"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!

Motion 50. Styrelse får ej föreslå arvode!

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsen som kallar till stämma och det är styrelsens uppfattning att styrelsen inför stämman ska lägga de förslag till beslut som inte hanteras på ett specifikt sätt enligt lagar och stadgar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 50:
Styrelsens motivering är inget skäl till varför styrelsen ska göra det som vem som helst borde begripa att styrelsen inte ska göra. Styrelsens svar är således ej applicerbart! Därmed kan ej heller styrelsens förslag till avslag antas baserat på denna ytterst märkliga motivering.

Vad har det med motionen att göra att styrelsen kallar till stämma?
Vad baseras styrelsens åsikt på att styrelsen ska lägga "de förslag" som inte hanteras enligt lag och stadgar?

Att styrelsen med sitt avslag så tydligt markerar att styrelsen vill kunna föreslå arvode till valberedningen visar att styrelsen vill fortsätta ha möjligheten att muta valberedningen.

Bland de många fel som finns i koden för föreningsstyrning så står det i §2.1;
"Styrelsen ska lämna förslag på arvode till valberedningen".
Det säger sig själv att det inte ska fungera på detta sätt!

Styrelsens svar har inget med motionen att göra och jag yrkar att stämman bifaller alla tre yrkanden enligt denna motion;

#1 - HSB Malmös styrelse får ej föreslå arvode till valberedning eller ha åsikter om detta arvode.


Motion 51. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras och ge möjlighet till framtida forskning. Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder. Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 51:
Notera hur styrelsen undviker att bemöta motionens yrkanden.

"Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder."?
Hur definieras dessa metoder, var går gränserna och vem ska avgöra detta?


"Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen"???
"Omfattande historiskt material" är inte vad jag motionerat om.
Prövning baserat på vad, enligt vilka kriterier?


Styrelsen har inte besvarat frågorna som ställts till styrelsen i motionen;
Exakt hur ser regelverket för detta ut idag?
Hur sker arkivering idag? Vad arkiveras? För hur lång tid? Vilken kontroll finns?
Etc., etc.


Styrelsen försöker dölja detta, men alla kan nu bara kallt konstatera att det inte ens finns några rutiner för detta (precis som för så mycket annat). Därför måste dylika rutiner tas fram.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet av 4, dessutom bara ytligt, varför styrelsens svar ej är applicerbart på yrkande #2-4! Därmed kan styrelsens förslag (vilket det nu är) ej antas.

Det är bra att styrelsen i övrigt håller med mig och alltså kan stämman besluta i enlighet med yrkande #1-5 i denna motion;
 1. Stämmoprotokoll, dagordning, röstlängd, motioner, valberedningsdokument ska arkiveras. Gallring är stämmobeslut.
 2. HSB Malmös styrelseprotokoll med tillhörande dokument ska arkiveras för "all framtid".
 3. Alla upplyses om arkiverings- och gallringsregler.
 4. Utomstående ska få forska i arkivet, och öppet arkiv för alla.

Motion 52. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattas av HSB Malmös fullmäktige.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 52:
Styrelsens svar förpliktigar inte till mycket, precis så som styrelsen vill ha det i alla frågor.
Men annars tycker jag att styrelsens motivering låter som att de föreslår bifall till den motion som de skriver att de föreslår avslag till.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Stämmobeslut som gäller längre än 1 år förs in i separat offentligt dokument.
Motion 53. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 53:
Som alla kan se så vill styrelsen inte på det minsta sätt bemöta mina argument för denna motion (precis som för alla andra motioner).
Men det är bra att styrelsen gör det så lätt för alla att se hur viktigt det är att stämman tillstyrker denna motion enligt mina förslag.

Styrelsens avslag indikerar att styrelsen är rädd för korrekta stämmoprotokoll.
Ska inte medlemmar/fullmäktige ha några rättigheter eller någon säkerhet?

Styrelsen, som inte vill ha någon medlemskontroll eller högsta möjliga säkerhet i rutiner, vet att det med denna metod blir betydligt svårare att manipulera protokoll så som t.ex. för beslutet på årsstämman 2007 om information om enskild medlems motionsrätt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Yrkanden i motioner förs in i stämmoprotokoll som de formulerats, följt av avvikelser enligt beslut.
Dvs så som görs på HSB Malmös årsstämma 2008.
Motion 54. Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om antalet ledamöter för det organ som avses om detta inte har uttryckts specifikt i lag eller stadgar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 54:
Enligt detta resonemang så säger styrelsen att man kan ta bort motsvarande regelverk som HSB tagit fram för alla brf:ar?

Här motionerar jag om att i stadgarna lägga in intervall för antal som ska väljas och styrelsen svarar att stämman beslutar om antal ledamöter om det inte uppges i stadgar eller i lag!?

Styrelsens svar är utan relevans för denna motion, och styrelsen saknar helt argument.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;

#1 - Stadgar ska klargöra antal ledamöter/suppleanter (intervall) till valberedning, ombud och ersättare till ombud.
Motion 55. Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Mandattider för förtroendevalda regleras i lag, stadgar och enligt stämmobeslut.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 55:
Men om styrelsen hade läst stadgarna så skulle styrelsen se att styrelsens påstående här är felaktigt. Därav denna motion.

En suppleant ska självklart bara väljas på ett år i taget. Dagens valberedning föreslår att styrelsesupplerant ska väljas på två år, och för att slippa diskussioner om detta i framtiden så måste det fastställas i ett regelverk att max mandattid för en suppleant är 1 år.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Suppleanter ska alltid väljas på ett endast år.
Motion 56. Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns en valberedningspolicy.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 56:
Styrelsen vill undersöka väldigt mycket att döma av styrelsens generella svar på motionerna.
Men det finns inget att undersöka. Det är bara att göra enligt min motion.

Det är märkligt att sådana instruktioner för de förtroendevalda aldrig funnits tidigare och att det sitter en styrelse som inte sett till att dylika policies och arbetsbeskrivningar tagits fram.

Notera att styrelsen inte ens följde mina rekommendationer att ta fram förslag på policies inför stämma för att underlätta för alla.
Finns detaljerade arbetsbeskrivningar/policies för alla olika förtroendevalda och deras suppleanter?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 5 yrkanden;

#1 - Policy tas fram för ersättare till ombud.
#2 - Policy tas fram för suppleant till valberedning.
#3 - Policy tas fram för suppleant till revisor.

#5 - Om suppleant träder in som "ordinarie" ledamot ska detta genast informeras om till alla.
Motion 57. UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om förekomsten av suppleant i samband med beslut om föreningens stadgar.
Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument.
Styrelsen fördelar inom sig det arvode som stämman beslutat om.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 57:
Notera hur styrelsen undviker att i sak argumentera mot något i motionerna.

Notera också hur styrelsen undviker att svara på de till styrelsen ställda frågorna i motionen.

"Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument"???
Det finns t.ex. inte ens "arbetsordning" eller något annat "styrdokument" för suppleanten!
Vad har detta påstående med saken att göra?

"Styrelsen fördelar inom sig det arvode som stämman beslutat om"???
Vad har det med motionen att göra?
Vet styrelsen inte ens att suppleanten inte ingår som en del av styrelsen?

Om ingen suppleant;
 1. Mindre insyn & ökad maktkoncentration
  Med en suppleant i styrelsen så finns det en extra säkerhet för medlemmarna. Suppleanten är med på styrelsemötena och får på det sättet en form av kontrollfunktion eftersom suppleanten, som suppleant, inte har något ansvar för de beslut som tas och därför inte har något att oroa sig för avseende att det gått fel till.
  I en styrelse finns alltid risken att alla håller ihop om det begåtts något misstag, eller värre, vilket gör att det kan vara svårt att t.ex. genomföra en utredning och få fram vad som verkligen hänt om det skulle behövas. En suppleant gör att styrelsen får lite extra press på sig att göra rätt, när de vet att styrelsens arbete inte är till nästan 100 % insynsskyddat.

 2. Svårare att få in nya ledamöter som passar
  Suppleanttiden kan ses som en form av provanställning. Så som valberedningsarbetet skötts tidigare har det valts in personer till styrelsen utan att fullmäktige egentligen haft den minsta aning om ehuruvida den föreslagna medlemmen kvalificerat sig för uppgiften. Man har bara mer eller mindre blint förlitat sig till valberedningen. Men även om valberedningsarbetet kommer att skötas lite mer professionellt i framtiden så blir det fortfarande svårt att utröna om det är rätt person på rätt plats. Det är svårt att veta för fullmäktige, för styrelsens ledamöter, men även för den nominerade själv.
  Att sitta i en regionstyrelse som HSB Malmö är långt ifrån samma sak som att sitta i en brf-styrelse. Det ställs helt andra krav jämfört med i en brf-styrelse. Särskilt om personen ifråga inte suttit i en "riktig" styrelse förut.

  Varför plocka bort denna extra säkerhet som suppleanten innebär?

 3. Svårare för nya ledamöter
  Det är också så att man mycket väl kan passa i styrelsen, men man behöver en "inkörningsperiod". Helt enkelt en upplärningsperiod. Tar man in en ny medlem i styrelsen så är risken stor att denna inte är särskilt produktiv under sitt första år, och föreningen tappar tid och kraft som kan vara förödande för verksamheten.

  Föreningen riskerar att betala dyrt för en ledamot som presterar väldigt lite/inget. Kanske inte bara i arvode utan även i fel och misstag som görs.

  Vågar fullmäktige verkligen ta denna risk?

  Dålig ledamot byts ej ut!
  Vi kan se från den senaste tidens incidenter inom HSB Malmö att det med dagens system i princip inte finns något som gör att en ledamot som missköter sina uppgifter byts ut via en tillsatt extrastämma. Precis som det normalt fungerar i brf-styrelser.
Stadgegruppen går på HSB Riksförbunds linje
Det finns absolut ingenting som säger att stadgegruppens förslag skulle medföra några förbättringar. Det går till och med emot HSB Riksförbunds märkliga skäl för att plocka bort suppleanten (HSB Riksförbund förordar färre ledamöter än idag)!

Ingen förklaring från HSB Riksförbund och de som lagt in denna paragraf.
Vad innebär; "Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter ska inte utses."?

Motivering saknas helt !!!
Jag kan ensam ge minst tre mycket starka skäl (vart och ett fullt tillräckligt i sig) till varför suppleanten ska behållas. Men en hel organisation kan inte ge ett enda skäl till varför suppleanten ska plockas bort!

Kärnfrågan
Problemet, som jag ser det, är inte att det finns en suppleant. Problemet är att ingen tagit fram en väl genomtänkt policy för suppleantens funktion. Att plocka bort suppleanten är enligt min mening fel väg att gå för att lösa ett faktiskt problem, när det är en policy som i stället borde tas fram för att uppnå "enkla och effektiva arbetsformer".

Det är som att lösa problemet med att man tappat nyckeln till sin ytterdörr genom att riva sitt hus i stället för att anlita en låssmed.

Beslut utan underlag?

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet av 9, varför styrelsens svar ej är applicerbart på yrkande #2-9! Styrelsens förslag kan därmed ej antas av stämman!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 9 yrkanden;
 1. Suppleant till styrelsen ska finnas, precis som det finns till övriga förtroendevalda.

 2. Detaljerad definition av arbetsuppgifterna för HSB Malmös styrelsesuppleant tas fram.
 3. Styrelsen ansvarar för att det alltid finns en väl utarbetad och aktuell policy för styrelsesuppleanten.

 4. Styrelsesuppleant ska kallas till samtliga möten.

 5. Det ska framgå av årsredovisningen vilka styrelsemöten styrelsesuppleanten deltagit i (alltså inte bara hur många).

 6. Alla medlemmar ska få ta del av policy för styrelsens suppleant.

 7. Arvodet till suppleanten för styrelsen ska baseras på den arbetsbeskrivning som finns.
  Det ska bl.a. framgå vilket arvode som ska utgå om suppleanten träder in som ersättare till ordinarie ledamot.

Motion 58. Information om hur länge en förtroendevald suttit

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det inför omval av förtroendevald bör framgå vilken tidigare erfarenhet på positionen den föreslagna besitter, på samma sätt som erfarenheter utom organisationen kan vara lämplig information till stämman inför beslut. Detta bör hanteras i valberedningspolicy.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 58:
Styrelsens svar är en märklig omskrivning av vad jag redan yrkat på i motionen.
Dessutom omvandlar styrelsen yrkandet till något som det inte ska tas beslut om så att det därmed inte ska behöva följas.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet av 2, varför styrelsens svar ej är applicerbart och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan därmed ej antas!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. HSB Malmös styrelse ansvarar för att alla väsentliga uppgifter om aktuell förtroendevald förmedlas till och redovisas av valberedningen inför varje stämma där val genomförs, t.ex. vilka poster som innehafts inom HSB och hur länge.

 2. Denna information ska även ligga ute på HSB Malmös webbplats.

Motion 59. Ersättare till fullmäktigeledamöter

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamhet.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 59:
Styrelsens svar har inget med denna motion att göra.

Här handlar det om att ta konkreta beslut så att alla vet vad som gäller och så att det verkligen sker förändringar.

Styrelsen har inte gjort något under sin tid för att "vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet", utan har såväl tidigare som i precis varje svar på motionerna försökt avvärja varje form av förstärkning av demokratin.

Styrelsens svar har inget med motionen att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart och styrelsens förslag (vilket det nu är) kan därmed ej antas!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - HSB Malmös styrelse ansvarar för att varje fullmäktigeledamot har 1-3 ersättare.
Medlemmar informeras om vad fullmäktigeledamotens uppgifter är.
HSB Malmös mål ska vara full representation på varje stämma.
Motion 60. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är respektive brf som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 60:
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan som ställts till styrelsen i motionen.
Det innebär att frågan måste ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för oss alla.
Finns det något regelverk idag för fullmäktigeledamöter, dvs för vilka som får utses och hur de ska fungera?

"Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige".
Men så har jag inte alls skrivit! Styrelsen och jag är av helt olika åsikt i denna fråga som styrelsen försöker lura stämman om att styrelsen håller med mig i.

Det får naturligtvis aldrig någonsin förekomma att en enda tjänsteman på HSB utses som fullmäktigeledamot, och det är viktigt att detta stadgas.

Styrelsen har inget att argumentera mot mina yrkanden.

Styrelsen, som här säger emot både sig själv och HSB Malmös tjänstemän, bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;

#1 - En brf ska kunna utse extern person som fullmäktigeledamot (även icke-medlem).

#2 - Tjänsteman på HSB och HSB-ledamot får aldrig utses som fullmäktigeledamot.
Motion 61. Innehåll i röstlängd specificeras

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 61:
Styrelsen tycks vara emot all form av medlemskontroll, och bryter mot allt som styrelsen skrivit den senaste tiden om öppenhet, demokrati och medlemskontroll.

"Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor".
Här har HSB Malmö möjlighet att göra något bra för medlemmarna. Alla utom HSB Malmös styrelse vet att informationen brister rätt kraftigt i många föreningar. HSB Malmö kan med ytterst enkla medel värna om medlemmarnas intressen genom att öka informationen till medlemmarna. I stället vill styrelsen lägga över allt ansvar för information på andra. Det ligger inte i HSB Malmös styrelses intresse att medlemmar är informerade, och HSB Malmös styrelse gör vad de kan för att motverka upplysta medlemmar.

"Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet"?
Vad har detta, och den andra meningen i styrelsens svar, med motionen att göra?
Det finns ingen koppling mellan motionen och styrelsens svar.

Styrelsens svar har inget med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) kan ej antas av stämman!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Röstlängd ska innehålla i detta yrkande specificerad information.
Motion 62. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Motionärens frågeställningar ingår i denna projektgrupps arbete.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 62:
Styrelsen har alltså ingen egen åsikt i frågan?

Men nu är det så att alla mina "frågeställningar" i denna motion inte ingått i stadgegruppens arbete, vilket framgår för alla som läst stadgegruppens förutsättningar.
Med tanke på att delar av styrelsen ingått i stadgegruppen så tycker man att styrelsen borde känna till detta.

Styrelsens svar är felaktigt. Det jag tar upp här har ej behandlats av projektgruppen. Mina förslag är helt fristående från projektgruppens arbete. Dessutom är stadgegruppens arbete avslutat. Styrelsens svar är således ej applicerbart, och stämman kan därmed omöjligen anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;
 1. §1.3, §1.3.2, §1.3.3 i HSB:s kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar.
  1.3 "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige."
  1.3.2 "Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen."
  1.3.3 "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."
 2. I §1.3.2 ändras "fullmäktige" till "medlem".
 3. I §1.3.3 läggs "motionärer" till.
 4. §1.3.3; "Inom ramen för lagens bestämmelse om stämmoordföranden" förtydligas (eller tas bort).

Motion 63. HSB Riksförbunds kod får inte följas!

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 63:
Notera hur styrelsen undviker att kommentera något enda av alla mina argument för varför HSB Malmö inte ska anta koden för föreningsstyrning!

Styrelsen kan inte ens motivera varför de vill få in HSB:s ogenomtänkta kod för föreningsstyrning.
Styrelsen klarar heller inte av att argumentera mot det jag framför som skäl för att HSB Malmö inte ska anta denna för HSB dåliga kod.

Argument mot HSB:s kod för föreningsstyrning:
- Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund?
- In blanco avtal
- Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka
- Skapar tolkningsproblem
- Ska det stadgas att HSB Malmö ska följa oacceptabel kod?
- Beslut i blindo
- Inga konsekvenser om kod ej följs

- Russin

- Hur argumentera emot???

Fullmäktigeledamöternas ansvar

Förtydligande i efterskott:
Koden för HSB Riksförbund ska antas av stämman, men eftersom det kan uppstå i det närmaste oöverstigliga problem när det gäller tolkningar så måste så mycket som möjligt av koden struktureras upp och läggas in i HSB Malmös stadgar, anpassat för HSB Malmö.

OBS! "Följ eller förklara" innebär i praktiken ingenting!


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med det yrkande (#1) som finns i denna motion, och i stället tar en för detta kompetent (och arvoderad) arbetsgrupp ut de delar av koden som tillför något för HSB Malmö och dess medlemmar och justerar alla andra delar så att det gagnar HSB Malmös medlemmar i stället för tvärtom som i vissa fall idag.
Motion 64. "Permanent" stadgegrupp tillsätts

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en projektgrupp ska ha ett tydligt och avgränsat uppdrag som är tidsbestämt. Stadgegruppen är en sådan projektgrupp, utsedd av styrelsen för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag, för att möta ett tillfälligt behov.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 64:
Styrelsen omöjliggör med sina svar en diskussion om vad motionen handlar om.
Vad har definitionen av ordet "projektgrupp" med saken att göra?

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkanden att göra.
Har styrelsen inga motargument till mina yrkanden så är det samma sak som att några motargument inte finns, och således ska motionen bifallas i sin helhet.

Styrelsens svar, där styrelsen gör en tolkning av ett ord i motionen i stället för att bemöta motionens fem skilda yrkanden, gör att styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan styrelsens beslut till avslag (avslag av vad med vilken motivering?) ej antas av stämman!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 5 yrkanden;
 1. På varje årsstämma tillsätts en stadgegrupp (ett utskott) för löpande förbättringar av stadgarna.
 2. Även icke-styrelseledamöter ska ingå i stadgegruppen/utskottet för att få fler infallsvinklar.

 3. HSB Malmö ska motivera medlemmar att komma med förslag på stadgeändringar.

 4. Före varje stämma ska alla stadgeändringsförslag detaljerat redovisas för alla.

 5. Utskott tillsätts för att utreda hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare.

Motion 65. Permanent formulär för stadgeförslag

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativet arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar.
Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan
.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 65:
Jag blir en aning upprörd när styrelsen på ett så här flagrant sätt ljuger för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar.
Trots att jag med mina första 33 motioner bevisat bortom allt tvivel att styrelsen fullständigt struntar i synpunkter och förslag från medlemmarna så vågar styrelsen ljuga på detta sätt. Styrelsen bryr sig inte ens om att omedelbart tillsammans med styrelsens lögn följer otvetydiga bevis för styrelsens lögn, där styrelsen först inte behandlar eller besvarar frågorna som ställts under 2007, och sedan ignorerar frågorna ännu en gång när de ställs i motionerna. Det visar på maktfullkomlighet och nonchalans inför medlemmarna.

"Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan"?
Vad finns det att undersöka? Det är bara att genomföra motionen!

Styrelsens svar har ej med motionens 4 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;

#1 - Formulär för stadgeförslag ska finnas på HSB Malmös webbplats.
#2 - E-postadress för stadgeförslag ska finnas på HSB Malmös webbplats.

#3 - Mottagande av stadgeförslag ska alltid bekräftas.

#4 - Alla stadgeförslag redovisas löpande.
Motion 66. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras +
Arvodering av justerare/rösträknare


Förslag till beslut: Avslag (att-satserna 2 samt 3). I övrigt anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy.
Det är vidare styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har och ska därför inte arvoderas.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 66:
Vi vet alla att funktionerna som justerare och rösträknare är "engångsuppdrag", men vad har det med saken att göra?
Styrelsen undviker som vanligt att bemöta alla argument.

Om det "samanfaller med fullmäktigeuppdraget" att vara rösträknare & justerare så ska väl alla fullmäktigeledamöter vara justerare/rösträknare? Eller det ska bara sammanfalla för vissa?

Poängen med min motion är att införa lite kvalitet i uppdragen som justerare/rösträknare.
Dessa uppdrag har utförts under all kvalitet tidigare, och styrelsen har inte ett enda förslag att komma med till att förbättra detta.

Styrelsen bifaller i förtäckta ordalag yrkande #1, men tar bort allt som förpliktigar och bemöter inte biten om konskevenser ifall uppdraget missköts.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 5 yrkanden;
 1. Justerares och rösträknares uppgifter specificeras, med konsekvenser om uppdraget missköts.

 2. Justerare ska arvoderas (ex. 300 kr).
 3. Aktiva rösträknare ska arvoderas.

Motion 67. Styrelsen får ej göra muntliga avtal!

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Dock är det styrelsens uppfattning att när HSB Malmö uppdrar åt någon att företräda eller vara ombud för HSB Malmö, ska detta uppdras skriftligt för att den som erhållit uppdraget på anmodan ska kunna styrka sin behörighet när man företräder HSB Malmö. När ett sådant avtal har slutits muntligt bör det därför ratificeras skriftligt snarast möjligt.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 67:
För att göra en lång bortförklaring kort så erkänner styrelsen här att de gjort fel när de ingått muntliga avtal, utan någon skriftlig dokumentation för dessa avtal.

Hur många avtal, uppdrag och överenskommelser som gjorts utan att dessa protokollförts och/eller nedtecknats i ett skriftligt avtal har vi ingen information om, men vi känner i alla fall till två fall; advokaten som styrelsen anlitade mot Brf. Misteln för att Brf. Misteln ställde frågor, samt överenskommelsen mellan styrelsen och f.d. styrelseorföranden om VD-lönen.

Det är med andra ord av extrem vikt att denna motion genomförs omedelbart.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Inga muntliga avtal får göras.
Motion 68. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om gjorda kundundersökningar med jämförelser över tiden kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 68:
Det är styrelsens avsikt... undersöka om... över tiden.. kan...
Vad finns det att undersöka? Det är bara att göra!

Styrelsen bemöter endast några av motionens fem yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 5 yrkanden;
 1. HSB Malmös styrelse ska presentera i sin helhet medlemsundersökningar som gjorts under 2007.

 2. HSB Malmös styrelse ska redovisa vilka konkreta åtgärder som ska göras med anledning av enkätundersökningarnas resultat.

 3. HSB Malmös styrelse ska presentera i sin helhet medlemsundersökningar som gjorts under 1999.
 4. HSB Malmös styrelse ska presentera i sin helhet medlemsundersökningar som gjorts under 1998-2008.

 5. Enkätundersökning görs årligen framöver med löpande full redovisning för alla.

Motion 69. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Talan mot föreningen (klander) regleras i "Lag om ekonomisk förening", och det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte ska frångå denna hantering.
Styrelsen ser gärna att förslag till förbättringar eller förtydliganden kommer in till organisationen när behov för detta finns.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 69:
Det är inte alls tal om att "frångå denna hantering".

Styrelsens märkliga svar går inte att kommentera mer än så.

HSB Malmös styrelse tvingade fram ett klander av stämman
HSB Malmös styrelses agerande ska också ses utifrån perspektivet att såväl Brf Misteln som jag själv gång på gång, innan klandret lämnades in, försökte reda ut problemen och de felaktigheter som begåtts. HSB Malmös styrelse vägrade vid varje tillfälle att svara, och de vägrade dessutom att bekräfta varje mail i denna fråga, trots att vi uttryckligen begärde åtminstone detta.

Styrelsen bemöter inte motionens yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 3 yrkanden;
 1. Max kostnad för medlem som klandrar stämma ska vara ansökningskostnaden.

 2. Om en medlem klandrar stämman ska HSB Malmö bära sina egna kostnader och alla kostnader för detta redovisas för alla.

 3. Om medlem ifrågasätter en stämma måste styrelsen omedelbart utreda detta och snarast inför alla redovisa resultatet tillsammans med åsikter från den som ifrågasatt förfarandet på stämman.

Motion 70. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information avseende klandret av stämman 2007 har skett via vårt nyhetsbrev på hemsidan.
Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats. Det är föreningen som klandrats, i enlighet med "Lag om ekonomisk förening".
Ansvarsfrihet beslutas om under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 70:
Styrelsen skriver;
"Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats".
Fel! Det som denna motion handlar om är "klander" av styrelsens hantering av klandret!

HSB Malmös styrelse har inte besvarat frågorna till styrelsen;
1. Vad är kostnaderna så här långt för medlemmarna pga HSB Malmös styrelses dåliga hantering i detta ärende (redovisas senast i det skriftliga svaret från styrelsen på denna motion)?
2. Tycker styrelsen att den skött denna historia på ett bra sätt?
3. Vad tycker HSB Malmös styrelse att den kunde gjort bättre?


Styrelsen ska inte få ansvarsfrihet, och styrelsen ska bli skadeståndsskyldiga för sitt agerande där styrelsen ställt till med skada för föreningen.

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra (utom sista meningen, men detta svar från styrelsen här är ej relevant), varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med denna motions fyra yrkanden;

#1 - Kostnaden för HSB Malmös styrelses hantering av klandret redovisas.

#2 - Kostnaderna för klandret ska betalas av ledamöterna i HSB Malmös styrelse.

#4 - Styrelsen ska inte få ansvarsfrihet innan allt är utrett i denna fråga om klandret.
Motion 71. Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande

Förslag till beslut: Se Motion "#70 Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander".
Motivering: Se Motion "#70 Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander".Min kommentar till styrelsens svar för motion 71:
Se mina kommentarer till styrelsens svar på motion #70.

Notera att styrelsen inte vågat bemöta ett enda av argumenten i denna motion!

Styrelsens svar har inte med motionens yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;
 1. HSB Malmös styrelse får ej ansvarsfrihet pga det lagbrott styrelsen gjort när de ej följt stämmobeslut avseende information om enskild medlems motionsrätt.

 2. Fullmäktigeledamöterna görs skadeståndsskyldiga om fullmäktige ej beslutar enligt yrkande #1.

Motion 72. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att när någon väcker talan mot föreningen i domstol är det styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke. Det är vidare styrelsens avsikt att resultatet av rättsprocesser mot föreningen redovisas på lämpligt sätt på hemsidan. Detsamma gäller eventuella rättsprocesser som föreningen initierar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 72:
Men om det är styrelsens uppfattning att det är styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke, varför gör styrelsen då inte detta?

Styrelsen instämmer lite vagt i yrkande #2 i denna motion, och de övriga 3 yrkanden undviker styrelsen att bemöta överhuvudtaget.

Styrelsen bemöter endast yrkande #2 av 4, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och därmed kan stämman inte anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;
 1. Utskott tillsätts för att ta fram riktlinjer för hur HSB Malmös styrelse ska agera i rättsprocessser.
  Alla medlemmar ska kunna ge förslag till dessa riktlinjer och resultatet redovisas för alla.

 2. HSB Malmö ska löpande redovisa alla rättsliga processer för alla.

 3. Årsredovisningen ska innehålla en sammanfattning om alla rättsliga processer.

 4. Fullmäktige ska ta beslut i alla rättsliga processer över en viss uppskattad nivå.

Motion 73. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är inte till HSB Malmö som revisorer i brf:ar rapporterar, utan de rapporterar till brf:arnas stämmor. En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionsed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt. Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 73:
Vad mer har styrelsen att säga som jag (och förhoppningsvis de flesta fullmäktigeledamöterna) definitivt kan minst lika mycket om som styrelsen?
Varför undviker styrelsen att svara på motionen?

Styrelsens svar här har inget med motionen att göra.

Styrelsens svar har inte med motionens 4 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;
 1. Redovisning av specifikation för uppdrag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna.

 2. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna.

 3. Grundläggande regelverk tas fram för den förtroendevalda revisorn i brf:arna.

 4. Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö.

Motion 74. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman. Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy. I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 74:
Styrelsens svar här har inget med motionen att göra.

Styrelsens svar har inte med motionens 4 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart, och stämman kan därmed ej anta styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är)!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;
 1. Större öppenhet inom HSB Malmö & bättre kommunikation mellan förtroendevalda.
  Ett utskott tillsätts för att ta fram förslag på hur detta ska uppnås.

 2. I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar.

 3. Åtgärdspaket tas fram för att lösa styrelsekonflikter, med info till medlemmarna.

Motion 75. Arvoden ej i basbelopp

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.
Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.

Min kommentar till motion #75:
Varför vill styrelsen inte vara öppen?
Tycker styrelsen det är bättre att lämna alla dörrar öppna för möjligheter att fuska och vara så otydliga som möjligt?

Det är naturligtvis inte utan anledning styrelsen lyckats få mer i arvode jämfört med den dubbelt så stora styrelsen i HSB Stockholm. Klart att styrelsen då vill behålla detta system i stället för att se till föreningens och medlemmarnas bästa.

Om man skulle ta bort termen basbelopp i samband med arvoden och ersättningar så innebär det att stämman inte bara skulle börja förstå vilka summor det handlar om, utan stämman skulle också tvingas att tänka efter hur stort arvode som styrelsen egentligen ska få/förtjänar.

Det finns två alternativ;
1. Ta bort basbelopp i alla diskussioner om arvoden.
2. Behålla basbelopp, men i alla skrivelser, protokoll och sammanhang som basbelopp används vid varje tillfälle komplettera med exakt hur mycket det aktuella basbeloppet motsvarar i kronor.

Jag yrkar att termen basbelopp upphör att användas på stämmor för att få en tydlighet i arvodena, och att motionens två yrkande därmed bifalles av stämman;

#1 - Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.