Motion #1 - Stambyte & vattenledningsdragning

Se sammanfattning i slutet av detta dokument.

Övergripande fråga:
A) Med vilken rätt hävdar styrelsen att styrelsen kan låta dra utanpåliggande rör i bostadsrättshavarnas lägenheter när detta strider mot föreningens stadgar?

Föreningens stadgar:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
§ 36

Till lägenheten hör bland annat:
ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,

Bostadsrättsföreningen svarar för
reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.


Styrelsen vill alltså i strid med lagen - i smyg - försöka lägga över underhållsansvaret för vattenledningsrör från föreningen till de enskilda bostadsrättshavarna.

B) Hur motiverar styrelsen sitt agerande här?

C) Har styrelsen varit helt okunnig om underhållsansvarets regelverk eller har styrelsen helt enkelt inte brytt sig och i stället medvetet försökt lura medlemmarna?


En direkt och rejält värdesänkande åtgärd för bostadsrättshavarens bostadsrätt!


Ovanpå detta så har styrelsen inte undersökt vilka konsekvenser denna åtgård får försäkringsmässigt för såväl bostadsrättshavaren och dennes försäkring som föreningen och dess fastighetsförsäkring. Att inte undersöka detta och sedan informera medlemmarna om resultatet innan något påbörjas är ett mycket stort och allvarligt fel som styrelsen gjort.

D) Varför har styrelsen inte undersökt de försäkringsmässiga konsekvenserna för såväl förening som de enskilda bostadsrättshavarna?

E) Varför har medlemmarna inte informerats om dessa konsekvenser innan arbete påbörjats?

Styrelsen har inte heller undersökt med vilken rätt föreningen kan dra utanpåliggande rör i de enskilda medlemmarnas lägenheter, där;
- utrymmet minskar i lägenheten,
- lägenheten försämras estetiskt, och alldeles särskilt för vissa lägenheter,
- städning och renhållning försvåras,
- resultatet får rejält värdeminskande konsekvenser.

F) Varför har styrelsen inte brytt sig om att undersöka med vilken rätt föreningen kan förändra medlemmarnas lägenheter?

G) Tycker styrelsen att styrelsen hanterat detta grundläggande förarbete på ett korrekt sätt?

Att styrelsen inte undersökt detta och sedan informerat medlemmarna varken om konsekvenserna eller med vilken rätt styrelsen skulle kunna göra de åtgärder styrelsen egenmäktigt bestämt är ett oförsvarbart fel av en oligarkisk styrelse som orsakar medlemmarna stor skada i stället för att verka för medlemmarnas och föreningens bästa.

När en styrelse inte gör ett grundligt förarbete så är det alltid medlemmarna som får betala för detta, och ta alla andra negativa följdeffekter.
- - - - - - - - - - - - - -


Styrelsen vill gå in och minska utrymmet i medlemmarnas lägenheter. Det stamrör som styrelsen egenmäktigt bestämt ska gå genom lägenheten tar i anspråk en relativt stor del av bostadsrätten och skapar oundvikligen problem för dem som är i behov av detta utrymme. Ovanpå detta så tas lägenhetens utrymme i anspråk såväl i hall som badrum och kök (där rör delvis t.o.m. går genom köksskåp).

Även här gäller följande;
Att styrelsen inte undersökt detta och sedan informerat medlemmarna varken om konsekvenserna eller med vilken rätt styrelsen skulle kunna göra de åtgärder styrelsen egenmäktigt bestämt är ett oförsvarbart fel av en oligarkisk styrelse som orsakar medlemmarna stor skada i stället för att verka för medlemmarnas bästa.

H) Med vilken rätt menar styrelsen att föreningen kan gå in och minska utrymmet i enskilda medlemmars lägenheter?

I) På vilka olika sätt har styrelsen undersökt föreningens rätt att göra minska utrymmet i enskilda medlemmars lägenheter innan arbetet drogs igång?

- - - - - - - - - - - - - -


Inte nog med detta. Sedan vill styrelsen också att medlemmen bara rakt av ska acceptera att inventarier i lägenheten försvinner, som medicinskåp och hyllor. Precis som för allting annat så har styrelsen inte med ett ord informerat i förväg om att detta skulle ske. Styrelsen är inte ens intresserad av att med information skapa förståelse för det som görs i föreningen.

J) Tycker styrelsen att styrelsen har rätt att bestämma att medlemmens inventarier inte ska behöva återställas i ett förhållande så nära det ursprungliga förhållandet som möjligt efter arbetet (dvs med medicinskåp och lådor)?

K) Tycker styrelsen att styrelsen inte behöver informera om dessa konsekvenser innan arbetet påbörjades?

L) Av vilket skäl valde styrelsen att inte informera om vad konsekvenserna skulle bli?

M) Hur motiverar styrelsen att styrelsen vägrade besvara medlemmarnas frågor om detta?

N) Anser styrelsen att styrelsen skött detta korrekt, med information och allt?

Även här gäller följande;
Att styrelsen inte undersökt detta och sedan informerat medlemmarna varken om konsekvenserna eller med vilken rätt styrelsen skulle kunna göra de åtgärder styrelsen egenmäktigt bestämt är ett oförsvarbart fel av en oligarkisk styrelse som orsakar medlemmarna stor skada i stället för att verka för medlemmarnas bästa.
- - - - - - - - - - - - - -


Ovanpå detta så finns det en stor mängd fel som styrelsen gjort (och i vissa fall kan ha gjort), vilka belyses genom de frågor jag ställt till styrelsen, men som styrelsen helt vägrat att besvara, också detta till skada för medlemmarna.

O) Tycker styrelsen att styrelsen inte behöver besvara frågor om det arbete som genomförts i medlemmarnas lägenheter, etc?


P) Hur motiverar styrelsen att styrelsen vägrat besvara medlemmarnas frågor?

- - - - - - - - - - - - - -


Dessutom finns det mycket medlemmarna inte känner till som kan ha lett till mindre eller större skador för medlemmarna, men som bara kan upptäckas om en särskild granskning genomförs.

Ett exempel på detta är upphandlingen. Hur denna gått till är okänt för medlemmarna eftersom styrelsen här, precis som överallt annars, försökt att dölja allt.

Q) Jag vill ha en detaljerad och skriftlig redovisning från styrelsen exakt hur upphandlingen gått till för det arbete som utförts i föreningen avseende stambyte, radiatorer och värmecentraler (vilka som offertförfrågan gått ut till, vilka som svarat, varför styrelsen valde N.H. Nordströms, etc).

R) Vad ingick i förfrågningsunderlaget (en kopia av detta önskas)?
- - - - - - - - - - - - - -


S) De olika åtgärder som styrelsen beslutat om utöver själva stambytet, vilka uträkningar har styrelsen baserat dessa på?

T) Hur lång är inbesparingstiden för värmecentralerna?

U) Vad är det som motiverat utbyte av fullt fungerande radiatorer?

V) Varför ska de nya "värmereglagen" bytas tillbaka till termostater?

Det finns många obesvarade frågor här!

Att alla dessa frågor finns, och att styrelsen saknar svar visar på allvarliga brister som medlemmarna måste ta på fullaste allvar och se till så att rättelse sker omedelbart.
- - - - - - - - - - - - - -


Utanför själva ämnet stambyte och allt som hör till detta så finns det en del oklarheter där det tycks vara så att stämmoprotokoll från 2008 kan ha förfalskats. Precis som för alla andra frågor så har styrelsen vägrat att svara på frågorna även om detta.

Styrelsen har också begått otvetydiga lagbrott genom att inte följa stämmobeslut (t.ex. stämmobeslutet om utdelning av stadgeförslag).

W) Är det protokoll justerare och mötesordförande Mats Engstrand skrivit under till 100% identiskt med det protokoll som gäller?

X) Hur motiverar styrelsen att styrelsen vägrat följa stämmobeslutet (och lagen) att lämna ut stämmoprotokoll till den medlem som begärt detta? (se motion #113)
- - - - - - - - - - - - - -


När styrelsen sedan väljer att anlita advokat mot medlemmar - för medlemmarnas pengar - som ställer frågor i stället för att svara på frågorna så visar detta med all önskvärd tydlighet att styrelsen bara gör allt för att dölja så mycket som möjligt. Styrelsen vill undanhålla medlemmarna från information och det känns onekligen som att styrelsens enda intresse verkar vara att försöka rädda sitt eget skinn, att döma av styrelsens agerande.

Styrelsen har enligt min mening allvarligt brutit mot sin vårdplikt, och det är ett lagbrott!

Y) Hur motiverar styrelsen att styrelsen i stället för att föra en dialog med medlemmen anlitar en advokat mot medlemmen? (se motion #109)

- - - - - - - - - - - - - -


Ingen medlemskontroll! - Medlemmarna måste ställa krav på styrelsen!
Att styrelsen inte velat informera någonting överhuvudtaget innebär som minst i alla fall en allvarlig nackdel. Utan information finns ingen medlemskontroll. Det är helt entreprenören som styr och medlemmarna kan inte opponera sig ifall entreprenören gör fel, eftersom medlemmarna inte vet vad det är avtalat att entreprenören ska göras i deras lgh.

Z) Exakt vad (ord för ord) är det formulerat att entreprenören skulle göra i de enskilda medlemmarnas lägenheter, och när bestämdes detta?

Att medlemmarna inte har något skriftligt på vad som ska göras innebär också att förutsättningarna kan ändras av styrelsen från dag till dag, utan att medlemmarna får kännedom om detta eller om konsekvenserna. Medlemmarna måste ställa krav!

Å) Hur motiverar styrelsen att styrelsen inte lämnat ut något skriftligt material avseende stambytet?
- - - - - - - - - - - - - -


Oacceptabel standardsänkning.
Att jag skulle acceptera en standardsäkning av min lägenhet bara för att styrelsen tycker så är helt orimligt. Varken styrelsen eller styrelsens allierade har lyckats hitta några skäl för att rättfärdiga det som styrelsen gjort.

Styrelsen har genom informationsbrist och rena lögner (som v.ordförandes kommentar till mig; "vad tror du försäkringsbolaget skulle säga om det", när jag krävde rör som gick i väggarna) försökt lura i medlemmarna att de inte hade några alternativ än att göra som styrelsen säger, oavsett de negativa konsekvenserna.

Ä) Med tanke på att styrelsens vice ordförande refererade till försäkringsbolaget när jag sa att jag inte ville ha utanpåliggande rör så skulle det vara intressant att höra från styrelsen vad styrelsen menar att försäkringsbolaget skulle ha för synpunkter om detta (för detta har naturligtvis undersökt noga eftersom styrelsen säger så)?
Sedan vägrar styrelsen att svara på en enda fråga;

De många frågorna och styrelsens uteblivna svar visar hur otroligt ogenomtänkt detta projekt är av styrelsen!

Skrivelse #20, skickad till styrelsen samt HSB-ledamot, den 9/11 2008,
med en sammanställning av de frågor som jag löpande ställt till styrelsen


För att försöka snabba upp processen lite så har jag förberett med en del av svaren på mina frågor enligt nedan (efter fredagens information från projektledare Willy, Projektteknik, och Jan).
Vad jag vill nu är att styrelsen och projektledaren kompletterar svaren på de frågor jag ställt tidigare, och som upprepas här nedan, så att de blir fullständiga, och ger mig dessa skriftliga svar, utan fortsatt fördröjning, så att vi snabbt kan gå vidare.
 1. Exakt vad kommer att göras i min garderob?
  Svar från entreprenören, men ej från styrelsen: Två rör kommer att dras inne i garderoben, ett som är 75 mm i diameter (yttre röret) och - med 4 cm mellanrum - ett rör som är 130 mm i diameter (inre) längs med den högra sidan av garderoben.

  Dessa två rör kommer inte att täckas över så att det blir snyggt (dvs ej osynliga rör).
  Vattenledningsrören isoleras med plaströr, men sedan byggs dessa i sin tur inte in.

  Det har inte med ett ord från något håll nämnts något om att utrymmet i garderoben kommer att minska (eller påverkas), men utrymmet kommer här att rejält reduceras.
  Rören kommer att gå 16 cm ut från den högra sidan av garderobsväggen.

  Rören kommer inte att placeras mellan garderob och vägg eller ens närmare bakåt.
  Det yttre (mindre) röret kommer att placeras med en början 20 cm in.

  Anledningen till att rören går så långt ut från den bakre väggen är för att man ska kunna komma in bakom rören och "brandtäta" (Vad innebär detta?).

  Endast den vänstra lådan kommer att vara kvar.

  Skåpet ovanför garderoben kommer att minskas med motsvarande utrymme som garderoben.


 2. Exakt hur kommer garderoben att återställas på föreningens bekostnad (dvs, på vilket sätt återställer snickarna min garderob)?
  Svar från entreprenören, men ej från styrelsen: Garderob blir fullt återställd. Bottenplattan kommer att återställas, utan någon försämring (bara med två hål för rören).

  En hylla kommer att sättas in på den plats bostadsrättshavaren vill ha den.

  Om hyllan i skåpet ovanför garderoben tas bort kommer den att återställas (endast med två hål för rören)

  Medicinskåpet kommer att försvinna, liksom de två små hyllorna.


  b) Här kräver jag att medicinskåpet ersätts med ett nytt medicinskåp som monteras fast och att jag också får behålla två små hyllor som idag, men på annan plats.
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Föreningens kostnad. OK?
  Svar: Ännu obesvarad.

  d) Vad jag också invänder mot är att en av de två lådorna försvinner.
  Jag önskar två lådor som tidigare. Vad har styrelsen för lösning på detta?

  Svar: Ännu obesvarad.

 3. När kommer garderoben att vara helt återställd (enl. hur jag vill ha det i fg punkt)?
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Jag önskar att den tidsperiod då garderoben inte är helt brukbar endast handlar om några dagar, så att jag snabbt kan flytta in alla saker igen. Blir det så?
  Svar: Ännu obesvarad.

 4. Vilket datum kommer borrning/håltagning att påbörjas i min lägenhet?
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Jag önskar en plan för detta så att jag i rimlig tid innan detta får besked.
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Ungf. hur lång tid innan borrning påbörjas får jag besked om vilken dag borrning sker?
  Svar: Ännu obesvarad.

  d) De hål som borras i första vändan (i år) är bara för de två stamrören, samt hål mellan garderobsskåp och hall, samt ev (behövs?) mellan hall och badrum. Korrekt?
  Svar: Ännu obesvarad.

 5. Kommer håltagning/borrning att vara under mer än en dag, och i så fall hur länge?
  Svar från entreprenören: Kan ta mer än en dag, beroende på om borrning råkar gå i el. Men om inga elledningar förstörs så är det färdigt på en och samma dag.

  Notera att jag måste veta när borrning ska ske i min bostadsrätt i såpass god tid i förväg att jag kan planera in detta.
  Svar: Ännu obesvarad.

 6. När kommer rör att dras, och exakt vad innebär det för mig?
  Sägs att enl. tidigare planering så var rördragning planerad till vecka 4, men kan nu fördröjas pga styrelsens bristande planering, grundarbete och information.
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Notera att jag måste veta när rörarbetet ska ske i mitt badrum i såpass god tid i förväg att jag kan planera in badrumsrenoveringen (och dessa badrumsrenoverare behöver besked i lång tid i förväg, ofta en-två månader i förväg). Kommer jag att få detta?
  Svar: Ännu obesvarad.

  Notera att denna fråga är EXTREMT viktig. Jag ska inte bli lidande, med ett ofärdigt badrum, för att rörarbetet förläggs på fel tidpunkt.

  c) Jag måste därför ha garantier från entreprenören för att jag inte kommer att drabbas här, med en lösning ifall dusch/toalett inte blir brukbar utöver vad som är naturligt i samband med en badrumsrenovering (t.ex. att dusch ställs in i ett rum i källaren).

  Svar: Ännu obesvarad.

 7. När ungf. kommer arbetet att vara helt färdigställt - i min lgh?
  Svar: Ännu obesvarad.

 8. Jag kräver att inget som görs i mitt kök får påverka min lägenhet praktiskt, funktionellt eller estetiskt. Jag förutsätter också att rör dras under mina skåp på ett snyggt sätt.
  Svar: Ännu obesvarad.

  Exakt vad kommer att göras i mitt kök, och exakt på vilket sätt påverkar det mig och utseendet/funktionen på min lägenhet? Vad gäller för rören i köket?
  Svar: Rör kommer att dras genom vägg badrum-kök, in bakom det första skåpet i köket som står längs med väggen till badrummet, bakom spis, under köksinredningen (alltså inte bakom skåpen), och upp genom vaskskåpet, bakom avloppsröret till vasken.

  b) Det enda som kommer att synas är alltså rören i vaskskåpet. I övrigt kommer det inte att bli någon praktisk, funktionell, eller estetisk förändring (förutom ett bättre tryck på vattnet)?
  Svar: Ännu obesvarad.

 9. Jag vill ha skriftlig och undertecknad garanti (med skriftlig kompensation om det sedan visar sig inte stämma) att det rör som kommer att dras i hallen inte kommer att generera något som helst hörbart ljud i lägenheten (med tanke på att det är intill sovrumsväggen).
  Svar från entreprenören, men ej från styrelsen: Det kommer att bli betydligt tystare än innan eftersom de gamla ledningarna ligger inmurade i väggarna med högre stomljud. Man hör bara ljud om man står inne i garderoben och stänger garderobsdörren om sig.

  b) Skriftligt intyg till detta lämnas till mig i samband med svaren på mina frågor.
  Svar: Ännu obesvarad.

 10. Jag vill se exakt hur lösningen är tänkt i hallen.
  Svar från entreprenör, men ej styrelsen: I hallen blir det en vitmålad låda (70 x 120) ända uppe i taket mellan garderob och badrum där rör går bakom.

 11. Jag ska ha rör som går i väggen i badrummet, och inga utanpåliggande rör.
  Föreningen godkänner detta och kostnaden för allt som hör till detta arbete ligger på föreningen, men medlemmen bekostar sedan själv badrumsrenoveringens tätskikt/kakling?

  Svar: Ännu obesvarad.

 12. Vilket märke/modell är det på den handdukstork som styrelsen bestämt att medlemmarna ska ha?
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Hur mycket betalar föreningen per styck för denna?
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Föreningen installerar handdukstorken, korrekt?
  Svar: Ännu obesvarad.

 13. Vilken ordning är bäst för föreningen och entreprenören av stamrörsbytet?
  Är det bäst om badrumsrenovering sker innan rören dragits, eller tvärtom?

  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Hur ska rördragningsarbetet och övrigt arbete som föreningen gör i mitt badrum synkas med min planerade badrumsrenovering?
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Exakt tillvägagångssätt för hur detta ska gå till måste jag naturligtvis ha besked om genast så att jag kan planera!
  Svar: Ännu obesvarad.

 14. Var kommer ballofix(er) placeras? Dvs hur kan jag stänga av vattnet själv för hela lägenhetens alla utanpåliggande vattenrör? (Skriftligt svar med ritning.)
  I ett förgreningsskåp med lucka ut mot hallen och osynlig/tät på badrumssidan?
  Svar: Ännu obesvarad.

 15. Med tanke på hur illa styrelsen hanterat detta stambyte så vill jag ha fullständiga kopior av de avtal (med samtliga garantier, förutsättningar och överenskommelser med alla parter) som föreningen tecknat med varje företag som ska göra något i föreningens lägenheter. Detta måste vara en förutsättning för att jag ska kunna acceptera att något arbete utförs i den del av föreningen som jag, och inte styrelsen bestämmer över, dvs min bostadsrätt.
  Svar: Ännu obesvarad.

 16. Vad gäller avseende försäkringsansvaret för såväl stamrör som (utanpåliggande) rör som dras genom garderob, hall, badrum och kök fram till kökets vaskskåp?
  Jag vill inte veta tyckanden, utan jag vill ha gällande försäkringsvillkor svart på vitt.
  Svar: Ännu obesvarad.

  b)Detta blir särskilt komplicerat genom att utanpåliggande rör blir bostadsrättshavarens ansvar?
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Ballofixer ska finnas i kökets vaskskåp, precis som i badrumets vaskskåp (så att separat avstängning kan göras).
  Svar: Ännu obesvarad.

 17. Hur kommer min personliga bostadsrättsförsäkring att påverkas om det skulle dras utanpåliggande rör?
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Kommer denna rördragning höja mina kostnader för försäkringen till bostadsrätten?
  Jag vill alltså även här ha svart på vitt vad regelverket säger utan tveksamheter.
  Svar: Ännu obesvarad.

 18. Hur garanteras jag att försäkringsvillkor inte bara idag utan även i framtiden lägger ansvaret för utanpåliggande rör på föreningen och inte på den enskilda bostadsrättshavaren?
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Vilken plan/lösning har styrelsen för detta och vad har försäkringsbolagen och skadereglerare för tankar, regler och riktlinjer här?
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Även om det skulle vara så att min försäkring inte blir dyrare idag pga dessa rör, så kanske försäkringen blir det t.ex. nästa år?
  Svar: Ännu obesvarad.

 19. Jag vill också byta min golvbrunn med tillbehör, men även här har jag inte för avsikt att ta över underhållsansvaret från föreningen. Blir det så?
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Jag måste ha svar nu på hur detta ska synkas med badrumsrenoveringsarbetet, oavsett vem det blir som får detta uppdrag.
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Föreningen installerar ny golvbrunn samt nytt rör. Även arbetskostnaden ligger på föreningen?
  Svar: Ännu obesvarad.

 20. Jag vill snarast få ett kostnadsförslag för badrumsrenovering.
  Det måste nu vara nästan 2 månader sedan som jag begärde detta och N.H. Nordström/Anders var i mitt badrum och inspekterade inför detta kostnadsförslag.
  När får jag detta kostnadsförslag?
  Svar: Ännu obesvarad.

 21. Vad är skälet till att stadgeförslaget som styrelsen lovat dela ut till medlemmarna fortfarande inte är utdelat? Skrivelse #21, till styrelsen samt HSB-ledamot
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) När kommer styrelsen att följa stämmobeslutet att dela ut mitt stadgeförslag som stämman beslutade skulle delas ut före sommaren 2008?
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Jag vill ha en deadline för när alla medlemmar ska ha fått detta!
  Svar: Ännu obesvarad.

 22. Är styrelsen medveten om att det styrelsebeslut som tagits avseende golvbrunn strider mot likhetsprincipen?
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Vet styrelsen varför det är så?
  Svar: Ännu obesvarad.

 23. De nya elementen saknar gallersats som bl.a. ger elementen rundare hörn och som även döljer mer av den saknade tapeten bakom elementen.
  Jag önskar detta till mina element, och vill därför ha snabbt svar från styrelsen om styrelsen har för avsikt att fixa detta till medlemmar som önskar detta?
  Svar: Ännu obesvarad.

 24. Vad är anledningen till att det installeras olika typer av radiatorer här och var, t.o.m. i samma lägenhet? (se motion #101)
  Svar: Ännu obesvarad.

  b) Är det vad styrelsen bestämt eller är det entreprenören som försöker blåsa föreningen genom att installera överblivna, billiga "rest-radiatorer"? (se motion #101)
  Svar: Ännu obesvarad.

  c) Jag undrar också vem som betalar för de nya toalettstolar som ersätter de toalettstolar som förstörts av hantverkarna? (se motion #101B)
  Svar: Ännu obesvarad.

  d) Notera att om det är så att föreningen drabbas av denna kostnad så är det kanske inte konstigt om det är så många toalettstolar som "råkat" gå sönder. Då tjänar entreprenören en extrahacka för varje toastol som måste bytas ut! Man kan bara hoppas att styrelsen inte är så inkompetent att styrelsen accepterat detta rakt av?
  Svar: Ännu obesvarad.

 25. Jag vill veta om styrelsen har för avsikt att underlätta badrumsrenoveringar genom att installera en (temporär) dusch i källaren, och när detta blir?
  Jag förutsätter att styrelsen begriper att detta ska göras, men jag vill ändå ha detta bekräftat av styrelsen tillsammans med ett datum från när denna dusch kommer att finnas på plats. Skrivelse #24, till styrelsen samt HSB-ledamot.
  Svar: Ännu obesvarad.

 26. Jag vill ha utdrag från styrelseprotokoll i all behandling i ärenden som berört mig. (#83)
  Svar: Ännu obesvarad.

 27. Varför byts inte radiatorrör ut i badrummet samtidigt som badrummen renoveras och kaklas om?
  Det innebär stora extra kostnader och problem för föreningen och för medlemmarna när detta sedan måste göras för de renoverade badrummen (ingen långsiktighet).
  Svar: Ännu obesvarad.

Svar från styrelsen: INGET !!!Bilaga med sammanställning av övriga frågorSe bilaga med mina skrivelser till styrelse & HSB-ledamot


Inte en enda skrivelse/fråga har besvarats av styrelsen med ett enda ord!Bostaden är min rätt, inte föreningens rätt

Hur avtalet ser ut mellan entreprenören och föreningen är en väl bevarad hemlighet som styrelsen inte vill att medlemmarna ska få reda på... sorgligt nog. Det är inte meningen att medlemmar ska få reda på vad som är beställt eller vilka förutsättningar som finns för arbetet.

Men jag har inte skrivit på något avtal, så min lägenhet är inte bunden av något avtal, utan i stället gäller lagen i övrigt. Bostaden är min rätt, inte föreningens rätt, och jag har det stöd jag har i lagen för min bostadsrätt.

Vi är så vana att det styrelsen säger gäller att vi nog ofta missar de rättigheter vi har som enskilda medlemmar, även om dessa rättigheter är starkt begränsade och väldigt svårtolkade i regelverken.


Ingen tänkt på att underhållsansvar för rör läggs över på bostadsrättshavaren

Att ingen tänkt på ansvarsfrågan när det gäller rören är ytterst märkligt.
Man skulle kunna tro att HSB aldrig någonsin tidigare varit med om ett stambyte.

Frågan är nu om och på vilket sätt projektledaren Willy (Projektteknik) kan hållas ansvarig för hur illa stambytet och planeringen samt grundarbetet skötts.

Det finns inget krav på att rör ska vara utanpåliggande. Det läggs fortfarande rör i väggar och golv. Dessutom ska man komma ihåg att det finns vattenrör även i golv för golvvärme.

Visst finns det vissa fördelar med utanpåliggande rör.

Problemet här är mest att det inte kommer att dras rör så som utanpåliggande rör normalt dras. Rören dras upp, ner och runt i badrummet, vilket gör att det både blir fult och opraktiskt (svårt att städa och hålla rent).

Ovanpå detta så försämras hallen rent estetiskt och lägenhetens utrymme minskas genom att två stora rör dras genom garderoben.

VIKTIGT !!!
Nu ska vattenledningsrör dras inne i lägenhetens olika rum, inte bara i badrummet.
Ingen som tänkt på vad det kan få för mycket allvarliga konsekvenser? (se motion #122)
Tänk om ett av dessa rör går sönder i köket eller hallen, där det inte ens finns ett avlopp för vattnet att rinna ut!

Stadgarna i föreningen ändrades strax före att stambytet påbörjades till en exakt kopia av HSB:s rejält bristfälliga normalstadgar (i princip endast med tillägget av föreningens namn). Detta trots mina protester!
Hade det funnits någon som kunnat något på HSB om stadgar och lagar, så hade dessa då kunnat påpeka att stadgarna måste ändras först avseende ansvaret för rören.


Styrelsen gör allt för att hemlighålla vad som görs i föreningen, men jag har upptäckt att inte alla får en lika hemsk lösning som det var tänkt i min lägenhet.

En del får vattenledningsrör som till större delen går längs med golvet, i stället för som i min lägenhet där rören i badrummet skulle börja uppifrån och helt förstör badrummet.

Det ser inte snyggt ut ut (speciellt inte vid badkar), och det är helt uppenbart att städning och renhållning försvåras, men det är i alla fall inte så illa som det hade blivit i min lägenhet om jag inte protesterat pga allt hemlighetsmakeri om vad som egentligen skulle göras.

Jag har varit i kontakt med några badrumsrenoverare och det visar sig att ingen förstår vad styrelsen håller på med.

De säger att normalt fungerar det så att man drar rören där de gamla gick, och man gör inte så som styrelsen tagit sig friheten att bestämma. Dvs man drar oftast inte nya rör på nya platser bara för att det kortsiktigt är lite billigare, om man bara ser det ur en aspekt. I stället så står föreningen för renoveringen av badrummen, speciellt i en brf som denna där det finns ett stort behov av att renovera badrummen.

De skrattar också åt styrelsen när jag berättar att styrelsen sagt att föreningen inte tar kostnaden för utbyte av golvbrunn i samband med renoveringen. Ingen har någonsin hört talas om att det gått till så.

Jag kan inte låta bli att nämna vad vice ordförande Kjell Svensson sa till mig.
När han gick förbi i trappan så sa jag till honom att jag ville ha vattenledningsrören i vägg och golv som tidigare.
- Vad tror du försäkringsbolaget säger om det, då får du förklara det för dem, fnyste han och vände mig ryggen.

Vad det gäller försäkringar så måste man kolla med försäkringsbolagets avtal. Dessa krav måste vara med i upphandlingen. Har de varit detta? (se motion #121)

Jag har kontrollerat olika försäkringsbolag, och inget av de försäkringsbolag jag undersökt har haft någon synpunkt på om det ska vara utanpåliggande rör eller om de ska gå i väggen.

Men det är väl ganska troligt att bostadsrättshavarnas försäkringspremier kommer att höjas när nya saker läggs på bostadsrättshavarnas ansvar, som t.ex. dessa nya utanpåliggande vattenledningsrör.
Jag har pratat med bl.a. projektledaren för stambytet i föreningen och vi gick bl.a. till en annan lägenhet där rören var färdigdragna så att jag fick se hur slutresultatet blivit.

Redan när man öppnade badrumsdörren så såg man bara en massa fula utanpåliggande rör runt hela badrummet. Tänk om man hade renoverat sitt badrum och fått det fint och prydligt och sedan hade det förstörts på detta sätt. Man hade inte blivit glad. Och intresset för att renovera badrum efter att de utanpåliggande rören dragits lär bli nästintill noll.

Att spendera kanske närmare 100.000 kronor på en renovering och sedan få ett badrum som ser ut som någon gammal lumpen källarlokal, lockar inte.

En dylik rördragning ger med all säkerhet en rejäl värdeminskning på bostadsrätten !!!
För egen del så kan jag lova att jag inte ens hade sett en bostadsrätt med rören dragna på detta sätt ens som ett tänkbart alternativ att köpa.


Frågor ställda till HSB-ledamoten som vidarebefordrat dessa till styrelsen (obesvarade)

61. Frågan om styrelsens lagbrott avseende det stämmobeslut som styrelsen i min brf (inkl. du?) vägrar följa är prioriterad, och jag undrar hur du ställer dig till detta? Stämmobeslut ännu inte utfört.

Jag förklarade så tydligt jag kunde för dig vad det högsta beslutande organet i min brf beslutat ska delas ut till samtliga medlemmar i min brf. Dvs samma stadgeförslag som jag lämnat in som motion till HSB Malmös årsstämma. Jag kan inte se hur det ens är möjligt att missuppfatta vad jag skrev till dig.

Intressant att du säger att stämmans beslut inte protokollförts.
61b) Vad säger du om detta Bengt, med tanke på att du var protokollförare på föreningens årsstämma den 21 januari 2008? (se motion #130:2)

62. Har du inte fört in detta stämmobeslut i stämmoprotokollet som sedan kontrollerats och godkänts av mötesordförande advokat Mats Engstrand, och som sedan kontrollerats och godkänts av justerarna B.L. och styrelseledamot V.J: samt P.L. - utan en enda anmärkning!??? (se motion #130:3)

63. Bengt, i detta sammanhang vill jag fråga dig varför P.L. skrivit under stämmoprotokollet som justerare, trots att han inte valts som justerare av stämman? (se motion #130:5)

63b) Inte nog med att styrelsen inte följer stämmans beslut, nu hävdar styrelsen dessutom att stämmoprotokollet är felaktigt.
Frågan uppstår nu också om stämmoprotokollet medvetet förfalskats.
(se motion #130:7)

Såvitt jag känner till så var du samt resten av styrelsen (med ett undantag), närvarande på årsstämman.
Har ni nu alla helt plötsligt drabbats av minnesförlust? Det låter mycket märkligt!

Detta skulle kunna ha lösts enkelt. Styrelsen skulle bara kunnat dela ut mitt stadgeförslag så som stämman bestämt utan diskussion. Att vi ens har denna diskussion om vad stämman beslutade känns därför extra märklig.

- Justeringen av stämmoprotokollet är bevisligen från protokollet felaktigt.
Du har själv skrivit att P.L. inte utsetts till justerare, men ändå har han justerat det protokoll där han inte ens anmärkt på att han inte utsetts till justerare.
64. Hur har det gått till?
(se motion #130:6)

- Ja, du har kanske skrivit beslutet om att dela ut stämmoprotokollet som en "notering", men att det var ett beslut är odiskutabelt.
65. Vad gäller; protokollet du skrivit eller verkligheten? (se motion #130:8)

65b) Men du har rätt i att styrelsen skulle dela ut dessa stadgar efter HSB Malmös årsstämma den 18/5 2008. Varför gjordes då inte detta? (se motion #130:9)

Svar från HSB-ledamot Bengt Skånhamre 65(29,30,31,32,33,34):
Alla frågor som berör mitt uppdrag i din brf är skickade till styrelsen som får behandla dem och lämna svar till dig. Det rör frågorna nr 60, 61, 62, 63, 64 och 65.


65c) Frågorna (i alla fall de flesta) var riktade till dig, inte till styrelsen för min brf.
Det finns inget i något regelverk som säger att en enskild styrelseledamot inte kan svara på frågor från medlemmarna, eller hur?
(se motion #131)

82.
Det var ju trevligt att styrelsen tagit beslutet att styrelsen ska följa stämmobeslutet att dela ut mitt stadgeförslag till medlemmarna.

Det är så att styrelsen du ingår i redan har brutit mot lagen i denna fråga, sedan kan man diskutera semantik hur mycket man vill.
Jag skulle kunna stämma styrelsen redan nu och få rätt, oavsett om styrelsen nu ångrat sig och i stället väljer att följa stämmobeslutet... eftersom det egentligen är för sent. Mina stadgeförslag har ännu inte delats ut.
Jag vill veta ett exakt datum för deadline när stämmans beslut i denna fråga ska vara genomfört! (se motion #130:11)

82 b) Hur går det med mina andra frågor?
Så här står det på föreningens hemsida (sedan 2006-02-27);

Vad gör styrelsen?
Styrelsen leder föreningens arbete och ansvarar för förvaltningen. Styrelsens uppgift är bl.a. att göra en vettig ekonomisk planering för framtiden och samtidigt hålla kostnaderna nere. Resultatet av den ekonomiska förvaltningen redovisas vid bostadsrättsföreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska får förnyat förtroende eller om ni ska välja en annan styrelse. Du väljer då styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter, som till exempel kontakter med medlemmarna. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna. Medlemmarna har också rätt till regelbunden information så att de vet vad som händer i föreningen. Det bidrar till en öppen atmosfär i föreningen.


Med tanke på den "nollinformationspolicy" som tydligen gäller för föreningens styrelse så blir ovanstående formulering om medlemmarnas rätt till regelbunden information ganska komisk!

Sammanfattning:

Styrelsen har dragit igång ett stambyte i föreningen där det nu visat sig att styrelsen inte har undersökt de mest grundläggande förutsättningarna inför detta stambyte. Inte ens i denna förenings största åtgärd i historien har styrelsen med ett enda ord informerat om arbetets gång. Det visar att något måste göras. Alla medlemmar måste ta sitt ansvar för att undvika allvarliga konsekvenser!
Vi medlemmar har inte ens fått reda på vad kostnaderna (lån) eller avgiftshöjningarna blir och inte heller vilka problem som uppstått på vägen, med ev. fördyrande tillägg.

Utöver en oacceptabel standardsänkning handlar det också bl.a. om;

 • vad styrelsen har rätt att göra i medlemmarnas egna lägenheter,
 • att styrelsen i strid med lagen - och utan att vilja förklara sig, på ett mycket maktfullkomligt sätt - i smyg försöker lägga över ansvaret för vissa delar av det som föreningen ansvarar för (tappvattenrör och golvbrunn) på medlemmarna,
 • att de förändringar som görs riskerar att skapa nya stora problem för medlemmen och dennes försäkringsskydd, samt ökade kostnader.
  Styrelsen har inte informerat hur medlemmarnas privata försäkringar påverkas!
  Styrelsen har inte informerat om riskerna med dessa vattenledningsrör som går genom hall och kök, där det inte finns någon avloppsbrunn och där medlemmen inte ens kan stänga av vattnet för en viss del av de vattenledningsrör som går i lägenheten! Etc.
 • att styrelsen inte anser att föreningen ska ta kostnaden för utbyte av golvbrunn i samband med badrumsrenovering, trots att föreningen är skyldig till detta
 • att styrelsen inte vill utföra sin skyldighet att verka för billigaste badrumsrenovering,
 • att styrelsen vägrar svara på frågor (samtliga frågor ignoreras helt !).
  Efter 34 skrivelser till styrelsen och 16 motioner så har jag inte fått så mycket som en mottagningsbekräftelse (tillägg: och ej heller efter resten av skrivelserna),
 • att medlemmarna hålls i ett totalt informationsmörker!,
 • att styrelsen valt att medvetet bryta mot lagen genom att inte följa stämmobeslut,
 • att felaktiga protokoll skrivs och inte rättas upp,
 • att styrelsen inte lämnar ut protokoll, trots lagstadgad skyldighet,
 • att styrelsen bryter mot sin vårdplikt/lagen och inte undersöker misstänkt vattenskada,
 • att styrelsen missköter sin uppgift som fullmäktigeledamöter,
 • att styrelsen hindrar valberedningsarbetet (valberedningen får inte information om nyinflyttade, valberedningens kontaktvägar uppges inte, varken i trappuppgångar eller på webbplats, etc),
 • samt en stor mängd andra problem !!!
Styrelsen vill i strid med regelverk förändra medlemmarnas bostadsrättslägenheter (alltså det som hör till bostadsrättshavaren, och inte fastighetens gemensamma egendom) på diverse olika sätt.
Eftersom jag är ganska väl insatt i lagen och stadgarna för denna fråga så har jag informerat styrelsen att det som styrelsen tänkt sig inte är överensstämmande med lag och stadgar, medan andra bitar är osäkra - och därför måste utredas - avseende bl.a. hur en styrelse kan tvinga enskilda medlemmar till att deras bostadsrättslägenheter förändras och försämras med tillhörande värdeminskningar.
Jag har ställt ett antal frågor till styrelsen som tydligt pekar på att jag har rätt. Jag har förklarat att jag inte tillåter att min egen bostadsrättslägenhet förändras utan att styrelsen besvarar frågor och bara för att styrelsen tycker att de har en rätt som en styrelse bevisligen inte har.Att styrelsen är så oerhört okunnig om vad lagar och stadgar säger är ofrånkomligen en fara för medlemmarna. Det är också en av grundorsakerna till att det blir så mycket fel i det som görs av styrelsen. En styrelse som är okunnig om regelverken, som inte vill informera och som inte vill involvera medlemmarna är en alldeles särskilt farlig styrelse i kombination med oengagerade medlemmar som inte ställer krav på styrelsen.
Konsekvensen blir en inte fungerande förening. Vi ser att det är en stor avflyttning från föreningen, och tyvärr är det ofta så att de flesta gör det enkelt för sig och lämnar det sjunkande skeppet. Lösningen är annars ganska enkel. Det krävs bara lite engagemang bland medlemmarna. I stället för att bara gå på stämman utan att ha något att tillföra, så kanske man ska gå på stämman och framföra konstruktiva synpunkter samt börja ställa krav på styrelsen.

Styrelsen har inte vågat besvara en enda fråga. I stället har styrelsen valt att anlita HSB Malmös advokat Mats Engstrand, troligen för att försöka tvinga medlemmar till något som styrelsen definitivt inte har laglig rätt att göra. Styrelsen har inte med ett ord bemött de frågor som ställts. Inte ens synnerligen viktiga och akuta frågor till styrelsen om en misstänkt vattenskada (styrelsen vägrar undersöka detta trots att det är styrelsens skyldighet enligt lag).

Medlemmarna har uttalat stöd av lag och stadgar, men styrelsen väljer ändå att ignorera lagverket och bussa HSB Malmös advokat på medlemmar som ställer frågor. Ett rejält maktmissbruk från styrelsen, som tyvärr understöds av HSB.
OBS! Advokaten som styrelsen anlitat är endast för att styrelsen vill skydda sig själv, och är inget som på något sätt gagnar föreningen i övrigt.
Styrelsen har ingen som helst utsikt att vinna något på detta eftersom lagen i denna fråga är så tydlig som den faktiskt är. Det blir i stället medlemmarna som får betala för att styrelsen försöker klara sig undan de fel som styrelsen begått. Alltså på precis samma sätt som styrelsen låtit varje enskild medlem betala runt 1.000 kr helt i onödan bara för tre stämmor där styrelsen också anlitat advokater samt HSB för att klara sig ur en för styrelsen besvärlig situation. Inte för medlemmarnas bästa.

Styrelsen väljer att inte ens avvakta svar från HSB Malmös jurister (som ändå alltid är på styrelsens sida, inkl. sin HSB-ledamot i föreningens styrelse) vad som gäller. Förmodligen eftersom HSB förklarat för dem att styrelseledamöterna riskerar att bli personligt skadeståndsskyldiga pga hur styrelsen på ett allvarligt sätt misskött sina uppgifter.
Styrelsen är idag säkert väl medveten om att ifall styrelsen skulle besvara ställda frågor från medlemmarna så skulle styrelsen bara gräva ner sig djupare och därför föredrar styrelsen att försöka hålla medlemmarna oinformerade.

Hur kan styrelsen ignorera frågor från medlemmarna? Finns det något tydligare exempel än detta att något är allvarligt fel? Om styrelsen bara besvarar ställda fråga och och svar finns på frågorna så är ju allt gott och väl. Men att bara helt strunta i att svara är synnerligen respektlöst. Styrelsen har inte ens förklarat sitt agerande med att de inte vet. Jag vet att styrelsen inte vet vad som gäller avseende rördragning, försäkringar och vem som ansvarar för vad, men inget blir bättre av att bara sticka huvudet i sanden.

Styrelsen kommer troligen, precis som i tidigare lägen, försöka skjuta skulden på enskilda medlemmar för de fel och misstag styrelsen begått. Förhoppningsvis förstår alla att detta är omöjligt. Styrelsen måste i stället ta ansvar för sitt agerande och förklara sig.

Det är viktigt att föreningen, för att säkra föreningens framtid, har en styrelse som är kunnig i styrelsearbetet och som inte agerar nochalant mot medlemmarna. Frågor från medlemmarna måste besvaras utan att medlemmarna ska behöva riskera att styrelsen skickar en advokat på dem bara för att de ställer frågor. Föreningen måste ha en styrelse som inte hindrar valberedningens arbete på det sätt som tyvärr denna styrelse gör (styrelsen uppger inte ens tel.nr). Medlemmarnas intresse ska komma i första hand. Medlemmarna måste ha insyn i styrelsearbetet, styrelsen ska informera och involvera medlemmarna i det som händer i föreningen. Föreningen måste ha en kompetent styrelse som löpande arbetar för ett fungerande regelverk med väl utformade stadgar. Om föreningen ska ha en styrelse med ett av Sveriges högsta arvoden i förhållande till prestation så måste medlemmarna också ställa någon form av krav på denna styrelse att prestera. Medlemmarna måste t.ex. veta att det inte kommer löpande chockhöjningar av månadsavgiften, i motsats till hur det nu fungerar.


Jag yrkar att ;
 1. Gemensam upphandling för badrumsrenovering görs av för detta (av stämman) särskilt utsedd arbetsgrupp (arvoderad?), för dem som inte renoverat sina badrum och vill göra detta (se äv. motion #11).

 2. Alla frågor jag ställt till styrelsen under 2008 utreds och besvaras skriftligt, samt delas ut till alla medlemmar om två veckor.
  Svaren kan utredas av styrelsen tillsammans med av stämman särskilt tillsatt arbetsgrupp (arvoderad), men ska göras i samarbete med mig.

 3. En månad efter denna stämma kallas till en stämma där stämman resonerar om svaren och ställer kompletterande frågor i de fall där styrelsen inte besvarat frågorna fullt ut (kan ställas till styrelsen skriftligt innan stämman och delas då ut i samband med kallelsen till stämman (mötet).

 4. En djupare revision utförs av utomstående granskare av hela processen med det stambyte som utförts, ledamöternas olika roller, de radiatorer som bytts ut, övrigt tillhörande arbete och den ev. upphandling som gjorts.

 5. Beslut tas om skadeståndskrav ska ställas på styrelsen (ev. med ledning av resultatet från särskild granskare) eller vilka krav som ska ställas på styrelsen för att skadeståndskrav inte ska ställas.

 6. Beslut tas om skadeståndsanspråk ska ställas på projektledare Willy pga ett ytterst dåligt utfört arbete (som framgår av alla obesvarade frågor, och säkert mycket annat om man börjar nysta upp detta).

 7. Öppna styrelseprotokoll införs (även retroaktivt).

lgh 47 - 2009-01-03 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens svar:

Motion nr 1 om stambyte och vattenledningsdragning m.m., nr 11 om badrumsrenovering, nr 88 om fuktkontroll, nr 88 B om dusch i källaren och nr 151 om badrumsrenovering

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Gemensam upphandling för badrumsrenovering förutsätter att man på en föreningsstämma med kvalificerad majoritet tagit giltigt beslut om att göra vid badrummen och därutöver ett godkännande av hyresnämnden. Då något sådant beslut inte tagits, finns det inte någon anledning att göra en gemensam upphandling eller fuktkontroll. Om medlemmar vill ha offerter på badrumsrenovering av en entreprenör, så får medlemmarna, som blir beställare av badrumsrenoveringen och får ett avtalsförhållande med entreprenören, själva ta kontakten med entreprenören. Detta är inget som styrelsen kan lägga sig i. Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.

Min kommentar (1): ???

Styrelsen kommer att ta upp frågan om dusch i källaren på ett styrelsemöte och ta ställning till installation av dusch i källaren utifrån bl.a. behov och kostnad.

 

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma. Styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt.
Någon anledning för styrelsen att tillsammans med tillsatt arbetsgrupp utreda frågor och lämna skriftliga svar samt kalla till extra föreningsstämma finns inte.

Min kommentar (2-3): ???

Varje röstberättigad har rätt att väcka förslag om att särskild granskare ska utses. Granskningen är av extraordinär natur och avses komma ifråga, när det kan misstänkas föreligga oegentligheter eller andra missförhållanden som bör utredas. Att motionären har invändningar mot bl.a. den rördragning som utförs i dennes lägenhet är inte sådana oegentligheter som en granskning, på bekostnad av samtliga medlemmar, ska omfatta.

Min kommentar (4): ???

Talan om skadestånd till föreningen från en styrelseledamot kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten, eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade, har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet har beviljats kan i princip inte en skadeståndstalan väckas. Vägras ansvarsfrihet kvarstår rätten till skadeståndstalan. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen måste alltså behandlas innan beslut kan tas om skadeståndskrav.

Min kommentar (5): ???

Någon grund för skadeståndstalan mot -projektledaren- har inte framkommit, särskilt mot bakgrund av att det inte visats att föreningen tillfogats någon ekonomisk skada eller att projektledaren varit vårdslös till uppkomsten av någon skada. Det finns därmed inga förutsättningar för föreningsstämman att besluta att väcka skadeståndstalan mot projektledaren.

Min kommentar (6): ???

Styrelseprotokoll är inte offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Däremot kan styrelsen eller föreningsstämman besluta att styrelseprotokollen skall vara offentliga.

Vad som talar emot att göra styrelseprotokollen offentliga är att det lätt kan missbrukas av medlemmarna i föreningen.

Medlemmars företag kan få konkurrensfördelar gentemot andra leverantörsföretag till föreningen.

Medlemmar kan även utsättas för repressalier om t.ex. klagomål på störningar blir kända för den som stör.

Offentliga styrelseprotokoll innebär att medlemmarna granskar styrelsens beslut.
Styrelsens arbete ska istället granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen.

Styrelse-protokollen riskerar att bli intetsägande om de blir offentliga.

Enskilda medlemmar informeras ändå normalt skriftligt om styrelsens beslut i ett inskickat ärende.

Styrelsens arbete kommer att försvåras genom att deras val av leverantör, anställda etc. alltid kommer att ifrågasättas av någon medlem.

Gränsdragningsproblem kan uppstå om styrelsen ska särskilja enskild information från sådan som föreningens medlemmar kan få del av.

Rent praktiskt uppstår problem med att delge enskilda medlemmar vissa delar av protokollet och samtliga medlemmar övriga delar.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen inte att styrelseprotokollen skall vara öppna.

Min kommentar (7): ???

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att förenings-stämman avslår motionerna.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.