Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:56
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd bostadsrättsförening

Rösträtt

Huvudregeln inom föreningsrätten är att varje medlem har en röst. För bostadsrättsföreningar finns det dock undantag från denna huvudregel.

Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt har de gemensamt en röst. Vilken av dessa medlemmar som faktiskt utövar rösträtten får de komma överens om inbördes.

Vid omröstning på stämman måste kontrolleras att endast en medlem röstar för varje bostadsrätt. Däremot skall inte efterforskas om den röstande har den/de andres/andras medgivande att utöva rösträtten.

Kan bostadsrättshavarna inte komma överens om vem av dem som skall utöva rösträtten, får samtliga avstå från att delta.

När röstlängd upprättas skall de medlemmar som har del i bostadsrätt antecknas. Det skall också antecknas att de har en röst gemensamt. Det torde också vara lämpligt att anteckna vem som skall utöva rösträtten.

Om en medlem har flera bostadsrätter har medlemmen ändå endast en röst. Detta får betydelse i många föreningar där t ex en kommun äger flera bostadsrätter. I dessa fall har kommunen endast en röst.Upprättande av röstlängd

Enligt FL skall stämmans ordförande, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande medlemmar, ombud, och biträden - röstlängd. I bostadsrättsföreningen liksom i bostadsorganisationens stadgar står dock att röstlängd ska upprättas, och därför måste så ske.

När röstlängd upprättas så är det normalt stämmans ordförande som avgör efter vilka regler som röstlängden skall upprättas (om stadgarna saknar direktiv för detta). Har ordförande inte utsetts med acklamation får den som öppnat stämman upprätta röstlängd, så att stämman därefter skall kunna välja ordförande.

Den som anser sig felaktigt behandlad vid upprättande av röstlängd, t ex inte blivit upptagen i röstlängden eller fått för få röster, kan klandra stämmans beslut. Även annan medlem som anser att någon felaktigt införts i röstlängden kan klandra stämman.

Röstlängden gäller tills stämman beslutar att ny röstlängd skall upprättas. Detta kan ske om nya röstberättigade anlänt till stämman eller om några lämnat stämman. Uppskjuts stämman till senare dag än nästföljande vardag, skall om det bedöms nödvändigt ny röstlängd upprättas.

Som underlag för upprättande av röstlängd är det lämpligt att en aktuell medlemsförteckning finns tillgänglig på stämman.

Lagen kräver inte att en medlemsförteckning finns på stämman så det går även bra med, någon annan lista, som utvisar föreningens medlemmar och eventuella differenser i antal röster per medlem.

Rekommendation för röstlängd
 1. den ska dateras (enda sättet att kontrollera om stadgar och lagar följts är att den som satt ihop röstlängden daterar och skriver under denna när den är klar och att justerarna sedan var för sig daterar när de tagit emot röstlängden för justering av röstlängd och när de lämnat den ifrån sig, samt att även justerarna skriver under att de specifikt justerat röstlängden),
 2. den ska undertecknas,
 3. varje sida ska signeras (som protokollet i övrigt),
 4. den ska justeras av justerarna,
 5. den ska ha information om biträden (vem är biträde för vem),
 6. den ska ha information om ombud (vem är ombud för vem),
 7. den ska ha information om fullmakter,
 8. den ska kompletteras med alla fullmakter,
 9. alla namn ska numreras (så man kan se om antalet stämmer, utan att räkna alla)
 10. den ska ha information om vem som hade rösträtt,
 11. den ska innehälla alla närvarande (alltså inte bara på röstberättigade), t.ex. vilka som närvarat från HSB-regionen, HSB Riksförbund, mötesordföranden, protokollförare, etc.,
 12. den ska ha information om vilka personer som tillagts i röstlängden efter att den upprättats första gången (personer som tillkommit under stämmans lopp)
FRÅGOR OM RÖSTRÄTT

1. Rösträtt/medlemskap - Bara en röst för två lägenheter

Fråga: Min man och jag bor i två lägenheter där vi, med föreningens tillstånd, slagit upp en passage. Vid årsmötet fick vi beskedet att vi bara hade en rösträtt, men vi anser att vi borde ha två eftersom vi båda är medlemmar och bor, formellt sett, i varsin lägenhet.
Vad har jag annars för nytta av mitt medlemskap?

Svar: Huvudregeln är att varje medlem i föreningen har en röst på föreningsstämman. Finns det flera andelsägare och därmed också flera medlemmar i samma lägenhet, har de gemensamt bara en röst. Äger man flera bostadsrätter i en förening har man även då endast en röst.

Om de två bostadsrätter som ni använder som en bostad ägs av er gemensamt har ni bara en röst. Äger ni bostadsrätterna var för sig har ni dock var sin röst på stämman.

Ni bör, tillsammans med föreningen, formellt göra om bostadsrätten till en enda och därmed inneha en röst tillsammans vid föreningsstämman.


2. En röst per lägenhet

Fråga: Enligt stadgarna i min bostadsrättsförening har varje lägenhet en röst.
Kan en lägenhet ha två styrelseledamöter, en ordinarie och en suppleant?
Om så är fallet har en lägenhet två röster i alla beslut som styrelsen fattar?
Vad gäller på stämman?

Svar: Om två bostadsrättshavare från samma familj är styrelseledamöter har de var sin röst på styrelsemötena.

En suppleant har endast rösträtt när denne tjänstgör, vilket då innebär att denna familj får två röster tillsammans i alla styrelsebeslut när suppleanten trätt in i tjänst.
Det är naturligtvis inte bra!

På stämman har styrelseledamoten och suppleanten endast en röst tillsammans.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?


För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Specifikation av röstlängd - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma
Upprättande och godkännande av röstlängd - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma

Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet?

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf?

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-10 klockan 19:18.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2016-05-28, 12:44
klippa klippa är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Lidingö
Inlägg: 49
Standard

Är röstlängden (efter att stämman är genomförd) en offentlig handling? Eller kan styrelsen bestämma att inte bifoga den till protokollet? Och istället hänvisa till att man måste boka in ett möte för att få se den?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2017-05-04, 22:31
Garfunkels avatar
Garfunkel Garfunkel är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2015
Inlägg: 502
Standard Skall bifogas som bilaga till årsstämmans protokoll!

Citat:
Ursprungligen skrivet av klippa Visa inlägg
Är röstlängden (efter att stämman är genomförd) en offentlig handling? Eller kan styrelsen bestämma att inte bifoga den till protokollet? Och istället hänvisa till att man måste boka in ett möte för att få se den?
Ingen offentlig handling juridiskt sett.

Däremot ska röstlängd bifogas protokollet och har röstning skett skall det finnas antecknat i protokollet hur utfallet blev.

Protokoll från årsstämman ska hållas tillgängligt för medlemmar SENAST tre veckor efter stämman.

Så det kan i värsta fall betyda att man får boka in ett möte med någon som har tillgång till den. Och då uppfyller de svensk lag, BrL).
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Rösträtt på stämma? Dia Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2013-05-05 13:13
Nekade rösträtt på stämma oyvinds Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 10 2012-06-21 12:45
Numrerad röstlängd på stämma? Korsdraget Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2012-03-11 17:31
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd Brorson Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2011-02-10 09:57
Rösträtt - per medlem eller per bostadsrätt? Hallmat Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 12 2010-08-24 18:15Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:18.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare