"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!
Motion 140. Svar på frågor om VD:ns löneavtal!

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att frågor om föreningens verksamhet besvaras så långt det är möjligt och lämpligt.
Det är också viktigt att denna information kan nå så många medlemmar som möjligt.
Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman.
Styrelsens uppdrag ska samtidigt kunna genomföras och förvaltas ansvarsfullt.


Min kommentar till motion #140:
Problemet är att styrelsens uppfattning inte riktigt överensstämmer med verkligheten, och då måste problemet lösas på något sätt.
Styrelsen vill inte hitta en lösning, och då är det fullmäktigeledamöternas skyldighet i egenskap av representanter för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar att se till så att en lösning kommer till stånd.

Vi kan se på de 33 första motioner här att medlemmarna inte får svar på frågor (där styrelsen besvarade 1½ fråga ett antal veckor efter utlovad tid för detta, trots att styrelsen hade flera månader på sig att besvara dessa tämligen enkla frågor). Styrelsen tvingar medlemmarna att skriva motioner om frågor som inte hör hemma som motioner, utan enkelt skulle kunnat besvaras utanför stämman. När sedan frågorna formuleras om som motioner så struntar styrelsen ändå i att svara på frågorna.

Sedan kan vi alla notera att styrelsen inte besvarat en enda fråga som ställts till styrelsen i övriga motioner till stämman.

Avslutningsvis kan vi se att inte ens en enda av de frågor som ställts till styrelsen i denna motion heller har besvarats av styrelsen... alltså för samma motion som styrelsen vågar säga att styrelsen besvarar frågor.

Styrelsen skriver i sitt svar till denna motion;
"Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman".
Men det stämmer inte!
Det har till ett fåtal utvalda getts viss selektiv information i en sakfråga i denna motion, men det är inte samma sak som att information getts i alla 22 mycket viktiga sakfrågor i denna motion till alla medlemmar.

Styrelsen har inte besvarat frågorna vilket innebär att frågorna måste ställas på stämman. Det kommer att ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra, och styrelsen har inte heller (så här långt) uppfyllt löftet i sitt svar til motionen om att informera på stämman i dessa frågor, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Utöver att styrelsen tvingas svara på de 24 frågorna i yrkande #1 så yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med övriga två yrkanden;
#2 - Vilken ledamot i styrelsen röstade för att löneavtalet mellan f.d. VD och f.d. ordförande var ok?

#3 - Tillsättning av oberoende granskare för att reda ut alla frågor runt VD:ns lön - en förutsättning för styrelsens ansvarsfrihet.

FRÅGOR:
 1. Exakt hur ser det avtal ut som Alf Gustavsson tecknat med Lars Danielsson?

  Detta avtal ska presenteras för alla medlemmar i sin helhet!
 2. Varför har styrelsen försökt dölja detta avtal in i det längsta?
  Varför har inte detta avtal presenterats för alla medlemmar (bl.a. lagts ut på HSB Malmös webbplats), trots att det var detta som var avgörande för att styrelsens ordförande gick/fick gå?
 3. Det är t.o.m. oklart om det tecknats något avtal med f.d. VD:n.
  Har ett kontrakt tecknats mellan VD och styrelseordförande?

  Om så har skett, hur kan styrelsen ge en person i styrelsen detta mandat? Och varför?

  Exakt hur är den fullmakt formulerad som gav ordföranden full frihet att göra vad han ville utan någon som helst insyn från övriga delar av styrelsen?
 4. Styrelsen påstår att de framfört klagomål både enskilt och i grupp hela tiden på Alf Gustavssons ledarskap. Vad exakt har detta rört för frågor?

  Styrelsen ska redogöra för alla klagomål styrelsen framfört till ordföranden.
  Detta för att veta hur styrelsen tänkt och agerat, vilket är inte minst viktigt inför val av styrelse på årsstämman.
 5. Vad är skälet till att styrelsen inte varit öppen och redogjort för dessa konfliktfrågor till medlemmarna (eller någon annan), varken före eller efter att styrelsens ordförande lämnade?
  Håller alla varandra om ryggen in i det längsta?
 6. Hur länge har detta förhållande pågått att VD:n förhandlat sin lön med sin rotary-broder, styrelseordföranden?
 7. Är detta skälet till att VD:n redan innan lyckats få en så ofattbart och oförtjänt hög lön och höga förmåner ?
 8. Vilka rutiner finns det i styrelsen (om några) när det kan gå till på det här sättet?
 9. Vad är skälet till att styrelsen inte informerat någon, inte ens revisorerna, om vad som pågått, när styrelsen haft sina åsikter om styrelseordförandens dåliga ledarskap så här länge?
 10. Vad är skälet till att styrelsen inte informerade revisorerna ens efter att avtalet mellan VD och styrelseordförande kom till styrelsens kännedom?
 11. Revisorerna fick i stället sin information via media. Tycker styrelsen att det är så det ska gå till?
 12. Hur kan styrelsen låta VD och ordförande förhandla med varandra trots att styrelsen visste om att de var president och vice president i samma Rotary-klubb?

  Varken styrelse eller suppleant har tydligen tyckt att det var något konstigt med detta förfarande, lika lite som att endast en enskild ledamot får full frihet att teckna avtal precis hur han vill utan den övriga styrelsens vetskap.
 13. Har Lars Danielsson något fallskärmsavtal som inte redovisats i HSB Malmös årsredovisning (eller är det "bara" de sex månadslönerna)?
 14. Vilket tak satte styrelsen på VD:ns lön (skriftligt i fullmakt till ordföranden), och exakt vad inkluderades i denna summa?
 15. Vilken advokat är det som fått uppdraget att förhandla med Lars Danielsson?

  Exakt vad ska förhandlas om?
  Hur ser uppdragsbeskrivningen ut?
 16. Hur mycket har VD och styrelseordförande (samt dagens t.f. VD Michael Carlsson) betalat för att ha sin Rotary-klubb i medlemmarnas lokaler?
 17. Hur mycket har VD för Sundsfastigheter i lön och övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?
 18. Hur mycket har Michael Carlson i egenskap av både t.f. VD för HSB Malmö och VD för Sundsfastigheter i lön?
  Hur mycket i övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?
  Varför har detta inte redovisats?
 19. Tycker styrelsen att det är rätt mot medlemmarna att de skulle luras att det fanns en ordförande i styrelsen, och att ingen skulle veta att denna ordförande tagits ifrån sin yttrande- och attesträtt, etc.?
 20. Tycker inte styrelsen det hade varit bättre om styrelsen själv gått ut med information till medlemmarna i de olika frågorna i stället för att media i precis varje fråga gått ut med information innan styrelsen (i bästa fall) informerat medlemmarna?
 21. Vad finns det mer för hemligheter som medlemmarna inte fått reda på?

  Eftersom ordföranden här getts förmånen att in blanco agera utan resten av styrelsens inblandning (vilket aldrig är hur en styrelse ska få fungera) så undrar man hur många ledamöter som fått samma möjlighet i hur många andra ärenden, och vilka?
 22. Finns HSB Malmös valberedning kvar, och om så är fallet, varför är det helt tyst från dem?
 23. Varför informerades varken styrelser eller övriga medlemmar om att planeringen för Köpenhamnsresan justerades så att HSB Malmös styrelse skulle börja svara på de frågor som fullmäktige (men inte medlemmarna) hade?

  Tycker styrelsen att det ska fungera på detta sätt?
 24. Hur kommer alla frågor och svar redovisas för alla de som inte kunde, fick eller hade möjlighet att närvara på frågestunden i Köpenhamn (ska det som vanligt vara media som informerar om vad som händer i HSB Malmö)?

  Fortfarande idag den 29 januari när jag skriver detta så inte en enda rättelse har gjorts på HSB Malmös webbplats om vilka förtroendevalda som ingår i styrelsen eller vad de har för positioner, att suppleant inte finns kvar (det informerades inte ens om att suppleant trätt in som ledamot, vilket inte sker med automatik som vissa tror), att arbetstagarrepresentanterna är borta, etc.
  Om medlemmarna får någon information så är det endast den knapphändiga information som kommer från media.

Motion 141. Redovisning av uppdrag

Förslag till beslut: Avslag
Motivering: Vd:s arbetsinstruktion regleras och beslutas av styrelsen.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda.
Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot.


Min kommentar till motion #141:
Det tycks som att VD:n inte har en arbetsinstruktion. Stämmer det?

Styrelsen skriver;
"I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda".
Så någonstans - dock inte i någon arbetsbeskrivning för VD - ska det, enligt styrelsen, finnas ett regelverk för de anställda - dock inte specifikt för VD:n?

Styrelsen skriver;
"Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla".
Enligt vem då? Och varför inte?

Styrelsen skriver;
"Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot".
Michael Carlsson avsade sig detta uppdrag först efter förfrågan från en medlem.

De som har läst senaste HSB Malmö nytt kan alla läsa att Blanka Kruljac säger att en VD inte ska ha ett dylikt uppdrag som HSB-ledamot eftersom det räknas som jäv.
Tycker HSB Malmös styrelse att Blanka Kruljac bara har rätt när HSB Malmös styrelse använder medlemmarnas pengar för att betala henne att säga som styrelsen vill (som i fallet med klandret av årsstämman 2007)?

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
#1 - Redovisning av alla anställdas uppdrag för alla medlemmar med löpande uppdateringar.

#2 - VD/t.f. VD på HSB ska ej få agera HSB-ledamot eller ingå i en brf-styrelse.
Motion 142. Avveckla HSB Omsorg?

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att uppstart och nedläggning av verksamhet ingår i styrelsens ansvarsområde.


Min kommentar till motion #142:
Det är min uppfattning att lagen ska gälla som säger att fullmäktigestämman är föreningens högsta beslutande organ.

Hur mycket har HSB Omsorg dragit in till HSB Malmö?

Hur motiverar HSB Malmö att fortsätta driva en verksamhet som inte är vinstdrivande?


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet som finns i denna motion;
#1 - Inga resurser ska läggas på HSB Omsorg i nuvarande läge.
Motion 143. HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö aktivt ska delta i arbetet för att medvetandegöra vad som gäller avseende installation av postboxar i äldre fastighet.


Min kommentar till motion #143:
Min motion handlar inte om att HSB Malmö ska informera medlemmar och föreningar om vad som gäller avseende installation av postboxar.

Motionen handlar om att påverka regering och myndigheter så att fastighetsägarna inte får stå för kostnaderna för postens (m.fl.) rationaliseringar.

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens 2 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar.
Motion 144. Presentation av alla brf-valberedare

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att det är upp till brf:arna om och hur de vill informera omvärlden inklusive andra brf:ar om sina valberedningar och deras arbete.


Min kommentar till motion #144:
Det är min uppfattning att styrelsen ska verka för en organisation som fungerar så bra som möjligt.

Styrelsen bemöter endast yrkande #3 (och då endast på ett ytligt sätt) av motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
#1 - Alla valberedare i brf:ar inom HSB Malmö ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, ev. med en kortare presentation av var och en.

#3 - HSB Malmö ska verka för utökat samarbete;
- mellan brf:arnas valberedare, samt
- mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar.
Motion 145. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, så även för valberedningar.
Möjligen kan dessa utbildningar ske i seminarieform.


Min kommentar till motion #145:
Styrelsens svar säger ingenting överhuvudtaget och förpliktigar inte till någonting.

Styrelsens svar är helt irrelevant för motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet motionens 3 yrkanden;
#1 - HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös valberedning och;
- medlemmar
- valberedare i brf:ar
- styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter.

#3 - HSB Malmö ska tillgodose valberedningen med de resurser som behövs för möten.
Motion 146. Info om HSB-ledamöter på webben

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information om sina förtroendevalda (här ingår HSBledamoten).


Min kommentar till motion #146:
Nu vet vi att detta inte sker överallt och det finns ingen anledning att de medlemmar som har en styrelse som är dålig på att informera ska behöva bli lidande för detta när det går att lösa så lätt.

Dessutom är denna information inte bara för "medlemmarna", utan även för styrelser/fullmäktigeledamöter samt en viktig del av medlemskontrollen.

Det handlar om att HSB Malmö ska vara öppen och visa insyn.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
#1 - Alla HSB-ledamöter ska presenteras på HSB Malmös webbplats.
Motion 147. Uppföljning av förtroendevalda

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att den som nominerar en person ska också kunna presentera denne.
Uppföljning måste ske av de som väljer den förtroendevalda personen, därmed är det stämmans uppgift att följa upp och utvärdera en förtroendevald person.


Min kommentar till motion #147:
Varför ska den som nominerar någon kunna presentera denna person?
Ska inte detta vara valberedningens uppgift?
Vad har vi annars valberedningen till?


