Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Författningsförslag

Sid 172.
Nuvarande lydelse
1 kap. 1§
En bostadsrättsförening är en
ekonomisk förening som har till
ändamål att i föreningens hus
upplåta lägenheter med bostadsrätt.
En bostadsrätt skall vara
registrerad.
Lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar tillämpas på
bostadsrättsföreningar i den utsträckning
som anges i 9–10 kap.


2 §16
För registrering av en bostadsrättsförening
fordras att föreningen
har minst tre medlemmar. Dessutom
skall föreningen ha antagit
stadgar samt utsett styrelse och
minst en revisor.

9 §17
Bestämmelsen i 1 kap. 7 §
lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga om bo-
stadsrättsföreningar.

6 kap 4 §18
Ett avtal om överlåtelse av en
bostadsrätt genom köp ska upprättas
skriftligen och skrivas
under av säljaren och köparen.
Köpehandlingen ska innehålla
uppgift om den lägenhet som
överlåtelsen avser samt om ett
pris. Motsvarande gäller vid byte
eller gåva. Bestämmelsen i 1 kap.
7 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar ska inte tillämpas.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit
överens om ett annat pris än det som anges i köpehandlingen,
är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller
i stället det pris som anges i köpehandlingen. Priset får dock jämkas,
om det är oskäligt att det ska vara bindande. Vid denna bedömning
ska hänsyn tas till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid
avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna
i övrigt.

9 kap. 2 §
Bestämmelserna i 2 kap. 3 §
lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar om när en ekonomisk
förening skall anmälas för registrering
och om verkan av att anmälan
gjorts för sent gäller i fråga
om bostadsrättsföreningar.

9 kap. 4 §19
För en bostadsrättsförenings
förpliktelser svarar endast för-
eningens tillgångar. I tillgångarna
inräknas insatser och avgifter
som har förfallit till betalning
även om de ännu inte har betalats.

9 kap. 5 §
Bostadsrättsföreningens stadgar
skall ange
1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens
styrelse skall ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens
verksamhet och verksamhetens art,
4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift
och pantsättningsavgift
kan tas ut,
5. de grunder enligt vilka årsavgift,
överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
skall beräknas,
6. i det fall rätten att bestämma
ersättning för bostadsrätt
vid överlåtelse skall vara inskränkt,
de grunder enligt vilka
ersättning skall beräknas,
7. de grunder enligt vilka medel
skall avsättas för att säkerställa
underhållet av föreningens
hus,
8. antalet eller lägsta och
högsta antalet styrelseledamöter
och revisorer samt eventuella suppleanter,
tiden för deras uppdrag
samt, om någon av dem skall utses
på annat sätt än som anges i
denna lag, hur det skall ske,
9. inom vilken tid och hur
föreningsstämman skall sammankallas
samt hur andra meddelanden
skall komma till medlemmarnas
kännedom,
10. vilka ärenden som skall
förekomma på ordinarie stämma,
11. vilken tid föreningens
räkenskapsår skall omfatta, samt
12. grunderna för fördelningen
av föreningens vinst samt hur
man skall förfara med föreningens
behållna tillgångar när föreningen
upplöses.

Bestämmelserna i första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation
för de privatanställda.

6 §20
Bostadsrättsföreningens firma
skall innehålla ordet ”bostadsrättsförening.
I firman får inte ordet ”bolag”
eller något annat ord som betecknar
ett bolagsförhållande tas
in på så sätt att det kan leda till
missförstånd att ett bolag innehar
firman.
Firman skall tydligt skilja sig
från andra hos Bolagsverket förut
registrerade och ännu bestående
föreningsfirmor med säte i
samma län. För registrering av
förenings firma gäller i övrigt
bestämmelserna i firmalagen
(1974:156).

Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av bostadsrättsföreningar
får använda ordet ”bostadsrätt” eller en sammansättning
med detta ord i sin firma eller i övrigt vid beteckning
av rörelsen.

7 §
Bestämmelserna om firmateckning
i 14 kap. 2 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

9 §
Medlemsförteckningen skall
för varje medlem innehålla uppgift
om hans namn och postadress
samt om den bostadsrätt
som han har.
Styrelsen skall hålla förteckningen
tillgänglig för den som
vill ta del av den.
12 §
Bestämmelserna om en förenings
ledning i 6 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar
med följande
undantag:
1. Av styrelsens ledamöter
skall alltid minst två eller, om
styrelsen består av mindre än
fem ledamöter, minst en väljas
på föreningsstämma.

2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens
make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant
för styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i
föreningen.

3. Bestämmelserna om verkställande
direktör gäller inte.

14 §
Bestämmelserna om föreningsstämman
i 7 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar
för bostadsrättsföreningar med
följande undantag:
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de
endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.

2. Föreningsstämmans befogenheter
får inte överlämnas åt särskilt
valda fullmäktige.
3. Bestämmelserna i 23–25 §§
gäller i stället för 7 kap. 14 och
15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.


16 §21
För att ett beslut i en fråga
som anges i denna paragraf skall
vara giltigt krävs att det har
fattats på en föreningsstämma
och att följande bestämmelser
har iakttagits.
1. Om beslutet innebär ändring
av någon insats och medför
rubbning av det inbördes förhållandet
mellan insatserna, skall
samtliga bostadsrättshavare som
berörs av ändringen ha gått med
på beslutet. Om enighet inte uppnås,
blir beslutet ändå giltigt om
minst två tredjedelar av de berörda
bostadsrättshavarna har
gått med på beslutet och det
dessutom har godkänts av hyresnämnden.
1 a. Om beslutet innebär en
ökning av samtliga insatser utan
att förhållandet mellan de inbördes
insatserna rubbas, skall
alla bostadsrättshavarna ha gått
med på beslutet. Om enighet inte
uppnås, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de
röstande har gått med på beslutet
och det dessutom har godkänts
av hyresnämnden. Hyresnämnden
skall godkänna beslutet om
detta inte framstår som otillbörligt
mot någon bostadsrättshavare.
2. Om beslutet innebär att en
lägenhet som upplåtits med bostadsrätt
kommer att förändras
eller i sin helhet behöva tas i
anspråk av föreningen med anledning
av en om- eller tillbyggnad,
skall bostadsrättshavaren ha
gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren
inte ger sitt
samtycke till ändringen, blir beslutet
ändå giltigt om minst två
tredjedelar av de röstande har
gått med på beslutet och det
dessutom har godkänts av hyresnämnden.
3. Om beslutet innebär utvidgning
av föreningens verksamhet,
skall minst två tredjedelar av
de röstande ha gått med på beslutet.
4. Om beslutet innebär överlåtelse
av ett hus som tillhör
föreningen, i vilket det finns en
eller flera lägenheter som är upplåtna
med bostadsrätt, skall beslutet
ha fattats på det sätt som
gäller för beslut om likvidation
enligt 11 kap. 1 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.
Minst två tredjedelar av
bostadsrättshavarna i det hus
som skall överlåtas skall dock
alltid ha gått med på beslutet.
5. Om det i stadgarna finns
ytterligare något villkor för att
ett beslut enligt 1–4 skall vara
giltigt, gäller även det.
Föreningen skall genast underrätta
den som har pant i bostadsrätten
och som är känd för
föreningen om ett beslut enligt
första stycket 2 eller 4.

18 a §22
Ett beslut om nedsättning av
samtliga insatser skall genast anmälas
för registrering. Beslutet
får inte verkställas förrän ett år
har förflutit efter registreringen.

26 §23
Bestämmelserna i 8 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar i
fråga om bostadsrättsföreningar.Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen
(1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

28 §
Har vinstutdelning beslutats
och verkställts i strid med 27 §
eller någon bestämmelse i föreningens
stadgar, gäller bestämmelserna
om återbetalning m.m.
i 10 kap. 7 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.
Bestämmelserna om vissa
gåvor i 10 kap. 8 § nämnda lag
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.


29 §24
Bestämmelserna om likvidation
och upplösning i 11 kap.
lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar gäller i tillämpliga delar
i fråga om bostadsrättsföreningar.
Vad som föreskrivs i 11 kap.
3 § lagen om ekonomiska föreningar
för det fall antalet föreningsmedlemmar
går ned under ett
lägsta antal, skall tillämpas i fråga
om en bostadsrättsförening, om
antalet medlemmar eller antalet
bostadsrättshavare går ned under
tre. Om flera medlemmar har en
bostadsrätt gemensamt skall de härvid
räknas endast som en bostadsrättshavare.
Vidare skall vad som i 11 kap.
12 § lagen om ekonomiska föreningar
sägs om insatskapital i
stället gälla insats och upplåtelse-
avgift i bostadsrättsföreningen.
30 §25
Bestämmelserna om fusion i
12 kap. 1–19 §§ lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar gäller
också för bostadsrättsföreningar.

31 §26
Bestämmelserna om registrering
m.m. i 15 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.
Ett beslut om
sådan ändring av stadgarna att
styrelsens säte skall flyttas från
ett län till ett annat får dock inte
registreras, om bostadsrättsföreningens
firma på grund av bestämmelserna
i 6 § tredje stycket
detta kapitel inte får föras in i
Bolagsverkets register.

10 kap. 1 §
Bestämmelserna om skadestånd
m.m. i 13 kap. lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar i
fråga om bostadsrättsföreningar.

2 §27
Bestämmelserna om straff och
vite i 16 kap. lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar utom 1 §
andra stycket 1 gäller i tillämp-
liga delar i fråga om bostadsrättsföreningar.
Det som föreskrivs
om handling eller ärende i 16 kap.
1 a § gäller också handling eller
ärende enligt denna lag.

11 kap. 6 §
Förbehåll i stadgarna enligt
7 kap. 18 § andra stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
som inte innehåller någon
bestämmelse om rätt för parterna
att klandra skiljedomen gäller
inte

1. i fråga om en bostadsrättshavares rätt eller skyldighet att
tillträda eller behålla lägenheten, eller
2. beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §.

I övrigt gäller förbehållet inte
i fråga om tvist med anledning
av upplåtelse av nyttjanderätt enligt
denna lag, om man genom
förbehållet utsett skiljemän eller
meddelat bestämmelser om skiljemännens
antal, sättet för deras
utseende eller förfarandet vid
skiljenämnden. I dessa hänseenden
skall lagen (1929:145) om
skiljemän tillämpas. Vad som sagts
nu hindrar dock inte att föreningen
i stadgarna utser hyresnämnden
till skiljenämnd eller
bestämmer kortare tid för skiljemannaåtgärdens
avslutande än den
tid om sex månader som anges i
nämnda lag.

Föreslagen lydelse
1 kap. 1§
En bostadsrättsförening är en
ekonomisk förening som har till
ändamål att i föreningens hus
upplåta lägenheter med bostadsrätt.
En bostadsrätt ska vara
registrerad.
Lagen (2012:000) om ekonomiska
föreningar tillämpas på
bostadsrättsföreningar i den utsträckning
som anges i 9 och
10 kap.

2 §16
En bostadsrättsförening ska ha
minst tre medlemmar. Var och en
av medlemmarna ska vara en
fysisk eller en juridisk person.
Föreningen ska också ha stadgar
samt en styrelse.

9 §17
Bestämmelsen i 1 kap. 9 §
lagen (2012:000) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga om bo-
stadsrättsföreningar.

6 kap 4 §18
Ett avtal om överlåtelse av en
bostadsrätt genom köp ska upprättas
skriftligen och skrivas
under av säljaren och köparen.
Köpehandlingen ska innehålla
uppgift om den lägenhet som
överlåtelsen avser samt om ett
pris. Motsvarande gäller vid byte
eller gåva. Bestämmelsen i 1 kap.
9 § lagen (2012:000) om ekonomiska
föreningar ska inte tillämpas.

SAMMA9 kap. 2 §
Bestämmelserna i 3 kap. lagen
(2012:000) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

9 kap. 4 §19
För en bostadsrättsförenings
förpliktelser svarar endast för-
eningens tillgångar. I tillgångarna
inräknas de fordringar på medlemsinsatser
och avgifter som har
förfallit till betalning.

9 kap. 5 §
Bostadsrättsföreningens stadgar
ska ange
1. föreningens firma,
2. den kommun i Sverige där
föreningens styrelse ska ha sitt
säte,
3. vilken verksamhet föreningen
ska bedriva,
4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift
och pantsättningsavgift
kan tas ut,
5. de grunder enligt vilka årsavgift,
överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
ska beräknas,
6. i det fall rätten att bestämma
ersättning för bostadsrätt
vid överlåtelse ska vara inskränkt,
de grunder enligt vilka
ersättning ska beräknas,
7. de grunder enligt vilka medel
ska avsättas för att säkerställa
underhållet av föreningens
hus,
8. antalet eller lägsta och
högsta antalet styrelseledamöter
och, om sådana ska finnas, styrelsesuppleanter
samt tiden för deras
uppdrag,
9. hur föreningsstämman ska
sammankallas,10. vilka ärenden som ska tas
upp på ordinarie stämma,
11. vilken tid som föreningens
räkenskapsår ska omfatta,
12. grunderna för användandet
av föreningens vinst, och
13. vad som ska göras med
föreningens återstående tillgångar
när föreningen upplöses.

SAMMA

6 §20
Bostadsrättsföreningens firma
ska innehålla ordet ”bostadsrättsförening.
I firman får inte ordet ”bolag”
eller något annat ord som betecknar
ett bolagsförhållande tas
in på ett sådant sätt att det kan
leda till missförståndet att det är
ett bolag som innehar firman.
Firman ska tydligt skilja sig
från andra hos Bolagsverket förut
registrerade och ännu bestående
föreningsfirmor med säte i
samma län. För registrering av
förenings firma gäller i övrigt
bestämmelserna i firmalagen
(1974:156).

SAMMA7 §
Bestämmelserna om firmateckning
i 21 kap. 5 § lagen
(2012:000) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

9 §
Medlemsförteckningen ska
för varje medlem innehålla uppgift
om hans eller hennes namn,
personnummer, organisationsnummer
eller annat identifieringsnummer
och postadress samt
om den bostadsrätt som medlemmen
har.
Styrelsen ska hålla förteckningen
tillgänglig för den som
vill ta del av den.

12 §
Bestämmelserna om en förenings
ledning i 8 kap. lagen
(2012:000) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar
med följande
undantag:
1. Av styrelsens ledamöter ska
alltid minst två eller, om styrelsen
består av mindre än fem
ledamöter, minst en väljas på
föreningsstämma.

SAMMA


14 §
Bestämmelserna om föreningsstämman
i 7 kap. lagen
(2012:000) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar
för bostadsrättsföreningar med
följande undantag:
SAMMA
2. Medlemmarnas beslutanderätt
i föreningens angelägenheter
får inte utövas av särskilt utsedda
fullmäktige.
3. Bestämmelserna i 23–25 §§
gäller i stället för 7 kap. 34 och
35 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

16 §21
För att ett beslut i en fråga
som anges i denna paragraf ska
vara giltigt krävs att det har
fattats på en föreningsstämma
och att följande bestämmelser
har iakttagits.
1. Om beslutet innebär ändring
av någon insats och medför
rubbning av det inbördes förhållandet
mellan insatserna, ska
samtliga bostadsrättshavare som
berörs av ändringen ha gått med
på beslutet. Om enighet inte
uppnås, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de
berörda bostadsrättshavarna har
gått med på beslutet och det
dessutom har godkänts av hyresnämnden.
1 a. Om beslutet innebär en
ökning av samtliga insatser utan
att förhållandet mellan de inbördes
insatserna rubbas, ska
alla bostadsrättshavarna ha gått
med på beslutet. Om enighet inte
uppnås, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de
röstande har gått med på beslutet
och det dessutom har godkänts
av hyresnämnden. Hyresnämnden
ska godkänna beslutet om
detta inte framstår som otillbörligt
mot någon bostadsrättshavare.
2. Om beslutet innebär att en
lägenhet som upplåtits med bostadsrätt
kommer att förändras
eller i sin helhet behöva tas i
anspråk av föreningen med anledning
av en om- eller tillbyggnad,
ska bostadsrättshavaren ha
gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren
inte ger sitt
samtycke till ändringen, blir beslutet
ändå giltigt om minst två
tredjedelar av de röstande har
gått med på beslutet och det
dessutom har godkänts av hyresnämnden.
3. Om beslutet innebär utvidgning
av föreningens verksamhet,
ska minst två tredjedelar av
de röstande ha gått med på beslutet.
4. Om beslutet innebär överlåtelse
av ett hus som tillhör
föreningen, i vilket det finns en
eller flera lägenheter som är upplåtna
med bostadsrätt, ska beslutet
ha fattats på det sätt som
gäller för beslut om likvidation
enligt bestämmelserna i 29 a §.
Minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna
i det hus som ska
överlåtas ska dock alltid ha gått
med på beslutet.

5. Om det i stadgarna finns
ytterligare något villkor för att
ett beslut enligt 1–4 ska vara
giltigt, gäller även det.
Föreningen ska genast underrätta
den som har pant i bostadsrätten
och som är känd för
föreningen om ett beslut enligt
första stycket 2 eller 4.

18 a §22
Ett beslut om minskning av
samtliga insatser ska genast anmälas
för registrering. Beslutet
får inte verkställas förrän ett år
har förflutit efter registreringen.

26 §23
Bestämmelserna i 9 och 10 kap.
lagen (2012:000) om ekonomiska
föreningar om revision och om
allmän och särskild granskning
gäller i tillämpliga delar i fråga
om bostadsrättsföreningar med
följande avvikelser:
1. Om det är påkallat av särskilda
omständigheter, får Bolagsverket
utse en auktoriserad eller
godkänd revisor att utföra revision
av bostadsrättsföreningen.
Innan Bolagsverket fattar ett sådant
beslut, ska föreningen ges
tillfälle att yttra sig.
2. En bostadsrättsförening som
inte har någon revisor ska alltid
ha minst en lekmannarevisor.

SAMMA
28 §
Har vinstutdelning beslutats
och verkställts i strid med 27 §
eller någon bestämmelse i föreningens
stadgar, tillämpas bestämmelserna
om återbetalning
m.m. i 13 kap. 6 och 7 §§ lagen
(2012:000) om ekonomiska föreningar.
Bestämmelserna om vissa
gåvor i 13 kap. 5 § lagen om ekonomiska
föreningar gäller i fråga
om bostadsrättsföreningar.

29 §24
Bestämmelserna om likvidation
och upplösning i 18 och
19 kap. lagen (2012:000) om ekonomiska
föreningar gäller i fråga
om bostadsrättsföreningar. Bestämmelserna
i 29 a § gäller dock
i stället för 18 kap. 2 § lagen om
ekonomiska föreningar.
Vid tillämpningen av 18 kap.
3 § 3 och 13 § första stycket 4 lagen
om ekonomiska föreningar ska, om
flera medlemmar har en bostadsrätt
gemensamt, dessa medlemmar
i detta sammanhang räknas
endast som en bostadsrättshavare.
Vidare ska vad som sägs i
18 kap. 27 § lagen om ekonomiska
föreningar om insatskapital
i stället gälla insats och upp-
låtelseavgift i bostadsrättsföreningen.
29 a §
Ett beslut om likvidation är
giltigt om det har biträtts av samtliga
röstberättigade i föreningen.
Beslutet är även giltigt, om det har
fattats på två på varandra följande
föreningsstämmor och minst
två tredjedelar av de röstande på
den senare stämman har gått med
på beslutet. I stadgarna får tas in
strängare villkor för att beslutet ska
vara giltigt. När det finns grund
för tvångslikvidation enligt 18 kap.
12 eller 13 § lagen (2012:000) om
ekonomiska föreningar, är dock
ett beslut om likvidation alltid
giltigt om det har biträtts av mer
än hälften av de röstande. Uppkommer
i ett sådant fall lika röstetal,
har ordföranden utslagsröst.
Om flera medlemmar har en
bostadsrätt gemensamt, ska de anses
som en röstande, om inte något
annat har bestämts i stadgarna.

30 §25
Bestämmelserna om fusion i
17 kap. 1–27 §§ lagen (2012:000)
om ekonomiska föreningar gäller
också för bostadsrättsföreningar
med följande undantag.
Ett föreningsstämmobeslut om
godkännande av fusionsplanen är
giltigt endast om det har biträtts
av nio tiondelar av de röstberättigade
eller har fattats på två på
varandra följande föreningsstämmor
och på den senare stämman
har biträtts av minst två tredjedelar
av de röstande. I stadgarna
får tas in strängare villkor för att
beslutet ska vara giltigt.
Om flera medlemmar har en
bostadsrätt gemensamt, ska de anses
som en röstande, om inte något
annat har bestämts i stadgarna.

31 §26
Bestämmelserna om registrering
m.m. i 20 kap. lagen
(2012:000) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.
Ett beslut om
sådan ändring av stadgarna att
styrelsens säte ska flyttas från
ett län till ett annat får dock inte
registreras, om bostadsrättsföreningens
firma på grund av bestämmelserna
i 6 § tredje stycket
detta kapitel inte får föras in i
Bolagsverkets register.

10 kap. 1 §
Bestämmelserna om skadestånd
m.m. i 22 kap. lagen
(2012:000) om ekonomiska föreningar
gäller i tillämpliga delar i
fråga om bostadsrättsföreningar.

2 §27
Bestämmelserna om straff och
vite i 23 kap. lagen (2012:000)
om ekonomiska föreningar utom
1 § första stycket 1 tillämpas i
fråga om bostadsrättsföreningar.
Det som föreskrivs om handling
eller ärende i 23 kap. 2 § samma
lag gäller också handling eller
ärende enligt denna lag.

11 kap. 6 §
Förbehåll i stadgarna enligt
7 kap. 51 § lagen (2012:000) om
ekonomiska föreningar som inte
innehåller någon bestämmelse om
rätt för parterna att klandra skiljedomen
gäller inte


SAMMA

I övrigt gäller förbehållet inte
i fråga om tvist med anledning
av upplåtelse av nyttjanderätt enligt
denna lag, om man genom
förbehållet utsett skiljemän eller
meddelat bestämmelser om skiljemännens
antal, sättet för deras
utseende eller förfarandet vid
skiljenämnden. I dessa hänseenden
ska lagen (1999:116) om
skiljeförfarande tillämpas. Detta
hindrar dock inte att föreningen
i stadgarna utser hyresnämnden
till skiljenämnd.

2. Det som sägs i 9 kap. 9 § om angivande av person- eller organisationsnummer
eller annat identifieringsnummer för medlem
gäller inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen
före utgången av år 2012.


Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2009 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne