Exempel på viktiga förändringar som behöver göras i stadgarna.

  • Vem ansvarar för vad?

I koden för föreningsstyrning som alla 33 regionföreningar förbundit sig att följa (2008) står följande;
5.2 Information på hemsida
5.2.1 Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning.


samt

1.3.5 Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma ska återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman.

samt

1.1 Kallelse m.m.
1.1.1 Föreningen ska senast under sista kalendermånaden i verksamhetsåret och så snart styrelsen beslutat att hålla extra föreningsstämma, offentliggöra när och på vilken ort stämman kommer att hållas. Uppgiften ska från samma tidpunkt återfinnas på föreningens hemsida.


1.1.2 Föreningen ska på sin hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt, i god tid innan kallelse utfärdas till föreningsstämma, informera om fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen. Det skriftliga material som skickas ut till fullmäktige ska vara skrivet på ett lättillgängligt sätt så att fullmäktige kan tillgodogöra sig informationen i materialet.

samt

2.1.3 Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt. Där ska även anges hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen och vid vilken tidpunkt förslaget måste ha nått valberedningen för att med säkerhet kunna behandlas av valberedningen inför föreningsstämman.

samt

2.2.4 Valberedningens förslag samt samtliga inkomna nomineringar ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt. I anslutning till att kallelsen utfärdas ska på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval samt de ledamöter som kvarstår anges:...

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.


samt

2.3.2 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor samt redogöra för samtliga inkomna nomineringar. Förslaget ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.

samt

2.3.3 I anslutning till att kallelsen till föreningsstämman utfärdas ska information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende lämnas på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt. Informationen ska innefatta omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, vid omval, vilket år revisorn valdes och hur länge revisorn innehaft uppdraget.

En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete ska lämnas på hemsidan och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.


Ändå är det bara ett par regionföreningar som brytt sig om att följa koden (om än bara till viss del).

HSB Riksförbunds stämma 2009 - Inga stämmoprotokoll/stämmohandlingar
HSB Riksförbund - Så påverkar du
HSB Riksförbund lever inte som de lär !!!

HSB Göta - Stämmoprotokoll - inga årsredovisningar

HSB Göteborg - Stämmoprotokoll - inga årsredovisningar
HSB Göteborg - Höst och vårstämma
HSB Göteborg - Skriv motion
HSB Göteborg - HSBs kod för föreningsstyrning
HSB Göteborg - HSB Kompassen
HSB Göteborg - Föreningsstyrningsrapport
HSB Göteborg - Valberedningen

HSB Mölndals årsstämma
HSB Mölndals motionsrekommendation

HSB Norra Storstockholm - årsstämma

HSB Skåne - Var med och påverka - skriv en motion
HSB Skåne - Stämman 25 april 2009
HSB Skåne - Stämmoprotokoll

HSB Stockholm - Stämmoprotokoll
HSB Stockholm - Ordinarie föreningsstämma
HSB Stockholm - Välbesökt distriktsstämma

HSB Sydosts stämmoprotokoll

HSB Södertälje - välbesökt årsstämma - Inga stämmoprotokoll
HSB Södertälje - Valberedning
HSB Södertälje - VD entledigad

HSB Östergötlands stämma 2009
HSB Östergötlands årsredovisningar

Den enda region som följer koden i alla fall till större delen är HSB Göteborg (en radikal förändring mot tidigare, eftersom HSB Göteborg normalt är en av de sämsta HSB-regionerna i Sverige när det gäller öppenhet och demokrati). HSB Stockholm följer koden i vissa delar, men sedan är det inte mycket bevänt med ovanstående övriga 7 HSB-regioner.

Följande regioner följer inte koden i något avseende vad gäller den information som ska presenteras på HSB:s webbplats;

HSB Dalarna - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Kristinehamn - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Landskrona - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Mitt - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Mälardalen - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Norr - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Norra Bohuslän - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Nordvästra Skåne - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Sydnärke - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Södermanland - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Södertörn - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Umeå - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Centrala Värmland - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Nordvästra Götaland - Inga stämmoprotokoll eller årsredovisningar

HSB Arlanda
HSB Filipstad
HSB Gävleborg
HSB Karlsborg
HSB Karlskoga
HSB Kil
HSB Uppsala

Startsidan     |     Stadgar     |     Normalstadgar Brf     |     Regionstadgar     |     Stadgeändringar     |     Lagar     |     Forum

Allt om bostadsrätt © 2008