Kv. Västerport, Repslagaregatan

 

Kv. Västerport (kv 36) ligger i den nordvästra delen av Malmö innerstad. Repslagaregatan tillkom inte förrän 1865 och innan dess utgjorde kvarteren Västerport (kv 36) och Biet (kv 37) ett kvarter. Det är möjligt att det funnits en äldre gata genom kvarteret – på A U Isbergs karta över Malmö från 1875 finns markerat äldre tomtgränser strax norr om Repslagaregatan.

Kvarter Västerport
Kvarter Västerport (kv 36) och kvarter Biet (kv 37). A.U. Isbergs karta från 1875.

 

De aktivitets- och bebyggelsespår som undersöktes 1988 i kv. Biet (kv 37) kunde delas in i åtta faser. De äldsta lämningarna bestod av en lerbotten och gropar som var nergrävda från den ursprungliga markhorisonten. De medeltida bebyggelsefaserna verkade ha tillkommit under en ganska kort period och det hade funnits minst två, troligen tre olika hus.

Fyndmaterialet var likartat i alla husfaserna – sammanlagt hade de kanske existerat under högst 70–90 år om man utgår från att området bebyggdes först under senare delen av 1200-talet. Den yngsta bebyggelsefasen kunde dateras till 1300-talets mitt (Svensson 1992).

De lämningar som undersöktes inom fastigheten Västerport 36 kunde delas in i tre olika skeden. Under det äldsta skedet hade lerbottnar anlagts på platsen. När dessa gått ur bruk hade svackorna efter lerbottnarna använts för att anlägga härdar i. Lagren runtomkring var sotiga och bemängda med fiskben.
Under det tredje skedet uppfördes fast bebyggelse på platsen. Bebyggelsen kunde dateras till 1300-talet.
Vid jämförelse med t.ex. den undersökning som utfördes i kv. Biet (kv 37) verkar det rimligt att anta att den första bebyggelsen tillkommit under 1300-talet.

 

Kvarter Västerport, karta från 1713
Kvarter Västerport. Karta från 1713.

 

Källförteckning:
Malmös Kulturmiljö;
- Rapport 2008:060
Angivna referenser i textenIndex
Gatunamn i Malmö
Viktiga årtal i Malmös historia
Hus/byggnader i Malmö, de äldsta/finaste
Malmös historia
Index över gator i Malmö
Strandmuren och befästningarna i Malmö
Östergatan i Malmö och dess historia
S:t Petri kyrka i Malmö och dess historia
Djäknegatan i Malmö och dess historia
Södergatan i Malmö och dess historia
Stortorget i Malmö och dess historia
Lilla Torg i Malmö och dess historia
Engelbrektsgatan i Malmö och dess historia
Kvarteret Skepparen i Malmö och dess historia
Västergatan i Malmö och dess historia
Västerport i Malmö och dess historia
Stora Nygatan i Malmö och dess historia