Motion #26-4

Utbildning i bostadsrätt

Det är tyvärr många som inte vet hur det ska fungera att bo i bostadsrätt eller vad som gäller.

Jag yrkar att;
  • Styrelsen ska arrangera utbildningar för medlemmarna, gärna i flera etapper, totalt helst minst 10 timmar, om hur bostadsrättsföreningar ska fungera.
Delförslag 1:
I utbildningen ska följande moment ingå;
1. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter enligt lag och stadgar
2. Styrelsens skyldigheter - öppenhet och insyn
3. Demokrati, engagemang och information
4. Årsstämma och extrastämma samt justeringsman och rösträknare och ombud/biträde
5. Internrevisor, valberedning
6. Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
7. Föreningens stadgar och normalstadgarna
8. Att läsa en årsredovisning (med föreningens senaste årsredovisning som utgångspunkt)
9. Underhållsansvaret
10. Ekonomin i föreningen
11. Lokala ordningsregler
12. Vad är på gång?

Delförslag 2:
Styrelsen redogör för vilka förslag som styrelsen har på vad som ska ingå (eller ev tas justeras i ovanstående förslag).

Delförslag 3:
Ett preliminärt datum (tidsperiod), inom snar framtid, för denna utbildning sätts på årsstämman.
(Detta så att motionen inte "glöms bort" som med alla andra motioner.)

Delförslag 4:
Styrelsen ska anlita extern utbildare i stället för någon från HSB.

Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
  • Beslut i förslag samt i varje delförslag tas på stämman var för sig, efter diskussion av varje punkt.
  • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
  • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

HSB:s svar åt styrelsen på motion 16

Så här svarade styrelsen via HSB på denna motion (och sedan hände ingenting, som vanligt);
Styrelsen ser det som positivt om medlemmarna i föreningen känner till vad det innebär att bo i bostadsrätt.

För att styrelsen ska kunna arrangera utbildningar måste det bl.a. närmare utrönas vilket intresse som finns bland medlemmarna och på vilket sätt och i vilken omfattning utbildningar skall ske.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge ut en enkät till medlemmarna och kalla till ett informationsmöte under våren 2007.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (16)

Som alla kan konstatera bara från denna motion så har styrelsen brutit mot en av de mest grundläggande reglerna för en styrelse. En styrelse måste ovillkorligen följa beslut som tas av föreningens högsta beslutande organ, föreningsstämman. Detta har bevisligen styrelsen inte gjort! Det är ett brott mot lagen !!!

Stämman beslutade att styrelsen skulle ge ut en enkät till alla medlemmar enligt denna motion och sedan kalla till informationsmöte i frågan under våren 2007.

Styrelsen brydde sig aldrig om att skicka någon enkät, och något informationsmöte blev det naturligtvis inte heller!

Hur förklarar styrelsen/HSB detta, och hur allvarligt ser styrelsen/HSB själva på detta?

Varför ville styrelsen inte skicka ut en enkät före stämman?
Stämman ska använda årsstämman till det som den ska användas för, dvs för att ta beslut.
Att styrelsen inte ens kan göra en så otroligt enkel sak som att skicka ut en enkät före stämman visar att styrelsen bara vill försöka förhala denna fråga så länge som möjligt.

En enkät kan manipuleras!
En enkät kan manipuleras av styrelsen (det skulle inte vara första gången i denna förening). För att minska risken för detta måste en enkät skickas ut före stämma, i stället för efter.

Vad är styrelsen rädd för?
Styrelsen är rädd för att medlemmarna kanske ska bli engagerade i föreningen och ta över deras poster och/eller så är styrelsen rädd för att medlemmarna ska få information om vad som egentligen gäller i föreningar så att medlemmarna, när de bl.a. får bättre insikt i rättigheter och skyldigheter, helt plötsligt kan ställa krav.

Därför är det risk för att styrelsen på ett eller annat sätt kommer att försöka stoppa utbildningar av medlemmar (så som vi redan sett här).


Styrelsens svar på denna motion 2008 var;
"Det är inget som hindrar den enskilde att starta upp studiecirklar på TBV eller ABF för de som är intresserade av detta.
Frågan ligger utanför styrelsens ansvarsområde samt den har viktigare saker att arbeta med för närvarande
".
Svaret är inte ens värt en kommentar. Det är en ren rappakalja och frågan ligger naturligtvis inte alls eller på något sätt utanför styrelsens ansvarsområde, men att medlemmarna kan acceptera dylika svar är inte helt lätt att förstå. Som medlem har man en skyldighet att styra upp styrelsen.

Vad är viktigare än medlemmarna?

Notera att styrelsen inte ens förstått att styrelsens uppgift är att lämna en rekommendendation till stämman att bifalla eller avslå motionen! Allt styrelsen orkade svara var ovanstående, utan rekommendation (vilket kanske var lika så bra).
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.