Frågor till HSB Malmö - Bilaga 1


1. Menar HSB Malmö på allvar att om ett medlemsombud inte önskar sina kontaktvägar utlagda på webben så får medlemmarna inte heller reda på hur deras ombud ska kunna kontaktas?
Svar 1: Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller genom bospargruppen.
Om ett ombud inte vill att deras information (adress, telefonnummer eller e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar vi detta.


"Om ett ombud inte vill att deras information (adress, telefonnummer eller e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar vi detta"? (Min kommentar: Dubbel negation)

1b. Så ombuden "respekteras" men medlemmarna förtjänar inte att respekteras ???
Det säger kanske en hel del om hur lågt HSB värderar medlemmarna !!!

1c. Om medlemmarnas ombud inte velat att deras namn skulle offentliggöras så hade HSB Malmö "respekterat" det också?

Frågor:
1d. Alltså inte en enda kontaktväg till ett enda ombud för medlemmarna !!! Med andra ord inte ett enda ombud som vågar vara kontaktbar? Är det verkligen sant?

1e. Vad menar du med; "Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller genom bospargruppen"?
Man kan ju anlita en privatdetektiv också om man vill. Så visst finns det sätt att forska fram kontaktvägar för de flesta om man vill... men ska det vara så?

1f. Men då kan du ju för dessa hemliga nissar och nissor som ska föreställa ombud för medlemmarna lägga ut hur man når deras brf och inte minst hur man når "bospargruppen"... jag visste inte ens att "bospargruppen" gick att kontakta! Eller?

1g. Sedan vill jag veta vilka ombud för medlemmarna som explicit svarat att de inte vill kunna kontaktas av medlemmarna?
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Hur når medlemmarna sina ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare via deras bostadsrättsförening?
Svar: Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter. Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar. Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud.
Bengt svarar som om jag frågat om fullmäktigeledamöterna, men min fråga var om ombuden till HSB Riksförbund.

Svar 2(2): Se svar under fråga 1.

Och se mina frågor under fråga 1.
2b. Speciellt vill jag för fråga 2 alltså här veta hur jag når ombudens brf...
2c. och "bospargruppen".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bengt skriver; "Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud".
6. Vad menar du?
Svar 6(3): Att medlemmarna på sina respektive årsmöten kan ställa frågor till de som är fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningen.
Vem som är utsedd framgår av årsredovisningen i bostadsrättsföreningen.

6b. Men med det system som HSB Malmö och dess brf:ar har idag så hoppas jag att du känner till att jag inte kan gå på Tapperheten 4:s årsstämma och ställa frågor till Lilian Qvarlander, kanske än mindre till Bospargruppen, etc.?
Jag har inte ställt någon fråga om fullmäktigeledamöterna så jag förstår inte ditt svar!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Vem har tagit beslutet att ersättare till ombud till HSB Riksförbund träder in i den ordning som stämman beslutade?
Svar 10(4): Fullmäktigesammanträdet.

10b. - Finns det beslut på det här?
10c. - Vilket fullmäktigesammanträde?
10d. - Jag hittar inget protokoll från HSB Malmös årsstämmor där detta beslutats, så jag skulle vara tacksam för ett utdrag från där detta bestämts.

11. Det finns inget regelverk för detta, eller hur?
Svar 11(5): Se HSB Malmös stadgar och Riksförbundets stadgar. (Min kommentar: Det står inget där om inträdesordning, det är bara en bluff!)
11b. Vilken paragraf i HSB Malmös stadgar?
11c. Vilken paragraf i HSB Riksförbunds stadgar?

12. Stämman har inte beslutat någon ordning för det val av ombud och ersättare som styrelsen gjort, och följaktligen kan inte ersättare träda in i den ordning stämman beslutade, så som du hävdar. Vad menar du?
b. Jag förutsätter att du bevakar att svar ges från styrelsen på frågorna, eftersom du ålagts att agera mellanhand här. Korrekt?

==================================================

Bengt skriver;
"Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud".
13. I vilket regelverk står det att arbetstagarrepresentanterna ska/har rätt att utse ett ombud?
14. Vad står det i detta regelverk (från när?), exakt?
15. Vem har bestämt detta och när?
Svar:I riksförbundets stadgar står hur en HSB-förening utser sin representation. Här står inget om arbetstagarrepresentant.
HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud styrelsen ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant.


16. När har HSB Malmös föreningsstämma beslutat detta?
b. Jag önskar ett utdrag från stämmoprotokollet på detta beslut.
Svar 16(7): I valberedningens föredragning på föreningsstämman den 19 maj framgår att arbetstagarrepresentanterna utser ett ombud, sida 52, § 32 stämmoprotokollet.

16c. Varför det?
16d. Baserat på vad?

16e. Valberedningen hade alltså på uppdrag av någon okänd person/del av organisationen smugit in detta i sin redovisning på själva stämman, och om det är på det viset så är det mycket, mycket fult! Är det på uppdrag av facket?

Min kommentar: Det är en ren och skär lögn från Bengt att beslut tagits om detta !!!
Notera att det i kallelsen till HSB Malmös årsstämma inte fanns med något sådant beslut att ta!!!
Bara för att valberedningen läser upp 2 A4-sidor allmän text på stämman (som de flesta sov sig igenom) utan att ens lämna en skriftlig kopia av detta till någon så innebär inte detta att stämman tagit ett beslut om allt vad denna text innehöll.
Formuleringen i protokollet är rent bedräglig !!!
HSB Malmö lurar fullmäktige och HSB Malmö lurar medlemmarna!
Bara för att en person läser upp något från ett papper innebär det inte att det som läses upp blir beslut per automatik!
16f. Är valberedningen föreningens högsta beslutande organ?
Eller är facket föreningens högsta beslutande organ?
Eller är kanske stämman föreningens högsta beslutande organ?
16g. Nu uppkommer den stora frågan igen! Vad gäller; protokollet eller verkligheten?

Det som står i §32 i stämmoprotokollet från årsstämman 2008;
"Styrelsen får i uppdrag att utse fem ombud, varav ett ombud ska utgöras av arbetstagarrepresentant, till HSB Riksförbunds stämma"
är inget jag har minne av att det beslutades om. Det går att kontrollera om man vill, men dagordningen visar att sådant beslut ej tagits!

16h. Innan stämman 2008 så nämndes inte ett ord om detta! Eller hur?

16i. Då är vi i alla fall överens om att det före årsstämman 2008 inte varit så att stämman beslutat att en arbetstagarrepresentant ska utses som ombud till HSB Riksförbunds årsstämma (eftersom något sådant stämmobeslut inte funnits tidigare). Eller hur?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Så vad du säger är att det inte finns något regelverk som säger varken att arbetstagarrepresentanter har rätt eller ska utse ett ombud till HSB Riksförbunds årsstämma, eller ens vem som i så fall ska utse dessa. Inte ens från HSB Riksförbund. Korrekt?
Svar 17(8): Stämman har beslutat att ett ombud ska utses av arbetstagarrepresentanterna.

17b. Även om du inte svarade på min fråga här så kan jag uttolka att det är på det viset att det inte finns något regelverk som säger att arbetstagarrepresentanter har rätt att eller ska utse ombud till HSB Riksförbund. Korrekt?

17c. Om ett dylikt beslut hade tagits så var årsstämman 2008 den första gången, eller hur?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Om det skulle vara som du säger att styrelsen ska utse ett ombud som ska vara arbetstagarrepresentant, varför har då detta ej skett tidigare? Jag kan ju se från såväl protokoll, som från dina tidigare svar och från HSB:s webbplatsinformation att så ej skett tidigare.

Svar:16, 17, 18(9): Personalorganisationerna skickar ombud till Riksförbundets stämmor och innehar en av de poster styrelsen utser.

Fråga 18 m.fl. kvarstår helt obesvarade!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Vilka arbetstagarrepresentanter menar du har utsetts som ombud till HSB Riksförbund under de senaste 10 åren i HSB Malmö?
Svar 19(10): De framgår av årsredovisningarna för HSB Malmö.
Som regel har varit att de som varit representanter i HSB Malmös styrelse har också representerat vid Riksförbundets stämmor.


19b. Jag förstår inte. Menar du att de som varit STYRELSELEDAMÖTER i HSB Malmös styrelse också varit OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUND?
I så fall kan jag berätta för dig att du har fel! Det fungerar inte på det viset. Det finns faktiskt ett regelverk (om än luddigt och allmänt dåligt) att följa här!

19c. Jag förstår heller inte vad du menar med att det framgår från årsredovisningarna för HSB Malmö vilka av arbetstagarrepresentanterna som varit ombud till HSB Riksförbund?
Då får du nog allt peka på en sida i någon årsredovisning där detta står, för det har jag aldrig sett i en enda årsredovisning under de senaste åren (och säkert aldrig tidigare, även om jag inte kollat upp vad som stått där).

Min ursprungliga fråga kvarstår som helt obesvarad!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Efter att ha kollat upp detta så kan jag inte se att någon annan regionförening (i alla fall inte de som jag kontrollerat) har utsett någon arbetstagarrepresentant som ombud till HSB Riksförbund. Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?

