Motion #62 - Behandling av motionärer

Motionärer behandlas illa - styrelsen uppviglar stämman
Som motionär i denna förening blir man inte särskilt uppskattad. Det är tråkigt att det ska vara på detta sätt, och att styrelsen ser det som i sitt eget personliga intresse att på olika sätt uppvigla stämman mot motionärer (inte bara mot mig, men av naturliga anledningar framför allt mot mig, eftersom jag står för de flesta av motionerna, och dessutom är engagerad och insatt i olika föreningsfrågor).

Rädda medlemmar
Många blir rädda när de ser hur jag behandlas och väljer därför att antingen överhuvudtaget inte gå på stämman eller att avhålla sig från att skriva motioner. Det är naturligtvis inte bra.

Stämman förstår inte sitt eget bästa
Jag lägger ner mycket tid och arbete på de motioner som sedan "misshandlas" av styrelsen med sin i princip obefintliga behandling, och sedan av stämman, som inte riktigt tycks förstå sitt eget bästa. De motioner jag skriver är för allas bästa, och att bara avslå alla motioner kan inte göra annat än att skada föreningen på ett flertal olika sätt.

Du måste verka för att motioner bifalles av stämman
I rent egenintresse är det därför av stor vikt att inte bara gå på stämmorna, utan att även se till att motioner bifalles och verkligen genomförs, med krav på styrelsen att verkligen göra detta.

Alltid tidsgräns för genomförande av motioner!
Det är därför också viktigt att alla motioner som bifalles tidsbestäms. Görs inte detta så är ett bifall av en motion av litet värde eftersom styrelsen då bara, när det passerat ett eller flera år, säger (precis som styrelsen så fullständigt respektlöst har gjort) att stämman inte bestämde när det skulle vara genomfört (trots att det för en bifallen motion per automatik gäller att den ska vara genomförd snarast, men senast innan nästa årsstämma).


Jag yrkar att;
  1. Styrelsen ska verka för att visa uppskattning för det arbete som motionärer lägger ner, och löpande förklara för medlemmarna att det är viktigt med motioner för såväl engagemanget i föreningen som för föreningens framtid, samt att det därför också är viktigt att motioner bifalles så att intresset för att motionera hålls vid liv i stället för att engagemanget helt utplånas i föreningen.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 62 om behandling av motionärer

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen är medveten om det arbete motionären lägger ner på motioner och förstår att det är viktigt att lämna in motioner, men i rimlig omfattning. Motionären, som har ett intresse i att lämna in motioner, har möjlighet att för medlemmar förklara vikten av motioner.
Min kommentar (?): Styrelsen tycker att man ska lämna in motioner i rimlig omfattning.
Men antalet motioner ska inte styras av vad styrelsen tycker. Vad som är i rimlig omfattning styrs av behovet. De motioner jag lämnat in finns det ett behov av och då har jag ändå försökt att bara ta med det mest primära. Att stämman sedan inte förstår vikten av att motioner lämnas in och bifalles är ett problem, men det är aldrig något som kan eller får stoppa medlemmar från att engagera sig. Det är inte de oengagerade som ska styra föreningen, för då går det som det går, och som vi kan se i vår förening.


Det är inte rimligt att styrelsen i ett stämmobeslut åläggs en skyldighet att visa uppskattning för motionärers arbete, att löpande för medlemmarna förklara vikten av motioner och att motioner bifalles.
Min kommentar (1): Styrelsen hänger upp sig på något enstaka ord i yrkandet och säger sedan att styrelsen inte anser att det tillför något att få medlemmarna att förstå vikten av motioner och att medlemmarna engagerar sig. Det finner jag högst anmärkningsvärt!

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.