Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:44
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Medlems- och lägenhetsförteckning bostadsrättsförening

Medlems- och lägenhetsförteckning

Styrelsen har till uppgift att föra en förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt en förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). I lagtexten anges vilka uppgifter som är obligatoriska i respektive förteckning. Att styrelsen ålagts ansvaret att föra medlems- och lägenhetsförteckning innebär inte att styrelsen rent faktiskt måste handha den uppgiften. Det står varje styrelse fritt att köpa den tjänsten, vilket också vanligtvis sker.

Att det är en viktig uppgift för föreningen att se till att det förs medlems- och lägenhetsförteckning framgår av att lagen innehåller en bestämmelse om att det är straffbart att inte föra sådana förteckningar. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte för förteckning kan dömas till böter. Det är också straffbart att inte hålla medlemsförteckningen tillgänglig för den som vill ha del av den. Vidare är det straffbart att meddela oriktiga eller vilseledande uppgifter i utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Medlemsförteckning

Lagtext

Bostadsrättslagen 9 kap. 8 §
Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning).
Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt
.

Bostadsrättslagen 9 kap. 9 §
Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den
.

Medlemsförteckningen
Medlemsförteckningen ska omfatta samtliga medlemmar oberoende om de är bostadsrättshavare eller inte. Detta innebär att även den HSB-förening, som är medlem i bostadsrättsföreningen, ska tas upp i medlemsförteckningen.

Vid föreningsstämma används ofta medlemsförteckningen för att se vilka som är närvarande och har rösträtt.

Enligt bostadsrättslagen är det straffbart att inte ha en medlemsförteckning och det är styrelsens ansvar att se till att medlemsförteckningen är uppdaterad.

Medlemsförteckningen ska innehålla namn och adressuppgifter på samtliga medlemmar, oberoende om de är bostadsrättshavare eller inte.

Obligatoriska uppgifter
Medlemsförteckningen ska för varje medlem innehåll uppgift om
· medlemmens namn,
· postadress,
· den bostadsrätt medlemmen innehar, i förekommande fall.

Även medlemmar som inte innehar bostadsrätt ska tas med.


Medlemsförteckningen är offentlig (till skillnad från lägenhetsförteckningen)
Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den (t.ex. köpare, mäklare, myndigheter), men styrelsen är inte skyldig att genom kopiering eller på annat sätt mångfaldiga den.

Styrelsen är enligt lag skyldig att hålla medlemsförteckningen tillgänglig för vem som helst som vill ta del av den. Bestämmelsen innebär att medlemsförteckningen är offentlig. Vem som än begär det har rätt att ta del av uppgifterna i förteckningen, oavsett om han/hon är medlem i föreningen eller inte. Föreningen kan således inte hindra att t ex myndigheter, massmedia m fl tar del av uppgifterna i medlemsförteckningen. Den som begär att få ta del av uppgifter behöver inte ange några skäl till det.

Vad menas med att förteckningen ska vara tillgänglig?
Att medlemsförteckningen är tillgänglig för vem som helst innebär inte att föreningen är skyldig att kopiera hela eller delar ur förteckningen till den som begär det. Kravet på tillgänglighet är uppfyllt om den som vill får komma till föreningens lokal och där gå igenom förteckningen. Om förteckningen förs på data är kravet på tillgänglighet uppfyllt, när den intresserade kan ta del av medlemsförteckningen genom att den t ex visas på en bildskärm.

Lagen anger uttryckligen att föreningen ska föra dels en medlemsförteckning och dels en lägenhetsförteckning.
Föreningen är skyldig att föra en särskild medlemsförteckning även om alla medlemmar i föreningen innehar bostadsrätt och således också förekommer i lägenhetsförteckningen. Detta utesluter dock inte möjligheten att samordna medlems- och lägenhetsförteckningarna i dataregister.

Hur ska förteckningarna se ut?

Föreningen får själv bestämma hur förteckningarna ska föras. I lagen anges att förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads eller kortsystem. Det finns också möjlighet att föra förteckningarna med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

Personuppgiftslagen, SFS1998:204, PuL gäller all behandling av personuppgifter, dvs all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Med denna vida definition är såväl en bostadsrättsförenings medlems- och lägenhetsförteckning som en HSB-förenings medlemsförteckning personregister och båda föreningarna personuppgiftsansvariga. Enligt PuL:s huvudregel ska behandling av personuppgifter anmälas till Datainspektionen eller så ska den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud som kontrollerar att behandlingen går korrekt och lagligt till.

Enligt Datainspektionens författningssamling (DIFS 1998:2) föreligger dock inte en skyldighet att anmäla behandling av personuppgifter om den personuppgiftsansvarige och den registrerade personen har anknytning till varandra i form av · medlemskap,
· anställning,
· kundförhållande eller därmed jämförligt förhållande,

såvida behandlingen inte omfattar känsliga uppgifter som avslöjar
· ras,
· etniskt ursprung,
· politiska åsikter,
· religiös eller filosofisk övertygelse,
· medlemskap i fackförening,
· hälsa och sexualliv.

Behandling av medlems- och lägenhetsförteckningar för avgiftsdebitering, kallelser till möte m m torde därför omfattas av nämnda undantag.

Både bostadsrättsföreningen och HSB-föreningen är dock såsom personuppgiftsansvariga skyldiga att föra förteckning över behandlade personuppgifter. Företeckningen ska innehålla
· ändamålet eller ändamålen med behandlingen,
· en beskrivning av den eller de kategorier av registrerade som berörs av behandlingen,
· en beskrivning av de uppgifter eller kategorier av uppgifter som ska behandlas om de egistrerade samt
· uppgift om mottagarna eller de kategorier av mottagare till vilka uppgifterna kan komma att lämnas ut


Straffbestämmelser

Förande av medlems- och lägenhetsförteckning är förenat med straffansvar. I 10 kap 3 § Brl återfinns straffbestämmelsen. Det är straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet

· inte föra medlemsförteckning
· inte hålla medlemsförteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den
· inte föra lägenhetsförteckning
· meddela oriktiga eller vilseledande uppgifter i utdraget ur lägenhetsförteckningen

Straffet är böter som utgår i form av dagsböter. När det gäller förande av förteckningarna inträder straffansvar då de obligatoriska uppgifterna inte finns antecknade.

För lägenhetsförteckningen gäller dessutom att föreningen att skyldig att under straffansvar se till att pantsättningarna och eventuella ändringar är antecknade och att överlåtelsehandlingar är bifogade till förteckningen.

Det ska också noteras att straffansvaret omfattar oriktiga eller vilseledande uppgifter i utdrag ur lägenhetsförteckningen. Felaktiga uppgifter som lämnas muntligt omfattas inte av straffbestämmelsen.

Skadestånd

Felaktigheter i hanteringen av lägenhetsförteckningen kan leda till ekonomiska konsekvenser genom att föreningen blir skyldig att betala skadestånd.

En återkommande situation är att föreningen missar att anteckna en pantsättning. Föreningen riskerar skadeståndsanspråk om bank eller kreditinstitut som tagit bostadsrätten i pant kan bevisa att föreningen underrättats om pantsättningen och de lider ekonomisk skada av föreningens underlåtenhet att anteckna i lägenhetsförteckningen.

Felaktiga uppgifter om aktuella pantsättningar i utdrag eller felaktiga uppgifter som lämnats muntligen kan också leda till skadeståndsansvar. Om en bostadsrätt belastas av panter i större omfattning än som uppgivits för en panthavare medför det att bostadsrätten är en sämre säkerhet än vad panthavaren haft anledning att utgå ifrån.

Det är viktigt att återigen poängtera att pantsättningen blir giltig mot tredje man, d v s mot köpare, annan bank m fl, när föreningen underrättats om pantsättningen. Det är föreningen som står för risken för att anteckningen görs. Oavsett om pantsättningen därefter antecknats i lägenhetsförteckningen eller inte så belastas bostadsrätten av panten. Banken kan sälja bostadsrätten via kronofogden om de inte får betalt för sitt lån. Detta gäller även om den som pantsatt bostadsrätten därefter säljer den vidare till någon som inte känner till pantsättningen.
Lägenhetsförteckning.

Lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgifter om alla lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt.

Förteckningen ska innehålla ett flertal uppgifter som till exempel;
  • rumsantal,
  • var i fastigheten lägenheten är belägen,
  • insats,
  • pantsättning,
  • överlåtelseavtal,
  • uppgifter om den som innehar bostadsrätten
  • m.m
Lägenhetsförteckningen är ej offentlig. Den innehåller känsliga uppgifter av privatekonomisk karaktär. Bara bostadsrättshavaren har rätt att ta del av uppgifterna i lägenhetsförteckningen och då bara avseende sin egen lägenhet. Uppgifterna i lägenhetsförteckningen ska inte kopieras till någon annan om det inte sker på bostadsrättshavarens uppdrag.

Om du ska köpa en bostadsrätt, be säljaren om en kopia på lägenhetsförteckningen. Där kan du se så att bostadsrätten inte är pantsatt, det vill säga att en tidigare bostadsrättshavare tagit lån och använt bostadsrätten som säkerhet. Säljaren ska lösa lånen innan köparen tillträder bostadsrätten. Om det inte görs, och långivaren kräver ut sin pant kan du som ny bostadsrättshavare tvingas betala för att få behålla bostadsrätten.

För mer information om lägenhetsförteckningen se;
Lägenhetsförteckning i brf


Se även bl.a.;
Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa, ansvarsfördelning, upplysnings- och undersökningsplikt

Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt

Vad gäller vid försäljning/överlåtelse?

Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelse, övergång av bostadsrätt

Sälja bostadsrätt utan mäklare

Begäran om utdrag ur lägenhetsregistret
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-25 klockan 20:25.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Lägenhetsförteckning bostadsrättsförening Admin Faktabanken 9 2017-06-29 10:42
Medlems skyldigheter i bostadsrättsförening Korsdraget Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 11 2014-01-05 17:01
Brandskyddsdokumentation/Lägenhetsförteckning LEN Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 12 2013-05-01 19:01
Lägenhetsförteckning Gnibbe Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 13 2013-04-16 09:33
Bevis för ägande annat än lägenhetsförteckning? Hallmat Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2012-10-30 17:18Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:06.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare