Motion #88B - Dusch i källaren

Renovering av badrum är akut för många i denna brf, även om ett antal nu i samband med stambytet, dyrt renoverat sina badrum. Detta skulle självfallet gjorts långt tidigare, men för att renovering av badrum ska kunna ske smidigare och att fler ska motiveras att göra detta så är det viktigt att det finns en dusch som medlemmarna har tillgång till.

En badrumsrenovering kan ta 3 veckor eller mer, och det är en lång tid utan dusch.

Självklart är detta då en bromsande faktor för att renovera sitt badrum, vilket drabbar hela föreningen.

Om styrelsen inte ordnat detta långt tidigare än när denna motion behandlas så är denna nochalans mot medlemmarna en ren skandal!

Jag yrkar att;
  1. Duschmöjlighet ges omedelbart för medlemmarna, med bokningsmöjlighet (dusch placeras i en eller flera källare, men alla som behöver ska ha fri tillgång till denna, utan att behöva hämta någon speciell nyckel vid varje tillfälle).

lgh 47 - 2009-01-31 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum
Styrelsens/HSBs svar:

Motion nr 1 om stambyte och vattenledningsdragning m.m., nr 11 om badrumsrenovering, nr 88 om fuktkontroll, nr 88 B om dusch i källaren och nr 151 om badrumsrenovering

Styrelsen vill med anledning av motionerna avge följande svar:

Gemensam upphandling för badrumsrenovering förutsätter att man på en föreningsstämma med kvalificerad majoritet tagit giltigt beslut om att göra vid badrummen och därutöver ett godkännande av hyresnämnden. Då något sådant beslut inte tagits, finns det inte någon anledning att göra en gemensam upphandling eller fuktkontroll. Om medlemmar vill ha offerter på badrumsrenovering av en entreprenör, så får medlemmarna, som blir beställare av badrumsrenoveringen och får ett avtalsförhållande med entreprenören, själva ta kontakten med entreprenören. Detta är inget som styrelsen kan lägga sig i. Någon anledning för föreningsstämman att besluta i saken finns därmed inte.

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för mig?
hotpot.se/forum

Styrelsen kommer att ta upp frågan om dusch i källaren på ett styrelsemöte och ta ställning till installation av dusch i källaren utifrån bl.a. behov och kostnad.

Min kommentar (1): Behovet av en dusch är inget som behöver utredas. Det är uppenbart och dessutom redovisat i motionen. Men om det hade funnits anledning at undersöka behovet så skulle en så enkel sak gjorts innan stämman.
Kostnaden för en dusch behöver heller inte utredas. Kostnaden är försumbar i sammanhanget (duschen kan t.o.m. installeras i fritidslokalen)!
Inte minst med tanke på de kostnader som styrelsen utsätter medlemmarna för med anledning av stämmorna och mängder med andra exempel.

Medlemmar har möjlighet att ställa frågor på en föreningsstämma. Styrelsen är då skyldig att lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman, om det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, ska upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen. Styrelsen kommer att följa denna upplysningsplikt. Någon anledning för styrelsen att tillsammans med tillsatt arbetsgrupp utreda frågor och lämna skriftliga svar samt kalla till extra föreningsstämma finns inte.

Varje röstberättigad har rätt att väcka förslag om att särskild granskare ska utses. Granskningen är av extraordinär natur och avses komma ifråga, när det kan misstänkas föreligga oegentligheter eller andra missförhållanden som bör utredas. Att motionären har invändningar mot bl.a. den rördragning som utförs i dennes lägenhet är inte sådana oegentligheter som en granskning, på bekostnad av samtliga medlemmar, ska omfatta.

Talan om skadestånd till föreningen från en styrelseledamot kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten, eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade, har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet har beviljats kan i princip inte en skadeståndstalan väckas. Vägras ansvarsfrihet kvarstår rätten till skadeståndstalan. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen måste alltså behandlas innan beslut kan tas om skadeståndskrav.

Någon grund för skadeståndstalan mot -projektledaren- har inte framkommit, särskilt mot bakgrund av att det inte visats att föreningen tillfogats någon ekonomisk skada eller att projektledaren varit vårdslös till uppkomsten av någon skada. Det finns därmed inga förutsättningar för föreningsstämman att besluta att väcka skadeståndstalan mot projektledaren.

Styrelseprotokoll är inte offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem. Däremot kan styrelsen eller föreningsstämman besluta att styrelseprotokollen skall vara offentliga.

Vad som talar emot att göra styrelseprotokollen offentliga är att det lätt kan missbrukas av medlemmarna i föreningen. Medlemmars företag kan få konkurrensfördelar gentemot andra leverantörsföretag till föreningen. Medlemmar kan även utsättas för repressalier om t.ex. klagomål på störningar blir kända för den som stör. Offentliga styrelseprotokoll innebär att medlemmarna granskar styrelsens beslut. Styrelsens arbete ska istället granskas av föreningens revisorer i samband med revision av föreningen. Styrelse-protokollen riskerar att bli intetsägande om de blir offentliga. Enskilda medlemmar informeras ändå normalt skriftligt om styrelsens beslut i ett inskickat ärende. Styrelsens arbete kommer att försvåras genom att deras val av leverantör, anställda etc. alltid kommer att ifrågasättas av någon medlem. Gränsdragningsproblem kan uppstå om styrelsen ska särskilja enskild information från sådan som föreningens medlemmar kan få del av. Rent praktiskt uppstår problem med att delge enskilda medlemmar vissa delar av protokollet och samtliga medlemmar övriga delar. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen inte att styrelseprotokollen skall vara öppna.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionerna och föreslår att förenings-stämman avslår motionerna.
Övriga motioner


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.