"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!
Motion 118. Inledning med anledning av styrelsens svar på klander

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Att besluta att protokollet ska vara gällande har ingen praktisk effekt eftersom det i lagtexten är stämmans beslut (oavsett vad det står i protokollet) som är det som gäller och som bedöms vid en juridisk prövning.
Dock ska protokollet återspegla stämmans beslut så långt det är möjligt.
Vidare är det styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 118:
Tingsrättens dom? Vad syftar styrelsen på här? Denna fråga är högst aktuell!

Styrelsens svar är inte kopplat till motionens yrkande, och är dessutom inte överrensstämmande med vad som gäller enligt lag, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens märkliga motivering!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att vad som kan klandras i en stämma är inte bara besluten som tas, utan även protokollets riktighet, vilka yrkanden som förekommit och hur besluten kommit till.

Motion 119. Punkt 0 - Före stämman

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 119:
Tingsrättens dom? Vad syftar styrelsen på här? Denna fråga är högst aktuell!

Det är bara beklaga att styrelsen inte ens förstått tingsrättens utslag.
Styrelsen bemöter inte motionens 4 skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens synnerligen märkliga motivering!


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 4 yrkanden i motionen;
 1. HSB Malmös styrelse ska alltid följa lagen och tydligt i kallelse/dagordning uppge de ämnen som ska behandlas på stämman.

 2. Med anledning av de ytterst märkliga tolkningar som gjorts av HSB Malmö av termen "ordningsfråga" så ska det tas fram en tydlig definition av vad "ordningsfråga" är. Denna definition läggs in i HSB Malmös stadgar.

 3. Motioner får inte behandlas (eller ens beröras) i inledningstal (eller överhuvudtaget innan själva motionen behandlas där motionären har yttranderätt).
  Detta läggs in i stadgarna.

Motion 120. Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Enskild medlem har idag precis som tidigare möjlighet att hos HSB Malmö ta del av röstlängden.
Vidare är det styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 120:
Tingsrättens dom? Vad syftar styrelsen på här? Denna fråga är högst aktuell!

Det är bara beklaga att styrelsen inte ens förstått tingsrättens utslag.
Styrelsen bemöter inte motionens 2 skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens synnerligen märkliga motivering!


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. Det läggs in i HSB Malmös stadgar att styrelsen är skyldig att följa lagen och lämna ut röstlängden till den medlem som så begär.

 2. Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö ska följa lagen och lämna röstlängd, med underlag, till justerarna för justering.

Motion 121. Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare


Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om antalet rösträknare ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 121:
Detta standardsvar från styrelsen på ett stort antal motioner har inget med denna motion att göra.

Att frågan om antalet rösträknare ingår i den tidigare projektgruppens arbete har inte det minsta med motionen att göra.

Styrelsen har inte förstått denna motion och bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att rösträknare (minst 4 st. enl. stadgegruppens förslag, även om detta kanske inte är lika viktigt när ett mentometersystem införs) ska väljas som inte också är justeringsmän.
Motion 122. Punkt 6 - Fastställande av dagordning - Ska ingå i dagordningen

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om fastställande av dagordning ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 122:
Detta standardsvar från styrelsen på ett stort antal motioner har inget med denna motion att göra.

Styrelsen bemöter inte motionens bägge yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 2 yrkanden i motionen;
 1. Det läggs in i HSB Malmös stadgar en punkt för "Fastställande av dagordning" som första punkt (ev. andra punkt) i dagordningen (i stadgarna).
  (Punkt 8 i dagordningen för HSB Malmös årsstämma 2008)

 2. Det läggs in i HSB Malmös stadgar ett regelverk för vad som gäller avseende ändring av dagordning.

Motion 123. Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift - Separat beslut för avgift för bosparare

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Bosparare är medlem i HSB Malmö.
Om medlemsavgifterna ändras för de olika medlemsgrupperna behöver förändringarna av nödvändighet preciseras i beslutet, men om medlemsavgiften beslutas vara oförändrad uppstår inget sådant behov.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 123:
Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att separat beslut tas på stämman för medlemsavgift för bosparare.
Motion 124. Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Förslag till beslut: Se Motion om ”#53 Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll”.
Motivering: Se Motion om ”#53 Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll”.


För motion 53 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 124:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens 3 skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 3 yrkanden i motionen;
 1. Det får inte råda oklarheter om nivå på arvoden, och därför ska inga arvoden eller ersättningar uppges i basbelopp, utan de ska alltid presenteras i svensk valuta. Detta läggs in i HSB Malmös stadgar.

 2. Protokollet ska beskriva det faktiska händelseförloppet. Detta läggs in i HSB Malmös stadgar.

 3. Protokoll som skrivs ska minst vara ett beslutsprotokoll, tillsammans med vad det innebär. Dvs bl.a. att alla yrkanden och reservationer ska framgå av protokollet. Detta läggs in i HSB Malmös stadgar.

Motion 125. Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
- Rutiner för fel i protokoll

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Om fel upptäcks i ett stämmoprotokoll kan man informera protokollförare, stämmoordförande, justeringsmän eller styrelsen om felets beskaffenhet för att få detta korrigerat.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 125:
Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Det som styrelsen svarar här är ytterst uppseendeväckande och understryker vikten av att stämman bifaller denna motion för att slippa stora problem i framtiden!!!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - Rutiner tas fram för att rätta upp de de fel i protokoll som inte upptäcks av protokollförare, mötesordförande och justeringsmän, utan som i stället upptäcks vid ett senare tillfälle.
Utskott tillsätts för detta.
Motion 126. Punkt 17 - Val av ordförande + Punkt 18 - Val av styrelseledamöter - Vilka som väljs ska framgå

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en förtroendevald, som har mandattid som sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma, inte behöver väljas om under pågående mandattid.
Dock kan stämman, som motionären påpekar, besluta att avsätta den förtroendevalda under pågående mandattid eller när stämman så önskar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 126:
Styrelsen skriver;
"Det är styrelsens uppfattning att en förtroendevald, som har mandattid som sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma, inte behöver väljas om under pågående mandattid".
Var någonstans i motionen står något yrkande om detta ???

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens märkliga och irrelevanta motivering!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkanden i motionen;

#1 - Det ska tydligt framgå såväl på stämma som i protokoll vilka som väljs och vem som efter val kommer att ingå i styrelsen, etc.
Dvs beslut tas på stämman för att ledamot/suppleant väljs på ytterliggare ett år, även om denna person under föregående årsstämma valts på två år.
Detta läggs in i HSB Malmös stadgar.

Motion 127. Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant - Mandattider ska framgå

Förslag till beslut: Se Motion om ”#54 Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna”.
Motivering: Se Motion om ”#54 Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna”.


För motion 54 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om antalet ledamöter för det organ som avses om detta inte har uttryckts specifikt i lag eller stadgar".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 127:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - Mandattider ska tydligt framgå såväl av kallelse/dagordning före stämman, som på stämma, och i efterföljande protokoll. Detta läggs in i HSB Malmös stadgar.
Motion 128. Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2
- Motion kan ej dras tillbaka utan motionärers medgivande

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman kan förutsätta att medmotionärer är vidtalade, eller i förväg har gett sitt godkännande att låta en av motionärerna tala för de övriga motionärerna, så att när en av motionärerna förklarar för stämman att man drar tillbaka motionen kan stämman också utgå från att så är fallet.
Annars bör stämman kunna förvänta sig att någon av de övriga motionärerna yttrar sig till stämman om att så inte är fallet.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 128:
Vad har styrelsens svar med motionens yrkande att göra?

Hur tycker styrelsen att medmotionärer som ej närvarar på stämman ska yttra sig?

Styrelsens resonemang håller inte, varken logiskt eller rättsligt. Vill styrelsen att HSB Mamös stämmor ska klandras? Styrelsens svar, där de utgår från saker de inte kan utgå från, och där styrelsen förutsätter saker de inte kan förutsätta, är oroväckande och visar på vikten att denna motion bifalles av stämman!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - En motion kan inte dras tillbaka utan samtligas medgivande från de som står för motionen (med stöd av fullmakt om alla motionärer ej närvarar på stämman). Detta läggs in i HSB Malmös stadgar.
Motion 129. Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning)
- Sluten omröstning när ledamot begär detta

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så skall detta också verkställas.
Stämmans ordförande har rätt (och skyldighet) att vägra stämman att fatta beslut som stämman inte har rätt att fatta.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 129:
Förutom att den andra meningen i styrelsens svar inte har med motionen att göra så har styrelsen svarat rätt.

Styrelsen instämmer helt med min motion, men vill ändå inte föreslå stämman att bevilja motionen.
Detta trots att t.o.m. även stadgegruppen (där styrelsen varit med och tagit detta beslut) föreslagit samma sak!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - Om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så skall detta ske.
Motion 130. Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Mandatperiod

Förslag till beslut: Se Motion om ”#55 Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år”.
Motivering: Se Motion om ”#55 Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år”.


För motion 55 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Mandattider för förtroendevalda regleras i lag, stadgar och enligt stämmobeslut".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 130:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Vad har styrelsens svar med motionen att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;

#1 - Det ska alltid klargöras före val - och i protokoll - för vilken period som ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare ska väljas på. Detta läggs in i HSB Malmös stadgar.
Motion 131. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner behandlas noggrant och seriöst av styrelsen i dagsläget och att medlemmar inte särbehandlas, samt styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras av stämmoordföranden på lämpligt sätt, vare sig det sker på en brf:s stämma eller på en HSB Malmöstämma.
Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 131:
Efter styrelsens svar på motionerna, finns det ens en enda person som tycker att styrelsens svar på motioner är "seriöst" och "noggrant" besvarade?

Om det är styrelsens uppfattning att medlemmar inte särbehandlas, varför vill inte styrelsen ens ta del av de bevis jag har för att detta rent faktiskt sker?

Det må vara styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras på lämpligt sätt av stämmoordföranden i brf:ar och på HSB Malmös årsstämma, men vi vet alla att det inte är så.
Jag har dessutom otvetydiga bevis för det i min egen förening.
Var ingen i styrelsen med på HSB Malmös årsstämma 2007? Bara där finns ju flera exempel på hur ordningsfrågor inte behandlades korrekt, bl.a. det som styrelsen själv erkänt i sina svar till dessa motioner (t.ex. att sluten omröstning ska ske om en ledamot begär detta).

Styrelsen skriver;
"Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot".
Vad har detta - som dessutom ej är korrekt - med motionens yrkanden att göra?

Styrelsen bemöter inte motionens 8 yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de åtta yrkanden som finns i denna motion;
 1. Varje inkommen motion ska besvaras separat av HSB Malmös styrelse.

 2. Varje inkommen motion ska behandlas och beslutas om en och en, var för sig.

 3. Varje motionär äger rätt att försvara sin motion och argumentera för sin motion
  (helt i linje med stadgeförslag).

 4. - #5. Medlemmar får inte särbehandlas.
  Alla ska behandlas lika. En styrelse, mötesordförande, eller någon anlitad av styrelsen får inte göra påhopp mot en medlem eller försöka misskreditera en medlem.

 5. Det är mötesordförandens skyldighet att respektera när någon ropar "Ordningsfråga!". Då ska mötesordföranden avbryta och i förekommande fall förklara att påhopp och personangrepp i olika former mot andra medlemmar inte accepteras, samt att det är sakfrågor som ska diskuteras, inget annat!
  Detta innebär dock på intet sätt att styrelsen inte kan kritiseras, och denna paragraf får aldrig missbrukas för att försöka stoppa kritiska röster gentemot styrelsen eller andra förtroendevalda så länge det handlar om hur de skött sina uppdrag och frågor direkt kopplade till deras uppdrag (och inte är personliga påhopp).

 6. Det är inte mötesordförandens uppgift att svara på frågor åt styrelsen, och mötesordföranden ska inte styra bort frågor från styrelsen som en medlem vill ställa till styrelsen för att få specifikt styrelsens åsikt. Dvs medlemmarna ska alltid ha rätt att få styrelsens åsikt, medan naturligtvis rena faktafrågor främst ska besvaras av den som kan frågan bäst.

 7. Ovanstående 7 punkter läggs in i HSB Malmös stadgar.

Motion 132. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och stämman beslutar på vilket sätt samt i vilken ordning motioner ska behandlas och beslutas.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 132:
Det var inte detta som motionen handlade om.
Det handlar om styrelsens hantering av motionerna, inte stämmans!

Styrelsen bemöter inte med sitt generella svar motionens 4 yrkande, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
 1. Motioner får inte grupperas utan motionärens tillstånd.
 2. Motioner ska presenteras i den ordning motionären lämnat in dem, men styrelsen är skyldig att efter diskussion med motionär se till så att beslut tas samtidigt där beslut för ett yrkande i en motion gör att beslut i en annan motion ej kan tas. Dessa yrkanden behandlas då tillsammans så att ett beslut tas för de yrkanden som på detta sätt hör ihop.

 3. Motioner får inte på något sätt förändras av annan än motionären.

Motion 133. Information och tips om hur man ska skriva en motion

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hanteringen och författandet av motioner ska ingå som en viktig del i utbildning av enskilda medlemmar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 133:
Vad betyder detta svar, som inte har det minsta med motionen att göra?

Styrelsen bemöter, med sitt generella svar, inte motionens 4 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
 1. Tipsen i denna motion (ev. i ytterligare bearbetad form) på hur man författar motioner läggs utan fördröjning ut på HSB Malmös webbplats.

 2. HSB Malmö ska aktivt verka för att dessa tips för hur man skriver motioner sprids - i sin helhet - av brf-styrelserna till medlemmarna i HSB Malmös brf:ar.

 3. Dessa tips tas också upp i medlemstidningen som ett led i att få medlemmar till att engagera sig genom att skriva motioner.

Motion 134. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.
Det är styrelsens uppfattning att detta görs på lämpligt sätt idag.
Det är också styrelsens uppfattning att det ges information om nomineringar till val.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 134:
I snart 100 år har HSB lyckats hemlighålla att enskilda medlemmar har motionsrätt.
Till stämman 2007 krävde några medlemmar att detta skulle klargöras och stämman tvingade styrelsen att gå ut med information om enskild medlems motionsrätt,
När styrelsen väl gjorde detta så var det dels för sent och dels på ett sätt så att så få som möjligt skulle få denna information.

Inte mycket i styrelsens svar berörde motionen.

Styrelsen har inte ens bemödat sig med att bemöta motionens 11 yrkanden mer än i vissa delar på ett generellt och irrelrevant sätt, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 11 yrkanden som finns i denna motion;
 1. HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Malmö, tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.

 2. Information om motionsrätt ska ske på flera olika sätt.

 3. Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

 4. Uppdaterat regelverk ska finnas på HSB Malmös webbplats.

 5. HSB Malmö ska underlätta genom att exemplifiera vad man kan motionera om (bl.a. enl. förslag i denna motion).

 6. Inga specifika krav utöver kontaktväg till motionär ska behövas för motioner.

 7. Direktutskick till medlemmar om motionsrätt, regelverk och tips 1-1½ månad före sista inlämningsdag för motioner.

 8. I den årliga påminnelse i form av direktutskick ska HSB Malmö också informera om att det är viktigt att medlemmarna lämnar in förslag till valberedningen.

 9. Information om motioner och motionsrätt ska motivera medlemmarna att skriva motioner.

 10. Utförlig information ska finnas om valberedning och nomineringar (enl. denna motion).

 11. HSB Malmö ska rekommendera brf-styrelser att i sin tur informera och påminna om enskild medlems motionsrätt.

Motion 135. Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och det är således styrelsens uppfattning att stämman ska ta ställning till alla inkomna motioner.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 135:
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens 4 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 4 yrkanden;
 1. Om HSB Malmös styrelse inte tar upp en motion på HSB Malmös årsstämma så ska detta tydligt redovisas skriftligen i kallelsen till fullmäktigesammanträdet.
 2. Denna redovisning ska minst innehålla;
  * Namn på den som skrivit motion
  * Övergripande vad motion handlat om
  * Mycket tydliga skäl, med exakt referens - och citat - till ev. regelverk, till varför styrelsen underlåtit att ta med motionen.
  * Om styrelsen kontaktat motionären i frågan och vad resultatet i så fall blev av detta.
  * Om styrelsen gett motionären möjlighet att omformulera motionen (det är ett krav att styrelsen gör detta om motionären kan nås).

 3. Har styrelsen felaktigt underlåtit att ta upp en motion måste denna eller dessa motioner behandlas på en extrastämma inom en månad från stämman där motionen skulle ha tagits upp.

Motion 136. HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen i en brf har möjlighet att få hjälp av HSB Malmö med olika tjänster.
Det är styrelsens uppfattning att hjälp med motioner inte ska undantas från de uppgifter som en brf:s styrelse kan få hjälp från HSB Malmö med.
Styrelsen i brf:en avgör på vilket sätt man vill föreslå stämman att besluta om motionerna.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 136:
Det kan väl inte vara meningen att styrelsen i en kooperativ organisation ska understödja subversiv verksamhet av illvilliga styrelser?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - HSB Malmö/HSB-ledamöter ska aldrig åta sig uppdrag - utan stämmans uttryckliga godkännande först - att besvara motioner åt brf-styrelser för att därigenom t.ex. tjäna pengar på styrelsens bristande kunskaper.

#2 - YRKANDE #2 DRAS TILLBAKA.
Motion 137. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen avgör på vilket sätt vi vill föreslå stämman att besluta om motionerna.
Det är vidare styrelsens uppfattning att styrelsen avgör vilken hjälp som vi anser oss behöva för att kunna ge stämman ett förslag till beslut.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 137:
Det är tråkigt att HSB Malmös styrelse är av denna uppfattning.
Motioner ska, enligt min mening, besvaras med styrelsens åsikter och eventuella kunskaper.

Styrelsen har förmodligen i det mesta av motionerna till årets stämma besvarat motionerna egenhändigt, och därigenom har alla fått en betydligt bättre inblick i hur styrelsen resonerar och vilken kompetens det finns (inte finns) inom styrelsen för HSB Malmö.

Hade det inte varit för dessa motioner och styrelsens svar så hade detta inte framgått lika tydligt.

Dessutom ska medlemmarna inte behöva betala för att styrelsen inte kan svara på motioner (som dessutom i år är väldigt enkla att besvara). Speciellt med tanke på att HSB Malmös styrelse inte gjort en enda utredning i en enda fråga för de 200 motionerna.

Styrelsen bemöter endast en av motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. HSB Malmös styrelse ska på egen hand och med egna ord besvara motioner ställda till HSB Malmö. Endast i de fall expertis helt uppenbart behöver anlitas för t.ex. kostnadsberäkningar eller liknande kan styrelsen betala för att få hjälp med ta fram vissa uppgifter.

 2. Alla ev. kostnader för hanteringen av motionerna ska särskilt redovisas i årsredovisningen (dvs om extern hjälp anlitats).

Motion 138. Får ej svara på motion att "bevis saknas"

Förslag till beslut: Se Motion om ”#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner”.
Motivering: Se Motion om ”#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner”.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 138:
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inget med motionens 3 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag baserat på styrelsens märkliga motivering!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - I svar på motioner får ej nämnas något om att bevis saknas, eller att bevis ej presenterats, att något är en "subjektiv bedömning", eller att styrelsen inte kan kommentera något visst pga att det i motionen inte presenterats bevis i den aktuella frågan, utan att styrelsen först kontaktat motionären och bett denne presentera kompletterande fakta för det som styrelsen anser ofullständigt.
Motion 139. Nya normalstadgar för HSB Malmö - Bilaga med stadgar till motion #139

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens förhoppning att kunskapen som vårt stadgearbete har genererat ska kunna vidareförmedlas inom HSB-rörelsen samt ha påverkan på utveckling av normalstadgarna.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 139:
Vad har styrelsens svar med motionens yrkanden att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra och styrelsen har inte ens begärt ett utlåtande från HSB Riksförbund, vilket är synnerligen nonchalant mott fullmäktigeledamöterna, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 4 yrkanden;
 1. HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av mig förslagna nya normalstadgarna, i bilaga.

 2. Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya normalstadgar antas för HSB Malmö på en nära förestående extrastämma som utlyses av HSB Malmös styrelse.

 3. HSB Malmö ska försöka förmå HSB Riksförbund till att anta de nya normalstadgarna så att de sprids i hela Sverige.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.