Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... Likvidation av bostadsrättsförening

Likvidation av brf

En förening upphör normalt genom likvidation. Det innebär att verksamheten avvecklas. När en bostadsrättsförening avvecklas sker detta normalt genom att föreningens fastighet och övriga tillgångar säljs och föreningens skulder betalas. Överskottet fördelas mellan bostadsrättshavarna efter de grunder som anges i stadgarna. Normalt är att stadgarna anger att överskottet fördelas i förhållande till insatserna. Genom försäljning upphör bostadsrätten. En likvidation kan vara såväl frivillig som obligatorisk. Det föreligger t ex en grund för tvångslikvidation om antalet medlemmar eller bostadsrättshavare går ned under tre som är ett minimikrav.

En frivillig likvidation gäller om beslutet fattas på föreningsstämma. Beslutet är giltigt endast om
· samtliga röstberättigade kan förena sig om beslutet eller
· det har fattats på två på varandra följande stämmor och
· på den senare stämman har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Längre villkor kan gälla enligt stadgarna och enligt HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar gäller att ett beslut om likvidation skall godkännas av såväl styrelsen för HSB-föreningen som av HSBs Riksförbund.


LIKVIDATION AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Vad behöver man tänka på när när en ekonomisk förening ska läggas ner genom likvidation?

Likvidation innebär att en förening upplöses genom att tillgångarna förvandlas till pengar (i den mån det behövs), skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna i enlighet med stadgarnas bestämmelser.

Föreningen kan gå i likvidation genom;
• beslut på föreningsstämma,
• beslut av tingsrätten, eller
• beslut av Bolagsverket.
Styrelsen slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer. Likvidatorn företräder fortsättningsvis föreningen och har till uppgift att genomföra likvidationen, dvs avveckla föreningen tills den är upplöst.

Anmäl likvidationen till Bolagsverket
När föreningsstämman beslutar om likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn, i förekommande fall, firmateckning m.m. till Bolagsverket.

Föreningens namn
Rätten till föreningens namn upphör, när föreningen upphör, om man inte ser till att skydda det på något sätt.


Hur går en likvidation och avregistrering av brf till?

Likvidation av bostadsrättsförening - Hur kan en ekonomisk förening upplösas?

Bostadsrättsföreningen kan avvecklas genom;
• likvidation (frivilligt eller tvångsvis) – sker vanligtvis när bostadsrättsföreningen har bildats enbart för att hyresgästerna ska överta fastigheten de bor i.
• konkurs – om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
• fusion – föreningen går upp i en annan förening.
• att ta bort (avföra) föreningen –
Om en förening inte haft någon verksamhet eller kommit in med någon anmälan för registrering till Bolagsverket under 10 år kan föreningen avregistreras. Det innebär att den upplöses utan likvidation i och med att den avförs ur föreningsregistret.

Frivillig likvidation av bostadsrättsförening

Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman. För att beslutet ska bli gällande krävs antingen:
• att samtliga röstberättigade i föreningen varit närvarande på föreningsstämman och röstat för beslutet, eller
• att föreningen fattat beslutet på två efter varandra följande föreningsstämmor,
den första med enkel majoritet och den andra med två tredjedels majoritet av de röstande på föreningsstämman.
Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs emellertid bara enkel majoritet på föreningsstämman.
Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket.

Tvångslikvidation av bostadsrättsförening

Tvångslikvidation kan beslutas av tingsrätten om:
• antalet föreningsmedlemmar gått ner under tre,
• det finns en skyldighet att gå i likvidation enligt stadgarna,
• föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom en månad fattat beslut om likvidation,
• föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registreringen skedde.

Tvångslikvidation kan beslutas av Bolagsverket om:
• föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse eller särskild delgivningsmottagare i de fall en sådan ska finnas.


Förfarandet vid likvidation av brf

Tingsrätten eller Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter. Föreningsstämman har alltid möjlighet att föreslå lämplig person.
Under likvidationen ska firmateckning ske med tillägg av "i likvidation" eller dylikt.
Vid frivillig likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn, i förekommande fall, firmateckning m.m. till Bolagsverket för registrering.
När tingsrätten fattar beslut om tvångslikvidation ska en underrättelse skickas till Bolagsverket.

I samtliga fall av likvidation ska likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Kronofogdemyndigheten.
Likvidationen innebär att föreningen avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), betala skulder och dela ut eventuellt överskott. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning.

Styrelsen ska avge en redovisning för den tid som inte täcks av tidigare framlagda årsredovisningar. Likvidatorn ska sedan i sin tur för varje år avge en årsredovisning.

Frågan om ansvarsfrihet för likvidatorn samt om likvidationen onödigt fördröjts bedöms varje år av revisorerna i revisionsberättelsen. Detta och frågan om arvode till likvidatorn prövas av föreningsstämman varje år.

Efter att tidsfristen (sex månader) för de okända borgenärerna gått ut kan likvidatorn avge sin slutredovisning till föreningsstämman. Den ekonomiska föreningen anses därmed upplöst. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering.

Om föreningens tillgångar inte räcker för att betala föreningens skulder ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att föreningen sätts i konkurs.


Handlingar som ska skickas in till Bolagsverket vid likvidation av brf

När beslut om likvidation tagits ska föreningen skicka en anmälan med:
• uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer,
• uppgift om från vilken dag likvidationen ska gälla (gäller omedelbart om inget annat sägs i beslutet),
• personuppgifter, med fullständigt namn, personnummer, postutdelningsadress och hemvist (vilket är den kommun där man är folkbokförd och som bara behöver anges om hemvistet inte är samma som postorten i postutdelningsadressen), för alla föreslagna likvidatorer, likvidatorssuppleanter och särskilda "externa" firmatecknare om sådana utsetts av likvidatorerna, samt
• en bekräftelse från likvidatorn att han/hon åtagit sig uppdraget,
• uppgift om hur firmateckningen ska vara under likvidationen.

Använd blanketten "Frivillig likvidation", nr 932 för att anmäla likvidation av ekonomisk förening;
Frivillig likvidation, nr 932 (118 kB)

Registreringsavgiften (900 kr år 2013) ska betalas samtidigt som anmälan om likvidation skickas in. Glöm inte ange organisationsnummer och föreningens registrerade namn samt vad anmälan gäller på inbetalningshandlingen.

Bilagor som ska följa med anmälan;
• Föreningsstämmans beslut. Om beslutet fattats på två stämmor ska båda protokollen skickas med. Protokollen skickas in i bestyrkt kopia.
I fallet med ett föreningsstämmobeslut är det viktigt att se till att det i föreningsstämmoprotokollet tydligt framgår att samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen röstat för likvidation.
• Om förslag till likvidator finns ska en kortare meritförteckning som visar likvidatorns kompetens skickas med (om Bolagsverket inte redan har uppgifterna).
• Om likvidatorn utsett en person att teckna föreningens firma (extern firmatecknare) ska dennes, av två personer, bevittnade namnteckning skickas med i original.

När likvidationen är slutredovisad

Likvidatorn ska då skicka in följande handlingar till Bolagsverket;
• Anmälan om att slutredovisningen lagts fram, med uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer.
• Föreningsstämmoprotokoll, en bestyrkt kopia, med uppgift om att slutredovisningen lagts fram.
• Bevis från Kronofogdemyndigheten om dagen för kallelse på okända borgenärer.

Tillgång av ringa värde till Allmänna Arvsfonden

Från den 1 oktober 2011 handlägger Bolagsverket ärenden om att tillgångar av ringa värde efter en likvidation kan tillfalla Allmänna arvsfonden. (hanterades tidigare av tingsrätten).

En medlem som inte anmält sig inom fem år från avslutad likvidation förlorar rätten till sin andel i de skiftade tillgångarna. Är tillgångarna av ringa värde, kan Bolagsverket, på anmälan av likvidatorn, besluta att tillgångarna ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Inga blanketter finns för detta utan likvidatorn skriver själv en anmälan till Bolagsverket.

Upplösning utan likvidation

Det är möjligt att avregistrera en ekonomisk förening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd. Avregistrering på denna grund kostar ingenting. Ingen blankett finns – skriv egen ansökan.


Referenser
• 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomisk föreningar (LEF)
• 8–12, 25 och 26 a §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar (LEF)
• 4–6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer


LIKVIDATION AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

I många bostadsrättsföreningar med småhus vill man äga husen direkt i stället för genom en bostadsrättsförening. Främsta skälet är att man vill komma åt ränteavdragen för lån för att på så sätt åstadkomma lägre boendekostnader. Om bostadsrättsföreningen har stora lån kan inte medlemmarna göra avdrag för de räntekostnader föreningen har och som ingår i årsavgiften.

Ombildning av bostadsrättsföreningen till egna hem
Man slipper ofta även en del andra gemensamma kostnader som förvaltningskostnader, styrelse- och revisionsarvoden och inte minst avskrivningar vilka belastar medlemmarna genom höjda årsavgifter. Vissa gemensamma kostnader blir normalt kvar eftersom en samfällighet ofta inrättas för att hantera olika gemensamma funktioner som till exempel vägar, kabel-tv och annat.

Likvidation
Om medlemmarna vill ombilda en bostadsrättsförening med småhus till eget ägande ska föreningen avvecklas. Det sker genom en likvidation där husen säljs till respektive bostadsrättshavare. Målet är att de hus som medlemmarna idag bebor med bostadsrätt ska bli direktägda som egna hem. Medlemmen tar i köpet ofta över en andel av föreningens lån. När likvidationen är genomförd har föreningen upphört.

Det finns två vägar att gå för att genomföra en avveckling av föreningen.
1. Besluta om likvidation först och därefter genomföra försäljningen
2. Genomföra försäljningarna först och därefter genomföra likvidation.

Vilken väg medlemmarna väljer beror på deras inställning och i viss mån föreningens storlek. Är inte alla medlemmar eniga är det lämpligt att en föreningsstämma först fattar alla beslut om likvidation och därefter säljer husen. Genom att likvidationen är beslutad först kan försäljningar av hus genomföras utan särskilda stämmobeslut. Det är likvidatorerna som själva genomför alla åtgärder. En allmän rekommendation är att välja det här tillvägagångssättet.

Om däremot försäljningen sker först måste försäljningsbeslut fattas enligt bostadsrättslagens bestämmelser. Dessutom bör alla vara eniga.

Den vanliga inställningen är att medlemmar och förening inte får drabbas av några större merkostnader vare sig vad avser de löpande boendekostnaderna, skatter eller andra engångsutgifter. Ofta innebär dock en försäljning att medlemmarna drabbas av kapitalvinstbeskattning av reavinsten. Medlemmarna betalar också lagfart när de ska registreras som ägare till sitt hus.

Föreningens verksamhet fortsätter till likvidationen är avslutad. Kostnader uppstår därför löpande på samma sätt som innan likvidationsbeslutet. Därutöver uppstår avsevärda extra kostnader för lantmäteriförrättningen, kostnader för juridisk sakkunskap, kostnader för att upprätta extra bokslut och kostnader för likvidator. Föreningen kan också träffas av kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastigheterna. Kostnader kan också uppstå för förtida lösen av lån eftersom dessa ska övertas av medlemmarna. Det är klokt att upprätta en budget över likviditeten fram till dess att föreningen är avvecklad. Det blir lättare för medlemmarna att se vilka kostnader som avvecklingen innebär.

Processen steg för steg
Processen kan beskrivas enligt följande.

1. Föreningen ansöker hos lantmäterimyndigheten att fastigheten delas in i flera fastigheter så att varje hus finns på en egen registerfastighet.

2. Föreningen beslutar om likvidation. Beslut fattas - om inte samtliga medlemmar är eniga på en stämma - på två på varandra följande stämmor. På andra stämman gäller minst 2/3 majoritet av avgivna röster på stämman. Likvidationsbeslutet ska anmälas till registrering hos Bolagsverket som också utser likvidatorer. På förslag av föreningen utses normalt några ur den tidigare styrelsen till likvidatorer eller den eller de rådgivare som hjälper föreningen med processen. Observera att bostadsrätterna finns kvar tills fastigheterna sålts. Bostadsrättshavarna är fortfarande medlemmar i föreningen.

3. Bokslut ska upprättas för tiden från senaste bokslutstidpunkt till dagen för likvidationsbeslut.

4. Värderingar ska genomföras av alla hus/typhus för fastställande av värde som bostadsrätt respektive fastighet.

5. Föreningen köper bostadsrätterna av alla medlemmar för ett bedömt marknadsvärde. Genom kontraktet blir så småningom föreningen ägare av bostadsrätten. Inga pengar växlas utan köpet kvittas mot föreningens senare försäljning av huset till medlemmen. Ofta sker detta i ett sammanhang.

6. Föreningen överlåter huset/fastigheten till den före detta bostadsrättshavaren. Det ska också ske till marknadspris. Denna försäljning är en normal fastighetsförsäljning. Överlåtelsen omfattas inte av bostadsrättslagens regler för hur beslut om försäljning av föreningens fastigheter ska gå till utan det är föreningens likvidatorer som förfogar över situationen.

Av köpehandlingarna ska köpeskilling och fastighet framgå. Det ska också villkoras att köparen övertar den del av föreningens lån som faller på den aktuella fastigheten. Fördelningen av föreningens lån görs normalt efter bostadsrätternas ägarandelar men kan också fördelas med hänsyn till marknadsvärden om dessa skiljer sig åt mellan husen.

Hur lånen fördelas kan vara en besvärlig fråga. Är fastigheterna likartade är det normalt inga problem. Men har fastigheterna olika värden beroende på olika förutsättningar exempelvis bättre lägen, bättre utsikt bör lånen istället fördelas med hänsyn till respektive fastighets marknadsvärde som egna hem. Frågeställningen är inte helt enkel men det är likvidatorerna som bestämmer villkoren.

Medlemmarna måste deklarera eventuell kapitalvinst och betala skatt för detta. Uppskov kan begäras. Vinsten måste då vara minst 50.000 kronor per delägare.

Hela upplägget förutsätter att alla medlemmar medverkar. Mycket arbete måste läggas ner med att övertyga medlemmarna om att delta i övergången. Om inte det sker blir konsekvenserna för dessa medlemmar och bostadsrättsföreningen mer komplicerade och svåröverskådliga.

Man kan inte genom stämmobeslut tvinga en medlem att sälja sin bostadsrätt. Man kan således inte heller tvinga en medlem att köpa "sin" fastighet.

"Restförening"
Fråga ställs ibland om några kan vara kvar i en "restförening". Möjligheten finns att ett antal medlemmar om de är minst tre stycken kvarstår i bostadsrättsföreningen. De fastighetsrättsliga frågorna måste då samordnas med de nya ägarna av fastigheterna och gemensamhetsanläggningar tillskapas eller anpassas efter nya förhållanden. Vidare finns ett antal oöverblickbara redovisningskonsekvenser och det kan uppkomma skatterättsliga problem för föreningen. Bland annat kan det finnas ekonomiskt överskott i föreningen som de som utträder vill ha del av men som är svårt att tillgodose. Slutligen är bankernas villighet att finansiera en sådan förening begränsad.

I alla likvidationer finns det medlemmar som inte vill avveckla föreningen. Det finns också många som har svårt att förstå och överblicka processen och konsekvenserna för den enskilde. Informationen måste därför vara tydlig och processen måste få ta tid så att flertalet av medlemmarna är med!

Den kreditvärdighet som tidigare i praktiken varit gömd i föreningen nu blottas genom att medlemmen själv ska bli låntagare. Några kan ha svårt att få krediter och blir därför motståndare då de inte vill visa den verkliga anledningen. När planerna på att göra om bostadsrättsboendet till egna hem diskuteras börjar ofta också en process hos några medlemmar som kan resultera i att de säljer sin bostadsrätt till personer som vill vara med på omvandlingen till egna hem. Det är den lyckligaste lösningen eftersom slutresultatet för de bostadsrättshavare som vägrar eller inte kan köpa sitt hus blir att de tvingas flytta när huset säljs till någon utomstående.

En likvidation bör alltid genomföras från start med rådgivare som kan lämna vederhäftig information. Olika juridiska och skattemässiga frågeställningar uppstår alltid som måste lösas av personer med den rätta kunskapen.Utdrag ur lagtexten, bostadsrättslagen, om likvidation

7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
Upphörande av bostadsrätten i vissa fall

33 § Överlåts det hus i vilket lägenheten finns eller säljs huset exekutivt, upphör bostadsrätten. Föreningen är därvid skyldig att betala skälig ersättning för bostadsrätten. Träder föreningen i likvidation inom tre månader från det frågan om föreningens ersättningsskyldighet blivit slutligt avgjord eller försätts föreningen inom samma tid i konkurs, skall dock bostadsrättshavarens rätt att få ersättning för bostadsrätten bedömas efter de regler som gäller för skifte av föreningens tillgångar.
Upphör bostadsrätten enligt första stycket och har lägenheten tillträtts, skall skriftligt hyresavtal anses ingånget. I så fall gäller 4 kap. 9 §.

9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.

Likvidation och upplösning samt fusion

29 § Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bostadsrättsföreningar.
Vad som föreskrivs i 11 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar för det fall antalet föreningsmedlemmar går ned under ett lägsta antal, skall tillämpas i fråga om en bostadsrättsförening, om antalet medlemmar eller antalet bostadsrättshavare går ned under tre. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt skall de härvid räknas endast som en bostadsrättshavare.
Vidare skall vad som i 11 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar sägs om insatskapital i stället gälla insats och upplåtelseavgift i bostadsrättsföreningen. Lag (1993:314).

30 § Bestämmelserna om fusion i 12 kap. 1-19 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för bostadsrättsföreningar. Lag (2008:4).

Registreringsmyndighet m.m.

31 § Bestämmelserna om registrering m.m. i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostadsrättsföreningens firma på grund av bestämmelserna i 6 § tredje stycket detta kapital inte får föras in i Bolagsverkets register. Lag (2004:247).

11 kap. (1987:667) om ekonomiska föreningar

11 kap. Likvidation och upplösning

Frivillig likvidation

1 § Föreningsstämman kan besluta att föreningen skall gå i likvidation.
Ett beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade har förenat sig om beslutet eller detta har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Längre gående villkor för att beslutet skall bli giltigt får föreskrivas i stadgarna. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller från och med den senare dag föreningsstämman bestämmer.
Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med enkel majoritet, om det finns grund för tvångslikvidation enligt 3, 4 eller 4 a §. Vid lika röstetal utgörs stämmans beslut av den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om likvidation enligt detta stycke gäller omedelbart.
Beslutet om likvidation skall genom stämmans försorg genast anmälas för registrering. Lag (2003:865).

2 § Styrelsen skall genast till föreningsstämman hänskjuta frågan huruvida föreningen skall träda i likvidation, om det på grund av inträffade förluster eller av annan orsak finns anledning att anta att föreningens ställning fortgående kommer att försämras så att föreningens skulder inte täcks av tillgångarna.

Tvångslikvidation

3 § Om antalet föreningsmedlemmar går ned under det lägsta antal som föreskrivs i 2 kap. 1 §, skall styrelsen snarast möjligt till föreningsstämman hänskjuta frågan huruvida föreningen skall gå i likvidation. Inträder inte ett tillräckligt antal medlemmar i föreningen inom tre månader efter det att antalet har gått ned under det föreskrivna lägsta antalet, skall styrelsen, om inte stämman beslutar att föreningen skall gå i likvidation, hos rätten ansöka att föreningen försätts i likvidation. En sådan ansökan kan även göras av en styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor, en föreningsmedlem eller en innehavare av en förlagsandel.
Görs ansökan enligt första stycket, skall rätten besluta att föreningen skall gå i likvidation, om det inte under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att det föreskrivna lägsta medlemsantalet har uppnåtts.
Rättens beslut om likvidation gäller omedelbart.
Om styrelseledamöterna underlåter att fullgöra vad som åligger dem enligt första stycket, svarar de och andra som med vetskap om denna underlåtenhet handlar på föreningens vägnar solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för föreningen. En styrelseledamot undgår dock ansvar, om han visar att underlåtenheten inte beror på försummelse av honom. Solidariskt ansvar för de förpliktelser som uppkommer för föreningen inträder även för sådana medlemmar som, när likvidationsplikt föreligger enligt första stycket, med vetskap om likvidationsplikten deltar i beslut att fortsätta föreningens verksamhet. Ansvarighet enligt denna paragraf gäller dock inte för förpliktelser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till rättens prövning eller sedan ett tillräckligt antal medlemmar har inträtt efter den tid som anges i första stycket. Lag (2003:865).

4 § Rätten skall besluta att föreningen skall gå i likvidation, om
1. föreningen enligt stadgarna är skyldig att gå i likvidation,
2. föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registrering har skett, eller
3. föreningen har sådant ändamål som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket och föreningens tillgångar enligt balansräkningen för närmast föregående räkenskapsår till övervägande del består av annat än andelar i den eller de andra ekonomiska föreningarna.

Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att likvidationsgrunden har upphört.
En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av registreringsmyndigheten eller, i fall som avses i 1, på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en föreningsmedlem eller en innehavare av en förlagsandel.
Beslutet om likvidation gäller omedelbart. Lag (2003:865).

4 a § Registreringsmyndigheten skall besluta att föreningen skall gå i likvidation, om föreningen inte på föreskrivet sätt har kommit in med anmälan till registreringsmyndigheten om sådan behörig styrelse, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare som skall finnas enligt denna lag.
Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten.
En fråga om likvidation enligt första stycket prövas av registreringsmyndigheten självmant eller på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en föreningsmedlem, en innehavare av en förlagsandel, en borgenär eller någon annan vars rätt är beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen.
Beslutet om likvidation gäller omedelbart. Lag (2003:865).

Handläggningen av frågor om likvidation

5 § I ett ärende enligt 3 eller 4 § ska rätten förelägga föreningen samt föreningsmedlemmar och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande till rätten inom en viss tid. Föreläggandet ska delges föreningen, om det kan ske på annat sätt än enligt 38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Rätten ska låta kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två månader och högst fyra månader före utgången av den utsatta tiden. Lag (2010:1950).

6 § I ett ärende enligt 4 a § ska registreringsmyndigheten förelägga föreningen samt föreningsmedlemmar och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma in med ett skriftligt yttrande eller efterfrågade handlingar till myndigheten inom en viss tid. Föreläggandet ska delges föreningen, om det kan ske på annat sätt än enligt 38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Registreringsmyndigheten ska låta kungöra föreläggandet i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före utgången av den utsatta tiden. Lag (2010:1950).

6 a § Ett beslut om likvidation som har fattats av rätten eller registreringsmyndigheten skall registreras. Lag (2003:865).

Förordnande och entledigande av likvidator

6 b § En domstol skall förordna en eller flera likvidatorer när den beslutar om likvidation.
Registreringsmyndigheten skall förordna en eller flera likvidatorer
1. när den beslutar om likvidation,
2. när den har registrerat en anmälan enligt 1 § fjärde stycket, och
3. när en förening i likvidation i annat fall saknar en till registret anmäld behörig likvidator.

Ett förordnande av en likvidator skall registreras.
Den som förordnas till likvidator skall vara lämplig för uppdraget. Den som har ingått i föreningens ledning får förordnas till likvidator endast om det finns särskilda skäl. Lag (2003:865).

6 c § Om en likvidator begär att få avgå och visar skäl till det, skall likvidatorn entledigas. En likvidator skall också entledigas om han eller hon inte är lämplig eller av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget.
En likvidator entledigas av domstol eller, om likvidatorn har förordnats av registreringsmyndigheten och själv begär att bli entledigad, av registreringsmyndigheten.
En ansökan om att domstol skall besluta om entledigande kan göras av registreringsmyndigheten, likvidatorn, en föreningsmedlem eller någon annan vars rätt är beroende av likvidationen.
Den som entledigar en likvidator skall genast förordna en ny. Detta gäller dock inte om det finns någon annan likvidator och det inte kan anses nödvändigt att förordna en ny likvidator i den entledigades ställe. Lag (2003:865).

Genomförandet av likvidationen

7 § En likvidator träder i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har i uppdrag att genomföra likvidationen. Bestämmelserna om styrelse och styrelseledamöter i denna lag, med undantag för 6 kap. 4 § andra stycket, och tillämplig lag om årsredovisning gäller även i fråga om likvidatorn, om inte annat följer av detta kapitel.
Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att föreningen går i likvidation. Bestämmelserna i 8 kap. skall tillämpas under likvidationen.
Revisorerna skall i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida likvidationen fördröjs i onödan. Lag (2003:865).

8 § I fråga om föreningsstämma under likvidationen skall bestämmelserna i denna lag om föreningsstämma tillämpas, i den mån inte annat följer av detta kapitel.

9 § När föreningen har trätt i likvidation skall styrelsen och verkställande direktören genast avge en redovisning för sin förvaltning av föreningens angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram på föreningsstämma. Redovisningen skall läggas fram på föreningsstämma så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall tillämpas.
Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild redovisning avges för detta år. I en moderförening skall denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

10 § Likvidatorerna skall genast söka kallelse på föreningens okända borgenärer.

11 § Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla föreningens egendom till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala föreningens skulder. Föreningens rörelse får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skäligt rådrum för att skaffa sig nya anställningar.
Om rätten har beslutat om likvidation enligt 4 § första stycket 2, får likvidatorerna inte utan särskilt tillstånd av föreningsstämman avyttra föreningens egendom på annat sätt än genom försäljning på offentlig auktion. Till dess att beslutet har vunnit laga kraft får likvidatorerna inte utan stämmans samtycke vidta några likvidationsåtgärder utan endast vårda föreningens egendom och bevaka dess angelägenheter. Lag (2003:865).

12 § Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning, som skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på föreningsstämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket 1 och 2 denna lag, 2 kap. 1 § andra stycket, 5 kap. 18-25 §§, 6 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 3 och 6 kap 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insatskapitalet anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på medlemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.
Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller avsättningen, skall vid tillgångs- eller skuld- eller avsättningsposten det beräknade beloppet anges inom linjen. Lag (1999:1094).

13 § När den i kallelsen på okända borgenärer bestämda anmälningstiden har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, ska likvidatorerna skifta föreningens behållna tillgångar. Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, ska så mycket av föreningens medel som kan behövas för denna betalning behållas och återstoden skiftas.
De föreningsmedlemmar eller innehavare av förlagsandelar som vill klandra skiftet ska väcka talan mot föreningen senast tre månader efter det att slutredovisning lades fram på föreningsstämman.
Om en medlem eller innehavare av en förlagsandel inte inom fem år efter det att slutredovisning lades fram på föreningsstämman har anmält sig för att lyfta vad han eller hon erhållit vid skiftet, har han eller hon förlorat sin rätt till detta. Om medlen är ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan Bolagsverket på anmälan av likvidatorerna förordna att medlen ska tillfalla Allmänna arvsfonden. I annat fall ska 16 § tillämpas. Lag (2011:895).

14 § När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall avlämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.
Efter det att revisionsberättelsen har avlämnats till likvidatorerna skall dessa genast kalla föreningsmedlemmarna till en föreningsstämma för granskning av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshandlingar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga och sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandelar enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. Föreskrifterna i 7 kap. 4 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut på föreningsstämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören skall tillämpas på likvidatorerna.

15 § När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen, är föreningen upplöst. Detta förhållande ska genast anmälas för registrering.
En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvidatorerna att en föreningsstämma sammankallas för att behandla frågan om huruvida talan ska väckas enligt 13 kap. 5 §. I så fall ska 7 kap. 7 § andra stycket tilllämpas.
Om likvidatorerna finner att föreningen är på obestånd och inte kan betala likvidationskostnaderna, ska de ansöka om att föreningen försätts i konkurs. Lag (2013:736). 16 § Om det efter föreningens upplösning enligt 15 § visar sig att föreningen har tillgångar eller om talan väcks mot föreningen eller det av någon annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna för registrering. Kallelse till första föreningsstämman efter återupptagandet skall utfärdas enligt stadgarna. Därutöver skall skriftliga kallelser sändas till varje föreningsmedlem vars postadress är känd för föreningen.

17 § Om en förening har trätt i likvidation på grund av föreningsstämmans beslut, kan stämman sedan revisorerna har avgett yttrande besluta att likvidationen skall upphöra och föreningens verksamhet återupptas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om det finns anledning till likvidation på grund av denna lag eller stadgarna eller om utskiftning har ägt rum.
När beslut enligt första stycket fattas, skall en styrelse samtidigt väljas.
Föreningsstämmans beslut om likvidationens upphörande och val av styrelse skall likvidatorerna genast anmäla för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.
Om ett likvidationsbeslut har blivit upphävt genom en dom eller ett beslut av domstol som har vunnit laga kraft, skall likvidatorerna genast anmäla detta för registrering samt, om det upphävda likvidationsbeslutet är sådant som avses i 1, 3, 4 eller 4 a §, kalla till föreningsstämma för val av styrelse.
När likvidationen har upphört enligt denna paragraf, skall 14 § tillämpas. Lag (2003:865).

Upplösning utan likvidation

18 § Om någon anmälan rörande föreningen inte har kommit in till registreringsmyndigheten under de tio senaste åren, skall registreringsmyndigheten undersöka om föreningen har upphört med sin verksamhet. Detta skall ske genom brev till den i föreningsregistret registrerade adressen samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.
Om det ännu två månader efter kungörandet enligt första stycket inte framgår att föreningen fortfarande består, skall registreringsmyndigheten genast avföra föreningen ur registret. Föreningen är därmed upplöst. Uppkommer därefter behov av likvidationsåtgärd, skall rätten på ansökan av den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart. Kallelse till den första föreningsstämman efter beslutet skall ske enligt 16 §. Lag (2003:865).

Konkurs och ackord

19 § Om en förening är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är föreningen upplöst när konkursen avslutas. Finns det efter konkursens avslutande tillgångar som inte omfattas av konkursen, skall rätten på ansökan av den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart. Kallelse till den första föreningsstämman efter beslutet skall ske enligt 16 §.
Om en konkurs avslutas med överskott eller läggs ned efter frivillig uppgörelse eller om egendomen i konkursboet återställs till föreningen till följd av att ackord har fastställts, skall rätten i samband med att konkursen avslutas besluta att föreningen skall gå i likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart.
Var föreningen i likvidation när den försattes i konkurs, skall likvidationen fortsätta enligt 16 §, om konkursen avslutas på det sätt som anges i andra stycket. Lag (2003:865).

20 § Om en förening försätts i konkurs eller beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion meddelas för föreningen, skall tingsrätten för registrering underrätta registreringsmyndigheten om beslutet och vem som har utsetts till konkursförvaltare.
Under konkursen företräds föreningen som konkursgäldenär av den styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer som finns vid konkursens början. Även under konkursen gäller dock bestämmelserna i denna lag om rätt att avgå, om entledigande och om nytillsättning.
När en konkurs har avslutats eller en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion har upphört, skall tingsrätten genast för registrering underrätta registreringsmyndigheten och i det förra fallet ange om något överskott finns eller inte. Tingsrätten skall även för registrering underrätta registreringsmyndigheten när högre rätt har upphävt ett beslut att försätta föreningen i konkurs eller ett beslut om företagsrekonstruktion. Lag (2006:705).Se exempel på likvidation i verkligheten:
Likvidation av bostadsrättsförening


Se även bl a;
Hur genomförs en likvidation av bostadsrättsförening?

Problem att få ihop styrelse i brf - Interimstyrelse eller likvidation

Utan styrelse i brf, vad händer?

Vem tar över om styrelse i brf hoppar av?

Valberedning får inte ihop styrelse

Likviderade brf:ar
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-02-17 klockan 10:19.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hemligheter i en bostadsrättsförening hobsala Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2009-03-16 09:29
Bostadsrättsförening lämnar HSB stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-12-10 18:59
Värdet på en bostadsrättsförening stephan Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 9 2008-11-13 16:21
Fastighetsförvaltning - ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening Admin Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 6 2008-09-18 13:00Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:53.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare