Motion #81 - Kommunikation, dialog och samverkan

Ingen samverkan mellan styrelse och medlemmar
Som alla kunnat konstatera så finns det väldigt lite interaktivitet mellan styrelse och medlemmar. I praktiken ingen alls (utöver styrelsens ca. 8 "öppettimmar" om året).

Öppen kommunikation behövs
En förening behöver detta för att kunna fungera tillfredsställande, och en styrelse får inte vara rädd för en öppen kommunikation med medlemmarna.

Följande står på föreningens hemsida;
"I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med medlemmarna. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna. Medlemmarna har också rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen. Det bidrar till en öppen atmosfär i föreningen".

En "öppen atmosfär" är väl kanske det sista man skulle kunna hävda att styrelsen verkar för;
 1. Inte med ett ord har styrelsen svarat på en enda fråga jag ställt.
 2. Styrelsen vägrar dessutom att bekräfta mottagandet av varje skrivelse till styrelsen. Inte ens mottagandet av motioner bekräftas.
 3. Inte med ett ord har styrelsen informerat medlemmarna om stambytet och tillhörande arbeten under arbetets gång.
 4. Styrelsen informerar inte ens om vad styrelsen bestämt ska göras i medlemmarnas lägenheter, utanför styrelsens ansvarsområde.
 5. Valberedningen stoppas i sina uppgifter;
  - Valberedningen får inte information om vilka som flyttat in.
  - Valberedningens material till medlemmarna kopieras inte upp av styrelsen.
  - Valberedningen har inte fri tillgång till medlemmarna.
  - Styrelsen vill inte uppge kontaktvägar till valberedningen.
  - Den lilla informationen som finns om valberedningen har dolts på föreningens webbplats.
  - Etc.
 6. Styrelsen utser en person som ska svara alla medlemmarna, styrelseordföranden, men när han struntar i detta så är det ingen i resten av styrelsen som bryr sig.
 7. Styrelsen har mycket luddiga årsredovisningar, som inte bara innehåller många felaktigheter, utan där även mycket döljs.
 8. Styrelsen berättar inte ens vad som är tänkt/planerat framöver.
 9. Medlemmarna hålls i total ovisshet om framtida avgiftshöjningar (i bästa fall kommer någon diskret information någon vecka innan varje höjning)
 10. Styrelsen vill inte ha anslagstavlor där medlemmarna kan sätta upp information utan att det omedelbart rivs ner.
 11. Etc i närmast all oändlighet.
Fråga till styrelsen:
Exakt på vilka olika sätt tycker styrelsen att styrelsen följt de direktiv som står på föreningens hemsida om att styrelsen regelbundet ska informera medlemamrna?

Jag yrkar att;
 1. Styrelsen ska löpande verka för kommunikation, dialog och samverkan med medlemmarna.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar via HSB på motsvarande motion 2009 (som ej kom medlemmarna till del):
Motion nr 38 om plan för bättre information och engagemang, nr 77 om medlemsenkät om information, nr 81 om kommunikation, dialog och samverkan och nr 96 om löpande uppdaterad informationspärm

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Styrelsen anser att man fortlöpande håller medlemmar informerade om sådant som kan vara av betydelse för medlemmarna. Information ges bl.a. på föreningsstämmor, informationsmöten och på anslagstavlor. På dessa sätt verkar styrelsen också för kommunikation och dialog med medlemmarna. Något skäl för att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en plan för bättre information och mer engagemang eller för att gå ut med en enkät finns därmed inte. Inte heller finns det någon anledning att dela ut medlemsinformation.
Min kommentar (1): Väldigt många svar från styrelsen/HSB återkommer till motionerna... oavsett om de är relevanta för motionen eller ej. Här har vi ett sådant exempel där styrelsens/HSBs svar bara är en rak kopia av svar som givits på åtskilliga andra motioner (utöver de som redan nämnts i styrelsens/HSBs rubrik här), utan relevans för yrkandet.

Styrelsen och HSB får INTE ta ifrån stämman dess roll som föreningens högsta beslutande organ!


Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma, och styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.

Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.

Styrelsen kommer att se till att informationspärmen uppdateras kontinuerligt.


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att föreningsstämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.