"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse !
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag
".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en av mina motioner handlar om något som är av"frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!

Motion 34. HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag! En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Brf:ar är självständiga föreningar som ibland anlitar tjänster från HSB Malmö. Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera. Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 34:
Denna motion handlar inte om andra!
Motionen avser HSB Malmös styrelse och styrelsens ansvar.

Styrelsen bemöter ej ett enda av motionens 12 yrkanden, varför styrelsens svar helt kan bortses från här! Styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) blir därmed omöjligt att anta för stämman!

Sanningen är kanske mer att en brf är "självständig" på HSB:s villkor (enligt bl.a. brf:ens stadgar, HSB Malmös stadgar och HSB Malmös fria tolkningar av stadgar samt den HSB-ledamot som HSB uttrycker är en länk mellan HSB och brf:en).

"Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera"???
Är det någon som någonsin hört en revisor som avlönas av HSB anmärka på något fel?
Och återigen, detta handlar inte om andra. Motionen handlar enbart om HSB Malmö och HSB Malmös moral och etik.

"Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en"???

HSB Malmö ska inte påtala lagbrott för revisorn, utan HSB Malmö är skyldig att först och främst polisanmäla lagbrott. Det borde vara en självklarhet för alla att lagbrott ska anmälas.

HSB Malmös styrelse besvarade denna motion exakt så fel som jag förklarat i själva motionen att de skulle göra.

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor. Frågorna hade så lätt kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Notera också att HSB Malmö inte kommenterade med ett enda ord om vad som stod i den 7 A4-sidor långa bakgrunden till yrkandena.

HSB Malmös styrelse vill inte ens i sitt svar informera om de har för avsikt att betala tillbaka de pengar HSB Malmö helt i onödan kostat mig och min brf, enligt motionen.
- 300.000 kr för tre stämmor
- För 44.400 kr besvarar HSB Malmö motioner åt brf-styrelsen
- Stellan Håkansson debiterar 18.000 kr bara för att närvara på stämman
- HSB Malmö röstar mot medlemmarna
- HSB Malmö begår solklart lagbrott
- Enda mål att alla motioner ska avslås
- HSB Malmö bistår med dyra advokater, utan medlemmarnas vetskap
- Av HSB Malmö utsedd revisor Peter Sjöberg, Ernst & Young, lurar medlemmar; pris=4.500 kr
- Turning Torso flyttar till min brf
- Personliga påhopp, särbehandling och mobbning

Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra och jag yrkar att stämman bifaller motionens 12 yrkanden;
 1. HSB Malmö ska inte åta sig att besvara motioner åt en brf-styrelse (men kan naturligtvis i vissa fall bistå med hjälp i form av utredning av kostnader och dylikt).

 2. Så länge nuvarande regelverk (brf-stadgar) finns så ska HSB Malmö följa lagen, precis som övriga medlemmar måste göra, och inte bevista en brf-stämma med mer än maximalt tillåtet antal personer, dvs en person med fullmakt.

 3. Alla kostnader för alla stämmor och möten med fullmäktige ska redovisas separat i årsredovisningen.

 4. Alla som närvarar på stämmor ska redovisas i röstlängden.

 5. HSB Malmö ska inte skada brf:ar genom att hålla dåliga styrelser bakom ryggen.
 6. HSB Malmö ska inte backa upp eller försöka dölja fel, misstag och brott som en styrelse begår, utan HSB Malmö ska i stället verka för öppenhet och insyn i brf:en.
 7. Info till styrelser: HSB Malmö ansvarar för att brf-styrelser är införstådda med att brf-styrelsen inte kommer att stödjas av HSB Malmö om styrelsen begår allvarliga felaktigheter och misstag, och ej heller vid oegentligheter/brott.
  Medlemmarna ska alltid ha rätt att veta vad som händer i brf:en och inte bara till årsstämman!
  HSB Malmö ska ej acceptera att medlemmar undanhålls information bara för att den kan vara avslöjande för hur brf-styrelsen agerat i olika frågor.
 8. Info till medlemmar: HSB Malmö ska informera medlemmar om att HSB Malmö inte kommer att stötta allvarliga fel , misstag eller brott som begås av en styrelse.

 9. HSB Malmö ska alltid rekommendera och verka för öppna styrelseprotokoll.

 10. HSB Malmö ska återbetala de pengar som HSB Malmö kostat min brf för de tre senaste stämmorna med en summa av 200.000 - 300.000 kr, dvs samtliga pengar som HSB Malmö debiterat min brf för de tre senaste stämmorna.
  HSB Malmö bör dessutom skicka en skriftlig ursäkt till varje medlem i min brf.

 11. HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion vad gäller brott och oegentligheter.Motion 35. Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 35:
Precis som att fullmäktige tog beslut om att bygga Turning Torso kan fullmäktige - i egenskap av föreningens högsta beslutande organ - ta beslut om att Turning Torso ska säljas.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet av 4 (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart på yrkande #2-4! Således är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman på dessa grunder!

Notera att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot försäljning.

Bygger för vem?

Frågor till HSB Malmös styrelse;
1. När beräknar HSB Malmö att Turning Torso ska börja gå med vinst, inberäknat samtliga kostnader/förluster avseende Turning Torso?

