Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:59
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Stämma - Beslut på stämman i bostadsrättsförening, votering

Stämma

Bostadsrättsföreningarna har många gånger flera hundra medlemmar. Alla dessa kan av naturliga skäl inte delta i den löpande verksamheten även om bestämmanderätten i föreningen i princip tillkommer medlemmarna. En uppdelning av beslutanderätten är därför nödvändig.

Medlemmarna samlas till föreningsstämma i regel en gång om året för att fatta ett begränsat antal viktiga beslut som finns angivna i FL och Brl. Under året sköts verksamheten av styrelsen som består av särskilt utsedda personer. Styrelsen företräder föreningen utåt och handlar på föreningens vägnar.

Strukturen i en ekonomisk förening är hierarkisk. Stämman är överordnad styrelsen och kan i förvaltningsfrågor ge denna direktiv. Även om föreningsstämman är högsta beslutande organ har den inte befogenhet att ta upp och fatta vilka beslut som helst. Den får t ex inte beröva styrelsen dess kompetens och ta över styrelsens funktion. Är medlemmarna missnöjda med styrelsens hantering av vissa frågor får den inte ompröva dessa och fatta nya beslut inom styrelsens kompetensområde. Föreningsstämman har istället att besluta om entledigande av styrelseledamöter och välja ny styrelse

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningslagen hållas inom sex månader efter varje räkenskapsårs utgång. Denna tidsfrist kan förkortas men inte förlängas genom stadgebestämmelse. Det finns alltså inget som hindrar att man i stadgarna upprättar ytterligare tidskrav, t.ex. att stämman ska hållas i en viss månad inom sexmånadersregeln.

Många föreningar har kalenderår som räkenskapsår, vilket innebär att den ordinarie stämman måste hållas före juni månads utgång. Av stadgarna ska framgå vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta och därigenom kan medlemmarna veta på ett ungefär när den ordinarie stämman ska hållas. Lagen föreskriver också att det av stadgarna ska framgå vilka frågor som ska behandlas på ordinarie stämma

Extra stämma

Styrelsen kan alltid på eget initiativ sammankalla extra stämma vid behov. Vidare ska extra stämma hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Det finns tre grunder för när en extra föreningsstämma ska hållas:
1) när styrelsen anser att det behövs,
2) när revisorerna skriftligen med motivering begär det,
3) när minst 1/10 av föreningens alla medlemmar skriftligen med motivering begär det.

Det vanligaste är att det är styrelsen som anser att extrastämma behövs, t.ex. när ett ärende enligt stadgar eller lag kräver ett stämmobeslut eller att styrelsen i linje med aktsamhetsprincipen vill att alla medlemmar i föreningen ska fatta ett viktigt beslut.

I den skriftliga begäran ska anges vilket ärende som ska behandlas. Vid oklarhet om ärendets innehåll bör ordföranden eller annan i styrelsen kontakta någon eller några av de medlemmar som begärt extra stämma, för att få närmare besked om innehållet. Om styrelsen underlåter att kalla till extra stämma av ovanstående skäl, uppstår ofta onödiga konflikter.


Kallelse till stämman

Det är styrelsens uppgift att kalla till stämman.

Ordinarie stämma (årsstämma/årsmöte) ska kallas till tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman ska hållas.
Extra föreningsstämma ska kallas tidigast fyra men senast en vecka innan stämman ska hållas.

Om det är fråga om en extra föreningsstämma som kommit till stånd på grund av begäran från revisor eller från medlemmar måste kallelsen till den extra föreningsstämman skickas ut inom två veckor från den dag då begäran inkom.

Kallelsen ska ske enligt bestämmelserna i stadgarna. Kallelsen ska innehålla tydlig information om de ärenden som ska tas upp på stämman. Även ärenden som enligt stadgarna är obligatoriska ska framgå av kallelsen. Om det är fråga om stadgeändring så ställs särskilda krav på kallelsen.


Stämmoprotokoll vid föreningsstämma

Det är stämmoordförandens ansvar att se till att det förs protokoll vid stämman. Ordföranden kan själv föra protokollet men det vanliga är att stämmoordföranden utser någon annan till protokollförare.

I stämmoprotokollet måste anges stämmobeslutet och omröstningsresultat. Framställda yrkanden och anmälda reservationer bör anges. Röstlängd ska bifogas protokollet.

Protokoll ska undertecknas av ordföranden och minst en justerare. Om protokollförare utsetts ska även han underteckna protokollet.

De som justerar protokollförarens protokoll kan i bilaga ange hur de anser att protokollet skulle lyda. Finns olika meningar bland dessa personer om hur protokollet ska utformas väger ingens uppfattning tyngre än någon annan. I praktiken innebär olika meningar om vilket beslut som tagits att stämmobeslut måste tas om.

Vägrar någon att underteckna protokollet finns det inget att göra åt det. Protokollet blir inte "ogiltigt" endast av det skälet.

Protokollet ska i justerat skick hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.
Endast medlemmar har rätt att ta del av protokollen, men inget hindrar att stämmprotokollen läggs ut öppet för alla på föreningens hemsida.

Stämmobeslut kan klandras, dvs överklagas, till allmän domstol. Detta ska normalt sett ske inom tre månader.
Vid vissa grova fel (t ex brister i kallelsen till stämman) kan dock klander ske även efter tre månader.

Protokoll är en s.k. bevishandling. Utgångspunkten är att det som anges i protokollet är vad som faktiskt beslutades vid stämman. Men klandras stämmobeslutet kan annan bevisning åberopas som stöd för att beslutet ska undanröjas.
Stämmobeslut som inte protokollförts kan likväl vara giltiga om det kan bevisas vad som var stämmans beslut.

Rösträtt

Huvudregeln är att varje medlem har en röst.
Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt tillsammans har de gemensamt bara en röst.
Om en medlem har flera bostadsrätter har han fortfarande bara en röst.
Stadgarna kan dock föreskriva annat, t.ex. att varje bostadsrätt har en röst, vilket numera är ovanligt.

För den medlem som inte kan närvara vid stämman är det fortfarande möjligt att rösta, nämligen genom fullmakt.

Efter att stämman har öppnats ska en röstlängd upprättas, enklast är att använda medlemsförteckningen. Det är klokt att, när två eller fler medlemmar har en gemensam röst, notera vem av dem som ska lägga den faktiska rösten. Det är upp till dem själva att avgöra vem det är.


Beslut som måste tas på stämman

Styrelsen får inte besluta i alla frågor. Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om.

Beslut som måste tas upp på stämman (med vad som krävs i omröstning) är t.ex:
• Beslut om val av styrelseledamöter (enkel majoritet eller flest röster i sluten omröstning).
• Beslut om arvode till styrelseledamöter (enkel majoritet).
• Andra beslut där styrelsen är jävig.
• Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark (enkel majoritet).
• Beslut som innebär ändring av insatserna, "insatshöjning" (samtycke från alla bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).
• Beslut som innebär att en bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad. (samtycke från berörda bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).
• Beslut som innebär utvidgning av föreningens verksamhet (2/3 majoritet).
• Beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt (2/3 majoritet av hyresgästerna),
• Beslut om stadgeändring (stöd från alla bostadsrättshavare eller enkel majoritet på den första stämman och 2/3 majoritet på den andra stämman vilka måste ligga i följd. I visst fall kvalificerad majoritet om ¾ majoritet på den andra stämman).

Inom parentes ovan framgår vad som krävs för att beslut ska kunna fattas. För många av besluten ovan krävs det kvalificerad majoritet och hyresnämndens godkännande för att beslutet ska kunna fattas om inte enighet uppnås.


Motioner

Motioner kan lämnas in till både ordinarie föreningsstämma och extrastämma. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut. Det är alla medlemmarna tillsammans som äger föreningen och då är det också självklart att alla ska i lugn och ro ska kunna fundera över vad de tycker om de förslag som ska tas upp på stämman.

Styrelsen bör lämna sitt svar på motionerna. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla eller avslå motionen beroende på vilken information som styrelsen har.
Både motioner och styrelsens svar skickas med kallelsen till stämman.


Relevant lagtext

Bestämmelserna om föreningsstämman och kraven vid beslutstagande är många och till viss del komplicerade. Var noga med att allt går rätt till när besluten fattas. Om stämmobeslut har fattats stadge- och/eller lagvidrigt kan enskild medlem klandra beslutet, det vill säga att tingsrätten kan upphäva eller ändra beslutet och processen måste tas om på nytt.Beslut på stämma, acklamation, etc

Vad gäller avseende beslut som tas på stämma?

Vad är skillnaden mellan beslut på stämman som tas med relativ majoritet, absolut majoritet, kvalificerad majoritet, etc? Här förklaras hur olika beslut kan fattas på stämman.

Beslut på stämman

Föreningsstämmans beslut utgörs vanligtvis av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, om inte annat beslutats av stämman innan valet. I stadgarna kan intas bestämmelser som anger andra regler för stämmans beslut.

Vad betyder absolut majoritet, relativ majoritet, enkel majoritet och kvalificerad majoritet?

Olika beslut kräver olika grad av majoritet.
  1. Absolut majoritet = innebär att ett förslag vid en omröstning stöds av mer än hälften av det totala antalet möjliga röster.
    Ej närvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas in i det totala antalet.
    Dvs om en brf har t.ex. 240 medlemmar, måste beslutet stödjas av minst 121 medlemmar för att gå igenom, oavsett hur många som röstar.
  2. Relativ majoritet = innebär att ett förslag samlat fler röster än något annat förslag
  3. Enkel majoritet = innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna stödjer förslaget.
  4. Kvalificerad majoritet = innebär att det krävs en större majoritet än absolut majoritet t ex två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Enigt beslut

Enighet bland samtliga röstberättigade = vissa beslut kan fattas på en stämma om beslutet biträdes av samtliga röstberättigade, t ex ändring av föreningens stadgar eller beslut om frivillig likvidation. Med samtliga röstberättigade avses således även de som inte är närvarande på stämman men som är röstberättigade.

Acklamation

Acklamation = ett förenklat röstningsförfarande som genomförs så att mötesordföranden ställer en fråga som alla röstberättigade svarar ja eller nej på varefter ordförande meddelar att han anser att stämman antagit eller avslagit förslaget. Om ingen då opponerar sig genom att begära omröstning/votering klubbar ordförande beslutet. De flesta beslut på de flesta stämmor tas genom acklamation.


Frågor om behandling av motioner och vilka beslut som kan tas på stämman;


1. Motionsbehandling

Fråga: Jag lämnade en motion till stämman som styrelsen yrkade avslag på. Under stämmans behandling kom det upp önskemål om vissa förändringar i förhållande till den ursprungliga motionen.
Ordföranden hävdade då att det inte går att göra tillägg till en motion utan att den måste avslås. Stämmer det?

Svar: Föreningsstämman får inte besluta i andra frågor än de som angivits i kallelsen. Anledningen är att man som medlem i förväg ska veta vilka frågor som ska tas upp på stämman.

Kommer ett oanmält ärende upp, kan stämman alltid ta upp detta ärende till diskussion men själva omröstningen får bordläggas till nästa stämma.

Det kan dock hända att det i anslutning till ett anmält ärende kommer upp ett annat ärende som inte tagits upp i kallelsen. Stämman kan i så fall besluta också i den frågan om ärendet omedelbart föranleds av ett annat ärende som ska avgöras på stämman.

Eftersom det alltid går att göra tilläggsyrkanden borde därför mötesordföranden inte ha avslagit tillägget till din motion.


2. Får inte stämman ge styrelsen direktiv?

Fråga: På vår senaste stämma lades en motion om att inte höja avgifterna kommande år. Mötesordföranden sade då att ''årsmötet får inte lov att ge styrelsen några direktiv''. Motionen avslogs, och därefter även andra motioner med samma motivering.
Är inte årsmötet föreningens högsta beslutande organ, med rätt att fatta vilka beslut som helst så länge dessa inte strider mot lag eller stadgar?

Svar: Det är riktigt att föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen handhar och ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen. HSB anser därför att stämman därför inte bör fatta beslut om frågor som rör den löpande förvaltningen eller sådana frågor som i stadgarna har angivits som styrelsefrågor.

HSBs inställning i denna fråga är beklaglig och tar ifrån stämman dess roll som högsta beslutande organ. Självklart är stämman helt fri att bestämma även hur styrelsen ska sköta förvaltningsfrågor. Det finns inga som helst juridiska hinder för detta! I bostadsrättsföreningar sitter det lekmannastyrelser och förhoppningsvis besitter stämman mer kompetens än styrelsen. Engagemang är bra!

HSB säger att stämman kan besluta att ge styrelsen direktiv i vissa policyfrågor.

Bestämmande av årsavgiften är enligt stadgarna en fråga styrelsen har att besluta om. Det är också styrelsen som ska se till att kostnader och intäkter överensstämmer så att föreningen kan betala sina räkningar.
Men det står t o m uttryckligen i bostadsrättslagen att annan än styrelsen kan bestämma avgiften i en brf.
Se BrL, kap 9 § 13:
Citat:
Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen om inte något annat har bestämts i stadgarna.
3. Votering vid årsstämma

Fråga: Kan val av styrelse vid årsmöte avgöras genom handuppräckning när votering är begärd?

Svar: Votering sker vanligtvis med handuppräckning. Voteringen brukar inledas med en försöksvotering där rösterna räknas. Om någon mötesdeltagare inte godkänner den uppskattade beräkningen av försöksvoteringen kan han eller hon begära rösträkning. Votering sker då åter med handuppräckning och rösterna räknas.

Vissa beslut kan på begäran fattas med sluten votering vilket innebär att votering sker anonymt med röstsedlar.

Värt att notera i detta sammanhang är att Riksbyggen har en speciell paragraf i sina normalstadgar som innebär att sluten votering endast kan krävas vid personval.
Det är en uppseendeväckande begränsning av demokratin som knappast är rimlig!


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-09-16 klockan 13:43.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Beslut om fortsatt stämma Lasse Nyquist Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2012-05-31 23:32
Beslut tagit av delar av stämman aaad00 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2012-05-30 16:16
Beslut i bostadsrättsförening - Hur och med vilken majoritet på stämma? Admin Faktabanken 0 2011-11-25 15:57
Klander av beslut på stämma bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:54
Beslut på stämman - olika typer av majoritet Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2008-05-08 16:01Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:28.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare