"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!
Motion 98. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsen som äger och förvaltar styrelseprotokollen och därmed beslutar om att göra utdrag ur dessa.
En medlem är dock alltid välkommen att från styrelsen begära att få ut ett protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv
.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 98:
Det är inte styrelsen som beslutar vilka utdrag ur protokollen som medlemmar kan få. Styrelsen uttalar sig som att de står över föreningens högsta beslutande organ.

Det är bra att styrelsen säger att en medlem är "välkommen att från styrelsen begära att få ut protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv".
Styrelsens formulering är inte samma som att styrelsen är skyldig att lämna ut protokollutdrag, och därför är det stämmans skyldighet att se till så att styrelsen i sin tur har denna skyldighet.

Naturligtvis så testar jag detta och begär ett utdrag i behandlingen av ett ärende rörande mig. Styrelsens svar på begäran om att få protokollutdrag blev; "Du kommer inte att få något protokollsutdrag".

Oärligheten inom HSB Malmö måste bekämpas och detta exempel visar hur viktigt det är att det inte kan fortsätta med alla lögner inom HSB.

HSB formulerar sig alltid så att varje uttalande ska kunna tolkas på olika sätt för att därmed aldrig binda upp sig. Alla kan t.ex. se från styrelsens svar på motionerna hur varje svar från styrelsen är luddigt, tvetydigt och intetsägande.

Det är inte bera styrelsen som beter sig så här. Det är symptomatiskt för HSB. Samma gäller alltså för tjänstemännen. Det är inte alltid lätt att få ett rakt svar på en rak fråga.


Notera dessutom hur styrelsen undviker att svara på de frågor som ställts direkt till styrelsen i denna motion. Dessa frågor måste därmed ställas på stämman och ta upp helt onödig tid för deltagarna.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 -Medlem ska få utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som berör denne.
Motion 99. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är dock styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsens, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 99:
Dessa allmänna nyhetsbrev är långt ifrån samma sak som offentliga styrelseprotokoll.

Styrelsen pratar mycket om öppenhet. men när det kommer till att verkligen visa på öppenhet så backar styrelsen vid varje tillfälle!

I flera år har jag på min önskan om offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö fått höra märkliga svar i stil med; "Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt".

Jag trodde helt ärligt att HSB Malmö hade slutat upp med dessa irrelevanta svar.
Om det finns någon som fortfarande idag inte vet vad som gäller så står allt av vikt i denna motion.

Styrelsens svar har inte med motionens 2 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - HSB Malmös styrelseprotokoll ska vara offentliga, exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar.
Motion 100. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen

Förslag till beslut: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.


I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 100:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.
 1. Exakt vad har HSB Malmös styrelse gjort för att följa koden och upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen?

 2. Vad kommer HSB Malmös styrelse att göra rent konkret för att på ett avsevärt bättre sätt upplysa alla medlemmar om den demokratiska medlemskontrollen?
Styrelsens svar på motionen ger inte intryck av att styrelsen har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

Styrelsens svar var inget svar på motion #13 och så ej heller här.
Eftersom styrelsens svar inte har med motionens 4 yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 4 yrkanden;
 1. HSB Malmö ska arbeta enligt följande sätt;
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."
  "HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna".

 2. HSB Malmös styrelse ska informera medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen.

Motion 101. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.


I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 101:
Se mina kommentarer till föregående motion. Samtliga av dessa gäller även här;
det är inget svar på motionen, styrelsen svarar inte på ställda frågor, det tydliggörs att styrelsen inte tänker arbeta för en demokratisk medlemskontroll, etc.

Styrelsen besvarar inte ens frågan i rubriken till denna motion !!!

Styrelsens svar var inget svar på motion #13 och så ej heller här.
Eftersom styrelsens svar inte har med motionens 3 yrkanden att göra så är styrelsens svar ej heller applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. HSB Malmö ska följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt §5 och §5.2.1
  5
  "Information om föreningsstyrning
  HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."
  5.2.1
  "Information på hemsida
  Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning."


  och HSB Malmös styrelse ska svara på följande tre frågor;
  1. Hur arbetar HSB Malmös styrelse med denna fråga om inflytande och insyn i;
  a. bostadsrättsföreningen?
  b. HSB Malmö?
  c. HSB Riksförbund?

  2. Vad har styrelsen uppnått rent konkret i HSB Malmös strävan mot inflytande och insyn?

  3. Tycker HSB Malmös styrelse att de 42.000 medlemmarna i HSB Malmö har inflytande och insyn i HSB Riksförbund, och i så fall på vilket sätt, rent konkret?

Motion 102. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen konstaterar att det är ganska sällan man når 100 % tillfredsställelse med det man försöker uppnå.
Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat.
Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen.
Det är styrelsens bestämda uppfattning att likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 102:
100 % tillfredsställelse (se punkt 1 nedan i denna motion)?

Styrelsen skriver;
"Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat".
Vilka mål? Identiska mellan vem/vad?
Vad denna kommentar från styrelsen med något att göra? Förklaring från styrelsen önskas!

Styrelsen skriver;
"Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen".
Fundera gärna lite på vad styrelsen säger här!
Styrelsens rent ut sagt avskyvärda formulering är bara ännu ett sätt i mängden att försöka trycka ner de medlemmar som har åsikter eller någon form av engagemang.

Denna antidemokratiska styrelse säger här rakt ut att styrelsens prioritering är att trycka ner de få medlemmar som vågar stå upp mot förtryck och särbehandling inom HSB. Detta i stället för att styrelsen lyssnar på de få enskilda medlemmar som engagerar sig.

Styrelsen avslutar med;
"Det är styrelsens bestämda uppfattning att likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Styrelsen bygger här vidare på just de skrämmande, odemokratiska uttalanden som jag opponerar mig mot i motionen. Det är ett angrepp mot enskilda medlemmar!

Till styrelsen vill jag särskilt säga följande;
Ja, jag anser mig ha rätt att "ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Bara för att 99 % av medlemmarna inte tar några resurser alls i anspråk så vill jag inte se det som att jag ska göra som dessa och tvingas att ta noll resurser i anspråk.

I stället för att be om ursäkt eller åtminstone förklara tidigare uttalanden enligt denna motion så utökar styrelsen med ännu fler smutsiga uttalanden. De åsikter som denna styrelse för fram är inget som man förväntar sig från en seriös styrelse, och dessa uttalanden bara skadar HSB Malmö och minskar förtroendet för organisationen ännu mer.

Det är tråkigt att styrelsen tycker att engagerade medlemmar bara ska ha rätt att ta lika mycket resurser i anspråk som den majoritet av oengagerade medlemmar som vi tyvärr kan konstatera att styrelsen föredrar.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

1. "Det mesta som vi gör är bra, inte allt. Vår vision är noll fel i allt vi gör. Visionen får inte göra att vi inte satsar framåt."

2. "Vi måste satsa framåt och inte hindras av rädsla för att det ska bli fel eller utsättas för omotiverad granskning eller kritik."

3. "Det är var och ens rättighet att ha en uppfattning och var och ens rättighet att föra fram den.
Vi uppskattar engagemang men har inte mycket till övers för omotiverad kritik."

4. "Så länge vi tycker det är rätt så måste vi stå för våra beslut även mot våra kritiker."

5. "HSB Malmö ska vara en öppen och transparent organisation med optimal insyn i verksamheten för medlemmarna."

6. "Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras. Inte arbeta med frågor som tillhör historien."

7. "HSB:s resurser ska satsas på framtida projekt och inte satsas på negativa processer som inte leder till annat än dålig stämning och gnissel i organisationen."

8. "Om vi inte blir uppskattad av alla blir vi nervösa och tror att en enskild kritisk röst är ett uttryck för vad alla medlemmar tycker. Så är det naturligtvis inte."

9. "Vi skall ha fokus på framtiden och inte fastna i byråkratiska processer."

Styrelsens svar har inte med motionens 3 skilda yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion, där de två första yrkanden innebär att styrelsen ska svara på frågor, vilket de nu måste göra på stämman;

#1 HSB Malmös styrelse ska svara på frågorna i denna motion och förklara sina uttalanden tillsammans med svar på följande 4 frågor;
 1. Varför uttalar sig HSB Malmö så här?
 2. Vad är det HSB Malmö syftar på?
 3. Vad är det HSB Malmö egentligen vill uppnå med dessa uttalanden?
 4. Är målet att tysta all kritik och se till så att alla rättar in sig i ledet och att alla ska hjälpa HSB Malmö att trycka ner alla som har åsikter?
#2 - Tycker HSB Malmös styrelse att det är bra för organisationen att dylika uttalanden görs av HSB Malmö?

#3 - Uttalanden av denna typ i motionen ska ej göras mer i framtiden av HSB Malmö.
Motion 103. Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 103:
Precis som för mycket annat så skiljer sig tyvärr styrelsens uppfattning från verkligheten och då är det viktigt att fullmäktigeledamöterna bevakar medlemmarnas intresse och ser till att medlemmarnas intresse tillvaratas, när nu styrelsen inte gör detta.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.
 1. Hur öppen och saklig anser HSB Malmös styrelse att HSB Malmös information är idag?

 2. Anser HSB Malmös styrelse att den information medlemmarna får är tillfredsställande som den sett ut fram till idag?

 3. Vad gör HSB Malmös styrelse för att förbättra informationen samt öppenheten och sakligheten i denna?

 4. Vad har HSB Malmös styrelse åstadkommit så här långt i denna fråga?

 5. Tycker styrelsen att den interna informationen fungerar tillfredsställande, med i åtanke att ingen tjänsteman på HSB Malmö var medveten om problemen inom styrelsen?

  Det finns kanske anledning att förbättra såväl intern som extern information?
Styrelsen bemöter inte motionens 3 skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. HSB Malmös styrelse ska redogöra för hur HSB Malmö kommer att förbättra föreningens information så att den präglas av öppenhet, saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.

 2. Nedanstående regelverk ska gälla för HSB Malmö;
  "Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.
  Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.
  Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att öka engagemanget bland medlemmarna".

Motion 104. Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 104:
Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågorna i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Styrelsen bemöter inte motionens 2 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - VD:ns och styrelsens texter i årsredovisningen läggs ut på HSB Malmös webbplats.
Motion 105. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, vilka ingår i styrelsens ansvarsområde.
Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 105:
Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument". Motionen handlar specifikt om HSB Malmös etiska riktlinjer, vilket torde vara uppenbart.

För övrigt måste styrelsen förstå att det inte ska publiceras några utdrag. Allt ska publiceras i sin helhet. Det är nu upp till fullmäktige att ställa tydliga protokollförda krav på att styrelsen ska göra detta.

"Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar"?

Tydligen saknas de etiska riktlinjer som jag efterfrågar i denna motion. Eller?

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste denna fråga ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare;
Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska riktlinjer ut, och varför presenteras inte dessa på HSB Malmös webbplats för medlemmarna?

Styrelsen bemöter inte motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och styrelsens uppträdande (enl. bl.a. HSB:s kod för föreningsstyrning).
Motion 106. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor?
Rösträtt och röstningsmetoder


Förslag till beslut: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.


I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 106:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.
 1. Hur har HSB Malmös styrelse för avsikt att uppfylla följande;
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma"?

 2. Vad är HSB Malmös styrelses åsikt om formuleringen;
  "Frågan om röstning ska ske genom öppen eller sluten votering avgörs av stämman med enkel majoritet"?
Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens 3 skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende;
  "Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."
  "Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"
  "Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering."
  "Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras.".

 2. HSB Malmö ska löpande förbättra och förenkla metoderna för röstning, utan att det tummas på demokratin.

Motion 107. Mentometerknappar vid röstning

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om ett interaktivt röstningssystem av typen ”mentometer” kan användas vid HSB Malmös stämmor i framtiden.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 107:
Vad finns det att undersöka?
Det är ett väl genomtestat system, sedan många år tillbaka, som fungerar alldeles utmärkt överallt annars, så varför skulle det inte fungera just inom HSB Malmö?

 • Därmed kan röstningar genomföras utan att man så direkt påverkas av hur andra röstar.

 • Rösträkningarna kan genomföras omedelbart, dvs snabb och enkel röstning i varje fråga och mycket tid sparas, med alla de positiva effekter detta medför.

 • Räkningen av rösterna utförs inte av någon som kan vara partisk i frågan, dvs rösträkningen blir exakt och alla kan lita på resultatet.

 • Det blir möjligt att kontrollera att endast röstberättigade röstar.

 • Det blir möjligt att registrera vem som röstat för vad. Som representanter för brf:arna ska fullmäktigeledamöterna rösta så som deras brf vill att det ska rösta. Detta har aldrig tidigare varit möjligt att kontrollera, men med ett mentometersystem öppnas dessa möjligheter.
Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med det yrkande som finns i denna motion;

#1 - Mentometersystem ska användas på HSB Malmös stämmor.
Motion 108. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang

Förslag till beslut: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.


I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati
".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 108:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.
 1. När kommer HSB Malmö att vidta konkreta åtgärder för att skapa engagerade medlemmar?

 2. På vilka konkreta sätt kommer HSB Malmös styrelse se till att detta verkligen görs?
Styrelsen bemöter - i sitt generella och ständigt återkommande svar till de mest vitt skilda yrkanden - inte motionens 2 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Åtgärdspaket tas fram för att skapa ett större engagemang bland medlemmarna.
Motion 109. Saknade seminarier

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, såväl för förtroendevalda som för ”vanliga medlemmar”.
Seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 109:
Precis som för alla andra motioner så försöker styrelsen omformulera motionernas yrkanden så att styrelsen inte ska förpliktigas till något konkret.

Att det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan säger absolut ingenting!

Obesvarad fråga;
Vad hände med alla dessa utlovade informations- och diskussionsbaserade seminarier under 2007-2008?

Styrelsen bemöter inte motionens 3 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - #2 - Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras av HSB Malmö, öppet för alla medlemmar.
Motion 110. Mera gratiskurser

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 110:
Vad betyder detta?

Styrelsen bemöter inte motionens 2 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - #2 - Mer frekventa gratisurser ska arrangeras av HSB Malmö, öppna även för "vanliga" medlemmar.
Motion 111. Gratis medlemskommunikation

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.
Utbildningar samt dess innehåll och målgrupp kan behöva förändras, och därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 111:
Stämman måste nog tyvärr fastlägga en viss utbildning som i denna motion för att det ska hända något, och för att få fram en utbildning som är av värde för HSB Malmö.
Det finns därmed inga som helst hinder att sedan vidareutveckla denna utbildning.

Innehållet i utbildningen fastläggs inte i denna motion, och här är det upp till den styrelse som nu tar över att se till så att det blir ett meningsfullt innehåll.

Styrelsen bemöter inte motionens 2 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - #2 - Kurser i medlemskommunikation ska hållas regelbundet, tydligt informeras om, vara gratis och öppet för alla medlemmar.
Motion 112. Inga förskottsbetalningar av arvoden +
Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel


Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna.
Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 112:
Styrelsen skriver;
"Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman".
Grundkurs i bostadsrätter för fullmäktigeledamöterna?

Styrelsen skriver;
"Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för".
Denna motion handlar just om att fastställa en praxis för detta!

Ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter?
Vad innebär detta?

Styrelsen skriver;
"I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda".
Tyvärr finns det inget i min motion som är tillgodosett, som det ser ut idag.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen. Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.
 1. Exakt hur mycket har under det senaste året (dvs ett år tillbaka i tid från idag) betalats ut till HSB Malmös valberedning, och vid vilka datum?

 2. Har några mötesarvoden utbetalats till någon förtroendevald?

 3. Tycker HSB Malmös styrelse att avvikelser i årsredovisningen någonsin kan förklaras med att det "bara" är fel i periodiseringen, och sedan får man nöja sig med detta svar?
Styrelsen bemöter inte motionens 6 skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är?)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 6 yrkanden;
 1. Arvoden inom HSB Malmö ska ej betalas ut i förskott.

 2. I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

 3. På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.
 4. HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar.
 5. HSB ska med information till sina anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen. Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.
  Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning, med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.
  Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll.

  Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning.

Motion 113. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: En revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 113:
Vad har det med motionen att göra?
Det är verkligen min förhoppning att alla redan vet vad styrelsen säger här.

Styrelsen bemöter inte motionens 2 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - När revisorerna missat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats på stämman. Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.
Motion 114. Max tre år som styrelseordförande

Förslag till beslut: Se Motion om ”#63 HSB Riksförbunds kod får inte följas!”.
Motivering: Se Motion om ”#63 HSB Riksförbunds kod får inte följas!”.


Till motion #63 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning."


Min kommentar till styrelsens svar för motion 114:
Varför försvårar styrelsen för fullmäktige att ta beslut genom att bara referera till tidigare svar på detta sätt?

Styrelsen har inga argument - varken här eller någon annanstans - utan bara refererar till den kod som förhoppningsvis nu alla förstår lämnar en hel del övrigt att önska.

Styrelsen saknar helt motivering för sitt avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan träda in som styrelseordförande.
Motion 115. Öppna informationsmöten

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att den som kallar till ett informationsmöte också får avgöra vilka deltagare man avser att kalla.
När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 115:
Det är i detta specifika fall styrelsen som kallar till informationsmöte, och naturligtvis vill styrelsen ha rätten att kunna utesluta medlemmar från information, så att styrelsen kan fortsätta göra detta i alla lägen där det är möjligt.

Denna motion går alltså ut på att säkra HSB Malmös framtid.

Styrelsen skriver;
"När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar".
Här säger styrelsen att styrelsen utestängde medlemmar från informationsmötet pga att styrelsen ville tillsätta en stadgegrupp.
Varför var det viktigt att utestänga medlemmar från just detta?

Styrelsens svar kunde inte på ett tydligare sätt visat vikten av att stämman bifaller denna motion i sin helhet.

Styrelsen bemöter bara yrkande #1 av 2 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)! Styrelsen anser att styrelsen ska bestämma, medan jag anser att det är fullmätige som ska bestämma denna fråga, här och nu!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för alla övriga medlemmar, precis som stämmor.

 2. Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter och styrelser måste alltid läggas ut i god tid på HSB Malmös webbplats.

Motion 116. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 116:
Röstlängden är att säkerställa stämmans beslutsförhet?
Så enligt styrelsen är röstlängden inte t.ex. till för att kunna kontrollera att det gått rätt till?

Styrelsen skriver;
"Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan".
Finns det inget mervärde i en medlemskontroll?

Obesvarade frågor;
 • Vad är HSB Malmös styrelses skäl till att en röstlängd med alla närvarande för årsstämman 2007 inte finns tillgänglig för medlemmarna? Inte ens idag!

  Tycker HSB Malmös styrelse att det visar på öppenhet så som HSB Malmö påstår sig stå för och som krav ställs på bl.a. i koden för föreningsstyrning?
Styrelsen bemöter endast en del av motionens 2 yrkanden och ger inte en motivering värd namnet, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag, baserat på styrelsens svar!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Senast tre veckor efter genomförd stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd med alla närvarande för stämmor från och med årsstämman 2007, men även tidigare (alternativt eller i kombination med att de läggs ut på HSB Malmös webbplats).
Motion 117. Gå ur HSB Riksförbund

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att HSB Malmö av olika skäl, framförallt demokratiska, ska vara medlem i HSB Riksförbund.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 117:
Är detta att anse som tungt vägande skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund?

Står HSB Riksförbund för demokrati eller kan HSB Riksförbund rentav i vissa delar ha ett dåligt inflytande på alla regionföreningar tillsammans med dess bostadsrättsföreningar?

HSB Malmös styrelse säger här att det inte finns något skäl för HSB Malmö att vara med i HSB Riksförbund!

Varför har HSB Malmö då inte gått ur HSB Riksförbund för länge sedan?

Styrelsen bemöter endast det första av motionens 3 skilda yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. HSB Malmö lämnar HSB Riksförbund, alternativt att krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning (som ingår i svaret på denna motion) där HSB Riks visar vad de tillför HSB Malmö (efter detta kan beslut tas om HSB Malmö ska lämna HSB Riksförbund).
 2. Så länge HSB Malmö är medlem i HSB Riksförbund ska HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats löpande redogöra för vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.
 3. Om det finns någon uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund så ska HSB Malmös styrelse redogöra för denna i detalj, bl.a. på HSB Malmös webbplats.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.