2. Vad hände med det "seriösa" bud som HSB Malmö fått på Turning Torso (från vem?)?

3. På vilken nivå anser styrelsen ett bud ska ligga på för att det ska bli aktuellt att sälja Turning Torso (=affärshemlighet)?

4. Vad ser styrelsen för fördelar och nackdelar med att sälja Turning Torso ur ekonomisk synvinkel?


Produktionskostnaderna för TT uppges ligga på 1,6 miljarder kronor och för TT Gallery på 265 miljoner kronor.
Värdet på TT uppges idag ligga på 2 miljarder kronor (okänt hur mycket TT Gallery värderas till).

5. Hur förklarar HSB Malmös styrelse att styrelsen inte ens tagit upp en så viktig fråga som en ev. försäljning av Turning Torso på något styrelsemöte?

6. Hur mycket av Turning Torso subventioneras av HSB idag (dvs hur stor hyra betalar HSB för alla sina våningar i Turning Torso)?

7. Vilka kostnader/inkomster för HSB Malmös lokaler på Föreningsgatan?


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;
 1. Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery till högstbjudande, om priset överstiger en viss summa, förslagsvis 2 miljarder kronor.

 2. Kalkyler som presenteras för Turning Torso ska inte bara innehålla produktionskostnader, utan allt.

 3. HSB Malmö ska inte bara ha media som informationskanal för vissa frågor.Motion 36. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att till- och avsättande av vd ingår i styrelsens ansvarsområde.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 36:
Styrelsen bemöter endast det första yrkandet av 5 (och egentligen inte ens det), varför styrelsens svar ej är applicerbart på yrkande #2-5! Därmed är styrelsens förslag till avslag praktiskt omöjligt att anta för stämman baserat på given motivering!

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion.

Notera sedan att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot motionens yrkanden.

Notera också hur styrelsen undvek varje fråga till styrelsen i denna motion.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Emedan styrelsen har ett begränsat ansvarsområde, så har fullmäktige - enligt lag och stadgar - det fulla och hela samt övergripande ansvaret.

OBS! Medianlönen för en VD ligger enligt Svenskt Näringsliv idag på 880.000 kr per år!
HSB Malmös styrelse vill ge VD 420.000 kr mer (dvs, 1,3 mkr) + stora förmåner!
Varför?


Ökning med 825.000 kr på ett år för VD:n
Vi kan från årsredovisningarna se att VD:n från ett år (2006) till nästa (2007) ökade sin lön och ersättningar med minst 825.000 kr. Dvs en ökning med 597.000 kr i pensionskostnader plus 228.000 kr i ren lön (exkl. bilförmån, sjukvårdsförsäkring, och andra ev. förmåner).

När VD:n såg att varken styrelse eller medlemmar reagerade så tror han naturligtvis att han kan få igenom vad som helst, och därav de interna stridigheterna vid årsskiftet 2007-2008 (där VD:ns fortsatta otroliga löneökningar stöttades av arbetstagarrepresentanter och styrelsesuppleant).

Enligt årsredovisningarna höjdes styrelsens arvode samt Lars Danielssons lön/förmåner med totalt 3,9 mkr på tre år. Från 1,7 mkr till 5,6 mkr.

Senaste löneökning av VD:ns lön på 228.000 kr!
Från årsredovisningen 2008 kan vi se att den höjning Alf Gustavsson gav Lars Danielsson var 228.000 kr på ett bräde från 1.692.000 kr till 1.920.000 kr!

Menar revisorn Peter Sjöberg på allvar att styrelsen gett Alf Gustavsson mandat att höja VD:ns lön med 168.000 kr (228.000 kr - 60.000 kr) rakt av?

Osant att avtalet bara innebar en ökning av lönen?
Revisorn Peter Sjöberg säger att det endast handlade om en lönehöjning.
Enligt den information jag har så tecknades det också ett nytt avtal där VD:n skulle få fri städning i hemmet. Då undrar man hur mycket mer revisorn försöker undanhålla för medlemmarna.

Hur kan man räkna fel på 10 % och 13,5 %?
Lars Danielsson hade tidigare den osannolikt höga lönen av 1.692.000 kr.
Styrelsen gav Alf Gustavsson ett mandat att höja lönen med, vad jag förstår, max 10 %, dvs så mycket som 169.200 kr ovanpå den redan alltför höga lönen.
Alf Gustavsson och Lars Danielsson nöjde sig dock inte med detta, utan höjde i stället lönen med 13,5 %. Alltså 3,5 % över taket. Hur kan någon räkna fel på 10 % och 13,5 %?

Hur kan revisorn på fullaste allvar kalla denna inte alltför avancerade matematik för "räknefel"?
Vari ligger missförståndet som revisor Peter Sjöberg vid ett flertal tillfällen åberopat till de inblandades försvar?


Varför blev löneökningen inte 2 % ?
Dessutom så kan man fråga sig varför det landade på den nivå det gjorde. Bara för att det finns ett tak på 10 % behöver det inte innebära att lönehöjningen landar på 10 % (eller till och med 3,5 % över taket, som i detta fall). Lönehöjningen skulle likaväl kunnat hamna på totalt 2 %.
 1. Har styrelsen inga rutiner för att skriva om VD-lönavtal och löneförhandlingar i styrelseprotokoll?
  Om VD och protokollförare avviker från styrelsen så är det ingen av de sju styrelseledamöterna som kan ta över att föra protokoll?

 2. Hur vet Peter Sjöberg att det har funnits en "diskussion" om att Alf Gustavsson hade mandat att förhandla?

 3. Exakt hur är Alf Gustavssons mandat formulerat enligt vem och hur vet man vad som är sant när det inte finns något skriftligt?

 4. Vad är det för avtal som Peter Sjöberg menar att det inte skrivits på?
  Mellan Alf G. och Lars D.?
  Vad har det för relevans om det inte finns något avtal som skrivits på (vilket Peter Sjöberg själv delvis erkänner att det inte är sant)?

 5. Vad är det som gör att Peter Sjöberg definierar begångna fel som "missförstånd" och "räknefel"?
  Alltså, om man vill definiera fel och oegentligheter som "missförstånd" och "räknefel" så menar Peter Sjöberg att vad som helst kan tillåtas?

 6. Vem är Peter Sjöberg att hävda att ingen "betydande skada" har uppstått?
  Vad vet han om det?
  Vad vill Peter Sjöberg definiera som "betydande skada"?
  Och enligt vilket regelverk?
  Är inte t.ex. det minskade förtroendet för HSB Malmö en rejält "betydande skada", om något?
  Bara det faktum att såväl VD som styrelseordförande fått gå visar väl tydligt nog på allvaret i detta?
  Skadan i form av minskat förtroendekapital måste vara oerhört stor!

 7. "Absolut inget uppsåt"? Varför inte det? Hur vet Peter Sjöberg detta?

 8. Varför kan styrelsens agerande inte definieras som "grov vårdslöshet", dels med tanke på att ingen skriftlig överenskommelse finns och dels med tanke på att det tog över ½ år för styrelsen att ta tag i en så här viktig fråga och dels med tanke på att styrelsen inte informerade revisorerna förrän media kontaktade dem?

  - Varför var bl.a. samtliga revisorer helt oinformerade om allt, trots att styrelsen hävdar att styrelseledamöterna vid ett flertal tillfällen, både enskilt och i grupp, framfört klagomål på styrelsens ordförande?

  - Tycker styrelsen att problem inom styrelsen är internt för styrelsen och att inte ens revisorerna har rätt att få information om någon begår felaktigheter?

  - Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och informera om exakt vad ledamöterna framfört klagomål på (utöver de nya lönevillkoren)?

  - Varför vill HSB Malmös styrelse inte vara öppen mot medlemmarna och i sin helhet redogöra för avtalet mellan de två nära vännerna, VD:n och styrelseordföranden?

  - Hur kan styrelsen ha en arbetsordning där det gått till så här, utan att styrelsen ens ska behöva känna till vad som tecknas mellan två personer, som dessutom är i en jävsituation pga sitt kompisskap även privat?


 9. Så om VD:n en gång bara fått en grundlön så är sedan alla former av höjningar acceptabla eftersom det inte är "nya avtal", utan bara tillägg/"höjningar"?

 10. Om jag rånar en bank och sedan lämnar tillbaka pengarna en månad senare, är det ok då?

 11. Det har funnits en "aktivitet" från styrelsens sida? På ett tidigt stadium?
  Vad för aktivitet? Vid vilka tillfällen? Om vad?

 12. Varför avsade VD:n sig sitt avgångsvederlag?

 13. Har f.d. VD:n fått någon annan form av "kompensation" som inte avslöjats?

 14. Vad står det i protokollen om händelseförloppet efter att f.d. styrelseordföranden fått sitt mandat? Och vid vilka tillfällen?
  Står det inte i protokollen att frågan tagits upp om hur mycket VD:n fått av Alf Gustavsson så har styrelsen inte efterfrågat information.

 15. Peter Sjöberg säger att han har ingen anledning att misstänka att att man inte "behandlade frågan" vid "det mötet".
  Men frågan är väl snarare vad som rent konkret pekar på att frågan behandlades?
"VD har styrelsens förtroende"
Den 18/1 kunde vi, efter medias information, i ett pressmeddelande läsa;
"Styrelsen har påbörjat omförhandling i positiv anda och VD har styrelsens förtroende".
I SKD den 19/1 kunde vi läsa;
"Vad gäller vd Lars Danielsson framhåller hon att styrelsen har fullt förtroende för honom".
Det känns lite svårt att förstå att styrelsen har "fullt förtroende" för en av två parter där styrelsen tvingat den andra parten att avgå pga hans oegentligheter mellan dessa två parter.
Men frågan är när styrelsen förlorade sitt förtroende för VD, och varför, om det inte var några problem den 18/1?

"Inga fantasivillkor"? Vad var då problemet?
Till SKD (den 19/1) säger Maj-Britt Thulin;
"Vi hoppas på en snabb lösning i samförstånd och det avtal vi vill ändra innehåller inte några fantasivillkor". Notera att det här handlar om ett "avtal".
Vad innebär denna kryptiska formulering? Om avtalet inte innehåller något speciellt, varför tvingade styrelsen med sitt agerade ordföranden & VD att avgå för detta avtal?


Vad har styrelsen för skäl till att inte visa avtalet mellan f.d. VD & styrelseordförande? Vad är det som styrelsen vill dölja?

Alla kort på bordet !!!
Fråga till Michael Carlsson:
Det finns en hel del som inte fullmäktige informerats om. En av de många frågor som finns är t.ex. ditt förhållande till Alf Gustavsson och Lars Danielsson. Ni ingår i samma rotaryklubb i Twisted Torso, och du samt Alf Gustavsson har bägge suttit eller sitter i samtliga av Lars Danielssons många bolag. Är din nära koppling till Alf och Lars inte något som i detta läge kan ses eller upplevas som en nackkdel, eller kanske t.o.m. en fara för HSB Malmö?

Hur ser dessa kopplingar ut idag?


Det finns ett antal frågor här som kanske borde komma till allas kännedom. En del frågor är kanske betydelselösa, men kanske inte alla. Jag skulle gärna se att alla kort läggs på bordet så snart som möjligt för att i alla fall minska risken för fortsatta skandaler inom HSB Malmö.

Jag yrkar följande (enligt motionens fem yrkanden);
 1. Justerat yrkande: Styrelsen söker efter VD på den öppna marknaden, och redovisar sedan resultatet för fullmäktige, som sedan tar själva beslutet om tillsättandet av VD.

 2. Justerat yrkande: Lön och förmåner ska understiga det som styrelsen skrivit i årsredovisningen för 2007 att VD ska få (27 inkomstbasbelopp, dvs 1,3 mkr).
  VD-lön sänks. Förslagsvis till 18 inkomstbasbelopp (864.000 kr).
  Tjänstepension & sjukförsäkring sänks till max 10 % av VD-lön.


 3. Lön och förmåner för VD bestäms alltid i samråd med fullmäktige.

 4. Avtalet mellan f.d. VD och f.d. styrelseordförande läggs ut i sin helhet på HSB Malmös webbplats.

 5. F.d. VD:s och f.d. styrelseordförandes agerande prövas rättsligt.
  - Har f.d. styrelseordföranden agerat på egen hand i denna fråga utan protokollfört tillstånd från styrelsen så måste f.d. styrelseordförande ha begått en straffbar handling.
  - Har styrelsen däremot utsett en person i styrelsen att fritt höja VD-lönen utan ramar så har styrelsen begått en handling som enligt min mening är att bedöma som trolöshet mot huvudman, och då måste detta naturligtvis prövas rättsligt.


Motion 37. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

Förslag till beslut: Se Motion "#5 om förtroendevalda på webben" samt "#6 Kontaktvägar till förtroendevalda på webben".
Motivering: Se Motion "#5 om förtroendevalda på webben" samt "#6 Kontaktvägar till förtroendevalda på webben".


Till motion #5 och #6 svarar styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper."


Min kommentar till styrelsens svar för motion 37:
Styrelsen bemöter inte ett enda av de 10 yrkanden i motionen, varför styrelsens svar ej är applicerbart överhuvudtaget! Därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman!

Styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Istället försvårar styrelsen för fullmäktige!

Styrelsen har även här svarat på ett sätt där de inte förpliktigar sig till något, vilket naturligtvis är oacceptabelt.

Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 10 yrkanden;
 1. Redovisning av vilka konkreta uppgifter ombud/ersättare till HSB Riksförbund har samt kontaktvägar.

 2. Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före samt efter HSB Riksförbunds stämma.

 3. Dagordning med tillhörande dokument för HSB Riksförbunds stämma redovisas för alla i god tid så att medlemmar kan framföra synpunkter till ombuden att ta med sig och i sin tur framföra på stämman.
 4. Alla motioner till HSB Riksförbund redovisas för alla i sin helhet i god tid före riksförbundets stämma.
  Även motioner för tidigare år (t.ex. 10 år tillbaka i tiden).
 5. Stämmoprotokoll, från HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande dokument (ex. röstlängd) redovisas för alla snarast efter stämman.

 6. Arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy.
  a) Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
  b) Arvode bestäms av stämman i vanlig ordning, efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
  c) Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
  d) På nästa stämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare.

 7. Kostnader för ombud redovisas årligen som separat post i årsredovisningen.


Motion 38. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 38:
Det är onekligen lite lustigt att styrelsen instämmer i motionen men sedan ändå inte lägger in denna punkt i dagordningen för årsstämman 2008.

Notera hur styrelsen undvek yrkande #3 i denna motion, dvs att styrelsen skulle se till så att valberedningspolicy togs fram till stämman 2008 så att HSB Malmö inte tappade värdefull tid på detta. Styrelsen försätter HSB Malmö i en mycket svår situation.

Styrelsen har skyddat valberedningen så att medlemmarna och fullmäktige skulle få minsta möjliga information om de fel som begåtts.
Det är inte styrelsen (t.o.m. betydligt mindre än det är valberedningen själv) som ska sätta upp riktlinjer för hur valberedningen ska bedriva sitt arbete.

Vi har sett hur styrelsen kraftigt skadar hela föreningen och alla dess medlemmar genom att inte tydligt ta avstånd från hur illa valberedningen skött sina uppgifter så här långt.
Det är nu fullmäktiges ansvar att se till att det blir ett slut på det här, en gång för alla.

Valberedningspolicy: Alla föreslagna ska presentera sig på stämman!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"De personer som föreslås av valberedningen bör på föreningsstämman presentera sig och sina ambitioner".
Varför följs inte detta?

Valberedningspolicy: Arbets- och tidplan före juli månad!
Enligt valberedningspolicyn ska alla brf-styrelser och brf-valberedare få en arbets- och tidplan från valberedningen före juli månads utgång (för 2007 kom denna först den 19 oktober!)
Varför följs inte detta?

Valberedningspolicy: Aktivt valberedningsarbete hela året!
Så här står det i valberedningspolicyn:
"Valberedningen skall arbeta aktivt under hela året".
Varför följs inte detta?

Vad är det för mening med att ha en valberedningspolicy när den inte följs av valberedningen och ingen av fullmäktige bryr sig om att valberedningen inte följer den?

Jag yrkar att stämman beslutar enligt motionens två första yrkanden (av 3);
 1. Fastställande av valberedningspolicy läggs in i dagordning (P 17 enl. stadgegruppens förslag) för HSB Malmös årsstämmor och ska alltid kunna justeras via motioner.

 2. Policy för valberedning tas fram, med stöd av alla medlemmar, av en för detta kompetent arbetsgrupp som arvoderas.

 3. Yrkande #3 stryks eftersom styrelsen ej gjort något före stämman.Motion 39. Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".


Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 39:
Mina kommentarer är desamma som för motion #38.


FRÅGOR TILL VALBEREDNINGEN:

Med anledning av HSB Malmös valberednings första livstecken 2007-10-19, då de gjorde ett mycket kortfattat utskick till styrelser och valberedningar finns det anledning att önska sig några förbättringar.

Valberedningen skriver i detta utskick:
"HSB Malmös valberedning vill med detta brev informera om vårt arbete. Efter stämman 2007 har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför och under nästkommande stämma".
 • Jag önskar att valberedningen på årsstämman 2008 och varje år redogör för dessa förbättringar i detalj (samt även naturligtvis skriftligt före stämman).
Valberedningen skriver sedan:
"HSB:s kod för föreningsstyrning, som antogs av HSB riksförbunds stämmor 2007, kommer vi naturligtvis att ta till oss och tillämpa till alla delar, såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns."

Direkta frågor till valberedningen (svar önskas i god tid före årsstämman 2008);
 1. Alltid dessa luddiga uttalanden. Det måste vara mer konkret!
  Om valberedningen inte ens kan specificera exakt vilka förändringar som kommer att ske jämfört med tidigare så kan vi vara väldigt säkra på att det blir ytterst få förändringar, om ens någon! Det är i skrivandes stund januari 2008, och ännu har vi inte sett ett spår av en enda förbättring.

  Så här i efterskott, vad menar valberedningen att förändringarna med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning blev i praktiken för valberedningens arbete?

 2. "såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns" ???
  Borde valberedningen inte veta vid det här laget om "formella" hinder finns för något?
  Om jag vet så borde väl även valberedningen veta detta?
Valberedningen skriver sedan:
"Vi har också under sensommaren haft uppföljning och samtal med HSB Malmös styrelse."

Direkta frågor till valberedningen. Svar önskas i god tid före årsstämman 2008, eftersom det är ett beslutsunderlag som fullmäktigeledamöterna måste ha;
 1. Vad blev resultatet?
  Inga samtal med övriga förtroendevalda?

  Ännu ett synnerligen luddigt uttalande som inte säger någonting.

 2. Jag vill att valberedningen varje år redogör i detalj för denna uppföljning och de samtal som gjorts med förtroendevalda. Är inte det rimligt?
Valberedningen skriver sedan:
"Vårt arbete inför HSB Malmös stämma 2008 har planerats, vilket vi med detta brev vill delge er."
 1. Inte mycket till planering där inte! Bara en kopia av tidigare års simpla "planeringar".
  Jag önskar att denna planering avsevärt förbättras.
  Se följande kommentarer nedan med direkta frågor till valberedningen (där svar önskas i god tid före årsstämman 2008).
 1. Avstämning med HSB Malmös styrelse, enskilda styrelseledamöter och övriga förtroendevalda om huruvida man har för avsikt att lämna sitt uppdrag eller inte sker under hösten 2007.
  Mina funderingar:
  Men vad gäller för de förtroendevalda som efter hösten 2007 bestämmer sig för att de vill lämna sitt uppdrag?
  Tycker sedan valberedningen att medlemmarna inte har rätt att få reda på vilka som avsäger sig sina uppdrag?


 2. Brev till bostadsrättsföreningarna m.fl. om nomineringsarbetet samt nominerings-blanketter sänds ut under december. Samma information kommer att läggas ut på HSB Malmös hemsida.
  Mina funderingar:
  Vad finns det för skäl till att valberedningen inte vill att det ska vara möjligt att föreslå någon förrän tidigast i december? Står det i HSB:s kod för föreningsstyrning?
  Vilka är "m.fl"?


  Vad är valberedningens förklaring till att valberedningen brutit mot valberednings-policy och inte informerat om sin planering enligt i policy angiven tid?

  Vilka konsekvenser tycker valberedningen att detta brott mot policy ska få för valberedningen?


 3. Nomineringar till ledamöter i HSB Malmös styrelse, revisorer och valberedning skall vara oss tillhanda senast den 11 februari 2008 kl. 12.00.
  Mina funderingar:
  Inte en enda e-post adress finns för att kontakta valberedningen, för oss andra som lever i det moderna tekniksamhället.

 4. Samtliga inkomna förslag förtecknas.
  Min kommentar: Och vatten är vått. Frågan är vad som görs med inkomna förslag?

 5. Intervjuer genomförs under februari - mars 2008.
  Mina funderingar:
  - Vad för intervjuer?
  - Med vem/vilka?
  - Enligt vilka förutsättningar?
  - Med vilka frågor?


 6. Valberedningens förslag kommer att bifogas årsstämmans handlingar samt hållas tillgängliga på HSB Malmös hemsida.
  Mina funderingar:
  Varför inte tidigare? T.ex. när valberedningens arbete är klart?
Valberedningen skriver sedan:
"Redan nu kan ni påbörja era diskussioner och funderingar över vilka personer ni vill nominera till olika uppdrag. Vi vill starkt understryka vikten av att ni nominerar kandidater till de olika uppdragen inom HSB Malmös parlamentariska organisation.
Utan ert engagemang och förslag till kandidater har vi som valberedning svårare att fullfölja vårt uppdrag på bästa sätt för alla HSB Malmös medlemmar.
"

Direkta frågor till valberedningen;
 1. Vad gör valberedningen utöver att sammanställa de namn som kommit in och fritt på okända premisser plocka ut de personer som valberedningen vill få in på olika poster?

 2. Valberedningen har i sitt utskick inte ens informerat om så grundläggande saker som nomineringsproceduren, vem som kan föreslå medlemmar till olika förtroendeposter och hur. Varför saknas denna information?
Vad är valberedningens skäl till att valberedningen inte besvarat en enda fråga från mig i egenskap av valberedare?

Är det stämmans åsikt att det är ok att valberedningen struntar i att svara på valberedarnas frågor?Styrelsen har inte tagit ställning till yrkandena och bemöter endast ett par av motionens 15 vitt skilda yrkanden, och då bara ytligt, varför styrelsens förslag till beslut ej är applicerbart. Det är därmed ej praktiskt möjligt för stämman att anta styrelsens förslag till beslut!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 15 yrkanden;
 1. Valberedningen ska arbeta under hela året, precis som det står i valberedningspolicyn (och inte som t.ex. för 2007 då valberedningens första livstecken kom 2007-10-19, där valberedningen då informerade om att de först då påbörjat sitt valberedningsarbete... och då dessutom i mycket starkt begränsad form).

 2. Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation.
 3. Valberedningen ska kunna nås via e-post.
 4. Valberedningen ska på olika sätt informera om valberedningsproceduren.
 5. Så fort valberedningen är klar med sitt arbete ska detta redovisas på HSB Malmös webbplats.

 6. Valberedningen ska redovisa varje kandidats uttalade mål med sitt uppdrag (ska ej formuleras av valberedningen).
 7. Valberedningen ska presentera vad respektive förtroendevald gjort och uppnått sedan föregående årsstämma.

 8. Valberedningen ska snarast informera alla om någon förtroendevald har lämnat eller avser att lämna sitt förtroendeuppdrag.
 9. Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske vid flera tillfällen fram till nästa årsstämma av valberedningen.
  Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna sitt uppdrag.

 10. Medlemmarna ska kunna nominera förtroendevalda fram till 2 månader före årsstämman.

 11. Medlemmarna ska årligen informeras om den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda och vad som kom ut av detta.
 12. Valberedningen ska redovisa vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas till olika förtroendevalda.

 13. Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt före årsstämman redogöra för vilka förbättringar som gjorts.

 14. Regelverk/rutiner enligt ovanstående punkter ska finnas i policy/arbetsinstruktion för valberedningen och i HSB Malmös stadgar.
 15. Det som beslutats här börjar gälla omedelbart.
Om inte alla 15 yrkanden godkänns i ett svep av stämman måste beslut tas separat för varje yrkande.


Motion 40. Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".


Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 40:
Mina kommentarer är desamma som för motion #38.

Styrelsen bemöter endast ett par av de 13 skilda yrkandena (= separata motioner), varför styrelsens förslag ej är applicerbart här och såleds ej kan antas av stämman!
Dessutom uppges ingen motivering (endast förslag till beslut uppges).


Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 13 yrkanden;
 1. Alla medlemmar ska ha rätt att nominera direkt till HSB Malmös valberedning (enl. stadgegruppens förslag i §23).

 2. Information läggs ut på HSB Malmös webbplats och i medlemstidningen om att alla medlemmar har rätt att nominera.

 3. För varje nominering ska uppges förslagställare och dennes brf.

 4. Även för nomineringarna till årsstämman 2007 (och ev. tidigare år) ska redovisning ske av förslagsställare samt dennes brf.

 5. Riktlinjer för valberedningens arbets- och tidplan specificeras mer noggrant än idag.

 6. Valberedningspolicy förbättras med bl.a. en bättre specifikation över valberedningens arbete av ett för detta tillsatt utskott.
 7. Ny valberedningspolicy presenteras och fastställs på en extrastämma inom 4 månader.

 8. Valberedningspolicy ska finnas på HSB Malmös webbplats och i medlemstidningen.
 9. Valberedningens arbets-/tidplan ska finnas på HSB Malmös webbplats och i medlemstidningen.

 10. Valberedningens arbete ska redovisas på HSB Malmös webbplats och i medlemstidningen.
 11. Valberedningens protokoll läggs ut på HSB Malmös webbplats.
Om inte alla 13 yrkanden godkänns i ett svep av stämman måste beslut tas separat för varje yrkande.


Motion 41. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".


Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 41:
Mina kommentarer är desamma som för motion #38.

Styrelsens förslag är ej relevant för motionens två yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart och således kan styrelsens förslag till beslut ej antas! Dessutom uppges ingen motivering (endast förslag till beslut uppges).

Vad finns det i valberedningens arbete som behöver döljas och varför?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Valberedningens arbete ska vara öppet!Motion 42. IT-kompetens i HSB Malmös styrelse

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".


Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 42:
Mina kommentarer är desamma som för motion #38.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Valberedningen ska söka förtroendevalda med högre/hög IT-kompetens.Motion 43. Info om Arne Axrups stipendiefond

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om informationen om Arne Axrups stipendiefond kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 43:
Vad finns det att undersöka?

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet, och då endast delvis, varför styrelsens svar ej är applicerbart överhuvudtaget, och därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman! Styrelsen uppger dessutom ingen motivering!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 2 yrkanden;

#1 - Arne Axrups stipendiefond förklaras.

#2 - Val till stipendiefond läggs utanför dagordningen (enl. stadgegruppens förslag).

Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
Motion 44. Lista över motioner och motionärer & Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer. Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 44:
Styrelsen väljer att bara bemöta ett av fem yrkanden.
Styrelsen bemöter endast yrkande #5, varför styrelsens svar ej är applicerbart på yrkande #1-4, och således kan ej styrelsens förslag till avslag antas!

Styrelsen skriver; "Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".
Denna kommentar från styrelsen har inget med motionen att göra, men vi kan alla konstatera - såväl från alla svaren från styrelsen på motionerna som i övrigt - att om är det något styrelsen inte kommer att göra så är det just detta.

Styrelsen skriver; "Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer".
Ja, varför ska man premiera dem som gör något bra?
Varför ska man premiera enskilda styrelseledamöter? De ska väl inte ha något arvode då, enligt styrelsens resonemang.

Styrelsen har inga egna förslag på hur man ska engagera medlemmarna mer.
Inte ett enda förslag - varken nu eller tidigare - från styrelsen på hur engagemanget ska ökas!

Det sätt jag beskriver i min motion är bara ett sätt av många.

Notera också hur styrelsen undviker att svara på den fråga som i motionen ställts direkt till styrelsen.
Vilka konkreta åtgärder avser HSB Malmös styrelse vidta för att uppnå att i alla fall minst 60 medlemmar (varav minst 50 fullmäktigeledamöter) skriver x stycken motioner till nästa årsstämma (och framöver)?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fem yrkanden;
 1. Lista över motionärer med sammanfattning av respektive motion ska finnas på HSB Malmös webbplats (med minst 10 års historik).

 2. Styrelsen ska motivera alla att skriva motioner.

 3. De som skrivit de bästa motionerna premieras för detta, dvs de som engagerar sig och tillför något ska premieras.Motion 45. Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 45:
Styrelsen bemöter inte ett enda av motionens 7 yrkanden, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till avslag ej antas av stämman!

Ja, motioner är ställda till stämman men det är oerhört viktigt för alla medlemmar och kanske alldeles särskilt fullmäktige, som ska välja de förtroendevalda, att veta var styrelseledamöterna står i olika frågor! Så styrelsen har tyvärr fel i vad styrelsen uppger här.

Notera att HSB Malmös styrelse inte ens kan/vill uppge något konkret skäl till varför styrelsen inte vill att medlemmarna ska få se inlämnade motioner förrän strax före stämman.

Notera också att styrelsen inte ens brytt sig om att kommentera motionens yrkanden i övrigt, t.ex. om redovisningen av styrelsens svar på motioner.

Jag yrkar att samtliga sju yrkanden i motionen bifalles av stämman;
 1. Motioner läggs ut senast en vecka efter deadline (minimerar risken för "mygel").
 2. Tre veckor efter deadline skickas alla motioner ut skriftligt till alla fullmäktigeledamöter.

 3. Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse ha presenterat sina svar med utredningar till alla motioner.
 4. Styrelsens svar ska läggas ut så fort som möjligt.

 5. Referens i årsredovisning (med sammanfattning) i årsredovisningen.Motion 46. Senare inlämning av motioner

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Med tanke på att årsredovisning, kallelse och motioner ska genomarbetas, tryckas och distribueras i tid före stämman, så är det styrelsens uppfattning att tidpunkten för inlämnande av motioner är i senaste laget redan idag.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 46:
"Genomarbetas"???
Med tanke på hur styrelsen besvarar motioner - där inte en endaste motion utretts och i princip ingen motion bemötts med konkreta argument (varken förslag till beslut eller motivering) - så kan vi lika gärna hoppa över styrelsens svar och flytta fram senaste inlämningsdatum av motioner till dagen före tryckning.

Styrelsen bemöter endast det första yrkandet av 3, varför styrelsens svar ej är applicerbart och således kan stämman ej anta styrelsens förslag till avslag!

Jag yrkar att samtliga tre yrkanden i motionen bifalles av stämman;
 1. Motioner kan lämnas in fram till 2 månader före årsstämman.

 2. Motioner kan lämnas in fram till 5 veckor före årsstämman, men styrelsens svar garanteras ej för dessa.Motion 47. Information om vad som gäller för motioner & Påverka HSB Riksförbund

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 47:
Styrelsen bemöter endast det första yrkandet av 3, varför styrelsens svar ej är applicerbart på yrkande #2-3! Därmed kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman. Dessutom uppges ingen motivering.

Styrelsen instämmer i min motion men vill inte förpliktigas till något.
Det visar hur viktigt det är att det inte blir enligt styrelsens förslag.

Jag yrkar att samtliga tre yrkanden i motionen bifalles av stämman;
 1. Information om vad som gäller för motioner på webbplats och i medlemstidning.

 2. Styrelse & ombud ska påverka HSB Riksförbund att informera om enskild medlems motionsrätt.Motion 48. Motioner ska noga utredas av styrelsen

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen.
Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna. Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 48:
Styrelsen skriver; "Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen".
Jag vet inte hur det skulle vara möjligt att "behandla" motioner mindre noggrant och mindre seriöst än vad som gjorts av styrelsen här.

Styrelsens svar har inget med motionens två yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart. Således kan styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) ej antas av stämman!

Notera att styrelsen undviker att kommentera denna motions två yrkanden (såväl som övrigt innehåll i motionen) i sak.

"Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna"???
Allt pekar på motsatsen!

"Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar"???
Som vi kan se från oändliga exempel på detta så är det inte alls så (inte minst från de första 33 motionerna här, där styrelsen vägrade att svara på grundläggande enkla frågor)!

HSB Riksförbund har (23/1 2008) gått ut med följande information;
"Lämna ditt förslag till HSB-föreningen eller bostadsrättsföreningen inom utsatt tid. Föreningens styrelse kommer att behandla det, och lämna sitt förslag till beslut på stämman (styrelsen yttrar sig över motionen).

Styrelsens förslag skickas sedan ut i samband med att kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Styrelsens yttrande över motionen innebär att man antingen föreslår att stämman skall besluta i enlighet med förslaget (styrelsen tillstyrker motionen), eller föreslår att stämman skall avslå förslaget (styrelsen avstyrker motionen). Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.

Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag."


 • HSB Riks nämner inget om att styrelsens åsikt ska motiveras, eller hur detta ska göras.

 • "Motionen ska anses besvarad" är ingen motivering och får aldrig förekomma!
  Tar motionen upp ett förslag på en åtgärd som är genomförd så ska detta självfallet skrivas i klartext av styrelsen, med tillägget; "Motionärens förslag är redan genomfört, och vi rekommenderar därför stämman att lämna motionen utan åtgärd", e.dyl.
  Notera att det kan finnas olika åsikter om ifall något är genomfört eller ej.

  Om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, enligt styrelsens åsikt, så ska styrelsen kontakta motionären (som styrelsen ändå alltid ska göra) och be om en precisering av förslag.

 • Sedan vet HSB Riks inte ens vem motionen ska lämnas in till.
  Vad har "bostadsrättsföreningen" med en enskild medlems motioner till HSB-regionens styrelse att göra?

 • HSB Riks skriver "kallelse till den ordinarie föreningsstämman går ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt". Kallelse går inte bara ut till de fullmäktigeledamöter som har rösträtt. Det går ut till alla, via HSB-regionens webbplats. Och då läggs styrelsens syn på saken ut parallellt med detta.

Det är således "livsavgörande" för HSB Malmö att denna motions två yrkanden bifalles av stämman;

#1 - På stämman ska alla kunna ge förslag på nya sätt att driva föreningen.
Varje motion ska behandlas var för sig.
I styrelsens yttrande ska styrelsen konkret motivera varje rekommendation.
Styrelsens tre enda sätt att besvara en motion är rekommendation till;
- bifall,
- avslag,
eller
- lämnar över till stämman att besluta utan att styrelsen rekommenderar stämman något.
Motionären kan på stämman närmare förklara och argumentera för sin motion.
Motionen kan anpassas efter stämmans synpunkter.
Etc.Motion 49. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy - Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 49:
Vad är det styrelsen vill undersöka?

"Utdrag"?
Vad betyder detta svar från styrelsen på denna motion?
Återigen så är styrelsen uppenbart livrädd för att behöva förpliktigas att göra något.

"...publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde"???
Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument" som "ingår i styrelsens ansvarsområde".
Det handlar specifikt om arbetsordning för styrelse och VD, samt om ansvars- och arbetsfördelning!

Styrelsens svar har inget med motionens 4 yrkanden att göra, varför styrelsens svar ej är applicerbart! Således kan ej styrelsens förslag till beslut (vilket det nu är) antas av stämman!

Jag yrkar att samtliga fyra yrkanden i motionen bifalles av stämman;

#1 - Arbetsordningen för styrelse och VD delges alla.

#2 - Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen tas fram och delges alla.

#3 - HSB Malmös informationspolicy delges alla.


Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
© 2009 - Uppdaterad 2013-01-11