Motion #01B - Styrelsen hotar medlemmar i st. f. dialog

I stället för att styrelsen för en dialog med mig, som jag efterfrågat sedan september 2008 utan något som helst resultat, så väljer styrelsen att anlita HSB-advokaten Mats Engstrand att i sin tur ansöka om handräckning av kronofogdemyndigheten för att försöka hjälpa styrelsen att begå lagbrott.

Nedanstående är bl.a. mitt svar på Mats Engstrands ansökan till kronofogdemyndigheten åt styrelsen. Styrelsen fabricerar en historia med bevisbara lögner (helt obekymrad om att lögnerna dessutom enkelt kan bevisas som sådana) och försöker lura kfm på ett till synes fullt medvetet sätt.
Svar till kronofogdemyndigheten i mål 24-947-09/1

Skrivelse till;
  - Kronofogdemyndigheten
  - Ombud för styrelse, Mats Engstrand, Advokatfirman Delphi, malmo@delphi.se
  - Föreningens nuvarande styrelse
    - Bengt Skånhamre, HSB Malmö, tfn 070-870 55 35, ledamot

Jag bestrider de yrkanden som styrelsen ställer på mig via sitt ombud Mats Engstrand, med anledning av att uppgivna förutsättningar är oriktiga samt att styrelsen vägrat att ha någon form av kontakt med mig överhuvudtaget, samt att styrelsens avsikt står i strid med bostadsrättslagen.

Bostadsrättslagen
Juridik och lagar för brf:ar - Brl
Allt du behöver veta om lag & rätt
hotpot.se/forum

Jag bestrider sökandens yrkanden enligt nedanstående redogörelse.


A. Mats Engstrand skriver;

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN SAMT GRUNDER

Bostadsrättshavaren innehar med bostadsrätt en bostadsrättslägenhet i föreningens fastighet. Inom föreningen pågår arbete med installation av nya vattenrör. För att kunna installera rören måste föreningen ha tillträde till lägenheterna, i ett första skede för att göra håltagningar i golv och tak i städskåpen för de nya stamvattenledningarna så att dessa kan löpa vertikalt genom lägenheterna i huset. I ett andra skede behöver föreningen tillträde för dragning av de nya vattenrören i anslutning till befintliga installationer i respektive lägenhet.


B. Mats Engstrand skriver vidare;

Föreningens hantverkare har vid flera tillfällen lämnat meddelanden i T.W.s lägenhet om att de behöver tillträde för att göra håltagningarna men nekats detta. T.W. vill ha rören dragna på ett annat sätt än vad som beslutats.

Mina kommentarer till Mats Engstrands ovanstående text

Frågor till styrelsen;
 • Exakt vid vilka "flera tillfällen" menar du som ombud för styrelsen att föreningens hantverkare skulle ha lämnat meddelanden om att de behöver tillträde för att göra håltagningar, enligt vad du här så bestämt vill hävda?

  Varför uppger Mats Engstrand varken;
  - exakt vem som skulle ha lämnat dessa påstådda meddelanden,
  - exakt vad som skulle ha stått i dessa påstådda meddelanden, eller
  - exakt datum för varje påstått meddelande?

Vad har hänt i verkligheten?
Sanningen är att inte ett enda meddelande om håltagning har lämnats av någon hantverkare vid något tillfälle. Sålunda är det bevisligen en omöjlighet att hantverkarna vid något tillfälle nekats tillträde av mig.

Hantverkarna och alla övriga som önskat tillträde har fått detta varje gång!
Här har sprungit hantverkare, som styrelsen för Brf ______ anlitat, ut och in ur min lägenhet ett otal gånger.
De har varit här och kontrollerat, mätt, bytt ut termostater, etc, och aldrig i något läge har någon nekats tillträde. Några gånger har de dessutom begärt - och varje gång omedelbart fått - tillträde till mitt vindsutrymme.


C. Mats Engstrand skriver vidare;

Jag har på uppdrag på föreningen tillställt T.W. rekommenderat brev med rekkvitto (Bilaga 1 och 2) varav framgår att föreningen begärt tillträde den 27 november 2008 med början kl. 08.00. Brevet innehåller besked till T.W. om att ifall tiden inte skulle passa så får han antingen lämna nyckeln till lägenheten föreningen eller kontakta mig för överenskommelse om en annan tid.

Mina kommentarer till Mats Engstrands ovanstående text.

Mats Engstrand försöker föra kronofogdemyndigheten/tingsrätten bakom ljuset
Vad Mats Engstrand ev. skickat är en sak. Vad jag tagit emot är däremot en helt annan.
Här försöker Mats Engstrand helt uppenbart medvetet dölja sanningen och lura kronofogdemyndigheten, vilket framgår av hans formulering. Särskilt i hans efterföljande stycke där det står att jag "har dock inte avhörts... När dessa kom till lägenheten den angivna tiden var det ingen som öppnade". Mats Engstrand är mycket väl medveten om att jag inte fått meddelandet han refererar till (vilket Mats Engstrand nu också erkänt till mig) och således omöjligen kunde veta att det var någon som önskade tillträde vid detta tillfälle.

Det är verkligen inte mycket som är med sanningen överensstämmande i Mats Engstrands ansökan till kronofogdemyndigheten, men vad jag kanske finner mest frapperande är Mats Engstrands bluff i bilaga 2.
Tror Mats Engstrand verkligen att det går att lura kronofogden så lätt? Naturligtvis kan kronofogden enkelt konstatera att Mats Engstrands bilaga #3 aldrig kommit mig till del, utan att jag ens behöver påpeka detta!

Mats Engstrand berättar inte sanningen!
Att jag inte mottagit Mats Engstrands skrivelse underlåter Mats Engstrand alltså medvetet att nämna.
Kronofogdemyndigheten/tingsrätten kan själv konstatera att vad Mats Engstrand försöker göra gällande här inte är sanningsenligt. Mats Engstrand har inget mottagningskvitto.

Jag fick reda på av styrelsen att de anlitat advokat Mats Engstrand. Eftersom jag ville veta om styrelsen anlitat Mats Engstrand för att svara på mina frågor (eller för att slippa svara på frågor) så skickade jag en skrivelse till styrelsen med frågan om det var för att besvara mina frågor som de anlitat Mats Engstrand. Styrelsen ville dock inte svara på min fråga om detta. Vad gäller det rek. brevet så fick jag ett meddelande om att ett sådant fanns att hämtas på posten, men detta var helt anonymt. Hur skulle jag kunna veta att det var från styrelsen? Varför ville Mats Engstrand inte ge sig tillkänna?

Varför skicka begäran om tillträde utan att först lämna en lapp på normalt sätt? Har alla andra medlemmar också fått begäran om tillträde enbart via rek. brev, eller är det bara jag som särbehandlats?

Notera att den begäran om tillträde som Mats Engstrand hävdar att han skickat till mig är skickad inte bara utan någon som helst förvarning utan också endast en vecka innan det datum som Mats Engstrand hävdar att styrelsen begärt tillträde för håltagning, den 27/11 2008!!!

I bilaga 1 skriver Mats Engstrand;
"Föreningens hantverkare har trots meddelanden om att de behöver tillträde, nu primärt för håltagningarna, nekats detta".
Återigen kommer Mats Engstrand med detta helt grundlösa påstående. Det är bevisligen en ren och skär lögn. En lögn som bara tycks vara ett sätt att försöka validera andra lögner.

Jag vill be styrelsen presentera bevis och vittnen för att föreningens hantverkare skulle ha begärt tillträde, men inte fått detta. Min omfattande dokumentation i form av skrivelser till styrelsen vittnar nämligen om hur osant detta påstående är!!!

Är det inte straffbart att ljuga på detta flagranta sätt bara för att med alla oärliga medel som står till buds försöka tvinga enskild medlem till något som helt uppenbart står i strid med lagen?

Begäran om tillträde först efter rek. brev, men inte före, enligt styrelsen
När jag den 23/1 frågar Hans-Åke och Kjell vid vilka tillfällen det skulle ha varit som dessa lappar om tillträde lämnats till mig så kunde de bara komma på ett tillfälle, och det var den 12/12 2008. Detta är alltså t.o.m. långt efter att det rekommenderade brevet skickades (18 nov) som påstods ha föranletts av att jag inte lämnat tillträde när så skulle ha begärts. Hur går detta ihop?

Jag skickade skrivelser till styrelsen bl.a. 2/11, 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 13/11, 15/11, 16/11, 17/11, 20/11, 22/11, 24/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 2/12, 3/12, 5/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, etc. Varför aldrig någonsin ett ord från styrelsen varken om rek. brev med begäran om tillträde, eller någon annan begäran om tillträde??? Den 19/1 erhåller jag för första gången en begäran om tillträde för håltagning.

Sammanfattning om skrivelser och kontakter

Ingen skrivelse har någonsin lämnats till mig om håltagning från;
    1. styrelsen.
    2. hantverkare.
    3. ombud Mats Engstrand (skickat ett rek. brev, men ej mottaget av mig).
    4. någon överhuvudtaget.

100% tillträde
Jag har kvar samtliga skrivelser från hantverkare. Ingen av dessa berör håltagning och i 100% av de tillfällen som hantverkarna önskat tillträde till min lägenhet så har de fått detta varje gång, utan undantag.

Aldrig en enda kontakt från styrelsen i stambytesfrågor!
Föreningens styrelse har aldrig lämnat överhuvudtaget en enda skrivelse till mig (eller någon annan?) under stambytet som på något sätt haft med stambytet att göra. Inte en enda!

Redovisning av styrelsens kontakter med mig sedan våren 2008
Det enda jag fått av styrelsen är ett par mejl i helt andra ärenden;
- styrelsen bryter mot lagen genom att inte följa stämmobeslut att dela ut mitt stadgeförslag.
- min förfrågan om deltagande för mig på HSB Malmös konferens den 30-31/1.
och nu senast (15/1 2009);
- min förfrågan om balkonginglasning som styrelsen underlåtit att informera om.

Alltså inte särskilt mycket som berör stambyte och håltagning, eller hur?

Oriktigt påstående om anmodan om tillträde
Och Mats Engstrands påstådda skrivelse har jag alltså bevisligen inte heller mottagit.

Då uppstår osökt några frågor;
 • Innan man ansöker om handräckning av kronofogden eller stämmer medlem, är det inte rimligt att den som ansöker först själv - i alla fall vid något tillfälle - tar kontakt med personen som den ställer krav på?

 • I motsats till vad styrelsen gjort så har däremot jag desperat sökt kontakt med styrelsen!

  Mellan 2008-09-19 och 2009-01-15 har jag skickat 215 mejl till samtliga i styrelsen, samt ytterliggare några skrivelser på papper, om stambyte, önskemål om dialog med styrelsen, etc.

  Resultat: Inte ett enda svar på mina frågor om stambytet. Inte ett enda ord till svar! Inte ett ord om stambytet!!!

  Inte ens en enda bekräftelse på mottagandet av mina drygt 200 skrivelser trots att jag begärt detta varje gång!

 • Ovanpå detta så har jag skickat ett stort antal mejl (uppskattningsvis närmare 50 st) om stambytet och önskemål om dialog med styrelsen till en specifik ledamot i styrelsen, Bengt Skånhamre (HSB Malmös representant i styrelsen).

  Resultat: Inte ett enda svar på mina frågor om stambytet. Inte ett enda ord till svar!!! Enbart hänvisning till styrelsens ordförande Hans-Åke, som i sin tur helt vägrat att med ett enda ord bemöta något som berört stambytet, och vägrat varje form av kontakt med mig!

 • I mina desperata försök att få någon form av kontakt med styrelsen har jag lämnat in ett 70-tal motioner till styrelsen med mina frågor om stambytet och önskemål om en dialog med styrelsen.

  Resultat: Inte ett enda ord från styrelsen om dessa. Inte ens en bekräftelse på mottagandet från styrelsen (dock lyckades jag till slut få bekräftelser på mottagandet av motionerna för de kopior som jag skickade till ledamoten Bengt Skånhamre).
D. Mats Engstrand skriver vidare;

T.W. har dock inte avhörts, varken till mig, föreningen eller till de av föreningen anlitade hantverkarna. När dessa kom till lägenheten den angivna tiden var det ingen som öppnade, trots att hantverkarna av ljud från lägenheten kunde sluta sig till att någon fanns där.

Mina kommentarer till Mats Engstrands ovanstående text

Hur "avhöras" utan kontakt?
Hur menar Engstrand att jag ska kunna "avhöras" om ingen först ställer en fråga och/eller ber mig kontakta dem?

Är inte 300 skrivelser och 70 motioner under 4 månader att räkna som kontakt?
Menar Mats Engstrand att närmare 300 skrivelser och ett 70-tal motioner om stambytet från mig till styrelsen, utan någon som helst respons från styrelsen, inte är att höra av sig?

Mats Engstrand påstår saker, men kan inte uppge referenser!
Notera att Mats Engstrand påstår mycket, men han vill inte i något läge berätta källan till sina påståenden.
Bara detta säger en hel del om trovärdigheten i Engstrands faktabefriade angrepp mot mig!

Varför har styrelsen aldrig hört av sig till mig?
Om det hade varit sant att man bett om tillträde utan att få detta så vill jag fråga varför styrelsen aldrig någonstans mellan de 300 skrivelserna som jag skickat till styrelsen sedan september 2008, med ett enda ord nämnt denna önskan om tillträde?

Hur förklarar styrelsen detta?

Varför har jag inte fått ett enda mejl, ett enda papper eller ett enda telefonsamtal från någon om önskan om tillträde för håltagning?

Kränkande och lögnaktiga anklagelser
Styrelsenss påstående om att jag inte öppnat för hantverkare, på en tid som jag inte informerats om, är bara infantila. Det blir inte mindre märkligt av Mats Engstrands obekräftade uppgifter om att hantverkarna "av ljud i lägenheten kunde sluta sig till att någon fanns där". Detta är bara ett rent påhitt, frågan är bara vem som står bakom lögnen? Jag var inte hemma vid angiven tidpunkt och i övrigt har jag en kraftigt ljudisolerande säkerhetsdörr!

Föreningen har ALDRIG i något läge förvägrats tillträde till min lägenhet, varken tidigare, idag eller i framtiden!

Styrelsens påståenden om detta är således inget annat än allvarliga lögner!

Vad är det som gör att styrelsen hellre än direkta kontakter med mig uteslutande vill gå via advokat och kronofogdemyndighet?


E. Mats Engstrand skriver vidare;

T.W. är enligt 7 kap 13 § skyldig att lämna föreningen tillträde för att utföra de arbeten - nu primärt håltagningarna - som behövs för att kunna dra de nya stamvattenledningarna i fastigheten. Eftersom han anmodats lämna tillträde ska kronofogdemyndigheten enligt samma lagrum besluta om särskild handräckning.

Mina kommentarer till Mats Engstrands ovanstående text

Mats Engstrands kunskaper om lagverket tycks vara en aning begränsad.

För det första så kan vi enligt min redogörelse ovan konstatera att det inte är sanningsenligt att jag anmodats lämna tillträde, såväl som att styrelsen via Mats Engstrand heller inte presenterat något bevis för att anmodan tagits emot (vilket alltså torde vara omöjligt eftersom så aldrig har skett). Här vet nu med 100 % säkerhet såväl jag som Mats Engstrand och t.o.m. kronofogden samt tingsrätten att denna anmodan ej kommit mig till del!

Jag är inte vilken lättlurad medlem som helst, som det bara är att köra över, utan jag kan lagverket och vet alltså vad som gäller. Mats Engstrand vill inte nämna vilken lag han refererar till, men det är i bostadsrättslagen 7 kap 13 § som detta står om tillträde.

Utdrag från BrL, 7 kap 13 §
"Tillträde till lägenheten
13 § Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §"
(där 12 a § ej är tillämplig här).

"... rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn"!
Företrädare för bostadsrättsföreningen har aldrig i något enda läge förvägrats tillträde till min lägenhet för tillsyn. Tvärtom! De är och har varit varmt välkomna! Ingen kan hävda annat!

"... utföra arbete som föreningen svarar för"!
Här är det dessutom inte på något sätt tal om arbete som föreningen svarar för, enligt vad jag noga förklarat i mina skrivelser till styrelsen sedan september 2008!!!

Den lagparagraf som Mats Engstrand missbrukar här om rätt till tillträde till medlemmarnas lägenheter avser inte att styrelsen därmed har fri tillgång att förutsättningslöst låta göra precis vad styrelsen känner för i medlemmarnas lägenheter.

Det arbete Mats Engstrand refererar till är alltså inte tillämpligt i detta fall. För mer konkret information om detta, se längre fram i detta dokument (under "Vad vill styrelsen göra?").

Styrelsen svarar inte samt bryter mot sin vårdplikt - lagbrott!
Jag har dessutom i ett otal skrivelser 2008 krävt att styrelsen skulle göra just detta, dvs komma till min lägenhet, bl.a. eftersom jag har något som jag tolkar som en vattenskada i taket. Trots att jag bevisligen, via alla mina skrivelser till styrelsen, begärt att styrelsen ska utföra sina skyldigheter och komma till min lägenhet för att undersöka problemet så har styrelsen helt vägrat att bemöta mina krav att göra detta.

Som framgår av mina skrivelser till styrelsen så har jag ovanpå detta bett styrelsen bl.a. att komma till min lägenhet för diskussion. Detta har tyvärr inte hörsammats av styrelsen, precis lika lite som allt annat.

Lyckligtvis så har medlemmarna vissa rättigheter i regelverket, och en styrelse står inte över regelverket, även om styrelsen tyvärr emellanåt tror sig göra detta bara för att de firitt kan förbruka medlemmarnas pengar mot medlemmarna själva.

Vad lagen säger!
Föreningen ansvarar för de gemensamma utrymmena i fastigheten, dock inte för bostadsrättshavarnas lägenheter.

Vill föreningen (i detta fall styrelsen) göra inverkan (i detta fall åverkan) på en medlems lägenhet mot medlemmens vilja så låter det sig inte göras med mindre än att ett stämmobeslut tagits om detta och bifallits av minst 2/3 av de röstande, samt att beslutet godkänts i hyresnämnden.

Hyresnämnden
Stöd till bostadsrättshavare
Vad gör hyresnämnden för dig?
hotpot.se/forum

Här finns bevisligen inget beslut som godkänts av 2/3 av de röstande på stämman.

Här finns bevisligen heller inget beslut i hyresnämnden.

Exakt så ser regelverket ut, även om styrelsen här försöker komma runt regelverket.

Krav utan stöd i lag och brott mot stadgar - Kfm/tingsrätt stödja lagbrott?
Styrelsen vill inte bara förändra min lägenhet utan styrelsen vill också på ett markant sätt försämra min lägenhet på olika sätt, och då inte bara estetiskt, utan styrelsen vill dessutom bl.a. minska utrymmet i min lägenhet. Styrelsen vill till råga på allt förstöra min privata inredning utan återställning samt bryta mot stadgarna! Se vidare längre fram under rubriken "Vad vill styrelsen göra?".

Vad är det som gör att styrelsen tror sig ha rätt att göra detta utan att ens föra en dialog med mig, och utan att besvara en enda av mina frågor?

Styrelsens åtskilliga lagbrott beskrivs i mina motioner - Styrelsens hat mot mig styr!
I samband med detta så begår styrelsen dessutom en rad med felaktigheter som alla enligt min bedömning är tveklösa lagbrott! Allt detta har jag noga beskrivit i mina 300 skrivelser och 70-tal motioner till styrelsen. Jag förstår att dessa motioner också är anledningen till att styrelsen vill "sätta dit mig".
Jag vill be advokat Mats Engstrand att studera dessa skrivelser, eftersom situationen beskrivs mycket bättre där än vad jag har möjlighet att göra i denna skrivelse.

Utdrag från BrL, 7 kap 13 §
"Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt".

De olägenheter styrelsen utsatt mig för är omfattande, och därmed bryter styrelsen mot lagen även här!

Utdrag från BrL, 7 kap 13 §
"Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2006:710)".

Eftersom jag alltså aldrig "vägrat tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det" så är inte bara föreningens krav ogiltiga, utan det saknas dessutom stöd i lagtexten, om tillträde till lägenhet i bostadsrättslagen (BrL, 7 kap 13 §), för beslut om särskild handräckning.
Vad vill styrelsen göra? - Stämmobeslut saknas för allt nedan!
Det som styrelsen kräver av mig är något som jag av olika anledningar anser orimligt.
Styrelsen vill inte berätta allt som ska göras, eller på vilket sätt, men jag invänder mot bl.a följande;

 • Styrelsen vill reducera utrymmet i min bostadsrättslägenhet genom att min garderob minskas med ungf. 30 % i utrymme, pga att rör ska dras genom garderoben.
  Det finns inget stämmobeslut om att garderob ska minskas med ungf. 30 % i utrymme.

 • En del av min inredning, ett medicinskåp, har tagits bort och kommer inte att återställas eller ersättas på något sätt, och en av två inbyggda förvaringslådor har tagits bort.
  Det finns inget stämmobeslut om att en del av min inredning, ett medicinskåp, ska förstöras och sedan inte återställas på något sätt, medan de två hyllorna som skulle ersätta en del av det övriga som förstörts ska placeras helt på styrelsens villkor, i stället för så som jag vill ha det för att det ska bli funktionellt.
  Att snickaren säger att det blir billigare att var och en köper ett medicinskåp på Ikea och själv sätter upp bryr jag mig inte om. Billigare för vem? Varför ska jag lägga ut pengar på något som styrelsen förstör för mig i min lgh och lägga tid på en massa arbete med inhandling och uppsättning? Detta bara för att snickaren säger att det inte går att sätta upp ett medicinskåp på ett professionellt sätt. Ska jag då sätta upp ett själv på ett icke professionellt sätt för mina egna pengar?


 • Styrelsen vill på eget bevåg lägga över underhållsansvaret för golvbrunnen på mig som bostadsrättshavare, vilket skulle bli konsekvensen om styrelsen får sin vilja igenom om att medlemmen själv ska byta och betala för utbyte av golvbrunn (exkl. en billig plastbrunn, i st. f. en rostfri med kvalitet). Detta i strid med stadgarna!
  Det finns inget stämmobeslut på att den enskilde medlemmen ska överta underhållsansvaret för golvbrunnen, vilket blir resultatet om styrelsen får sin vilja igenom om att medlemmen själv ska byta och betala för utbyte av golvbrunn.
  Till råga på allt är golvbrunnen ändå så gammal (1961) att föreningen ändå snarast måste byta ut dem, och då helt på föreningens kostnad inkl. uppbrytning och renovering av badrum. Var ligger denna åtgärd i styrelsens planering?

 • Den enskilde medlemmen ska överta underhållsansvaret för en viss del av vattenledningsrören, vilket skulle bli konsekvensen om rör dras utanpåliggande så som styrelsen egenmäktigt vill att det ska göras. I strid med stadgarna, och därmed ej lagenligt!
  Det finns inget stämmobeslut på att den enskilde medlemmen ska överta underhållsansvaret för en viss del av vattenledningsrören, vilket skulle bli resultatet om rör dras utanpåliggande så som styrelsen egenmäktigt vill att det ska göras.
Föreningens stadgar:
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
§ 36

Till lägenheten hör bland annat:
ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,

Bostadsrättsföreningen svarar för
reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.


Styrelsen vill alltså i strid med lagen - i smyg - försöka lägga över underhållsansvaret för vattenledningsrör från föreningen till de enskilda bostadsrättshavarna.

Utökat ansvar för bostadsrättshavaren utan information om detta
Projektledaren för stambytet instämmer med mig att det blir ett utökat ansvar för bostadsrättshavaren genom att bostadsrättshavaren nu ansvarar för de utanpåliggande rör som förläggs i badrum och kök. Hans lösning är att man ändrar stadgarna, men jag menar att saker och ting måste göras i rätt ordning. Frågan uppstår då t.ex. hur stadgarna ska ändras, och det är ju absurt att ta denna diskussion efter att arbetet genomförts. Inte minst eftersom att det innebär att de som gjort egna lösningar, riskerar att ha betalat för något i onödan, när en lösning för dragningen av rör i stället kanske kunde ha valts som varit mer till den enskilda bostadsrättshavarens fördel. Ett av mina två grundläggande argument för en annan lösning, än den styrelsen egenmäktigt vill påtvinga medlemmarna, är ju just att slippa ansvar för så stor del av rören som möjligt.

Med vilket stöd i lagen ska jag betala för utbyte av andra medlemmars vitvaror?
Styrelsen har dessutom brutit mot likhetsprincipen genom att ett antal medlemmar fått sina toalettstolar utbytta till nya, medan andra, t.ex. jag, fått betala denna för helt egna pengar. Vilket stöd i lagen anser sig styrelsen ha för detta?

Förfulande och värdesänkande rördragning runt badrum
De rör som styrelsen kräver ska dras i mitt badrum vill styrelsen ska löpa upp och ner, kors och tvärs i badrummet som utanpåliggande rör, vilket helt förstör badrummets utseende eftersom dessa rör kommer att uppta det mesta av blickfånget i badrummet. Även funktionellt sker en försämring. En dyr badrumsrenovering blir därmed närmast bortkastade pengar, ovanpå allt.

Konsekvensen av det styrelsen vill genomföra skulle också medföra en värdeminskning av min bostadsrätt, som jag inte finner acceptabel.

Det är lätt att sitta i styrelsen och bestämma att andra ska få en hemsk lösning på rördragningen, när dessa ledamöter själva får en avsevärt bättre lösning.

Nedanstående är utdrag från vad bostadsrättslagen säger om detta.

BrL 9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.
Allmänna bestämmelser om en bostadsrättsförening
Särskilda villkor för vissa beslut
15 §
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).

16 § För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf skall vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits.

2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet.
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

Inget godkännande finns av hyresnämnden
Jag har som sagt aldrig motsatt mig tillträde till lägenheten. Däremot har jag ifrågasatt styrelsens rätt att förändra min lägenhet, och styrelsens rätt att inte behöva följa ovan angivna lagparagrafer i bostadsrättslagen. Styrelsen har envist vägrat svara på alla frågor om detta!

Styrelsen har inte varit intresserade av att inkomma med en ansökan om godkännande till hyresnämnden. Hyresnämnden har inte godkänt de förändringar som styrelsen vill göra i de enskilda medlemmarnas lägenheter, trots mina långvariga protester, men det torde i och för sig vara svårt för hyresnämnden att göra eftersom det förutsätter att det finns något beslut att godkänna.

Stämmans beslut om stambytet
Det beslut som togs av stämman den 27/2 2008 avseende stambytet lät som följer;
"Beslut om byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler samt radiatorer
Beslut: Efter genomförd information och att föreningsstämman fick ställa frågor kring dom planerade underhållsarbetena var man beredd att ta beslut att tillstyrka styrelsen förslag för byte av kall- och varmvattenledningar, installation av nya värmecentraler samt radiatorer. Med klar majoritet"
.
Det är allt. Som synes från ovanstående protokollutdrag genomfördes ingen rösträkning, inget konkret nämndes om konsekvenserna av stambytet för medlemmarnas lägenheter, inte ett ord om att garderoben skulle förändras, och inga fler beslut avseende detta togs. Ingen skriftlig information fanns till stämman, och efter stämman har styrelsen i vanlig ordning inte informerat med ett ord varken skriftligt eller muntligt.

Ingen information till medlemmarna för att därigenom klara sig lättare undan!
Styrelsen gör allt för att mörka, dölja och förhala, i förhoppning om att de ska kunna klara sig undan allt, och att försvåra för den enskilda medlemmen att hävda sin rätt (vilket tyvärr också blir resultatet av styrelsens mörkande).

Styrelsen försöker dölja fakta - får ej reda på vad som beställts
Jag har också efterfrågat information om vad det är styrelsen beställt för arbete i min lägenhet, men styrelsen vägrar informera om detta.

Alla vägrar höra av sig!
Projektledaren för stambytet och arbetsledaren har varit i min lägenhet och vi kom då överens om att de skulle kontrollera kostnaden för att dra rören i väggen, vilket då i alla fall skulle eliminera att underhållsansvaret förs över på mig som enskild medlem för vattenledningsrör.
De skulle återkomma till mig med besked efter att de pratat med styrelsen, men efter detta hördes de aldrig av. Styrelsen har också vägrat att svara på samtliga mina frågor om detta.

Styrelsen har lurat mig att jag skulle få svar!
Som framgår av mina skrivelser till styrelsen så har styrelsen, via HSB-ledamot Bengt Skånhamre, vid upprepade tillfällen gett sken av att jag skulle få svar på mina frågor, och därmed har styrelsen lyckats förhala frågorna in i det längsta.
Jag har också den 16/1 2009 skickat nedanstående skrivelse till styrelsen.

Till styrelsen för Brf ______;
- Hans-Åke, 5 A
- Kjell, 3 B
- Tage, 3 A
- Carola, 7 A
- Bengt Skånhamre, HSB Malmö

Men snälla styrelsen !

Har ni inte förstått någonting vid det här laget?

Jag har rätten och lagen på min sida, och jag kommer inte under några omständigheter att acceptera att styrelsen försöker köra över mig, på det sätt som styrelsen tror sig kunna behandla medlemmarna i denna brf, eller att styrelsen begår fortsatta lagbrott.

Styrelsen kommer inte på något sätt undan att svara på mina frågor.

Varken kronofogdemyndigheten eller advokat Mats Engstrand kommer att kunna hjälpa styrelsen att begå lagbrott. De kostnader styrelsen på ett så oansvarigt sätt belastar föreningens delägare med för Mats Engstrand och kronofogdemyndighet kommer omöjligen att kunna tillföra något och dessutom riskerar styrelsen bara att bli personligt återbetalningsskyldiga för alla dessa kostnader.

Antingen ger styrelsen med sig på mitt krav om en dialog mellan styrelsens representant och mig, så att vi kan träffa en överenskommelse utan fortsatta onödiga fördröjningar, eller så får styrelsen vackert dra mig inför rätta.

I en rättsprocess kommer styrelsen att tvingas svara på mina frågor och dessutom kommer jag då att få tillfälle att ta upp alla de lagbrott styrelsen begått (som jag redovisat) såväl före årsstämman 2008 som efter. Märk väl att beviljande av ansvarsfrihet inte har någon praktisk betydelse. Ett lagbrott är ett lagbrott oavsett den formella proceduren på stämman.

Om styrelsen fortsätter att undvika en dialog med mig och om styrelsen försöker vänta till årsstämman 2009 med svaren på mina frågor så kommer styrelsen ändå inte undan varken motionerna eller frågorna som jag ställer på stämman eftersom lagen säger att styrelsen måste svara. Och svarar styrelsen ändå inte på motioner eller mina frågor på stämman så måste jag naturligtvis klandra stämman. Lagbrott får aldrig tolereras! Och då är vi inne i en rättsprocess som kommer att bli mycket intressant. I detta läge kommer domstolen tvinga styrelsen att lösa upp alla trådar, svara på alla frågor och reda ut styrelsens lagbrott.

Vore det då inte betydligt bättre att föra en dialog med mig, så som styrelsen naturligtvis skulle ha gjort från början (redan i september)?

Styrelsen har tyvärr redan skadat denna förening på ett mycket allvarligt sätt, inte minst ekonomiskt, men med en dialog mellan styrelsen och mig, så skulle vi kunna komma fram till en lösning som i alla fall inte ytterliggare skadar föreningen allvarligt.

Som alltid önskas mottagningsbevis på denna skrivelse, men eftersom styrelsen vägrat bekräfta mottagandet på samtliga av mina tidigare mejl så är väl tyvärr sannolikheten inte särskilt stor att styrelsen kommer att göra det denna gång heller.

PS.
N.H. Nordströms har kopplat bort varmvattnet i huset idag, och jag hoppas detta löses mycket snabbt !
Medlemmarna hålls som vanligt helt oinformerade.
Ingen information har dykt upp i min brevlåda om detta.
Det finns inte ens någon lapp i trappuppgången om vad som händer eller vem som är kontaktad (om ens någon) eller när problemet kommer att åtgärdas!

Jag har den 19/1 2009 tillskrivet hyresnämnden i ovanstående frågor.Jag yrkar att;
 1. Det tas fram en policy för hur en styrelse får agera mot medlemmar och där det ställs krav på att styrelsen måste föra en dialog med medlem innan styrelsen anlitar kronofogde eller låter föreningen gå in i en rättslig process mot delägare i föreningen.

  I denna policy måste det också stå att styrelsen inte får medvetet ljuga om medlemmar (på det sätt som styrelsen bevisligen gjort, enligt Mats Engstrands skrivelse), och att det medför konsekvenser för styrelsen om styrelsen ändå gör detta.

  En arbetsgrupp tillsätts som tar fram denna policy, vilken sedan presenteras för godkännande av stämman på en extrastämma till hösten 2009.

  Alla medlemmar ges möjlighet att innan denna extrastämma ge sina synpunkter på arbetsgruppens resultat.

 2. Mats Engstrand ska aldrig mer anlitas för något i denna förening!

lgh 47 - 2009-01-24 - Forum för bostadsrätter: http://hotpot.se/forum


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.