Motion #25 - Riktlinjer för styrelsen

Jag har tidigare motionerat om riktlinjer för styrelsen att arbeta efter.

Nedan följer en redovisning av detta med styrelsens svar.
Motion 4

RIKTLINJER FÖR STYRELSEN

Mitt förslag är att nedanstående punkter (riktlinjer) införs som styrelsen ska arbeta utifrån.

 1. Lyssna (på medlemmarna) och ta in information (från medlemmarna).

 2. Informera regelbundet.

 3. Verka för att medlemmarna får den information som styrelsen får.

 4. Besvara varje medlems fråga och hantera varje medlems ärende skyndsamt.

 5. Inneha minst en elektronisk brevlåda dit medlemmarna kan skicka sina skrivelser.
  Denna brevlåda ska löpande avläsas.
  När en skrivelse läses av styrelsen ska medlemmen omedelbart få ett mottagningsbesvis på detta, antingen ett automatiskt sådant, eller manuellt skrivet av styrelsen.

 6. Se till att föreningen har en webbplats som regelbundet underhålles.

 7. Arbeta för en demokratisk ordning i föreningen.

 8. Vara öppen, och arbeta för full öppenhet i föreningen där alla medlemmar som så önskar får göra sig hörda på olika sätt, och där ingen behandlas illa eller på något sätt diskrimineras för sina åsikter (varken på stämmor eller i övrigt).

 9. Stämmoprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet till de medlemmar som ber om detta (alternativt att stämmoprotokollen läggs ut på föreningens webbplats).

 10. Styrelseprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet (med endast det borttaget som är känslig information för någon enskild medlem) till de medlemmar som ber om detta (alternativt att styrelseprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

  Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist Stellan Håkansson.
  Not. HSB Malmö har inte det minsta med detta att göra!!!


 11. Behandla alla medlemmar lika, även de styrelsen får kritik av.
  "Kunden" ska få rätt ska vara mottot.

 12. Ge medlemmarna alla möjligheter som finns att göra sig hörda för såväl andra medlemmar som för styrelsen (forum på Internet, anslagstavlor att användas för alla medlemmar, öppet hus, "diskussionslokal", etc).

 13. Ge alla medlemmar möjlighet att öppet diskutera, kritisera och kommentera de beslut som tas av styrelsen - innan dessa verkställes - och anpassa beslut i mesta möjliga mån efter medlemmarnas åsikter.

  Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist Stellan Håkansson.
  Not. HSB Malmö har inte det minsta med detta att göra!!!


 14. Verka för att engagera medlemmarna och involvera medlemmarna i allt som görs i föreningen.
  Resonera aldrig i stil med "Det är ingen som bryr sig ändå". Om medlemmarna inte bryr sig så är detta minst lika mycket styrelsens fel som medlemmarnas.

 15. Veta sina begränsningar, och när kunskapen inte räcker till inom styrelsen så är styrelsen skyldig att i första hand ta stöd av medlemmarna, och i andra hand av en oberoende extern konsult.

 16. Alltid arbeta så att det blir lätt för nya ledamöter att komma in och ta över.
  Allt som görs ska noga dokumenteras, och det viktigaste här är att protokoll skrivs på ett utförligt sätt.


 17. Arbeta löpande för att tydliga regler/stadgar/rutiner/ramverk (för förtroendevalda såväl som övriga medlemmar) tas fram av medlemmarna (alla medlemmar) med stöd av styrelsen, och se till att dessa regler tydligt förmedlas till alla.
  Särskilt viktigt är att föreningens stadgar förtydligas och förbättras med jämna mellanrum. En förening får aldrig rakt av anta HSB:s s.k. normalstadgar.

 18. Rätta sig efter stadgarna eller ta konsekvenserna av att styrelsen inte följer stadgarna.
  Om styrelsen inte följer stadgarna blir styrelsen ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot föreningen.

 19. Följa lagen och behandla alla medlemmar lika.

 20. I tolkningsfrågor ska stadgarna alltid tolkas till medlemmens förmån.
  Detta för att därigenom tvinga fram stadgar som inte är så luddiga som de är idag.

 21. Vid minsta misstanke om jäv eller fördelar/nackdelar av ledamot/medlemmar, ska ledamot utgå ur diskussion/planering/beslut av ärendet.

 22. HSB-representantens roll i styrelsen ska alltid enbart vara rådgivande, och i rent ekonomiska frågor måste styrelsen ta HSB-representantens uttalanden med en nypa salt då denna person är partisk.

 23. Tänka långsiktigt och ta beslut som fungerar/är bra även på lång sikt.

 24. Kontrollera/besiktiga alla arbeten som utförs i föreningen, såväl av intern som extern personal och såväl löpande som med slutkontroller.

 25. Fakturor ska aldrig betalas innan slutkontroll utförts av styrelsen, och den styrelsen utser för denna kontroll av arbeten (med kontrakterat ansvar för besiktning/kontroll) och produkter som föreningen debiterats för.

 26. Arbeta för varje enskild medlems bästa, såväl ekonomiskt som på andra sätt.

 27. Under inga omständigheter betala några fakturor i förskott på det arbete och material som beställs till föreningen utan stämmans godkännande för detta.

  Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist Stellan Håkansson.
  Not. HSB Malmö har inte det minsta med detta att göra!!!


 28. Inte dra nytta av sin position i styrelsen för egen vinning.

 29. Verkställa stämmobeslut (som inte bryter mot lag) innan verksamhetsårets utgång (om inget annat slutdatum specifikt kommit överens om på stämman och förts in i stämmoprotokollet). I annat fall ska styrelsen bli ekonomiskt skadeståndsskyldig gentemot medlemmarna.
  (Denna formulering måste sedan snarast läggas in i stadgarna eftersom detta stadgetillägg täpper igen ett av de allvarligaste hålen i lag/stagdar.)

 30. Inte svälja elefanter och sila mygg.

  Denna punkt accepteras ej av HSB enligt HSB:s jurist Stellan Håkansson.
  Not. HSB Malmö har inte det minsta med detta att göra!!!


 31. Styrelsen får ej utan stämmans godkännande bemyndiga någon utanför styrelsen att företräda föreningen och teckna dess firma.

 32. Varje föreningen måste ha trivselföreskrifter. För att detta ska fungera måste dessa tas fram i samråd mellan medlemmar och styrelse. Detta är en löpande process.
  Styrelsen tar fram trivselföreskrifter och dessa diskuteras på möten/stämmor innan färdigt exemplar delas ut till alla medlemmar.
Delförslag 1:
På en årlig stämma tas varje gång upp en speciell punkt i dagordningen för diskussion mellan styrelse och medlemmar om;
- hur väl styrelsen följt dessa riktlinjer och
- vad som kan göras bättre,
där styrelsen informerar om vilka konkreta åtgärder styrelsen vidtagit under året för att bättre följa ovanstående punkter.


Styrelsen måste i sitt svar till denna motion tydligt tala om ifall styrelsen tillstyrker motionen, ifall styrelsen vill att stämman ska avslå motionen, eller i fall styrelsen avslår vissa delar av motionen (och i så fall vilka och baserat på vilka skäl).
I händelse av att styrelsen inte fullt ut tillstyrker denna motion:
 • Beslut i förslag, efter diskussion av varje punkt, samt i delförslag tas på stämman var för sig.
 • Varje punkt ovan diskuteras på stämman innan beslut så att ev. anpassning, komplettering eller förtydligande kan göras innan beslut tas.
 • Om styrelsen diskuterar denna motion med motionären i samband med att motionerna utreds av styrelsen kan en version av motionen tas fram som snabbare kan tas beslut om på stämman.
Det sista styrelsen vill är att ha ett regelverk till medlemmarnas fördel
Styrelsen och HSB kommer att kämpa med näbbar och klor för att medlemmarna inte ska få de självklara rättigheter och den säkerhet som punktats upp i denna motion, men denna motion är bara för alla medlemmars bästa. Trots allt är det bara självklara saker som tas upp, även om de inte alltid följs.

Till styrelsen:
Om styrelsen inte rekommenderar medlemmarna att anta denna motion med samtliga ovanstående punkter så måste styrelsen i sitt svar på denna motion;
 1. redogöra för exakt vilken punkt/vilka punkter där styrelsen inte håller med fullt ut
 2. berätta (punkt för punkt) varför styrelsen inte håller med
 3. berätta hur styrelsen i stället skulle vilja att respektive punkt formuleras.
Styrelsen måste svara i sitt svar till motionen, annars ställs frågorna på stämman!
Om styrelsen inte föreslår medlemmarna att anta denna motion och inte förklarar punkt för punkt varför styrelsen inte anser punkterna acceptabla så kommer styrelsen bara att dra ut på stämman eftersom jag då kommer att utnyttja min frågerätt och fråga punkt för punkt efter styrelsens skäl till att styrelsen inte anser punkten acceptabel.

Styrelsen måste besvara denna motion skriftligt, och ej spara denna (eller någon annan motion) till stämman, eftersom det då inte finns tid för medlemmarna att fundera på styrelsens skäl till varför styrelsen vill avslå denna motion.