Svar 20(11): Frågan får ställas till fullmäktige då de har förrättat val där förutsättningarna framgår

Nej, jag ställer frågan till HSB Malmö, eftersom fullmäktige inte vet på vems uppdrag valberedningen redovisat detta på årsstämman (om det skulle vara så att valberedningen verkligen gjort detta)

a) Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
b) Med vilket skäl motiverar valberedningen att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
c) Med vilket skäl motiverar valberedningens hemliga uppdragsgivare att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Vilka specifika uppgifter har dessa arbetstagarrepresentanter som ombud till HSB Riksförbund?
Svar 21(12): samma som övriga ombud.

21b. Menar du på fullaste allvar att arbetstagarrepresentanterna - TJÄNSTEMÄN - har ett ombud i HSB Riksförbund som arbetar för medlemmarna i HSB Malmö? Blotta tanken är absurd. Det begriper förhoppningsvis alla att det inte är så!

21c. Eller menar du det omvända, dvs att alla övriga ombud till HSB Riksförbund arbetar för de fackliga organisationerna, och inte för medlemmarna?
==================================================

27. Hur mycket kommer det stå i HSB Malmös årsredovisning nästa år att det utbetalats till var och en av de fyra arbetstagarrepresentanterna, och för exakt vilken period avser detta arvode då (fr.o.m. datum och t.o.m. datum)?
Svar 27(13): Informationen kommer att lämnas i årsredovisningen.

27b. Varför inte nu?

==================================================

30. Hur motiverar VD Michael Carlsson det rekordhöga arvode han tilldelar arbetstagarrepresentanterna?
Svar 30(15): Verkställande direktör följer den praxis som gällt i HSB Malmö.
Äntligen hittade jag en fråga som är besvarad! Då får vi börja arbeta för att ändra denna praxis, om Michael inte vågar ta beslut om detta själv, vilket han enkelt skulle kunna göra... och i allra högsta grad borde. Och HSB Malmös styrelse borde skämmas för att de inte sett till medlemmarnas bästa och tagit tag i denna fråga!


==================================================

28. Tillägget här med för vilken period utbetalning skett är en av de största bristerna - för att inte säga skandalerna - inom HSB. Att period inte uppges för när arvodet avses är vad som gjort det möjligt för brf-styrelsen i min brf att fuska med arvodena (vilket de fortfarande kan åtalas för, även dagens styrelse), och det är säkert likadant i många andra HSB-brf:ar... och kanske även inom HSB Malmö. Kommer detta att förbättras?
Svar 28(14): Informationen i HSB Malmös årsredovisning följer de regelverk som gäller på området och redovisningen granskas av revisorerna.

Ja, vad revisorerna släpper igenom har vi kunnat se och det är praktiskt taget allt!
Att årsredovisningen följer "de regelverk som gäller på området" är inget svar på min fråga. Det är bara ett undvikande svar i högen.
Regelverket är uselt, och att följa detta regelverk är inte precis något man kan skryta om.

Jag pratar här om att göra viktiga förbättringar som komplement till ett rejält undermåligt regelverk som mest bara är till för att dölja så mycket information som möjligt för ägarna och arbetsgivarna!

28b. Min fråga kvarstår; har HSB Malmö - VD/styrelse - för avsikt att göra denna viktiga förbättring?
28c. Eller vad exakt har VD och styrelse att säga om detta?
==================================================

41. Mycket synd att information från tidigare stämmor inte får ligga kvar på HSB Malmös webblats.
Jag vet att styrelsen tagit beslut om att stämmohandlingarna ska ligga kvar ett år - även om styrelsen tyvärr, i sin brist på öppenhet, vill hemlighålla detta beslut för medlemmarna -, men enligt den information jag fått har styrelsen inte tagit beslut om att den kan ligga kvar längre än ett år. Korrekt?
Rimligt är att stämmohandlingar 10 år tillbaka i tiden kan återfinnas på HSB Malmös webbplats. Eller hur?
b. Du skrev att stämmohandlingar från tidigare skulle vara med, men varför har denna info fortfarande inte lagts ut?
Svar 41(18): Årsredovisningar ligger ute. De nyheter som är publicerade sedan 2005 ligger ute.
Stämmohandlingar i övrigt ligger inte ute mer än vad som publicerats under nyheter från och med 2007.


41c. Gäller inte längre det du sa innan om att det var ett misstag och att stämmohandlingarna för 2007 ska läggas under fliken Årsstämma?
41d. Varför ska i så fall inte stämmohandlingarna för 2007 finnas med under samma flik som stämmohandlingarna för 2008?

41e. Vilken policy har styrelsen här? T.ex. för hur många år tillbaka ska stämmohandlingarna återfinnas på HSB Malmös webbplats?

41f. Kommer styrelsen/HSB Malmö att informera på HSB Malmös webbplats (under fliken "Årsstämma") om denna gällande policy för utläggning av stämmohandlingar?
==================================================

48. Kom det fram något bra från ledamotsträffen senast, och kommer det någon info om detta på HSB Malmös webbplats?
Svar 48(20): Det som diskuteras på ledamöternas träffar kommuniceras endast till ledamöterna.

48b. Jaha, men vad är det då för hemligheter som dryftas där?
48c. Varför skulle det inte kunna komma en rapport från dessa ledamotsträffar med vad som övergripande diskuterats?
Det torde vara av intresse för alla (man behöver man naturligtvis inte rapportera om enskilda föreningar).

48d. Ser HSB Malmö dessa ledamotsträffar som hemliga? I så fall varför?
48e. Om inte, varför då inte rapportera om dessa träffar?
==================================================

46. Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag vad HSB Riksförbund kostar?
Svar 46(21): Kostnaden är inte specifikt redovisad utan ingår i kostnaderna totalt under resultaträkningen.
b. Dvs hur mycket betalar HSB Malmö till HSB Riksförbund i fasta/löpande avgifter?

46c. Hur mycket betalar HSB Malmö i medlemsavgift till HSB Riksförbund?
T.ex.;
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
46d. Och exakt var står detta (exakt i vilken post ingår detta) i resultaträkningen?
==================================================

51. Som jag tolkar det ska det på varje stämma ingå en punkt i dagordningen om en nivåbestämning av en specifik föreningsavgift från brf:arna till HSB Malmö. Men vad jag kan se så har denna punkt aldrig förekommit på HSB Malmös stämmor. Eller hur?

51b. Min fråga är alltså om HSB Malmö ska följa stadgarna och ha en punkt på årsstämmans dagordning för stämmans beslut om en specifik "föreningsavgift" från brf:arna till HSB Malmö?
==================================================

Tacksam om du ber styrelsen besvara fråga 54 - 54d, eftersom det är några av de viktigaste frågorna för medlemmarna avseende säkerheten, och medlemmarna måste veta att styrelsen tar denna säkerhet på allvar (vilket tydligen inte är fallet idag med ledning av det svar styrelsen givit här).
54. Hur inregistreras styrelsens protokoll,
b. vad ingår för data i detta register,
c. var finns detta register (elektroniskt lagrat?),
d. vem har tillgång till detta register?
Svar från styrelsen: Styrelsen protokoll och hanteringen av dessa följer lagen om ekonomiska föreningar.
Svar 54(25): Det lämnas inget annat svar på frågan. Alla vanliga medlemmar får samma svar.


54e. Vad menas? Varför?
==================================================

52. Varför får jag inte svar på i alla fall de frågor där svaren är klara?
53. Är det styrelsen som bestämt att du inte får svara mig förrän alla svar samlats ihop eller är det du själv som tycker att det ska gå till så här?
Svar 52, 53(23,24): Svaren lämnas som helhet.

Vad är det för konstigt svar? Jag förstår inte. Det finns inget "som helhet".
b. Fråga 52 och 53 kvarstår och jag vill veta vem det är som bestämt att svar till specifikt mig ska ges en gång i halvåret, eller vad det är som gäller?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66. Det finns ett antal ännu obesvarade frågor till HSB Malmö.
Det är problemet när det går ett antal månader mellan fråga och svar.
Om det nu måste ta så här orimligt lång tid så skulle det vara bra om du sammanställde frågorna i stället för att jag varje gång ska backa tillbaka och åter skicka tidigare ställda frågor... och åter vänta några månader på svar... och bara få selektiva svar ännu en gång, osv i all oändlighet. Det känns inte rimligt, eller hur?

Svar 66(35): Många frågor har fått svar. Det går att förlänga en debatt i oändlighet genom att inte känna sig nöjd med ett svar eller komma med kompletteringar.

Ja, det går också att förlänga en debatt i oändlighet genom att hela tiden
svara undvikande på frågor i stället för att svara på de ställda frågorna.
Sedan är det så att vissa frågor kräver kompletteringsfrågor även om svaret
är korrekt i sig. Det är så livet funkar, tror jag.

Det går också utmärkt att skylla dåliga svar på att den som ställer frågan
aldrig blir nöjd oavsett hur man svarar.

Du försvarar här att jag inte fått svar på frågor förrän efter fem månader
som att det inte är något konstigt med det, och det finner jag bara sorgligt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76.
b. Kommer jag fortsättningsvis att få löpande svar på mina frågor så att jag inte måste hålla på och skicka om frågorna gång på gång, bara för att de tappas bort?

==================================================

56. Är det rimligt att medlemmarna ska behöva betala 100 kr för att få reda på reda som gäller avseende vattenskador och vem som ansvarar för vad?
Svar 56(26): Affärsområdeschef har tillsammans med ansvarig för utbildningar bestämt att det till visa arrangemang ska utgå en debitering.

56b. OK, så detta är alltså inget styrelsen engagerar sig i, dvs medlemsnytta?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57. Hur många icke-förtroendevalda (som måste betala för detta personligen, i motsats till styrelserna) medlemmar som betalade 100 kr för seminariet om vattenskador (som borde komma samtliga medlemmar till del i detalj)?

b. Kommer det en checklista för vattenskador precis som checklistan för brand?


58. Tycker HSB Malmös styrelse inte att det hör till medlemmarnas absolut grundläggande rättighet att veta vad som gäller vid vattenskada?

Angående HSB:s informationsmöte 16/10
69. Varför begränsa informationen från HSB till enbart vissa utvalda? Dvs varför informeras inte medlemmarna om att det kommer ett höstmöte?
==================================================

70. Varför stoppade HSB Malmös styrelse mig från att gå på HSB Malmös höstmöte 2007, men för årsmötet 2008 så fick jag närvara?

71. Vad gäller i fortsättningen? Kommer HSB Malmö att fortsätta stoppa medlemmar att närvara på höstmötena som HSB Malmö känner för det?

Ett år får jag inte komma, nästa år är det ok.
71b. Innebär det att jag får komma vartannat år... eller när styrelsen känner för det?
71c. Min fråga är naturligtvis vilken policy som HSB Malmös styrelse har för framtiden om att medlemmar som ej är fullmäktige får komma på det informationsmöte som tidigare var en extrastämma?
==================================================

75.
a) Kommer HSB Malmö Nytt att fortsätta läggas ut efterhand, direkt när de kommer ut?
b) Vad är aktuell status för utläggning av HSB Uppdraget på nätet?
==================================================

78. Hur mycket låg kostnaden totalt sett på för stämmoordförande och sekreterare på årsstämman 2008?
Svar 78(38): Redovisning utöver de uppgifter som redan är lämnade kommer inte att ske.

78b. Varför inte det? Är det en affärshemlighet i stil med coca-cola-receptet hur mycket stämmoordförande och sekreterare kostat medlemmarna?
==================================================

Tre frågor till styrelsen med anledning av specifikt medlemsutskottet;
79. Exakt hur är detta medlemsutskotts uppgift formulerad, definierad och avgränsad av styrelsen?
b. Hur har styrelsens urval av de som ingår i medlemsutskottet gått till och enligt vilka urvalskriterier?
c. Varför finns det ingen öppenhet inom HSB Malmö så att värvning till de olika grupperna inom HSB Malmö sker officiellt?
Svar 79(39): Urval och arbete framgår av hemsidan och medlemsutskottet är tillsatt av fullmäktige.

De tre frågorna i punkt 79 kvarstår i princip obesvarade, men speciellt a och c.

79d. Medlemsutskottet är tillsatt av stämman, det är jag fullt medveten om, men inte deltagarna! Eller hur?

79e. Sedan har du fel i att arbete framgår av hemsidan, dvs under fliken för medlemsutskottet står det inte ett ord om detta. Eller hur?
Du säger att urvalet framgår av hemsidan, men att styrelsen "beaktat olika erfarenheter baserade på stor som liten bostadsrättsförening belägna i olika delar av vårt verksamhetsområde och representation från Bospararna" ter sig bara en aning komiskt när man vet att de flesta av dessa bara är personer som återkommer som "utvalda" hela tiden.
==================================================

81.
Varför väljer HSB Malmö medvetet att nästan ingen av de artiklar som läggs in ska kunna kommenteras?
==================================================

84.
a. Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag summan för medlemmarnas depositionspengar, och hur mycket ligger dessa på?
b. Var redovisas medlemsavgifterna, och hur mycket ligger dessa på?
==================================================

85.
a. Exakt vad gäller för regelverk avseende röstlängden för HSB Malmös stämmor?
b. Dvs varför får jag kopior av vissa av HSB Malmös röstlängder men inte av andra?

85c. Hur ska medlemmarna kunna veta vad som gäller om HSB Malmö(s styrelse) ändrar sig från dag till dag (och inte ens behagar informera om detta!)?
Verkar inte finnas någon kontinuitet i styrelsen, och det är beklagligt när en styrelse inte kan/vill vara tydlig.
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan