Motionsrätt för medlem saknas

Nedanstående argumentation framförde jag på stämman 2009 i min brf efter att styrelsen vägrat dela ut medlemmarnas motioner och dessutom slarvat bort ett antal motioner.
Eftersom styrelsen på eget bevåg och utan någon som helst förvarning eller information om detta, bestämt att inte dela ut motionerna i år så uppstår inte bara ett utan flera problem.

Eftersom styrelsen hanterat motionerna så som styrelsen gjort så saknas förutsättningar för att kunna gå igenom motionerna idag.

11 dagar före årsstämman satte styrelsen upp information om att motionerna inte kommer att delas ut och att motionerna enbart kunde läsas under 1½ timme den 9, 10 och 11 juni.
Kunde man inte under dessa tre tidpunkter, eller inte hann med att läsa dem under denna tid, så fick man inte ta del av motionerna före stämman.

Det handlar inte bara om att motionerna inte delas ut till alla medlemmar.
Utan vad det handlar om är även följande;
 • Styrelsen ville inte lägga ut motionerna med styrelsens svar på föreningens hemsida.
  Jag ställde frågan om detta till styrelsen, men tyvärr svarar styrelsen inte på några frågor från medlemmarna (och speciellt inte från valberedningen och mig).
 • Styrelsen ville inte hänga upp en mapp med motionerna med styrelsens svar i varje trappuppgång.
 • Styrelsen ville inte kopiera upp motionerna med styrelsens svar till dem som så önskar.
 • Styrelsen ville inte dela ut eller ens kopiera upp styrelsens svar,
  inte ens till dem som skrivit motionerna.
 • Tillsammans med varje motion från mig har jag erbjudit styrelsen att diskutera motionerna för att därmed reducera antalet och omfånget.
  Styrelsen har inte ens bemött dessa förfrågningar från mig.
  Styrelsen har alltså inte med ett enda ord fört någon dialog med motionärerna om motionerna, vilket jag bett om i samband med varje av mig inlämnad motion (därmed kunde inte motionerna reduceras varken i antal eller omfång).
 • Inlämnade motioner nämns inte med ett ord i årsredovisningen, och ej heller i kallelsen.
Motionerna och styrelsens svar har med andra ord gjorts så svåråtkomliga som möjligt för medlemmarna.
Styrelsen har inte varit intresserad av att ta fram det mest lätthanterliga och lättlästa och minsta materialet för stämman, utan bestämmer i ställlet egenmäktigt - och utan någon förvarning, inte ens till motionärerna - att de har rätten att inte dela ut motionerna, och dessutom utan att ens motivera sin rätt till detta.

Motionerna är trots allt medlemmarnas enda möjlighet att göra sig hörda, och detta bara en gång om året.
Nu väntar styrelsen in i sista minuten med att ge medlemmarna tillgång till motionerna.

Möjligheten för mig att väcka intresse för vissa frågor genom att medlemmarna fått läsa mina motioner är därmed helt tillintetgjord.
Jag får varken före stämman eller under stämman möjlighet att upplysa om de problem som förekommer i styrelsen och som drabbar medlemmarna hårt ekonomiskt.

Jag förvägras min möjlighet och rättighet att påverka den förening jag är delägare i, och därmed min egen ekonomi.

Motionerna kunde styrelsen lagt ut och informerat om redan i februari 2009.
Och styrelsens svar till motionerna kunde styrelsen lagt ut löpande på föreningens webbplats fram till två veckor innan stämman.

Som motionär har jag i år endast fått 3 dagar på mig att via en CD gå igenom styrelsens svar på motionerna, och det är inte rimligt, speciellt med tanke på antalet motioner.

Om styrelsen fört en dialog med mig så skulle säkert de flesta av motionerna kunnat antingen dras tillbaka eller kortas ner avsevärt.
Men detta gör inte styrelsen eftersom de då förlorar det kraftiga övertag styrelsen redan har när det gäller medlemmarnas motioner och möjligheten att avstyra alla motioner.

Styrelsen har inte ens förberett föredragandet av motioner idag eller underlättat denna hantering på något sätt överhuvudtaget! Notera att styrelsen rekommenderat avslag på samtliga motioner oavsett vad de handlar om.

Tiden för att gå igenom motionerna är omöjligt kort inte minst genom att styrelsen valt att baka ihop svar mellan olika motioner som gör det nästintill omöjligt att reda ut vad styrelsen svarat på vad.

Styrelsen har alla möjligheter att när som helst utnyttja föreningens resurser och medlemmarnas pengar för att säga sin mening.
En medlem har bara motionerna en gång om året för att göra sig hörd.

Och nu vill styrelsen att den som vill säga sin mening personligen ska betala för detta.
I SBC:s informationsblad SBC-direkt svarar SBC att motioner ska bifogas kallelsen och helst även styrelsens inställning till motionärens förslag (styrelsens bifalls- eller avslagsyrkande).
Klar besked!

En stor del av mina motioner är till för att upplysa medlemmarna, nu har styrelsen fråntagit medlemmarna denna möjlighet och rättighet genom att inte dela ut motionerna!

Genom att styrelsen inte delar ut motionerna i år så får de medlemmar som inte fått ta del av årets motioner en snedvriden bild av verkligheten. Styrelsens!

Motionerna är också av kritisk betydelse för frågan om ansvarsfriheten, och om motionerna inte delas ut till alla medlemmar kan inget beslut tas i frågan om ansvarsfrihet!
De har ju inte fått läsa om de problem och felaktigheter som förekommit under året.
I stället för att jag fått mer tid på mig att gå igenom styrelsens svar så har jag fått kortare tid, endast 3-4 dagar, och det är naturligtvis inte förenligt med lagen, som ger medlemmarna som minst 14 dagar på sig för detta.

Motioner är inte enbart till för att fatta beslut, de är även till för att upplysa och skapa en diskussion om problem och fel som begås i föreningen. Genom att styrelsen inte delar ut motionerna - eller på något annat sätt ger medlemmarna en ärlig chans att ta del av dessa så förvägrar styrelsen alla motionärer att skapa denna opinion som lagen föreskriver att medlemmar har rätt till.

I föregående års svar på motionerna så kränkte styrelsen bl.a. mig på ett ytterst allvarligt sätt (där styrelsen t.ex. hävdade att medlemmar som engagerar sig är ett problem ("Därför att medlemmarna upplever, på grund av vissa utanför styrelsens agerande under dessa möten, att stämman har blivit alltför odemokratisk").
Eftersom alla medlemmar fick ta del av detta måste mina svar på kränkningarna också gå ut till alla medlemmar på motsvarande sätt som förra året.

Jag har själv fått skriva ut motionerna och själv bekosta detta.
Jag har dock inte ens hunnit skriva ut alla motioner (och styrelsens svar), hur ska jag då kunna ha möjlighet att här på stämman föredra alla motioner?

En motionär ska inte behöva skriva ut sina egna motioner på egen bekostnad eftersom detta är en föreningskostnad, och inte något som ska belasta enskilda medlemmar bara för att de försöker engagera sig i föreningen.

Styrelsens svar är gjorda på ett sådant sätt att de inte besvarat varje yrkande för sig utan blandat ihop allt i en salig röra vilket gör det mer eller mindre omöjligt till och med för mig som motionär att förstå vad som är svar på vad. Om inte jag kan reda ut detta lär inte någon annan kunna det heller.


Styrelsen har helt vägrat att bekräfta mottagandet av motionerna vilket alltså bl.a. fick konsekvensen att ett antal motioner från en annan medlem "försvann i hanteringen".

Det har nämligen nu visat sig att styrelsen slarvat bort samtliga motioner som en annan medlem skrivit och lämnat in i behörig tid.
Dessa motioner har alltså inte behandlats eller ens lästs av styrelsen, och ingen medlem kommer att få tillgång till någon av dessa motioner.
Genomförs stämman idag så är det alltså ett solklart lagbrott!

Bl.a. av vad jag här nämnt och eftersom kallelse inte skett på korrekt sät yrkar jag i första hand att stämman ajourneras och återupptas när styrelsen tillsammans med motionär samarbetat för att få minsta möjliga omfång på motionerna, och motionerna antingen delats ut till alla, eller fått hänga minst två veckor i trappuppgångar samt där alla via direktutskick tydligt informerats om att de kan låna hem ett ex. av motioner och svar under minst 2 veckor.
Motionärer ska erhålla avskrifter av motionerna och svaren som de får behålla.

I andra hand yrkar jag att motionsdelen skjuts till månadsskiftet september/oktober för seriös behandling och där motionerna kommit medlemmarna till del minst enligt första yrkandet, där styrelsen samarbetar med motionärerna enligt första yrkandet.

I den nuvarande föreningslagen 7 kap 8 § står det;
Citat:
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.
Jag begärde avskrifter av motionerna men erhöll ej detta!

I föreningslagen 7 kap, 8 § står det idag;
Citat:
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman
Det står här i föreningslagen att det tydligt ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman.
Motionerna och vad de innhåller har emellertid denna gång inte nämnts med ett ord någonstans !

Det skulle alltså kanske kunna finnas en möjlighet för styrelsen att inte skicka ut motionerna (eventuellt), men om styrelsen väljer att inte dela ut motionerna till medlemmarna måste styrelsen skicka med en lista (senast en vecka före årsstämman) - i kallelsen eller bifogat kallelsen - över vad respektive motion (= ärende) handlar om.

Kompletteringar

De felaktigheter som styrelsen skrivit i föregående års motioner tvingas medlemmen vänta med ett helt år för att kunna korrigera.
Och de angrepp som styrelsen riktat mot enskilda medlemmar måste det med dagens orimliga system ta ett helt år för att försvara sig mot.

Styrelsen kan kasta ut 300.000 kr på att hålla två stämmor - pengar som nästan uteslutande är till för att skydda styrelsen personligen (alltså inte pengar som tillför något som helst för föreningen, tvärtom) -, men några pengar för att låta medlemmarna få motionerna i skriftlig form finns inte.

Vad var det för mening att kasta ut en massa pengar på styrelsens svar till motionerna när de sedan ändå inte delas ut?

Föregående år = ca 40 sidor motioner = 11.000 kr
En försumbar kostnad jämfört med vad medlemmar får betala för de pengar som styrelsen i övrigt vidlyftigt spenderar på 300.000-kronorsstämmorna.

I år slänger styrelsen ut 75.000 kr på att låta HSB Malmö svara på motionerna med uppdrag att svaren ska formuleras till avslag för alla motioner. Styrelsen arvoderas för att besvara motionerna, men inte ens detta enkla arbete är styrelsen kapabel till.
I årets redovisning har styrelsen dessutom flagrant ljugit och allvarligt kränkt mig

När styrelsen öppet - och på ett synnerligen allvarligt sätt - smutskastar mig personligen på flera ställen i årsredovisningen med mycket tydliga och enkelt bevisbara direkta lögner så vill styrelsen på detta ärekränkande sätt skapa en aversion mot mig för att ytterliggare försvåra för mig att få fram mina motioner.

Notera också att bl.a. nästan hela styrelsens slutord i årsredovisningen handlar om mig personligen och hur hemsk jag är.
Detta enbart för att lura stämman och ta bort möjligheterna att mina motioner, som bara är till allas bästa, bifalles.

Frågan är om föreningen är beredd på en lång rättslig process och de kostnader som är förenade med detta eller om stämman här ger riktlinjer för att undvika detta?
Det kan nämnas att styrelsen hävdar att kostaden för upptryckning av motionerna skulle ligga på 190.000 kr.
Detta faller dock på sin egen orimlighet eftersom styrelsen i årsredovisningen uppger kostnaden för föregående års upptryckning av motioner (rubricerat som "merkostnad").
Förra året kostade upptryckning av motionerna 11.473 kr, och då var det lite färre än hälften så många motioner.
Det innebär att varje ex skulle kosta 800 kr.
Själv har jag skrivit ut 3 ex, så då skulle jag själv ha betalat 2.400 kr för mina ex.
Det förstår förhoppningsvis alla att det inte stämmer!
Styrelseordföranden skrek att om jag fick fotografera av motionerna/styrelsens svar så skulle det vara samma som att jag fick kopior av motionerna/styrelsens svar, och styrelsen hade bestämt att medlemmarna inte skulle få några kopior av varken motioner eller svar.
Resultatet av detta blev dock ändå att stämman bestående av i huvudsak styrelsens allierade inte förstod sitt eget bästa. Stämman beslöt att avslå alla motioner utan att ens veta vad motionerna handlade om. Ingen hade läst alla motionerna och endast ett par medlemmar hade läst i alla fall några av motionerna.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2009 - Uppdaterad 2013-01-13