"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!

För motion #38 och #76-80 svarar styrelsen på följande meningslösa sätt;
"Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 76-80:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar.
Motion 76. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 7 yrkanden;
 1. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete i god tid före årsstämman.

 2. Arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram. Utskott tillsätts för detta.

 3. Information i denna motion används som underlag för arbetsbeskrivning/instruktion för valberedningen.

Motion 77. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. Sammanställning över nominerade måste vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.

 2. Valberedningspolicy kompletteras med vad som tagits upp i denna motion om hur valberedningens material ska utformas och hur valberedningens arbete på stämman ska fungera.
  Utskott tillsätts för detta.

Motion 78. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 4 yrkanden;

#1 - Valberedningens uppgifter struktureras upp och definieras bl.a. med utgångspunkt från vad jag tagit upp i denna motion.


Motion 79. Underlag för val måste finnas

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”. Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 5 yrkanden;
 1. I god tid före stämman ska det finnas ett väl utformat underlag avseende förtroendevalda för stämman att fatta beslut på.

 2. Riktlinjer tas fram för hur beslutsunderlaget för val ska utformas, med bl.a. innehållet i denna motion som underlag.


Motion 80. Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”. Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;

#1 - De stadgar för valberedningen som omnämns i denna motion från HSB:s kod för föreningsstyrning;
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3.2
3.2.1
1.3.1
förs in i valberedningspolicy eller HSB Malmös stadgar, efter att de bearbetats tillsammans med kompletteringar, speciellt enligt de kommentarer jag lagt in för varje paragraf i denna motion.

Detta görs av stadgegrupp eller av för detta tillsatt utskott.Motion 81. Nyval av valberedning - Se även tillhörande viktiga bilaga!

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Val till valberedning förrättas under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 81:
Det har styrelsen alldeles rätt i, och därför måste denna motion behandlas i samband med punkt 26 i dagordningen ("Val av valberedning samt beslut om sammankallande").

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;

#1 - Utbyte av hela valberedningen till engagerade medlemmar som är beredda att strukturera upp valberedningsarbetet och uppnå bästa möjliga resultat.
Motion 82. Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till valberedningen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 82:
Det har styrelsen delvis rätt i, och därför borde denna motion kanske behandlats i samband med punkt 17 i dagordningen ("Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning").

Men styrelsen har fel i att denna motions frågeställning behandlas under annan punkt i dagordningen ("i vanlig ordning"), men var i dagordningen denna punkt behandlas är väl inget relevant svar från styrelsen på motionen?


Vad är valberedningens skäl till att valberedningen inte besvarat en enda fråga från mig i egenskap av valberedare?

Varför får de som ställer frågor till valberedningen inte ens feedback på att frågor tagits emot?


Är det stämmans åsikt att det är ok att valberedningen struntar i att svara på valberedarnas frågor?

VALBEREDNINGEN.
 1. Valberedningen baserade sin dubblering av arvodet helt på att de skulle följa koden för föreningsstyrning.

  På vilka olika sätt har valberedningen följt koden för föreningsstyrning inför årets stämma?

 2. Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska valberedningen motivera varför valberedningen valt var och en av de kandidater som de föreslår.

  Inte med ett ord motiveras en enda av valberedningens förslag!

  I ett av tilläggen i efterskott från valberedningen, den 15 april, så är det några försök till motiveringar men bara för 5 av 42 förslag till olika förtroendeposter.

  Varför har valberedningen inte motiverat de som valberedningen föreslår (utöver 5 av 7 personer till styrelsen, i efterskott)?


 3. Exakt vilka av de nominerade har valberedningen intervjuat?

 4. Vad vet valberedningen om dem som valberedningen inte brytt sig om att kontakta, med tanke på att valberedningen inte intervjuat dessa kandidater?

  Vad baserar valberedningen sina förslag och beslut på för respektive kandidat när valberedningen inte vet något om dem som nominerats?


 5. Varför ber valberedningen HSB Malmö om information om de nominerade i stället för att kontakta de som nominerats och få information direkt från dem?

 6. Ingen föreslås eller väljs in på sina meriter!
  Jag har aldrig sett att valberedningen skrivet en formulering som;
  Pelle har gjort ett mycket gott arbete inom _ _ _ _ _ _ _ _ genom att han där har _ _ _ _ _ _ _ _ _ (konkret motivering). 7. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 1.3.1) står det;
  "Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman
  ".

  Varför följer valberedningen inte koden här?

 8. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.4) står det;
  I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval samt de ledamöter som kvarstår anges:
  - ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  - uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag,
  - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
  - övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.


  Varför följer valberedningen inte koden här?

 9. För de 4 som valberedningen föreslår till styrelsen (omval och nyval) samt för styrelsesuppleanten, de 2 revisorerna och revisorsuppleanten uppger valberedningen födelseår (ej ålder), men enligt koden så ska ålder även uppges bl.a. för Maj-Britt Thulin, Anders Lundberg och Maria Bengtsson.

  Varför följer valberedningen inte koden här?


 10. Ålder i övrigt har ej angivits för någon nominerad, eller av valberedningen föreslagen medlem, förutom de som nominerats till valberedningen. Varför?

 11. Huvudsaklig utbildning har enbart uppgivits för 4-5 nominerade;
  - Tommy Johansson ("högre bankexamen", "juridisk översiktskurs" ?),
  - Olle Strand (teleingenjör Polhemskolan Lund),
  - Björn Andersson (jur. kand.),
  - Jasin Kolar (internationell företagsekonomi).
  Varför?

 12. Varför följer valberedningen inte koden och uppger huvudsaklig utbildning för t.ex. Birgitta Nilsson (föreslagen av valberedningen till styrelsen)?

 13. Varför följer valberedningen inte koden och uppger utbildning för Maj-Britt-Thulin, Anders Lundberg och Maria Bengtsson?

 14. Varför uppges inte utbildning för t.ex. av valberedningen föreslagna revisorer Berth Rasmusson (revisor i HSB Malmö, med felstavat namn) och Lena Andersson (revisor i HSB Malmö), när valberedningen nu uppger detta för den föreslagna revisorsuppleanten?

 15. Varför uppges inte utbildning för resten av de nominerade och för de av valberedningen föreslagna?

 16. Varför presenteras Olle Strand, men inte t.ex. Maj-Britt Thulin, Anders Lundberg eller Maria Bengtsson, trots att koden säger att detta ska göras?

  Ingen medlem eller fullmäktigeledamot vet om
  - Maj-Britt Thulin,
  - Anders Lundberg,
  - Maria Bengtsson,
  - Henric Lellky,
  - Giovanna Brankovic
  kvarstår, men om en eller flera av dessa kvarstår så har valberedningen även här lyckats bryta mot HSB:s kod för föreningsstyrning, genom att ovanstående uppgifter, enligt punkt 8, inte uppges för dem (de presenteras inte ens med ett enda ord!).

  Varför följer valberedningen inte koden här?

 17. Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning ska valberedningen föreslå arvode till de förtroendevalda.
  I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.3.2) står det;
  Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor samt redogöra för samtliga inkomna nomineringar.
  Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.


  Varför följer valberedningen inte koden här?

 18. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.3) står det;
  Valberedningen ska informera kandidaterna om de utbildningskrav som finns inom HSB.

  Varför följer valberedningen inte koden här?

 19. HSB:s kod för föreningsstyrning §2.

  "Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisor bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut."

  På vilket sätt anser valberedningen att alla medlemmar fått möjlighet att "ge sin syn på saken" och "lämna förslag i respektive fråga"?

  Goda förutsättningar?

  Väl underbyggda beslut?

 20. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.

  "Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden."

  Bra underlag?

 21. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.2) står det att valberedningen ska genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska fyllas.

  På vilka olika sätt har valberedningen sökt kandidater till de förtroendeposter som ska tillsättas, utöver via det simpla formuläret på HSB Malmös webbplats?


 22. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.5) står det att valberedningen på föreningsstämman ska lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

  Även i § 2.3.4 står detta;
  "Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits".

  Varför har detta inte gjorts?

 23. I HSB:s kod för föreningsstyrning (§ 2.2.2) står det att valberedningen ska fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som behöver rekryteras.

  Har valberedningen tagit fram dessa kravprofiler?
  Hur ser dessa i så fall ut?
  Varför har fullmäktige/medlemmarna inte fått ta del av dessa (om de finns)?

 24. Hur kan valberedningen få ett underlag att basera sina förslag på utan att ens kontakta de som nominerats?

 25. Valberedningen skriver;
  "De punkter som är gemensamma i de intervjuer och andra samtal som föregått arbetet är att HSB Malmös styrelse ska innehålla kompetens från medlem, näringsliv, kommun, ekonomi och juridik. Vidare ska ledamöterna ha ett etablerat nätverk till gagn för organisationen och inte minst ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna."

  1. Vad innebär "kompetens från medlem"?
   På vilket sätt har var och en av de föreslagna kandidaterna detta?

  2. Vad hände med alla andra viktiga parametrar, t.ex. engagemang?

   HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
   "Det är viktigt att valberedningens förslag utgår från engagemang".
   Så de som valberedningen föreslagit har alltså störst engagemang?
   Exakt på vilket sätt respektive medlem som valberedningen föreslagit visat sitt engagemang inom HSB Malmö?

  3. Varför har valberedningen inte med det kanske viktigaste av allt, dvs kompetens inom fastighetsverksamhet?

  4. Vilka är "brukarna" i formuleringen "ett kommunikativt ledarskap som ligger nära brukarna",
   vad innebär detta rent konkret, och
   på vilket sätt har de till styrelsen föreslagna personerna detta?

  5. Enligt valberedningspolicyn ska de som väljs dela kooperationens grundtankar.
   Vilka av de nominerade gör detta på vilket sätt?

   Hur kan valberedningen veta vilka som gör detta om valberedningen inte ens kontaktar de nominerade?
   Hur ska fullmäktige kunna veta detta om inte valberedningen vill informera om detta?


  Vad för "nätverk"?

 26. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Arbetet går ut på att förbereda inför medlemmarnas val av förtroendevalda i samband med årsmötet".
  Tror valberedningen att det finns en enda person utanför valberedningen (och dess närmaste krets) bland HSB Malmös 42.000 medlemmar som tycker att valberedningen förberett på ett tillfredsställande sätt inför valet av förtroendevalda?

 27. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "En valberedning som tagit sitt uppdrag på allvar och som kan presentera ett väl underbyggt förslag, väl förankrat hos medlemmarna, får vanligtvis stor uppskattning, och förslaget antas antas ofta i sin helhet".
  Tycker valberedningen att valberedningen har ett väl underbyggt förslag och i så fall på vilket sätt?
  Speciellt med tanke på att det är bara 8 personer som presenterats till 42 förtroendeposter.
 28. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.1.

  "Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört."

  Vilket förfarande har valberedningen tagit fram för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dessa arbete är slutfört?

  Varför har koden ej följts här genom att detta beslut ej tagits?

 29. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.1.3.

  "Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida. Där skall även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman."

  Varför gjordes detta ej 6 månader före stämman, i enlighet med koden?

 30. HSB:s kod för föreningsstyrning § 2.2.1.

  "Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter"

  Varför följer valberedningen inte koden här?

 31. HSB Malmö skriver (under nyhetsarkivet 2007); "Valberedningen ska inför föreningsstämman presentera samtliga som är nominerade till styrelsen, alltså inte enbart de som valberedningen föreslår till val utan samtliga som är föreslagna".
  Av 28 nomineringar till styrelsen har valberedningen bara presenterat 4 särskilt prioriterade av valberedningen. Är inte det särbehandling!


  Varför har valberedningen inte (utöver 4 förslag från valberedningen av 7 till styrelsen samt valberedningens förslag till styrelsesuppleant, 2 revisorer och en revisorsuppleant), presenterat någon av de andra nominerade, varken för styrelse eller någon annan post?


  Valberedningen har inte ens presenterat de andra av valberedningen föreslagna personerna (ombud/ersättare till HSB Riksförbund, valberedare, etc).

  Förstår inte valberedningen att det blir omöjligt för fullmäktigeledamöterna att ställa de olika nominerade mot varandra när nästan ingen presenterats och det inte för någon enda nominerad finns information om det som är viktigt för respektive post?
 32. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "...likaså kontaktuppgifter till både den som nominerar och till den som är nominerad".
  Var står detta i valberedningens material?
  a) Inga kontaktuppgifter finns för en enda nominerad!
  b) Valberedningen uppger inte ens namn på den som nominerats och har medvetet - utan att ens ange skäl för detta - för årets nomineringar t.o.m. tagit bort från vilken brf som nomineringen kommer (vilket fanns förra året, även om det bara var för valberedningen... men då jag upptäckte misstänkt mygel här, så ville tydligen valberedningen inte ge medlemmarna en chans i år att kunna se hur det egentligen gått till).
 33. Valberedningen ska, enligt det dokument som valberedningens arvode baseras på (valberedningspolicy), under hela året upprätthålla en fortlöpande dialog med bostadsrättsföreningarnas styrelser, valberedningar och bospargruppens fullmäktigeledamöter.

  På vilket sätt tycker valberedningen att den gjort detta?


  Jag har t.ex. som valberedare inte haft en sekunds kontakt med HSB Malmös valberedning, och vad jag förstår gäller det rent generellt.
 34. Valberedningen skriver;
  Valberedningen påbörjade sitt arbete inför 2008 års stämma försommaren 2007 med att genomföra en utvärdering av arbetet inför 2007 års stämma.
  Resultatet av denna utvärdering har vi försökt fånga upp i detta års arbete, och inte minst skall presentationsmaterialet med våra förslag till val ha en annan utformning och kvalitet än föregående år.


  Vad innebär "försommaren"?
  I valberedningspolicyn (under rubriken "Arbetsmetoder") står det att valberedningen ska arbeta aktivt under hela året, varför bryter då valberedningen mot valberedningspolicyn och börjar sitt arbete först under "försommaren"enligt valberedningen här, men i praktiken först 2007-10-19 då det första livstecknet kom i form av ett standardutskick från valberedningen?


 35. På vilket sätt menar valberedningen att presentationsmaterialet skiljer sig från föregående år?
  På vilka olika och konkreta sätt tycker valberedningen att presentationsmaterialet blivit bättre, enligt vad som hävdas?

  Vilka konkreta förbättringar har valberedningen gjort i år jämfört med föregående år specifikt med anledning av den utvärdering som valberedningen har gjort?

 36. Varför har valberedningen inte informerat om vad respektive nominerad person har för önskan och mål med sitt uppdrag?

  Vad har de för önskan och mål?

 37. Varför har valberedningen inte informerat om uppgifter för ombud/ersättare till HSB Riksförbund, eller ens när de ska träda i tjänst?
 38. Till vilka nominerade har valberedningen informerat om vad respektive uppdrag innebär?

 39. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Det gäller att de personer som föreslås vid årsmötet är tillfrågade och väl insatta i vad som förväntas av dem".

  På vilka olika sätt har valberedningen - för var och en av de föreslagna - kontrollerat att de nominerade är väl insatta i vad som förväntas av dem?
  Varför har valberedningen inte följt detta och tillfrågat de nominerade?

 40. Varför har valberedningen inte tillfrågat alla nominerade om de ställer upp (med några få undantag)?

 41. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Samtliga nominerade måste även tillfrågas av valberedningen innan årsmötet".
  Vilka har valberedningen inte tillfrågat och varför?
  Jag och alla andra som inte tillfrågats är förvånade över detta!

 42. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Har den nominerade blivit tillfrågad och är positivt inställd är det bra om det står klart och tydligt".
  Var står detta i valberedningens material?
  Inte för en enda nominerad uppges om den är tillfrågad eller om de nominerade är positivt inställda.
 43. Om de som nominerat inte redovisas;
  - kan man inte se om någon nominerat sig själv,
  - kan man inte se om valberedningen själva nominerat vissa eller vilka,
  - kan man inte se hur många som nominerat en medlem,
  - kan man inte se om en person nominerat många,
  - kan man inte se om personer man upplever trovärdiga har nominerat,
  - etc.
  och det blir omöjligt att upptäcka och kontrollera om något inte gått rätt till.

  Vad är valberedningens skäl till att undanhålla medlemmarna från information genom att varken uppge vilka som nominerat eller hur många nomineringar varje kandidat fått från vilka?

  Vad menar valberedningen med följande?;
  Valberedningen har i år valt att inte ange vem som har nominerat en kandidat och inte heller hur många nomineringar en kandidat har fått. Beslutet är baserat på den kredit som tidigare har förts fram kring detta.


  Valberedningen har i år t.o.m. tagit bort vilken brf som nominerat (vilket fanns för i alla fall vissa nomineringar förra året, även om det bara var för nomineringarna till valberedningen, som mest verkade komma från valberedarnas egna brf:ar och kanske mest bara från valberedarna själva).
  Är det för att fullmäktige inte ska kunna se vilka som nominerats av valberedningen, eller finns det fler skäl?


  Vem har nominerat valberedarna;
  - Rolf Brandt,
  - Preben Karlsson,
  - Ingrid Holmberg?
  Och med vilken motivering?

  Varför presenterar en avgående valberedare valberedningens resultat i stället för någon av de tre ovanstående?
 44. För ett antal av de som nominerats (som sedan föreslagits av valberedningen) så uppges att de är (eller har varit?) HSB-ledamöter.

  Varför har valberedningen inte uppgett vilka brf:ar som dessa HSB-ledamöter sitter i?


  Detta är en viktig information ur flera aspekter, men inte minst för att se om nomineringar (om det uppgivits var dessa kommit från) kommit från brf:ar som påverkats att nominera aktuella personer.
 45. Varför har valberedningen inte gett förslag till varken protokollförare eller justerare/rösträknare, eller utskott?
 46. Är alla uppgifter för varje nominerad aktuella uppgifter, dvs vad som gäller idag (eller 4 veckor före stämman)?
 47. Varför har valberedningen ett separat sätt att ställa upp nomineringarna på för de som nominerats just till valberedningen?
 48. Varför uppger valberedningen (dock inte ens för alla nominerade) vilka poster som innehas för de nominerade i föreningen, men utan att redogöra för själva föreningen, t.ex. hur stor föreningen är, hur många som sitter i styrelsen, vad föreningens medlemmar anser om den nominerade, etc?
 49. Valberedningen skriver att valberedningen intervjuat VD:n.
  Vilken VD är det som valberedningen intervjuat?
  När var detta och vilka frågor ställde valberedningen till VD:n?
  Vad kom fram av det?

 50. Valberedningen skriver att valberedningen intervjuat arbetstagarrepresentanterna.
  Vilka arbetstagarrepresentanter har valberedningen intervjuat och varför?
  När var detta och vilka frågor ställde valberedningen till arbetstagarrepresentanterna?
  Vad kom fram av detta?

 51. Valberedningen skriver att valberedningen intervjuat styrelsen.
  Vilka i styrelsen har valberedningen intervjuat?
  När var detta och vilka frågor ställde valberedningen till respektive ledamot?
  Vad kom fram av detta?
  Vilka framtida frågor kom det fram att styrelsen har att hantera?
  Vilka kompetenser kom valberedningen fram till att det saknades i styrelsen?

 52. Från vad som kan utläsas så har valberedningen inte intervjuat styrelsesuppleanten.
  Om ej, varför inte?

 53. Varför informerar valberedningen i år inte hur många möten valberedningen haft?
  Hur många möte har valberedningen haft?
  Vad har valberedningen gjort vid respektive möte?

 54. Har valberedningen skrivit protokoll vid varje möte?

  Om jag vill se valberedningens protokoll, får jag det?
  Varför inte?
 55. På vilket sätt menar valberedningen att valberedningen engagerat och motiverat medlemmar i val till förtroendeposter?
 56. På vilket sätt tycker valberedningen att den underlättat för brf:arnas valberedningar?
 57. På vilket sätt tycker valberedningen att valberedningen uppnått "en sammansättning som är representativ för HSB Malmös medlemskår" (enl. valberedningspolicy)?
 58. På vilket sätt tycker valberedningen att valberedningen uppnått "en god geografisk spridning inom HSB Malmös upptagningsområde" (enl. valberedningspolicy)?
 59. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  Valberedningen ska alltid "vara objektiv och se till föreningens bästa och bortse från sina egna eller andras särintresse".
  Tycker valberedningen att valberedningen följt detta?
  Det torde nämligen vara uppenbart för alla hur valberedningen försökt framhäva vissa medan valberedningen för andra i stället försökt att särskilt göra dem ointressanta i presentationen, förutom att valberedningen bara kontaktat vissa av de nominerade.
 60. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Det är viktigt att valberedningen låter alla komma till tals, och att samtliga nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt".
  Tycker valberedningen att valberedningen låtit alla komma till tals, och i så fall på vilket sätt?
  Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade!
  Tycker valberedningen att valberedningen övervägt samtliga nomineringar likvärdigt?
  Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade och att valberedningen presenterat de nominerade på väldigt olika sätt beroende på valberedningens personliga tyckande.
 61. Av vilken anledning var jag den absolut enda person som valberedningen sorterade bort av de som var nominerade till posten som ombud/ersättare till HSB Riksförbund?
  Exakt vad är det som valberedningen menar att jag är sämre på jämfört med alla de 15 andra som valberedningen i stället föreslagit till dessa poster?


 62. Varför har valberedningen föreslagit Tommy Johansson som ersättare till HSB Riksförbund trots att han inte kan både väljas till styrelse och som ersättare av stämman (precis som för Mimmi Z.)?
  Förstår inte valberedningen att detta inte låter sig göras?

 63. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "...bra om valberedningen sitter med på något styrelsemöte då och då samt deltar så mycket som möjligt i föreningens aktiviteter".
  1. Hur många styrelsemöten har valberedningen suttit med på?
  2. Exakt vilka aktiviteter inom HSB Malmö har valberedningen deltagit i sedan årsstämman 2007, fram till och med mars 2008?

 64. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Informera om arbetet, vilka som är med i valberedningen och hur man kommer i kontakt med dem".
  Hur menar valberedningen att valberedningen följt detta?
  Speciellt med tanke på att det första livstecknet från valberedningen kom 2007-10-19, och först då uppgavs kontaktvägar till valberedningen, dock bara telefonnummer.
  Dessutom uppger valberedningen felaktiga telefonnummer. Jag tror det var endast ett eller två telefonnummer som stämde.
 65. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
  "Det är bra om man tidigt engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen".
  På vilka olika sätt tycker valberedningen att de engagerat medlemmarna?
  Med sina två enda kortfattade, felaktiga och helt intetsägande utskick under hela sin mandatperiod?
 66. Varför har valberedningen med revisorerna Peter Sjöberg och Peter Gunnarsson för stämman att välja när stämman ändå inte har någon rätt att ta beslut om dessa pga HSB Malmös regelverk?
  Det ger ju bara en falsk bild av att stämman har en valmöjlighet!

 67. Vilka av de nominerade varken bor i en brf eller är bosparare?
  Varför har valberedningen valt att undanhålla fullmäktige denna information?

 68. Vilka av de nominerade har en webbplats för sin brf?
  Varför har valberedningen inte undersökt/informerat detta?


 69. Vilka av de nominerade har e-post?
  Varför har valberedningen inte undersökt/informerat om detta?

 70. Vad har Olle Strand tillfört under sin tid i styrelsen?
  Om det är någon fråga som är av relevans så är det väl just denna för en styrelseledamot som ska omväljas. Det måste vara den absolut utan jämförelse viktigaste frågan, men valberedningen har inte nämnt något om detta.

  Varför ställde Olle Strand inte upp som t.f. ordförande när han vill vara ordförande medan Maj-Britt Thulin inte vill detta, men ändå åtog sig uppdraget?

  Valberedningen skriver att Olle Strand står för "kontinuitet i organisationen".
  Men på vilket sätt (som Maj-Britt Thulin, Anders Lundberg och Maria Bengtsson inte gör, enligt valberedningen)?
 71. På vilket sätt är Jasin Kolar (som av okänd person nominerats till i princip allt som det går att nomineras till) och sekreterare Milena Kolar (Brf Länsmansgården, 29 lgh:er) släkt med varandra?
  De sitter som ordförande och sekreterare i samma styrelse. Bra?
  Vilka har nominerat dem?

 72. Har Birgitta Nilsson haft någon funktion inom HSB eller inom en brf någon gång?

 73. När valberedningen skriver att Birgitta Nilsson har "god kunskap om många olika typer av frågor med bäring på kooperationen", vad innebär detta? Som vilka frågor då?
 74. Varför har valberedning i år, precis som förra året selekterat bort Thomas Wallenberg? Är det för att han är moderat?
 75. Valberedningen uppger att Mona-Lill Påhlzon sitter som både styrelseordförande och revisor i Brf. Kaplanen. Är det bra?
 76. Tycker valberedningen att valberedningen presterat dubbelt så mycket som föregående år, och i så fall på vilket sätt?

  Tycker valberedningen att valberedningen gjort sig förtjänt av 2 basbelopp, nästan 100.000 kr?

 77. Valberedningen har brutit mot praktiskt taget allt som det går att bryta mot i såväl;
  - koden för föreningsstyrning
  - valberedningspolicy
  - HSB Malmös rekommendationer
  - Allmänna regelverk och rekommendationer.

  Jag har här bara gett några exempel.

  Hur tycker valberedningen att medlemmarna ska kompenseras för att valberedningen inte följt den kod för föreningsstyrning som valberedningen baserade sitt krav på dubblerat arvode?

 78. FRÅGA TILL STYRELSEN:
  Tycker styrelsen att styrelsen inte har något ansvar - som högsta exekutivt ansvarig för HSB Malmö - för förtroendevalda som missköter sina uppdrag?
  Anser styrelsen att förtroendevalda ska kunna missköta sina uppgifter hur mycket som helst utan att styrelsen har ett ansvar att ingripa och informera medlemmarna/fullmäktige?


Styrelsens svar har inte med motionens 3 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. Halvering av valberedningens arvode retroaktivt från årsstämman 2007.
  Det enda rätta är egentligen att valberedningen återbetalar varenda krona och kanske t.o.m. krävs på ersättning för den skada de orsakat HSB Malmö.

 2. Arvode till valberedning bestäms utfrån arbetsinstruktion.

Motion 83. Fastställande av framtida arvode till valberedning

Förslag till beslut: Se Motion om ”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.
Motivering: Se Motion om”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 83:
Därmed måste denna motion behandlas i samband med punkt 17 i dagordningen ("Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning").

Men var i dagordningen denna punkt behandlas är väl inget relevant svar från styrelsen på motionen?

Styrelsen har rätt i att arvoden behandlas under annan punkt i dagordningen (notera att styrelsen är medveten om detta så har styrelsen inte lagt in denna motion på rätt plats i dagordningen!), men nu har stämman valt att behandla frågan här. Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med det yrkande som finns i denna motion;

#1 - Nytt arvode fastställs till valberedningen baserat på dess arbetsuppgifter.
- 7.200 kr/år med nuvarande uppgifter.
- 40.000 kr/år med utökade arbetsuppgifter enligt ny valberedningspolicy.
Motion 84. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till styrelsen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 84:
Därmed måste denna motion behandlas i samband med punkt 17 i dagordningen ("Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning").

Notera att styrelsen inte ens försvarar sitt på tok för höga arvode på 16 basbelopp (exkl. suppleant), dvs 734.000 kr till 6-7 ledamöter.

FRÅGA TILL HSB MALMÖS STYRELSE:
Vad händer/har hänt med det arvode som stämman tilldelat styrelsen baserat på 7 ledamöter?
Innebär detta att det arvode som skulle betalats till f.d. styrelseordföranden under detta år (ca 60.000 kr) fryser inne?

HSB Malmös VD tilldelar dessutom - utöver styrelsearvodet - ett särskilt arvode till de redan innan högavlönade arbetstagarrepresentanterna på 300.000 kr, och detta måste stoppas!

Styrelsen har rätt i att denna fråga normalt behandlas under annan punkt i dagordningen (notera att trots att styrelsen är medveten om detta så har styrelsen inte lagt in denna motion på rätt plats i dagordningen!), men nu har stämman valt att behandla frågan här. Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. Styrelsens arvode sänks till under HSB Stockholms nivå, men totalt max 400.000 kr (under 183.600 kr enl. yrkandet).

 2. Årlig full redogörelse för styrelsearvode; hur mycket var och en tagit ut när och för vilken period, övriga ersättningar, etc.

Motion 85. Fred på jorden

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, på informationsmöten, via direktutskick till brf:ar, via hemsidan m.m.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 85:
Notera hur styrelsen undviker att bemöta något i denna motion.

Alla vet hur dålig informationen från styrelsen har varit.
Det som styrelsen påbörjat på HSB Malmös webbplats efter mina motioner är naturligtvis mycket bra, men det lämnar en hel del övrigt att önska.

Om det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar om styrelsens mål och uppföljning av mål så skulle jag vilja ställa frågan först till fullmäktige om vad de vet om detta och sedan måste då styrelsen kunna redogöra för detta. Efter detta skulle vi kunna få bekräftat om det styrelsen säger här är sant eller ej. Jag tror tyvärr inte att det skulle bli något särskilt detaljerat svar varken från stämman eller från styrelsen.
Styrelsen verkar ha missförstått denna motion. Jag pratar inte om vad som ska göras nästa dag eller vecka, utan om en långsiktig planering, med årlig uppföljning. Nedanstående yrkanden uppfylls ej av styrelsen!
Utöver att styrelsen missuppfattat motionen så framgår det inte vad styrelsens förslag till beslut är, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut!


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. Målbeskrivning tas fram av styrelsen efter varje årsstämma med hur styrelsen kommer att arbeta.

 2. Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför.

Motion 86. 1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att förslag till styrelseledamöter och eventuella suppleanter hanteras av valberedningen på stämman och dessförinnan sker nomineringar i enlighet med valberedningspolicy.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 86:
Ett svar från styrelsen som är helt utan värde för fullmäktigeledamöterna att ta beslut på.

Behövs styrelseproffs?
Vad är för- och nackdelar?
Varför finns det ingen diskussion om detta?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - 1-2 ledamöter ("minst 2" enl. yrkandet) och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Malmö ska bestå av styrelseproffs.

Tillägg i efterskott:
Eftersom stämman valt att inte behandla stämmans ärenden i rätt ordning så faller denna motion per automatik. Yrkandet justeras därför till att styrelsen ska hålla en diskussion levande (på extrastämmor, i utskott, på HSB Malmös webbplats, i HSB Malmös tidningar, etc) fram till nästa årsstämma (löpande) om styrelseproffs i HSB Malmös styrelse.

Valberedningen ska aktivt söka efter styrelseproffs, och presentera dessa för fullmäktige, som tänkbara alternativ.

Motion 87. Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman och stämman leds av dess ordförande, som har möjlighet att på ett smidigt och lämpligt sätt enligt stämmans önskemål hantera ordningsfrågor av den karaktär som motionären åberopar i denna motion.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 87:
Det är min förhoppning att styrelsen känner till att det är styrelsen som sätter ihop dagordningen.

Styrelsen vill lägga över allt ansvar på mötesordföranden, men naturligtvis måste det finnas ett regelverk enligt min motion, så att alla vet vad som gäller.
Detta inte minst för att undvika att det blir som tidigare, där varje ordförande gör sin egen personliga bedömning av vad som gäller.

En sak måste vara klar för alla, och det är att en motion kan aldrig någonsin falla pga att den placerats på fel plats i dagordningen av styrelsen (som sedan inte justerats av mötesordföranden), så som t.ex. skedde på årsstämman 2007.
Om en motion faller pga fel placering i dagordningen kan stämman klandras!

HSB Malmös styrelse har inför årsstämman 2008 helt struntat i att placera in motioner/yrkanden på rätt plats i dagordningen.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - "Om yrkandet i en motion är direkt kopplat till en tidigare punkt i dagordningen så ska yrkandet med denna motion behandlas i samband med den aktuella punkten i dagordningen, innan beslut tagits för den aktuella punkten. Ett yrkande får alltså aldrig falla pga att det inte behandlats på rätt plats i dagordningen.

Det är styrelsens ansvar att se till så att detta tydligt framgår av kallelse/dagordning till stämman, och om styrelsen är osäker för något yrkande måste styrelsen kontakta motionären för att reda ut frågan om placering".
Motion 88. Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är viktigt att HSB-ledamoten passar ihop med de övriga ledamöterna i brf:ens styrelse.
Om personkemin inte stämmer, eller om brf:en önskar byta HSBledamot av något annat skäl, så tillgodoser vi denna önskan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 88:
Styrelsen tillstyrker min motion men väljer att formulera styrelsens rekommendation som "Anse besvarad".
Var och en kan själv fundera på varför styrelsen har denna taktik.

Denna motion är särskilt intressant med tanke på att tjänstemännen inte instämmer med styrelsen om att detta ska vara möjligt. Vem bestämmer?

I stadgegruppens förslag §6 står det;
"Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen".
Men det är alltså inte vad denna motion går ut på.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;

#1 - En brf-styrelse äger rätten att byta ut sin HSB-ledamot om brf-styrelsen är missnöjd.
Motion 89. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar brf:ens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som brf:en köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är brf:ens styrelse som beslutar om HSBledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 89:
Är det någon som förstår vad styrelsen vill ha sagt med sitt svar på denna motion?

Frågan hör ihop med följande;
HSB Malmö har blivit informerade (se HSB Malmö Nytt) om att VD och styrelseledamot inte kan sitta som HSB-ledamot.
T.f. VD Michael Carlsson hoppar efter detta av som HSB-ledamot i Tapperheten 4.
Men de i HSB Malmös styrelse som också är HSB-ledamöter sitter kvar som HSB-ledamöter trots att de informerats om att det är ett lagbrott!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkande att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Tjänsteman på HSB får ej sitta som HSB-ledamot i en brf som har fövaltningen hos annan än HSB.

Tilläggsyrkande:
HSB Malmö ska följa lagen och ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.

Motion 90. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla HSB-ledamöternas styrdokument samt att förstärka deras kompetens på olika sätt för att öka förtjänsten med att ha en HSB-ledamot i brf:ens styrelse.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 90:
Ännu ett luddigt svar i mängden som inte förpliktigar till något.
Det känns lite skrämmande att man ska behöva skriva en motion om detta och att detta regelverk inte finns idag.

Styrelsens svar berör motionens 4 yrkanden endast ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är för respektive yrkande)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;

#1 - En komplett beskrivning över HSB-ledamotens arbetsuppgifter tas fram.
Motion 91. Information om vad som krävs för en extrastämma

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Vilka som har möjlighet att begära extrastämma finns beskrivet i ”Lag om ekonomiska föreningar”.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 91:
Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var inte vad denna motion handlade om.

Styrelsens svar har inte med motionens 3 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - Information om vilka förutsättningar som gäller för att en extrastämma ska kunna begäras av fullmäktigeledamöterna.
Motion 92. Bättre system för att kunna begära en extrastämma

Förslag till beslut: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.
Motivering: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 92:
Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var inte vad denna motion handlade om.

Styrelsens svar har inte med motionens 2 skilda yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. Det ska vara enklare för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma. Utskott tillsätts för att undersöka detta.

 2. Aktuell/uppdaterad lista ska finnas på HSB Malmös webbplats med kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla HSB Malmös brf:ar.
  Detta alltså i ett led att utöka samarbetet mellan brf:ar.

Motion 93. Minst en extrastämma (till hösten)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma när behov för en extrastämma uppstår.
Det vore onödigt att hålla extrastämma när det saknas behov för en sådan.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 93:
Det finns alltid behov av (minst) en extrastämma till hösten!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Det ska årligen hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.
Motion 94. Fri placering på stämmor - demokratifråga !

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en stämma primärt är till för fullmäktigeledamöterna.
Även om en stämma kan vara intressant att följa för andra än fullmäktige, så vore det principiellt olämpligt att styra upp hur stämman ska genomföras med andras intressen i första hand och låta fullmäktigeledamöternas intressen komma i andra hand.


Min kommentar till motion #94:
Rejält förvirrande svar. Styrelsen yrkar på avslag samtidigt som de instämmer i motionen.
Jag säger att styrelsen/HSB inte ska lägga sig i placeringen av deltagarna, och styrelsen håller med.

Inte ett ord i min motion handlar - om eller leder till - att fullmäktigeledamöternas intresse kommer i andra hand. Det är bara taget ur luften av styrelsen, och har ingen relevans för motionen mer än för att förvirra för stämman.

Alternativet skulle vara att stämman måste ajourneras i ett antal motioner - och i beslut som t.ex. vid val - för att fullmäktigeledamöter ska kunna diskutera med sina styrelseledamöter hur de ska rösta i de frågor som uppstår på stämman efter stämmans diskussion.

Det är naturligtvis helt orimligt och riskerar bara att dra ut på stämman i oändlighet.

Jag yrkar därför att stämman beslutar enligt min motion, vilket överensstämmer med hur styrelsen besvarat motionen;

#1 - Fri placering på stämmor.
OBS! Styrelsen ändrade sig till stämman 2008, och det blev fri placering.
Motion 95. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben - Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 95:
Styrelsen bifaller motsvarande motion #179 och svarar för den som i första meningen här;
"Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning och kan läggas in som rutin vid våra stämmor. Det är dock ingen garanti för att en stämma går rätt till".

Men att det skulle finnas en medlemskontroll där man kan kontrollera att styrelsen/protokollföraren/justerarna gjort rätt motsätter sig HSB Malmös styrelse.

Vad tycker styrelsen det skulle vara för mening med att spela in stämman om det inte skulle vara ett verktyg för att se till så att besluten blir rätt och protokollen överensstämmer med de beslut som tas på stämman?

Styrelsen skriver; "Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till".
Fördelarna torde vara uppenbara!

Styrelsen bemöter endast yrkande #2, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden (med alt. 1 eller 2 för yrkande #2) som finns i denna motion;
 1. Efter stämma ska information som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal och andra förbredda tal och presentationer, läggas ut.

 2. Stämmor läggs ut i ljudform (alternativ 1) eller som streamad video med ljud (alternativ 2).

Motion 96. Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut

Förslag till beslut: Bifall. - DEN ENDA AV 178 MOTIONER SOM STYRELSEN BIFALLIT !!!
Motivering: Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 96:
Styrelsen jobbar hårt i varje motion med att vara så luddig som möjligt.

Styrelsen vill inte att det ska finnas något som förpliktigar.

Man skulle kunna tro att styrelsens formulering är samma som att styrelsen föreslår att stämman ska bifalla motionen, men med styrelsens formulering behöver styrelsen bara lägga ut de senaste två årens årsredovisningar.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;

#1 - De senaste 10 årens årsredovisningar läggs ut på HSB Malmös webbplats.
Motion 97. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att arbetsgrupper, projektgrupper, utskott o.s.v. ska redovisa till det organ som utsett dem.
Därefter är det upp till detta organ att hantera och informera om resultatet.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 97:
Jag skriver inte mina motioner för att höra vad styrelsens generella uppfattning är. Den är av noll och intet värde för mig och säkert för samtliga fullmäktigeledamöter också.

Jag har skrivit denna motion för att det ska finnas riktlinjer så att såväl de som ingår i projektgrupper/arbetsgrupper/utskott som övriga ska veta vad som gäller och för att medlemmar och fullmäktige ska garanteras information, delaktighet och medlemskontroll.

Styrelsen bemöter inte motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper o.dyl.
#2 - Redovisning görs av t.ex.;
- vilka som ingår i gruppen
- hur urvalet skett av deltagarna
- vad målet är
- startdatum och planerat slutdatum
- hur arbetet fortlöper
- allt annat av intresse
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.