Styrelsen skriver;
"Uppföljning måste ske av de som väljer den förtroendevalda personen...".
Vem är det som väljer den förtroendevalda personen, menar styrelsen?
Den som nominerar? Valberedningen? Fullmäktigeledamöterna?


Styrelsen skriver;
"därmed är det stämmans uppgift att följa upp och utvärdera en förtroendevald person".
Styrelsen menar alltså på fullt allvar att det är fullmäktigeledamöternas uppgift att gratis göra det arbete som valberedningen arvoderas för?

Styrelsens svar är så verklighetsfrämmande att det inte ens går att kommentera, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
#1 - Uppföljning av förtroendevalda ska utföras årligen där det redovisas vilka mål som uppnåtts.

#3 - Valberedningen ska hämta in synpunkter från medlemmarna på de förtroendevalda och redovisa dessa synpunkter.
Motion 148. Val av skrivkunniga förtroendevalda

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen rekommenderar motionären att inte ”kasta sten i glashus”.
Styrelsen vill också uppmana både motionären och andra att inte i onödan överdriva upptäckta felskrivningar utan istället ställa en kontrollfråga när man inte är säker på att man har förstått en text eller ett svar på rätt sätt.


Min kommentar till motion #148:
Av vilken anledning vill styrelsen rekommendera mig att inte "kasta sten i glashus"?
Styrelsen försöker ta bort fokus från sig själva, men det är inte relevant för någonting hur skrivkunnig jag är. Oavsett hur galet det skulle bli när jag skriver så drabbar det inte 42.000 medlemmar. Jag sitter inte i styrelsen, och har således inga krav på mig, som är relevanta i detta sammanhang.

Styrelsen vill uppmana mig att inte överdriva felskrivningar, men när en organisation inte kan formulera sig skriftligt eller stava så att det framgår vad som sägs (se t.ex. styrelsens svar i motion 1-33) så är det inte att överdriva utan det är att synliggöra ett problem som är av mycket stor betydelse för 42.000 medlemmar.

Det måste fastställas att den valberedning som nu tar över måste ha ansvar för att kontrollera skrivkunnigheten och skriftligt redovisa denna inför årsstämman.

Styrelsens svar är fristående från denna motion, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
#1 - Valberedningen ska kontrollera varje nominerads förmåga att kunna uttrycka sig skriftligt.

#2 - Detta ska ingå i den redovisning valberedningen presenterar inför val av förtroendevalda.
Motion 149. Särskild medlemsrepresentant

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att kostnaden för att förrätta en valprocess bland drygt 42 000 inte är rimlig eller står i proportion till inflytandet de valda personerna kan få.
Det är vidare styrelsens uppfattning att motionären vida övervärderar förtjänsten med sådana medlemsrepresentanter.


Min kommentar till motion #149:
Vem har sagt att det ska förrättas en valprocess bland 42.000 medlemmar?
Det går t.ex. alldeles utmärkt att dessa plockas ut via en intresseanmälan, och efter presentation på stämman, så kan dessa väljas ut av fullmäktigeledamöterna. Som exempel.

Det är styrelsens uppfattning att jag "vida övervärderar förtjänsten med sådana medlemsrepresentanter"? Är det att överdriva förtjänsten att medlemmarna fick talespersoner för deras frågor? Det ligger inte i styrelsens intresse att demokrati ska finnas inom HSB?
Det är min förhoppning att fullmäktigeledamöterna resonerar annorlunda.

Styrelsens svar är ologiskt och ej relevant för motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens motivering!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
#1 - Det ska finnas 3-4 medlemsrepresentanter, som ser saker från ett medlemsperspektiv, med som uppgift att representera andra medlemmar än styrelseledamöter.

#6 - Information till alla om vad posten som fullmäktigeledamot innebär och att det står fritt för varje brf att välja vem de vill.
Motion 150. 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Om någon önskar föra en dialog med HSB Malmö får denne gärna skriva till HSB Malmö.
Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar
på ett lämpligt sätt. Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte.
Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges.


Min kommentar till motion #150:
Problemet ligger inte i att medlemmarna inte får skriva till HSB Malmö.
Problemet ligger i att få svar.
Problemet ligger i att få svar på fler än den första frågan om mer än en fråga ställs.
Problemet ligger också i att få rätt svar.
Problemet ligger också i att få ett svar som inte alltid kräver en följdfråga.

"Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar på ett lämpligt sätt".
Att detta inte stämmer bevisas till och med i dessa motioner.
- De 33 första motionerna är ett exempel, där styrelsen besvarar 1½ av 34 frågor.
- De övriga 145 motionerna är ett annat exempel, där styrelsen inte besvarar en enda fråga i motionerna.

Styrelsen skriver;
"Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte".
Denna fråga om en sådan garanti ingår heller inte i motionen!

Styrelsen skriver;
"Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges".
Varför är det självklart?
Tycker styrelsen att det är självklart att det är Lisa i kassan på Ica som bestämmer på vilket sätt och av vem som svaren som butiksägaren ställer till henne ska besvaras?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 4 yrkanden;
 1. Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö måste svara på frågor från medlemmarna

 2. Svar på frågor ska ges av HSB Malmö inom 24 timmar. Bekräftelse av mottagande av mail ska ges inom 4 timmar under normal arbetstid.

 3. Till HSB ställda frågor redovisas på HSB Malmös webbplats tillsammans med HSB Malmös svar så att alla kan dra nytta av svaren som ges, och så att frågor/svar inte behöver upprepas hela tiden.

 4. Frågor och svar läggs ut om medlem begär detta.

Motion 151. Ingen spärr för utskrift av information! + Format

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information som publiceras på hemsidan ska publiceras på ett lämpligt sätt samt i ett standardiserat format.


Min kommentar till motion #151:
Ett synnerligen meningslöst svar på denna motion där styrelsen som vanligt vill göra allt för att undvika att det krav ställs på styrelsen.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden.
 1. Information på HSB Malmös webbplats ska ej spärras för utskrift.

 2. PDF-filer ska användas, men ska i mesta möjliga mån kompletteras med "vanlig text".

Motion 152. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen utser HSB-ledamöterna.
Den löpande verksamheten, som har med HSB-ledamotsuppdragen att göra, hanteras dock inte av styrelsen utan inom organisationen.


Min kommentar till motion #152:
Notera hur styrelsen som vanligt undviker varje fråga som ställts till styrelsen i motionen.

Styrelsens svar är fristående från motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - Information om hur man blir HSB-ledamot, vad som krävs för kompetens och erfarenhet, vilken ersättning som utgår, vilka specifika uppgifter som ingår utöver de som ingår för övriga ledamöter, etc.
Motion 153. Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande kommunikationsmedium för medlemmarna, och att arbetet med att vidareutveckla hemsidan ska pågå kontinuerligt.
Synpunkter och idéer tas tacksamt emot.


Min kommentar till motion #153:
Styrelsen ger tyvärr ett meninglöst svar på denna motion.

Enligt den information jag har kommer HSB Malmös webbplats att bytas ut, precis som alla andra HSB-regioners, den 31 augusti 2008. Varför informerar HSB Malmö inte om detta.

Styrelsens svar har inget med motionens 4 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 4 yrkanden;
 1. Redovisning av vilka förbättringar/förändringar som är på gång för HSB Malmös webbplats.

 2. Omfattande förbättring informationsmässigt av HSB Malmös webbplats.

 3. Elektroniska formulär ska vara av hög kvalitet.

Motion 154. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats

Förslag till beslut: Se Motion om ”#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".
Motivering: Se Motion om ”#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".


Min kommentar till motion #154:
Se mitt svar till fg motion.

Styrelsens svar har inget med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet som finns i denna motion;

#1 - Det ska finnas en väl fungerande sökfunktion för specifikt HSB Malmös information på webbplatsen.
Motion 155. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Revisorerna väljs av stämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt.


Min kommentar till motion #155:
Att döma av detta svar så förutsätter HSB Malmös styrelse att alla fullmäktigeledamöter är helt okunniga om de mest grundläggande sakerna inom HSB.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Fullmäktige ska kunna motsätta sig val av extern revisor för HSB Malmö.
I dagordningen för årsstämman ska det finnas en separat punkt för val av extern revisor utifrån HSB Malmös förslag.
Motion 156. Rutiner för att avsätta ledamot

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Ledamöter i styrelsen kan endast avsättas av stämman. Dock kan ledamot välja att avgå under mandattiden.
Då gör styrelsen bedömningen om huruvida ett fyllnadsval behöver göras eller om nästa ordinarie stämma är så pass nära förestående så att fyllnadsval/nyval kan avvakta till dess.
Om en ledamot i styrelsen inte kan arbeta tillsammans med övriga ledamöter, är det upp till styrelsen att besluta hur man ska hantera situationen.
Det är styrelsens bestämda uppfattning att det är rimligt att man inom styrelsen först försöker lösa den uppkomna situationen så att styrelsen kan fortsätta att fullgöra sitt uppdrag.
Om styrelsen inte kan finna en lösning så är styrelsen tvungen att tillkalla en extrastämma och låta stämman avgöra frågan.


Min kommentar till motion #156:
Var och en får själv fundera på vad styrelsen vill uppnå med sitt ej till motionen hörande svar här.

Styrelsen bemöter inte motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. Styrelsen ska vara skyldig att kalla till extrastämma om en majoritet i styrelsen förklarar sitt misstroende mot en ledamot.

 2. Valberedningen ska alltid ha en reserv med medlemmar som kan tillsättas på stämma i händelse av att en ledamot behöver ersättas.

Motion 157. Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om en lista på alla brf:ar som är medlemmar i HSB Malmö kan publiceras på ett lämpligt sätt på hemsidan.


Min kommentar till motion #157:
Vad menar styrelsen att det finns att undersöka?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Det ska finnas en lista över samtliga brf:ar inom HSB Malmö med minst följande uppgifter på en och samma webbsida; organisationsnummer, adress, kontaktpersoner, kontaktvägar, antal lägenheter, foto på brf.
Motion 158. Kooperationskurs

Förslag till beslut: Se Motion om ”#29 Mera makt till medlemmarna”.
Motivering: Se Motion om ”#29 Mera makt till medlemmarna”.


Till motion 29 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m. Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 158:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Denna motion har inte det minsta med motion 29 att göra.
Bara för att det kan förekomma ord som är samma mellan olika motioner så innebär det inte per automatik att motionerna handlar om samma sak.

Styrelsen bemöter inte motionens 2 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. Kurser ska hållas i vad det innebär att vara en medlemsorganisation, vad koooperationens grundtankar är, vad demokrati innebär och vikten av att alla ställer upp för varandra. Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar och tydligt informeras om till alla.

 2. Intyg ges för denna kurs efter skriftligt kunskapstest.

Motion 159. Utökat samarbete mellan brf:ar

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö ska verka för ett ökat utbyte mellan brf:ar samt att HSB Malmö ska ta ett större ansvar för att identifiera och förmedla ”goda exempel” inom hela HSB-rörelsen till alla brf:ar inom HSB Malmö.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 159:
På vilket sätt då?
Så styrelsen rekommenderar stämman att bifalla min motion här?


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Föreningars "aktiviteter", som underhållsåtgärder, ska samordnas i mesta möjliga mån mellan olika föreningar (t.ex. stamrörsbyte).
Motion 160. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information och bestämma på vilket sätt man vill göra detta.
Styrelsen har dock för avsikt att verka för att HSB Malmö ska vara behjälplig i detta arbete.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 160:
Tråkigt att HSB Malmös styrelse inte vill verka för bättre brf:ar och ett bättre rykte för HSB.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. HSB Malmö ska verka för att alla brf:ar inom HSB Malmö ska inneha en webbplats med forum och meningsfull information för medlemmarna.

 2. Till informationen om varje nominerad ska följa information om den brf som den nominerade tillhör.

Motion 161. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse

Förslag till beslut:
Se Motion om ”#160 HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum".
Motivering: Se Motion om ”#160 HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 161:
Varför refererar HSB Malmös styrelse till styrelsens svar i föregående motion som inte har med denna motion att göra?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. Valberedningen ska informera om den brf som varje nominerad kommer från har en webbplats för föreningen, vilken kvalitet det är på denna webbplats och (en av de viktigaste punkterna) hur många års årsredovisningar (och vilka år) som lagts ut på webbplatsen.

 2. En förutsättning för att kunna väljas in i HSB Malmös styrelse ska vara att den brf som den föreslagna medlemmen (om styrleseledamt) kommer från har minst de tre senaste årens årsredovisningar utlagda på nätet.

Motion 162. Regelverk för vattenskador

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hantering av vattenskador inom brf:ar inte ingår i styrelsens ansvarsområde.
Dock finns det inom organisationen funktioner som kan vara brf:ar behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl har skett.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 162:
Det är min uppfattning att det som föreningens högsta beslutande organ bestämmer ska ingå i styrelsens arbetsområde, det ingår i styrelsens arbetsområde.

Vad är det för "funktioner" som är brf:ar "behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl skett".
Om detta finns, vore det då inte en fördel om alla känner till detta?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. Det ska tas fram ett tydligt regelverk för bedömningar av vattenskador.

 2. Arbetet med detta redovisas på HSB Malmös webbplats och alla ges möjlighet att komma med synpunkter.

Motion 163. Ingen särbehandling av medlemmar

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att alla medlemmar ska behandlas lika.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 163:
Det är kanske inte alla medlemmars uppfattning?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;

#1 - Det läggs in i stadgarna att medlemmar ej får särbehandlas eller diskrimineras.
Motion 164. HSB har inget tolkningsföreträde!

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte besitter något ”tolkningsföreträde” enligt någon lag eller något annat regelverk.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 164:
Utmärkt! Men när styrelsen nu instämmer med min motion varför vill styrelsen ändå inte rekomendera stämman att bifalla motionen?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Det fastställs att HSB ej har tolkningsföreträde av lagar/stadgar.
Motion 165. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Bara för att en enskild medlem har betalt in medlemsavgift till en förening så blir inte föreningens kapital de facto medlemmens kapital, utan föreningens kapital ägs av kollektivet medlemmar, som vanligtvis också har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 165:
Föreningens kapital = medlemmens kapital!

Medlemmarna har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital, men inte för att anväda deras pengar mot dem.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 4 yrkanden;
 1. Förslag tas fram för att lösa problemet med att styrelser kan använda medlemmens pengar mot medlemmen.
  Utskott tillsätts för detta.

 2. Det ska vara möjligt att klandra en stämma utan att riskera mer än maximalt ansökningsavgiften till domstolen.
  Om en styrelse kan använda medlemmarnas pengar mot en medlem så ska medlemmen kunna göra motsvarande mot en styrelse.

Motion 166. Arkivfunktion för HSB Riksförbund

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att via formella såväl som informella kontakter med HSB Riksförbund verka för att dess hemsida vidareutvecklas.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 166:
Så styrelsen rekommenderar med andra ord stämman att bifalla min motion. även om styrelsen inte vill skriva detta i klartext?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka påverka HSB Riksförbund att på sin webbplats;
- lägga ut mer, bättre och oftare uppdaterad information
- lägga ut löpande information om vad som händer i de olika regionerna
- ha en arkivfunktion precis som alla regionföreningar har.
Motion 167. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att de som begär en extrastämma också ska meddela de beslutspunkter som de vill att stämman ska besluta om.
Det är dock styrelsen som hanterar och genomför själva kallelsen med beslutsförslagen till stämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 167:
Styrelsen vill förbehålla sig rätten att strukturera ordningen på besluten precis som de vill?

När det är medlemmarna/fullmäktige som kallar till stämma så är det styrelsens enda funktion att sköta det administrativa runt kallelsen.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse inte äger rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.

 2. Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse ej äger rätt att på annat sätt förändra dessa punkter. Om styrelsen vill lägga till fler punkter i dagordningen än vad fullmäktigeledamöterna begärt så ska dessa placeras sist i dagordningen (som stämman sedan naturligtvis kan ändra ordningen på).

Motion 168. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Fullmäktigeledamöters rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid stämman.
Där kan fullmäktigeledamöterna också föreslå, samt besluta om, hur stämman ska genomföra stämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 168:
Ja, men det förhindrar väl inte att det finns riktlinjer och ett regelverk att förlita sig på?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Fullmäktigeledamöters rättigheter utökas så att de kan lägga in punkter i dagordningen på annan plats än sist under punkten "Övriga anmälda ärenden", med samma rättigheter och möjligheter som styrelsen.
Motion 169. Stadgeändringsförslag §3 - Förtydligande om medlemskap i HSB Riksförbund

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om ändring av § 3 i stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;

#1 - Det förtydligas i stadgarna vad medlemskap i HSB Riksförbund innebär tillsammans med avgifter och kostnader.
Min kommentar till styrelsens svar för motion 169-177 (som styrelsen för alla besvarat på samma sätt):
Styrelsens svar är utan relevans för stämman i sitt beslut för denna motion.
Styrelsen tycks inte ha några åsikter i dessa frågor, trots att de är viktiga för föreningen!

Styrelsen har dessutom helt fel i att denna motions yrkande ingår i stadgegruppens arbete.

Stadgegruppen har redan från start mycket kraftigt begränsat sina arbetsuppgifter.

Stadgegruppen har bara behandlat
- mina första 14 motioner (till den inställda extrastämman 2007),
- klandret av HSB Malmös årsstämma 2007
- HSB Riksförbunds förslag på kod för föreningsstyrning.

Det har varit möjligt att ge förslag på annat, men mina inlämnade förslag har lämnats utan behandling av stadgegruppen, och jag har inte ens fåtrt någon feedback.

Stadgegruppen har inte kommenterat inkomna förslag eller ens informerat medlemmarna om dessa förslag.


Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkanden i motion #170, stadgeändringsförslag §15;
 1. Stadgarna förtydligas i vad formuleringen "fullgjort sina skyldigheter" innebär så att denna formulering inte missbrukas.
 2. Det läggs till i stadgarna att motionär även har yttrande- och förslagsrätt i de punkter i dagordningen som är direkt kopplad till motionärens motion.
 3. Det definieras vilken styrelseledamot, revisor och VD som avses. Väldigt enkelt att bara lägga till "för HSB Malmö", så behöver aldrig någon diskussion uppstå om detta.
 4. Fullmäktigeledamot som så begär detta ska få sitt yttrande inlagt i protokollet.


Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkanden i motion #171, stadgeändringsförslag §16;

#1 - Det ska vara minst en suppleant per fullmäktigeledamot.
#2 - Fullmäktige kan bestå av max 25 % från bospargruppen.
Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkandet i motion #172, stadgeändringsförslag §18;

#1 - Kallelse (och alla dokument som hör till kallelsen) ska samtidigt läggas ut på HSB Malmös webbplats, liksom andra meddelanden
Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkandet i motion #173, stadgeändringsförslag §20;

#1 - Stadgarna förtydligas i vad "stämmans öppnande" innebär, och vilka beslut som kan tas där.

I §19 i dagens stadgar för HSB Malmö så har stadgegruppen föreslagit att ta bort formuleringen;

Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd och revisorer samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening.

Detta borttag får ej göras!
Det måste klart och tydligt även i fortsättningen framgå att dessa inklusive motionärer får "till protokollet anteckna sin mening".
Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkanden i motion #174, stadgeändringsförslag §21;
 1. Arvode bestäms för utskotten i samband med att de sätts ihop och arbetsbeskrivning bestäms.
 2. En punkt för "Arvode till ombud till HSB Riksförbund och dess ersättare" läggs in.

Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkandet i motion #175, stadgeändringsförslag §22;

#1 - Formuleringen "ombud och suppleanter till HSB Riksförbund" läggs in i stället i stadgarna.


Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkanden i motion #176, stadgeändringsförslag §24;
 1. Protokollet ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast 3 veckor efter stämma.
 2. Alla styrelseledamöter ska signera alla sidor i styrelseprotokollet för att de läst och förstått allt, så att man kan se att allt och alla sidor kommit alla till del.

Jag yrkar att stämman beslutar enl yrkanden i motion #177, stadgeändringsförsl. §35;
 1. Paragrafen "Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen" förtydligas.
 2. I stället för att styrelsen beslutar om uteslutning så ska detta ske av fullmäktigestämman.

Motion 178. Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att vi inte har kränkt motionären.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 178:
Styrelsen har inför många vittnen, även HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, erkänt att de förstått att de kränkt mig.

Styrelsens svar visar att denna motion är extremt viktig och att fullmäktige måste bifalla motionen i sitt eget, och alla de medlemmar de representerar, intresse.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

 1. Det förs in i etiska riktlinjer för HSB Malmö att det inte får gå till enligt vad jag beskrivit i denna motion, där HSB Malmös styrelse på ett så allvarligt sätt kränker enskilda medlemmar och sedan inte ens vill be om ursäkt för detta, trots att styrelsen t.o.m. öppet erkänner att de förstått att de kränkt medlemmen.

 2. HSB Malmös styrelse ska visa att de står för vad de sagt om "mjuka värden" och offentligt be om ursäkt för de kränkningar styrelsen ägnat sig åt mot mig.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.