Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Ombud och biträde vid stämman i bostadsrättsförening

Ombud och biträde vid stämman

Huvudprincipen enligt FL är att medlemmens rätt vid föreningsstämman skall utövas av medlemmen personligen. Om medlem är juridisk person företräds denne av ställföreträdare enligt lag. Med legal ställföreträdare avses här styrelseledamot, VD eller firmatecknare. En underårig företräds av sin förmyndare. Denne är legal ställföreträdare. Vilka som kan vara ombud eller biträde framgår av stadgarna.

Ombud

I vissa fall kan medlemmen företrädas av ombud. Ett ombud skall rösta enligt de instruktioner som medlemmen ger. Stadgarna får inte skriva bort medlems rätt att rösta genom ombud i en bostadsrättsförening. Enligt lag får endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem (i samma förening) vara ombud om inte annat anges i föreningens stadgar. Ett ombud ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original. Den gäller i ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

Medlem som är under 18 år (underårig) företräds på stämman av förmyndare, vilket i normalfallet är förälder.

Är medlemmen juridisk person (t ex ett företag) företräds denne på stämman av den som är legal ställföreträdare enligt den juridiska personens registreringsbevis (registreringsbeviset bör inte vara äldre än ett år). Den juridiska personen får företrädas av ombud som inte är medlem om inte annat anges i stadgarna. Man måste alltså undersöka vad stadgarna anger i denna fråga. Om stadgarna inte säger något i saken gäller lagens bestämmelse.

Ett ombud får bara företräda en medlem. Ett ombud skall kunna visa skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Den behöver inte vara bevittnad. Något krav på hushållsgemenskap och/eller samboende föreligger inte.

Det bör dock noteras att en medlem kan rösta dels för sig själv, dels som ställföreträdare för annan medlem, dels som ombud.

Biträde

En medlem får ha med sig högst ett biträde på stämman. Syftet med rätt till biträde är att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp vid stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Biträdet ger information och råd om hur medlemmen bäst tillvaratar sina intressen. Lagen ställer inte upp några kvalifikationskrav på biträdet. Biträdet skall antecknas i röstlängd vid stämman. Bara medlems make/maka, sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i föreningens stadgar. Kretsen för vilka som får vara biträde är begränsad på samma sätt som för ombud men kan vidgas i stadgarna.

Biträdet behöver inte ha någon fullmakt eftersom biträdet inte utövar någon rösträtt för någon annans räkning.


Fullmakt

En fullmakt är ett skriftligt eller muntligt bemyndigande för en person, fysisk eller juridisk, att med bindande verkan för fullmaktsgivarens räkning företa en rättshandling.

I bostadsrättsföreningar används vanligtvis fullmakt då medlem inte själv kan närvara vid en föreningsstämma, medlemmen kan då skicka ett ombud istället.

En annan vanlig fullmaktssituation är när styrelsen bemyndigar en förvaltare att på styrelsens vägnar sköta föreningens löpande bokföring och redovisning.Vem får gå på stämma? - Styrelsen bryter mot stadgar

Vem får deltaga på föreningsstämma?

INGA "EXTERNA" PERSONER PÅ STÄMMA!
Det är ingen skillnad i lagen för styrelsen jämfört med medlemmarna avseende att "externa" personer inte får närvara på stämmor.

INGA "externa" personer överhuvudtaget får närvara på stämmor enligt stadgarna i föreningen (se HSB:s normalstadgar).

Då säger kanske någon att styrelsen kan fråga stämman om det är ok att styrelsen tar in en extern person.
  1. Det hjälper inte. Det finns inget i stadgar eller lag som säger att man kan komma runt stadgarna på detta sätt.
  2. Trots alla externa personer som via styrelsen närvarat på stämmorna i min förening så har aldrig en enda gång frågan kommit upp om stämman accepterar att styrelsen tar in externa personer. Styrelsen har bara tagit sig denna frihet i egenskap av "allsmäktig" styrelse.
Denna stadgeparagraf (§20) stoppar därmed bl.a. möjligheten att ta in en extern och neutral mötesordförande.


Det särskilt lustiga i detta (ingen som tänkte på det?) är att inte ens någon från HSB eller Riksbyggen får närvara på föreningens stämma (såtillvida inte denna person också uppfyller villkoren enligt nedan eller ingår i styrelsen) !!!

Allt enligt HSB:s normalstadgar !!!

Med externa personer avses andra än medlem och medlemmens;
- make/registrerad partner,
- sambo,
- föräldrar,
- syskon eller
- barn

I stadgarna står normalt att en medlems rätt på föreningsstämma utövas av;
  • medlemmen personligen,
  • av den som enligt lag är medlemmens ställföreträdare,
  • genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt (som gäller 1 år från utfärdandet),
    ett ombud får företräda max en medlem.
I stadgarna står också att endast annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen (detta har omformulerats i HSB:s normalstadgar) kan vara ombud på föreningsstämman.

I HSB:s normalstadgar från 2003, under rubriken "Ombud och biträde", § 20, står att; en medlem får medföra högst ett biträde (så varje medlem - inbegripet styrelsen får alltså bara ta med sig en person till stämman), och att samma regler gäller för biträde som för ombud. Dvs även biträdet begränsas tyvärr av HSB till de personer jag nämnt ovan (dvs annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn).

En medlem som vill ta med sig en extern person (exempelvis advokat/juridiskt ombud) för stöd i någon fråga på stämman får alltså inte göra detta.

Styrelser tar emellanåt in olika personer till stämmor till stöd för styrelsens åsikter, men det gör styrelsen bara för att styrelsen anser att olika regler ska gälla för medlemmarna som för styrelsen. Naturligtvis finns det inga skillnader i reglerna mellan styrelse och medlemmar.

Med andra ord så kan styrelsen bryta mot denna regel, men medlemmen får inte göra detta!


När representanter för bostadsorganisationerna tog fram förarbetena till lagarna, och sedermera föreningarnas normalstadgar, så var avsikten att begränsa medlemmarnas möjligheter att hävda sin rätt. Vad de inte tänkte på var att de med automatik ställde till med problem för sig själva.

Så här svarar Riksbyggen på en frågan om vad som gäller beträffande biträde.
Fråga: Vem kan jag ta med mig till stämman som biträde och vad har den personen för befogenheter?
Svar: Syftet med rätten till biträde är att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman, dock finns det begränsningar i stadgarna om vem som har rätt att vara biträde. Av Riksbyggens normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår att endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde.
En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Biträdet ska ge medlemmen information och råd hur medlemmen bäst kan tillvarata sina intressen. Det finns inga särskilda krav på biträdet. Föreningslagen som reglerar frågan om biträde anger inte om biträdet har yttranderätt eller inte på stämman. Eftersom biträdets yttranderätt inte uttryckligen är reglerat i lagen indikerar det att biträdet saknar yttranderätt på stämman.

Alla föreningar måste se till att ändra stadgarna avseende detta!
Naturligtvis måste en medlem kunna ta med sig ett juridiskt ombud, precis som att styrelser tar sig denna rätt (i strid med stadgar).


Frågor och svar om ombud, biträde och fullmakter;

Ombud/biträde på stämman och fullmakt

Fråga: På vår senaste årsstämma hade vissa medlemmar med sig flera fullmakter. Stämmoordföranden hävdade att man inte fick rösta med mer än en fullmakt.
De som inte är där har väl rätt att lämna fullmakt till vem de vill?
Kan en medlem som inte har möjlighet att själv närvara på föreningsstämman lämna en fullmakt till vem som helst att företräda honom eller henne som ombud på stämman?
Vad gäller avseende ombud?
Vad gäller avseende biträde, vem kan jag ta med mig till stämman som biträde och vad har den personen för befogenheter?
Vad är det för regler som gäller för fullmakter?
Finns det några regler om detta i lagen eller stadgarna?

Svar: På föreningsstämman kan en medlems rätt på föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Enligt föreningslagen får ingen som ombud företräda mer än en medlem om inte annat anges i stadgarna. Anledningen till detta är att det inte ska vara möjligt att göra insamling av fullmakter om inte stadgarna tillåter detta. En person kan alltså rösta för sig själv och även vara ombud för en annan person på stämman.

Enligt normalstadgarna för bostadsrättsföreningar kan inte vem som helst vara ombud eller biträde. Av bostadsrättsföreningens stadgar (som kan variera) framgår som regel att endast annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo förälder, syskon, barn, eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen kan vara ombud eller biträde på föreningsstämman.

Syftet med rätten till biträde är att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman.
Biträdet ska ge medlemmen information och råd hur medlemmen bäst kan tillvarata sina intressen. Det finns inga särskilda krav på biträdet. En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde.

Föreningslagen som reglerar frågan om biträde anger inte om biträdet har yttranderätt eller inte på stämman (men det lär ändras år 2010).


Vem får närvara på stämma?

Se Allt om biträde och ombud på stämma för detaljerad information!


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-25 klockan 15:41.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Juridiskt ombud sökes pietboels Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2013-09-27 13:40
Ombud/biträde på årsstämma i brf - Dyr jurist som mötesordförande! plattipus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 16 2010-05-05 14:16
Vem får vara ombud på extrastämma i brf? Figaro Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-06-04 01:12
Stämma - Beslut på stämman i bostadsrättsförening, votering Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:59
Fullmakt för ombud - mall Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2008-08-16 13:55Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:45.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare