Motioner till HSB Malmö 2010

MOTION #0

Inledning:

Med anledning av mitt klander av HSB Malmös årsstämma, där jag inte gavs möjlighet att tala för mina motioner, så har det i tingsrätten gjorts en överenskommelse med HSB Malmö.
 • Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
 • Styrelsen ska besvara varje motion.
 • Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys (dvs avslag/bifall på sakliga grunder).
 • Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen till framtida stämma.
 • HSB Malmö åtar sig att behandla motioner enligt gängse principer (individuellt).
Ovanstående punkter lästes upp i rätten varvid HSB Malmös juridiska representanter kunde vidimera att detta ansågs ingå i begreppet gängse normer som överenskommelsen innebar.
MOTION #1

Ombud/biträde i valfri HSB-brf

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf kan agera ombud/biträde i vilken HSB-brf som helst (t.o.m. oavsett region).

  Denna information läggs även ut på HSB Malmös webbplats.

  Detta måste självfallet protokollföras, precis som alla andra beslut.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #2

Utökning av medlemmarnas rättigheter - biträde/ombud

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf ska kunna ta med sig en expert eller juridiskt kunnig person - som ej är medlem i HSB - på en stämma som biträde (precis som styrelser tagit sig friheten att göra under alla tidigare år).

 2. Det klargörs och fastställs en gång för alla på stämman att en HSB-medlem i en brf ska kunna anlita en juridiskt kunnig person alternativt expert - som ej är HSB-medlem - att agera ombud på stämman.

 3. Likhetsprincipen gäller - samma regel för medlem som för styrelse
  Det klargörs på stämman av HSB Malmös styrelse att om en medlem inte har rätt att ta med sig en juridiskt kunnig eller expert inom ett visst område på stämman så har styrelsen heller inte denna rätt, enligt hur regelverket ser ut idag.


  Tydlig information om detta läggs även snarast ut på HSB Malmös webbplats.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #3

Juridiskt kunnigt externt biträde tillåtet i bostadsrättsföreningarna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart och aktivt löpande verka för att det i demokratisk ordning förs in i alla brf-stadgar att det är fullt tillåtet för medlemmar att ta med sig juridiskt kunniga personer/experter till sin brf:s stämma, även om detta biträde inte är medlem i HSB.

  Detta görs bl.a. genom frekvent information från HSB Malmö till inte bara styrelser utan även till enskilda medlemmar om att stadgarna måste justeras på denna punkt.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #4

Bekräftelse från HSB Malmö av mottagande av motioner

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid bekräfta mottagna motioner och det ska göras omedelbart efter inlämnandet (under arbetstid).

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.
Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #5

Lista över fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter
Info om HSB-ledamöter på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla fullmäktigeledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 2. Kontaktvägar till respektive fullmäktigeledamot uppges.

 3. HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en lista över alla HSB-ledamöter på HSB Malmös webbplats (som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker).

 4. Kontaktvägar till respektive HSB-ledamot uppges.

 5. Alla HSB-ledamöter ska presenteras på HSB Malmös webbplats
  HSB Malmös styrelse ska snarast lägga ut en komplett lista på HSB Malmös webbplats över alla HSB-ledamöter (namn, kontaktväg, etc och ev foto), som löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

  Var och en av HSB-ledamöterna ges möjlighet att här lägga in en kort presentation om sig själv.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #6

Kontaktvägar till förtroendevalda på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla förtroendevalda inom HSB Malmö.

  Denna information ska uppdateras löpande efter varje eventuell förändring.

 2. Alla förtroendevalda inom HSB Malmö ska ha en e-post adress som de ska kunna nås på.

 3. Ovanstående information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 1:e september 2010.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #7

Motioner till HSB Riksförbund

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De motioner som skrivs av HSB Malmös förtroendevalda till HSB Riksförbund ska årligen redovisas på HSB Malmös webbplats.

 2. Samtliga övriga motioner från andra regioner ska också redovisas på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #8

Redovisning av val och mål

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid, senast tre veckor efter stämman, öppet och tydligt redovisa på HSB Malmös webbplats samtliga val som gjorts på stämman och samtliga tilläggsval som efter stämman gjorts internt inom HSB Malmö.

 2. Denna information ska läggas ut tillsammans med en kortare presentation av det viktigaste om varje förtroendevald (alltså inte personlig information, utan information som är relevant för dennes uppdrag) och vad varje förtroendevald har som mål med sitt uppdrag.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #9

Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund

Av någon okänd anledning så har någon för första gången år 2008 bestämt att arbetstagarrepresentanterna i HSB Malmös styrelse ska ha rätt att utse ombud till HSB Riksförbund.

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte på något sätt för medlemmarna i HSB Malmö och har inte det minsta att göra med HSB Riksförbund!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Arbetstagarrepresentanterna ska inte ha något ombud till HSB Riksförbund!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #10

Presentation av alla brf-valberedare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En lista över alla valberedare i HSB Malmös brf:ar läggs snarast ut på HSB Malmös webbplats, där de som så önskar kan ge en närmare presentation av sig själv.

 2. Kontaktvägar ska ingå för varje valberedare

 3. Denna information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år och listan ska uppdateras löpande allteftersom förändringar sker.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #11

Utökat samarbete mellan brf-valberedare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete
  - mellan brf:arnas valberedare såväl som
  - mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar.


  Hur HSB Malmös arbete med detta avlöper redovisas av HSB Malmö på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #12

Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Utförliga presentationer av alla HSB-anställda ska omedelbart läggas ut på HSB Malmös webbplats, med en utförlig arbetsbeskrivning där man kan se vem som arbetar med vad (inte bara intetsägande titlar), dvs deras funktioner/arbetsområden.

  Denna information ska löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 2. HSB Malmö ska alltid ha aktuella kontaktvägar på HSB Malmös webbplats till alla anställda inom HSB Malmö.

  Denna information ska vara utlagd på HSB Malmös webbplats senast den 26:e augusti 2010.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #13

Presentation av nyanställda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla nyanställda på HSB Malmö ska alltid introduceras för medlemmarna (på HSB Malmös webbplats).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #14

Regelverk för tjänstemännens bisysslor

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det regelverk för HSB Malmö som reglerar tjänstemännens bisysslor ska snarast offentliggöras för medlemmarna och läggas ut på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #15

Arbetsinstruktion för VD:n

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Den arbetsinstruktion som gäller för HSB Malmös VD:n ska snarast offentliggöras för medlemmarna (tillsammans med vem som tagit fram detta och vid vilken tidpunkt) och läggas ut på HSB Malmös webbplats

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #16

Redovisning av uppdrag för anställda på HSB Malmö

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla anställda (speciellt chefer) på HSB Malmö ska redovisa alla uppdrag och bisysslor de har för alla medlemmar (på HSB Malmös webbplats).

  Informationen till medlemmarna ska uppdateras så fort förändringar sker.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #17

Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska - med en kalkyl för detta - redogöra för när (om någonsin) HSB Malmö beräknar att Turning Torso ska börja gå med vinst, inberäknat samtliga kostnader/förluster avseende Turning Torso.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #18

Information om Turning Torso

Produktionskostnaderna för TT uppges ligga på 1,6 miljarder kronor och för TT Gallery på 265 miljoner kronor. Värdet på TT uppgavs för en tid sedan ligga på 2 miljarder kronor (okänt hur mycket TT Gallery värderas till).

Jag yrkar att stämman beslutar att HSB Malmös styrelse ska informera medlemmarna om följande;
 1. Hur mycket är TT och TT Gallery värderat till idag?

 2. Vad ligger driftskostnaderna på?

 3. Hur förklarar HSB Malmös styrelse att styrelsen inte ens tagit upp en så viktig fråga som en ev. försäljning av Turning Torso på något styrelsemöte?

 4. Hur mycket av Turning Torso subventioneras av HSB idag (dvs hur stor hyra betalar HSB för alla sina våningar i Turning Torso)?

 5. Hur många våningar utnyttjas av HSB idag av Turning Torso?

 6. Vilka kostnader/inkomster gäller för HSB Malmös lokaler på Föreningsgatan?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #19

Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!

Jag yrkar att stämman beslutar att;

 1. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery är ett ägardirektiv.

 2. ägardirektivet är att Turning Torso och TT Gallery ska säljas.

 3. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery till högstbjudande, om priset överstiger en viss summa, förslagsvis 2 miljarder kronor.
  Turning Torso och Turning Torso Gallery ska säljas om det är någon som bjuder ett pris som överstiger produktionskostnaderna (men helst över totalkostnaden).

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #20

Kompletta kalkyler över TT

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När kalkyler över kostnaden för Turning Torso presenteras så ska inte bara produktionskostnaderna uppges, utan samtliga kostnader ska räknas in, även t.ex. extrakostnader för inhysa HSB Malmö i en stor del av Turning Torso.

  Först därefter kan ägarna se hur stor förlust/vinst HSB Malmös medlemmar gör.

 2. Som beslutsunderlag för denna motion måste alla kostnader (alltså inte bara rena produktionskostnader) för Turning Torso redovisas senast på denna stämma

  Här nämnda kostnader och styrelsens/VD:s syn ska redovisas även i svaret till denna motion. I annat fall omöjliggör styrelsen för fullmäktige att få tid att tänka igenom hur man vill ha det.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #21

Rutiner för förhandling av VD-lön - offentliggörs
Redovisning av styrelseordförandens mandat

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ha rutiner för att skriva om VD-lönavtal och löneförhandlingar i styrelseprotokoll.

 2. Dessa rutiner ska redovisas för medlemmarna.

 3. Det ska redovisas för medlemmarna hur styrelseordförandens mandat är formulerat idag avseende förhandling av VD-lön.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #22

REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Lön och förmåner för VD ska vara mer i paritet med andra distrikt inom HSB,
  vilket innebär en sänkning av VD-lönen på 1,3 mkr (2008) med som allra minst 400.000 kronor/år och kraftigt reducerade förmåner.

  Not: Medianlönen för en VD låg på 880.000 kr under 2009.

 2. Lön och förmåner ska understiga det som styrelsen skrivit i årsredovisningen för 2007 att VD ska få (27 inkomstbasbelopp, dvs 1,3 mkr 2008).

  VD-lön sänks. Förslagsvis till 18 inkomstbasbelopp.

  Tjänstepension & sjukförsäkring sänks till max 10 % av VD-lön.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #23

Styrelse får ej föreslå arvode!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse får aldrig föreslå arvode till valberedning eller ens ha en uttalad åsikt om vilken nivå valberedningens arvode ska ligga på, eller på annat sätt påverka arvodet till valberedningen!

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #24

Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta. Detta för att få en tydlighet i arvodena.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #25

Redovisning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

  (Detta inte minst för att visa brf:arna hur det ska se ut.)

 2. På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #26

Utbetalningsdatum för arvoden i årsredovisning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, redovisas i brf:arnas årsredovisningar.

  (Detta är särskilt lätt för HSB för de brf:ar som har förvaltningen hos HSB.)

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #27

Periodiseringsfel?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med information till anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att felaktigheter/avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen.

  Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.


 2. Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning.
  Med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.

 3. Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll.

 4. Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #28

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska redovisa för medlemmarna hur regelverket för arkivering ser ut idag?
  Hur sker arkivering idag?
  Vad arkiveras?
  För hur lång tid?
  Vilken kontroll finns?
  Etc.

  Arkiveras idag följande;
  - Stämmoprotokoll?
  - Dagordning?
  - Röstlängd?
  - Motioner?
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen?


  För hur länge?

 2. Exakt hur ser regelverket för gallring ut idag?

 3. Har det gallrats något överhuvudtaget sedan starten av HSB Malmö, och i så fall vad och när?

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #29

Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det som HSB Malmö ska arkivera från HSB:s stämmor för "all framtid" är bl.a.;
  - Stämmoprotokoll
  - Dagordning
  - Röstlängd
  - Motioner
  - Alla dokument (protokoll, nomineringar, etc) från valberedningen.


 2. Alla styrelseprotokoll med tillhörande dokument från såväl HSB Malmös styrelse som brf:arnas styrelseprotokoll ska också arkiveras för "all framtid".

 3. Vid gallring så tas särskilt beslut om detta av fullmäktigestämman.

 4. HSB Malmös styrelse ska på HSB Malmös webbplats (utöver i svaret på denna motion) upplysa om exakt vilka arkiverings- och gallringsregler som gäller (på fast plats i menyn.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #30

Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Stämmobeslut som gäller längre än 1 år förs in i separat offentligt dokument
  Alla beslut som tas på stämman och som gäller eller kan gälla längre än till nästa årsstämma ska föras in i ett speciellt, separat dokument som läggs ut offentligt på HSB Malmös webbplats.

 2. Markering görs i stämmoprotokollet om att punkten kopierats till detta dokument.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #31

Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla yrkanden som görs i motioner ska föras in i protokoll exakt så som de formulerats.
  Motsvarande görs för tilläggsyrkanden.


  Dvs precis så som gjordes på HSB Malmös årsstämma 2008.

  Sedan får protokollföraren efter detta specifikt föra in vilka konkreta avvikelser som gjorts i det beslut som togs på stämman om beslut inte tagits helt enligt motionen eller helt avslagits.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #32

Innehåll i röstlängd specificeras

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Röstlängder ska alltid finnas för stämmor och de ska innehålla minst nedanstående information.
  Röstlängd ska;
  1. dateras för när den upprättats.
  2. undertecknas av protokollförare samt av den som satt ihop röstlängden (om annan än protokollföraren), och därefter av mötesordföranden.
  3. signeras av alla justerare med datum för när justering utförts (datum för mottagande och avlämnande för var och en av justerarna).
   Varje sida i röstlängd (såväl som i protokoll) ska signeras av såväl protokollförare som respektive justerare och mötesordförande.
  4. innehålla samtliga på stämman närvarande personer;
   namn och brf, vilken förtroendepost som innehas, samt om det är en röstberättigad fullmäktige.
  5. innehålla alla ev. ombud/biträden där dessa tydligt markerats som sådana.
  6. innehålla namn och position (yrke) för alla deltagare från HSB.
  7. innehålla namn och position på mötesordföranden och protokollförare.
  8. innehålla info om vilka som utnämnts till justerare och rösträknare.
  9. innehålla info om vilka personer som röstlängden kompletterats med under stämmans gång (tillsammans med info under vilken punkt i dagordning).
  10. numreras per deltagare (en numrering per röstberättigad och en numrering per övriga stämmodeltagare).
  11. innehålla information om ev. fullmakter (vem har fullmakt för vem).
   Om inga fullmakter förekommit ska detta särskilt nämnas.
  12. kompletteras med ev. fullmakter.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #33

Direktiv för vem som kan utses som justerare

Följande läggs snarast in i HSB Malmös stadgar;
 1. "Till justerare vid föreningsstämma ska utses person som inte är styrelseledamot eller anställd i föreningen, eller med nära koppling till dessa."

  Lämpligen ersätts "person" med "stämmodeltagare". Det inte finns ingen anledning att begränsa justerare till t.ex. medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #34

Stadgeändring frågerätt

Jag yrkar att stämman beslutar att;

Följande snarast läggs in i HSB Malmös stadgar;
 1. "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige och motionärer på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut".

 2. Formuleringen "inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden" (§ 1.3.3 i koden) förtydligas så att alla förstår vad som menas, alternativt tas bort.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #35

Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Justerares och rösträknares uppgifter specificeras

  Styrelsen för HSB Malmö ansvarar för att det snarast (inom 3 månader, om det inte är gjort före stämman) sätts ihop en så detaljerad beskrivning som möjligt över vad justerarnas och rösträknarnas uppgifter, ansvar och skyldigheter är.

  • Med tydliga och konkreta konsekvenser om dessa uppgifter missköts.
   Jag överlåter till stämman att föreslå hur detta ska formuleras.


 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att all information om ovanstående läggs ut på HSB Malmös webbplats utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar permanent år efter år!

  Information läggs även snarast ut i HSB Malmös medlemstidning.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #36

Ersättare till fullmäktigeledamöter

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. För varje fullmäktigeledamot ska alltid utses minst en ersättare (helst 2), som kan rycka in utifall att ordinarie fullmäktigeledamot har förhinder att komma på HSB Malmös stämma.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att löpande påverka alla föreningar (via HSB-representanten, konstant information och alla tänkbara sätt) så att detta görs.

 2. "Vanliga" medlemmar måste också löpande upplysas av HSB Malmö om hur viktig denna funktion är, och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #37

Mesta möjliga fullmäktige

 1. HSB Malmös mål ska vara full representation från föreningarna på varje stämma!

 2. HSB Malmös styrelse redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) hur de arbetar för att försöka uppnå detta.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #38

Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot!

Bakgrund:
Idag så finns det HSB-representanter (tjänstemän på HSB) som valts som fullmäktige-ledamöter. Det finns alltså HSB-ledamöter som är fullmäktige i flera föreningar.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En brf ska kunna utse extern person som fullmäktigeledamot (även icke-medlem)

  Endast medlemmar i den egna föreningen ska normalt inneha uppdrag som fullmäktigeledamot, men en brf ska ha möjlighet att under en tidsbegränsad period (maximalt 1 år) kunna utse extern person som fullmäktigeledamot via stämmobeslut, där fullmäktigeledamoten väljs direkt av stämman.

 2. HSB Malmös styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med information om detta (bl.a. på HSB Malmös webbplats, men även i medlemstidningen, etc).

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #39

HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Tjänsteman på HSB får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en tjänsteman på HSB som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 2. HSB-ledamot får aldrig utses som fullmäktigeledamot

  Det är alltid och ovillkorligen förbjudet att utse en bostadsrättsföreningens HSB-representant som fullmäktigeledamot.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att kontrollera att ingen bryter mot detta.

 3. HSB Malmös styrelse går snarast (inom en månad, och löpande) ut med information om detta (bl.a. på HSB Malmös webbplats, men även i medlemstidningen, etc).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #40 - Uppdragsavtal för revisor

Redovisning av revisors uppdrag
Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna

Jag yrkar att stämman beslutar att;

 1. Redovisning av specifikation för uppdrag för revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Malmös styrelse ska öppet redovisa för alla medlemmar (via bl.a. HSB Malmös webbplats) exakt hur uppdraget ser ut idag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna. Dvs en tydligt uppdragsbeskrivning i sin helhet.

  Medlemskontroll
  Medlemmarna måste veta vilka krav de ska kunna ställa på revisorn!

 2. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB i brf:arna

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #41

Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att ta fram ett grundläggande regelverk för HSB Malmös internrevisorer, där ansvar och uppgifter förtydligas.

  Resultatet presenteras för medlemmarna (bl.a. på HSB Malmös webbplats) och tas upp på nästkommande stämma (inom 6 månader) för beslut av stämman.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #42

Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar

  Det ska tydligt framgå att i revisorernas uppgift ingår att hålla kontroll över hur samarbetet inom styrelsen fungerar, och att se till så att alla parter informeras om det finns brister i samarbetet.

  Alla måste också informeras om att man kan vända sig till revisorerna i frågor som dessa.

  Revisorerna ska inte vänta på att någon i styrelsen framför klagomål, utan revisorerna är skyldiga att löpande ställa olika frågor till styrelsens ledamöter (enskilt) för att utifrån de svar revisorerna får utröna hur statusen är i styrelsen.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #43

Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. När revisorerna missat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats av stämman.

  Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.

 2. I nästkommande årsredovisning redovisas samtliga fel som anmärkts på i årsredovisningen.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #44

Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös valberedning och;
  - medlemmar
  - valberedare i brf:ar
  - styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter
  .

 2. Minst tre välplanerade sammankomster (en per kategori) hålls per år, men helst fler.

 3. Dessa sammankomster redovisas bl.a. via HSB Malmös webbplats för medlemmarna, allteftersom de hålls under året.

 4. HSB Malmös styrelse ansvarar för att valberedningen får nödvändiga resurser för detta.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #45

Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Policy för valberedning tas fram, med stöd av alla medlemmar, av en för detta kompetent arbetsgrupp som arvoderas

  Dvs det är inte styrelsen som ska ta fram förbättringar av valberedningspolicyn!

  HSB Malmös styrelse ansvarar för att fullmäktigeledamöterna informeras om valberedningens policy i god tid före varje stämma och att förslag på ändringar aktivt tas fram av HSB Malmös styrelse varje år, med stöd av alla medlemmar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #46

Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska arbeta för att policies följs och om någon inte gör detta (oavsett om det är valberedningen eller någon annan, t.o.m. styrelsen själv) är styrelsen skyldig att "slå larm".

  Dvs fullmäktige ska snarast informeras
  (bl.a. via HSB Malmös webbplats) när de av stämman fastställda arbetsinstruktionerna inte följs, så att fullmäktige har en möjlighet att ställa saker till rätta innan alltför stor skada har skett.

  Ledamöter som inte följer givna arbetsinstruktioner ska inte väljas om!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #47

Arbeta under hela året

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska arbeta under hela året, precis som det står i valberedningspolicy

  Dvs inte som t.ex. för 2007 då valberedningens första livstecken kom 2007-10-19, där valberedningen då informerade om att de först då påbörjat sitt valberedningsarbete... och då dessutom i mycket starkt begränsad form, eller som under 2008 då det inte kom något livstecken alls.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #48

Nomineringsblanketter året runt

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation
  E-formulär samt e-post adress för nominering med all tillhörande information (enligt valberedningens formulering) ska finnas under hela året på HSB Malmös webbplats. HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta finns och är lätt att finna på hemsidan.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #49

Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma

Från koden för föreningsstyrning kan man se att det inte ska finnas något definitivt datum då det inte längre går att nominera någon.

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska vara möjligt att nominera fram till 2 månader före årsstämman.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #50

Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa vad varje förtroendevald uttryckt sig ha för mål med sitt uppdrag fram till stämman ett år senare.

  Dessa mål ska ej formuleras av valberedningen, utan av respektive nominerad.

  Motsvarande gäller för dem som föreslagits som kandidater.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #51

Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska inför medlemmarna skriftligt (i god tid före årsstämman) redovisa hur varje förtroendevald presenterat vad denne gjort och uppnått under sin period som förtroendevald sedan föregående årsstämma.

  Där presenterar varje förtroendevald också skriftligen hur denne upplevt sin tid som förtroendevald och annat av relevans i sammanhanget.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #52

Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.

  Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna (eller har lämnat) sitt uppdrag.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #53

Redovisning av uppföljning och samtal

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska varje år till medlemmarna redogöra för den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda, och vad som kom ut av detta.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #54

Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska (i förväg) redovisa för medlemmarna vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas av valberedningen till de olika förtroendevalda.

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Regelverk/rutiner som beslutas i ovanstående punkt läggs in i;
  a) policy/arbetsinstruktion för valberedningen (inom 3 månader) o/e
  b) HSB Malmös stadgar (snarast; inom 6 månader).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #55

Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningspolicy ska alltid finnas bl.a. lätt åtkomlig på HSB Malmös webbplats och informeras om via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #56

Vem som nominerat vem ska redovisas

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. "Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit medlem till en förtroendepost.

  Det innebär att HSB Malmös styrelse ansvarar för att det i fortsättningen redovisas för medlemmarna med namn och brf vilka som föreslagit medlemmar till;
  - posterna i valberedningen
  - övriga förtroendeuppdrag.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #57

Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras
Valberedningens arbets-/tidplan offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än idag, dvs;
  "Planen skall förutom tider för nomineringsproceduren också innefatta beskrivning över valberedningens arbetsmetoder mm" ("mm" ersätts med något konkret).

 2. Valberedningens arbets-/tidplan för nomineringsproceduren till de olika organ som utses av fullmäktigestämman ska finnas på HSB Malmös webbplats.

  Den ska vara sökbar, med länk från menyn, och ska ligga kvar från år till år) samt att den löpande uppdateras vid ev. ändringar.

  Information om denna plan ges även via medlemstidningen ("Hemma i HSB").

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 3. Dessa förbättringar görs av ett för detta tillsatt utskott, som presenteras och fastställs på en av styrelsen tillsatt extrastämma inom 4 månader.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #58

Valberedningen informerar löpande om sitt arbete

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningen ska löpande (med start från sitt första möte) informera om sitt arbete.

  Detta görs lämpligen på HSB Malmös webbplats.

  Information ges även i medlemstidningen ("Hemma i HSB").

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #59

Valberedningens protokoll offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Valberedningens protokoll (alt. sammanfattning av detta) ska alltid finnas på HSB Malmös webbplats.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

  Detta förfarande läggs in i valberedningspolicy o/e HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #60

Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler

Jag yrkar att stämman beslutar att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska ta fram kravprofiler för de ledamöter som ska tillsättas.

 2. Valberedningen ska presentera dessa kravprofiler för medlemmarna.

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #61

Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen

Jag yrkar att stämman beslutar att följande ska ingå i valberedningens arbets- och tidplan till medlemmarna;
 1. Valberedningen ska göra en utvärdering av styrelsen.

 2. Valberedningen ska presentera denna utvärdering av styrelsen och vad resultatet blivit av denna utvärdering (för alla medlemmar).

 3. Detta läggs snarast till i valberedningspolicy.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


 
MOTION #62

HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode och ersättningar

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse redogör i detalj för sitt arvode,
  - hur mycket var och en har, och
  - hur mycket de tagit ut, och
  - om samtliga övriga ersättningar;
       - reseersättning,
       - förlorad arbetsförtjänst,
       - annat ospecificerat
  - förmåner (t.ex. dator)
  per ledamot.

  Detta ska intygas av revisorerna.

 2. Detta informeras om årligen inför varje årsstämma.

  Alltså inte vad som normalt uppges i årsredovisningen, utan det faktiska arvodet och ersättningarna per ledamot.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #63

Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

På eget bevåg (och utan information om detta) tilldelar HSB Malmös VD - utöver styrelsearvodet till de förtroendevalda - ett särskilt styrelsearvode till de redan innan högavlönade arbetstagarrepresentanterna på 300.000 kr!

Varför?

Arbetstagarrepresentanterna arbetar inte i medlemmarnas intresse. Tvärtom!
Varför ska medlemmarna betala dessa, utan att de ens tillför något för medlemmarna?

Arbetstagarrepresentanter får normalt sett annars inget arvode, i vissa fall en mindre mötesersättning (en symbolisk summa).

Vill de anställda på HSB Malmö ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen så kan de naturligtvis få detta, men de ska inte arvoderas. Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Inget styrelsearvode ska utgå till arbetstagarrepresentanterna för deras deltagande i styrelsen (ev, kan en mindre mötesersättning vara acceptabel).

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #64

Max tre år som styrelseordförande

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre (alt. 4) år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #65

Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning

HSB Riksförbund har utlovat att koden för föreningsstyrning löpande skulle förbättras.
Sedan hände absolut ingenting!

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska påverka HSB Riksförbund att löpande (varje år) förbättra HSB:s kod för föreningsstyrning.

 2. Vad som görs av vem och ev. resultat redovisas löpande på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #66

Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för
  ersättare till ombud till HSB Riksförbund.


 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman (läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #67

Policy för suppleant till revisorerna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en väl utarbetad policy för suppleant till revisorerna
  (t.ex. att suppleant ska kallas till möte, etc).

  Detta görs lämpligen av HSB Malmös styrelse. Eller så tillsätts ett utskott för detta.

 2. Framtagen policy redovisas offentligt senast 4 månader efter årsstämman
  (läggs ut bl.a. på HSB Malmös webbplats och i HSB Malmös medlemstidning).

  Därefter tar stämman ett beslut om innehållet i dessa policies på en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #68

Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Redovisning av ombud/ersättares fastställda uppgifter & kontaktvägar
  Alla medlemmar informeras (bl.a. via HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB") om vad ombud/ersättare till HSB Riksförbund har för uppgifter.
  I samband med denna redovisning redovisas även ombudens/ersättarnas kontaktvägar.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #69

Redovisning av ombud/ersättare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det redovisas vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma
  Allt som ombud/ersättare till HSB Riksförbund planerar att göra och har utfört ska omedelbart och löpande redovisas för såväl fullmäktige som övriga medlemmar.
  Detta görs på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #70

Dagordning för HSB Riksförbund med tillhörande dokument redovisas

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Dagordning med tillhörande handlingar för HSB Riksförbunds stämma redovisas för alla (främst på HSB Malmös webbplats) i god tid före stämma så att medlemmar kan framföra synpunkter till ombuden att ta med sig och i sin tur framföra på stämman.

  Även för tidigare stämmor, sedan år 2000.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #71

Motioner till HSB Riksförbund redovisas

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner till HSB Riksförbund redovisas för alla i sin helhet i god tid före riksförbundets stämma
  Samtliga motioner till HSB Riksförbund läggs ut på HSB Malmös webbplats.
  De sammanfattas dessutom i tidningen "Hemma i HSB".

  även andra regioners motioner läggs ut på HSB Malmös webplats.

  Även tidigare års motioner (sedan år 2000) läggs ut.

  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #72

Stämmoprotokoll från HSB Riksförbunds stämma redovisas

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Stämmoprotokoll, från HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande dokument (ex. röstlängd) redovisas för alla snarast efter stämman

  Stämmoprotokoll från HSB Riksförbunds stämmor, tillsammans med;
  - sammandrag om vad som sades där och beslutades, samt
  - vilka från HSB Malmö som deltog, och vad de tillförde stämman, samt
  - tillhörande handlingar (t.ex. röstlängd)
  läggs ut på HSB Malmös webbplats.

  även från tidigare stämmor sedan år 2000.

  Ett sammandrag ges även i tidningen "Hemma i HSB".

 2. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 3. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 4. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #73

Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy

Jag yrkar att stämman beslutar att;
  1. Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
  2. Arvode bestäms av stämman i vanlig ordning, efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
  3. Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
  4. På nästa stämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare.

  Ombud/ersättare till HSB Riksförbund ges ett arvode för sitt uppdrag.
  Detta arvode bestäms av stämman efter att en arbetsbeskrivning/policy för dessa ombud tagits fram och presenterats för stämman.

  Styrelsen måste därför inför stämman ha tagit fram ett preliminärt förslag till arbetsbeskrivning/policy (om det skulle vara så illa att detta inte redan finns) i god tid inför årsstämman, så att stämman först kan ta beslut om detta innan arvode fastställs (arvode kan därmed fastställas när denna motion behandlas).

  Om styrelsen väljer att inte presentera någon arbetsbeskrivning inför stämman måste ett utskott/projektgrupp tillsättas för att göra detta inom 4 månader.
  På en snart därefter av styrelsen tillsatt extrastämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare till HSB Riksförbund baserat på arbetsbeskrivning/policy.

 1. Den information som enligt ovanstående punkt presenteras på HSB Malmös webbplats ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn ("max 2 klick"), den ska ligga kvar år efter år, samt hållas uppdaterad allteftersom förändringar sker!

 2. Självfallet får det inte finnas regelverk/rutiner som bara är dokumenterade i stämmoprotokoll och motioner.
  Det som beslutas i ovanstående punkt läggs;
  a) inom 3 månader in i policy för ombud/ersättare till HSB Riksförbund o/e
  b) snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

 3. Det som beslutas i ovanstående punkt börjar gälla med omedelbar verkan.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #74

Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
Arbetsordning/ansvarsfördelning för styrelse och VD offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Arbetsordningen för styrelse och VD delges alla
  Arbetsordning för styrelse och VD informeras om till alla på olika sätt (bl.a. i svaret på denna motion).

  Den "ansvars- och arbetsfördelning" som upprättats inom HSB Malmö läggs ut på HSB Malmös webbplats och hålls uppdaterad!

 2. Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #75

Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen tas fram och delges alla
  Om policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen finns så ska alla medlemmar ges tillgång till denna, bl.a. på HSB Malmös webbplats (och i styrelsens svar på denna motion).

  Om ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen inte finns trots att HSB Malmös styrelse hävdat detta så måste en sådan omedelbart utarbetas, och presenteras för medlemmarna inom 1 månad.

 2. Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #76

Informationspolicy offentliggörs

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös informationspolicy delges alla
  HSB Malmös informationspolicy offentliggörs bl.a. på HSB Malmös webbplats (liksom i styrelsens svar på denna motion).

 2. Ovanstående information ska läggas ut utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #77

Målbeskrivning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Målbeskrivning tas fram efter varje årsstämma med hur styrelsen ska arbeta
  Styrelsen ska snarast efter varje årsstämma (inom 3 veckor) ta fram en tydlig målbeskrivning, där det framgår hur styrelsen kommer att arbeta, inte bara med inom vilka övergripande områden som styrelsen vill koncentrera sig på, utan främst med rena konkreta exempel som alla begriper, samt med tidpunkter.

  Ribban ska sättas högt, med allt som styrelsen som allra minst vill genomföra men även information om sådant som man hoppas hinna med fram till sista datum för inlänmnande av motioner, så att styrelsen inte medvetet bara tar fram en målbeskrivning som alla vet är enkel att genomföra och uppnå utan att behöva anstränga sig nämnvärt.

  Detta ska göras av styrelsen redan från och med direkt efter årsstämman 2009.

 2. Denna information läggs bl.a. ut på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt uppdateras årligen efter årsstämmans val!

 3. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #78

Redogörelse för mål

 1. Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför

  I god tid före varje årsstämma så ska styrelsen redogöra för vilka mål som uppnåtts och exakt hur, på ett mycket konkret och tydligt sätt så att det framgår exakt vad styrelsen lyckats med och allt som styrelsen inte lyckats med, tillsammans med förklaring till varför styrelsen inte lyckades med dessa delmål.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #79

HSB-ledamot, inget tvång

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska vara valfritt (enl. stämmobeslut i respektive brf) om föreningen ska ha en HSB-ledamot.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #80

HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö har inte rätt att, och ska inte, utse en tjänsteman på HSB Malmö att sitta som HSB-representant i en brf där brf:en har förvaltningen hos annan än HSB.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #81

Styrelseledamöter och VD ej HSB-ledamot

 1. HSB Malmö ska följa lagen (enl. vad Blanka Kruljac redogjort för i HSB Malmö Nytt) och ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.

 2. Detta förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #82

Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det tas snarast fram en komplett beskrivning över HSB-representantens arbetsuppgifter (i samarbete med ett urval av dagens HSB-representanter).

 2. HSB Malmös styrelse, alternativt ett för detta kompetent utskott, får i uppdrag att göra detta.

 3. Alla medlemmar/styrelser ska här ges möjlighet att framföra sina synpunkter på vad denna arbetsbeskrivning ska innehålla innan den helt fastställts.

 4. Detta ska vara färdigt senast den 24 augusti 2009, varefter resultatet redovisas och fastställs på en strax därefter kommande extrastämma.

 5. Processen med detta arbete redovisas löpande på HSB Malmös webbplats, och det färdiga resultatet läggs sedan ut bl.a. där.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #83

Minst en extrastämma (till hösten)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Det ska årligen ska hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #84

HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska omedelbart efter varje årsstämma och extrastämma i textform lägga ut den information på nätet som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal.

  Alla förberedda tal som hålls av HSB Malmö (inkl styrelse) och övriga inbjudna ska läggas ut, i textform, i sin helhet, och i oredigerad form.
  Detta inkluderar vad HSB Malmö säger under punkterna;
  - Styrelsens årsredovisning
  - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i koncernen
  - Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
  Dvs alla i förväg nedskrivna tal och yttringar från HSB Malmö och övriga.

 2. För den skriftliga informationen hörande till stämmorna gäller att den ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #85

Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud

 1. Alternativ 1
  Stämmor läggs ut i ljudform, dvs hela stämman spelas in, och sedan läggs inspelningen ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman, eller

  Alternativ 2
  Stämmor läggs ut på HSB Malmös webbplats direkt efter stämman som
  - video med ljud, eller
  - streamad video med ljud
  (webb-TV, på samma sätt som att man kan se och höra det som sägs i t.ex. riksdagen),
  åtkomlig för alla.

 2. För multimediavarianterna gäller att informationen ska ligga kvar under minst tre års tid.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #86

Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper o.dyl
  HSB Malmös styrelse ska öppet och löpande redovisa bl.a. på HSB Malmös webbplats samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper och liknande som är aktiva, och som har avslutats (med historik på minst 5 år).

 2. Här redovisas bl.a.;
  - vilka som ingår i gruppen
  - hur urvalet skett av deltagarna
  - vad målet är
  - startdatum och planerat slutdatum
  - hur arbetet fortlöper
  - allt annat av intresse


 3. Att det ska fungera så här läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #87

Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska normalt avsluta sitt arbete under innevarande år.

  Dvs resultatet ska presenteras senast under de två första veckorna i januari.

  Detta alltså framför allt för att möjliggöra för fullmäktige och övriga medlemmar att kunna påverka via motioner. Dagens system fungerar under all kritik.

  Genom att grupper/utskott aldrig redovisar sina resultat i tid saboteras motioner.
  Motioner som har skrivits kanske faller pga vad utskott/grupperna kommit fram till.
  Eller så hade motionerna behövt formuleras om, ifall medlemmarna känt till resultaten av motionerna.

  Det blir en kedja av fel, där t.ex. styrelsens svar på motioner riskerar att bli "obsolet" (för att använda styrelsens term på motioner föregående år).

  Alla måste förstå att dagens arbetsätt inte fungerar!

 2. De arbetsgrupper, utskott, projektgrupper o.dyl som tillsätts på stämman ska alltid tidsbestämmas.

  Dvs när en grupp tillsätts på stämman så ska det alltid uppges när arbetet som senast ska vara klart och presenterat för medlemmarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #88

Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla grupper och utskott som tillsätts på stämmor (och utanför stämmor) ska ha väl fungerande kontaktvägar som HSB Malmö upplyser om på ett tillfredsställande sätt till medlemmarna (som minst på HSB Malmös webbplats).

  E-postadress är ett krav (ett formulär är aldrig tillräckligt av naturliga skäl)!

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #89

Redovisning av kostnader för utskott/grupper

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Till årsstämman, redan i kallelsen, ska en fullständig redovisning lämnas av HSB Malmö av kostnader för respektive utskott/grupp som tillsatts sedan föregående årsstämma.

 2. Hur mycket har arvodesgruppen/arvodeskommittén kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

 3. Hur mycket har medlemsutskottet kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara, och blir det några ytterliggare kostnader efter detta?

 4. Finns det några andra grupper som tillsatts sedan årsstämman 2008 och i så fall hur mycket har dessa kostat fram tills styrelsens svar på alla motionerna är klara?

  Svar på ovanstående 3 frågor ska naturligtvis redovisas i svaret på denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #90

Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse i god tid inför varje stämma på HSB Malmös webbplats i fortsättningen tydligt lägger ut samtliga stämmohandlingar, bl.a.;
  • Kallelse
  • Följebrev
  • Dagordning
  • Motioner
  • Redovisning av valberedningens arbete
  • Nomineringar till;
   • HSB Malmös styrelse
   • Revisorer (3 personer)
   • HSB Riksförbunds riksstämma (5 personer) och ersättare
   • Arne Axrups stipendiefond (5 personer)
   • Ev övriga
  • Presentation av nominerade
  • Komplett förteckning över inkomna nomineringar till valberedningen
  • Ev. övriga tillhörande dokument som hör till stämman.


 2. Dessa handlingar ska läggas ut, utan spärrar för att kunna skrivas ut, de ska vara sökbara, de ska vara lätta att hitta i menyn samt ligga kvar år efter år!

 3. Ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar om att här nämnda handlingar alltid ska läggas ut senast två veckor före stämma.
  (Det måste skrivas in i stadgarna för att medlemmarna ska kunna garanteras att det verkligen kommer att bli så.)

Medlem # 89093 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #91

Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Alla justerade stämmoprotokoll läggs i sin helhet - inkl. röstlängd - i fortsättningen ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter genomförd stämma.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för att detta läggs ut.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut utan spärrar för att kunna skriva ut dessa dokument.

 3. HSB Malmös styrelse ansvarar för att protokoll läggs ut så att de är sökbara, ligger kvar år efter år och är lätta att hitta i menyn.
 4. Röstlängd från respektive stämma läggs ut i sin helhet (och jag kan bara innerligt hoppas att HSB Malmös styrelse inte ännu en gång drar en historia om "personlig integritet"). HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #92

Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelseprotokoll offentliggörs (så som gjorts i Brf Fosietorp och åtskilliga andra föreningar), exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar med omedelbar verkan, för alla HSB Malmös medlemmar.

 2. Styrelseprotokollen läggs ut på HSB Malmös webbplats (efter att känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar blankats ut).

 3. Det skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar att styrelseprotokollen ska vara öppna (med undantag för information om enskilda medlemmar och känslig information för avtal/upphandlingar o. dyl.).

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #93

Tillsättande av demokrati- och insynsråd

Jag yrkar att stämman beslutar att:
 1. En projektgrupp (ett utskott) tillsätts som arbetar med demokratifrågor.

 2. Stämman (INTE HSB Malmös styrelse) tillsätter denna projektgrupp (utskott).

  (Detta innebär att HSB Malmös styrelse måste gå ut med en allmän förfrågan till alla medlemmar om detta i god tid före årsstämman 2009.)

 3. Demokratirådet ska syssla med alla frågor som berör demokrati inom HSB Malmö och inom HSB Malmös bostadsrättsföreningar.

 4. Demokratirådet ska arbeta under hela året och ta in tips och förslag från medlemmarna.

 5. Demokratirådet bereder förslag på förbättringar för behandling och redovisning (till alla medlemmar) av HSB Malmös styrelse/HSB Malmö.

 6. Demokratirådet ska ha en egen informationskanal till HSB Malmös medlemmar (HSB Malmös webbplats), med tillhörande forum.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 7. Demokratirådets existens ska inte bara göras känd inom hela HSB-organisationen utan medlemmarna ska löpande påminnas om detta råds existens.
  HSB Malmös styrelse ansvarar för detta.

 8. Jag själv ingår i denna projektgrupp.

 9. Projektgruppen ska bestå av engagerade medlemmar, med kompetens och tydligt intresse för området, som inte väljs med utgångspunkt från i första hand fullmäktigeledamöter. Den ska i stället bestå av medlemmar inom HSB Malmö där en majoritet ej innehar någon styrelsepost i någon förening. De som utses ska väljas med utgångspunkt från kvalifikationer, kompetens, intresse & engagemang.

 10. De som ingår i demokratirådet arvoderas enligt en på stämma fastställd nivå.

 11. Demokratirådet ska ges de resurser som behövs för att rådet ska kunna arbeta på ett effektivt sätt.
 • Alternativt förslag om tillsättning av medlemmar i detta demokratiråd (om HSB Malmös styrelse valt att inte förbereda detta före årsstämman 2009):
  1. HSB Malmö går skriftligen ut till alla föreningars medlemmar med en välformulerad och särskilt motiverande förfrågan om vilka som vill ingå i demokratirådet.

  2. Detta görs tillsammans med en allmän rekommendation om att alla brf-styrelser ska se till så att alla medlemmar kan ta del av stämmoprotokollen - men även styrelseprotokollen - i brf:en på ett enkelt (och kostnadsfritt) sätt (webb, direktutskick eller båda).

  3. På en snart därefter av styrelsen påkallad extrastämma tillsätter stämman de som ska ingå i demokratirådet.

  4. Ett tilläggsförslag är att valberedningen ges i uppdrag att samordna arbetet med att få deltagare till demokratirådet.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/php/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #94

Vad gör HSB Malmö för demokratin?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska omedelbart (i det skriftliga svaret på denna motion, och sedan löpande på HSB Malmös webbplats) informera alla medlemmar i detalj hur HSB Malmö arbetar med och kommer att arbeta med;
  1. hur HSB Malmö vill att styrelsen i bostadsrättsföreningarna ska fungera?
  2. hur HSB Malmö vill att medlemmarna ska få relevant information?
  3. hur HSB Malmö vill att medlemmarnas möjlighet att påverka och framföra synpunkter skall stärkas?
  4. hur HSB Malmö vill att HSB-organisationen (alltså exkl. brf:arna) ska bli mer demokratisk?


 2. HSB Malmös styrelse ska löpande (med start omedelbart) informera alla medlemmar om exakt vad HSB Malmö har presterat så här långt inom dessa områden, tillsammans med mål och delmål och uppnådda resultat.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #95

Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Följande från HSB:s kod för föreningsstyrning ska gälla för HSB Malmö;
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."


  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna."

 2. Ovanstående skrivs in i HSB Malmös stadgar.

 3. HSB Malmös styrelse ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende (se punkt 1 ovan).

 4. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt hållas regelbundet uppdaterad!

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #96

Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

Bakgrund:

I HSBs kod för föreningsstyrning står det följande;
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.
"

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska med omedelbar verkan börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt paragraferna §5 och 5.2.1.
  5
  "Information om föreningsstyrning
  HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."

  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning."


 2. HSB Malmös styrelse ska löpande redovisa denna process på HSB Malmös webbplats där HSB Malmös styrelse ska hämta in synpunkter från medlemmarna och lyssna på/lära sig av de synpunkter som framförs.

 3. § 5 och 5.2.1 samt ovanstående två punkter förs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #97

HSB Malmö ska locka yngre medlemmar

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska på olika sätt försöka attrahera och engagera yngre medlemmar. HSB upplevs idag som en pensionärsorganisation, och HSB brukar själv säga att HSB är större än PRO.

 2. HSB Malmö redovisar löpande (bl.a. på HSB Malmös webbplats) om vilka åtgärder som vditages inom detta område och hur väl HSB Malmö lyckas med målet att väcka de yngres intresse för HSB Malmö och för att ställa upp på olika förtroendeposter i föreningarna.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #98

HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt

När det inte finns något engagemang i organisationen varken inom styrelsen eller bland medlemmar och fullmäktige så är en naturlig konsekvens av detta att tjänstemännen tar över. Precis så som vi nu alla kan se att det har blivit inom HSB Malmö. Som det fungerar idag - och som det fungerat tidigare - så är HSB Malmö i princip fullständigt och totalt tjänstemannastyrt.

Det är därför svårt att kalla HSB Malmö för en medlems-organisation. Medlemmarna måste försöka ta över kontrollen.


Jag yrkar att stämman beslutar att;
 • Ett utskott tillsätts för att försöka ta fram riktlinjer för hur HSB Malmö ska bli mer av en medlemsorganisation, och mindre av ett tjänsteföretag.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #99

Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och, inte minst, styrelsens uppträdande.

  Dvs HSB Malmös styrelse ska omedelbart börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i detta avseende.

 2. HSB Malmös styrelse ansvarar för att dessa riktlinjer (ej utdrag, utan en komplett version) snarast läggs ut på HSB Malmös webbplats

 3. HSB Malmös styrelse informerar medlemmarna löpande om hur HSB Malmö arbetar med detta och vad man har uppnått.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #100

Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för hur HSB Malmö framöver kommer att förbättra föreningens information till medlemmarna så att den präglas av öppenhet och saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.
  (Detta görs på en speciell webbsida för detta, på HSB Malmös webbplats.)

 2. Denna information läggs ut med omedelbar verkan på HSB Malmös webbplats, utan spärrar för att kunna skrivas ut, den ska vara sökbar, den ska vara lätt att hitta i menyn, den ska ligga kvar år efter år, samt löpande hållas uppdaterad!

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #101

Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens yrkanden;
 1. HSB Malmö ska löpande (ett par ggr om året) hålla kurser i;
  - vad det innebär att vara en medlemsorganisation,
  - vad kooperationens grundtankar är,
  - vad demokrati innebär,
  - vikten av att ställa upp för varandra,
  - HSB:s kärnvärderingar
  - etik.

  Kursen ska inte vara på en flummig och abstrakt nivå, utan den ska vara konkret, med klara och tydliga exempel från verkligheten.

  Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar och tydligt informeras om till alla
  Kursen är självklart öppen för alla medlemmar, men denna kurs ska inför alla formuleras som praktiskt taget obligatorisk för samtliga fullmäktigeledamöter!

  HSB Malmö ska göra stor reklam (löpande) för denna kurs, såväl i media som i direktutskick till medlemmarna.

 2. Det redovisas på HSB Malmös webbplats vilka som gått denna kurs.

 3. Intyg ges för denna kurs efter skriftligt kunskapstest
  Alla som deltagit på denna gratiskurs, och dessutom genomfört ett skriftligt test i sina kunskaper, får ett intyg.

  Efter detta görs ett utskick till alla medlemmar med en lista över vilka ledamöter/medlemmar i brf:en som varit på denna utbildning och fått godkänt på det skriftliga testet.

  Listan presenteras på HSB Malmös webbplats.

  Dessa kurser måste genomföras i kombination med genomförandet av många av mina andra motioner, inte minst bättre information till medlemmarna och andra engagemangskapande åtgärder.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #102

Mera makt till medlemmarna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska snarast ta fram fler gratis medlemsutbildningar.

  HSB Malmö ska göra stora ansträngningar att locka så många medlemmar
  (ej förtroendevalda) som möjligt till dessa utbildningar.

  Det ska absolut inte vara utbildningar speciellt riktade till nya medlemmar!

  I utbildningar får inte "HSB:s historia" uppta onödig tid! Det tillför inget!

  Utbildningarna ska pågå under en lång period.

 2. Grundläggande innehåll i denna medlemsutbildning ska främst vara;
  1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
  2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
  3. Demokrati, engagemang och information
  4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare samt ombud/biträde
  5. Internrevisor, valberedning
  6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
  7. Föreningens stadgar och normalstadgarna

  8. Att läsa en årsredovisning
  9. Underhållsansvaret
  10. Ekonomin i föreningen
  11. Lokala ordningsregler
  12. Vad är på gång?

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #103

Saknade seminarier

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras av HSB Malmö.

  Minst ett seminarium per månad.


 2. även "vanliga" medlemmar ska vara välkomna (prioriteras).

 3. Dessa seminarier ska utannonseras i god tid bl.a. på startsidan på HSB Malmös webbplats, och skriftligen informeras om till alla förtroendevalda (med rekommendationer att sprida informationen i brf:en).

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #104

Gratis medlemskommunikation

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Kurser i medlemskommunikation hålls regelbundet, görs mycket reklam för av HSB Malmö och ska vara gratis!

 2. De ska vara öppna för alla medlemmar.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #105

HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö redovisar för medlemmarna hur HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund ser ut.

  Detta dokument ska presenteras i sin helhet (enligt koden för föreningsstyrning) för alla medlemmar och läggs till styrelsens skriftliga svar på denna motion.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #106

Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska löpande redogöra för medlemmarna vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.

  Redovisning sker på HSB Malmös webbplats.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #107

Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska redovisa uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund i detalj, bl.a. på HSB Malmös webbplats

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #108

Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Malmö.

  Informationen om motionsrätten ska ges tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.


 2. Informationen om motionsrätt ska ske på flera olika sätt.
  Via avgiftsavierna är bara ett av alternativen (speciellt eftersom man med denna metod inte når alla medlemmar).
  Via medlemstidningen är ett av dessa alternativ.

 3. Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

 4. Regelverket/riktlinjerna ska alltid ligga ute lättillgängligt på HSB Malmös webbplats och löpande uppdateras allteftersom förändringar sker.

 5. HSB Malmö ska varje år anstränga sig för att informationen om medlemmens motionsrätt görs på ett så motiverande sätt som möjligt för att få så många som möjligt att engagera sig.

 6. HSB Malmös styrelse ska ge exempel på vad motioner kan ta upp.
  T.ex.; stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, reseersättningar, information, demokratifrågor, insynsfrågor, former för medlemskap, HSB Malmös relation till HSB Riksförbund, uppdrag för styrelsen, förtroendevaldas uppgifter, vilka frågor HSB Malmös styrelse ska driva, HSB Malmös relation till de olika bostadsrättsföreningarna, debattartiklar som HSB Malmö ska skriva, osv.

 7. Det ska tydligt framgå att det är fullt tillräckligt att det någonstans uppges en kontaktväg till medlemmen. Inga andra krav ska ställas i detta avseende.

Medlem # 89093 - Datum: 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #109

Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner läggs ut senast en vecka efter deadline (minimerar risken för "mygel")
  Till HSB Malmö inkomna motioner ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast en vecka efter det sista datumet för inlämnandet av motioner.

 2. Senast fyra veckor efter deadline för inlämnande av motioner så skickas alla inkomna motioner ut till alla fullmäktigeledamöter (via e-post, för dem som har detta).

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #110

Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse ha presenterat sina svar med utredningar till alla motioner (bl.a. på HSB Malmös webbplats).

 2. Styrelsens svar ska läggas ut så fort som möjligt
  HSB Malmös styrelse ska eftersträva att styrelsens svare på motionerna läggs ut så fort som möjligt. Om det är många motioner så måste styrelsens svar på motionerna läggas ut tidigare (ev. löpande) så att medlemmarna ges en ärlig chans att fundera igenom motionerna tillsammans med svaren från HSB Malmös styrelse.

 3. Ovanstående läggs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #111

Inlämning av motioner 5 veckor före stämman

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Motioner kan lämnas in fram till 5 veckor före årsstämman, men styrelsens svar garanteras ej för dessa
  Det ska även vara möjligt att lämna in motioner ända fram till 5 veckor före årsstämman, men då med reservation för att styrelsen kanske inte hinner behandla de motioner som inkommit mellan 2 månader och 5 veckor före stämman.

  Behandling och utredning av styrelsen av inkomna motioner garanteras bara om de kommer in senast två månader före årsstämman, men hindrar alltså inte att motioner lämnas in senare.

  Datum för inlämnande av motion uppges i kallelse.

Svar från HSB Malmös styrelse 2009: INGET !!!


MOTION #112

Lista över motioner och motionärer &
Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. Lista över motionärer med sammanfattningar av motioner
  Lista med vilka fullmäktigeledamöter och medlemmar som från och med årsstämman 2010 (helst från och med 1998) skrivit motioner, samt övergripande om vad varje motion handlat om läggs ut på HSB Malmös webbplats.

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage
MOTION #113

Motioner diskuteras med motionärerna

Jag yrkar att stämman beslutar att;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid diskutera inkomna motioner med motionären och utifrån detta arbeta fram ett fullständigt svar på respektive motion för att effektivisera stämmorna genom att få fram bästa möjliga underlag i form av formuleringar på motioner och svar från styrelsen.

 2. Följande formulering läggs in i stadgarna;
  "Det är styrelsens ansvar att stämmorna blir genomförda så effektivt som möjligt och i denna process är en av de viktigaste bitarna att styrelsens svar på motioner utformas i samarbete med motionären, och motionären ges redan då en möjlighet att omformulera sina motioner, och anpassa sina motioner efter styrelsens synpunkter/svar innan motioner delas ut, om motionären så önskar. En konsekvens av detta blir att motionären alltid får läsa styrelsens slutgiltiga svar innan utdelning av motioner".


  Att det ska fungera så här torde vara en demokratisk självklarhet för alla!

Medlem # 89093 - 2010-01-30 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Nedanstående mail med ovanstående motioner skickade jag till HSB Malmös styrelse, dock utan att få bekräftelse på att motionerna tagits emot (trots att jag t.o.m specifikt bad om detta).

Här kommer mina motioner till HSB Malmös årsstämma 2010. Jag har febrilt letat efter information om var motioner ska skickas men inte lyckats finna denna information så jag hoppas det blir rätt så här.

De är i Word-format denna gång.
Jag har försökt se till så att de flesta motioner påbörjas på ny sida och hoppas att det blir så även när ni läser in dokumenten.
Annars kan jag skicka dem i PDF-format om så önskas.

Det är min förhoppning att HSB Malmö vill diskutera motionerna med mig innan styrelsen avger svar på motionerna.
Det kan ju bl.a. vara så att styrelsens svar på vissa motioner gör att jag kan dra tillbaka dem så att det blir ett mindre antal motioner för stämman att behandla.

Jag önskar snabb bekräftelse på att motionerna mottagits av HSB Malmös styrelse.

Bilagor:
Motion        - 35: Motioner-till-HSB-Malmo-2010-del1.doc
Motion 36-113 : Motioner-till-HSB-Malmo-2010-del2.doc


Därefter skickade jag följande mail.

Till styrelsen för HSB Malmö

Jag har skickat mina motioner för HSB Malmös årsstämma 2010 till epost-adressen fraga.styrelsen, men eftersom jag inte lyckats få något livstecken när jag skickat till denna epostadress tidigare så vill jag säkra mig genom att även skicka skicka motionerna till var och en i styrelsen med förhoppning om att det finns någon i styrelsen som har vänligheten att bekräfta att samtliga motioner tagits emot och är i fullt läsbar form (två st. word dokument med total 113 motioner).

Jag vet från tidigare år att det brukar ta några veckor innan motionerna börjar behandlas av styrelsen men jag vill väldigt gärna ha en mottagningsbekräftelse å det snaraste.

Om det finns några frågetecken går det naturligtvis utmärkt att kontakta mig.

PS.
Om motionerna inte delas upp på ett snyggt sätt i sidbrytningarna (enligt min struktur) så kan jag skicka dem i PDF-format i stället.
Jag vill ju inte att motionerna ska bli svårlästa bara för att de delas upp på två sidor (mer än i något undantagsfall).


Efter några dagar utan någon bekräftelse skickade jag följande mail.

Till Claes Caroli och övriga delar av HSB Malmö styrelse

Även om jag är ganska initierad och väl bekant med hur det fungerar inom HSB Malmö så är det inte helt utan förvåning jag noterar hur nonchalant HSB Malmös styrelse behandlar såväl motionärer och motioner. Än idag!

Jag konstaterar att det inte finns en enda person i HSB Malmös styrelse som bemödat sig med att bekräfta mottagandet av mina motioner.

Jag finner detta synnerligen respektlöst!
Hur vill HSB Malmös styrelse förklara sitt beteende här?


Förteckning över motioner
 1. Ombud/biträde i valfri HSB-brf
 2. Utökning av medlemmarnas rättigheter - biträde/ombud
 3. Juridiskt kunnigt externt biträde tillåtet i bostadsrättsföreningarna

 4. Bekräftelse från HSB Malmö av mottagande av motioner

 5. Lista över fullmäktigeledamöter och HSB-ledamöter
 6. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
 7. Motioner till HSB Riksförbund

 8. Redovisning av val och mål

 9. Arbetstagarrepresentanter ska inte vara ombud till HSB Riksförbund

 10. Presentation av alla brf-valberedare
 11. Utökat samarbete mellan brf-valberedare

 12. Beskrivning över vad HSB anställdas funktioner är
 13. Presentation av nyanställda
 14. Regelverk för tjänstemännens bisysslor
 15. Arbetsinstruktion för VD:n
 16. Redovisning av uppdrag för anställda på HSB Malmö

 17. Information om när Turning Torso kan börja gå med vinst
 18. Information om Turning Torso
 19. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery!
 20. Kompletta kalkyler över TT

 21. Rutiner för förhandling av VD-lön - offentliggörs
  Redovisning av styrelseordförandens mandat
 22. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING MED FÖRMÅNER FÖR VD

 23. Styrelse får ej föreslå arvode!

 24. Arvoden och ersättningar ej i basbelopp

 25. Redovisning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
 26. Utbetalningsdatum för arvoden i årsredovisning

 27. Periodiseringsfel?

 28. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information
 29. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

 30. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument
 31. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
 32. Innehåll i röstlängd specificeras
 33. Direktiv för vem som kan utses som justerare

 34. Stadgeändring frågerätt

 35. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
  Arvodering av justerare/rösträknare


 36. Ersättare till fullmäktigeledamöter

 37. Mesta möjliga fullmäktige

 38. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot!
 39. HSB-tjänsteman och HSB-ledamot får ej vara fullmäktigeledamot

 40. Redovisning av revisors uppdrag
  Uppdragsbeskrivning för av HSB tillsatt revisor i brf:arna
 41. Uppdragsbeskrivning för HSB Malmös förtroendevalda revisorer
 42. Revisorer ska kontrollera styrelsens samarbete, etc
 43. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

 44. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.
 45. Policy för valberedning tas fram av arbetsgrupp
 46. Styrelsen ansvarar för att arbetsinstruktioner följs
 47. Arbeta under hela året
 48. Nomineringsblanketter året runt
 49. Kandidater ska kunna föreslås fram till 2 månader före stämma
 50. Redovisning av varje kandidats/förtroendevalds mål med sitt uppdrag
 51. Redovisning av vad varje förtroendevald gjort och uppnått
 52. Löpande kontroll - Styrelsen informerar valberedning
 53. Redovisning av uppföljning och samtal
 54. Redovisning av frågor som ställts till förtroendevalda
 55. Valberedningspolicy på HSB Malmös webbplats
 56. Vem som nominerat vem ska redovisas
 57. Arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras
 58. Valberedningen informerar löpande om sitt arbete
 59. Valberedningens protokoll offentliggörs
 60. Valberedningens arbets- och tidplan: kravprofiler
 61. Valberedningens arbets- och tidplan: utvärdering av styrelsen

 62. HSB Malmös styrelse redogör för sitt arvode och ersättningar

 63. Inget arvode till arbetstagarrepresentanter

 64. Max tre år som styrelseordförande

 65. Löpande utveckling av HSB:s kod för föreningsstyrning

 66. Policies för suppleanter (revisorer, valberedning, ombud/ersättare)
 67. Policy för suppleant till revisorerna

 68. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode
 69. Redovisning av ombud/ersättare
 70. Dagordning för HSB Riksförbund med tillhörande dokument redovisas
 71. Motioner till HSB Riksförbund redovisas
 72. Stämmoprotokoll från HSB Riksförbunds stämma redovisas

 73. Ev. arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy

 74. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
 75. Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen offentliggörs
 76. Informationspolicy offentliggörs

 77. Målbeskrivning
 78. Redogörelse för mål

 79. HSB-ledamot, inget tvång
 80. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 81. Styrelseledamöter och VD ej HSB-ledamot
 82. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

 83. Minst en extrastämma (till hösten)

 84. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video
 85. Stämmor läggs ut på nätet som ljud eller video med ljud

 86. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper samt utskott
 87. Arbetsgrupper, etc ska avsluta sitt arbete under innevarande år (senast 31/12)
 88. Arbetsgrupper, utskott, etc ska kunna kontaktas
 89. Redovisning av kostnader för utskott/grupper

 90. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
 91. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben

 92. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

 93. Tillsättande av demokrati- och insynsråd
 94. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 95. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 96. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

 97. HSB Malmö ska locka yngre medlemmar

 98. HSB Malmö måste göras mindre tjänstemannastyrt

 99. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

 100. Öppen, saklig och regelbunden information till medlemmarna

 101. Kurs i kooperationens grundtankar, HSB:s kärnvärderingar samt etik
 102. Mera makt till medlemmarna
 103. Saknade seminarier
 104. Gratis medlemskommunikation

 105. HSB Malmös avtal med HSB Riksförbund
 106. Vad händer inom HSB Riksförbund & vilka kontakter?
 107. Uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund

 108. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedning

 109. Motioner offentliggörs strax efter sista inlämningsdatum
 110. Styrelsens svar på motioner så fort som möjligt
 111. Inlämning av motioner 5 veckor före stämman
 112. Lista över motioner och motionärer &
  Krafttag för att få fler motioner från fler medlemmar
 113. Motioner diskuteras med motionärerna


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)