En ärlig styrelse, som inte har något att dölja och vill medlemmarnas bästa, besvarar denna motion med att den är utmärkt och rekommenderar alla medlemmar att rösta för denna motion.

HSB:s svar åt styrelsen på motion 4

Styrelsen svarar för föreningens förvaltning och är i detta uppdrag skyldig att följa lagar, stadgar och stämmobeslut, vilket styrelsen är väl medveten om. Detta ansvar för med sig rättighet för styrelsen att sköta förvaltningen på lämpligt sätt.

Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning.


När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt.

Styrelsen kan därvid skapa en arbetsordning, som utgör ett verktyg för styrelsen i sitt arbete.

Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.

Motionärens riktlinjer syftar bl.a. till att medlemmarna utan någon rätt till det skall granska styrelsens arbete genom att t.ex. ta del av beslutsunderlag, fakturor eller styrelseprotokoll.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Mina kommentarer till HSB:s svar 2007 (4)

OBS !!!
HSB:s svar är helt galet !!!
Stämman kan i egenskap av föreningens högsta organ ge styrelsen direktiv i alla frågor, även förvaltningsfrågor!
Det är helt enligt lagen.

HSB:s tolkning står däremot i strid med lagen och det är skrämmande att en jurist på HSB kan framföra dylika påståenden som inte går att definiera som annt än rena lögner!

Formuleringarna i detta (och andra) svar har HSB Malmös jurist Stellan Håkansson kopierat från Anders Mallméns bok, där han plockat meningar ur sitt sammanhang så att dessa lösryckta citat en helt annan betydelse än vad författaren avsett.

"Detta ansvar för med sig rättighet för styrelsen att sköta förvaltningen på lämpligt sätt", skriver HSB.
Med "lämpligt" sätt menar HSB ett sätt som styrelsen anser lämpligt.

Fråga 1 till styrelsen:
Anser styrelsen att detta ansvar innebär att medlemmarnas rättighet att styra styrelsens arbete elimineras? Enligt vilken lag då?


"Föreningsstämman får inte ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning", skriver HSB.
Det är ju tråkigt om styrelsen upplever det som att medlemmarna tar ifrån styrelsen dess uppgifter bara för att medlemmarna vill att styrelsen ska sköta sina uppgifter på rätt sätt. Även om styrelsen inte tycks ha förstått detta så är det medlemmarna som bestämmer.
Däremot får styrelsen aldrig ta ifrån stämman dess uppgift som föreningens högsta beslutande organ!

Fråga 2 till styrelsen:
Är det inte så rent juridiskt att delägarna får "ta ifrån styrelsen dess uppgifter angående föreningens förvaltning" (om det är så styrelsen vill tolka denna motion)?


"När det gäller styrelsens arbetssätt är detta en angelägenhet som styrelsen har att behandla för att den ska känna att styrelsearbetet sker på ett smidigt och tillfredsställande sätt", skriver HSB åt styrelsen.

Fråga 3 till styrelsen:
Är inte styrelsens arbetssätt en angelägenhet som är av betydelse även för de som bestämmer och som finansierar verksamheten, dvs delägarna i föreningen?


"Styrelsen kan därvid skapa en arbetsordning, som utgör ett verktyg för styrelsen i sitt arbete", skriver HSB.
Ja, en arbetsordning borde styrelsen verkligen ha skapat!

Fråga 4 till styrelsen:
Man kan från HSB:s/styrelsens svar uttolka att styrelsen saknar en dylik arbetsordning, korrekt?

Fråga 4b till styrelsen:
Varför har styrelsen inte skapat en sådan arbetsordning tidigare?

Fråga 4c till styrelsen:
När, exakt, tänker styrelsen skapa en arbetsordning?

Fråga 4d till styrelsen:
När får delägarna ta del av denna arbetsordning?

"Styrelsens arbete granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen", skriver HSB.
Ja, det är så det borde gå till. Man hade önskat att revisorerna fullgjort sina skyldigheter och kontrollerat alla de punkter som jag tagit upp i min motion. Men eftersom revisorerna nu inte gör detta - vilket tyvärr inte lekmannarevisorerna velat upplysa delägarna om - så kanske medlemmarna vill ha garantier för att styrelsen sköter sina uppgifter så som styrelsen ska sköta dem?

Fråga 5 till styrelsen:
Finns det något i lag eller stadgar som hindrar medlemmarna från att kräva att medlemmarna får garantier för att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter på rätt sätt?


"Motionärens riktlinjer syftar bl.a. till att medlemmarna utan någon rätt till det skall granska styrelsens arbete genom att t.ex. ta del av beslutsunderlag, fakturor eller styrelseprotokoll", skriver HSB.
HSB har tyvärr helt fel i att medlemmarna inte skulle ha rätt att göra detta.
Tvärtom så har delägarna i föreningen all rätt att granska styrelsens arbete.
HSB försöker bara tillsammans med styrelsen medvetet vilseleda delägarna här.

Fråga 6 till styrelsen:
Var i lag eller stadgar står det att att föreningens högsta beslutande organ, stämman, inte skulle ha rätt att kräva att kunna granska styrelsens arbete genom att t.ex. ta del av beslutsunderlag, fakturor eller styrelseprotokoll?

Fråga 6b till styrelsen:
Hur lyckades HSB/styrelsen göra denna vansinniga tolkning av min motion utifrån de uppunktade budorden (med undantag av styrelseprotokollen så står det nämligen inget som helst om detta i budorden)?

För allas bästa!
Ovanstående motion är mycket viktig för föreningen. Medlemmarna måste känna sig säkra på att styrelsen arbetar för medlemmarnas bästa, och det förutsätter att det finns riktlinjer för styrelsen att utgå från.

Det som står i ovanstående riktlinjer är inget annat än de mest grundläggande bitarna för en styrelse, även om vi tyvärr kan konstatera att styrelsen bryter mot de flesta av dessa punkter.

Frågor ska besvaras!
Styrelsen (och HSB) kommer inte att besvara ovanstående frågor eftersom det då skulle bevisa att vad HSB/styrelsen skrivit till medlemmarna endast varit rena och skära lögner.

Därför återstår tyvärr inget annat alternativ än att frågorna måste ställas på stämman, och uppta helt onödig tid för deltagarna.


Jag yrkar att;
 1. Ovanstående riktlinjer ska gälla för styrelsen.

  Om det är någon punkt som styrelsen inte anser sig kunna ställa upp på så får styrelsen - inte HSB - förklara detta och motivera varför i styrelsens skriftliga svar på denna motion.

 2. På en årlig stämma tas varje gång upp en speciell punkt i dagordningen för diskussion mellan styrelse och medlemmar om;
  - hur väl styrelsen följt dessa riktlinjer och
  - vad som kan göras bättre,
  där styrelsen informerar om vilka konkreta åtgärder styrelsen vidtagit under året för att bättre följa ovanstående punkter.
lgh 47 - 2010-07-14 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Sammanställning av motioner: http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010.htm
Demokrati - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral/etik - ansvar - respekt
Är Du inte en del av lösningen så är Du en del av problemet!

Styrelsens svar, skrivet av HSB, på motsvarande motion 2009 (kom ej medlemmarna till del):
Motion nr 25 om riktlinjer för styrelsen

Styrelsen vill med anledning av motionen avge följande svar:

Styrelsen anser att styrelsearbetet sker utifrån föreningsmedlemmarnas bästa och att styrelsen arbetar på ett tillfredsställande sätt i styrelsen. Någon anledning att införa motionärens riktlinjer för styrelsen finns därmed inte. Mot bakgrund av ovanstående finns det inget skäl att på föreningsstämman diskutera uppföljningen av riktlinjerna.
Min kommentar (1): Det är kanske inte helt oväntat för någon att styrelsen tycker att styrelsearbetet sker utifrån medlemmarnas bästa. Men verkligheten visar att det tyvärr inte alltid är så.
Att styrelsen sedan som grupp vill hävda att arbetet i styrelsen sker på ett "tillfredsställande" sätt är väl inte heller särskilt förvånande.

Men att styrelsen har denna positiva inställning av sig själv är inget som helst argument för att inte införa här nämnda riktlinjer.

Även om det hade stämt som styrelsen hävdar om sig själv så är det inget som talar för att riktlinjerna införs ändå. Om styrelsen följer här givna riktlinjer (vilket vi alla kan konstatera att styrelsen inte gör) så ska väl styrelsen inte ha något emot att följa vissa helt självklara riktlinjer.

Det enda som är intressant att veta från styrelsen är vilka punkter i riktlinjerna det är som styrelsen inte vill ställa upp på. Vilka är dessa?


Styrelsens arbete granskas därutöver av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.
Min kommentar (?): Nu är tyvärr denna revision inte vatten värd.
Dessutom är det rent skamligt av styrelsen att försöka lura medlemmarna till att det som ingår i riktlinjerna granskas av revisorerna. Så är det definitivt inte !!!


Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.