsen ännu inte fattat något beslut angående "hanteringen" av motionerna, när det bara är ungf. två veckor kvar innan motionerna måste vara färdigbehandlade! I så fall så anser jag att detta skulle vara ytterst respektlöst inte bara mot fullmäktige utan även mot alla HSB Malmös medlemmar.

Med tanke på den nu väldigt korta tid som är kvar så kan jag inte tolka det på annat sätt än att det vi gemensamt kom fram till på TT var något som styrelsen inte någonsin ens hade för avsikt att följa. Jag hoppas jag har fel, men tyvärr pekar nu allt mot det.

Jag kan också bara beklaga att styrelsen inte vill gå ut till fullmäktige
för att försöka styra upp stämman så att den i år genomförs enligt regelverket.


Återigen;
När har styrelsen tänkt fatta beslut om "hanteringen av motionerna"?

Och vem har utsetts till mötesordföranden för HSB Malmös årsstämma 2009?
15) Till Claes Caroli
2009-03-13
Fw: Strategi saknas

jag tycker det är tråkigt att styrelsen inte vill informera om den plan för motionshanteringen som styrelsen naturligtvis haft sedan länge (även om du vill hävda något annat).
Om ca. två veckor så får jag ju reda på den ändå, och vad har då vinsten varit med att inte vara öppen med hur styrelsen arbetat med motionerna?
Redan idag vet jag ju att motionärerna inte är involverade i styrelsens plan över hur motionerna skulle behandlas (tvärtemot till vad du och Maj-Britt utlovade när vi träffades i januari).

Personligen tycker jag att HSB Malmö måste se det som görs i organisationen - inklusive hanteringen av motionerna - ur ett medlemsperspektiv.
Vad är bäst för medlemmarna?
Är det kanske bäst för medlemmarna att styrelsen är öppen och ärlig?
Är det bäst för medlemmarna om motionerna hanteras med respekt, så som
styrelsen faktiskt t.o.m. hävdat en gång att det skulle fungera?


Det är nu gissningsvis 1-2 veckor kvar tills motionerna ska vara färdiga för tryckning och styrelsen har (ännu) inte velat göra det som är absolut bäst för medlemmarna, dvs att arbeta fram svar på motionerna tillsammans med motionärerna och tillsammans med mig beta av motioner så att de inte behöver behandlas på stämman. Detta för att få det bästa underlaget för fullmäktigeledamöterna att ta beslut utifrån. Att du vägrar svara på min fråga om detta tyder på att styrelsen heller inte under den korta tid som nu är kvar har för avsikt att involvera motionärerna i behandlingen av motionerna, och det är naturligtvis trist, särskilt för HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Tillsammans med mina motioner skickade jag med ett index för mina motioner
som jag inte färdigställde eftersom jag trodde att styrelsen skulle hålla sitt löfte och strukturera om motionerna tillsammans med mig. Vad händer nu med detta register?


Hur ska medlemmarna kunna få något förtroende för HSB Malmös styrelse när i
princip alla löften som ges av styrelsen snabbt bryts?


Styrelsen har heller inte med ett ord gett fullmäktige några riktlinjer för att i år hantera motionerna enligt lag och för att slippa upprepa föregående års odemokratiskt genomförda stämma. Efter vad jag hört så utnyttjade du inte ens Åhus-träffen för att leda in fullmäktige på rätt spår, detta trots att du lovade göra så i samband med att vi träffades på TT.

Jag kan inte se hur styrelsens agerande gagnar medlemmarna.
16) Till Claes Caroli
2009-03-14
Fw: Strategi saknas

Jag hoppas att du vill besvara mina (sedan januari 2009) ställda - men alla ännu obesvarade - frågor angående hanteringen av motionerna och om styrelsen har för avsikt att arbeta för en korrekt genomförd stämma detta år (och i så fall hur?).

Med tanke på att motion #1-178 (plus tillhörande frågemotioner, och "delmotioner" där jag flyttat ut yrkanden till separata motioner) återkommer sedan föregående år, då dessa ej behandlades, så borde det efter så här lång tid vara ganska enkelt för styrelsen att ge välgrundade motiveringar för
styrelsens förslag till bifall/avslag (speciellt för de avslag styrelsen rekommenderar) i år.

Inte minst med tanke på att styrelsens medlemsgrupp (med Maj-Britt och Mimmi, Monica Nilsson och Börje Nilsson) arbetat med mina motioner sedan föregående årsstämma.
Styrelsen måste alltså vid det här laget vara mycket väl insatt i alla mina motioner fram till och med #178, eftersom styrelsen har haft 1½ år på sig att sätta sig in i dessa.

Jag hoppas dessutom verkligen att styrelsen håller sitt upprepade löfte om att i år inte ha med styrelsens märkliga tredje alternativ, dvs "Anse besvarad".
Detta svar omöjliggör för stämman att ta beslut och den enda konsekvensen det fick år 2008 var att alla de 136 av mina 178 motioner som styrelsen då gav svaret "Anse besvarad" (dessutom utan svar) inte gav stämman den minsta vägledning i hur de skulle rösta.

Särskilt för de motioner som styrelsen föreslår stämman att avslå hoppas jag också att styrelsen denna gång vill ge sakliga motiveringar för detta.
Till årsstämman 2008 rekommenderade styrelsen bara ett vagt bifall till ett enda av mina 700 yrkanden, och jag hoppas att styrelsen denna gång seriöst överväger sina rekommendationer så att det inte blir lika illa (eller nästan lika illa) i år.

Mina nya motioner för i år (#179-208)  hoppas jag att det inte uppstår några missförstånd om, men för att inte riskera onödiga och tidsödande komplikationer på stämman hoppas jag innerligt att styrelsen verkligen vill underlätta för stämman genom at diskutera dem med mig först.

Avslutningsvis så undrar jag varför det på HSB Malmös webbplats inte nämns ett ord varken om årsstämman eller om motionerna på startsidan?
Finns det något viktigare än årsstämman i detta läge?
För alla andra HSB-regioner kan jag se att årsstämman och motionerna omnämns på huvudsidan fram till årsstämman (och en tid därefter).
Dock inte för just HSB Malmö.

Tacksam för snabbt svar!
Caroli (6)
2009-03-15
SV: Strategi saknas

Jag har fått ditt mail och tagit del av dina synpunkter.
Behandlingen av motionerna är nu snart klar och materialet kan distribueras därefter.

17) Till Claes Caroli
2009-03-16
Re: Strategi saknas

Det är inte så mycket synpunkter som det är frågor jag ställt till dig.
Alla fortfarande obesvarade!

Du, Maj-Britt och hela styrelsen har alltså fört mig, Misteln, och i praktiken alla HSB Malmös medlemmar bakom ljuset.
Du bekräftar nu att det aldrig var din eller styrelsens avsikt att diskutera motionerna tillsammans med motionärerna för att därmed ta fram det bästa beslutsunderlaget för fullmäktige, alltså enligt vad vi kom överens om i januari.
Då handlade det om att vi gemensamt skulle se till så att minsta möjliga antal motioner behövde behandlas av stämman för att därmed göra den effektivare och få bättre beslut. Men det som vi kom överens om på Turning Torso var alltså inget annat än en ren bluff!
Detta förklarar att du sedan januari försökt förhala svaren på alla frågor om motionerna, och att styrelsen inte velat nämna något om motionerna på HSB Malmös webbplats.
För någon vecka sedan hade styrelsen inte fattat något beslut om hanteringen av motionerna enligt vad du skrev till mig, och nu är plötsligt styrelsens svar på motionerna klara. Dessutom utan att involvera mig eller någon annan motionär.
Du lurade mig bl.a. att inte färdigställa registret över motionerna!

Jag tycker ditt och styrelsens beteende är skamligt.
Inte så mycket mot mig som mot alla HSB Malmös medlemmar som nu blir lidandes av att motioner saboteras på detta sätt av styrelsen.
Caroli (7)
2009-03-16
SV:

Jag har fått ditt mail och tagit del av dina synpunkter
18) Till Claes Caroli
2009-03-17
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
RE:

Jag finner ditt svar om möjligt mer arrogant än tidigare och jag kan bara beklaga din nochalanta inställning till såväl stämman, som de enskilda fullmäktigeledamöterna och alla övriga medlemmar.

Är det så här ni i styrelsen ser på medlemsnytta och HSB:s grundvärderingar?
Känner ni att ni arbetar för medlemmarna när ni beter er så här, där Claes och Maj-Britt till och med försöker lura mig och andra medlemmar?

Vad säger ni andra i styrelsen om detta?
Det hörs aldrig ett ord från er i något läge, men står ni bakom Claes ytterst arroganta attityd till medlemmarna här?
19) Till Claes Caroli
2009-03-17
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
Strategi saknas - SVAR ÖNSKAS !!!

Till styrelsen !
Vad är svaren på de frågor jag ställt till styrelsen avseende motionerna och hanteringen av dessa?

Jag har efter flera månader fortfarande inte fått det minsta svar på en enda av mina enkla, men extremt viktiga, frågor!

Hur stämmer styrelsens agerande här överens med t.ex. ETHOS.
ETHOS står för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.

Hur har HSB Malmös styrelse visat omtanke, och för vem, när styrelsen inte varit intresserad av att ta fram ett bra beslutsunderlag till stämman för alla medlemmars bästa och när styrelsen inte velat informera varken på HSB Malmös webbplats eller någon annanstans?

Jag kanske har fel men "Samverkan" tror jag inte står för samverkan inom styrelsen mot medlemmarna.

Hur har styrelsen engagerat sig i motionerna så att det gagnar medlemmarna på mesta och bästa sätt?

Ger styrelsens hantering av motionerna en trygghet för HSB Malmös 42.000 medlemmar?

Är det en hållbarhet för HSB Malmö att inte behandla motioner på ett seriöst eller korrekt sätt?

Har HSB:s grundvärderingar ingen som helst betydelse för HSB Malmös styrelse?


Caroli (8)
2009-03-17
SV: Strategi saknas - SVAR ÖNSKAS !!!

Jag har läst ditt mail och enligt min uppfattning är styrelsens intentioner och agerande fullständigt i linje med HSB´s värderingar

20) Till Claes Caroli
2009-03-18
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
SV: Strategi saknas - SVAR ÖNSKAS FORTFARANDE !!!

Ja, men om du har läst mitt mejl så varför svarar du då inte på mina frågor som jag ställt om motionerna sedan januari 2009?

VAD ÄR SVAREN PÅ DE FRÅGOR JAG STÄLLT TILL STYRELSEN?

Enligt DIN uppfattning är "styrelsens intentioner och agerande fullständigt i linje med HSB´s värderingar", säger du Claes.
Men vad är resten av styrelsens åsikt?
Är det verkligen ingen annan i styrelsen som vågar uttala sig?
Tycker ni alla att det är så här man ska behandla medlemmar och motioner?
Stämmer det överens med era egna personliga moraliska och etiska värderingar?

Tycker alla i styrelsen att det är i linje med HSB:s värderingar - ETHOS -, samt moral och etik rent generellt, att t.ex.;

 • strunta i att svara på medlemsfrågor (där dessa frågor i detta fall t.o.m. upprepats under 3 månader),
 • behandla medlemmar, motionärer och fullmäktige nonchalant avseende motionerna enligt vad jag tidigare redogjort för,
 • behandla motioner illa, baserat på hur styrelsen agerat i sin behandling av motionerna enligt vad jag tidigare redogjort för?

Caroli (9)
2009-03-17
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
SV:

Jag beklagar om du uppfattar min inställning som arrogant och nonchalant - det är den definitivt inte.
 
Styrelsen har behandlat samtliga motioner likadant och alla motionärer kommer att få ta del av materialet på samma sätt.

21) Till Claes Caroli
2009-03-18
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!!

Så du tycker inte det är arrogant eller nonchalant (mot mig och i praktiken alla medlemmar, eftersom de tyvärr alla drabbas av detta) att föra oss bakom ljuset avseende styrelsens avsikter när det gäller hanteringen av motioner och att inte svara på viktiga frågor?

Jag förstår inte vad din kommentar om att styrelsen "behandlat samtliga motioner likadant och alla motionärer kommer att få ta del av materialet på samma sätt" har att göra med något.

Om alla motioner behandlats lika dåligt, utan kontakt med motionärer och utan avsikt att ta fram bästa möjliga beslutsunderlag, så är väl inte detta något som visar att jag skulle ha fel i att din inställning är nonchalant och arrogant?

Och dina "one-liners", utan innehåll och utan relevans (t.ex. "Jag har fått ditt mail och tagit del av dina synpunkter"), till "svar" på mina frågor är väl heller inget som du kan hävda inte är arrogant och nonchalant?

Varför svarar du/styrelsen inte på frågor och tycker alla i styrelsen att detta beteende att inte svara på frågor överhuvudtaget är förenligt med HSBs grundvärderingar och koden för föreningsstyrning?

Sammanställning av frågor, samtliga obesvarade

Frågor ställda sedan januari 2009

 1. Kommer styrelsen att strukturera motionerna i en bättre ordning, enligt vad du och Maj-Britt utlovade vid vårt möte på TT (januari 2009) att ni skulle göra?

 2. Tillsammans med mina motioner skickade jag med ett index för mina motioner som jag inte färdigställde eftersom jag trodde att styrelsen skulle hålla sitt löfte och strukturera om motionerna tillsammans med mig. Vad händer nu med detta register?

 3. Kommer styrelsen att denna gång göra som utlovat och diskutera motionerna med motionären för att därmed komma fram till för stämman bästa möjliga beslutsunderlag?

 4. Kommer styrelsen att göra som utlovat och försöka reducera antalet motioner, och i så fall hur?

 5. Kommer styrelsen att efter bästa förmåga besvara i motionerna ställda frågor så att dessa inte behöver ta upp onödig tid på stämman genom att frågorna måste behandlas där?

 6. Kommer styrelsen denna gång att på (och inför) årsstämman 2009 verka för att mina (eller någon annans) motioner inte klumpas ihop i ett beslut, och hur kommer HSB Malmös styrelse i så fall aktivt försöka verka för att detta inte sker?

 7. Jag vill högst ogärna lägga ner tid på presentationsmaterial för mina motioner om det är bortkastad tid även denna gång, men om styrelsen i år tar ansvar för att aktivt påverka fullmäktige att låta mig tala för mina motioner i demokratisk ordning, och på normalt sätt, så kommer det säkert också att bli så. Hur planerar styrelsen att detta ska gå till i år?

 8. Kommer styrelsen att skriva något på HSB Malmös webbplats om motionerna och hanteringen av dessa för att påverka fullmäktige att inte klumpa ihop motioner?

 9. Har styrelsen för avsikt att försöka leda in stämman på rätt väg denna gång så att stämman behandlar och beslutar om motionerna en och en i demokratisk ordning och enligt hur det brukar fungera?
  På vilka sätt kommer styrelsen i så fall göra detta?

 10. Kommer HSB Malmös styrelse att lägga in motioner i dagordningen där de hör hemma (dvs. en motion som är direkt kopplad till en punkt i dagordningen läggs in där) så att beslut kan tas i ett sammanhang för motion och punkt i dagordningen?

 11. Styrelsen har inte informerat om när motionerna ska gå i tryck, men jag gissar att det nu inte är särskilt lång tid kvar. Kanske två veckor?

 12. Önskar styrelsen fler möten innan stämman 2009 med mig och Misteln angående motionerna, och i så fall ungefär när?

 13. För min egen planerings skull vill jag gärna veta hur styrelsen nu går vidare med motionsbehandlingen?

 14. När har styrelsen tänkt fatta beslut om "hanteringen av motionerna"?
  Vad är det mer specifikt för beslut avseende hanteringen som styrelsen inte har fattat ännu?


 15. Hur ska medlemmarna kunna få något förtroende för HSB Malmös styrelse när i princip alla löften som ges av styrelsen snabbt bryts?

 16. Vad är bäst för medlemmarna?
  - Är det kanske bäst för medlemmarna att styrelsen är öppen och ärlig?
  - Är det bäst för medlemmarna om motionerna hanteras med respekt, så som styrelsen faktiskt t.o.m. skriftligt hävdat tidigare att det skulle fungera?


 17. Vem har utsetts till mötesordföranden för HSB Malmös årsstämma 2009?
Ovanstående frågor (som egentligen är en fråga; "Hur arbetar styrelsen med motionshanteringen?") vill jag ha svar på. Snarast!


Caroli (10)
2009-03-18
SV: Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!!

När jag tog kontakt med dig i samband med träffen på Folkets Hus så var det med ambitionen att vi gemensamt skulle optimera hanteringen av eventuella kommande motioner från dig.
Jag fick uppfattningen att du hade för avsikt att inlämna motioner även detta år.
Som jag sagt redan tidigt anser jag motioner som har sin grund i att motionären inte anser sig ha fått svar på frågor som onödiga.
Vid två tillfällen träffades vi på Turning Torso där vi diskuterade motionshanteringen. Du hänvisade bland annat till 80 obesvarade frågor. Enligt min uppfattning hade du fått relevanta svar av tjänstemän på HSB Malmö. Eftersom du angav att du hade uppfattningen att du inte fått svar på frågorna tog jag upp dessa vid ett av våra möten, men du önskade inte gå in på dessa eftersom du inte "hade de aktuella".
Redan i våra inledande diskussioner bad jag dig inkomma med motionerna i så god tid att vi hade möjlighet bereda dessa tillsammans. Jag tog även upp frågan om att strukturera motionerna inom olika intresseområden.
Dina motioner inkom med början den 29/1 och den sista inkom kl 21.07 den 31/1. Motionstiden gick ut kl 24.00 den 31/1.
Med tanke på omfattningen av ditt material och i ljuset av att vi har att hantera och behandla alla motioner och motionärer lika, insåg jag att det var utsiktslöst att kontakta och bereda varje motion med varje motionär.
De inlämnade motionerna behandlas således i den form som de inkommit.
Styrelsen förelägger motionerna i sin helhet för fullmäktige. Det är sedan upp till fullmäktige att besluta om själva hanteringen på stämman.


Turning Torso
HSB Malmös högkvarter
Byggt av medlemmarnas pengar
hotpot.se/forum

22) Till Claes Caroli
2009-03-19
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
Re: Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!!

Ja, och om det var din avsikt att optimera hanteringen av motionerna så var det naturligtvis en bra tanke, men så blev det ju uppenbarligen inte.
Om du frågat mig tidigare så hade jag berättat för dig att jag naturligtvis skulle skicka in förra årets motioner igen eftersom de inte blev behandlade 2008 (varken av styrelse eller stämma).
Dvs precis vad Kent-Olof Stigh sa på årstsämman 2008 skulle bli konsekvensen om fullmäktige tog det beslut de tog.
Att de 178 motionerna skulle återkomma om vi inte kunde beta av ett antal på vägen informerade jag också dig och Maj-Britt om redan vid vårt första möte på TT.

Om jag hade litat på dig att frågorna skulle betas av innan stämman och därför inte brytt mig om att skriva vissa av dem i mina motioner så hade jag kunnat känna mig ganska grundlurad idag, eller hur?
Alltså tur att jag tog det säkra före det osäkra och ändå tog med dem i mina motioner.
Eftersom allt runt motionerna verkar vara extremt hemligt i denna medlemsorganisation så gissar jag att jag inte får reda på om frågorna nu besvarats förrän den 3:e april.

När du säger att jag inte önskade gå in på de frågor jag ställt tidigare under året så stämmer inte detta. Jag sa att just den fråga du tog upp fragment av kunde jag inte på rak arm diskutera utan att ens få se frågeställningen framför mig. Däremot sa jag att alla övriga frågor var det inga problem att diskutera då, även om jag inte var förberedd på detta och även om jag inte hade frågorna framför mig och även om det var frågor där vissa gick tillbaka nästan ett år i tiden och jag därför inte hade i färskt minne. Men du ville inte ta upp någon annan fråga än just denna specifika fråga, med väldigt förvirrande svar från Bengt, som du då tog upp.
Eftersom ett antal av de frågor som du ansåg att Bengt svarat på inte ens var besvarade med ett enda ord så hade jag då, liksom nu, inte riktigt förståelse för hur du kunde bedöma att jag fått relevanta svar på dessa helt och hållet obesvarade frågor. Dessa frågor återfinns också nu bland mina motioner, vilket känns lite onödigt eftersom de säkert ganska snabbt kunnat retts ut innan stämman.

Jag lämnade i år in 208 motioner + "delmotioner" varav 178 motioner  + "delmotioner" var de som styrelsen skulle gått igenom till stämman 2008 och som medlemsgruppen dessutom arbetat med sedan årsstämman 2008. Alltså var det bara 30 nya motioner + "delmotioner" (jag kallar dem "delmotioner" för att skilja dem åt, men de är lika mycket motioner som alla övriga motioner).

Eftersom det inte var särskilt många motioner från övriga 42.000 medlemmar så tycker jag inte att det var så mycket nytt i år.

Det är tråkigt att du tycker att det var utsiktslöst att kontakta motionärerna bara för att det var många motioner. Jag tycker att det stora antalet motioner är just det tyngsta argumentet för att motionerna skulle diskuteras med motionärerna. Motionerna är ju ändå för HSB Malmös 42.000 medlemmar och inte specifikt för varken mig, styrelsen eller fullmäktige. Det är medlemmarnas intresse som i alla fall jag tycker vi ska tillvarata och vad kan då vara viktigare än bästa möjliga beslutsunderlag?

Så med ledning av ditt svar här så gissar jag att svaren på de frågor jag ställt är enligt följande;
1. Nej.
2. ?
3. Nej.
4. Nej.
5. Nej.
6. Nej.
7. ?
8. Nej.
9. Nej.
10. Nej.
11. ?
12. Nej.
13. Motionerna med styrelsens svar skickas bara ut och inget mer görs.
14. Beslut om motionerna är alla redan tagna.
15. ?
16. ?
17. ?

Är det korrekt uppfattat?
Fråga 2, 7, 11, 15, 16 och 17 vill jag dock fortfarande ha svar på, inte minst fråga #2 om styrelsen kommer att låta mig rätta upp det index som jag förutsatte jag skulle sammanställa efter att vi betat av ett antal motioner, eftersom det var så vi sa på TT. Samt fråga #7 om presentationsmaterialet och vilken utrustning jag har att tillgå för detta på stämman.

Jag har också några ytterliggare frågor med anledning av den info som nu dykt upp;
18. Varför uppges det inte på HSB Malmös webbplats att det är motionerna som avses med "Stora delar av materialet" som kommer att återfinnas på CD?
19. Varför uppges det inte på HSB Malmös webbplats att de medlemmar som önskar papperskopia (pga att de inte har dator eller av andra skäl) kan få papperskopior i stället?

20. Jag vill ha motionerna i pappersform, och jag hoppas det inte är något problem?

21. Kommer det att finnas ett komplett register med referenser till respektive sida för varje motion och kommer det att finnas en sidnumrering i motionsböckerna i år, så att det inte blir lika omöjligt att hitta motionerna som på förra årsstämman?

22. Varför återfinns inte informationen om årsstämman och motionerna på HSB Malmös huvudsida?

23. Jag hoppas att styrelsen är införstådd med att denna metod med utskick på CD naturligtvis tvingar mig (och övriga motionärer) att lägga onödigt mycket tid på att föredra motionerna på årsstämman denna gång. Jag hoppas därför att styrelsen bokat upp fler dagar för behandlingen av motionerna så att detta hinns med???
23) Till Claes Caroli
2009-03-24
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
Fw: Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!! PÅMINNELSE !!!

PÅMINNELSE!

Jag har ställt frågor till HSB Malmös styrelse sedan januari och inte fått något annat än som bäst undanglidande svar.

Jag vill ha svar på nedanstående frågor.

Plus följande "presentationsfrågor";
Varför vill styrelsen inte berätta föutsättningarna för oss som kommer att presentera våra motioner?
När jag presenterar mina motioner, får jag då två datorer på podiet?
En dator för att styra presentationen och en dator med 21 tums skärm där jag kan läsa CD-skrivan med mina motioner?
Eller får jag mina motioner i pappersform???

Svar ombedes nu å det snaraste !!!!

Styrelsens arroganta sätt att behandla mig som medlem finner jag inte överensstämmande med vare sig hur en styrelse ska bete sig etiskt/moraliskt eller HSBs kod för föreningsstyrning eller ETHOS eller något annat.

HSB Malmös styrelse tycks befinna sig på precis lika låg nivå som styrelsen i min egen brf, och det finner jag ytterst beklagligt !!!
Caroli (11)
2009-03-24
SV: Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!! PÅMINNELSE !!!

Jag har tagit del av dina synpunkter.
 
Jag kommer att inom ramen för regelverket för motionshanteringen och likabehandlingsprincipen granska dina frågor och ber att få återkomma.

24) Till Claes Caroli
2009-03-25
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
Re: Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!! PÅMINNELSE !!!

Tack, fast jag undrar vad likabehandlingsprincipen har med saken att göra?

Jag har aldrig någonsin varit med om ett så slutet HSB Malmö som det är idag, och det är inte acceptabelt att bara löst hänvisa till likabehandlingsprincipen som någon form av ursäkt för att slippa svara på frågor eller informera. Jag skulle vilja säga att jag är mycket väl insatt i likabehandlingsprincipen. Jag kan säkert innebörden av denna bättre än de flesta andra, och jag kan garantera att denna princip inte på något sätt kan användas som skäl för att undvika att svara på de viktiga frågor jag ställt.

Jag är också förbluffad över hur HSB Malmö valt att dra bort all information (den lilla obetydliga info som fanns) om stämma och motioner från HSB Malmös webblats.
Trots att inget knappast kan vara viktigare just nu så får HSB Malmös framtid träda tillbaka för information om;
- Få varor kvar på HSB MedlemsCenter (inaktuell information)
- Fribiljetter till föreställningen Augusta på Teater 23 (information som legat där för evigt, vill ingen ha biljetterna så släng dem!)
- Spara pengar med grönt samvete (om en planerad luddig process 14 år i framtiden)
och det tydligen enligt HSB Malmö det absolut viktigaste just nu;
- Ett föredrag om värmepumpar och individuell mätning
Allt för att ta bort fokus från det enda som egentligen är av relevans just nu?

Vad jag kunnat se är det ingen annan HSB-region i Sverige som beter sig så illa!

Och om det finns något regelverk för motionshanteringen så tror jag det skulle vara utmärkt om medlemmarna upplyses om detta, för ett dylikt regelverk är det ingen som känner till... i alla fall inte utanför HSB Malmös styrelse.

Jag tror inte det är hållbart om HSB Malmös styrelse agerar likandant som betonghäckarna i HSB Malmös odemokratiska föreningar, som bl.a. Sydsvenskan skrivit om.
Caroli (12)
2009-03-24
SV: Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!! PÅMINNELSE !!!

Beträffande dina frågor finner jag att du inom ramen för förutsättningarna jag angav i mitt förra mail löpande fått svar på dina frågor.
Ordningsfrågor och proceduren kring motionshanteringen på stämman hanteras av föreningsstämman.

25) Till Claes Caroli
2009-03-25
Kopia: bjorn.andersson@malmo.hsb.se; birgitta.nilsson@malmo.hsb.se; mimmi.zetterman@malmo.hsb.se; olle.strand@malmo.hsb.se; anders.lundberg@malmo.hsb.se; maj-britt.thulin@malmo.hsb.se;
Re: Strategi saknas - OBESVARADE FRÅGOR !!! PÅMINNELSE !!!

Jag kan bara beklaga att du fortsätter ditt arroganta beteende.

Du hävdar att jag löpande fått svar på mina frågor.
Men du har inte svarat på EN ENDA fråga vad jag kan se, trots att jag försökt få svar sedan i januari i år.

Vilka frågor tycker du jag fått svar på?
Det borde du väl kunna svara på om du anser att jag "löpande" fått svar från dig på de frågor jag ställt!

"Ordningsfrågor och proceduren kring motionshanteringen på stämman hanteras av föreningsstämman"?
Vad menar du med detta? Menar du att föreningsstämman ska sköta administrationen runt stämman och vilken utrustning som ska användas?

Jag har fått svar på mina frågor "inom ramen för förutsättningarna" som du angav i ditt förra mail?
Vad menar du med denna fullständigt obegripliga formulering?

Du skrev;
"Jag kommer att inom ramen för regelverket för motionshanteringen och likabehandlingsprincipen granska dina frågor och ber att få återkomma".
 1. det är inte acceptabelt att bara löst hänvisa till likabehandlingsprincipen som någon form av ursäkt för att slippa svara på frågor eller informera. Jag skulle vilja säga att jag är mycket väl insatt i likabehandlingsprincipen. Jag kan säkert innebörden av denna bättre än de flesta andra, och jag kan garantera att denna princip inte på något sätt kan användas som skäl för att undvika att svara på de viktiga frågor jag ställt.
 2. om det finns något regelverk för motionshanteringen så tror jag det skulle vara utmärkt om medlemmarna upplyses om detta, för ett dylikt regelverk är det ingen som känner till... i alla fall inte utanför HSB Malmös styrelse.
Claes, du har nu förhalat samtliga frågor i 2-3 månader, helt i linje med din tidigare strategi.

Hur du beter dig här ger ganska tydliga signaler om hur styrelsens svar på motionerna kommer att bli.

Till; Maj-Britt Thulin, Anders Lundberg, Olle Strand, Mimmi Zetterman, Birgitta Nilsson, Björn Andersson.
Finns det verkligen ingen ledamot i HSB Malmös styrelse som kan svara på medlemsfrågor på ett seriöst sätt?


Till: Bengt Skånhamre
2009-03-18
Stämmohandlingarna

Jag begär härmed samtliga stämmohandlingar, inkl. motioner med styrelsens svar, i pappersform (ej CD !).
Jag hoppas detta inte är något problem, och jag undrar om jag får dessa handlingar till den 3 april?

Om stämman inte blir klar på söndagen, när fortsätter då stämman?


När du skriver
"Stora delar av materialet kommer i år att återfinnas på cd-skiva med hänsyn till miljön och materialets omfattning"
vad menar du det är för delar som kommer att "återfinnas på cd-skiva"?
Du menar att alla motionerna bara kommer att finnas på  CD och resten av stämmohandlingarna är i pappersform?


Bengt Skånhamre
2009-03-18
SV: Stämmohandlingarna

Det kommer att framgå när materialet skickas ut till fullmäktigeledamöterna och publiceras på HSB Malmös hemsida.
Då får du svar på den frågan, men inte tidigare.Till: Bengt Skånhamre
2009-03-18
Re: Stämmohandlingarna

Vilken fråga av de jag ställde får jag svar på när materialet skickas ut till fullmäktige?

Jag ställde tre frågor;
1. Vilket material kommer enbart att återfinnas på CD-skivan (även om jag kan räkna ut att det är motionerna)?
b. Utöver motionerna kommer resten att vara i pappersform?
2. Det är inga problem att få stämmohandlingarna (inkl. motionerna) helt i pappersform den 3:e april?
3. Om stämman inte blir klar på söndagen, när fortsätter då stämman?

Vilken fråga som än avses av ovanstående, vad finns det för skäl att hålla detta hemligt tills stämmohandlingarna delas ut?
Är detta vad HSB Malmö definierar som sin nya öppenhet?
Och när får jag svar på övriga av ovanstående frågor?

En bonusfråga:
Varför skriver du inte på HSB Malmös webbplats när stämmohandlingarna publiceras på HSB Malmös webbplats?


Till: Bengt Skånhamre
2009-03-20
Fw: Stämmohandlingarna - Påminnelse

Har du något svar till mig?

Och när publiceras stämmohandlingarna på HSB Malmös webbplats?
Bengt Skånhamre
2009-03-23
Stämmohandlingarna

Den som inte är fullmäktig kommer att få det material man har rätt till enligt lag och stadgar.

Det innebär att du inte kommer att få ut några handlingar alls i pappersform förutom årsredovisningen. I egenskap av motionär får du en inbjudan till vårt årsmöte den 25 april tillsammans med en blankett om "Samtycke till publicering av personuppgifter". Styrelsens svar på motioner kommer, tillsammans med andra handlingar till vårt årsmöte, att finnas på cd-skivan som du också får.

Svar till övriga frågor kommer att framgå av vår hemsida.

Till: Bengt Skånhamre
2009-03-23
Re: Stämmohandlingarna

Så du menar att fullmäktigeledamöterna kan få materialet i pappersform, men jag som motionär får inte mina motioner i pappersform?

Övriga obesvarade frågor;
1. När publiceras stämmohandlingarna på HSB Malmös webbplats?

2. Varför skriver du inte på HSB Malmös webbplats när stämmohandlingarna publiceras på HSB Malmös webbplats?

3. Om stämman inte blir klar på söndagen, när fortsätter då stämman?

4. Vad finns det för skäl att hålla så mycket informationsom möjligt hemligt  runt stämman och motionerna tills stämmohandlingarna delas ut? Är detta vad HSB Malmö definierar som sin nya öppenhet?

5. Vad är det för blankett om "Samtycke till publicering av personuppgifter"? Vilka personuppgifter för publicering var?
Bengt Skånhamre
2009-03-24
Re: Stämmohandlingarna

Fullmäktige får inför årsmötet, i pappersform, kallelse, dagordning, följebrev, röstkort, samtycke till publicering av personuppgifter och årsredovisningen. Fullmäktige får också en cd-skiva. På cd-skivan finns alla handlingar bl a motioner och styrelsens svar till dessa. Valberedningens förslag finns också på cd-skivan.

Enskild medlem som har motionerat får inför årsmötet, i pappersform, en inbjudan till årsmötet, årsredovisningen och samtycke till publicering av personuppgifter. Utöver detta en cd-skiva. På cd-skivan finns alla handlingar, bl a motioner och styrelsens svar till dessa. Valberedningens förslag finns också på cd-skivan.

Enskild medlem får inte särskild inbjudan till årsmötet, inte en cd-skiva eller några andra handlingar i pappersform. Enskild medlem kan läsa på nätet när stämman ska vara. När stämman ska vara framgår också av det senaste numret av Hemma i HSB. Vill enskild medlem som inte har motionerat ta del av vår årsredovisning går det bra. Enskild medlem kan också få ta del av handlingarna till årsmötet genom att läsa dem på vårt MedlemsCenter.

Ur ett medlemsperspektiv är det viktigt att ta del av hur verksamheten går därför får fullmäktige och enskild medlem som motionerat årsredovisningen. Enskild medlem som inte har motionerat kan få en årsredovisning hemskickad om han/hon önskar detta.

Då det gäller “Samtycke till publicering av personuppgifter” är det så att enligt HSBs kod för föreningsstyrning kommer protokollet från HSB Malmös ordinarie föreningsstämma 2009 att publiceras på hsb.se/malmo. Protokollet kan innehålla personuppgifter, till exempel på personer som är nominerade till förtroendeuppdrag eller begär ordet på föreningsstämman. Enligt personuppgiftslagen (PUL) krävs i vissa fall samtycke från berörda personer för att deras personuppgifter ska kunna offentliggöras på en hemsida. Samtycket syftar till att få klart vilka som medger publicering av namn eller inte och är samma förfaringssätt som tillämpades redan i fjol.

Den publicering HSB Malmö kommer att vidta på hemsidan sker i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning. Publiceringen sker när fullmäktige erhållit sina handlingar.

Avslutningsvis hoppas vi att stämman avslutas senast under söndagen.

Till: Bengt Skånhamre
2009-03-24
Re: Stämmohandlingarna

Men hur gör de som inte har möjlighet att läsa motionerna elektroniskt?
Du kan väl inte seriöst mena att fullmäktigeledamöterna ska ta sig till medlemscentret för att sitta och läsa dem där?

Menar du att inte ens fullmäktige får motionerna i skriftlig form till stämman?
Det är i så fall  en ren katastrof ur demokratisynpunkt !!!
Ur ett medlemsperspektiv är det av extrem vikt att de som beslutar får motionerna i skriftlig form, och det skulle vara rent skamligt av HSB Malmö om HSB Malmö försöker reducera medlemmarnas möjlighet att påverka på detta sätt !!!

Årsredovisningen kan medlemmarna få, för det är ändå nästan ingen som läser denna, men motionerna som i allra högsta grad berör organisationens framtid ska "gömmas" på en CD?

Räkna, under dessa omständigheter, inte med att stämman avslutas på söndag.
HSB Malmös strategi här medför ju att jag måste föredra alla mina motioner extra noga !!!
Till: Bengt Skånhamre
2009-03-25
FW: Stämmohandlingarna - PÅMINNELSE !!!

Har du något svar till mig?
 
Det kan väl inte vara HSB Malmös avsikt att begränsa möjligheterna för fullmäktige/medlemmarna att läsa och sätta sig in i motionerna?
Samt att avsevärt försvåra föredragningen av motionerna?
Sammanställning av frågor, samtliga obesvarade

Frågor ställda sedan januari 2009

 1. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Kommer styrelsen att strukturera motionerna i en bättre ordning, enligt vad du och Maj-Britt utlovade vid vårt möte på TT (januari 2009) att ni skulle göra?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför bröt styrelsen sitt löfte att strukturera motionerna i en bättre ordning?
  b) Varför ville styrelsen hålla det hemligt att styrelsen inte hade för avsikt att strukturera motionerna på ett bättre och mer lättläst sätt?
  b) Tycker styrelsen att det är förenligt med HSBs grundvärderingar och att det gagnar fullmäktige och medlemmarna att styrelsen inte strukturerar motionerna på bästa möjliga sätt för att därigenom ta fram bästa möjliga beslutsunderlag?


  Jag ville veta om det var styrelsens avsikt att gruppera motionerna på ett bättre sätt än vad jag hann göra eftersom det skulle innebära en hel del ytterligare arbete för mig, inte minst genom att jag måste ändra om indexet för mina motioner.

 2. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Tillsammans med mina motioner skickade jag med ett index för mina motioner som jag inte färdigställde eftersom jag trodde att styrelsen skulle hålla sitt löfte och strukturera om motionerna tillsammans med mig. Vad händer nu med detta register?

  Kommer styrelsen att föreslå annan ordning på motionerna, och när är detta i så fall klart så att jag vet när jag måste göra en insats och börja strukturera om motioner och index?

 3. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Kommer styrelsen att denna gång göra som utlovat och diskutera motionerna med motionären för att därmed komma fram till för stämman bästa möjliga beslutsunderlag?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför ville styrelsen inte diskutera motionerna med motionären?
  b) Tycker styrelsen att det är förenligt med HSBs grundvärderingar och att det gagnar fullmäktige och medlemmarna att styrelsen inte diskuterar motionerna med motionären för att därigenom ta fram bästa möjliga beslutsunderlag?


  Med en dialog mellan mig och styrelsen så hade säkert antalet motioner kunnat reduceras kraftigt, till gagn för inte bara fullmäktige utan framför allt för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar.

 4. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Kommer styrelsen att göra som utlovat och försöka reducera antalet motioner, och i så fall hur?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför ville styrelsen inte reducera antalet motioner?
  b) Varför ville styrelsen inte ens berätta för mig att styrelsen inte hade för avsikt att reducera antalet motioner?
  Jag anser det vara ytterst respektlöst mot bl.a. mig att styrelsen hemlighöll detta, inte minst eftersom att jag därmed fick lägga onödig tid på detta som jag behövt till annat.
  c) Tycker styrelsen att det är förenligt med HSBs grundvärderingar och att det gagnar fullmäktige och medlemmarna att styrelsen inte bryr sig om att försöka reducera antalet motioner för att därigenom förenkla för fullmäktige att ta beslut?


  Jag vill veta om styrelsen har för avsikt att denna gång göra det som jag ser som det enda rätta och diskutera med motionärerna för att därigenom undvika att helt onödig tid går till att reda ut missförstånd, felaktigheter och diskrepanser mellan styrelsens svar och motionärens yrkanden?

 5. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Kommer styrelsen att efter bästa förmåga besvara i motionerna ställda frågor så att dessa inte behöver ta upp onödig tid på stämman genom att frågorna måste behandlas där?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför vill styrelsen inte besvara de frågor som ställts till styrelsen i motionerna?
  b) Varför ville styrelsen inte ens berätta för mig att styrelsen inte hade för avsikt att svara på frågor till styrelsen?
  Jag anser det vara ytterst respektlöst mot såväl fullmäktige som HSB Malmös alla medlemmar om styrelsen inte besvarar de viktiga frågor som ställts till styrelsen och där svar behövs för att kunna formulera motionerna på rätt sätt.
  c) Tycker styrelsen att det är förenligt med HSBs grundvärderingar och att det gagnar fullmäktige och medlemmarna att styrelsen inte bryr sig om att svara på frågor för att därigenom förenkla för fullmäktige att ta beslut?


  Claes och Maj-Britt, ni sa till oss på TT att frågor ställda i motionerna skulle avverkas innan stämman i mesta möjliga mån, och detta är en helt omöjlig process utan att involvera mig i den. Det är naturligtvis ytterst viktigt för mig att veta hur styrelsens plan ser ut så att jag ges en möjlighet att involveras i detta.

  Jag ser det inte som rimligt att belasta stämman med alla frågor som jag ställt i mina motioner och det är därför min förhoppning att styrelsen inte ändrat sin åsikt i denna fråga, när det nu är såpass enkelt som det är att åstadkomma en mer smidigt fungerande och mindre utdragen stämma.

 6. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Kommer styrelsen denna gång att på (och inför) årsstämman 2009 verka för att mina (eller någon annans) motioner inte klumpas ihop i ett beslut, och hur kommer HSB Malmös styrelse i så fall aktivt försöka verka för att detta inte sker?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu snart är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför vill styrelsen inte berätta om styrelsen har för avsikt att försöka påverka stämman att denna gång behandla motionerna på ett seriöst sätt?
  b) Tycker styrelsen att det är moraliskt och etiskt korrekt samt förenligt med HSBs grundvärderingar att styrelsen inte arbetar för bästa möjliga behandling av motionerna?


 7. Som du säkert förstår så vill jag högst ogärna lägga ner tid på presentationsmaterial för mina motioner om det är bortkastad tid även denna gång, men om styrelsen i år tar ansvar för att aktivt påverka fullmäktige att låta mig tala för mina motioner i demokratisk ordning, och på normalt sätt, så kommer det säkert också att bli så. Hur planerar styrelsen att detta ska gå till i år?

 8. Kommer styrelsen att skriva något om motionerna och dess hantering på HSB Malmös webbplats för att påverka fullmäktige att inte klumpa ihop motioner?

  Jag har inte sett att styrelsen skrivit något om detta varken i medlemstidningen eller på HSB Malmös webbplats.

 9. Har styrelsen för avsikt att försöka leda in stämman på rätt väg denna gång så att stämman behandlar och beslutar om motionerna en och en i demokratisk ordning och enligt hur det brukar fungera?

  Jag kan bara beklaga att styrelsen inte tycks vilja gå ut till fullmäktige för att försöka styra upp stämman så att den i år genomförs enligt regelverket.

  På vilka sätt kommer styrelsen i så fall göra detta (jag har som sagt inte sett ett ord om detta på varken HSB Malmös webbplats eller i HSB:s tidningar, och därför är jag rädd för att styrelsen inte kommer att ta ansvar för att försöka få till en demokratisk behandling av motionerna på årsstämman 2009)?

  Styrelsen har naturligtvis mycket stora möjligheter att påverka hur stämman genomförs, och jag tycker det skulle vara tråkigt om styrelsen inte vill använda sitt inflytande i detta sammanhang.

 10. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Kommer HSB Malmös styrelse att lägga in motioner i dagordningen där de hör hemma (dvs. en motion som är direkt kopplad till en punkt i dagordningen läggs in där) så att beslut kan tas i ett sammanhang för motion och punkt i dagordningen?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu snart är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Kommer HSB Malmös styrelse att lägga in motioner i dagordningen där de hör hemma?
  b) Varför vill styrelsen inte svara på denna fråga om motionernas placering?
  c) Eftersom jag misstänker att styrelsens ovilja att svara på denna fråga helt enkelt beror på att styrelsen inte har för avsikt att placera in motionerna på rätt plats i dagordningen från början så vill jag veta styrelsens motiv till att inte göra detta?
  d) Tycker styrelsen att det är moraliskt och etiskt korrekt samt förenligt med HSBs grundvärderingar att styrelsen inte arbetar för bästa möjliga behandling av motionerna genom att de placeras rätt i dagordningen?


 11. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Styrelsen har inte informerat om när motionerna ska gå i tryck, men jag gissar att det nu inte är särskilt lång tid kvar. Kanske två veckor?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför ville styrelsen inte informera (varken mig, på min direkt ställda fråga, eller på HSB Malmös webbplats till alla medlemmar) om när motionerna med styrelsens svar skulle gå i tryck?
  b) Vad finns det för skäl för styrelsen att hemlighålla detta?
  Jag anser det vara ytterst respektlöst mot medlemmarna att inte ens svara på en så här enkel fråga.
  c) Tycker styrelsen att det är förenligt med HSBs grundvärderingar att inte ens vilja berätta när deadline är för styrelsens behandling av motionerna?


 12. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Önskar styrelsen fler möten innan stämman 2009 med mig och Misteln angående motionerna, och i så fall ungefär när?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför ville styrelsen inte ha fler möten med oss?
  b) Vad var styrelsens mål med de två möten på TT i januari och vad tycker styrelsen att dessa två möten ledde till?
  Jag anser det vara ytterst respektlöst mot medlemmarna att inte ens svara på en så här enkel fråga.
  c) Tycker styrelsen att det är förenligt med HSBs grundvärderingar att bete sig på detta sätt, där styrelsen inte ens svarar på hur planeringen ser ut med fler eventuella möten?


 13. Jag har inte fått svar på min fråga;
  För min egen planerings skull vill jag gärna veta hur styrelsen nu går vidare med motionsbehandlingen?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga och det nu är för sent för detta så är frågan i stället;
  a) Varför vill styrelsen inte berätta hur styrelsen tänkt behandla motionerna?
  b) Tycker styrelsen att det är moraliskt och etiskt korrekt samt förenligt med HSBs grundvärderingar att styrelsen hemlighåller sin strategi för behandlingen av motionerna?


 14. Jag har inte fått svar på min fråga;
  När har styrelsen tänkt fatta beslut om "hanteringen av motionerna"?
  Vad är det mer specifikt för beslut avseende hanteringen som styrelsen inte har fattat ännu?


 15. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Hur ska medlemmarna kunna få något förtroende för HSB Malmös styrelse när i princip alla löften som ges av styrelsen snabbt bryts?


 16. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Vad är bäst för medlemmarna?
  - Är det kanske bäst för medlemmarna att styrelsen är öppen och ärlig?
  - Är det bäst för medlemmarna om motionerna hanteras med respekt, så som styrelsen faktiskt t.o.m. skriftligt hävdat tidigare att det skulle fungera?


 17. Jag har inte fått svar på min fråga;
  Vem har utsetts till mötesordföranden för HSB Malmös årsstämma 2009?
  Eftersom styrelsen vägrade att svara på denna fråga så är frågan i stället;
  a) Varför har styrelsen inte informerat medlemmarna om vem styrelsen utsett som mötesordförande?
  Detta är speciellt märkligt med tanke på att detta tydligen var bestämt redan när vi träffades i TT i januari 2009, enligt vad ni då påstod.
  b) När och hur kommer styrelsen att avslöja för medlemmarna vem styrelsen valt som mötesordförande till årsstämman 2009?


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
(senaste inlägg)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan