Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Sen betalning av avgift i bostadsrättsförening

Sen betalning

Om en bostadsrättshavare inte betalar insatsen eller upplåtelseavgiften inom viss tid eller dröjer med betalning av årsavgiften kan han förverka nyttjanderätten till lägenheten. Bestämmelse om förverkande av nyttjanderätten vid försenad betalning finns i 7 kap 18 § 1 st p 1 och p 1a Brl.

Förverkande vid försenad betalning av insats eller upplåtelseavgift
Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmodat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet har han förverkat nyttjanderätten till lägenheten och föreningen har rätt att säga upp honom för avflyttning. Denna bestämmelse gäller när bostadsrättshavaren har tillträtt lägenheten.

Vilka belopp insats och upplåtelseavgift skall utgå med anges i det skriftliga upplåtelseavtalet. Hur beloppen skall betalas beslutas i regel av styrelsen, men torde också framgå av upplåtelseavtalet. Det skall dock noteras att såväl beloppet som betalningstiden kan ha ändrats genom ett senare beslut av styrelsen eller föreningsstämman.
Som ovan angivits inträder förverkandepåföljd om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen har anmanat honom att betala. Tvåveckorsfristen kan förlängas genom stadgebestämmelse. Någon sådan bestämmelse finns dock inte i HSBs stadgar. En anmaning att betala skall anses lämnad när föreningen avsänt rekommenderat brev till bostadsrättshavaren under hans vanliga adress. Någon rätt till återvinning av nyttjanderätten finns inte i detta fall.

Reglerna om förverkande på grund av underlåten betalning gäller även när bara en del av avgiften inte har betalats. Detta förutsätter att försummelsen inte är att betrakta endast som ringa. Exakt var gränsen för ringa försummelse går kan inte utläsas ur lagtexten utan får i stället bedömas från fall till fall. I slutändan får domstolen avgöra frågan.

Denna bestämmelse om att uppsägning inte får ske förrän viss tid förflutit från förfallodagen innebär inte någon ändring av själva förfallodagen för avgiften. Föreningen har således rätt till ränta från den avtalade förfallodagen. Underlåtenhet att betala ränta kan dock inte åberopas som förverkandeanledning.

Dröjsmål med årsavgift
Förverkandebestämmelse och bestämmelse om underlåtenhet att betala årsavgift i tid har utarbetats med hyreslagstiftningen som förebild. Om bostadsrättshavaren dröjer mer än en vecka med att betala årsavgiften efter förfallodagen när det gäller bostadslägenhet eller mer än två vardagar när det gäller lokal är bostadsrätten förverkad.

Betalar inte bostadsrättshavaren inom dessa frister har föreningen rätt att säga upp honom. Bostadsrättshavaren har dock möjlighet att återvinna nyttjanderätten om avgiften när det gäller bostadslägenhet betalas inom tre veckor från det att bostadsrättshavaren har delgivits underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften inom denna tid. Motsvarade återvinningsfrist när det gäller lokaler är två veckor. Bostadsrättsföreningen måste underrätta bostadsrättshavaren om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften inom återvinningsfristen. Underrättelse om rätten att återvinna nyttjanderätten kan lämnas i särskild handling eller tas in i uppsägningshandlingen. I avvaktan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som krävs för att återvinna nyttjanderätten får beslut om avhysning inte meddelas förrän tidigast tredje vardagen efter återvinningsfristens utgång.

Någon skyldighet för föreningen att underrätta socialnämnden om uppsägning av bostadsrättshavare finns inte i Brl.

Bostadsrättshavaren har således ifråga om årsavgift alltid en frist om en vecka när det gäller bostäder och två vardagar när det gäller lokaler för betalning samt en frist om tre veckor för bostäder och två veckor för lokaler för återvinning av nyttjanderätten. Vid beräkning av dessa frister torde lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid vara tillämplig. Där anges följande:
"Infaller den tid då enligt lag en åtgärd senast skall vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får åtgärden vidtas nästa vardag".

Dröjsmålsränta
I stadgarna har angivits att årsavgiften ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte annat beslutats. Genom att sista betalningsdag för avgiften angivits kan föreningen ta ut dröjsmålsränta när bostadsrättshavaren betalar för sent. Ränta utgår enligt räntelagen. Dröjsmålsränta beräknas enligt vid varje tid gällande reporänta med tillägg av 8 %-enheter från respektive förfallodag till dess betalning sker.

Återvinning vid sjukdom
En bostadsrättshavare ska inte förlora nyttjanderätten till bostadslägenheten även om han betalar årsavgiften efter återvinningsfristen utgång i de fall bostadsrättshavaren på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet har varit förhindrad att betala och betalningen sedan skett så snart det var möjligt, dock senast när frågan om avhysning avgörs i första instans.

Rättelse innan uppsägning
För såväl dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift som dröjsmål med årsavgift gäller att bostadsrättshavaren inte får skiljas från sin lägenhet p g a försenad betalning om han vidtar rättelse, dvs betalar avgiften innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning.

Upprepade dröjsmål med betalning av årsavgifterna
En bostadsrättshavare som ett antal gånger betalat månadsavgiften för sent men återvinner nyttjanderätten kommer vid en brytpunkt att anses ha åsidosatt sina skyldigheter i sådan grad att han inte har rätt att återvinna nyttjanderätten igen.

Bostadsrättshavaren förlorar således sin rätt till återvinning. Den uppsägning som bostadsrättsföreningen då verkställer kan således inte återvinnas genom en försenad betalning. Om föreningen säger upp en bostadsrättshavare på grund av upprepade betalningsförseningar ska bostadsrättshavaren ha rätt att bo kvar i lägenheten till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägning om inte domstol ålägger bostadsrättshavaren att flytta tidigare. Avgörande för bedömningen blir om bostadsrättshavaren har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad genom betalningsförsummelserna att han skäligen inte bör få behålla lägenheten.

Den närmare gränsen för hur många betalningsförsummelser som krävs för att bestämmelsen ska kunna tillämpas får avgöras av domstol. Det är viktigt att bostadsrättshavaren genom betalningspåminnelser och på annat sätt får klart för sig att föreningen inte accepterar de betalningsförsummelser han gör sig skyldig till. Som ovan angivits kommer bostadsrättshavaren ha rätt att bo kvar till det månadsskifte som infaller tre månader från uppsägningen om inte domstolen beslutar att han ska flytta tidigare. I praktiken kommer dessa tvister i flertalet fall att gå till domstol, varför det troligtvis aldrig blir frågan om att flytta tidigare än de tre månader som lagstiftaren anvisar, utan först senare när tvisten avgjorts.

HSB skriver bl.a. följande om betalning av månadsavgiften i en bostadsrättsförening;

Obetald avgift en vecka – lägenheten är förverkad

Årsavgiften
Enligt HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar så ska årsavgiften betalas månadsvis (kallas då vanligen månadsavgift) senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om inte styrelsen beslutar annat.

Förverkande och uppsägning
Är du medveten om att nyttjanderätten till din bostadsrättslägenhet är förverkad redan en vecka efter förfallodagen om avgiften inte är betald? Är det frågan om en lokal så förverkas den redan två vardagar efter förfallodagen.

Bostadsrättsföreningen kan i den situationen direkt säga upp bostadsrättshavaren för omedelbar avflyttning. En uppsägningshandling ska då delges bostadsrättshavaren. I uppsägningen behöver inte skuldens storlek anges. Däremot ska det i uppsägningen anges att det löper en återvinningsfrist.

Återvinningsfrist
Bostadsrättshavaren kan återvinna lägenheten, och därmed inte skiljas från lägenheten, om han betalar inom återvinningsfristen som är tre veckor för bostäder och två veckor för lokaler.

Återvinningsfristen börjar löpa från det att uppsägningen har delgetts.

För att återvinningsfristen ska börja löpa måste bostadsrättsföreningen också underrätta socialnämnden i kommunen.

Det går inte att gång på gång släpa efter med månadsavgifterna och förlita sig på att man har återvinningsfristen på sig. Vid upprepade betalningsförseningar kan nämligen bostadsrättshavaren mista sin rätt att återvinna bostadsrätten.

Betalningspåminnelser och amorteringsplaner
En vanlig missuppfattning är att det finns en skyldighet för bostadsrättsföreningen att skicka ut betalningspåminnelser. Föreningen har dock ingen som helst skyldighet att skicka påminnelse om att månadsavgiften är obetald. Det förekommer också att en del bostadsrättsföreningar upprättar amorteringsplaner med en bostadsrättshavare, vilket inte heller det är en skyldighet. Ett sådant förfarande kan vara okej under förutsättning att föreningen verkligen ser att bostadsrättshavaren har såväl vilja som förmåga att klara av amorteringarna jämte den löpande månadsavgiften.

Enligt HSB normalstadgar har bostadsrättsföreningen rätt att om skriftlig påminnelse görs ta ut en påminnelseavgift (fn 50 kr) och likaså har föreningen rätt att ta ut en inkassoavgift. Därutöver löper dröjsmålsränta på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker
.


SBC skriver följande om försenad betalning av avgiften i en brf;

Betalningsförsening

En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften eller betalar den för sent riskerar att bli uppsagd och tvingas flytta från föreningen. För att föreningen ska kunna få framgång i ett sådant ärende måste styrelsen vara insatt i de särskilda tidsfrister som gäller. Bostadsrättshavaren har normalt flera chanser att betala en förfallen avgift innan han eller hon kan tvingas flytta från sin lägenhet.

Förverkandefristen är den tid efter årsavgiftens förfallodag som medlemmen kan betala utan att riskera uppsägning. Denna frist är en vecka för bostadsrättsbostäder och två vardagar för bostadsrättslokaler.

Motsvarande frister gäller i hyresrätt, för föreningar med bostads- och lokalhyresgäster. Alltså en vecka för bostadshyresgäster och två vardagar för lokalhyresgäster. Sedan kan hyresgästerna sägas upp.

Återvinningsfristen är den tid efter föreningens uppsägning som medlemmen och hyresgästen (lika regler) har på sig att betala avgiften respektive hyran och därigenom få behålla lägenheten. Denna frist är tre veckor för bostäder och två veckor för lokaler och räknas först från den tidpunkt då föreningen har underrättat medlemmen respektive hyresgästen om rätten till återvinning.

Det ställs inga krav i bostadsrättslagen eller hyreslagen på att föreningen måste sända betalningspåminnelse. Reglerna om återvinning av nyttjanderätten genom betalning inom tre respektive två veckor från uppsägning anses vara ett fullgott skydd för den medlem eller hyresgäst som glömt att betala sin avgift eller hyra eller gör det för sent.

Om bostadsrätten har förverkats genom att avgifterna inte har betalats och föreningen på grund av detta sagt upp medlemmen till avflyttning kan lägenheten under vissa förutsättningar tvångsförsäljas hos kronofogdemyndigheten. Reglerna om tvångsförsäljning i bostadsrättslagen syftar till att upplösa rättsförhållandet mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren har alltid rätt till det ekonomiska värde som bostadsrätten representerar efter avdrag för bland annat den fordran som ligger till grund för förverkandet. Om bostadsrätten trots upprepade försäljningsförsök inte har blivit såld antas den sakna marknadsvärde och övergår utan lösen till föreningen.

Föreningen är alltså skyldig att underrätta medlemmar och hyresgäster om möjligheten att få tillbaka lägenheten/lokalen genom att betala inom angivna tidsfrister. Underrättelse ska göras enligt särskilt fastställt formulär. Observera att en uppsägning är ogiltig utan sådan underrättelse.

Observera även att när det gäller bostadsrättslägenheter – lika regler för boende i bostadsrätt och hyresrätt – måste föreningen också enligt särskilt fastställt formulär underrätta socialnämnden i kommunen om betalningsförsening. En uppsägning är annars ogiltigt.

En medlem eller hyresgäst får inte heller sägas upp från bostadslägenheten om han eller hon varit förhindrad att betala inom tre veckor på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och avgiften eller hyran har betalats så snart det varit möjligt sedan hindret upphörde.

Om boende medlem eller hyresgäst vid upprepade tillfällen, trots föreningens varning om vad detta kan medföra, inte betalar avgiften eller hyran i tid förlorar han eller hon möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att rätten till återvinning går förlorad. Föreningen ska inte behöva dras med notoriskt slarviga betalare. Villkoret är dock att medlemmen eller hyresgästen ska ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla sin bostad. Hur många försenade betalningar som krävs har lagstiftaren överlåtit till rättspraxis att av göra. Men det borde inte räcka med några få gånger utan ett flertal
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-06-25 klockan 13:00.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vad har ni i avgift? Rickard1982 El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 15 2014-03-23 16:57
Betalning av reparationer BrL 7 kap 14 § - Badrumsrenovering utan stambyte i brf bosse88 Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 8 2009-08-21 17:44
Avgift och insats i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:42
Vem ansvarar för betalning av avgifterna i bostadsrättsförening? Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:40Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:19.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare